Ullensaker kommune Regulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS INNSTILLING Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, å legge forslag til reguleringsplan for Borgen B4,som vist på plankart datert , med tilhørende bestemmelser, datert , ut til offentlig ettersyn. Ullensaker, Tor Arne Gangsø rådmann

2 Saksbehandler: Vidar Iversen Vedlegg: 1. Forslag til plankart, datert Forslag til planbestemmelser, datert Planbeskrivelse 4. Illustrasjonsplan, datert ROS-analyse 6. Støyvurdering 7. Geoteknisk rapport 8. Innkomne merknader Sammendrag: Detaljreguleringen innebærer utbygging av 88 boenheter på feltet B4 i kommunedelplan for Borgen Planområdet ligger på Borgen, ca. 8 km fra Jessheim og ca. 6 km fra Kløfta. Planforslaget legger opp til en utnyttelse på mellom % BYA. Planområdet utgjør m 2 og grenser mot skole/barnehage/idrettsanlegg mot øst, Myrhusvegen og noe spredt boligbebyggelse mot vest. Nord for planområdet ligger et etablert boligområde, adskilt fra planområdet ved Karlstadvegen/Børgevegen. Planområdet for øvrig grenser mot landbruksareal. Det er planlagt en etappevis utbygging av planområdet. Rekkefølgebestemmelser sikrer gang- og sykkelsti langs Myrhusvegen.

3 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 Sammendrag: Detaljreguleringen innebærer utbygging av 88 boenheter på feltet B4 i kommunedelplan for Borgen Planforslaget legger opp til en utnyttelse på mellom % BYA. Planområdet ligger på Borgen, ca. 8 km. Fra Jessheim og ca. 6 km. Fra Kløfta. Planområdet utgjør m 2 og grenser mot skole/barnehage/idrettsanlegg mot øst, Myrhusvegen og noe spredt boligbebyggelse mot vest. Nord for planområdet ligger et etablert boligområde, adskilt fra planområdet ved Karlstadvegen/Børgevegen. Planområdet for øvrig grenser mot landbruksareal. Det er planlagt en etappevis utbygging av planområdet. Rekkefølgebestemmelser sikrer gang- og sykkelsti langs Myrhusvegen. VURDERINGER / DRØFTINGER: Forholdet til overordnede planer Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Borgen som ble vedtatt 5. desember Boligområdet er regulert med en forholdsvis høy utnyttelse (henholdsvis 35 % og 40 % BYA) med en maksimal mønehøyde på inntil 9,7 meter og gesimshøyde på inntil 8 meter. I Boligbyggeprogrammet har område B4 en kvote på 60 boenheter i tidsrommet , i tillegg til en kvote på 20 boenheter fra Planforslaget tilrettelegger for 88 boenheter, noe som er litt mer enn det Boligbyggeprogrammet indikerer for dette området. Ifølge det innsendte planmaterialet ser det ikke ut til at de 8 ekstra boenhetene vil forringe kvaliteten for det planlagte boligfeltet. Strøksforming Planforslaget utgjør en fortetting av tettstedet Borgen, og vurderes å være et balansert forslag i tråd med hva planområdet og omgivelsene tåler. Barnehage og skole finnes i umiddelbar nærhet, og utgjør det naturlige midtpunktet på Borgen. Carportrekken øst i planområdet skiller det planlagte boligfeltet fra Borgen skole og tilhørende idrettsområde (Alfhallen). Gjennom en fortetting på Borgen, som denne planen legger opp til, vil man beholde Borgens geografiske avgrensning og samtidig bevare tilgjengeligheten til friluftsområder for beboerne på Borgen. Utnyttelse Boligbebyggelsen er lagt noe unna idrettsområdet, for å sikre en god overgang mellom boligområdet og idrettsområdet. Feltet BK1-1, BK1-2 og BK1-3 er de boligfeltene som er tenkt bebygd av forslagsstiller. BK1-1 og BK1-3 har en utnyttelse på BYA = 35 %, mens BK1-2 har en utnyttelse på BYA = 40 %. Dette vurderes til å være en passende utnyttelse for det aktuelle området. Arealer til lekeplasser, turdrag, parkering og intern veg er avsatt og sikret gjennom plankartet. På grunn av at detaljreguleringsforslaget tar for seg hele område B4 i kommunedelplan for Borgen , er de resterende feltene gitt boligformål og utnyttelse basert på kommunedelplan for Borgen I planbestemmelsene er det tatt med en bestemmelse under 2.2 som åpner for at konsentrert boligbebyggelse kan endres til

4 frittliggende småhusbebyggelse hvis dette skulle vise seg å være mer hensiktsmessig i fremtiden. Sjansen for nabokonflikter basert på volum og høyder anses å være små, da planlagt bebyggelse primært vil komme på østsiden av eksisterende bebyggelse. Illustrasjonsplanen for B4 viser at boligene har gunstig orientering i forhold til sol, vind og lys. Den samlede utnyttelsen for planforslaget synes å være akseptabel. Uteoppholdsareal Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 80 m 2 per boenhet. Alle boenhetene får privat uteareal enten på terreng (1. etasje) eller på balkong (2. etasje) som skal oppnå ettermiddags/kveldssol. På bakgrunn av innsendt planmateriale viser forslagsstiller at planforslaget vil gi 128 m 2 per boenhet. Dette tallet inkluderer ikke balkonger i 2. etasje. Planforslaget regulerer 5 lekeplasser som skal være felles for planområde. Disse varierer i størrelse (fra 345m 2 til 884m 2 ) og skal betjene boligfeltene etter hvert som de blir innflytningsklare (feltutbygging). Plassering og utforming av lekearealene følger planbestemmelsene og retningslinjene for kommunedelplan Borgen. Trase for skiløype/turløype er sikret i reguleringsplanen, og vil binde den fremtidige gang- og sykkelstien fra Myrhusvegen til skole- og idrettsområde. Denne varierer fra 5 til 10 meter i bredde, og vil kunne bli en viktig ferdselsåre for beboerne på Borgen. I tillegg til ovennevnte grønnstruktur kan det nevnes at det er gode muligheter for uteopphold i tilknytning til idrettsområdet, samt skogområdet nord-øst for planområdet. Det vurderes dit at verdifull grønnstruktur ikke blir nedbygd som en konsekvens av planen. Planforslagets bruk av område vurderes mer fornuftig enn dagens arealbruk for eksisterende og fremtidige beboere på Borgen. Trafikk Planforslaget vil gi noe økt trafikk på veilenken Myrhusvegen Karlstadvegen Børgevegen, da adkomsten til BK1-1, BK1-2 og BK1-3 vil være via Børgevegen. Planforslaget legger opp til en trafikksikker løsning for renovasjon (rundkjøring) inne i planområde (f_p). Videre er det et rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelsti langs Myrhusvegen som vil komme de eksisterende og fremtidige beboerne på Borgen til gode. Fra denne gang- og sykkelstien vil man kunne komme seg på turstien (o_t) som leder fram til skoleområdet på en trafikksikker måte. Selv om planforslaget vil gi noe økt trafikk generelt på Borgen, vurderes det dit at dette er løst på en trafikksikker måte. Hovedparkeringen er samlet på et eget område øst for boligbebyggelsen, og hver boenhet har minimum 1,0 p-plass i carport. På denne måten får man skjermet boligfeltene for intern trafikk, i tillegg til at man minimaliserer en potensiell konflikt med hensyn til støy. Planforslaget legger opp til 1,7 p-plass per boenhet inkludert gjesteparkering, noe som er litt strengere enn kommunedelplanen for Borgen (2 p-plasser per boenhet). Da planområdet ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplassene langs Myrhusvegen, så synes denne p- normen å være fornuftig. Dette kan bidra til økt kollektivtrafikk på sikt. I tillegg til at 5 % av p-plassene skal være HC-plasser, skal det etableres minimum 4 plasser med lademuligheter for el-bil. Tiltakshaver har i tidligere prosjekter lagt til rette for at opptil 20 % av

5 parkeringsplassene forberedes for fremtidig installasjon av lademulighet for el-biler, noe som også er tenkt i dette prosjektet. Med dette anses parkeringsdekningen å være løst på en tilfredsstillende måte. Støy Støyrapporten viser at det ikke er behov for tiltak for BK 1-1, BK 1-2 og BK1-3 som er det feltet forslagsstiller har tenkt utviklet. BK3 havner i gul sone grunnet støy fra Myrhusvegen. Planforslaget kan gi noe økt støy for naboer i form av økt trafikk i området og lekeplasser inne på planområdet. Dette vurderes til ikke å utgjøre en vesentlig forskjell fra dagens situasjon, hvor man har skole, barnehage og idrettsanlegg som støykilde like ved planområdet. Rekkefølgebestemmelser Boligområdene på B1-Borgenbråtan og B4- Sagtomta kan ikke bygges ut før det er etablert gang/sykkelveg langs Myrhusvegen fra kryss Myrhusveg/Karlstadveg til kryss Myrhusveg/Gamle Kongsvingerveg. Innkomne merknader Hafslund Nett I planbestemmelsene er det en rekkefølgebestemmelse som sikrer at eksisterende høyspentledning legges ned som jordkabel gjennom planområdet samtidig med første brukstillatelse for BK1-3. Det forutsettes en videre dialog mellom forslagsstiller og Hafslund Nett angående ny eller endringer på eksisterende elektrisk infrastruktur. Borgen IL Rådmannen er enig i at det bør etableres ballfangnett mellom parkeringsplassene og idrettsanlegget. Ut over dette mener rådmannen det ikke er rimelig at det nye sameiet på B4 skal stå for fremtidig vedlikeholdsarbeid av ballfangnett. Dette bør Borgen IL selv stå for. I planbestemmelsene til kommunedelplan Borgen står det at trasé for skiløype skal sikres innenfor planområdet til B4. Borgen IL har et ønske om at løypa kun skal krysse Myrhusvegen, og ikke Karlstadvegen. Trasé for skiløype er sikret innenfor offentlig turdrag (o_t) sør i planområdet. I tillegg er det en rekkefølgebestemmelse som sikrer at gang- og sykkelveg skal være etablert før feltet er ferdig utbygd. På denne måten kan framtidige brukere av skitraséen benytte seg av det offentlige turdraget (o_t), videre på gang- og sykkelveg langs Myrhusvegen før de krysser Myrhusvegen ved den eksisterende planovergangen mellom bussholdeplassene. På denne måten får man en sammenhengende trasé som sikrer forbindelsen fra LNF-område i vest til idrettsområde i øst uten å krysse to veger. For øvrig stiller rådmannen seg bak forslagsstillers kommentarer på de resterende merknadene.

6 KONKLUSJON: Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for overordnet planlegging å vedta at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 14.11.2007 GBR-, N-515 07/17982 07/71930 Saksbehandler: Jan Fredrik Rasmussen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Plan- og miljøutvalget

Detaljer

NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG

NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG Vedtak Med henvisning til plan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast utvalg for Plansaker. Dato: 29.03.2012 kl. 15:00 Sted: Thon Hotell Bjørenparken Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Fast utvalg for Plansaker. Dato: 29.03.2012 kl. 15:00 Sted: Thon Hotell Bjørenparken Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Fast utvalg for Plansaker Dato: 29.03.2012 kl. 15:00 Sted: Thon Hotell Bjørenparken Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret, tlf. 32 05 36 00. SAKSKART

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer