Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan 12.02.08"

Transkript

1 Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan

2 Forord Foreliggende delutredning er utarbeidet som del av planarbeidet for regulering av Hadelandsparken ved avkjøring til Grua fra Rv. 4. Delutredningen beskriver konsekvensene av boliger og fritidsboliger i et utbyggingsforslag som også omfatter en regional handelspark på inntil kvm med detaljhandel/stormarked og veiserviceanlegg, samt hotell. Delutredningen baseres på fastsatt planprogram. Det er kun konsekvensene av boligene og fritidsboligene som beskrives i denne delutredningen. februar 2008 Ellen Haug Civitas Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 2

3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Sammendrag Beskrivelse av området og dagens situasjon Beliggenhet og planstatus Dagens bruk Landskapssituasjon Lokalklima Tettstedet Grua Befolkning og antall boliger Beskrivelse av utredningsalternativ Utredningsalternativ Referansealternativ Planlagt utvikling av Grua tettsted Fremtidig befolkningstall Beskrivelse av konsekvenser Konsekvenser for skole, barnehage og helsetjenester Konsekvenser for Grua Solforhold og lokalklima Bokvalitet og universell utforming...16 Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 3

4 Sammendrag Alternativer som utredes Utredningsalternativet baseres på 31 boliger og 40 fritidsboliger (hvorav 9 hytter som suiter i tilknytning til hotellanlegget) innenfor vestre deler av planområdet. Referansealternativet er forventet utvikling dersom planen ikke gjennomføres, dvs ingen boligbygging i området. Konsekvenser Skole: Grua barneskole har tilstrekkelig kapasitet. Ungdomsskolen på Harestua vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet for samlet planlagt boligbygging på Harestua og Grua, men boligbebyggelsen i Hadelandsparken er ikke avgjørende i denne sammenheng. Barnehage: Grua har i dag full barnehagedekning, men planlagt boligutbygging på Grua vil totalt sett medføre behov for ny barnehage. Omsorg, helse mv: Boligutbygging i Hadelandsparken vil bidra til økt behov for omsorgstjenester, men vil ikke i seg selv gi utvidelsesbehov. Konsekvenser for Grua: Boligutbyggingen vil gi positiv tettstedsutvidelse med tilgjengelighet til kollektivtransport og er positiv sammenlignet med tilsvarende boligutvikling uten kollektivdekning. Boligutbyggingen vil ikke ha vesentlig virkning på den visuelle opplevelsen av Grua som tettsted. Det vil imidlertid bidra til økt antall beboere og besøkende på Grua, noe som vil kunne bidra positivt til å styrke lokalmiljøet og lokale tilbud. Solforhold og lokalklima: Boligområdet og de to hytteområdene vil ha tilfredsstillende solforhold. Det er ingen vesentlige lokalklimatiske forhold for bolig- og hytteutbyggingen. Bokvalitet og universell utforming: Boligområdet vil være lokalisert med gangavstand til lokalmiljøet og handelsparken. Dette vil bidra til at beboere med nedsatt funksjonsevne kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Det vil være mulig å etablere veier med tilfredsstillende stigning og trinnfri adkomst til boligbebyggelsen og over halvparten av hyttene. Den sydligste delen av hytteområdet ligger i brattere terreng og vil ha begrenset tilgjengelighet. Muligheten til å gi bolig- og hytteområdet universell utforming ansees imidlertid som tilfredsstillende, da det ikke er krav om at alle hyttene skal ha full tiljengelighet. Samlet vurdering Boligområdet vil gi en tettstedsutvidelse med gang- og sykkelavstand til Grua stasjon og betraktes som en positiv arealutvikling på Grua. Boligområdet vil gi grunnlag for tilstrekkelig god bokvalitet. Hytteområdene vil totalt sett ha tilfredsstillende områdekvalitet, selv om deler av det sydligste hytteområdet trolig ikke vil kunne få full tilgjengelighet. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 4

