Deres ref. Vår ref. Dato 06/ CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE Ref. adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 06/ CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplan for Hadelandsparken ved Grua i Lunner kommune legges med dette ut til 2. gangs offentlig ettersyn, som vedtatt av Utviklingsutvalget og Kommunestyret Uendret planmateriale er ikke vedlagt, men kan fås på forespørsel: Planbeskrivelse Hovedrapport konsekvensutredning Delutredning vilt, natur, beite Delutredning trafikk Delutredning handel Delutredning forurensning Delutredning boliger og fritidsboliger Vedlagt planmateriale Plankart Planbestemmelser Tilleggsrapport fra Faun Naturforvaltning vedrørende viltspor Stedsanalyse Planbeskrivelse er ikke oppdatert i samsvar med endringer. Denne vil bli endret i forkant av endelig planbehandling. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 Side 2 Hadelandsparken som del av Grua tettsted Lunner kommune vurderer Hadelandsparken å være en naturlig del av Grua tettsted, med forankring i gjeldende kommuneplan for Lunner Kommuneplanen viser at en stor del av planområdet i dag er avsatt til framtidig næringsformål. Ved rundkjøring til Rv. 4 i øst er det i dag bilforretning, og Rema 1000 er under oppføring i tråd med gjeldende reguleringsplan, som også omfatter østre del av planområdet for Hadelandsparken. Dette kombinert med framtidige byggeområder for bolig og framtidig område for utvidelse av kirkegård nord for fv. 16 tydeliggjør at en utvidelse av Grua i sørøstlig retning ikke er en impulshandling, men en del av en planlagt utvidelse av tettstedet Grua. Om kommuneplanen blir realisert som den foreligger i dag vil næring og industri dekke store deler av området mellom rundkjøringen til Rv. 4 og Grua sentrum i fremtiden. Det kan innebære lagerområder, kontorlokaler, butikker eller annen type næring, som vil bli nærmere bestemt gjennom en reguleringsplanprosess. Lunner kommune anser Reguleringsplan for Hadelandsparken å være et godt utredet alternativ som er bedre tilpasset Grua som tettsted enn en ren realisering av kommuneplanen vil være, da den i stedet for å planlegge for næring isolert sett også tar inn over seg overgangen og forholdet til resten av tettstedet Grua. Bildene til høyre viser utsnitt fra kommuneplanen (øverst), plankartet lagt inn i kommuneplanen (midten) og synliggjøring av formålene ved realisering av reguleringsplan i kombinasjon med avsatte fremtidige byggeområder (nederst). Gul viser bolig, orange viser hytter, lilla viser næring og blågrønn viser allmenne formål og idrett/lek. Bildet nederst til høyre viser tydelig hvordan reguleringsplan for Hadelandsparken syr sammen næring og bebyggelse på Grua, og sørger for at næring blir realisert i sammenheng med tettstedet. Denne sammenføyningen vil kunne bidra til at næringsutviklingen som er avsatt i kommuneplanen blir mer i tråd med rikspolitiske retningslinjers intensjon om mindre bilbruk enn vil være tilfelle om man utarbeider reguleringsplaner for næring isolert sett etter

3 Side 3 dagens kommuneplan, og på den måten legger til rette for en ren næringspark utenfor og til dels isolert fra tettstedet. Det gjøres oppmerksom på eksisterende reguleringsplan øst for Grua, ved rundkjøring til Rv. 4, som omfatter områder både nord og sør for Fv. 16. På nordsiden driver i dag Grua Auto og Rema 1000 har en matbutikk under oppføring. På sydsiden foreligger søknad om rammetillatelse for oppføring av en Coop-butikk i henhold til reguleringsplan. Reguleringsplan for Hadelandsparken vil integrere disse som en del av Grua og gi gang- og sykkelvegforbindelse gjennom hele området. Ikke plasskrevende varer Reguleringsplanen er endret slik at handel med ikke plasskrevende varer for kombinert byggeområde F/K/L1 er begrenset til kvm T-BRA. Kommunal infrastruktur Nye overføringsledninger for vann og kloakk fra Grua til Harestua går gjennom planområdet, og er ferdig detaljprosjektert. Lunner kommune sender disse på anbud i disse dager. Med disse ledningene vil kapasiteten på det kommunale ledningsnettet i området være fullt ut tilstrekkelig for en utbygning av denne størrelse, samt at området ligger godt til rette for påkobling.

4 Side 4 Hotell og rekkefølgebestemmelse Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon og planens påfølgende sterkt reduserte realiserbarhet er kravet om rekkefølgebestemmelse som sikrer utbygging av hotell tatt ut av planen i vedtak fattet av Lunner kommune. Busslomme, gang- og sykkelveg Statens vegvesen varslet i brev datert innsigelse til reguleringsplanen i forbindelse med flere forhold i planen. Det gjøres oppmerksom på at det nå er lagt inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer realisering av gang- og sykkelveg langs Fv. 16 fra Grua sentrum til rundkjøringen ved Rv. 4 før noen av byggeområdene kan tas i bruk. Krav om bussterminal er etterkommet i plankart og bestemmelser, og realisering sikret gjennom rekkefølgebestemmelse. Rasteplass Statens vegvesen varslet i brev datert innsigelse til at atkomstvegen til handelsparken går mellom rasteplass og veiserviceanlegg, slik at fotgjengere må krysse atkomstvegen for å bevege seg mellom rasteplassen og vegserviceanlegget. I tillegg til trafikksikkerheten vil dette bidra til at trafikken inn mot rundkjøringen hoper seg opp, og vil virke negativt på trafikkavviklingen. Det ble derfor stilt krav om at rasteplassen legges på samme side som veiserviceanlegget. I meklingsmøte frafalt Statens vegvesen krav om rasteplass på samme side som veiserviceanlegget såfremt det etableres toalettilbud som ivaretas av veiserviceanlegget, og det opprettes en driftsavtale mellom Statens vegvesen og driver av veiserviceanlegget. Området gjøres om til grøntområde. Grad av utnytting Kommunestyret foretok en ny vurdering av grad av utnytting for byggeområde H/F1 og F/K/L1 i sak 18/09 den Grad av utnytting ble økt til %-BYA = 70% for H/F1 og %-BYA = 85 % for F/K/L1, begge inkludert parkering. Saksutredning fås på forespørsel. Utdrag av drøfting/vurdering fra saksframlegget: 2.1 Byggeområde for hotell/hytter (H/F1) Byggeområde for hotell/hytter (H/F1) består i hovedsak av 3 deler i henhold til illustrasjonsplan, der ca.1/3 byggeområdet skal brukes til utleiehytter, mens ca. 2/3 skal bebygges med hotell og parkering. Det er slik administrasjonen vurderer det, verken ønskelig eller nødvendig å ha en utnyttelsesgrad på 85 % på hele byggeområdet H/F1 når en tredel av byggeområdet skal bebygges med hytter. Administrasjonen foreslår en utnyttelsesgrad på 35 % for hyttedelen, noe som i seg selv er høyt for fritidsbebyggelse men som er tilrådelig fordi det er snakk om fritidsbebyggelse som en del av næringsvirksomhet, og for å ta høyde for at biler skal kunne parkere i tilknytning til den enkelte hytte. Videre foreslås en utnyttelsesgrad på 85 % for de resterende 2/3 av byggeområdet. Alt er inklusive parkering, i henhold til veileder. Siden byggeområdet framstår som ett kombinert byggeområde og en deling av dette i flere mindre vil ha konsekvenser for øvrige deler av reguleringsbestemmelsene, foreslås disse utnyttelsesgradene slått sammen. Utregning viser at det til sammen betyr en utnyttelsesgrad på ca. 68,5 prosent for hele byggeområdet, og det foreslås derfor en utnyttelsesgrad for byggeområde H/F1 på 70 % BYA, inkludert parkering.

5 Side Byggeområde for forretning/kontor/lager Det foreligger et forslag fra tiltakshaver om å øke utnyttelsesgraden til 85 % BYA inkludert parkering med sikte på å kunne løse parkeringsbehov på bakkeplan. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i illustrasjonsplanen fra Hadelandsparken ved vurdering av forslaget, og har kommet fram til at utnyttelsesgraden for byggeområde F/K/L1 foreslås økt til 85 % BYA inkludert parkering. Dette foreslås på bakgrunn av planen sett i sin helhet, hvor spesialområdene rundt dette byggeområdet, ivaretar en buffer mot øvrig bebyggelse og bidrar til et grønt preg. Samtidig vurderes det å være mulig å frembringe gode løsninger som ivaretar en grønnere atmosfære gjennom bebyggelsesplan, for eksempel gjennom beplantningsløsninger i parkeringsområdet. Administrasjonen vektlegger viktigheten av å ivareta tilfredsstillende parkering, som det framgår av pbl 69 om at det i nødvendig utstrekning skal sikres areal for parkering av biler. Merknader sendes til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa eller på e-post innen Med hilsen Camilla Torgersen Arealplanlegger Høringsdokumenter sendt til: Akershus fylkeskommune, Anders Askersrud, Conseptbygg AS, Egil Kristian Grua, Fylkesmannen i Oppland, Gran kommune, Grua Ungdoms- og Idrettslag, Grua Vel, Gruakollen Grendelag, Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Bygg- og Eiendomsutvikling AS, Hadeland Næringsforum, Hadeland Reiseliv, Hadelandsparken AS, Hadelandsporten AS, Håkon Gerhard Kristiansen, Håkon Schiong, Jan Harald Torp, Jevnaker kommune, Jorunn Alseth, Lillestrøm Arkitektkontor AS v/karin Ingebrigtsen, Lunner almenning, Lunner jeger- og fiskeforening, Naturvernforbundet Gran og Lunner, NCM Donaldsons, Nittedal kommune, Oppland fylkeskommune, Ruth Synnøve Holter, Skiforeningen, Statens vegvesen, region øst, Vigdis Rødland, Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv Oppland

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE 1 ELINBORG OG HANKØ SAMEIE Fredrikstad kommune Plan og miljø Bygnings- og reguleringsavdelingen Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Anders Kr. Holm Sivilingeniør MNIF og MRIF Kontoradr.: O.H. Bangs vei 51,

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN En utredning fra O-2615 Rapportdato: 3. januar 2008 Utreder: Org.nr: 965 335 269 NCM Donaldsons AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: 2311 8900/direkte:

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer