Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÌÖ Ò ÔÓ Ø ÓÒ ÁÒÚ Ö ÒØ ËØÖ Ò Å Ø Ò ÜØ Ò ØÖ Øµ Î Ð Å Ò Ò ½ ÓÒÞ ÐÓ Æ Ú ÖÖÓ ¾ Ò Ó Í ÓÒ Ò ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈºÇ ÓÜ ¾ Ì ÓÐÐ ÙÙ ØÙ ¾ µ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÌÖ Ò ÔÓ Ø ÓÒ ÁÒÚ Ö ÒØ ËØÖ Ò Å Ø Ò ÜØ Ò ØÖ Øµ Î Ð Å Ò Ò ½ ÓÒÞ ÐÓ Æ Ú ÖÖÓ ¾ Ò Ó Í ÓÒ Ò ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈºÇ ÓÜ ¾ Ì ÓÐÐ ÙÙ ØÙ ¾ µ"

Transkript

1 ÐÓÖØÑ ÓÖ ÌÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÁÒÚÖÒØ ËØÖÒ ÅØÒ ÜØÒ ØÖص ÎÐ ÅÒÒ ½ ÓÒÞÐÓ ÆÚÖÖÓ ¾ Ò Ó ÍÓÒÒ ½ ¾ ½ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈºÇ ÓÜ ¾ ÌÓÐÐ ÙÙ ØÙ ¾ µ Áƹ¼¼¼½ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÒÐÒº ßÚÑÒÒ ÙÓÒÒÐ ºÐ Òº ÒØÖ ÓÖ Ï Ê Ö ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ÐÒÓ ÒÐ ¾½¾¼ ËÒØÓ Ðº ÒÚÖÖÓºÙкРØÖغ ÚÒ ØÖÒ Ò ÓÚÖ Ò ÐÔØ Í ÛÖ Í ÓÑ ÒÙÑÖÐ ÙÒÚÖ ÐÓ ÙÒÖ ØÓÒ Ò ÙØÖØÓÒ Ò ØÒ ÙÒØÓÒ µ ØØ Ú Ø ÓÖ Ó Ø Ø ÔÖØе ÑØÒ Ó Ò Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÒ ÑÒ Ø¾Í Ø µ ÛÖ Ø ½ ص ¾ ص Ñ Øµº Ï ØÙÝ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÓÑÔÙØÒ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÒ ÓÖ ÚÖÓÙ ØÒ Ò ÑÐÖØݵ ÙÒØÓÒ ØØ Ö ÖÒØ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ØÒº ÓÖ ÐÐ Ø ÔÖÓÐÑ Û Ú ÐÓÖØÑ ÛÓ ØÑ ÓÑÔÐÜØ Ö ÐÓ ØÓ Ø ÒÓÛÒ ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÛØÓÙØ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒº ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Û ÓÛ ÓÛ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ Ò Ù ØÓ ÓÐÚ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ÔÖÓÐÑ º ÌÓÔ ÐÓÖØÑ Ò Ø ØÖÙØÙÖ º ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÖÒ ÑØÒ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑØÒ ØÛÓ ØÖÒ ÛÒ ÐÐ Ø Ö¹ ØÖ Ó ØÖ Ó ØÑ Ò Ø Ý ÓÑ ÑÓÙÒØ Øº Ý ØÒ Û ÑÒ ØØ Ø ØÖÒ Ö ÕÙÒ Ó ÒÙÑÖ Ò Û ÓÖ ÙØÖØ Ø ÖÓÑ ÖØÖ Ó ÓÒ Ó ØѺ ÁÒØÖ Ø Ò ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÖÒ ÑØÒ ÔÖÓÐÑ ÖÒØÐÝ Ö Ò Ø Ð Ó ÑÙ ÒÓÖÑØÓÒ ÖØÖÚÐ ÅÁʵ ½ ½ º ÁÒ ÑÙ ÒÐÝ Ò ÖØÖÚÐ ÓÒ ÓØÒ ÛÒØ ØÓ ÓÑÔÖ ØÛÓ ÑÙ Ô ØÓ Ø Ø ÓÛ ÑÐÖ ØÝ Öº Ö ÓÒÐ ÛÝ Ó ÑÓÐÒ ÑÙ ØÓ ÓÒ Ö Ø ÔØ Ò ÙÖØÓÒ Ó Ø ÒÓØ º ÇØÒ Ø ÙÖØÓÒ Ö ÓÑØØ ØÓÓ Ò Ø Ù ÙÐÐÝ ÔÓ Ð ØÓ ÖÓÒÞ Ø ÑÐÓÝ ÖÓÑ ÕÙÒ Ó ÔØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ØÙÝ ØÒ Ñ ÙÖ ÓÖ ÔØ ÕÙÒ Ó ÑÓÒÓÔÓÒ ÑÙ µ Ò ØÖ ÓÑÔÙØØÓÒº ÁÒ ÒÖÐ Ø ØÒ Ñ ÙÖ Ò Ù ÓÖ ÑØÒ ØÛÓ ÔØ ÕÙÒ º ÌÖ Ö ÓÛÚÖ ÓÙÔÐ Ó ÔÖÓÔÖØ ÖÐØ ØÓ ÑÙ ØØ ÓÙÐ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒغ ÌÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒ ÓÒ Ó ØÓ Ø Ñ ÑÐÓÝ ÔÖÚ ÚÒ Ø ÔØ ÕÙÒ Ø ÖÓÑ ÓÒ Ý ØÓ ÒÓØÖº ÒÓØÖ ÔÖÓÔÖØÝ Ø ÓÒØÒÙØÝ Ó Ø ÐÒÑÒØ Ø Þ Ó Ø Ô ØÛÒ ÑØ ÓÙÐ ÐÑØ Ò ÓÒ ÐÓÒ Ô Ò ÒØÖÐ ÔÖØ Ò Ñ ÖÙÐ ÖÒ Ò ÔÖÔØÓÒº ËÑÐÐ Ô ÓÙÐ ÔØ ºº ÓÖ ÖÑÓÚÒ ÓÖØÚ ÒÓØ º Ï ØÙÝ ÓÛ Ø ØÛÓ ÔÖÓÔÖØ Ò Ñ Ò ÚÐÙØÒ Ø Ø ØÒ Ñ ÙÖ º Ì ÙÑÑÖÝ Ó ÓÙÖ Ö ÙÐØ ÚÒ Ò ËØÓÒ º Ì ÙÐÐ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ ÔÔÖ ØÒÐ ÖÔÓÖØ ¾½ º ÌÖ Û Ð Ó ØÙÝ Ö ÒÓÒ¹ÔÔµ Ñ ÙÖ Ó ÑÐÖØÝ ÙÒÖ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒ Ð ÀÑÑÒ ØÒ Ò Æ µñøò ½ µ ØØ Ú ÓØÖ ÔÔÐØÓÒ ÅÁʺ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø ÑÝ Ó ÒÐÒ ÙÒÖ ÖÒØ ¾¾º ËÙÔÔÓÖØ Ý ÅÐÐÒÙÑ ÆÙÐÙ ÒØÖ ÓÖ Ï Ê Ö ÖÒØ È¼½¹¼¾¹ ÅÔÐÒ Ðº

2 ¾ ÒØÓÒ ÄØ ÒØ ÒÙÑÖÐ ÐÔØ Û Ù Ø Ó ÓÑ ÙÒÚÖ Í ØØ ÐÓ ÙÒÖ ØÓÒ Ò ÙØÖØÓÒ Í ØÖ ÓÖ Ê Ò Ø ÕÙÐ Ò ÐÐ ØÖ ÒØÖ ÓÖ ÖÐ ÐÔØ Ö ÔØÚÐݵº ÄØ ½ ¾ Ñ Ò ½ ¾ Ò ØÛÓ ØÖÒ ÓÚÖ ºº ¾ ÓÖ ÐÐ ½ Ñ ½ Òº Ï ÛÐÐ ÙÑ ÛºÐºÓº ØØ Ñ Ò Ò Ø ØÒ Ñ ÙÖ Û ÓÒ Ö Ö ÝÑÑØÖº ËØÖÒ ¼ Ù ØÖÒ Ó ¼ ÓÖ ÓÑ ½ Ѻ ËØÖÒ ¼¼ Ù ÕÙÒ Ó ÒÓØ Ý ¼¼ Ú ¼¼ ½ ¾ ¼¼ ÓÖ ÓÑ ÒÜ ½ ½ ¾ ¼¼ Ѻ Ì ÓÐÐÓÛÒ Ñ ÙÖ Ò Òº Ì ÐÒØ Ó Ø ÐÓÒ Ø ÓÑÑÓÒ Ù ÕÙÒ Ä˵ Ó Ò Ð µ ÑÜË Ë Ú Ë Ú º Ì Ø ØÒ ½ ¾ ¾ ØÛÒ Ò Ø ÑÒÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó Ø ÓÔÖØÓÒ ØØ Ö Ò ØÓ ÓÒÚÖØ ÒØÓ º ÈÖØÙÐÖÐÝ Ò Ø ÙÒØ Ó Ø ÄÚÒ ØÒ ØÒ Ä Ø Ø Ó Ø ÓÔÖØÓÒ ÓÒ Ø Ó ÖØÖ Ò ÖØÓÒ ÐØÓÒ Ò Ù ØØÙØÓÒ º Á Ø Ù ØØÙØÓÒ ÓÔÖØÓÒ ÓÖÒ Û Ø ØÒ Á Û ØÙÐÐÝ ÙÐ ÔÖÓÐÑ Ó ÚÐÙØÒ Ø ÄË Ø Ý ØÓ ØØ Á µ Ñ Ò ¾ Ð µº ÓÖ ÓÒÚÒÒ Û ÛÐÐ ÑÒÐÝ Ù Ø ÑÒÑÞØÓÒ ÔÖÓÐÑ Á ÒÓØ Ð µ Ò Ø ÕÙк Á ÓÒÐÝ ÐØÓÒ ÓÖ ÖØÖ Ó Ö ÐÐÓÛ Û Ø ØÒ º ËØÖÒ ØÖÒ ÔÓ ÓÔÝ Ó ÒÓØ Ý Ø µ ½ ص ¾ ص Ñ Øµ Ø ÓÖ ÓÑ Ø ¾ ͺ ÒØÓÒ ÓÖ ØÖÒ ÔÓ Ù ØÖÒ Ò ØÖÒ ÔÓ Ù ÕÙÒ Ò ØØ ÑÐÖÐݺ Ì ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÓÚ ØÒ Ñ ÙÖ ÛÖ ¾ Ä Á Ò ÒÓÛ ØØ Ø µ ÑÒ Ø¾Í Ø µº Ï Ð Ó Ò «ÐÑØ ÚÖ ÓÒ Ó Ø Ø ØÒ Ñ ÙÖ ÛÖ Ø ØÒ Ôµ ØÛÒ ØÛÓ ÑØ ÐÑØ Ý ÓÒ ØÒØ «¼ ºº ¼ ¼µ Ò µ Ö ÑØ ØÒ ¼ ½ «Ò ¼ ½ «º Ï Ø ØÒ Ø«Ä Ø«Á Ò Ø«º Ì ÔÔÖÓÜÑØ ØÖÒ ÑØÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒ Ø ÓÚ ØÒ ÙÒØÓÒ ØÓ Ò Ø ÑÒÑÙÑ ØÒ ØÛÒ Ò ÒÝ Ù ØÖÒ Ó º ÁÒ Ø Û ÐÐ Ø ÔØØÖÒ Ò ÒÓØ Ø È ½Ñ Ô ½ Ô ¾ Ô Ñ Ò ÐÐ Ø ØÜØ Ò ÒÓØ Ø Ì ½Ò Ø ½ Ø ¾ Ø Ò Ò Ù ÙÐÐÝ ÙÑ ØØ Ñ Òº ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ÔÖÓÐÑ Ø ØÖ ÓÐ Ö ÔÖÓÐÑ ÛÖ ÚÒ È Ì Ò ØÖ ÓÐ ÚÐÙ ¼ ÓÒ ÛÒØ ØÓ Ò ÐÐ Ø ØÜØ ÔÓ ØÓÒ Ö Ù ØØ È Ì Ð Ö µ ÓÖ ÓÑ Ð º Ï ÛÐÐ ÖÖ ÓÐÐØÚÐÝ ØÓ Ø ØÛÓ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ÔÖÓÐÑ Ø Ö ÔÖÓÐѺ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ ØÒ Ù Ò ÔÔÖÓÜÑØ ØÖÒ ÑØÒ Û ÓØÒ ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ Ô Ó ÑØÒ ¾¼ º ÁØ Ò Ð Ó ØØ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖØ Ø Ù ØÖÒ Ó Ø ØÜØ ØØ ÓÒØÒ Ø ÔØØÖÒ Ù ÕÙÒº ÇÙÖ ÓÑÔÐÜØÝ Ö ÙÐØ Ö ÖÒØ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÓÖÑ Ó Ø ÐÔØ º Ï ÛÐÐ ØÒÙ ØÛÓ º Ò ÒØÖ ÐÔØ ÒÝ ÐÔØ º ÓÖ ÒØÖ ÐÔØ ÛÐÐ ÒÓØ ÑÜ µ ÑÒ µ ½º ÖÐ ÐÔØ ÛÐÐ ÒÝ ÓØÖ Êº ÓÖ ÒÝ ØÖÒ ½ Ñ Û ÛÐÐ ÐÐ ½ Ñ Ø ÐÔØ Ó º ÁÒ Ø Û ÛÐÐ Ù ÑÜ µ ÑÒ µ ½ ÛÒ ØÒ Ò ÒØÖ ÐÔغ ÇÒ ÖÐ ÐÔØ Ñ ÛÐÐ ÒÓØ Ø ÖÒÐØÝ Ó Ø Ø º ÊÐØ ÏÓÖ Ò ËÙÑÑÖÝ Ó Ê ÙÐØ Ì Ö Ø ØÒ ØÓ ÒÓØ ØØ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÜØ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÖÒ ÑØÒ ÜØÖÑÐÝ Ý ØÓ ÓÐÚº ÓÖ Ø ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÐÑ Ø ÓÒÐÝ ÔÓ Ð ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ Ø ½ ½ º ¾