5 2 Beskrivelse av området og dagens situasjon 2.1 Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger i Lunner kommune. Det ligger som en mulig tettstedsutvidelse rett syd for Grua tettsted, langs Fv 16 Hadelandsvegen og frem til planfritt kryss med Rv 4. Mot syd grenser planområdet mot natur- og skogbruksområder som ligger i tilknytning til Nordmarka. Planområdet med bolig- og hytteområder inntegnet på kommuneplanens arealdel. Planområdet er markert med rødt/rødstiplet mens bolig- og hytteområdene er markert med hhv gult og oransje. De to blålilla arealene som ligger innenfor planområdet er byggeområde for erverv (industri, forretning, lager) i kommuneplanen. Store deler av planområdet, i hovedtrekk arealene på nordsiden av Sveselva, er er i kommuneplanen byggeområde for erverv (industri, forretning, lager). Boligområdet og et hytteområde ligger innenfor dette. Det andre hytteområdet i planforslaget ligger syd for Sveselva, på arealer som er LNF-områder i kommuneplan. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 5

6 Kun en mindre del øst i området er regulert. Øvrige arealer, inkludert foreslåtte bolig- og hytteområder, er uregulert. 2.2 Dagens bruk Området der bolig- og hyttebebyggelsen planlegges, er i hovedsak skogog beiteområde. En eksisterende bolig og en eksisterende hytte berøres imidlertid av det foreslåtte bolig- og hytteområdet. 2.3 Landskapssituasjon Planområdet deles i to av Sveselva. Syd for elva er det en nordvendt ås med bratt terreng. Nord for elva skråner terrenget mot syd, med varierende stigning. Grua ligger i et kuppert terrenget som i geologisk sammenheng er del av Oslofeltet. Oslofeltet ble dannet i Permtiden som varte fra 280 millioner til 225 millioner år før vår tid. Landskapet her har vært utsatt for oppsprekking, innsynkning, vulkanisme og danning av vulkanske bergarter. Enkelt sagt kan landskapet på Grua beskrives som en lokal dal som ligger i møte mellom flere høydedrag, og dette ligger på et høyere terrengnivå enn det flatere landskapet i nord. 2.4 Lokalklima Grua ligger på et vannskille hvor Vigga renner nordover og Nittedalsvassdraget renner sørover. På grunn av topografien er det ofte mer nedbør og litt kaldere her enn i andre deler av kommunen nordover hvor det er flatere jordbruksarealer. Området er ikke vindutsatt. 2.5 Tettstedet Grua Grua tettsted ligger ca 50 km nord for Oslo og ca. 10 km nord for Harestua. Tettstedet Grua fremstår som et bolig-tettsted som er etablert rundt Grua stasjon. Det meste av boligbebyggelsen ligger på det sydvendte høydedraget vest for stasjonen.i tillegg er det noen service-tilbud på stedet, slik som dagligvarebutikk, post, treningssenter, med mer. Grua har også offentlige funksjoner som skole og kapell. De offentlige og private servicetilbudene ligger i nærheten av stasjonen. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 6

7 2.6 Befolkning og antall boliger I folke- og boligtellingen fra 2001 ble det registrert 1569 bosatte i grunnkrets 0205 Grua med følgende aldersfordeling: alder sum bosatte Da folke- og boligtellingen nå er 6 år gammel, baseres utredningen på at det nå bor ca 1600 mennesker på Grua. Det er i gjennomsnitt 2,3 beboere pr privathusholdning i Oppland fylke (pr ifølge SSB). Forutsatt at antall beboere pr privathusholdning er lik som gjennomsnittet for Oppland, har Grua ca 700 boliger. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 7

8 3 Beskrivelse av utredningsalternativ Det er kun aktuelt med ett utredningsalternativ, som samsvarer med planforslaget. Dette vurderes opp mot et referansealternativ, som er forventet utvikling dersom planen ikke gjennomføres. 3.1 Utredningsalternativ Bolig- og fritidsboligdelen av planforslaget omfatter: Et boligområde på 36 daa med til sammen 31 boliger nord for Sveselva. Et område på ca 8 daa med 9 hytter som suiter i tilknytning til hotellet, også nord for Sveselva. Et hytteområde på 43 daa syd for Sveselva med til sammen 31 hytter. Utsnitt av planforslag for området. Byggeområde for boliger er angitt med gul farge og fritidsboliger angitt med oransje farge. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 8

9 Utsnitt av illustrasjonsplan for området. Det er i gjennomsnitt 2,3 beboere pr privathusholdning i Oppland fylke (pr ifølge SSB). Med gjennomsnittlig 2,3 beboere pr husstand kan de 31 boligene gi rom for en befolkningsvekst på ca 70 beboere. Utredningen baseres på at fritidsboligene har like høy standard som boligene, men at disse ikke gir innbyggere med behov for skole- og barnehagetilbud. I planforslaget har boligene og fritidsboligene felles adkomst fra Hadelandsvegen sammen med hotellet. Boligene ligger langs en egen adkomstvei og er ikke blandet med hyttebebyggelse. Alle boligene og hyttene planlegges utbygget i perioden Referansealternativ Referansealternativet er forventet utvikling dersom planen ikke gjennomføres. En mulig utvikling vil da være at området utvikles i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området nord for Sveselva, Randen, utvikles til industri, forretning og lager. Området syd for Sveselva opprettholdes ubebygget. I referansealternativet vil det derfor ikke være noe bolig- og fritidsboligutbygging i området. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 9

10 3.3 Planlagt utvikling av Grua tettsted For konsekvenstemaene skole, barnehage og helsetjenester, samt konsekvenser for Grua, vil begge alternativene ta utgangspunkt i dagens situasjon på Grua supplert med boligutviklingen som ligger inne kommuneplanen, dvs feltene B39-B45. I kommuneplanen ligger det inne 7 byggefelt på til sammen ca 200 daa. Forutsatt en utbygging med kombinasjon av eneboliger, rekkehus og annen småhusbebyggelse, vil sannsynlig utvikling være brutto arealbruk på 0,8-1,2 daa pr bolig. Dette vil kunne gi vekst på ca nye boliger med ca beboere på Grua. 3.4 Fremtidig befolkningstall Ut fra kap 1,6, 2,1 og 2,3 gir utredningsalternativet og referansealternativet følgende estimat for fremtidig befolkningstall for Grua: Antatt eksisterende situasjon antall beboere Utvikling i hht kommuneplanen, Boligutbygging i Hadelandsparken Fremtidig befolkning Referansealternativ Utredningsalternativ Antall bosatte i den eksisterende bebyggelsen vil også endre over tid, men dette vil ikke endre konsekvensene av boligutbygging i Hadelandsparken og er derfor utelatt som parameter her. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 10

11 4 Beskrivelse av konsekvenser 4.1 Konsekvenser for skole, barnehage og helsetjenester Lunner kommune har vurdert konskevensene av boligutbyggingen i Hadelandsparken sammen med annen planlagt boligutvikling på Grua: Skole Grua barneskole har kapasitet til å ta en viss elevøkning. Pr i dag er elevtallet noe for nedadgående. Kommunen har foretatt grove beregninger som indikerer at det ikke er sannsynlig at Hadelandsparken og andre planlagte byggefelt på Grua vil medføre at skolen må bygge ut kapasitet. Ungdomsskole: Elever fra Grua går i dag på Harestua skole. Kommunen har beregnet tilsvarende at utbygging på Harestua og på Grua tilsammen vil medføre at Harestua skole sprekker en gang i perioden Et alternativ da er å flytte elevene fra Grua til Roa. Fremtidig ungdomsskolestruktur er for tiden under behandlig i politiske organ. Boligbebyggelse i Hadelandsparken vil forsterke behovet for kostnadskrevende tiltak, men vil ikke alene ha avgjørende betydning her. Barnehager Grua har for tiden full barnehagedekning. Det finnes to kommunale barnehager og en privat. Det er ikke noe ledig kapasitet i disse barnehagene. Samlet planlagt utbygging på Grua med boliger vil høyst sannsynlig resultere i behov for ny barnehage. Foreslått boligbygging i Hadelandsparken med 31 boliger i tillegg til dette, vil alene ikke utløse barnehageutbygging. Omsorg, helse mv. Befolkningsøkningen som følge av boligutbygging i henhold til kommuneplanen samt boligutbygging (og fritidsboligene) i Hadelandsparken vil medføre økt press på kommunens helse- og omsorgstjenester. Det er vanskelig å vurdere hvilke omsorgstilbud som må utvides og om boligutbygging i Hadelandsparken vil gi utslag i forhold til konsekvensene av planlagt boligutbygging. Av kostnadsmessige årsaker antar kommunen at det neppe vil være aktuelt å lokalisere betjente omsorgsboliger til Hadelandsparken. Lokalisering av legekontor, fysioterapeut, kiropraktor, helsestudio el.l. i parken vil være positivt. 4.2 Konsekvenser for Grua RPR for samordnet areal- og transportplanlegging har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. Retningslinjene tilsier høy utnyttelse i byggesonen og prioritering av utbygging i områder som har gangavstand til kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 11

12 I dette perspetivet gir boligutvikling i Hadelandsparken en god utvikling sammenlignet med utbygging andre steder i kommunen hvor det ikke er tilsvarende god kollektivdekning. I følge kommunen har Grua størst kollektivandel for arbeidsreiser av tettstedene i kommunen. Hadelandsparken ligger innenfor gang- og sykkelavstand (dvs 1-1,5 km) til Grua jernbanestasjon og i forlengelsen av dagens tettsted. Det er ikke tilsvarende utviklingsmuligheter for Grua mot nord, på grunn av terrengmessige forhold. For det visuelle inntrykket av Grua som tettsted vil ikke utvikling av boliger i Hadelandsparken ha noen vesentlig virkning. Grunnen til dette er at terrenget er så kuppert at Grua visuelt sett aldri oppleves som en helhet. Funksjonelt sett vil boligene og hyttene kunne bidra til å styrke lokalmiljøet ved å øke antallet beboere og besøkende på Grua, og derigjennom bidra til å opprettholde og styrke lokale tilbud og aktiviteter. 4.3 Solforhold og lokalklima Det er utarbeidet sol- og skyggediagram for følgende tidspunkter: 21. juni kl 9:00, 12:00, 15:00, og 18: september kl 12:00, 15:00, 18:00. Sol- og skyggeforhold denne datoen samsvarer med sol- og skyggeforhold 21. mars. Sol- og skyggediagrammene viser at boligområdet nord for Sveselva vil ha gode solforhold. Av de utarbeidete soldialgrammene er det kun 21. september kl 18:00 som viser området i skygge, men dette gjelder også andre boligområder på Grua. Hytteområdene vil også ha gode solforhold, men området syd for Sveselva vil ha litt mer skygger, jfr sol- og skyggediagrammet 21. september kl 15:00. Det at deler av området ligger i et dalsøkk vil kunne gi noe mer fuktig klima enn i andre deler av Grua. Området er imidlertid ikke vindutsatt. Det er derfor ingen vesentlige lokalklimatiske konsekvenser for boligutviklingen. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 12

13 Solforhold 21. juni kl 9:00 Solforhold 21. juni kl 12:00 Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 13

14 Solforhold 21. juni kl 15:00 Solforhold 21. juni kl 18:00 Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 14

15 Solforhold 21. september kl 12:00 Solforhold 21. september kl 15:00 Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 15

16 Solforhold 21. september kl 18: Bokvalitet og universell utforming Om begrepet universell utforming Universell utforming favner alle grupper av funskjonshemmede og defineres som følgende 1 : Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Hensikten med konseptet universell utforming er å forenkle livet for alle ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser brukbare for flest mulig mennesker, med små eller ingen ekstra kostnader. Konseptet universell utforming har som målgruppe alle mennesker; i alle aldre, størrelser og med ulike ferdigheter. Dette samsvarer i stor grad med begrepet tilgjengelighet for alle, som dekker alle grupper av funksjonshemmede, dvs mennesker med redusert bevegelsesevne (bevegelseshemmede), redusert evne til å orientere seg (orienteringshemmede) og redusert toleranse overfor stoffer i miljøet (miljøhemmede). Dette er i tråd med slik begrepet er definert i bl.a rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle. Ulike aspekter av universell utforming er relevante på tre ulike plannivå: kommuneplannivå, områdenivå (reguleringsplannivå) og detaljnivå. Konsekvensene for universell utforming og bokvalitet vurderes på disse tre nivåene. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 16

17 Kommuneplannivå; nærhet til lokalmiljø, service og kommunikasjon En viktig forutsetning for god universell utforming av boliger er knyttet til lokalisering. Plassering av boligområder og nye utbyggingsområder innvirker på tilgjengeligheten i kommunen og internt i områdene. 2 Når nye boliger med livsløpsstandard lokaliseres i eller i tilknytning til tettstedet med god tilgjengelighet til tettstedssenteret, vil dette bidra til at beboere med nedsatt funksjonsevne kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Bolig- og fritidsboligområdet ligger ca 1-1,5 km fra Grua sentrum. Dette ligger innenfor det som normalt betraktes som gangavstand og må derfor betraktes som tilfredsstillende nærhet til lokalmiljøet. Gangforbindelsen langs Hadelandsveien er planlagt med gang- og sykkelvei/fortau og vil da gi tilgjengelig og trafikksikker gangforbindelse til Grua sentrum. Bolig- og hytteområdet vil ha handelssenteret som nabo, og det vil derfor være kort gangavstand til handel. Det vil være gang- og sykkelavstand til Grua stasjon, noe som vil gi et godt kollektivtilbud til boligområdet, sammenlignet med andre boligområder i kommunen. Bolig- og hytteområdet er vist felles leke- og oppholdsarealer som kan fungere som møteplasser tilrettelagt for aktivitet og sosialt fellesskap. Dette synes tilfredsstillende ivaretatt. Boligområdet er klart adskilt fra hytteområdet, hotellområdet og handelssenteret, men med gangveier som sikrer kommunikasjonen imellom områdene. Dette synes tilfredsstillende ivaretatt. Kommuneplannivå: Lokalisering med tilfredsstillende luftkvalitet og støynivå Hensyn til miljøhemmede inngår i begrepet universell utforming. I dette ligger det blant annet at området har tilfredsstillende luftkvalitet og støyforhold. Da tettstedet Grua og boligdelen av planområdet ikke ligger i tilknytning vesentlige støy- og forurensningskilder, antas det at forurensningsforskriftens bestemmelser om lokal luftkvalitet og retningslinjer for støy i arealplanlegging (MD T-1442, ) overholdes. Delutredningen om trafikk omhandler støysituasjonen i området. I denne rapporten konkluderes det med at de delene av boligområdet som ligger inntil fylkesveien må vurderes i forhold til tiltak på fasader eller i form av skjerming langs veg, slik at kravene i støyretningslinje T-1442 overholdes. Tilgjengelighet i utearealene og adkomstveier For at bolig- og hytteområdet skal kunne ha universell utforming, må det lokaliseres i terreng som ikke er for bratt, slik at veier, gangveier og oppholdsarealer kan etableres tilfredsstillende stigning. I tillegg må bygningene legges slik at det er mulighet for trinnfri adkomst fra veier, parkeringsområder, gangveier og uteområder. Veiledning til teknisk forskrift gir følgende krav til stigningsforhold: Helst ikke brattere enn 1:20 med repos Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 17

18 Meget korte stigninger maks 1:12 Repos for høydeforskjeller over 0,6 m Da kartgrunnlaget i området har 5-meters koter og er relativt grovt, vil de faktiske terrengforholdene kunne avvike noe fra kartet. Mulighet for å etablere tilgjengelige veier og gangveier er derfor vurdert for områdene som helhet og med utgangspunkt i at utformingen av området vil justeres ved detaljert planlegging og det vil være aktuelt å gjøre noen inngrep i terrenget. Boligområdet ligger med en adkomstvei som har en høydeforskjell på 10 meter. Ved noe masseforflytning vil denne veien kunne få tilfredsstillende stigning på mellom 1:12 og 1:20. Nøyaktig stigning på veien vil være avhengig av hvordan boligområdet og veien utformes, men terrengsituasjonen tilsier at boligområdet kan utformes med god tilgjengelighet. Det ligger også til rette for å etablere trinnfri adkomst fra adkomstveien til boligene. Dette forutsetter at boligene etableres nær veien fordi boligene her vil kunne ligge på samme terrengnivå som veien. Hytteområdet i tilknytning til hotellet ligger på et relativt flatt område og vil kunne etableres med god tilgjengelighet. Hytteområdet på sydsiden av Sveselva ligger med adkomstveiene plassert skrått i terrenget for å gi best mulig adkomstforhold. For de nordlige delene av hytteområdet vil det være mulig å etablere adkomstveier med stigning som ivaretar teknisk forskrift. I de sydlige delene av hytteområdet er terrenget brattere. Det vil trolig være mulig å etablere adkomstveiene med stigning på 1:12 ved bearbeiding av terrenget, men dette vil trolig gjelde på lengre strekninger av adkomstveiene. Det vil derfor være vanskelig å utforme den sydlige delen av hytteområdet med full tilgjengelighet, men området vil kunne ivareta minimumskrav. For ca halvparten av hyttene i dette området vil det være gode muligheter for å etablere trinnfri adkomst med samme prinsipp som for boligene. For den sydlige halvparten som ligger i brattere terreng, vil det vanskeligere å etablere gangforbindelse med stigning mindre enn 1:12 fra adkomstveien til hytta. Det er imidlertid ikke et krav at alle hytter skal etableres med full tilgjengelighet. Det ansees derfor som tilstrekkelig at ca havlparten av hyttene har mulighet for full tilgjengelighet mens resten av hyttene har delvis tilgjengelighet. Detaljnivå Detaljutforming av bygninger og uteområder slik at området får universell utforming, må ivaretas ved prosjektering av området. Området gir ingen begrensninger for dette, ut over det som allerede er nevnt i forhold til stigningsforhold i deler av hytteområdet. For boliger er livsløpsstandard et dekkende begrep for brukbarhet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For småhusbebyggelsen det her er Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 18

19 snakk om, vil det ikke være noe i veien for å bygge selve boligene og fritidsboligene med livssløpsstandard. Krav til universell utforming kan innarbeides i reguleringplanen slik at dette ivaretas ved detaljert utforming av bolig- og hytteområdet. Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 19

20 Rådgivergruppen AS Civitas 2007 Ellen Haug Civitas Grubbegata Oslo telefon faks Noter: 1(Centre of Universal Design, North Carolina State University USA 2 NOU 2001:22 Fra Bruker til borger, en strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer Hadelandsparken delutredning boliger og fritidsboliger 20

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Utgave: endelig Dato: 2011-05-16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: endelig / 2011-05-16 Arkivreferanse: -

Detaljer

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk.

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk. NOTAT Prosjekt Jessheim nord Kunde Gardermoen Campus Utvikling AS Dato 2014-03-25 Til Fra Kopi til Ullensaker kommune Rambøll AS STRAK AS Gardermoen Campus Utvikling AS Nordic office og architecture Opplegg

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva.

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva. Forhåndshøring 19.09.2012 - Uttalelser fra offentlige myndigheter Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 23.10.2012: 1. Økonomi vil være viktig å ta hensyn til fordi dette legge premisser for oppføringen

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer