Ullensaker kommune Regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 260/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR B4 BORGEN Vedtak Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for B4 Borgen, datert med bestemmelser datert Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2014/ Side 1 av 12

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2014/ Side 2 av 12

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for B4 Borgen, datert med bestemmelser datert Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2014/ Side 3 av 12

4 Saksbehandler: Vidar Iversen Vedlegg: 1. Plankart, revidert Planbestemmelser, revidert Planbeskrivelse 4. Illustrasjonsplan, revidert ROS-analyse 6. Støyutredning 7. Geoteknisk rapport SAKEN GJELDER Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for B4 Borgen, datert Planforslaget legger til rette for å oppføre boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur i planområdet. Boligområdet er planlagt med en utnyttelse på % BYA. Det er planlagt en etappevis utbygging av planområdet. Rekkefølgekrav til denne planen sikrer opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs Myrhusvegen fra krysset Gamle Kongsvingerveg til krysset Karlstadvegen. SAKSGANG Detaljreguleringsplan for B4 Borgen gnr. 48 bnr. 118 m.fl. fremmes på vegne av oppdragsgiver Trysilhus AS. Forslagsstiller er Siv.ing. Stener Sørensen AS. Planstatus Planområdet omfattes av Kommunedelplan for Borgen , hvor arealet er avsatt til boligformål. Planprosess Oppstartsmøte Oppstartsmøte ble gjennomført hos Ullensaker kommune 17. januar Varsling Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes blad 5. mars Offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere ble tilskrevet med brev 4. mars Det ble i samme tidsrom varslet oppstart om forhandlinger angående utbyggingsavtale. Frist for innsendelse av merknader ble satt til 1. april Det kom inn 12 merknader. Offentlig ettersyn Saken ble 1.gangsbehandlet 22. september 2014 og sendt ut på offentlig ettersyn 25. september 2014, med frist til merknader 07. november Det kom inn 10 uttalelser, som er nærmere beskrevet under. UTTALELSER Statens vegvesen, datert Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget: Det må framgå av reguleringsbestemmelsene at krysset Myrhusvegen/fv Gamle Kongsvingerveg skal opparbeides etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen. Saksnr. 2014/ Side 4 av 12

5 Krysset Myrhusvegen/fv Gamle Kongsvingerveg må i planforslaget vises med en frisiktsone i hht. gjeldende vegnormaler. Frisiktsonen må målsettes på plankartet. Gang- og sykkelvegen må gis en naturlig avslutning i krysset Myrhusvegen/fv Gamle Kongsvingerveg. Vi ber om at det i detaljreguleringsplanen legges til rette for gode interne gang- og sykkelvegforbindelser fra boligområdet til barneskolen som ligger øst for planområdet slik at skoleelever og andre benytter disse og ikke ledes ned til Gamle Kongsvingerveg. Reguleringsbestemmelsene er endret for å sikre Statens vegvesens interesser i forhold til krysset Myrhusvegen/fv Gamle Kongsvingerveg. Frisiktsone for krysset Myrhusvegen/Gamle Kongsvingerveg er kvalitetssikret og vist frisiktsone skal være korrekt for denne type kryss med de angitte fartsgrenser. Plankartet påføres mål på frisiktsoner (20x45m og 10x45m). Reguleringsplanen tilrettelegger for gang- og sykkelveg innenfor planens avgrensning med en avslutning som sikrer naturlig videreføring av fremtidig gang- og sykkelveg langs Gamle Kongsvingerveg. Søknad om tiltak/byggeplan for gang- og sykkelsti vil synliggjøre forslag til hvordan denne bør avsluttes på en best mulig måte frem til tidspunkt for en eventuell videreføring langs Gamle Kongsvingerveg. Planforslaget må sees på som en forbedring av eksisterende situasjon for de myke trafikantene på Borgen. Med dette planforslaget vil eksisterende og fremtidige beboere på Borgen kunne komme seg til skoleområde via gang-/sykkel veg langs Myrhusvegen og videre gjennom turdraget som er regulert inn i sør. Akershus fylkeskommune, datert Akershus fylkeskommune har følgende merknader til planforslaget: Samordnet areal- og transportplanlegging Borgen ligger ikke an til å bli et utpekt prioriteringsområde i den regionale planen, og som tidligere uttalt oppfordrer fylkesrådmannen til en prioritering av de mer sentrale delene av kommune, da særlig med vekt på Jessheim. Fylkesrådmannen viser også til at det er dårlig kollektivdekning i området. Med bakgrunn i at Borgen er et allerede utbygd tettsted og det aktuelle området hovedsakelig er avsatt til boligbygging i kommuneplanen, mener fylkesrådmannen at tiltaket likevel er tilrådelig. Automatisk fredete kulturminner Akershus fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer i området, uten at det ble påvist automatisk fredete kulturminner. undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 9 anses å være oppfylt. Nyere tids kulturminner Området er ikke befart. Uttalelse gis på grunnlag av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. Saksnr. 2014/ Side 5 av 12

6 Barn og unges interesser Fylkesrådmannen vil minne om Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Fylkesrådmannen vil anbefale at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene. Leke- og fellesarealer bør anlegges på steder med gode solforhold og siktlinjer fra boligområdene. Universell utforming Fylkesrådmannen forutsetter at prinsippet om universell utforming følges opp i det videre arbeidet, i tråd med bestemmelsene for Borgen kommunedelplan. Kommunen bes å vurdere om det i planen skal stilles krav om at en definert andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard. Rekkefølgebestemmelser sikrer opparbeidelse av lekearealer før brukstillatelse gis. TEK10 ivaretar kravet om universell utforming. Øvrige merknader tas til orientering. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ingen konkrete merknader til planforslaget. Tas til orientering. Ruter, datert Ruter har følgende merknader til planforslaget: Ruter påpeker i deres høringsuttalelse at Borgen er et tettsted uten tilfredsstillende kollektivdekning. Tettstedet har for lite kundegrunnlag, også med den foreslåtte utbyggingen, til at Ruter kan styrke tilbudet. Ruter fraråder en utbygging av slike områder som er vanskelige å kollektivbetjene på en god måte. Rådmannen ser at Borgen er et tettsted som internt ikke har god kollektivdekning. Samme merknad ble sendt inn til kommunedelplanen for Borgen. Planforslaget er i tråd med overordnede føringer, merknaden tas derfor ikke til følge. NVE, datert NVE har følgende merknader til planforslaget: Vi viser til brev datert detaljreguleringsplan for B4 Borgen, Ullensaker kommune. De nødvendige vurderinger av grunnforhold er ivaretatt og Geoteknisk rapport fra Øvre Romerike Prosjektering AS datert konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende. NVE har på bakgrunn av dette ingen merknader til planen. Tas til orientering. Saksnr. 2014/ Side 6 av 12

7 Borgen Vel, datert Borgen Vel har følgende merknader til planforslaget: Borgen Vel er bekymret over den kjørbare gangveien som går fra Brennavegen og over Børgevegen videre til Borgen skole/alf-hallen. De mener denne kryssingen er trafikkfarlig, da barna kommer i stor fart på sykkel, spark etc. I tillegg har et av husene i tilknytning til dette krysset en tujahekk som sperrer inn/utsyn for både bilister og de som kommer på gangvegen. Borgen Vel ønsker at det blir satt opp to bilsperrer eller tilsvarende på den kjørbare gangvegen, slik at også barna må redusere hastigheten før de går over veien. All trafikk til det nye feltet B4 vil bli rutet fra Myrhusvegen og opp til Karlstadvegen og inn på Børgevegen. Borgen Vel mener at krysset Karlstadvegen/Børgevegen i dag er lite belyst, samt at utformingen på krysset gir utfordringer på vinterstid. Det er ønskelig med en utbedring av ovennevnte kryss, og en generell gjennomgang av belysning i Karlstadvegen og Børgevegen. Det er i detaljreguleringsplanen for B4 satt av 1,7 parkeringsplasser pr. boenhet. Dette mener Borgen Vel er for lite. Det er en nedgang fra 2 p-plasser som det var i det opprinnelige forslaget. Det er nesten ingen muligheter for offentlig transport fra Borgen, slik at familier som regel har 2 kjøretøy. Borgen Vel krever at det blir satt av 2 parkeringsplasser pr boenhet. Borgen Vel ber også kommunen om å lage fartsdumper langs Fredrik Borgens vei. I forbindelse med gangveien mellom Brennavegen/Børgevegen, så er denne en del av reguleringsplan for «Del av gnr./bnr. 47/10, 48/6+8, 48/7+10 m.fl., Borgen.» vedtatt i Det er i denne planen regulert inn en kjørbar gangveg som skal fungere som en trafikksikker løsning for skolebarn i området. I plankartet er det regulert inn frisiktsoner på den kjørbare gangvegen. I reguleringsbestemmelsene til denne planen står det at det ikke skal være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer e.l. med høyde over 50 cm. over tilstøtende vegers planum. Dette planforslaget har innkjøring til nytt boligfelt før den kjørbare gangvegen mellom Brennavegen og Børgevegen, slik at planforslaget vil generere minimalt med ny trafikk i retning skolen langs den kjørbare gangvegen. I forhold til belysning på de kommunale vegene Karlstadvegen og Børgevegen vil det bli utført en befaring av trafikfaglig enhet ved Ullensaker kommune for å se hva som eventuelt trengs av utbedring. Planforslaget legger opp til 1,7 p-plass per boenhet, noe som er litt strengere enn kommunedelplan for Borgen. Alle boenhetene får en plass i carport. Totalt medfører dette 88 p-plasser i carport, i tillegg til 62 p-plasser på terreng. Da planområdet ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplass langs Myrhusvegen, så synes denne p-normen å være fornuftig. Ifølge kommunedelplan for Borgen er det lagt ut flere områder for framtidig boligutbygging, noe som vil gi økt kundegrunnlag og dermed også økt grunnlag for å øke kollektivtilbudet. Adkomst til planområdet er før Fredrik Borgens veg og utbygging av planområdet endrer derfor ikke trafikksikkerheten. Rådmannen anser derfor ikke at kravet om fartsdumper i Fredrik Borgens veg bør legges inn i dette planforslaget. Saksnr. 2014/ Side 7 av 12

8 Esten Borgos, datert Esten Borgos har følgende merknader til planforslaget: Borgos mener det er uheldig at det åpnes for konsentrert boligbebyggelse i slikt omfang på et lite sted som Borgen. Borgos frykter at små boenheter fører til hyppige utskiftninger, som igjen kan føre til uro i skolemiljøet. I tillegg mener Borgos at den sterke dugnadsånden på Borgen vil stå i fare for å forsvinne da folk ikke rekker å føle tilhørighet på samme måte som de som blir boende over lengre tid. En økt grad av frittliggende småhusbebyggelse vil være bedre for miljøet over tid. Borgos mener det må settes større fokus på trafikksikkerhet på Borgen. Med den utviklingen som har vært de siste årene burde det allerede vært bygget sykkelveg til Jessheim og Kløfta. Rådmannen ser behov for at det innenfor tettstedene i kommunen er et variert boligtilbud slik at alle skal ha et botilbud uten å måtte flytte. Borgen har få leiligheter i dag, og derfor er det viktig å legge til rette for etablering av leiligheter. Borgos ønsker gang-sykkelveger til Kløfta og Jessheim, dette må avklares gjennom kommuneplan og kommunedelplan. Planforslaget følger overordnete planer, og merknad tas derfor ikke til følge. Hans Jørgen Lien og Wenche Kretz Lien, datert Hans Jørgen Lien og Wenche Kretz Lien har følgende merknader til planforslaget: Lien mener det er uheldig at innkjøringen til område B4 er lagt til Børgevegen. De mener at krysset Karlstadvegen/Børgevegen allerede i dag har trafikale utfordringer, og trekker blant annet frem trafikksikkerheten til skolebarn. Lien mener at innkjøringen til område B4 bør flyttes til Myrhusvegen, for å spare det beskrevne krysset. Lien frykter også at innkjøringen fra område B1, som har varslet oppstart, vil bli lagt i krysset Karlstadvegen/Børgevegen. Dette vil gjøre krysset Karlstadvegen/Børgevegen enda mer belastet. De mener innkjøringen til område B1 bør legges helt i starten av Karlstadvegen slik at trafikken ikke øker i krysset Karlstadvegen/Børgevegen. Prosjektet vurderes til å generere en trafikkøkning som må anses som akseptabel og ikke forverre dagens situasjon vesentlig. Atkomstsituasjonen ble vurdert som del av planprosessen. Direkte atkomst fra Myrhusvegen fremstår ikke som et gunstig alternativ, da det skal opparbeides gang- og sykkelsti langs Myrhusvegen. Dette vil føre til konflikt med eksisterende bussholdeplass og de myke trafikantene som vil bruke gang- og sykkelstien langs Myrhusvegen. Hovedvekten av skolebarn fra eksisterende bebyggelse krysser Børgevegen etter innkjøring til nytt boligområde. God synliggjøring og utforming av ny avkjørsel inn på feltet, vil optimalisere trafikksikkerheten for myke trafikanter. Planlagt bebyggelse følger de føringer som er gitt i kommunedelplan for Borgen. Detaljreguleringsprosessen for område B1 vil avklare hvor det er hensiktsmessig å plassere innkjøringen til dette boligfeltet. Saksnr. 2014/ Side 8 av 12

9 Vigdis Madsen, datert Vigdis Madsen har følgende merknader til planforslaget: Madsen uttaler seg som grunneier innenfor planområde, og ønsker visse avklaringer i forhold til føringer og muligheter innenfor egen tomt. Madsen ønsker ikke at det skal defineres et fast antall boenheter for reguleringsplanen, men at man bruker de mulighetene og rammene en BYA på % gir. Tiltakshaver Trysilhus AS har i løpet av planprosessen kommet fram til at de ønsker å bygge 88 boenheter i feltene BK1-1, BK1-2 og BK1-3. Det er ikke definert et fast antall enheter i dette planforslaget. Det er plankartet sammen med reguleringsbestemmelsene som vil være avgjørende for hvor mange boliger Trysilhus vil få plass til. Her vil utnyttelsesgraden, minste uteoppholdsareal, krav til lekeplasser, møne og gesims osv. være avgjørende for antall boenheter. Denne reguleringsplanen fanger også opp Madsens eiendom, og vil være grunnlag for byggesak eventuelt når det planlegges boligbygging også på denne eiendommen. Vidar Strøm, datert Vidar Strøm har følgende merknader til planforslaget: Strøm mener at gang- og sykkelsti langs Myrhusvegen fra kryss Karlstadvegen til kryss Gamle Kongsvingerveg bør anlegges som fortau, opphøyd og avgrenset med kantstein mot vegbanen. Bakgrunnen er at det da går mindre dyrket mark til spille ved etablering, og ettersom det er 40 km/t fartsgrense på vegen så mener Strøm dette bør vektlegges. Strøm ser at planlagt skitrase langs foreslått rute i syd vil skape en konflikt ettersom skiløype må gå i fortau/gang- og sykkelveg langs Myrhusvegen. Strøm peker også på utfordringer med ujevne fjellskall/store steiner i dette trasevalget som vil gjøre etableringen av dette turdraget blir meget omfattende. Turdraget bør heller gå fra nordsiden av Alf-hallen og langsmed Børgevegen, for så videre langs Karlstadvegen og ned til krysset Myrhusvegen/Karlstadvegen hvor det er etablert gangfelt over Myrhusvegen til jordene i vest. Gang- og sykkelveg langs Myrhusvegen er forankret i kommunedelplan for Borgen Rekkefølgebestemmelser til denne kommunedelplanen sier at B4 ikke kan bygges ut før denne gang- og sykkelstien er etablert. I tillegg er gang- og sykkelveg langs Myrhusvegen listet opp på 5. plass over prioriterte fysiske tiltak i kommunens Trafikksikkerhetsplan Viser også til vedtak fra i saken «Avklaring om regulering av gang/sykkelveg langs Myrhusvegen, Borgen». Skitraseen (hovedturveg) vil uansett måtte gå et lite stykke langs gang- og sykkelveg (Myrhusvegen) eller fortau (Børgevegen) for å treffe på eksisterende overgang ved bussholdeplassen i Myrhusvegen. I tillegg er det i kommunedelplanen for Borgen bestemt at en framtidig hovedturveg skal gå gjennom planområde B4. Det er også igangsatt detaljregulering av område B1 til boligformål. Å legge denne langs fortauet på Børgevegen og langs med Karlstadvegen/B1 slik som beskrevet i merknaden synes ikke fornuftig. Rådmannen kan ikke se at en skitrase innenfor avsatt turdrag i sør vil oppleves som negativt. Dette fører til at man har to ferdselsårer for myke trafikanter fra gang- og sykkelveg langs Saksnr. 2014/ Side 9 av 12

10 Myrhusvegen til skoleområde. Areal for turdrag og skitrase er i sin helhet avsatt innenfor tiltakshavers eiendom. ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Det er gjort noen mindre justeringer av planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn. Disse er vurdert til ikke å ha noen negativ konsekvenser for planforslaget. Reguleringskart f_l1 er noe endret i utforming, men arealet er det samme (495m 2 ). Bakgrunnen for dette er at tiltakshaver ikke ønsker en kombinasjonsløsning med carport og bod for område BK 1-1. Bodene er lagt nærmere hus og inn på avsatt byggeområde. Det er rom innenfor tillatt BYA = 35 % til å etablere bodene. Foreslått bebyggelse inkludert boder innenfor BK1-1 vil kreve cirka 32 % BYA. Dette fører til at lekeplassen er trukket noe tilbake fra felles parkering, som må sees på som positivt. Illustrasjonsplanen er samtidig oppdatert. I tillegg er frisiktsonen tekstet ihht. Statens vegvesens merknad. Reguleringsbestemmelser På bakgrunn av merknad fra Statens vegvesen er planbestemmelsene supplert med et nytt punkt: 1.7 Plankrav «Byggeplaner for offentlig veganlegg skal godkjennes av rette vegmyndighet. Veganlegg skal utformes ihht. Kommunens vegnorm/vegvesenets håndbok 017 «Veg- og gateutforming» og veganlegg skal opparbeides i hht. håndbok 018 «Vegbygging». BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Store deler av planområdet på 55 dekar er i dag ubebygd. Delfeltene BF1, BF2 og BK2 har noe spredt boligbebyggelse. Feltene BK1-1, BK1-2 og BK1-3 er de feltene som er tenkt utviklet av tiltakshaver Trysilhus AS. Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging, i henhold til kommunedelplan for Borgen Området reguleres til nåværende og fremtidig boligformål. Adkomst til det nye boligområdet vil være fra Børgevegen, mens adkomsten til det eksisterende boligområdet BF1 og BF2 fortsatt er fra Myrhusvegen. BK2 har i dag innkjøring fra Karlstadvegen, mens det er lagt opp til at BK3 skal bruke intern veg f_k2 som innkjøring, for å slippe konflikt med bussholdeplassen i Myrhusvegen. Gjennom planområdet går det i dag en høyspentledning. Rekkefølgekrav sikrer at denne blir lagt i bakken. I tillegg har dette planforslaget et rekkefølgekrav og en utbyggingsavtale som sikrer opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs Myrhusvegen som vist i plankartet. Saken er ytterligere beskrevet i planbeskrivelsen. VURDERINGER/DRØFTINGER Forholdet til overordnede planer Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Borgen Boligområde er regulert med henholdsvis høy utnyttelse (35 til 40 % BYA) med en maksimal møne-/gesimshøyde 9,7/8,0 meter. I Boligbyggeprogrammet har område B4 en kvote på 60 boenheter i tidsrommet Saksnr. 2014/ Side 10 av 12

11 , i tillegg til en kvote på 20 boenheter fra Planforslaget tilrettelegger for 88 boenheter, noe som er litt mer enn det Boligbyggeprogrammet indikerer for dette området. Ifølge det innsendte planmaterialet ser det ikke ut til at de 8 ekstra boenhetene vil forringe kvaliteten for det planlagte boligfeltet. Strøksforming Planforslaget utgjør en fortetting av tettstedet Borgen, og vurderes å være et balansert forslag i tråd med føringer gitt i kommunedelplan for Borgen. To barnehager og en skole med tilhørende idrettsanlegg finnes i umiddelbar nærhet, og utgjør det naturlige midtpunktet på Borgen. Ifølge Strategiplan for skolekapasitet er det i dag god kapasitet på Borgen skole. Carportrekken øst i planområdet skiller det planlagte boligfeltet fra Borgen skole og tilhørende idrettsområde (Alf-hallen). Gjennom en fortetting på Borgen, som denne planen legger opp til, vil man beholde Borgens geografiske avgrensning og samtidig bevare tilgjengeligheten til friluftsområder for beboerne på Borgen. Utnyttelse Boligbebyggelsen er lagt noe unna idrettsområdet, for å sikre en god overgang mellom boligområdet og idrettsområdet. Feltet BK1-1, BK1-2 og BK1-3 er de boligfeltene som er tenkt bebygd av forslagsstiller. BK1-1 og BK1-3 har en utnyttelse på BYA = 35 %, mens BK1-2 har en utnyttelse på BYA = 40 %. Dette vurderes til å være en passende utnyttelse for det aktuelle området. Arealer til lekeplasser, turdrag, parkering og intern veg er avsatt og sikret gjennom plankartet. På grunn av at detaljreguleringsforslaget tar for seg hele område B4 i kommunedelplan for Borgen , er de resterende feltene gitt boligformål og utnyttelse basert på kommunedelplan for Borgen I planbestemmelsene er det tatt med en bestemmelse under 2.2 som åpner for at konsentrert boligbebyggelse kan endres til frittliggende småhusbebyggelse hvis dette skulle vise seg å være mer hensiktsmessig i fremtiden. Sjansen for nabokonflikter basert på volum og høyder anses å være små, da planlagt bebyggelse primært vil komme på østsiden av eksisterende bebyggelse. Illustrasjonsplanen for B4 viser at boligene har gunstig orientering i forhold til sol, vind og lys. Den samlede utnyttelsen for planforslaget synes å være akseptabel. Trafikksikkerhet Adkomst til planområdet vil være via Børgevegen. Planforslaget vil gi noe økt trafikk på veglenken Myrhusvegen Karlstadvegen Børgevegen. Denne trafikkveksten må sees på som akseptabel og vil ikke forverre dagens situasjon vesentlig. Rekkefølgekravet om opparbeidelse av gang- og sykkelveg fra krysset Myrhusvegen/Gamle Kongsvingerveg til krysset Myrhusvegen/Karlstadvegen vil gi økt trafikksikkerhet for fremtidige og eksisterende beboere på Borgen. I tillegg er det regulert gang- og sykkelveg langs Karlstadvegen og Børgevegen langs planområdet for eventuell fremtidig oppgradering. Her eksisterer det i dag fortau. Turdraget som er regulert inn i sør vil bli en viktig ferdselsåre fra skoleområde til gang- og sykkelveg langs Myrhusvegen. Trafikksikkerheten for de myke trafikantene synes å være godt ivaretatt i planforslaget. Parkering Hovedparkeringen er samlet på et eget område øst for boligbebyggelsen, og hver boenhet har minimum 1,0 p-plass i carport. På denne måten får man skjermet boligfeltene for intern trafikk, i tillegg til at man minimaliserer en potensiell konflikt med hensyn til støy. Planforslaget legger opp til 1,7 p-plass per boenhet inkludert gjesteparkering, noe som er litt Saksnr. 2014/ Side 11 av 12