3 ÓÖ Ø Ö ÔÖÓÐÑ ÓÒ Ò Ù Ø ÖÐØÚ ÒÓÒ Ó ÓØ Ø ÔØØÖÒ Ô ¼ ½ Ô ¾ Ô ½ Ô ¼ ¾ Ô Ô ¾ µ Ò Ø ØÜØ Ø ¼ ½ Ø ¾ Ø ½ Ø ¼ ¾ Ø Ø ¾ µ Ò Ù Ø ÛÓÐ Ö ÒÐ Ó ÑØÓ ÚÐÓÔ ÓÖ ÜØ ØÖÒ ÑØÒº ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø ÖÐØÚ ÒÓÒ Ñ ØÓ Ó ÒÓ Ù ÛÒ Ø ÜØ ÓÑÔÖ ÓÒ ÖÔÐ Ý Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÓÒº ÌÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒ Ö Û ÒÓÛµ Û ÒØÖÓÙ Ò Ø ØÖÒ ÑØÒ ÓÒØÜØ Ò Ø ÛÓÖ Ó ÄÑ ØÖÑ Ò ÍÓÒÒ ½ º ÌÝ ÔÖÓÔÓ ÑÓÒ ÓØÖ Ñ ÙÖ µ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ÐÓÒ Ø ÓÑÑÓÒ Ù ÕÙÒ ÄÌ˵ Ñ ÙÖ Ó ÑÐÖØÝ ØÛÒ ØÛÓ ÑÓÒÓÔÓÒ ÑÙ Ôص ÕÙÒ º ÌÝ Ú ÖÔØÚ Ò ÒÑ ÓÖ Ø Ñ ÙÖ ÄÓÒ Ø ÓÑÑÓÒ ÀÒ ÅÐÓݺ Ø ÐÔØ Ó ÔØ ÓÑ ÐÑØ ÒØÖ ÐÔØ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ØØ Ú ØÓ ÓÒ Ö Ö Ì ¾ º Ì Ú ÖÙØ ÓÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø ÐÒØ Ó Ø ÄÌË ½ ÓÑÔÙØ Ð Ø µ Ù Ò Ç ÑÒµ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÓÖ Ø ¾ ̺ Ì ÖÙÒØÑ Ó Ø ÐÓÖØÑ Ç ÑÒµ ÛÖ ØÝÔÐÐÝ ¾º ÁÒ Ø ÒÖÐ ÛÖ ÓÙÐ ÙÒÐÑØ ÓÒ ÓÙÐ Ò Ø Ù Ø Ø Ó ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ Ì ¼ ¾ ¾ º Ì Ù ÓÑ ÖØÖ ÑÙ Ø ÑØ Ò ÒÝ ÑÒÒÙÐ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒº Ì Þ Ó Ì ¼ ÓÙÐ ÑÒ Û Ú Ç Ñ ¾ Ò ¾ µ ÛÓÖ Ø ØÑ ÓÖ ÖÐ ÐÔØ º ÌÙ Ø ÓØ Ó ÔÖØÐ Ò ØÓÖØÐ ÒØÖ Ø ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÐÓÖØѺ Ï ÛÐÐ Ð Ó Ù ÖÙØ ÓÖ ÔÔÖÓ Ö ÓÚ ÙØ Ò ÑÓ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÔÖÓÙ ÔÖ Ò ØÒ Ó Ø ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖÓÐÑ Û Ò Ù ÔÐÞ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÓÖØÑ ØÓ Ø ÓÓ ÛÓÖ Ø ÓÙÒ º ÅÓÖÓÚÖ Û ÓÛ ÓÒÒØÓÒ ØÛÒ Ø Ö ÙÐØÒ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖÓÐÑ Ò Ñ¹ ØØ ÖÒ ÑÒÑÙÑ ÕÙÖ º Ï ÓØÒ ÑÔÐ ÝØ ÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ØÒ Ø«Ä Ø«Á Ò Ø«º ÓÖ ÄË Ò ØÙ ÓÖ Á µ ØÖ ÐÖÝ Ü Ø ÀÙÒعËÞÝÑÒ ½ ØÝÔ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓ¹ ÖÑÑÒµ ÐÓÖØÑ ÛÓ ØÑ ÓÑÔÐÜØ ÔÒ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ö Ó ÑØÒ ÔÖ ØÛÒ Ø ÓÑÔÖ ØÖÒ º Ì ÓÑÔÐÜØÝ Ó Ø ÀÙÒعËÞÝÑÒ ÐÓÖØÑ Ç Ö Òµ ÐÓ Òµº Ø ÙÑ Ó ÚÐÙ Ö ÓÚÖ ÐÐ ÖÒØ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÑÒ Û Ø Ø ÓÙÒ Ç ÑÒ ÐÓ Òµ ÓÖ Ø ØÖÒ ¹ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ º ÄØÖ ÑÔÖÓÚÑÒØ ½ ½¼ ÝÐ Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Òµ ØѺ Ï ÑÔÖÓÚ Ø ØÓ Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Ñµ Ý ÚÒ ÒÛ ÔÖ ÝÒÑ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ä˺ Ì ÐÓÖØÑ Ò Ð Ó ÒÖÐÞ ØÓ Ø ÛÖ Ô Ö ÐÑØ Ý ÓÒ ØÒØ «ÚÒ Ç ÑÒ ÐÓ Òµ ÓÖ ÚÐÙØÒ Ø«Á µº ÔÔ ØÒ Øº к ½¼ Ú ÔÖÓÔÓ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÓÖ Óѹ ÔÐÜ ØÒ ÓÑÔÙØØÓÒ Ù ÏÐÙÖ¹ÄÔÑÒ ÖÑÒØ ÐÒÑÒØ ÔÖÓÐÑ ¾ ¾ º Ð Ó Ø ÙÒØ Ó Ø ÄÚÒ ØÒ ØÒ Ò ÓÐÚ Ù Ò Ø ØÒÕÙ ½ º Í Ò Ø ÐÓÖØÑ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ Ò ÓÐÚ Ò Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Òµ ØѺ ÀÓÛÚÖ Ø ÐÓÖØÑ Ó ÒÓØ ÒÖÐÞ ØÓ Ø Ó «¹ÐÑØ Ô Ò ØÙ Û ÚÐÓÔ Ò ÐØÖÒØÚ ÓÐÙØÓÒ ØØ ÓÒ Ñ¹ ØØ ÖÒ ÑÒÑÙÑ ÕÙÖ º Ì Ú Ù Ç ÑÒ ÐÓ ¾ Ò ÐÓ ÐÓ Ñµ ÓÖ ÚÐÙØÒ Ø«µº Ä ÒÐÐÝ Û Ú ÒÛ Ç Ñ Ò Öµ ØÑ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ô Ó ÑØÒº Ì Ú Ù Ç ÑÒµ ØÑ ÓÖ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ Ô Ó ÑØÒº ÌÐ ½ Ú Ð Ø Ó ÙÔÔÖ ÓÙÒ ØØ Ö ÒÓÛÒ ÓÖ Ø ÔÖÓÐÑ ÛØÓÙØ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒº ÌÐ ¾ Ú Ø Ú ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÓÖ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ÚÖÒØ Ó Ø ÔÖÓÐÑ º

4 ÌÐ ½º ÍÔÔÖ ÓÙÒ ÓÖ ØÖÒ ÑØÒ ÛØÓÙØ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒº Ï ÓÑØ ÓÙÒ ØØ ÔÒ ÓÒ Ø ØÖ ÓÐ Ò Ø Ö ÔÖÓÐÑ º ÓÖ «Á Ø Ð Ó Ý ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÓÙÒ ÐÓÛ ØÓ Ç ÑÒµ Ù Ò ÑÒ¹ÕÙ ½¾ Ò ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ Ó Ø È ÑØÖܺ ØÒ ØÒ ÚÐÙØÓÒ ÖÒ ÜØ Ç Ñµ Ç Ñ Òµ Á Ä Ç ÑÒ ÐÓ Ñµ Ç ÑÒ ÐÓ Ñµ Ç Ñ Òµ Öݵ Ç ÑÒ ÐÓ Ñµ «Á «Ä Ç «ÑÒµ Ç «ÑÒµ ¾¾ ÔØÖ ½¼ Ëغ º¾µ «Ç Ñ Òµ Öݵ Ç ÑÒµ ÌÐ ¾º ÍÔÔÖ ÓÙÒ ÓÖ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÖÒ ÑØÒº Ï Ú ÒÓØ ÓÖ ÐÖØÝ Ø Þ Ó Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ø ØÖ Óе Ö ÓÑÔÐÜØÝ ÒÓÖ Ø ÔÖÔÖÓ Ò ØÑ Ò ÄÑÑ ¾º Ì ÓÙÒ ÓÒ Ø ØÒ Ö ÚÐ Ò ÖÐ ÐÔØ ÔÖÓÚ Û ÖÔÐ Æ Ý Æ ÛÖ Ø ÑÒÑÙÑ ØÒ ØÛÒ ØÛÓ ÖØÖ Ò ÓÖ Ò º ØÒ ØÒ ÚÐÙØÓÒ ÖÒ ÜØ Ç Ñµ Ç Ñ Òµ Ø Á Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Ñµ Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Ñµ Ø«Á Ç ÑÒ ÐÓ Òµ Ç ÑÒ ÐÓ Ñµ Ø Ä Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Òµ Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Ñµ Ø«Ä Ç ÑÒ ÐÓ ¾ Ò ÐÓ ÐÓ Ñµ Ç ÑÒ ÐÓ ¾ Ñ ÐÓ ÐÓ Ñµ Ø«Ç ÑÒµ Ç ÑÒµ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó ÌÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÁÒÚÖÒØ Ø ØÒ ÄØ Ù Ö Ø ÖÚÛ ÓÛ Ø Ø ØÒ Ò ÓÑÔÙØ Ù Ò ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ½ ¾ ¾ º ÄØ ½ ¾ Ñ Ò ½ ¾ Ò º ÓÖ Á ÚÐÙØ Ò Ñ ½µ Ò ½µ ÑØÖÜ µ ¼ Ñ ¼ Ò Ù Ò Ø ÖÙÖÖÒ ÑÒ ØÒ ½ ½ Ð ½µ ½ ½ ½ ½µ ½µ ÛØ ÒØÐÞØÓÒ ¼ ÓÖ ¼ Ñ Ò ¼ ÓÖ ¼ Òº Ì ÑØÖÜ µ Ò ÚÐÙØ Ò ÓÑ ÙØÐ ÓÖÖ Ð ÖÓ۹ݹÖÓÛ ÓÖ ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒµ Ò Ç ÑÒµ ØÑ Ò Ø ÚÐÙ ÑÒ ÕÙÐ Á µº ÑÐÖ ÑØÓ Ò Ù ØÓ ÐÙÐØ Ø ØÒ Ä µº ÆÓÛ Ø ÖÙÖÖÒ ÑÒ ØÒ ½ ½ Ð ½ ½ ½µ ½ ½ ½ ½µ ¾µ ÛØ ÒØÐÞØÓÒ ¼ ÓÖ ¼ Ñ Ò ¼ ÓÖ ¼ Òº Ì ÖÙÖÖÒ ÓÖ Ø ØÒ µ ØØ Ù Ò Ô Ó ÑØÒ ØÒ ½ ½ Ð ½ ½ µ ÛØ ÒØÐÞØÓÒ ¼ ½ ÓÖ ¼ Ñ Ò ¼ ÓÖ ½ Òº ÆÓØ ØØ µ Ò Ð Ó ÓÑÔÙØ Ù Ò ÖÝ ÐÓÖØÑ Ø ÖÙÖÖÒ ÓÒÐÝ ÚÒ Ù Ø Ò ÒÖÐÞ ØÓ Ø Ö ÔÖÓÐÑ ØÓÓº

5 Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ö ÔÖÓÐÑ Ò ÓÐÚ Ý ÒÒ ÞÖÓ ØÓ Ø ÚÐÙ Ò Ø Ö Ø ÖÓÛ ÖÐÐ ØØ Û ÒØÝ ÔØØÖÒ È Ò ØÜØ Ì µº ÌÓ Ò Ø Ø ÔÔÖÓÜÑØ ÑØ Û Ø ÑÒ ¼Ò Ñ º ÓÖ ØÖ ÓÐ ÖÒ Û ÖÔÓÖØ Ø ÒÔÓ ØÓÒ Ó Ø ÓÙÖÖÒ ºº ØÓ ÛÖ Ñ º ÌÓ ÓÐÚ ÓÙÖ ØÖÒÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ÔÖÓÐÑ Û ÓÙÐ ØÖÝ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ ÓÒÐÝ ÓÑ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ Ò ØÓ Ø ÛØ ÓÑ Ö ØÒ Ñ ÙÖ ¾½ º Ì Ó ÒÓØ Ñ ØÓ ÔÓ Ð ÛØ Ø ÑÓÖ ÜÐ Ñ ÙÖ Ó ÑÐÖØÝ ØÙ Öº ÌÖÓÖ Û ÓÓ ÖÒØ ÔÔÖÓ Ï ÓÑÔÙØ Ø ØÒ Ò ÐÐ ÖÕÙÖ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÙØ Û Ù ÐÓÖØÑ ØØ Ö ÑÓÖ ÒØ ØÒ Ø ÓÚ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÓÐÙØÓÒ Ù ØØ Ø ÓÚÖÐÐ ÓÑÔÐÜØÝ Ó ÒÓØ Ü Ý ÑÙ Ø ÛÓÖ Ø ÓÑÔÐÜØ Ó ÓÑÔÙØÒ Ø ØÒ Ò ÓÒ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒº ÄØ Å Ø Ø Ó ÑØÒ ÖØÖ ØÛÒ ØÖÒ Ò ºº Å Å µ µ ½ Ñ ½ Òº ÄØ Ö Ö µ Å µº ÄØ Ù ÖÒ Ì Ò Ø ØÓÒ ØÓ Ø Ø Ó ØÓ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ØØ Ñ ÓÑ ÖØÖ ÑØ ØÛÒ Ò ØØ Ì ½ Ñ ½ Òº ÇÒ ÓÙÐ ÓÑÔÙØ Ø ÓÚ Ø ØÒ Ò ÓÐÚ Ø Ö ÔÖÓÐÑ Ý ÖÙÒÒÒ Ø ÓÚ ÖÙÖÖÒ ÓÚÖ ÐÐ ÔÖ Ø µ ÛÖ Ø ¾ ̺ ÁÒ ÒØÖ ÐÔØ Ø Ø Ç ÑÒµ ØÑ Ò Ç ÑÒµ ØÑ Ò ÖÐ ÐÔغ Ì Ò Ó ÔÖÓÙÖ Ò ÒÒØÐÝ Ô ÙÔ Ø ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÓÖØÑ Ö ÖÔÐ Ý ÙØÐ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÓÖØÑ º ÄÑÑ ½ Á Ò ÐÓÖØÑ ÓÑÔÙØ ØÒ µ Ò Ç Ö µµ Ñ Òµµ ØÑ ÛÖ ÓÒÚ ÙÒØÓÒ ØÒ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÒ Ø µ ÑÒ Ø¾Ì Ø µ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ç ÑÒµ Ñ Òµµ ØѺ ÈÖÓÓº ÄØ Ö Ø Ö Ø µ Ø ÒÙÑÖ Ó ÑØÒ ÖØÖ ÔÖ ØÛÒ Ø Ò º ÌÒ Ö Ø µ Ñ Òµ Ñ Òµ Ñ Ø ½ Ò Ø¾Ì Ø¾Ì ½ Ñ Ñ Òµ ½ Ø¾Ì Ñ Ñ Òµ ½ Ò Ø ½ Ò ÑÒµ Ñ ÒµÙØ Ì Ö Ø Ó Ø ØÓÒ ÚÓØ ØÓ ÚÐÓÔÒ ÐÓÖØÑ ØØ ÔÒ ÓÒ Öº º½ ÈÖÔÖÓ Ò Ö Ø ØÔ Û Ò ÛÝ Ó ÓÒ ØÖÙØÒ Ø ÑØ Ø Å ÓÖØ Ò ÓÑ ÓÖÖ ØØ ÒÐ ÔÖ ÚÐÙØÓÒ Ó ÑØÖÜ µº Ï Ù ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒ ÓÖÖ ¼ ¼ µ µ Ò Ø ÕÙÐ ØØ Ò ÓÐÐÓÛ ¼ ÓÖ ¼ Ò ¼ µº ½ Ì ÑØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ Ø ÛÐÐ ÐÐ Å Ø µ Ø º ½ ÆÓØ ØØ ÓÙÖ ÒØÓÒ Ö ÖÓÑ Ø Ù ÙÐ ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒ ÓÖÖ Ò ÓÒØÓÒ ¼ º Ì ØÓ ÑÔÐÝ Ø ÐÓÖØÑ ÐØÖ ÓÒº

6 ÄÑÑ ¾ Ì ÑØ Ø Å Ø µ Ø ÓÖØ Ò ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒ ÓÖÖ ÓÖ ÐÐ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ Ø ¾ Ì Ò ÓÒ ØÖÙØ ÛØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÑÔÐÜØ º ÇÒ ÒØÖ ÐÔØ Ç ÑÒµº ÇÒ ÖÐ ÐÔØ Ç Ñ ÐÓ Ò ÐÓ ÐÓ µ ÑÒµº ÓØ ÓÙÒ Ò Ú Ù Ò Ç ÑÒµ Ôº ÈÖÓÓº ÁÒ Ø ÒØÖ Û Ò ÔÖÓ ÒÚÐÝ ØÓ ÓØÒ Ç ÑÒµ ØÑ Ù Ò ÖÖÝ ÒÜÒ ØÓ Ø Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÛÖ ÔÖ µ ØÓ º Ì Ó ÖÐ ÐÔØ ÛØ Ç ÑÒµ ÑÑÓÖÝ ÓÐÚ ÓÐÐÓÛ º ÖØ ÐÒ ØÖ Ì ÛÖ ÚÖÝ ÖØÖ Ó Ò ÖØ ÑÒØÒÒ ÓÖ Ù ¾ Ð Ø Ä Ó Ø ÔÓ ØÓÒ Ó Ò ÒÖ Ò ÓÖÖ Ù ØØ º Ó Ø Ñ ÓÖ Ò Ì º Ì Ó Ø Ç Ñ ÐÓ Ò ÐÓ µº ÁÒ Û ÓÐÐÓÛ Û ÛÐÐ Ô Ò ØÒØÐÝ Ó ÖØÖ Ó µ Ò ÒÓ Ó Ì Ì µº ÓÖ ÒÓ Ò Ì Ò Ò Ì ÒØÐÞ Å Ò Ò ÖØ Ø ÒØÓ ØÖ Ó ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ Ì̺ Ø Ø Ñ ØÑ ÖØ ÑÔÐ Ð Ø È ÓÖ ÒÓ Ò Ì ÓÒØÒÒ ÓÖ ÒÓ Ó Ì ÔÓÒØÖ ØÓ Ø ÒÓ Ó Ì Ò ØÓ Ø ÒÓ Ò Ì̺ Ì Ø Ç ÐÓ µµ ØÑ Ò Ì º ÒÐÐÝ ØÖÚÖ ÐÐ Ø Ð Ø Ó ÔÓ ØÓÒ Ä Ó Ì Ò ÝÒÖÓÒÞØÓÒ ØØÒ ÓÒ ÙØÚ ÔÓ ØÓÒ Ò Ø ÓÒ ºº Ý ÔÙØØÒ ÐÐ Ø ØÖ ÒÓ Ò Ô ÓÖØ Ý Ø Ö Ø ÔÓ ØÓÒ Ò Ø Ð Ø Ä ÜØÖØÒ Ø ÑÐÐ Ø Ò ÖÒ ÖØÒ Ø ÛØ Ø ÒÜØ ÔÓ ØÓÒ Ò Ø Ð Øµº ÓÖ ÜØÖØ ÔÓ ØÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÒÓ Ò Ì ØÖÚÖ Ø Ð Ø Ó ÔÖ È Øµ ¾ Ì ÒÓ ÌÌ ÒÓµº ÓÖ Ù Ð Ø ÐÑÒØ µ ØÓ Ø Å Ø Ò Ì̺ Ì Ø ÓÚÖÐÐ Ç Ò ÐÓ ÑÒµ ØѺ ÙØ Ì ÔÖÔÖÓ Ò Ò Ñ ÑÓÖ Ô¹ÒØ ÛØ ÓÑ ÔÒÐØÝ Ò Ø ØÑ ÖÕÙÖÑÒØ Ø ØÐ Ò ÓÙÒ Ò ¾½ º º¾ ÓÑÔÙØÒ Ø ÄÓÒ Ø ÓÑÑÓÒ ËÙ ÕÙÒ ÓÖ ÄË Ò ØÙ ÓÖ Á µ ØÖ Ü Ø ÐÓÖØÑ ØØ ÔÒ ÓÒ Öº Ì Ð Ð ÀÙÒعËÞÝÑÒ ½ ÐÓÖØÑ ÖÙÒÒÒ ØÑ Ç Ö ÐÓ Òµ Ø Ø Ó ÑØ Å ÐÖÝ ÚÒ Ò Ø ÔÖÓÔÖ ÓÖÖº Í Ò ÄÑÑ ½ Û Ò ÓÒÐÙ ØØ ØÖ Ò ÐÓÖØÑ ÓÖ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ÄË ØØ ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ Ç ÑÒ ÐÓ Òµº ÌÖ Ö ÚÒ ØÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÄË ½ ½¼ ÔÔ¹ ØÒ Øº к ½¼ ÑÔÖÓÚ Ò ÐÓÖØÑ Ó ÔÓ ØÓÐÓ Ò ÙÖÖ ½ ÚÒ ÖÙÒÒÒ ØÑ Ç ÐÓ ÐÓ ÑÒ ÑÒ µµ ÛÖ Ö Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÑÒÒØ ÑØ ºº ½ ÓÖ ÒØÓÒµº Í Ò Ø ÐÓÖØÑ Û Ú Ø ÓÙÒ Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Òµ ÓÖ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ º Ì Ü ØÒ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÄË ÓÛÚÖ Ó ÒÓØ ÜØÒ ØÓ Ø Ó «ÐÑØ Ô º Ï ÛÐÐ Ú ÑÔÐ ÙØ ÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÄË ØØ ÒÖÐÞ ØÓ Ø º Ï ÛÐÐ Ð Ó Ù Ø Ñ ØÒÕÙ ÛÒ ÚÐÓÔÒ Ò ÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÄÚÒ ØÒ ØÒ ÛØ «ÐÑØ Ô º ÅÓÖÓÚÖ Ý ÖÔÐÒ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ù Ò Ø ÐÓÖØÑ Ý ÑÓÖ ÒØ ÓÒ Ö Ò ÔÔÒÜ Û Ò Ú Ç Ö ÐÓ ÐÓ Ñµ ÓÑÔÐÜØÝ Û Ú Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Ñµ ÓÖ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ÄË Û ØØÖ ØÒ Ø ÔÖÚÓÙ ÓÙÒ Ò Ñ Òµº Ï ÛÐÐ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖ Øݵ ÐÑÑ ØÓ Ú Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ Á º ÄØ ¼ ¼ µ Ô µ ÒÓØ ÔÖØÐ ÓÖÖ Ò ¼ Ò ¼ Ò ÐØ ¼ ¼ µ Ô µ ÒÓØ ÒÓØÖ ÔÖØÐ ÓÖÖ Ò ¼ ¼ Ò ¼ ¼ µ µº

7 ÄÑÑ Ì ÖÙÖÖÒ ½µ Ò ÖÔÐ Ý ÑÒ ¼ ¼ µ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ µ Ô µ ÛÒ ÑÒ ¼ ¼ µ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ µ Ô µ ÛÒ µ ÛÖ ¼¼ ¼ Ò ¼ ¼ º ÈÖÓÓº ÓÒ Ö Ø ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÑØÖÜ µ ÓÖØ Ø ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ Ò Û ÓÒ Ò ØÖ ÔÖÓ ÓÒ ÐÐ ÓÛÒ Ó Ø ½µ ÓÒ ÐÐ ØÓ Ø ÖØ Ó Ø ½µ ÓÖ ÓÒ ÐÐ ÓÖÛÖ Ò Ø ÓÒÐ Ó Ø ½ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÖØÖ Ó ÒÓØ ÑØ ÓØÖÛ ¼µº Ì ÔØ ØØ Ø ÓÒÐÝ ÓÖÞÓÒØÐ Ò ÚÖØÐ ØÔ ÖÓÑ ÐÐ ¼ ¼ µ ØÓ ÐÐ µ Ú Ó Ø Ó Ø ¼ ¼ º Ì ÔØ ØØ ÓÒ Ø Ó ÓÒ ÓÒÐ ÑÓÚÑÒØ ÖÓÑ ½ ½µ ØÓ µµ Ò ÓØÖÛ Ó ÓÖÞÓÒØÐ Ò ÚÖØÐ ÑÓÚÑÒØ ÖÓÑ ¼ ¼ µ ØÓ ½ ½µµ Ú Ó Ø ¼ ½ ¼ ½ ÛÒ º Ì ÔØ ØØ Ø ÑÓÖ ÓÒÐ ØÔ ØÖ Ú Ó Ø ½ ÓÖ Ô ØÖÓÙ ÓÑ ÐÐ ¼¼ ¼¼ µ ¼ ¼ µ Ù ØØ ¼¼ ¼¼ µ Ô µ ¼¼ ¼¼º Í Ò ÒÙØÓÒ ÓÒ Ò ØØ Ø ÔØ Ó Ø ÖÓÑ ¼¼ ¼¼ µ ÔÐÙ ¼¼ ÐÛÝ ÑÐÐÖ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Ø ÔØ Ó Ø ÖÓÑ ¼¼ ¼ ¼ µ ÔÐÙ ¼ ¼º ÒÐÐÝ ØÒ ÒÝ ÔØ ØÓ µ ØØ Ø ÓÒÐ ØÔ Ò Ó ÒÓØ ØÖÚÖ ØÖÓÙ ½ ½µ Ò ÖÔÐ Ý ÕÙÐ ÓÖ ÑÐÐÖ Ó Ø ÔØ ØØ ØÖÚÖ ØÖÓÙ ½ ½µº ÙØ Ì ÓÚÓÙ ØÖØÝ ØÓ Ù Ø ÓÚ ÐÑÑ ØÓ Ô Ø ÐÖÝ ÓÑÔÙØ ÚÐÙ ¼ ¼ µ ÓÖ ¼ ¼ Ù ØØ ¼ ¼ Ò ÓÑ Ø ØÖÙØÙÖ Ó ØØ ØÖ ÑÒÑÙÑ Ò ÖØÖÚ ÒØÐÝ ÛÒ ÓÑÔÙØÒ Ø ÚÐÙ Ó µº ÇÒ ÙÐØÝ Ö ØØ Ø ÚÐÙ ØÓÖ Ö ÒÓØ ÓÑÔÖÐ Ù Ò Û ÛÒØ Ø ÑÒÑÙÑ Ù Ø ØÖ ¼ ¼ ¾ º Ì Ò ÓÐÚ Ý ØÓÖÒ ÚÐÙ ¼ ¼ µ ¼ ¼ Ò Øº ÌÒ ØÖ ÖØÖÚÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÓÒ Ò ¾ ØÓ Ø Ø ÓÖÖØ ÚÐÙ ÓÖ µº ÌÓ Ø Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÖÓÑ ÖÒ ¼ ¼ µ ¾ ½ µ ½ µ Û Ò ÝÒÑ Ø ØÖÙØÙÖ ØØ Ò ÙÔÔÓÖØ ÓÒ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÒ ÕÙÖ Ø ÓÐÙÑҹݹ ÓÐÙÑÒ ØÖÚÖ Ð ÓÖÖ ÙÖÒØ ØØ ÐÐ ÔÓÒØ Ö Ò ÖÒ ½ µµº ÁÒ ØÓÒ Ø ÖÒ ÕÙÖÝ ÓÙÐ ÒÓØ ÓÙØÔÙØ Ò ØÚ Ø ÓÙÐ ÓÒÐÝ ÖÔÓÖØ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÒÓØ ÐÐ Ø ÔÓÒØ Ò Ø ÖÒº ÐÒ ÒÖÝ ØÖ Ò Ù Ù Ø ØÖÙØÙÖº Ï Ò Ù Ø ÖÓÛ ÒÙÑÖ ¼ ÓÖØ Ý Ò ØÓÖ ÚÐÙ ¼ ¼ µ ¼ ¼ Ò Ø ÐÚ º ÌÒ Û Ò ØÓÖ Ò ÒØÖÒÐ ÒÓ Ø ÑÒÑÙÑ Ó Ø ÚÐÙ ¼ ¼ µ ¼ ¼ Ò Ø ÙØÖº ÄÑÑ ÐÒ ÒÖÝ ØÖ Ì ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÔÖØÓÒ Ò Ç ÐÓ Òµ ÑÓÖØÞ ØÑ ÛÖ Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó ÐÑÒØ Ò ÖØ Ò Ø ØÖº Ì ÁÒ ÖØ Úµ ÁÒ ÖØ ÚÐÙ Ú ÒØÓ ØÖ ÛØ Ý º Ì ÐØ Úµ ÐØ ÐÐ ÐÑÒØ ÛØ ÚÐÙ Úº Ú Ì ÅÒÑÙÑ µ ÊØÙÖÒ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÚÐÙ ØØ Ú Ý º Ú Ì ÅÒÑÙÑ µ ÊØÙÖÒ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÚÐÙ ØØ Ú Ý º Ú Ì ÅÒÑÙÑ Ð Öµ ÊØÙÖÒ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÚÐÙ ØØ Ú Ý Ð Ò Öº ÈÖÓÓº Ì ÐÒ ØÖ Ö ÓÚ ÐÝ ÙÔØ ÛÒ ÒÛ Ý Ò ÖØ Ø ÓÒÐÝ ØÓÒÐ ÓÔÖØÓÒ ØÓ Ò Ø ÚÐÙ Ú ¼ Ó ÒÝ ØÖÚÖ ÒØÖÒÐ ÒÓ Ý ÑÒ Ú Ú ¼ µº ÐØÓÒ Ò ÔÖÐÐÐ ØÖ ÓÖÒÞ Ý ÚÐÙ Ú Ó ØØ ÐØÒ ÐÐ Ø ÚÐÙ ÐÖÖ ØÒ Ú Ò ÓÒ Ý ÓÒÒØÒ Ç ÐÓ Òµ ÙØÖ º Ì ÔÖÐÐÐ ØÖ ØÓÖ ÔÓÒØÖ ØÓ Ø ÓÖÒÐ ØÖ

8 Ì Ó Û Ò ÖÑÓÚ Ð Ó Ø ÒÓ ÖÓÑ Ì º ËÒ Û ÖÑÓÚ ÐÐ ÚÐÙ ÐÖÖ ØÒ Ú ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÓÑÔÙØ Ø ÒØÖÒÐ ÒÓ Ò Ì Ò ÒÓØ ÙÔغ ËÓ Ø ÐØÓÒ Ó ÒÓ Ø Ç ÐÓ Òµ ØѺ ËÒ ÓÒ ÒÒÓØ ÐØ ÑÓÖ ÐÑÒØ ØÒ ØÓ Ò ÖØ Ø ÑÓÖØÞ ØÑ ÓÖ ÐØÓÒ Ç ÐÓ Òµº ÅÒÑÙÑ ÓÚÖ ÖÒ Ó Ý Ö ÓØÒ Ý ØÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÓÚÖ Ø Ç ÐÓ Òµ ÒÓ ØØ Ö ØÖÚÖ ÛÒ ÖÒ ÓÖ Ø Ý º ÓÖ ÑÔÐØÝ Û ÛÐÐ Ô Ó Ø ÐÒ ØÖ Ì ÒÓÖÒ Ø Ø ØØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ ÓÑÔÓ Ó ØÛÓ ØÖ º Ï ÒÓØ ÓÛÚÖ ØØ ÐØÓÒ Ö ØÖØÐÝ Ò ÖÝ ÓÒÐÝ ÛÒ ÑØÒ ÛØ «ÐÑØ Ô ºµ ÙØ Ï Ö ÖÝ ØÓ Ú Ø ÐÓÖØѺ ÁÒØÐÞ ÐÒ ÒÖÝ ØÖ Ì Ý Ò Ø ÚÐÙ Ó ¼¼ ¼ ÛØ Ý ¼ Ì ÁÒ ÖØ ¼ ¼µµº ÈÖÓ ÛØ Ø ÑØ Ø Å ØØ ÓÖØ Ò ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒ ÓÖÖ Ò Ñ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÔÖØÓÒ Ø ÔÖ µ ½µ Ì Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÖÓÑ Ì ÛÓ Ý ÑÐÐÖ ØÒ Ø ÙÖÖÒØ ÖÓÛ ÒÙÑÖ Ì ÅÒÑÙÑ µµº ¾ ØÓ Ø ÚÐÙ ¾µº ¾µ Ø ÙÖÖÒØ ÚÐÙ ÑÒÙ Ø ÙÖÖÒØ ÖÓÛ ÒÙÑÖ Ò ÙÖÖÒØ ÓÐÙÑÒ ÒÙÑÖ ÒØÓ Ì ÛØ Ø ÙÖÖÒØ ÖÓÛ ÒÙÑÖ Ý Ì ÁÒ ÖØ µµº ÒÐÐÝ Á µ Ì ÅÒÑÙÑ Ñ ½ µ Ñ Òº ÇÒ Ò ÐÝ ØØ Ø ÓÚ ÐÓÖØÑ ÛÓÖ ÓÖÖØÐÝ Ø ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ò Ø ÖÒ ÕÙÖÝ Ö ØÖØ Ý Ø ÖÓÛ ÒÙÑÖ Ò Ì ÙÖÒØ ØØ Ø ¼ ¼ µ Ô µ ÓÒØÓÒ ÓÐ º ÐÖÐÝ Ø ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ Ç Ö ÐÓ Öµº Ì ÐÓÖØÑ Ð Ó ÒÖÐÞ ÐÝ ØÓ Ø Ö ÔÖÓÐÑ Ø ¼ ÚÐÙ Ò Ø Ö Ø ÖÓÛ Ò ÑÔÐØÐÝ Ý Ù Ò ÑÒ ¾µ Ò ØÔ ½µ ÓÚº Ð Ó ÚÖÝ ÚÐÙ ÓÑÔÙØ Ò ØÔ ¾µ ÓÚ ÒÙ ÚÐÙ Ñ Ñ µ Ò Ø Ð Ø ÖÓÛ Û Ò Ù ØÖ ØÓ Ô Ø ÑÒÑÙÑ Ñ ÚÐÙ ÓÖ ØÓ ÖÔÓÖØ ÐÐ ÚÐÙ Ñ Ò ØÖ ÓÐ ÖÒ ÒÙ ÖÒ Ø Ø Ð Ø ÖÓÛ ÛÖ ÚÐÙ Ö ØÖ ÓÑÔÙØÒ ÐÐ ÚÐÙ Ø Ð Ø ÖÓÛ Ò ØÖÚÖ Ý ÔÒ ÓÓ ÓÒ Ø ØÚ ÖÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÖÔÓÖØ ÓÙÖÖÒ ÓÒÐÝ ÓÒµº Ì ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ Ó ÒÓØ Ò ÜÔØ ÓÖ Ø Þ Ó Ø ÓÙØÔÙØ ÙØ Ø Ò ÑÔÖÓÚ Ò Ò Ñ Û Ò ÐØ ØÓ ÒÓ ØØ ÒÒÓØ Ú Ø ÑÒÑ ºº ÚÐÙ Ù ØØ ÑÒ ¾µ º Ì ÑÒ ØØ ÓÖ Û ÔÖÓ ÐÑÒØ Ò ÓÐÙÑÒ Û Ò ÖÑÓÚ ÐÐ Ø ÚÐÙ Ú ¾º Ì ÖÙÒÒÒ ØÑ ÓÑ Ç Ö ÐÓ Ñµ ÛØ Ç Ñ ¾ µ Ô Ò Ø Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÓ ÐÝ ÖÐÚÒØ ÑØ Ø ÒÝ ØѺ Ï ÛÐÐ ÓÛ Ò ÔÔÒÜ ØØ Ø ÐÒ ÒÖÝ ØÖ Ò ÖÔÐ Ý ÔÖÓÖØÝ ÕÙÙº ÅÓÖÓÚÖ Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÔÖÓÖØÝ ÕÙÙ Ò Ù ØØ ÙÔÔÓÖØ ÓÔÖØÓÒ Ò Ç ÐÓ ÐÓ Ùµ ØÑ ÛÖ ½ Ù Ø ÖÒ Ó ÚÐÙ Ò ÖØ Ò Ø ØÖÙØÙÖº Ì ØÖÙØÙÖ Ó ÒÓØ ØÓÖ Ø ÚÐÙ Ó ÙØ Ø ÖÓÛ ÒÙÑÖ Ò ØÙ Û Ò ÖÔÐ ÐÓ Ò ÛØ ÐÓ ÐÓ Ñº ÄØ Ù ÒÓÛ ÓÒ Ö Ø ÛØ «ÐÑØ Ô º Ì ÓÒÐÝ Ò Û Ò Ò ÓÙÖ ÐÓÖØÑ ØÓ Ñ ÙÖ ØØ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Û ÓÒÐÝ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÑØ ØØ Ö Ò Ø ÖÒ ¼ ¼ µ ¾ «½ µ «½ µº ÏØ Û Ò ØÓ Ó ØÓ Ò Ø ÖÒ ½ µ ÒØÓ «½ µ Ò Ì ÛÐÐ ØÓ ÐØ ÐÑÒØ Ò ÓÐÙÑÒ «½ ØÖ ÔÖÓ Ò ÐÑÒØ Ò ÓÐÙÑÒ º Ì ÓÖÑÖ ÐÝ ÓÑÔÐ Ý Ù Ò ÕÙÖÝ Ì ÅÒÑÙÑ «¾ µ Ø Ô ½µ Ó Ø ÐÓÖØѺ Ì ÐØØÖ Ò Ò ÜØÖ ØÖ ÓÖÒÞ Ý ÚÐÙ ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÒ Ù ÓÖ Ø ÐØ ÓÔÖØÓÒº ÁÒ Ø ÓÖ ÖÒ Ø ØÖ Ò ÖÔÐ Ø ÓÒ Ù ÓÖ ÐØ Ò Û ÛÓÙÐ ÓØÒ Ø Ñ ÖÙÒÒÒ ØÑ Ø ÖÐÚÒØ «ÚÐÙ ÒÒÓØ Ü Ñ Ò Ø Ö

9 ÔÖÓÐѺ ÀÓÛÚÖ Ø ÖÙØÓÒ ØÓ ÔÖÓÖØÝ ÕÙÙ Ó ÒÓØ ÛÓÖ ÒÝÑÓÖ Ò Ø ÐÓ ÐÓ Ñ ØÓÖ ÑÙ Ø ÖÔÐ Ý ÐÓ Ò Ò Ø ÓÙÒ º Ý Ù Ò ÄÑÑ ½ Ò Ø ÓÚ ÐÓÖØÑ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐغ Ø ÌÓÖÑ Ì ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÒ Á µ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Ñµ ØÑ Ò Ç ÑÒµ Ôº Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ö ÔÖÓÐÑ Ò ÓÐÚ Ò Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Ñµ ØÑ Ò Ò Ç Ñ ¾ µ Ôº ÓÖ Ø Ó «ÐÑØ Ô Ø«µ Ø Ô ÖÕÙÖÑÒØ ÖÑÒ Ø Á Ñ ÙØ Ø ØÑ ÓÙÒ Ö Ç ÑÒ ÐÓ Òµ ÓÖ ØÒ ÓÑÔÙØØÓÒ Ò Ç ÑÒ ÐÓ Ñµ ÓÖ ÖÒº Ì ÔÖÔÖÓ Ò ÓÙÒ Ò ÄÑÑ ¾ Ò ØÓ ØÓ Ø ÓÙÒ º ÆÓØ ØØ ØÓ Ú Ô ÓÑÔÐÜØÝ Ç Ñ ¾ µ Û Ò ØÓ Ð ÛÒÓÛ Ó ÐÒØ Ñ ÓÚÖ Ø ØÜØ Ò ÖÙÒ ÔÖÔÖÓ Ò Ò ÓÑÔÙØØÓÒ Ò ÔÖÐÐÐ Ó ØØ ÐÐ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ Ö ÚÐÙØ Ò ÛÒÓÛº ÐÐ ÓÙÖÖÒ ÛÐÐ ØÐÐ ÓÙÒ Ò ÚÐÙ Ò ÓÐÙÑÒ Ò ÒÓØ Ø Ø ÚÐÙ Ò ÓÐÙÑÒ Ñº º ÓÑÔÙØÒ Ø ÄÚÒ ØÒ ØÒ ÓÖ Ø ÄÚÒ ØÒ ØÒ ØÖ Ü Ø Ç Ö ÐÓ ÐÓ ÑÒ Ö ÑÒÖµµ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖѹ ÑÒ ÐÓÖØÑ ½¼ ½ º Í Ò Ø ÐÓÖØÑ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ Ò ÓÐÚ Ò Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Òµ ØѺ ÛØ Ø ÄË Ø ÐÓÖØÑ Ó ÒÓØ ÒÖÐÞ ØÓ Ø Ó «ÐÑØ Ô º Ï ÚÐÓÔ Ò ÐØÖÒØÚ ÓÐÙØÓÒ ÓÖ Ø ÄÚÒ ØÒ ØÒ Ý ÒÖÐÞÒ ÓÙÖ ÖÒ ÕÙÖÝ ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ä˺ Ì ÒÛ ÐÓÖØÑ Ò ÙÖØÖ ÒÖÐÞ ØÓ ÓÐÚ Ø ÔÖÓÐÑ Ó «ÐÑØ Ô º Ì ÄÚÒ ØÒ ØÒ Ä ÔÖ ØÝ ÔÖÓÔÖØÝ ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÒ ÚÒ ÓÖ Á Ò ÄÑÑ º Ì ÓÐÐÓÛÒ ÐÑÑ Ò ÔÖÓÚÒ Ù Ò ÑÐÖ ÖÙÑÒØ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ÄÑÑ º ÄÑÑ Ì ÖÙÖÖÒ ¾µ Ò ÖÔÐ Ý ÛÖ ¼¼ ¼ Ò ¼ ¼ º ÑÒ ¼ ¼ µ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ µ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ÑÒ ¼ ¼ µ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ µ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ÛÒ ÛÒ µ Ì ÖÐØÓÒ ÓÛÚÖ ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ØÒ Ø ÓÒ ÓÖ Á º ÁÒ Ø Ó Á Û ÓÙÐ ØÓÖ ÚÐÙ ¼ Ò ÓÑÔÖÐ ÓÖÑØ Ý ØÓÖÒ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ò Øµ Ó ØØ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÖÒ ¼ ¼ µ Ô µ ÓÙÐ ÖØÖÚ ÒØÐݺ ÓÖ Ä ØÖ Ó ÒÓØ Ñ ØÓ Ù ÓÑÔÖÐ ÓÖÑØ Ò Ø ÔØ ÐÒØ ÖÓÑ ¼ ¼ µ ØÓ µ ÑÝ ØÖ ¼ ½ ÓÖ ¼ ½º ÄØ Ù ÐÐ Ø ØÛÓ Ø Ò Ø ÐÓÛÖ ÑÒÑÞØÓÒ ÓÖÑÙÐ Ó Ø ÓÚ ÐÑÑ Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒ Ò Ø ÙÔÔÖ ÖÓÒ Ö ÔØÚÐݺ ÇÙÖ ØÖØÝ ØÓ ÑÒØÒ ÔÖØ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÓØ ÖÓÒ º ÚÐÙ ¼ ÛÐÐ ØÓÖ Ò ÓØ ØÖÙØÙÖ Ò Ù ÛÝ ØØ Ø ØÓÖ ÚÐÙ ¼ Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÓÑÔÖк ÄØ Ä ÒÓØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒ Ò Í Ø Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø ÙÔÔÖ ÖÓÒº Á Û ØÓÖ ÚÐÙ ¼ ¼ ¼ Ò Ä Û Ò Ø Ø ÑÒÑÙÑ ÓÚÖ ØÓ ÚÐÙ ÔÐÙ ½ ØÓ

10 Ø Ø ÚÐÙ Ó º ÀÓÛÚÖ Û ÛÒØ Ø ÑÒÑÙÑ ÓÚÖ Ù Ø Ó ÚÐÙ ØÓÖ Ò Ä ºº ÓÚÖ ØÓ ¼ ¼ ¼ ÛÓ ÓÓÖÒØ Ø Ý ¼ ¼ ¼ º ËÑÐÖÐÝ Û ØÓÖ ÚÐÙ ¼ ¼ ¼ Ò Í Û Ò Ø ÑÒÑÙÑ ÓÚÖ ØÓ ÚÐÙ ÛÓ ÓÓÖÒØ Ø Ý ¼ ¼ ¼ ÔÐÙ ½ ØÓ Ø Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÙÐ ÑÒÑÙÑ ØÒ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÙÔÔÖ ÖÓÒ Ò Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒµº ÏØ ÐØ ØÓ ÜÔÐÒ ÓÛ Ø ÑÒÑ Ó Ù Ø Ó Ä Ò Í Ò ÓØÒº ÓÖ Ø ÙÔÔÖ ÖÓÒ Û Ò Ù Ø Ñ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Á Û Ô ÚÐÙ ¼ ¼ ¼ Ò ÐÒ ÒÖÝ ØÖ Í ÛØ Ý ¼ ¼ Û Ò Ñ ÓÒ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÒ Ö ØÓ ÐÓØ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÚÐÙ ¼ ¼ ¼ ÛÓ ÓÓÖÒØ Ø Ý ¼ ¼ º Ì ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒ ØÖÚÖ Ð ÙÖÒØ ØØ Í ÓÒÐÝ ÓÒØÒ ÚÐÙ ¼ ¼ ¼ ÓÖ ÛÓ ÓÓÖÒØ ÓÐ ¼ º ÌÙ Ø ÙÔÔÖ ÖÓÒ Ò ÒÐ ÒØÐݺ Ì ÔÖÓÐÑ ÒÓÛ Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒº Ï ÓÙÐ Ù ÖÓ۹ݹÖÓÛ ØÖÚÖ Ð ØÓ ÒÐ Ø ÒØÐÝ ÙØ ØÒ Û ÛÓÙÐ Ú Ø ÝÑÑØÖ ÔÖÓÐÑ ÛØ Ø ÙÔÔÖ ÖÓÒº ÆÓ ØÖÚÖ Ð ÓÖÖ ÛÐÐ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÐÑØ ØÓ ÓÒ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÒ Ö Ò ÓØ ÖÓÒ ÑÙÐØÒÓÙ ÐÝ Û ÛÐÐ Ò ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÒ Ö Ò ÓÒ Ó ØѺ ÄØ Ù ÓÒ Ö Ø ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÒ Ö ÓÖ Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒº Ï ÛÓÙÐ Ò ÕÙÖÝ ØØ ÖØÖÚ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÚÐÙ ¼ ¼ ¼ ÛÓ ÓÓÖÒØ Ø ØÝ ¼ ¼ ¼ º Ï Ñ ÓÓÖÒØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ØÓ Ñ Ø ØÖÒÐ ÖÓÒ ÒØÓ ÖØÒÐ Û ÑÔ ÚÐÙ ¼ ¼ ¼ ÒØÓ Ò ÜݹÔÐÒ ØÓ ÓÓÖÒØ ¼ ¼ ¼ º ÏØ Û Ò Ò Ø ÔÐÒ ÖØÒÐ ÕÙÖÝ ½ µ ½ µº Ï ÛÐÐ Ò ÄÑÑ ÔÝ Ò ØÖØ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ä ØØ ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÔÖØÓÒº ËÙ ØÖÙØÙÖ ÚÒ Ò ½½ Û ÛÐÐ ÖÚÛ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÔÔÒÜ º ÄÑÑ ÌÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ê ØØ ØÖ Ç Ò ÐÓ Òµ ØÑ ÔÖÔÖÓ Ò ÙÔÔÓÖØ Ø Óй ÐÓÛÒ ÓÔÖØÓÒ Ò ÑÓÖØÞ Ç ÐÓ Ò ÐÓ ÐÓ Òµ ØÑ Ò Ç Ò ÐÓ Òµ Ô ÛÖ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÐÑÒØ Ò Ø ØÖÙØÙÖ ÊÍÔØ Ü Ý Úµ ÍÔØ ÚÐÙ Ø ÓÓÖÒØ Ü Ý ØÓ Ú ÙÒÖ ÓÒØÓÒ ØØ Ø ÙÖÖÒØ ÚÐÙ ÑÙ Ø ÐÖÖ ØÒ Úµº Ú ÊÅÒÑÙÑ Ð ½ Ð ¾ µ ÊØÖÚ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ÚÐÙ ÛÓ Ü¹ÓÓÖÒØ ÑÐÐÖ ØÒ Ð ½ Ò Ý¹ÓÓÖÒØ ÑÐÐÖ ØÒ Ð ¾ º Ï Ö ÒÓÛ ÖÝ ØÓ Ú Ø ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÄÚÒ ØÒ ¹ ØÒº ÁÒØÐÞ ÐÒ ÒÖÝ ØÖ Í ÓÖ Ø ÙÔÔÖ ÖÓÒ Ý Ò Ø ÚÐÙ Ó ¼¼ ¼ ÛØ Ý ¼ ÍÁÒ ÖØ ¼ ¼µµº ÁÒØÐÞ Ø ØÖÙØÙÖ Ä ÓÖ Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒ Ê Ó ÄÑÑ µ ÛØ Ø ØÖÔÐ ½µ Ù ØØ µ ¾ Å ¼ ¼µº ÍÔØ ÚÐÙ Ó ¼¼ ¼ ÛØ Ý ¼ Ò ¼ ÄÍÔØ ¼ ¼ ¼µµº ÈÖÓ ÛØ Ø ÑØ Ø Å µ ØØ ÓÖØ Ò ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒ ÓÖÖ Ò Ñ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÔÖØÓÒ Ø ÔÖ µ ½µ Ì Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÖÓÑ Í ÛÓ Ý ÐÖÖ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Ø ÙÖÖÒØ ÓÒÐ ¼ ÍÅÒÑÙÑ ½ µµº ½ ØÓ Ø ÚÐÙ ¼ ¼ ½µº ¾µ Ì Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÖÓÑ Ä Ò Ø ÖØÒÐ ½ µ ½ µ ¼¼ ÄÅÒÑÙÑ µµº ½ ØÓ Ø ÚÐÙ ¼¼ ¼¼ ½µº µ ÓÓ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ¼ Ò ¼¼ Ø ÙÖÖÒØ ÚÐÙ º µ Ø ÙÖÖÒØ ÚÐÙ ÑÒÙ ÒØÓ Í ÛØ Ý ÍÁÒ ÖØ µµº µ Ø ÙÖÖÒØ ÚÐÙ ÑÒÙ ÒØÓ Ä ÛØ Ý Ò ÄÍÔØ µµº ½¼

11 ÒÐÐÝ Ä µ ÑÒ ÍÅÒÑÙÑ Ò Ñ ½ µ Ñ ÄÅÒÑÙÑ Ñ ½ Ò Ñ µ Òµº Ì ÓÖÖØÒ Ó Ø ÐÓÖØÑ ÓÙÐ ÐÖ ÖÓÑ Ø ÓÚ Ù ÓÒº Ì ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ Ç Ö ÐÓ Ö ÐÓ ÐÓ Öµ Ö ÐÑÒØ Ö Ò ÖØ Ò ÙÔØ ÒØÓ Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒ ØÖÙØÙÖ Ò Ö ØÑ Ø ÕÙÖµº Ì Ô Ù Ç Ö ÐÓ Öµº Ï Ò ÖÙ Ø ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ ØÓ Ç Ö ÐÓ Ö ÐÓ ÐÓ Ñµ Ò Ø ÐÓ ÐÓ Ò ØÓÖ Ò ÄÑÑ ØÙÐÐÝ ÐÓ ÐÓ Ù ÛÖ ½ Ù Ø Ø ÖÒ Ó ÚÐÙ ØÓ Ø ÓÒÖݵ ØÖÙØÙÖ ÔÔÒÜ µº Ï Ò ÑÔÐÑÒØ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÄÑÑ Ó ØØ Ù Ñº Ì ÐÓÖØÑ Ò ÑÓ ÓÖ Ø Ö ÔÖÓÐÑ ÑÐÖÐÝ Á Ý ÑÔÐØÐÝ Ò ÚÐÙ ¼ Ò Ø Ö Ø ÖÓÛ Ó Ø ÙÖÖÒØ ÓÐÙÑÒ Ò ÓÒ ÖÒ Ø Ø Ó ÓÑÔÙØ ÚÐÙ Ò Ø Ð Ø ÖÓÛ Ó Ø ÑØÖܺ ÀÓÛÚÖ ÖÑÓÚÒ ÙÒÒ ÖÝ ÐÑÒØ ÖÓÑ Ø ØÖÙØÙÖ ØÓ ØØ Ò ÒÓØ Ú ÑÒÑ ÓÖ Ø ÙÖÖÒØ ÓÐÙÑÒµ ÒÓØ ÒÝÑÓÖ ÔÓ Ð Ò Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒ Ñ¹ ØØ ÔÓÒØ Ò ÒÓØ ÖÑÓÚ Ó ØØ Ø ØÖÙØÙÖ ÛÓÙÐ ÖÑÒ ÐÒº ÀÓÛÚÖ Û Ò ÔÖØØÓÒ Ø ØÜØ ÒØÓ Ç Òѵ Ù ØÖÒ Ó ÐÒØ ¾Ñ Ó ØØ Ø ÓÒ ÙØÚ Ù ØÖÒ ÓÚÖÐÔ Ý Ñ ÖØÖ º ÌÒ Û Ò ÖÙÒ Ø ÐÓÖØÑ ÓÒ Ô Ø ØÑ Ò ÒÓ ÓÙÖÖÒ ÛÐÐ Ñ Ò Ø ÚÐÙ Ò ÓÐÙÑÒ Ò ÒÓØ Ø Ø ÚÐÙ Ò ÓÐÙÑÒ Ñº Ì Ú Ç Ö ÐÓ Ñ ÐÓ ÐÓ Ñµ Ö ØÑ Ò Ç Ñ ¾ ÐÓ Ñµ Ô Ù º Í Ò Ø ÐÓÖØÑ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ØÒ ÓÑÔÙØØÓÒ Ò ÓÐÚ Ò Ç ÑÒ ÐÓ Ò ÐÓ ÐÓ Ñµ ØÑ Ò Ø Ö ÔÖÓÐÑ Ò Ç ÑÒ ÐÓ Ñ ÐÓ ÐÓ Ñµ ØѺ Ì Ö Ý ÐÓ Ò ØÓÖ ÛÓÖ ØÒ ÛØ Ò Ú Ý Ù Ò Ø ÐÓÖØÑ Ó ÔÔ ØÒ Øº Ð ½¼ ØØ ÐÓÖØÑ Ò Ð Ó ÒÖÐÞ ØÓ Ø Ö ÔÖÓÐÑ ÑÐÖÐÝ ÓÚµº ÀÓÛÚÖ Ø ÚÒØ Ó ÓÙÖ ÖÒ ÕÙÖÝ ÔÔÖÓ ØØ Û Ò ÒÓÛ ÐÝ ÓÐÚ Ø Ó «ÐÑØ Ô º ÓÒ Ö Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒº Ï Ò Ø ÑÒÑÙÑ ÓÚÖ Ø ÚÐÙ ÛÓ ÓÓÖÒØ ¼ ¼ µ Ø Ý ¼ ¾ «½ µ ¼ ¾ «½ µ Ò ¼ ¼ ¾ ½ µº Ï ÑÔ ¼ ¼ ¼ ÒØÓ ØÖ ÑÒ ÓÒÐ Ô ØÓ ÓÓÖÒØ ¼ ¼ ¼ ¼ µº Û ÛÐÐ ÓÛ Ò ÔÔÒÜ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ó ÄÑÑ Ò ÒÖÐÞ ØÓ Ò ÛÖ ØÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÓÖØÒص ÕÙÖ Ó Ø ÓÖÑ ÊÅÒÑÙÑ Ð ½ Ð ¾ Ð µ ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó ÔÓÒØ ÛÓ Ö Ø ÓÓÖÒØ ÑÐÐÖ ØÒ Ð ½ ÓÒ ÐÖÖ ØÒ Ð ¾ Ò ØÖ ÑÐÐÖ ØÒ Ð µº Ï Ò Ù ÕÙÖÝ ÊÅÒÑÙÑ «¾ µ ÛÒ ÓÑÔÙØÒ Ø ÚÐÙ Ó ÖÓÑ Ø ÐÓÛÖ ÖÓÒ Ò ¼ «½ ÛÒ ¼ ¼ Ò ÓÐÙÑҹݹÓÐÙÑÒ ÓÖÖ ÙÖÒØ ØØ ¼ º Ì ÙÔÔÖ ÖÓÒ ÒÓÛ ÝÑÑØÖ Ò Ò ÒÐ ÑÐÖÐݺ Ì Ø ØÖÙØÙÖ Ê Ò ÑÔÐÑÒØ Ó ØØ Û Ø ÓÚÖÐÐ ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ Ç Ö ÐÓ ¾ Ö ÐÓ ÐÓ Ñµº ÓÖ Ø Ö ÔÖÓÐÑ Ø Ò ÖÙ ØÓ Ç Ö ÐÓ ¾ Ñ ÐÓ ÐÓ Ñµº Í Ò ÄÑÑ ½ ÛØ Ø ÓÚ ÐÓÖØÑ Û ÓØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ º Ø ÌÓÖÑ ÌÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ ÄÚÒ ØÒ ØÒ Ä µ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Òµ ØÑ Ò Ò Ç ÑÒµ Ôº Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ö ÔÖÓÐÑ Ò ÓÐÚ Ò Ç ÑÒ ÐÓ ÐÓ Ñµ ØÑ Ò Ç Ñ ¾ µ Ôº ÓÖ Ø Ó «ÐÑØ Ô Ø«µ Ø ØÑ ÖÕÙÖ¹ Ä ÑÒØ Ö Ç ÑÒ ÐÓ ¾ Ò ÐÓ ÐÓ Ñµ Ò Ç ÑÒ ÐÓ ¾ Ñ ÐÓ ÐÓ Ñµ Ò Ô ÖÕÙÖÑÒØ Ç ÑÒ ÐÓ ¾ Òµ Ò Ç Ñ ¾ ÐÓ ¾ ѵ Ö ÔØÚÐÝ ÓÖ ØÒ ÓÑÔÙØØÓÒ Ò ÓÖ ÖÒº Ì ÔÖÔÖÓ Ò ÓÙÒ Ò ÄÑÑ ¾ Ò ØÓ ØÓ Ø ÓÙÒ º ½½

12 º Ô Ó ÅØÒ ÒÐÐÝ Û ÐÓÓ Ø Ø Ô Ó ÑØÒ ÔÖÓÐÑ Ò Ø Ø ØÒ Û ÑÔÐ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÓÐÙØÓÒº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÐÑÑ ÓÖ Ý ØÓ ÔÖÓÚº ÄÑÑ Ì ÖÙÖÖÒ µ Ò ÖÔÐ Ý ½ ¼ µ ¼ ½ µ ÛÖ ¼ Ø ÐÖ Ø ¼ Ù ØØ ½ ¼ ¼¼ ¼ Ò ¼ ¼ º ÓÒ Ö Ò ÐÓÖØÑ ØØ ØÖÚÖ Ø ÑØ Ø Å µ Ò Ø ÓÐÙÑҹݹ ÓÐÙÑÒ ÓÖÖº Ï ÛÐÐ ÑÒØÒ ÓÖ ÖÓÛ ÚÐÙ µ ØØ Ú Ø ÐÖ Ø ¼ Ù ØØ ¼ Ò ÚÐÙ µ ¼º Ö Ø ÒØÐÞ Ø ÚÐÙ ØÓ ½ ÜÔØ ØØ ¼µ ¼ Ò ¼µ ¼º ÄØ µ ¾ Å Ø ÙÖÖÒØ ÔÖ ÛÓ ÚÐÙ Û Ò ØÓ ÚÐÙغ ÌÒ ½µ ½µ ½º Ï Ò ÒÓÛ ÙÔØ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÙÖÖÒØ ÖÓÛ µ Ò µ º ÇÒ Ò ÐÝ ØØ Ø ÓÚ ÖÙÖÖÒ Ò ÑÔÐÑÒØ Ù Ò ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ Ò Ç Öµ ØÑ Ö Å ÔÖÔÖÓ Ò ØÑ ÓÖ ÓÒ ØÖÙØÒ Å Ò ØÓ ØÓ Ø µº Ì ÓÚ ÐÓÖØÑ ÒÖÐÞ ØÓ Ø Ö ÔÖÓÐÑ Ò ØÓ Ø Ô Ó ÑØÒ ÔÖÓÐÑ Ý ÑÔÐØÐÝ ÒØÐÞÒ ÚÐÙ ¼µ ½ Ò ¼µ ¼ ÓÖ Ø ÚÐÙ Ò Ø Ö Ø ÖÓÛº Ì ÔÖÓÐÑ Ó «ÐÑØ Ô Ò ÒÐ ÐÝ Û ÑÔÐÝ ÚÓ ÙÔØÒ µ Ò ÛÒ ½µ ½ «º ÁÒ Ø Û Ø µ ½º ÌÓÖÑ ½¼ Ì Ô Ó ÑØÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÓÐÚ Ò Ç Ñ Ò Öµ ØÑ Ò ÒØÖ ÐÔØ Ò Ç Ñ Òµ ÐÓ Öµ ØÑ Ò ÖÐ ÐÔØ ÓØ Ò Ç Ñ Ò Öµ Ôµº Ì ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ Ô Ó ÑØÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÓÐÚ Ò Ç ÑÒµ ØѺ Ì Ñ ÓÙÒ ÔÔÐ Ò Ø Ó «ÐÑØ Ô º Ì ÔÖÔÖÓ Ò ÓÙÒ Ò ÄÑÑ ¾ Ò ØÓ ØÓ Ø ÓÙÒ ÓÖ Ø ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ º ÓÒÐÙ ÓÒ Ò ÙØÙÖ ÏÓÖ Ï ØÙ ÖÙØ ÓÖ ÔÔÖÓ ÓÖ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ Ø ØÒ ÓÑÔÙØØÓÒº ÀÓÛÚÖ Û ÒÓØ ÑÓ Ø Ó Ø ØÖÒÔÓ ØÓÒ ÔÖÓÙ ÔÖ Ò ØÒ Ó Ø Ø ØÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÔÐÞ ÐÓÖØÑ ÓÙÐ Ù ØÓ ÓÐÚ Ø ÔÖ Ò ØÒ ÒØÐݺ Ì Ò Ó ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÓÖØÑ ÐÖÝ Ü Ø Ò Ø ÐØÖØÙÖ Û Ú ÒÛ ÔÖ ÝÒÑ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ô Ó ÑØÒ Ò ÓÖ ÑØÒ ÛØ «ÐÑØ Ô Ò Ø ÄË Ò Ò Ø ÙÒØ Ó Ø ÄÚÒ ØÒ ØÒº Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑØÒ ÛØ «ÐÑØ Ô ÑÓÒ ØÖØ Ø ÓÒÒØÓÒ ØÛÒ ÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ Ò Ø ÔÖÓÐÑ Ó Ñ¹ ØØ ÖÒ ÖÒ ÓÖ ÑÒѺ Ò ÒØÖ ØÒ ÖÑÒÒ ÕÙ ØÓÒ ÛØÖ Ø ÐÓ ØÓÖ ÓÙÐ ÚÓ ØÓ Ú Ç ÑÒµ ÓÖ ØÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÒÚÖÒØ Ø ØÒº ÓÖ Ô Ó ÑØÒ Û Ú Ø Ç ÑÒµ ÓÙÒ ÜÔØ ØØ Ø ÔÖÔÖÓ Ò Ò Ò ÚÖÝ ÙÒÓÑÑÓÒ ØÙØÓÒ ÓÒ ÖÐ ÐÔØ µ Ø Ç ÑÒ ÐÓ Òµ ØѺ ½¾

13 ÊÖÒ ½º º ÔÓ ØÓÐÓ Ò º ÙÖÖº Ì ÐÓÒ Ø ÓÑÑÓÒ Ù ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÖÚ Øº ÐÓÖØÑ ¾ ½ ½º ¾º ź º ÒÖ Ò Åº Ö¹ÓÐØÓÒº Ì Ä ÔÖÓÐÑ ÖÚ Øº ÁÒ ÈÖÓº ÄÌÁÆ ¾¼¼¼µ ÔÔº ¹ ¾¼¼¼º º º ĺ ÒØÐݺ ÅÙÐØÑÒ ÓÒÐ Ú¹Ò¹ÓÒÕÙÖº ÓÑѺ Å ¾ ¾½¾¾ ½¼º º ̺ ÖÛÓÖ ºËº ÁÐÓÔÓÙÐÓ Ò Êº ÊÑÒº ËØÖÒ ÑØÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÑÙ Ð ÑÐÖØÝ Ò ÑÐÓ ÖÓÒØÓÒº ÓÑÔÙØÒ Ò ÅÙ ÓÐÓÝ ½½½½¼¼ ½º º ź ÖÓÑÓÖ ºËº ÁÐÓÔÓÙÐÓ Ìº ÄÖÓÕ Ò ºÂº ÈÒÞÒº ÔÔÖÓÜÑØ ØÖÒ ÑØÒ Ò ÑÙ Ð ÕÙÒ º ÁÒ ÈÖÓº ÈË ¾¼¼½ ÔÔº ¾ ¾¼¼½º º ź ÖÓÑÓÖ º ÁÐÓÔÓÙÐÓ º ÅÖ Ïº ÊÝØØÖ º Ì Ð Ò Ãº Ì Ð º ÔÔÖÓÜÑØ ØÖÒ ÑØÒ ÛØ Ô º ÆÓÖ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÒ ½µ ËÔÖÒ ¾¼¼¾º º ź ÖÓÑÓÖ º ÄÒÙ Ò Åº Ú¹ÍÐ ÓÒº Ù¹ÕÙÖØ ÕÙÒ ÐÒÑÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÙÒÖ ØÖØ Ó Ø ÑØÖ º ÁÒ ÈÖÓº Ëdz¾¼¼¾ ÔÔº º ŹËÁÅ ¾¼¼¾º º º ʺ Ð Ö Äº Ò º ÙÒÓÔÙÐÓ Ò Âº ÃÖÒÒº Ô Ó ÑØÒº ÁÒ ÈÖÓº Èų ÄÆË ½¾ ËÔÖÒÖ ÔÔº ½¾¾ ½º º źº ÓÚݺ ØÒÕÙ ÓÖ ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ ØÝÐ ÖÒ Ò ÔÓÐÝÔÓÒ ÑÙ º ÁÒ ÈÖÓº ÁËÅÁÊ ¾¼¼½ ÔÔº ½½ ÇØÓÖ ¾¼¼½º ½¼º º ÔÔ ØÒ º ÐРʺ ÒÖÐÓ Ò º º ÁØÐÒÓº ËÔÖ ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ Á ÐÒÖ Ó Ø ÙÒØÓÒ º º Ó Ø Å µ½ ÂÙÐÝ ½¾º ½½º Àº ƺ ÓÛ Âº ĺ ÒØÐÝ Ò Êº º ÌÖÒº ËÐÒ Ò ÖÐØ ØÒÕÙ ÓÖ ÓÑØÖÝ ÔÖÓÐÑ º ÈÖÓº ËÌdz ÔÔº ½ ½ ½º ½¾º Àº Û Ò Êº ÌÖÒº ÕÙ ÛØ Ô ÓÖÖº ÁÒÓÖÑØÓÒ ÈÖÓ Ò ÄØØÖ ½¾ µ½¾¼¼ ½º ½ º º ÐÐ Ò Ãº ÈÖº ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÛØ ÓÒÚÜØÝ ÓÒÚØÝ Ò ÔÖ Øݺ ÌÓÖØÐ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ¾ ½¾º ½º º ÀÖÐ Ò Êº º ÌÖÒº Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ ÒÒ ÒÖ Ø ÓÑÑÓÒ Ò ØÓÖ º ËÁÅ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÒ ½ ½º ½º º Ϻ ÀÙÒØ Ò Ìº º ËÞÝÑÒ º Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÐÓÒ Ø ÓÑÑÓÒ Ù ÕÙÒ º ÓÑÑÙÒº Å ¾¼ µ ¼ ÅÝ ½º ½º ú ÄÑ ØÖÑ Ò Âº ÌÖÓº ËÖÒ ÑÓÒÓÔÓÒ ÔØØÖÒ ÛØÒ ÔÓÐÝÔÓÒ ÓÙÖ º ÁÒ ÈÖÓº ÊÁÇ ¾¼¼¼ ÔÔº ½¾½½¾ ÚÓÐ ¾µ ¾¼¼¼º ½º ú ÄÑ ØÖÑ Ò º ÍÓÒÒº ÁÒÐÙÒ ÒØÖÚÐ ÒÓÒ ÒØÓ Ø ØÒ ÑÙ ÓÑÔÖ ÓÒ Ò ÖØÖÚк ÁÒ ÈÖÓº ÁË ¾¼¼¼ ÔÔº ¼ ¾¼¼¼º ½º κ ÄÚÒ ØÒº ÒÖÝ Ó ÔÐ Ó ÓÖÖØÒ ÐØÓÒ Ò ÖØÓÒ Ò ÖÚÖ Ð º ËÓÚØ ÈÝ ÓÐÝ ¼½¼ ½º ½º º ÁÐÓÔÓÙÐÓ Åº ÖÓÑÓÖ º ÆÚÖÖÓ Ò º ÈÒÞÒº عÔÖÐÐÐ ÙÜ ÙØÓÑØÓÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Æ µ ÑØÒ Ò ÑÙ ÖØÖÚк ËÙÑØØ ÓÖ ÔÙÐØÓÒ ¾¼¼¾º ¾¼º Àº ÅÒÒÐ Ò Àº ÌÓÚÓÒÒ Ò º Áº ÎÖÑÓº ÓÚÖÒ ÖÕÙÒØ Ô Ó Ò ÕÙÒ º ÁÒ ÈÖÓº ó Á ÈÖ ÔÔº ¾½¼¾½ ½º ¾½º κ ÅÒÒ º ÆÚÖÖÓ Ò º ÍÓÒÒº ÐÓÖØÑ ÓÖ ÌÖÒ ÔÓ ØÓÒ ÁÒÚÖÒØ ËØÖÒ ÅØÒº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÌÊ»¹¾¼¼¾¹ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ ØÔ»»ØÔººÙклÔÙ»Ù Ö»ÒÚÖÖÓ»ØÑØÒºÔ ºÞ ¾¾º º ËÒÓ Ò Âº º ÃÖÙ Ð ØÓÖ º ÌÑ ÏÖÔ ËØÖÒ Ø Ò ÅÖÓÑÓÐÙÐ Ì ÌÓÖÝ Ò ÈÖØ Ó ËÕÙÒ ÓÑÔÖ ÓÒº ÓÒ¹Ï ÐÝ ÈÙÐ Ò ÓÑÔÒÝ ½ º ¾ º Ⱥ ËÐÐÖ º Ì ØÓÖÝ Ò ÓÑÔÙØØÓÒ Ó ÚÓÐÙØÓÒÖÝ ØÒ ÈØØÖÒ ÖÓÒØÓÒº º Ó ÐÓÖØÑ ½ µ ½¼º ¾º Ⱥ ÚÒ Ñ Ó Êº à º Ð ØÖº Ò Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ò ÒØ ÔÖÓÖØÝ ÕÙÙº Åغ ËÝ ØÑ ÌÓÖÝ ½¼½¾ ½º ¾º Ⱥ ÚÒ Ñ Ó º ÈÖ ÖÚÒ ÓÖÖ Ò ÓÖ Ø Ò Ð ØÒ ÐÓÖØÑ ØÑ Ò ÐÒÖ Ôº ÁÒº ÈÖÓº ÄØØÖ µ¼¾ ½º ¾º º ÎÙÐÐÑÒº ÙÒÝÒ ÐÓÓ Ø Ø ØÖÙØÙÖ º ÓÑѺ Å ¾ µ¾¾¾ ½¼º ¾º ʺ ÏÒÖ Ò Åº Öº Ì ØÖÒ¹ØÓ¹ ØÖÒ ÓÖÖØÓÒ ÔÖÓÐѺ º Ó Ø Å ¾½ ½µ½½ ½º ¾º Ϻ º ÏÐÙÖ Ò º º ÄÔÑÒº ÊÔ ÑÐÖØÝ Ö Ó ÒÙÐ Ò ÔÖÓØÒ Ø Ò º ÁÒ ÈÖÓº Æغ º ˺ ÍË ¼¾ ¼ ½ º ¾º Ϻ º ÏÐÙÖ Ò º º ÄÔÑÒº Ì ÓÒØعÔÒÒØ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÓÐÓÐ ÕÙÒº ËÁŠº ÔÔк Åغ µ¹ ½º ½

14 ÊÒ ËÖÒ ÓÖ ÅÒÑ Ï ÛÐÐ ÒÓÛ Ö Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ê Ó ÄÑÑ º ÄØ Ë ÐÐ ÒØ Ø Ó ÔÓÒØ Ò ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÙÐÒ Ôº Ì Þ Ó Ë Ò Ëº Ý ÐÐ Û ÑÒ ØØ ØÖ ÙÒØÓÒ Ë Ê ØØ Ú ÐÐ µ ÓÖ ÔÓÒØ ¾ ˺ Ì ÑÒÑÙÑ ÐÐ ÖÒ ÕÙÖÝ ÔÖÓÐÑ ØÓ ÖØÖÚ Ø ÑÒÑÙÑ ÐÐ µ ÓÚÖ ÔÓÒØ ¾ Ë ØØ ÐÓÒ ØÓ ÓÑ ÕÙÖÝ ÖØÒÐ Ð Ö Ø º ÒØ ÓÐÙØÓÒ ÓÖ Ø ÔÖÓÐÑ Ö ÚÒ Ý ÓÛ ÒØÐÝ Ò ÌÖÒ ½½ º Ï ÖÚÛ Ø ÓÐÙØÓÒ Ö Ò Ú ÓÑ ÐØÖÒØÚ Ö ØÓ Öµ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ô ÓÙÖ ÜÔÓ ØÓÒ Ð¹ÓÒØÒ ÔÓ Ðº ÏÒ Ø Ø Ë ØØ Ø ÓÒ¹ÑÒ ÓÒÐ Ó Ø ÔÖÓÐÑ Ò ÓÐÚ ÓÐÐÓÛ ½½ º ËÓÖØ Ë Ò ÒÖ Ò ÓÖÖ Ò ÓÒ ØÖÙØ Ò ÖÖÝ ½ Ò Ó Ø ÐÐ Ò ØØ ÓÖÖº ÌÒ ÓÒ ØÖÙØ ÖØ Ò ØÖ ¾ ÓÒ Ø ÖÖÝ Ò ÔÖÔÖÓ Ø ØÖ ÓÖ Ð Ø ÓÑÑÓÒ Ò ØÓÖ ÕÙÖ Äµº ÊÒ ÑÒÑÙÑ ÕÙÖ Ò ÒÓÛ Ò ÛÖ Ý ØÛÓ ÒÖÝ Ö ÓÒ ØÓ Ò Ø Ö Ø Ò Ø Ð Ø ÒØÖÝ Ò Ø ÕÙÖÝ Ò Ð Ø ÓÑÑÓÒ Ò ØÓÖ ÕÙÖÝ ØÓ Ò Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÑÓÒ ½ Ò Ç ½µ ØÑ ½ º Ë ¾ ÓÖ ÑÓÖ ØÐ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÓÒÒØÓÒ ØÛÒ ÖÒ ÑÒÑÙÑ ÕÙÖ Ò Äº Ì ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÚÖ ÓÒ Ò ØÒ ÓÐÚ Ý Ö Ø ÓÒ ØÖÙØÒ ÐÒ ÒÖÝ ØÖ ÛØ ÔÓÒØ Ò Ë ÐÚ Ò Ü¹ÓÓÖÒØ Ø Ö Ý ØÙÐÐÝ Ø Ò Ò ÖÒ ØÖ µº ÒØÖÒÐ ÒÓ Ú Ó Ø ØÖ ÓÒØÒ Ð Ø Ó ÔÓÒØ Ò Ë Ò ÓÖÖ Ó Ý¹ÓÓÖÒص Ø Ð Ø Ö Ò ÖÙÖ ÚÐÝ ÓÐÐÓÛ º ÆÓ Ú ÓÒØÒ Ù Ø Ó Ø ÔÓÒØ Ò Ø Ð Ø Ó Ø ÔÖÒØ Ù ØØ Ø Ü¹ÓÓÖÒØ Ó ÔÓÒØ Ð ØÒ Ø ÔÖÒس Ý Ú Ø ÐØ Ð ÓÖ Ù ØØ Ø Ü¹ÓÓÖÒØ ÖØÖ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Ø ÔÖÒس Ý Ú Ø ÖØ Ðº Ò ÖÖÝ Ð ÓÚ ÓÒ ØÖÙØ ÓÖ Ù Ð Ø Ò Ó ØÑ ÔÖÔÖÓ ØÓ Ò ÛÖ Öص ÑÒÑÙÑ ÖÒ ÕÙÖ Ò Ç ½µ ØѺ Ì ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÒ ÕÙÖÝ Ð Ö Ø Ò ÒÓÛ Ò ÛÖ ÓÐÐÓÛ º Ò ÒÓ Ó Ø ØÖ Ù ØØ Ø ÓØ ÔÓÒØ Ð Ø ØÓØÐÐÝ Ò Ø Ü¹ÖÒ Ð Ö Ò ÛÓ ÔÖÒس Ð Ø ÒÓغ ÓÖ Ù ÒÓ Ñ ØÛÓ ÒÖÝ Ö Ò ÖÒ ÑÒÑÙÑ ÕÙÖÝ ØÓ Ò Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÖÓÑ Ø Ý¹ÖÒ Ø º Ì ÑÒÑÙÑ ÓÚÖ ÐÐ Ø ÒÓ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ÖÓÑ ÖÒ Ð Ö Ø º Ì ÓÚÖÐÐ Ö ØÑ Ç ÐÓ ¾ Òµ Ò ØÖ Ö Ø ÑÓ Ø Ç ÐÓ Òµ ÒÓ ÛÓ Ð Ø ÑÙ Ø ÕÙÖ Ò ÒÖÝ Ö Ø Ø ÑÓ Ø Ç ÐÓ Òµ ØѺ Ì Ò ÙÖØÖ ÖÙ ØÓ Ç ÐÓ Òµ Ý Ù Ò ÖØÓÒÐ Ò Ø ÖÖÝ Ó ÔÖÒØ Ò Ð Ò ÐÒ Ù ÛÝ ØØ Ø Ö Ø Ò Ø Ð Ø ÒØÖ ØØ ÐÓÒ ØÓ Ø ÕÙÖÝ ÖÒ Ò Ø ÔÖÒØ ÖÖÝ Ö ÒÓÛÒ ØÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒØÖ Ò Ø Ð ÖÖÝ Ò ÓÙÒ Ý ÓÐÐÓÛÒ Ø ÐÒ ÖÓÑ Ø ÔÖÒØ ÖÖݺ Ì Ø Ø ØØ Ø ÒÖÝ Ö Ö ÓÒÐÝ Ò Ò ÓÒ ÒÓ Ò Ø ÙØÖ Ø ÒØÖ Ö ÓÙÒ Ý ÓÐÐÓÛÒ Ø ÐÒ º ËÓ Ö Û Ú Ù Ø ØØ º Ï ÛÓÙÐ Ò Ñ¹ ØØ ÚÖ ÓÒ ÛÖ Ø ÐÐ Ó Ø ÔÓÒØ Ò ÙÔغ Ì Ò ÒÐ Ý ÖÔÐÒ Ø ÓÚ ÖÖÝ ÛØ ÐÒ ÒÖÝ ØÖ ÒÓ Ó Ø ÔÖÑÖÝ Ü¹ÓÓÖÒØ Ö ØÖ ÓÒØÒ ÓÒÖÝ ØÖ Û Ø ÐÒ ÒÖÝ ØÖ Ó ÄÑÑ ÛØ Ý¹ÓÓÖÒØ Ø Ý Ò Ø ÐÐ Ø ÚÐÙº Ï Ò ÓÒÐÙ ØØ ÙÔØ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÒ ÕÙÖ ÓÖ ÑÒÑÙÑ Ò ÙÔÔÓÖØ Ò Ç ÐÓ ¾ Òµ ØÑ Ò Ø ØÖÙØÙÖº ÁØ Ð Ó Ý ØÓ ØØ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÓÒ ØÖÙØ Ò Ç Ò ÐÓ Òµ ØÑ Û Ò ÓÖØ Ø ÔÓÒØ Ò ÓØ Ü¹ Ò Ý¹ÓÖÖ Ò ØÒ ÓÒ ØÖÙØ ÒÖÝ ØÖ Ò ÐÒÖ Øѵº ÏØ ÐØ ØÓ ÖÙ Ç ÐÓ ¾ Òµ ØÓ Ç ÐÓ Ò ÐÓ ÐÓ Òµº Ì ÑÔÖÓÚÑÒØ ÖÐÝ Ò Ú ÓÖ Ø ÒÖÐ ÛÖ Ø ÕÙÖÝ ÖØÒÐ ÐÑØ Ò ÐÐ ÖØÓÒ º ÀÓÛÚÖ Û Ö ÒØÖ Ø ½

15 Ò ÕÙÖÝ Ó Ø ÓÖÑ ½ е ½ ص Ø ÐÐ ÓÖØÒØ ÖÒ ½½ µº ÓÒ Ö Ø ÓÒ¹ ÑÒ ÓÒÐ ½ еº Ï ÛÐÐ ÓÛ ÓÐÐÓÛÒ ½½ µ ØØ Ø ÒÓÙ ØÓ Ù ÕÙÙ ØÓ ÓÐÚ Ø ÔÖÓÐѺ Ö Ø Ø ÒÓÙ ØÓ ØÓÖ ØÓ ÔÓÒØ ÛÓ ÐÐ Ø ÑÒÑÙÑ Ò Ø ÖÒ ½ º Ï Ô Ø ÔÓÒØ ØÙÐÐÝ ØÖ Ò Ò Ø ÕÙÒØÐ ÓÖÖµ Ò ÕÙ٠ɺ ÏÒ Ò ÖØÒ ÒÛ ÔÓÒØ Û Ò Ø Ø ÛØÖ Ø ÐÐ ÑÐÐÖ ØÒ Ø ÐÐ Ó Ø ÔÓÒØ ¼ ÛÖ ¼ ÉÔÖ ÓÖ µ ØØ ÛÓÙÐ ÔÖ Ø Ò Ø ÕÙÙº Á Ø ÒÓØ Û Ó ÒÓØ Ò ÖØ Ø ÔÓÒغ ÇØÖÛ Û Ò ÖØ Ø ÔÓÒØ Ò ÖÑÓÚ ÔÓÒØ É Ù ÓÖ µ É Ù ÓÖ É Ù ÓÖ µµ ÙÒØÐ Û Ò ÔÓÒØ ¼¼ ÛÓ ÐÐ ÑÐÐÖ ØÒ Ø ÐÐ Ó º Ì ÙÖÒØ ØØ ÖÒ ÕÙÖÝ ½ е Ò Ò ÛÖ Ý ÉÔÖ ÓÖ Ð µµ ÛÖ Ð Ø ÖÒ Ó Ð Ò ÖØ ØÓ Ëº ÁØ Ø ÐÓ Ë ØÑ ØÓ Ò Ø ÖÒ Ó Ð Ù Ò ÒÖÝ Ö Ò ÓÖØ Ëµ Ó Ù Ø ÑÔÖÓÚÑÒØ ÒÓØ Ù ÙÐ Ò Ø ÓÒ¹ÑÒ ÓÒÐ º ÀÓÛÚÖ Ò Û Ù Ø ØÖÙØÙÖ ÑÙÐØÔÐ ØÑ Ò Ø ÒÓ Ó Ø ÔÖÑÖÝ ØÖ ÓÖ ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÕÙÖ Ø ÒÖÝ Ö ÓÒÐÝ Ò ÓÒº Ð Ó Ø ØÖÙØÙÖ Ò Ù Ò Ø ÓÒ¹ÑÒ ÓÒÐ ÛÒ ÔÓÒØ Ö ÒØÖ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Û Ò ØÓÖ Ø ÔÓÒØ Ò Ø ÕÙÙ ÒÓØ ØÖ Ò Ò ÚÓ Ø ÒÖÝ Ö Ò Ø ÕÙÖݺ Ì ÓÚ ÑÒØÓÒ ÓÔÖØÓÒ ÓÒ ÕÙÙ Ò ÙÔÔÓÖØ Ò Ç ÐÓ ÐÓ Òµ ØÑ ÑÓÖØÞ ØÑ ÓÖ Ò Öص Ù Ò Ø ÔÖÓÖØÝ ÕÙÙ Ó ÎÒ Ñ Ó ¾ ¾ º ÆÓØ ØØ Ø Ç ÐÓ ÐÓ Òµ ÓÙÒ ÖÕÙÖ ØØ Ø Ò ÖØ ÚÐÙ Ö Ò Ø ÖÒ ½ Ò Û Ø Öº ÊÔÐÒ Ø ÐÒ ÒÖÝ ØÖ Ó ÄÑÑ ÛØ Ø ÔÖÓÖØÝ ÕÙÙ Û Ú ÔÖÓÚÒ ÄÑÑ º Ì ÒÖÐ Ó ¾¹ÑÒ ÓÒÐ ÓÖØÒØ ÖÒ ÓÖ ÑÒÑÙÑ Ò ÓÐÚ Ò Ç ÐÓ ½ Ò ÐÓ ÐÓ Òµ ØÑ Ò Ò Ç Ò ÐÓ ½ Òµ Ô Ý ÓÒ ØÖÙØÒ Ø ÖÒ ØÖ ÓÖ Ö ÑÒ ÓÒ ÖÙÖ ÚÐݺ ½