12 strengere enn kommunedelplanen for Borgen (2 p-plasser per boenhet). Da planområdet ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplassene langs Myrhusvegen, så synes denne p- normen å være fornuftig. Dette kan bidra til økt grunnlag for kollektivtrafikk på sikt. I tillegg til at 5 % av p-plassene skal være HC-plasser, skal det etableres minimum 4 p-plasser med lademuligheter for el-bil. Tiltakshaver har i tidligere prosjekter lagt til rette for at opptil 20 % av parkeringsplassene forberedes for fremtidig installasjon av lademulighet for el-biler, noe som også er tenkt i dette prosjektet. Med dette anses parkeringsdekningen å være løst på en tilfredsstillende måte. Uteoppholdsareal Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 80 m 2 per boenhet. Alle boenhetene får privat uteareal enten på terreng (1. etasje) eller på balkong (2. etasje) som skal oppnå ettermiddags- /kveldssol. På bakgrunn av innsendt planmateriale viser forslagsstiller at planforslaget vil gi 128 m 2 per boenhet. Dette tallet inkluderer ikke balkonger i 2. etasje. Planforslaget regulerer 5 lekeplasser som skal være felles for planområde. Disse varierer i størrelse (fra 345m 2 til 884m 2 ) og skal betjene boligfeltene etter hvert som de blir innflytningsklare (feltutbygging). Plassering og utforming av lekearealene følger planbestemmelsene og retningslinjene for kommunedelplan Borgen. Trase for skiløype/turløype er sikret i reguleringsplanen, og vil binde den fremtidige gang- og sykkelvegen fra Myrhusvegen til skole- og idrettsområde. Denne varierer fra 5 til 10 meter i bredde, og vil kunne bli en viktig ferdselsåre for beboerne på Borgen. I tillegg til ovennevnte grønnstruktur kan det nevnes at det er gode muligheter for uteopphold i tilknytning til idrettsområdet, samt skogområdet nord-øst for planområdet. Det vurderes dit at verdifull grønnstruktur ikke blir nedbygd som en konsekvens av planen. Planforslagets bruk av område vurderes mer fornuftig enn dagens arealbruk for eksisterende og fremtidige beboere på Borgen. Støy Støyrapporten viser at det ikke er behov for tiltak for BK 1-1, BK 1-2 og BK1-3 som er det feltet forslagsstiller har tenkt utviklet. BK3 havner i gul sone grunnet støy fra Myrhusvegen. Planforslaget kan gi noe økt støy for naboer i form av økt trafikk i området og lekeplasser inne på planområdet. Dette vurderes til ikke å utgjøre en vesentlig forskjell fra dagens situasjon, hvor man har skole, barnehage og idrettsanlegg som støykilde like ved planområdet. KONKLUSJON Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for B4 Borgen vedtas. Melding om vedtak sendes: saksbehandler Saksnr. 2014/ Side 12 av 12

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 166/17 Formannskapet 22.08.2017 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E Vedtak Med henvisning til plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA

1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 247/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA Vedtak Med henvisning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124 Skaun kommune Arkivkode: EA 8/9 Arkivsaksnr.: 16/124 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget 03.10.2017 Arkivsaksnr.:16/124 SAKEN GJELDER: 1. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 194/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 18.10.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

BORGEN. Aktuelle planer Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Ullensaker kommune

BORGEN. Aktuelle planer Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Ullensaker kommune BORGEN Aktuelle planer 04.11.2014 Vekstkommunen - tilgjengelig, 1 Vekstkommunen - tilgjengelig, 2 PLANPROSESSEN KUNNGJØRING AV OPPSTART AVISER OG BREV TIL NÆRMESTE NABOER (FRIST MIN.4 UKER) 1. GANGS BEH.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 01.09.2015 Sak: 123/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.03.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR ROMSAAS B3 JESSHEIM HAGE Vedtak Med

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer