PDF created with pdffactory Pro trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PDF created with pdffactory Pro trial version"

Transkript

1 [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô λ¹²¾²

2 Forord Ü»²²» ²»² ¹» ¼» º ²«¼»»³¾» îðïéò a» ª ¼»»» ô ª ¼» ¾»² ² ³³» ² º± ¾ ²» ¹»²ò Ü»²²» µ ª ¾ «µ» ¼ ¾ ¹±¼ µ»² ³»¼ô ±¹ îðïè ª ²² ± ¼» ¼»²²» ªb» ³»¼»¹» ²»² ª ò»»³¾» îðïê ¼¼» ª» ¹ ¾» ¼ º±» ¼»³a»ô ª± ¼» º±»» ª» ª ±³» ¼» ª µ ¹» º± ¼»³ ¼»» ¾ ² º ³»¼»¹ ª ª» ¼» ô º» ¼ ¹»» ±¹» º ²¹» º ¼»² ¾ ²» ¹»²ò Ê º µµ ³ ²¹» ¹±¼» ±¹ µ ±µ» ª ô ±¹ ¼» ª ³»¼ ± ² ª ª ¹ ² ²¹ ±³ ¼» º± îðïéò Þ µ» ¼»²²» ²»² µ ² ¼»² ±ª» µ ±ª» ²¹»³»²» ±¹ º»» µ ª»» îðïéò a» ª» ª º»³ ²»¹¹ ²¹ ¼ ¹» ò Ü» ¾ ²» ¹»²»²¹ º± ¾ ²ô ±¹» ±²»» µ» ±¾¾» ²¼» ³» ³»¼ µ» µª»»² ª»¼ ¹±¹ µ» ¾» ¼ò Ê»» ±» ²² ±¹ ¾ µ»³» ¼ ²¹» º º±» ¼»ñº±»»ô ±¹ ²»²ò л³³» ¼»² ª º ²²» ¼«³» ²º± ³ ±²ô ¾ ² ²²» µ» ±³ º»» ²¹»³»²» ô ª» ª¼» ²¹» ô ª ³ a ¾» ¼ô ¾ ²» ¹»² ± µµ ±¹ ³» ²²» ò òº»» ³»»²ò²±ñ»¹²¾²ò Û ¾» Þ»» î

3 Innhold Ú± ± ¼ î ²² ± ¼ í Ê» µ±³³»² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ì Ð µ» ²¹ ª º± ³; ¹ º»² ì Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» æ ŒÊ»²² µ ±¹ ³» ²¹ ¾ ²¼±³³»² µ» ªŒ ë Ê»²² µ ë Ó» ²¹ ë Õ» ª» ë Ù»¼» Š ¹ (¼ Š ¼ ê Ù»¼»æ ê Ù (¼æ ê Ì ¼æ ê رª»¼³;» ²¹æ é Ü» ³; æ é Í»¹»²» º± ; ²; ¼» ³;»²» é л¼ ¹±¹ µ ¹ «²² ² è Ê; ² ; ¾ ² è Ü»² ª±µ ²» ±» è Ô»µ ±¹ : ²¹ ç Ô»µ»² ç Ð ²»¹¹ ²¹ô ¼±µ«³»² ±² ±¹ ª«¼» ²¹ ïð Û¹²» ±¹ñ»» µ±³³«²»² ²¹ ±³ ;¼» ïî ïî Í ³ ¾» ¼ ³»¼ º±» ¼»²» ïí Ú± ¾»»¼»²¼» µ±» ïì Ѫ» ¹ ²¹ ¾ ²» ¹» Š µ±» ïì Þ ²» ¹»² µ ª» µ»²¼» ïë Ú± ²µ ²¹ ïê í

4 Ê» µ±³³»² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen er en del av virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager i Stavanger, Asker, Drøbak og Oslo. I Regnbuen har vi ca 90 barn fra et år og opp til skolealder. Barna er fordelt på 5 avdelinger: Askeladden, Arken, Maurtua, Knøttene og Trollstua. Avdelingene har 20 stillingshjemler hvorav 7 er pedagogstillinger. Mange av våre barneveiledere har fagbrev, og flere studerer mot å bestå fagprøven. Ved behov i barnegruppa søker vi hvert år om ekstraressurser i form av veiledning, støttepedagoger og støtteassistenter fra Fagsenteret i bydelen. ß ¾» ¼ ¾ ²» ¹»² ¾ ¹¹» ; Ô±ª ±³ ¾ ²» ¹» ô ³ º± µ º»² Î ³³» ² º± ¾ ²» ¹»² ²² ± ¼ ±¹ ± ¹ ª» ò æññ òº»» ³»»²ò²±ñ ¹» ñ»²» ò á² ãèçèî Ð µ» ²¹ ª º± ³; ¹ º»² Ú»» ³»»²» ¾ ²» ¹» ¾ ¹¹» ² ª µ ±³» ; Ú»» ³»»² µ ²» ¹ «²² ²ò Ü» ¾» ª ª»µ»¹¹» ¼» µ ²» ª» ¼»²» Þ ²» ¹» ±ª»² º± ³; ¹ ºò Ù»²²±³ º± ³ ¼ ¹ ±¹ ª;» ± ¼² ²¹» (² µ» ª ¾ ² µ ±»ª» ±¹ :» ±³ ²»»µ : ¹» ô ¹ ª»»ô µ»ª» ¼ô ³»²²» µ»ª» ¼ô ² ª º± º»» µ» ô : ¹» ±¹» º» ¼ ¹» ò ²»¹¹ ²¹»²»¹¹» ¼»»» º± º( ¹»²¼»»»³»²» µ µ»²²»»¹²» Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» æ Ú± ³ ¼ ²¹ ª µ»² ª ±¹ :» Š»»µ ±¹ ¼ ±¹ ³»¼ ¾ ² ±¹ º±»» Þ»ª ª» ¼ º± ³ ¼ ²¹ Û»¼ ª± ¾ ² ³(» ³»¼ ±³ ± ¹ ±¹»»½ Û»¼ ª± ¾ ² ± (ª» ±³ ± ¹ ±¹»³ Û² ¾ ²» ¹» ª» ¼ ¹»¹» ª ¹¹» ³³» ±¹ º± «¹¾» Š ³»¼ «¹ ²¹ «²µ ¾ ² ¾» ±ª Ì ¼» ¹» ª±µ ²» ±³ ¾ ²»»»µ ª Û»¼ ª± ³;¾ ² º±» ¼» º; µª º» ;¼¹ ª² ²¹ ±¹ ª»»¼² ²¹ ( ³; µ²» ± ¾ ²¼±³ô ± ª»µ ±¹ º±» ¼»ñ¾ ² ³ Û²¼ ²¹ µ±³» ²» º± ; µ«²²» ³(» ¾ ² ±¹ º±» ¼» ¾» ±ª ª» ¼ ¹»²» ¼» µ» ² «¹ º± ± ; ²¹» ¾ ²» ²¹» ³»¼ µ»² ²² ± ¼ô ±³ ²¼» ¼ ±²»» ¾ ²» ²¹» ò λ¹²¾² º ¾ ² ¾ µ»² ³»¼ ±» º Þ ¾»»² ±³ µ²» ± «µ»»³» ¾ ²» ¹»²ò Þ ² º a» ±»²» ±³ ¾ µ¹ «²²»² º± º» ²¹ ª «ô µ» ±¹ ²»ô ±¹ ª ²¹» ²¹» µ²» a ¼»²»ò Ê ²¹»» ± Ú»» ³ ó«µ»»² ¹ ²¹» ò Ü º ¾ ² a» ± µµ ±³ Ú»» ³»»² ±¹ ª º ¾» aµ º ²±»² ±³ º±»» ±³ ² ±¾¾ Ú»» ³»»²ò Þ ² º a» ±³ ¾ ²¼ ±»µ» µ» ر² ô» ¹»¾ ²»²» Ý ½«²¼ ±³ Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» a» ò Û² ª ¼ ¹»²» ²ª»» ª º ³»²» ß ³ µ º ô ª± ¼»» ª»» ò Û² ¼ ¹ ¼»»³¾»» ¼» ¾ ²» ¹»¼ ¹ ª»¼ ¹ ¾»²ò Ê» ºa µ±»¾ ² ¼» ³»¼»» ±¹ ²¹ô ±¹ ³ ²¹» ¾ ²» ¹» µ±³³» º± ¹ ¹ ª» ±¹»²¹» ò Ü»»²¼» ª ¾» aµ» µ µ» º± ¾ ²¼»» ³»¼»µ µ»ª ²¼ ²¹»» ÚÒ󹫼»²»»ò Ü» ±³ µµ» a² µ» ¾ ² ²» µ ¼» µ» ô µ ²»» ª»»»¹ò ì

5 Pedagogisk plattform: VENNSKAP OG MESTRING I BARNDOMMENS KLATRESTATIV Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ª ª « ¾ ² ¼ ¹»» º ¹» å ¼»»» Š ±¹ ¼» ¹ ;ò Ê» ; ¾ ²¼±³³»² ±³»² µ±³» ª:»» ³»¼»¹»²ª» ¼ô µµ» µ«² ±³»² º± ¾»»¼»» ª±µ»²ó ª» ¼»²»²ò Ê»²² µ»² ¹ «²²»¹¹»²¼» ¾» ¼² ²¹ º± ¾ ²» µ± ±» ±¹» ±² ¹» «ª µ ²¹ò Ê; ³;» ¼» ó º±» ¾ ² µ ³ ² 7² ª»²²ò Ô»µ»² µ ¹ ¼ ±¹ ± ¾ ²» ¹» ª» ¼ ¹»²ô ±¹ ¹»²²±³»µ»² µ ¾ ² º; º»» ± 󻪻» ±¹ ²: ²¹ ª»²² µ ò Ó» ²¹ µ»» ªº(»» ±¹» ª ô ±¹ ¹ ¹¹» ±¹ ¹ ±¾«²² º± ª»µ ò ر ± µ ¾ ²» º; (»» ª ; ³»» ±¹ ; «ª µ»»¹ º± ± ¼»¹²»»ª²» ò Õ» ª» ³¾±»» ¾ ²» «º± ¼ ²¹» ±¹ ª ²»³»² ²²»² º ±» º» ¼ ¹»» º± ;»» º± ¼ ±¹ ±³ò Ê (² µ» ; ¾ ²» µ» ¹ ±¹ ³± ª»»¹»»³ ±ò ë

6 Frelsesarmeens barnehager skal kjennetegnes av: GLEDE ¹»¼» ¾»¹»» ª»µ»¹¹» ª µ» ª» ô «³± ±¹»¼»ª:»»ò Ê»² «³» º± ¾» ¼» ô ±¹»² ¹ «²²»¹¹»²¼» ª» ³(» ³»¼ ¾ ² ±¹ ª±µ ²»ò Ô ¾» ±²» ¼ ¹» ; ²» º± ª»µ º±»» ³»²²» µ» ò GLØD Ù (¼ º±»» ±³ ¾»¹» ²¹ô ª» ±¹»²¹»³»² ò Ê»² ¹ (¼ ±³ ª (² µ» µ ¹»²»» ¾ ²» ( ²»ò TID Ì ¼» ª; ³± ª»µ ¹ ±¹ ³ ò Ê º( ¹» ¾ ²» µ ô ±¹ ±»» ¼ ³³»² ³»¼ ¼» ³»² ª ª»µ»¹¹» (»¾ µµ»²» ª» ¼ ò Ü» ²å º±» ¾ ² ª» µ : ¹» ³»¼» ¾±µ ª» æ Ì Š ó Ü Solg ê

7 Mål: Œ Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ³(» º ³»²» µ±³»»²» ±¹ µ» ª» ª±µ ²» ±³ ª» ±³ ± ¹ º±»» ³»²²» µ» ;¼ ³»¼ µ ²» ª» ¼» Œ Þ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ±»ª»» ¾ ²» ¹»³ (»¹» ª µ ²» ª» ¼» ±»ª» ¹»¼» ¹»²²±³ ª»²² µ ô»µ ±¹ º»» µ º;» º ²¹» ±³ º(» : ²¹ ±¹ ³» ²¹ º; ± ³» µ ±³» ±¹ ²» µ»²²»» ±»ª» ¼» ¹» ª±µ ²» ±³»» ¹»²»»»µ º± ¾ ² Strategier Ü» ²» Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹»» æ Synlige ved å: være gode forbilder i holdning og handling være tydelig forankret i kristne verdier Tilstede ved å: se det enkelte barn og deres foreldre være genuint interessert i barn møte barns undring med åpenhet og tålmodighet favne familier med ulik sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn Relevante ved å: ta ansvar for egen praksis og væremåte ha kunnskap om barns utvikling sette fokus på barnets beste i og utenfor barnehagen Grensesprengende ved å: være begeistret, rause og lekne se nye løsninger Nøkterne ved å: nyttiggjøre seg av tilgjengelige ressurser la anskaffelser og forvaltning preges av et miljøperspektiv é

8 Pedagogisk grunnsyn Ê; ² ; ¾ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹»»¹¹» ª ¹ «²² ¾ ²»» µ Ù«¼ ¾ ¼» ±¹ «² µ ª» ¼ ò Þ ²» ª» ¼ ¼» ¾ ²» ÛÎô µµ» ¼» ¾ ²» ¹ ( ò Þ ²» µ º; ª:»»¹» ªô µ±³³» ³»¼»» ²» ±² ¹» ±¹ µ»²²» ¼»» ¹±¼ ; ª:»»¹ò Ü»» ³; µ±³³» «µµ ³;»² ¼» ª±µ ²» ³(» ¾ ²» ;ô µ ª º( ±¹ º»³ ¾ ¼ ; µ» ¾ ²»» ªº(»»ò Õ«²² µ ±³ ¾ ²» ª µ ¹ µ ¼»² ª±µ ²»» µ» º± ª»² ² ²¹» ±¹» ³«¹»» ± ¾ ²» ò Þ ² ³»¼ª µ² ²¹ ²¼» ±³ ¾ ²»» ; ;ª µ» ²»¹»² ª» ¼ ¹ «º ¼» ¼» ô ³±¼»²» ±¹»² ² º»» µ» ò Ü» ²¼»» ±³ ª ¾ ²» µ ² ¾»»³³» ±¹ µµ»ô ³»² ¼» ²¼» ³» ±³ ª± ¼ ² ¼»² ª±µ ²» ³(» ¾ ² ²² ò Ü»² ª±µ ²» ³; ²» µ»²²» ¾ ²»» ;»»»¹²» ³»² ²¹» ±¹ ¹ «²²»¹¹»²¼» ¾» ±ªò Ü»² ª±µ ²» ±» Þ ²» ¾ ²» ¹»²»²¹» ª±µ ²» ±³» ¾»ª º± ± ¼ ±¾¾»² ²ò [ ª:» ±º» ±²» ¾ ²» ¹»ó ³³»²»²¹ ¾» ; µ±³¾ ²»» µ«²² µ ±³ ¾ ² ³»¼» º ²¹» ò Ú± ; (» ¾ ²» «ª µ ²¹ ³; ¼»² ª±µó ²»»¹¹» ª»µ ; ¹±¼»» ±²» ±¹ ¹¹ µ² ² ²¹ò Ü» µ ª:» ± µ ( ¼»º± ¾ ²» º; ª:»»¹» ªò Ü»»»²» «¼» ª±µ ²» «µ» µª»» ò ª;» ¾ ²» ¹»» ¼» ª±µ ²» ±» º± ± ¼ Ú»» ³»»² ª» ¼ ¾±µ ±¹»»» ±¼» ±¹»» ô µµ»»»»¹» ò Ü»² ª±µ ²» Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹»»¹¹»»» º± ª» ¾ ² ¾» ±¹ ( ô ±¹ ¾»² ¼» ª» (» º»» µ»» ¾ ² ²²»µ ±¹»¹¹»»» º± ª»²² µ ²²» ¹ «²²»¹¹»²¼» ²» µ»²²»» ±¹»»µ º± ¾ ²»» ª;µ»² º± ± ¼ ¾ ² ¾» ±ª ±¹»» ¼ ¹ ¹ ²¹ µ ¹» µ» ² ¹» ¹ ±¹»²¹» º± ± ¼ ¾ ²»»»µ»² ±¹ µ» ª»» ; ¾ ²» Š (» ±¹ ³» «¹ ²¹ «²µ ¼» ¾ ²»» ²»»» ¾ «µ» º ¹±³ ;¼»²» Î ³³» ²»² º± ; ª»» ±¹ «ª µ»»µ»² ¾;¼» ²²» ±¹ »¹ Ì Ü ³³»² ³»¼ ¾ ²» ¾ ;»¹» ª» ¾ «µ» ª» ¼ ¹ «±²»²» ±³ : ²¹»² º± º ¾»¹»» ± µ±³» ²» Ú±» ²¹ ±³ ª»²² µ ±¹ ³» ²¹æ Ê» «ô ±¹»² ª ¼» ³»»²»²» í º± aµ» ±¹ µ» µ» ª» ò Ü»» ± ª ²¼ ³» ±³ ²²»²»ô ±¹ ¼»» ª ² µ» ¹ò Û² ª±µ»²» ³»¼ô ª»»¼» ô a» ±¹ ± ³«²» ò Û» ±³»² µ» µ±³³»»¹ a»» ± ô ¾ ¼» «º± ¼»²¼» º± ¼»² ª±µ ²» º± µ» ª «² µ ¹ a»ò Ü»² ª±µ ²»» ª» µ»»» ô ¼ «² a» æ þö»¹ µ»» ¼»¹ÿþò Û² ²²»² í ²¹ µ±³³» ±¹ º± aµ» ¼»»²²» ± ² ³»» ò þö»¹»²¹»» þ» ²ò Û² ª ¼»» ¼» ¹²» ²¹ô»µµ» ² ²¼ ±¹ ¼»²²» ± ³ ¼ ¹ ±³ ¼»² ²¼» ¼» ¾ µò Û²¼» ¹» «² ±»ô ±¹ µ µ ²»¼ ¼»² ²¹» µ ³»¼ ¼» ¾»¼»» ³» ¼«µ ²»²µ» ¼»¹ò è

9 Ô»µ ±¹ : ²¹ ¾ ²» ª» ¼»² «¹ (»µ ±¹ : ²¹ º º(» (»¾ µµ»²»» ±¹» µµ» ²±» ¾ ²» µ» ³» ±³ò Þ ²» :» ¾ ² ²²» ª»¼ ; µµ ô ³»»ô»ô» º»ô «ó º± µ» ±¹ µ±³³«²»»ò Ú± µ² ²¹ ª» ¾ ²»»»»¹²»»¹ µ«²² µ ¼» ±³ ¼» º;»µ»»¹ º»³ ¼»²ò Ú± ; º ²¹» ¾ ²» ± ³» µ ±³» ô» ¼» ª µ ¹ ;» ² ¹» ¹»»² ±¹ ¹ (» ¼ ¹»²» ²»» ²» ±¹»²²»²¼»ò Ô: ²¹ º± ¼»»¼»ª:»²¼» ª±µ ²» ³»¼ ¹±¼» ±¹ ²:»» ±²» ¾ ²» ò Ì Ü»»² ª»»² ¹ ¼» ª ¹±¼ ²² : ²¹ò Ü»² ª±µ ²» ³; «²¼»»¹ ³³»² ³»¼ ¾ ²» ±¹ ¹ ¼ ;»ó ±²¼»»ò Ê» ¾»ª» ; ª» ¹ ²¹ ª ¹ ( ²±» ¾ ó ²» µ ² ¹ (»» ªô ª ¾± ³«¹»»² º± ¾ ²» µ :»»¹ ; :»ò Ô»µ»² Ô»µ»²» ª µ ¹»¹» ª Š ¾ ²»µ» º± ¼ ¼»» ó ¾» ±² ±¹ ³± ±³ ò Þ ² ±»ª» ¼» ² ¼» µ±² ± ±¹ ³«¹» ; º±»»¹²» ª ¹ ²; ¼»»µ» ò»µ»² ±¹ ; ¾ ²» ³«¹» ; (ª» ««µ» ±» ±¹ ³;» ; ¹ (» ²¹ ;ò Ú± ; ± ²; ¼ ¹»µ ³; ¼» º µ» ³ (» ª:»»» ¹ ò Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» µ ¼»² ª±µ ²»»²»² ±¹ µ ª ±»»µ»²ô ±¹ ¼» ¼» ª µ ¹ ³»¼ µ«²² µ ±³ ¾ ²»µò ͳ;¾ ²»µ»²ô ±³ ( ²¹ ±»»µ»²ò Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» µ ª»² ¾»ª» ª± ¼ ² ¾ ² :» ô ±¹»»µ ±¹ : ²¹ ±³ º± «ó» ² ²¹» º± ª» ²¼»ò Trollstua Regnbuen

10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Ê ²»¹¹» º± ; µ» ª ²; ³³» ²»² ³;» ²¹» ô ³ ¼ ¹ ±³ ¾ ² ³»¼ª µ² ²¹ ª» ò Ù±¼» ²» ¹ ¹ «²² ¹ º± ²» ±»ª»» ±¹» º ²¹» ô ±¹ µ µ» ±¹» ±² ¾» ¼» ³»¼ ¾ ² ò Ÿ ²»²»»² ±ª» ± ¼²» ²ô ±¹ ¹» ² ²¹ ²²» ² ¾» ¼ ¾ ²» ¹»²ò Ê»¼ ¹±¹ µ» º± ³» ²µ «¼» ²»²ò Ü»²²»»» º«²¼ ³»² ª»¼ ¹±¹ µ» ¾» ¼ô ±¹»²¼» µµ» º ò Ü»» ª ²»²»²¼» º± ª» ¹ ²¹ò Ø» a² µ» ª ²² º ¾ ²»»³ô ±¹»» ª ¼ ¼»» º±» ¼» ³» ±¹ º±» ¼»³a» ò Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» «¾» ¼» ±¹» ±² ²» ô ¾ ¼» º± ³ a ¾» ¼ ±¹ ¾» ¼» ³»¼ ¼» «µ» º ¹±³ ¼»²»ò Ð ²»²» ª» ª ±¾¾» ²²ª ô» ¾ ²» ¼» ±¹ «ª µ ²¹ò Ð ±¹» ±² ²»²» «¹ ²¹ «²µ ³³» ²»² ±» ³ ô ±¹ ¾ ¾ «µ ª¼» ²¹»²» ² ¾» ¼ ³»¼» ±¼» ²» ò л ±¼» ²»²»»² ² ±³ ª»»²µ» ª¼» ²¹ «¾» ¼» ½ ì ¹ ²¹» a» ª» ¾ ²» ¹» ò Ü»²²» ²²» ± ¼»» ±» ³ º± ¾ ²» ±¼»²ô»»³ ô ¼»¾ ²µ ³»¼ µ ª»» ô ³ º± ¼» ª±µ ²» ±¹ µ±²µ»» ²¹ ª ³» ò Ê»¼ ² ª»²» ±¼»ô»º»µ»»» ±²» ±ª» ±» ³» ò Ü»» ¹ ¹ «²² ¹ º± ²» ±¼» ²ò Ð ²»²»» ±²» ¾» ¼»¼ µ º± µ» ³ ² ±¾¾»»» ³³» ² ±¹ ²ò ت»»» ª ³³»² µ±³»» ³»¼ ²» º «µ» ª¼» ²¹» ò Ü» ² ª» º± ²»¹¹» ±¹»ª » «µ» º»» ²¹»³»² ¾ ²» ¹»² ¹»²²±³» ò Ê ¾ «µ» ¼ ² ¾» ¼»¼» ³a» ±¹ ª¼» ²¹ ³a» ô ²»¹¹ ²¹ ¼ ¹» ±¹» ±² ³a» ò ª± º± ò Ê ¾ «µ»»¼ ¹±¹± µ ¼±µ«³»² ±² ±³ º(»»²¼ ²¹ ª µ ò Ê ¼±µ«³»²»» ¾ ² ª» ¼ ¹ ¾ ²» ¹»² ¹»²²±³ Ê ¹ ±ò ت» ª¼» ²¹ ¹» ±» ³»¼»µ ±¹ ¾ ¼» ¾ ¼» º µ ª»» ±³» ¹ ²¹ ª ¼» ª±µ ²»ô ±¹ º ±² ²» a»¾ µµò л³³» ¼»² ª µ ² ³ ²»» ³ µ» ô ¹» ²» ±³ º»» ²¹»³»²» ±¹ ²¼» ¾»¹ ª»²»» ò Þ ²»»³ ¾»»³³»» ª ª ¾ ¼» ª ¾ ² µ ² ¾ «µ» ò ت» ² µ ª» ²»¼ ³ µ º±» ²¹» º ¾ ²» ¹»²ò Ü»» º± ¾»¼»» ±¹» ¾ ² ±»ª»» ô ²µ» ±¹» º ²¹» ò Ð ª¼» ²¹ ³a»²» ¾» ³ ² ª»³ ±³ ² ª º± ³»¼»¹»² º±» ²¹ò Þ ¼» ¾ ¼» ±¹ µ º±» ²¹» ¾ «µ» ±³ ¹ «²² ¹ º±»º»µ»» ±ª» ¼» ª±µ ²» µ ò Í»³³» ¼» ª ¹ a ³»¼ ¼» ª» ª µ ¹ a» ²»²» ª»á ت± ¼ ² ±»ª» ¾ ² ¼» á Ê a² µ»»² ¾ ²» ¹» ³»¼»º»µ»» ª±µ»²» ±³ a ªb»»²¼ ²¹ò ¾» ¼» ³»¼» ±¼» ²»²»»º»µ ±²»² ¹ «²² ¹» º± ª»»² ª ¼»»ò ïð

11 Ü»» ª µ ¹ ; ±¾¾»»³ µ ³»¼ ª«¼» ²¹ º± ¾ ²» ¹»² µ ª:» «ª µ ²¹ò Ü» ²²»¾:» ª«¼» ²¹ Þ ²» ¹»² µ µ±³³«²»» ³»¼ º±» ¼»²» ±³ ¾;¼» ²» ô ¼±µ«³»² ±² ±¹ ª«¼» ²¹» ò Ì ¾ µ»³» ¼ ²¹» º ¾ ²»»³» ª µ ¹ º± ± ò»¹¹ ¼»² ¼ ¹ ¹» ¼ ±¹»²ô ± º± ¼» ª» µ ¼» ¾ «µ» «²¼» aµ»» ò Ü»» ¹ ±» ¹ «²² ¹ º±» ª µ» ±³ ¼» ª»²¹» ¾ ¾»¼» ±³ ¾ ²» ¹»ò Ê»» ¾ ² ²²» ª ¼»» ª ¾ «µ» «²¼» aµ»»» ±² ³a» ò Ø» ±¾¾» ª ¹ ª ô ±º» ª¼» ²¹ ª ô ±¹» ª ª µ ² ¹ a» º± ¾ ¾»¼»ô ±¹ ª ª ¹ a ±³» ¾ ò λ ô ¾ ¼» ª «²¼» aµ»»²ô ±¹ ª ª a² µ» ¹ a» ³»¼ ¼»²ô ¾ º± ³ ¼» ¾ µ» º±»»ò Ü»» ª µ ¹» º± ± ô»» ¾ ² ±»ª»» ±¹» º ²¹» ò Ê ª ³»¼ ¼» ¼» º±»» ± ¹»²²±³ ± ¼ ±¹ µ ± µ ª ª«¼» ²¹ ¾» ¼ ¾ ²» ¹»²ò Þ ² ³»¼ª µ² ²¹ µ µ» ª»¼ ¼»» ²² ³»¼ ¾ µ» ²»¹¹ ²¹»² ª ª» ¼ ¹»²ò Ü» ª µ ¹» ¾» ¼» ³»¼ ¼»»ô» ³»¼» ±¼» ²»² ª» ª¼» ²¹ò ت» aµ» ª ±³»» º»» ±³»² ³ a¾ ²» ¹» ³»¼ ¹ a² º ¹¹ò îðïé ª ª ¾ «µ» a» µ»³ ³» ³»¼ ¼»» ¼» ¾ ²»ª ²¹»² ª ³ a ¾» ¼» ª ò Ü»» ª ¾ ²» ¹»² ³»¼ ª» º ²¹» ±¹ ª» ¼» ±³» ³» ±³ ª± ¹±¼ ª µµ» ³ a ¾» ¼» ª ò ïï

12 Satsingsområder: LEK Ð º±» ¼»³a» º µµ º±» ¼»²»» ¹ ¾» ¼ ±³ ª ±³ ª ¼» ª µ ¹» º± ¼» ¾ ² º µµ ³»¼»¹ ª ª» ¼» ô º» ¼ ¹»» ±¹» º ²¹» º ¼»² ¾ ²» ¹»²ò ͪ»²» ¹ ª»² ± ±ª»¼ª»µ ±» º» ¼ ¹»» ò Ú±» ¼»²» ª» ¾ ² ¾ ² ²²» µ b»»¹ ²µ «¼»» ±¹»µ» ³»¼ ²¼»ò ͱ³ ¼»»» ô»µ»»¼» ± ¼»²²» ²»² ±¹ ª»¼ ¹±¹ µ» º± ³ò ß µ»ª» a² µ» ª»»²¼ a» º±µµ»²» ±³ ¹¹» º± ²ò Þ ²»» ª ¼» ª µ ¹» º± ¼»» ª» ¾ ²» ¹»²»»µ» ±¹ ª»²²»»µ» ³»¼ øî ± æ Ø»» ¾ ²» ô»» a» å Ó±¾¾ ²¹ ¾ ²» ¹»²ô îðïë ò Ê a² µ»» ª± ¼ ² ª ¾»¼» µ ²»»»¹¹» º± ¹±¼»µô ±¹ ª± ¼ ² ª µ ² µ» ¾ ²»µ»µ±³» ²»ò Ù±¼»µ»µ±³» ²» ²²»¾b» ¹±¼»ô ±» º» ¼ ¹»» ò»µ ³ ¾ ² b»»¹ ª»»»µ º± ²¼» ±¹ ³ ¼ ¹ µ«²²»»ª¼»»¹²» ³»² ²¹» ±¹ ¾» ±ªò Ü» ³ µ«²²» µ» ³» ±³ ª ±³» þ µ ±³þ ±¹ ª ±³» þ ± ¼»² ¹þ ±¹ ¼» ³ µ«²²» ³ ¾» ¼» ³»¼ ²¼»ò Ú±»¹¹»»» º± ¹±¼»µô ª ª» ª µ»»µ»³»» ª ¹»²¹» ¹ º± ¾ ² ô ±¹ ª± ¼ ² ±³³»²» ²ª»»»µò Ê ª ±¹» ¼ ¹ ³»² ±¹ µ ª» ² ª» ª ó º ¾ ² ¼»² Ì ÜÛÒ ¼»»²¹»»µ»á ѹ µµ» ³ ² ô ª» ¼»² ª±µ ²» ±»»µ»²ô ±¹ ª± ¼ ² µ» ª ¼»»²µ»» ¾ ²»»µ»µ±³» ²»á Ê ª ±²» þ껲² µ ±¹ ³» ²¹ ¾ ²¼±³³»² µ» ªþò Ú ³»¼ ± ²«±¹ «±ª» ª»²ô ª ª» º»» ±»µ ª» ª ª¼» ²¹»²» ³»¼ ª»²² µ ±³»³ ò Ê ª ¹ ± ²±»² ª»²² µ ±» ô ±¹ ª µ a» ²² ¾aµ» ô ¼¾aµ» ±¹ ³»» ò Þ ² µ º» ô»µ» ±¹» º» ±»²»ò Ê a² µ» ¼» ±»²» µ ¹ ¾ ² ²±»² º»»» º ²¹» ±³ ¼» µ ² ³»¼»¹»µ»²ô ±¹ ¼» µ ² ªb» ³»¼ ²»» ª»²² µ ò ïî

13 Samarbeid med barnas hjem Ú± ¾ ²» µ ¼» ¾» ³«¹ ¾ ²» ¹»²ô»» ¹±¼ ³ ¾» ¼ ³»¼ º±» ¼»²» ª¹ (»²¼»ò Û º±» ¼»²» ¹¹» ; ¾ ²» ¹»²ô ¹ ¼»»»² ¾»¼» º± ² ²¹ º± ¹¹» ¾ ²ò Þ ²» ¹»² ³;»¹¹»»» º± º ¹±¼» ª» µ±³ «²» ¹±¼ ¼ ¹ ¹ ¼ ±¹ò Ê µ ª:» ¼» ¹» ; ª º±» ¼»²» µ ² º± ª»²»»¹ ª ¾ ²» ¹»²ô ±¹ ª µ ª:» ¼» ¹» ; ª µ» º± ª»² ² ²¹» ª º±» ¼»²»ò Ú± º±» ¼»²» µ µ«²²» ± ¼» ¼»» ± ª ³»¼» ±²» ô º± » ¼» ¼» ¾ ³( ³»¼ ;»²» ±¹ ²» µ»²²»»ò Ú±» ¼»²» ³; ±»ª» ¼» ¼» µ±³³» ³»¼ ª ( ³;»» (² µ» ¾» ²¼»» ( ò Ê ³(» º±» ¼»²» ³»¼» ± ª «¹ ²¹ «²µ ô ±¹ ¹ ¼» ¹» ¾ µ»³» ¼ ²¹» ³»¼ ±³ ²µ»ô ±¹ ; º± ± ¼ ¼» ª ²»» ª ² µ» ¹ò Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» (² µ» ª ; ª:» (»»» º± º±» ¼»²» ¼» º± ª» ¾»ª º± ± ¼ ; ¹ ¼»³ ²» ± ¼» ò Ê ¾ ³ ² ³«³ ± º±» ¼» ³» a» ª» ò Û² ª ¼» µ ² ªb»»² ª»²² ²¹ ³» º± ¾ ²¼»» ³»¼ ¾ ²» ¾»¹ ²²» ¾ ²» ¹»²ô»»»² «³» ºa µ±» ò Ê a² µ»» µ»»² µ ªb» ª º± ¾» ±³»²»µ ³»ô ±¹ ª a² µ»»² ¹±¼ ¼ ±¹ ¼»² ¼ ¹ ¹» µ±² µ»² ³»¼ ±³ º± ± µ» ô ¾»µ ³ ²¹»»» ¾ µ»³» ¼ ²¹» ò «² ²ª»» ª ²» ¾ ² ±³ µ ¾»¹ ²²» «¹«ô ¾» aµ ¼ ¹ ¾ ²» ¹»²ò Ü»» º± ¼» µ º» ¾ ²» ¹»² ±¹ ª¼» ²¹»²ô º ²º± ³ ±² ±¹ ¾ µ»² ³»¼ ²±»²» ±²» ò Ü ¹»²»» ²ª»» º±» ¼»²»» º±» ¼»³a»»» ³ ¼¼ ¹»²ò»»³¾» ²ª»» ª» º±» ¼»²» º±» ¼»³a»ò Óa» ²µ «¼»»» º±» ¼» ¼ ³a» ³»¼ ª ¹ ª º±» ¼»»»»² ²» ÍËô ± ³»¼»³³» ±¹ ± ª ò Ð º±» ¼» ¼ ³a» µ ² º±» ¼» ± µ» ±³» ª º»» ²»»»ò ߪ¼» ²¹»²»»¹²» º±» ¼»³a» ô ª±»² º±» ¼»µ±² µ ª» ¹» ò Ø» º º±» ¼»²» ²²¾ µµ ±¹ ³«¹»» º± ²² ¼»»¼ ¹±¹ µ» ¾» ¼» ª¼» ²¹»²ò Ü» ²ª»» º±» ¼»³a» µ±»² º± ¼» ¾ ² ±³» µ±»»»ò»¹¹ ª ª ¹»¹» ²º± ³ ±² ³a» ³³» µª» ¼ ±³ º±» ¼»³a»»»³¾» ò a» ª» ô ²ª»» ¾ ²» ¹»²»» º ³»² º»» «µ» ²¹»³»²» ò Ø»² µ»²» ¾ ² ²²» µ»» ²» ª» µ º ³»²» ³» ±³ò Ú± ¾ ² ¾» ¼» ³» º±» ¼»²» µ±³³» ¾» aµ ¾ ²» ¹»² ¼»» ò Û ¹±¼ ³ ¾» ¼ ³» ±³ º±» ¼» ±¹ ¾ ²» ¹»» ª µ ¹ º± µ»»² ¹±¼ ±¹ ¹¹ ª» ¼ ¹ º± ¾ ² ò Ë ¼ ¹ º ¾ ²» ¹» ±ª»² y ì Ú± ; µ» ³ ¾» ¼» ³»¼ ¾ ²»³ô µ» ¾ ²» ¹»» º±» ¼» ;¼ ±¹» ³ ¾» ¼ «ª ¹ øíë ò Ú±» ¼» ;¼» ¾» ; ª º±» ¼»²»» ¾ ² ±¹ µ º»³³» ¼»» º»» ²»»» ±¹ ¾ ¼ ³ ¾» ¼» ³» ±³ ¾ ²» ¹»² ±¹ º±» ó ¼»¹ ² µ»» ¹±¼ ¾ ²» ¹»³ (ò ÚßË ¾» ; ª»² º±» ¼»»»»² ² º ª» ª¼» ²¹ô ª ¹ ª º±» ¼» ;¼» ò Í ³ ¾» ¼ «ª ¹» ¾» ; ª ± ª ¹» º±» ¼»»»»² ²» º º±» ¼» ;¼» ô ±» ±²»»»² ²» ±¹»²»»»² ² º»» ò Í»»»µ» : ò ïí

14 Ú± ¾»»¼»²¼» µ±» Ê ª (» ¾ ² ; «ª µ»»ª²» ³ ô µ±²»² ±² ±¹» ª»²¼ ¹» ò Ê µ ª»µµ» ² ¹» ¹» ±¹ ²»»» º± ±¹ ¾±µ ª» ô ±¹ ¹ µ«²² µ ±³ ¾»¹»» ò Þ ²» ¹»² µ±»º± ¾»»¼»» µ ª:»»µ»² ±¹ ¾» ±² ò Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» «¾» ¼»»² ² º± µ±»º± ¾»»¼»²¼» ¾» ¼ò Ð ²»² ²²» ± ¼»»³» ±³ ¾ ²» ¹»² µ ±¾¾» ³»¼ ¼»»» ºa µ±» ò Ê µ ¹» ±³ ¼» ±³ ¼» º±µ» ô» æ Í» ª»²¼ ¹» ª» ¼ ¹ «²» å ±³ º±»µ»³» µ»¼² ²¹ ±¹ ±» ó¾» aµô µ±²»² ±²ô ³ ±» º» ¼ ¹»» ±³» ²¼»ô ª»²» «±¹ ¾» ± ¼» ò Ð ³a» ³»¼ ¼»² ±µ» µ±»²ô º ª ¾»µ»º»» ª»²¼ ¹» ±¹ ±» º» ¼ ¹»»» ¼» ª µ ¹» º±µ«¼» µ±»º± ¾»»¼»²¼» ¾» ¼» ò ߪ¼» ²¹»²» ºa µ±»¹ ª± ¼» ¾ ² ²²» µ±»º± ¾»»¼»²¼» ± ¹ ª» ô µ»µ» ±¹ ò ͵±»» ²» º ²±»² º»» ±»ª»» a» ª» ô ±¹» ³»¼ º»» ºa µ±»µ± ò Ü» ±» ¾ ² ²²» ±³³» º» ±¹ º»» ³ ²¹» ¾ ²» ¹»²ò Û² ¹ ²¹ ¼»»³¾» ¼» ºa µ±»¾ ² ¾ ²» ¹»¼ ¹»² ª»¼ ¹ ¾»²ò Ø» ¼» ±¹ ºa µ±»¾ ² º Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» Ü a¾ µ ±¹ ß µ» ò Úa µ±»¾ ² ±» ³»¼»» ±¹ ²¹ò a» ª ª»² ²¹»» ºa µ±»µ±²» ³»¼ ¼» ³³» ºa µ±»¾ ² º ¼»» ¾ ²» ¹»²»ô ª± º ³»²» ²ª»» ò Ѫ» ¹ ²¹ ¾ ²» ¹» Š µ±» Ë ¼ ¹ º Î ³³» ²»²ô µ» ëå Þ ²» ¹»² µ ô ³ ¾» ¼ ³»¼ µ±»²ô»¹¹»»» º± ¾ ² ±ª» ¹ ²¹ º ¾ ²» ¹» º(» µ» ±¹»ª»² µ±»º ¼ ± ¼² ²¹ò Ü»» µ µ» ²: ³ ¾» ¼ ³»¼ ¾ ²»»³ò Ñ ±» ¼» «¾» ¼»»² ²¼ ¼ º± ³ ¾» ¼ ±¹ ³³»²»²¹ ³» ±³ ¾ ²» ¹» ±¹ µ±»ò Ü»²²» ¹ ±»²»» ²± ¾» ¼»»» ò Í ²¼ ¼»² µ ²»»»³³» ¼»² Ñ ± µ±³³«²»æ ò± ±òµ±³³«²»ò²±ñ± ±¾ ²» ¹»²ò ²¼ ¼»²» ¼»» ²º± ³ ±² µ»³ ³»¼ ± ² ²¹» ±³ ¾ ²» º ¾ ²» ¹»² µ±»²ò Ü»» º ª ¹ º± º±»» ±³ ¼» a² µ» ¼»»»²¼» µ±»²ò ͵»³» ²²» ± ¼»»² ¼» ª± ¾ ²» ¼» «º ²¹»²ô ³»²»² ²²»² ¼» «º» ª ¾ ²» ¹»² ±¹ º±»» ³³»²ò ïì

15 Barnehagens tradisjoner og fester: Ú»» ³ ²¹ îò ª» º»¼ ¹ îñï Ð ²»¹¹ ²¹ ¼ ¹ ˵» î õ í Ú»» ³ «µ» ²µ «¼» µ» ر² ïèñï ß ³ µ º ³»¼ ¾ ²ô º±» ¼» ±¹» ±²» îíñï ÍËó³a» Ú»» ³ ²¹ îò ª» º»¼ ¹ êñî Ú»» ²»¹¹ ²¹ ¼ ¹ ß ² ¾ ¼» Ú»» ³ ²¹ îò ª» º»¼ ¹ îìñí Ê»²² µ º» ñõ ²»ª Ö ²«Ú»¾ «Ó ß Ó Ö«² Ú»» ³ ²¹ îò ª» º»¼ ¹ ïîñì ±² ¼ ¹ ºa µ»»²¹» ¾ ²» ¹»² µ ò ïî Ð µ» Ú»» ³ ²¹ îò ª» º»¼ ¹ çõïðñë Ú± ±¹ º» ²¹ ïðñë Ü«¹² ¼ ïêñë ïéò ³ º» ²¹ îîñë ÍË ³a» îêñë Ð ²»¹¹ ²¹ ¼ ¹ êñê Úa µ±»µ±²» Ì»³» ïîñê ͱ³³» º» îðñê Þ» aµ ¼ ¹ º± ²» ¾ ² îïñê Ú±» ¼»³a» º± ²» º ³» Ö«ß«¹«Í»»³¾» ͱ³³»»²¹ «µ» îèô îçô íð Ì ª»²² ²¹ ²» ¾ ² ïèñè Ð ²»¹¹ ²¹ ¼ ¹ Ú»» ³ ²¹ îò ª» º»¼ ¹ ïíñç Ú±» ¼»³a» ó º»» ³a» ó º±» ¼» ¼ ³a» ó ª¼» ²¹ ª» ³a» ó ³a» ³»¼ ºa µ±»º±» ¼» îçñç Øa º» º± ¾ ² ±¹» ±²» ѵ ±¾» Ò±ª»³¾» Ü»»³¾» Ú»» ³ ²¹ îò ª» º»¼ ¹ îìñïð ²» ² ±² º» ³»¼ ¾ ²ô º±» ¼» ±¹» ±²» Ú»» ³ ²¹ îò ª» º»¼ ¹ íñïï Ð ²»¹¹ ²¹ ¼ ¹ô q ²¼ µ» Ôb»»ª²» Ú»» ¼ª»² ³ ²¹ ª» ³ ²¼ ¹ ïíñïî Ô«½ ïëñïî Ò»º» ïë

16 Forankring Frelsesarmeens verdibok, Frelsesarmeens mål og strategier, Frelsesarmeens barnehagers virksomhetsplan og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô Ì ± « Forord Ò ; ±¹ ²» ³«¹»» òòò [ ²»² ª ; µ«² ¹» ¼» º± îðïéô ¹ «²²»² ¼»»» ¼» µ±³³» ² ³³» ² º± ¾ ²» ¹» «¹«±³ ¹ ( ¼» ¾»²¼ ²¹»»²»» ; ²» ò Ê»² : ¼»» ª µ ¹ ±¾¾ ±¹ ¼»² µ ª º± ª» ¹±¼ ò

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô ß«¹»²¼ ¼»² Forord Ÿ ² îðïé ¹»² ¾» µ ª»» ª ¾ ²» ¹»² ±»ô»»² ±² ª ¾ ²» ¹»²ô µ µ» ± ² ²¹» ±¹ ª»¼ ¹±¹ µ» ¾» ¼ò Ð ² ¾» ¼» ¾ ²» ¹»²» ¾ ¹¹» ± ºa ¹»²¼» ³»æ ó Î ³³» ² º± ¾ ²» ¹»² ²² ± ¼ ±¹

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Årsplan 2012 Forord 2 Årsplan 2012 - Frelsesarmeens barnehager Innhold Forord 2 Innhold 3 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager 4 Praktisering av formålsparagrafen 4 Frelsesarmeens barnehager: Vennskap

Detaljer

(a δ,a+δ), (a δ,a+δ) = {x R x a < δ}. (a δ,a+δ)\{a} = (a δ,a) (a,a+δ) = {x R 0 < x a < δ}, f(x) = 2x 1.

(a δ,a+δ), (a δ,a+δ) = {x R x a < δ}. (a δ,a+δ)\{a} = (a δ,a) (a,a+δ) = {x R 0 < x a < δ}, f(x) = 2x 1. ÆÇÌ Ì ÇÅ Ê ÆË Ê Î Ä ÌÁÄ ÊÍà Á ÃÍÊË Ì Å Ì½½½ Î ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì Ì Á Ê Æ ØØ ÒÓØ Ø Ø ÒÒ ÓÐ Ö ÒÓ ÒÝØØ Ô Ò ÙÑ ÙÖ Ø Å Ì½½½ ÓÖ ÓÐ Ø Ð ÐÖ Ó Ò Ó Ö ÙÒ Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÙØ ÝÐÐ Ò ÒÓØ Ø Ø Ð Ã Ô ØØ Ð ½ Ñ Ð ÒØ ÒÒ Ø ÒÓ Ò Ö ÑÔÐ Ö

Detaljer

P ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2. ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ. ˆ Š œš ˆ ƒ. ƒ Š. ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö

P ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2. ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ. ˆ Š œš ˆ ƒ. ƒ Š. ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö P18-2007-163. ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2 Œ Œ ƒ Œ ƒ ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ ˆŸ ˆŸ ˆ Š œš ˆ ƒ ˆŸ Œ ƒ Š ƒ Š ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö 1 É Ö ÒÌ ² μ Œμ μ²ó ±μ μ μ Ê É μ μ Ê - É É, ² - Éμ 2 ƒμ μ-μ μ É É ²Ó Ò

Detaljer

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a.

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a. o o {rb} rprr på r år o prpp rpro r r rr rpro o r o or α r o or bor brp or b rr på ppr r r r r r rrr år på o oroooro o r or o br å r r pår r r orør p o b b år r å r o o o rprrr o p o rprrr o or op r r

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Handi-Lift EA7 Målskjema

Handi-Lift EA7 Målskjema Handi-Lift EA7 Målskjema Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon (arb.):

Detaljer

Virksomhetsplan. Frelsesarmeens barnehager

Virksomhetsplan. Frelsesarmeens barnehager Virksomhetsplan 2015-2018 2 Forord Frelsesarmeens slumsøstre startet den første barnekrybben i 1894. Utgangspunktet den gangen var nøden og behovet for omsorg og tilsyn. Etter krigen ble mange barnekrybber

Detaljer

dq = c v dt + pdα = 0 dq = c p dt αdp = 0 µ pdα = αdp c p dα = c v dp = c v = D θ = T

dq = c v dt + pdα = 0 dq = c p dt αdp = 0 µ pdα = αdp c p dα = c v dp = c v = D θ = T ÙÖ ½ ÇÔÔ Ø Ò Ò Ò ÓÔÔ Ú º¾½ºÌº ¾¾¼¼ ØÑÓ Ö Ý ¾¼½ Ä Ò Ò ÓÖ Ð Ø Ð ÑÐ Ñ ØØ ÖÑÓÔÔ Ú Ö º¾½ºÌ Î ÒØ Ö Ø ÖÖ ÐÙ Ø Ó Ö Ø Ð Ô Ö Ø Ò Γ ÓÖ ÓÑ Ú Ð Ò µ ÐÐØ Ö Ñ Ò Ö ÒÒ Ø ÖÖ Ø Ò ÙÖ ½µº ÖÑ Ú Ð ÐÙ Ø ÓÑ Ú Ø Ð Ö Γ d µ ÐÐØ Ð

Detaljer

Ó³ Ÿ , º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ

Ó³ Ÿ , º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä837 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Š Œ ƒ Š Š Š ˆŒ ˆ ˆ. Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μë ± Ê É É ³.. Š² ³ É Ì ±μ μ, μë Ö μ Éμ É μ μ

Detaljer

Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Adresse:

Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Adresse: Strategos B Målskjema Kunde: Selger: Ordredato: Ordre nr.: Bestillings nr. (HMS): Innkjøps nr. (Handicare): Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon (arb.): Mobil: Kontaktpersoner

Detaljer

STRATEGOS B. Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Avd. Bruker Annet: Adresse:

STRATEGOS B. Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Avd. Bruker Annet: Adresse: STRATEGOS B Målskjema Kunde: Ordredato: Bestillings nr. (HMS): Serie nr.: Selger: Ordre nr.: Innkjøps nr. (Handicare): Bruker Navn: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): Mobil: Poststed: Telefon (arb.): E-post:

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Forord 2 Årsplan 2013 og 2014 - Frelsesarmeens barnehager Innhold Forord 2 Innhold 3 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager 4 Praktisering

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

ˆ ˆŒˆ ˆŸ Š Œ ƒˆˆ 60Ä1000 ŒÔ ˆ ˆŠ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ Š ˆŠˆ

ˆ ˆŒˆ ˆŸ Š Œ ƒˆˆ 60Ä1000 ŒÔ ˆ ˆŠ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ Š ˆŠˆ Ó³ Ÿ. 2017.. 14, º 1(206).. 144Ä163 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ˆŒˆ ˆŸ Š Œ ƒˆˆ 60Ä1000 ŒÔ ˆ ˆŠ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ Š ˆŠˆ.. É ³μ μ 1,. Œ. ˆ μ,.. ˆ μ,.., ƒ.. Ö μ ƒ É Ê ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... Šμ É É μ ˆ ŠÊ Î Éμ ± É ÉÊÉ, ƒ

Detaljer

Handi-Lift ML7 Målskjema

Handi-Lift ML7 Målskjema Handi-Lift ML7 Målskjema Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud Utprøving Resirkulering Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Ordre

Detaljer

Testobservator for kjikvadrattester

Testobservator for kjikvadrattester ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 11: Anvendelser av kjikvadratfordelingen: Kjikvadrattester Situasjon: Et tilfeldig utvalg av n individer er trukket

Detaljer

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ï Ìμ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ï Ìμ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 1 Š ˆ Š Š Š.. Ï Ìμ μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 167 Œ 168 Šμ É Ê±Í Ö 168 μ É Ò Ì ±É É ± 171 ˆ ˆ Šˆ 172 ˆμ Í Ö μ, μ μ Ê ² 172 Í É Ö 173 ³Ò μéò 178 ƒ μ Ò ³ 180 ² Ö ³ É μ μ± Ê ÕÐ

Detaljer

L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K

L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K $ ) $ * % +, - $ $ % + $ + $ * % $. $ / $ * $ $ 0 0 $ - 1, 2 $ 3 $ 0 4 /, 5 4 0 0 $ 0 $ 3. 0 6 $ $ 7. + $ - $ 8 + $ 9 : ; < = > < =? < ; @ A @? B C < C D = < E F G H = I F C D < JE < > < D E? H J< = :

Detaljer

P ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö. ÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ..

P ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö. ÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. .. ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ Š ˆ : ˆ ˆ ˆ ˆ? P14-2011-18 ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê, μ Ö 2 ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²Ó- ÍÒ Œμ ±μ ±μ

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen 2015 og 2016 Frelsesarmeens, Regnbuen Forord Denne årsplanen er for 2015 og 2016. Grunnen til at vi har valgt å beholde den samme planen over to år, er at vi ønsker å jobbe med de valgte satsningsområdene

Detaljer

Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ

Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2018.. 49.. 2.. 476Ä581 Œ ƒ ˆŠ Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ.. ƒê μ 1, 2,.. Êϱ 2,. ƒ. Ê±μ ± 1,,.. ÒÏ 2 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö Ò Ê É É Œˆ ˆ, Œμ ± ˆ 477 Œ ˆŸ Š ˆ Šˆ Š 480

Detaljer

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ. .. ³μ. μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö Œ Œ ˆˆ 79 ˆ Š ˆ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ. .. ³μ. μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö Œ Œ ˆˆ 79 ˆ Š ˆ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 01.. 4.. 1 Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ ˆˆ ˆÄ ˆƒƒ Œˆ Œ Š.. ³μ μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö ˆ 70 Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ ˆˆ ˆÄ 7 ˆ ˆ IFW- ˆˆ ˆ Œ Œ Œ ˆˆ 79 Š ˆ 80 ˆ Š ˆ 81 E-mail: neznamov@vniief.ru

Detaljer

Perceived semantic. quality. Semantic quality. Syntactic. quality. guttens alder er grønn: gutt.alder = grønn

Perceived semantic. quality. Semantic quality. Syntactic. quality. guttens alder er grønn: gutt.alder = grønn Z \ W Y X [ E F G H I G J K L I M F N M O H P Q F R F J S H TUTVR O R S M R F! "! #%$ & '! %$ ( ) * ' & $ ' +,$ -,* ) & $ '%'. * / & 0 1 ' * 0' * 3 4, +65 Participant knowledge Physical Perceived semantic

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie 1 Vevelstadlia Sameie Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº. Nummer 1 Mars årgang. Karneval+ Side 2. Foto:Oddveig Forfot

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº. Nummer 1 Mars årgang. Karneval+ Side 2. Foto:Oddveig Forfot ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº Nummer 1 Mars 2013 51. årgang Karneval+ º ª ª ª Side 2 Foto:Oddveig Forfot 2 Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Stoksund og Åfjord kirkelige

Detaljer

Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning

Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Notater Documents 1/2013 Dinh Quang Pham Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Notater 1/2013 Dinh Quang Pham Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2017

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2017 Lørenparken Boligsameie INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2017 Ordinært sameiermøte i Lørenparken Boligsameie, avholdes tirsdag, 4.4.2017, kl.18.30, i Sinsen kirke, menighetsalen. Det vil bli avholdt beboermøte

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Årsplan 2012 Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Forord Frelsesarmeens fem barnehager har en felles årsplanmal som benyttes i alle barnehagene. Årsplanen er en del av barnehagenes planarbeid som består

Detaljer

Postmottak Bergen kommune

Postmottak Bergen kommune Fra: Morten Nytun Sendt: 10. mars 2014 10:34 Til: Postmottak Byggesaksavdelingen Kopi: Ulvik, Kjersti Benedikte; Ida Furuholmen Emne: Utfyllende anke sak nr 201127343 Sæls Veie

Detaljer

Unicode. Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie. Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23

Unicode. Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie. Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23 Unicode Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23 Hva er tegnkoding? Tegnkoding er bare å definere en tabell over hvilke tegn man

Detaljer

Tegn og tekst. Om tegn og glyfer. Tegnkoder og kodetabeller Kode Noe som representerer noe annet. Et representert tegn kan vises på flere måter

Tegn og tekst. Om tegn og glyfer. Tegnkoder og kodetabeller Kode Noe som representerer noe annet. Et representert tegn kan vises på flere måter r s s {rb} ærb p br brp r bs srr på ppr sr sr ss r r r rrr år på s s s sr rr s ss r r s brs å sr r pår rss r rør sp b b år rss å r s s s rprsr ss på r år prspp rprss r rs rr rprss r s r α r s r br s rprsrr

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ± É,. ˆ. ˆ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ± É,. ˆ. ˆ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2004.. 35.. 2 Š 621.039.5; 550.837 ƒ ˆŸ Š Œ.. ± É,. ˆ. ˆ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 349 Š ƒ ƒˆ Šˆ Œ ˆ ˆ ƒ ˆ Šˆ Š ˆ 350 Ÿ œ Œ Š Œˆ ˆ ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œˆ ƒ ˆ Œ ˆ 366 ˆ œ ˆ Š ƒ - ˆ ˆˆ Œ ƒ ƒˆˆ ˆ ƒ

Detaljer

Efficiency, Integrity, Reliability, Surviveability, Usability. Correctness, Maintainability, Verifiability

Efficiency, Integrity, Reliability, Surviveability, Usability. Correctness, Maintainability, Verifiability "! # $ & ' )()# * +, -. / 0 1-2 3 4 56 7 1-8 6 3 3-1 99 : 6 ; 9 < 9= >? > @ A 6 / 5-1 8-1 3 B 6 1 = A 9 >? C D? 6 E6-2 < F 4 F GH +! # + I # + $ $ J $ KML N O P Q R Q S P Q T U N O VWX Q X Y Z Opprinnelig

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Svar på anmoding om tilleggsopplysninger

Svar på anmoding om tilleggsopplysninger Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Att: Ingrid Sundt Pb 7700 5020 Bergen DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 201503079 99746001 - Elnes 07.10.2015 Gbnr Riving/oppføring garasje Svar på anmoding

Detaljer

C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler.

C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler. P! #" %$& & &')(%* " -*..0/.2.3547683:9- ;7? @>; 4AA. B;.!/ 6 ; - BEF %G 6 >A 6.0IJ!/ K MLN.?QP)R7SUTATVAẄ YX >Z0 7? J[!A 62\ ] L.?QP^RBSUTBV`_aWYR +$ bdcfegihbdk lmelyno^p)orq ctsbdhle!c nvuwe!lycxc

Detaljer

Uttrykkskraft for konseptuelle modelleringsspråk Metamodellering, ontologi

Uttrykkskraft for konseptuelle modelleringsspråk Metamodellering, ontologi !#" $ % & ' () * + + %, -!. / 0 1 2 3 / 4 5 7 8 9 3 / : 8 5 5 / 3 ; ; < 8 = ; > ;? @ A @ B C 8 1 7 / 3 : / 3 5 D 8 3? C ; @ A E F GH % ", ' H %JI ' "K () LM / 7 < N 5 O / 1 : / 3 P 8 N P / = 8 Q Q8 3 7

Detaljer

Business modelling is not process modelling Gordijn/Akkermans/van Vliet. : Den fysiske ytring med kontekst og referanse

Business modelling is not process modelling Gordijn/Akkermans/van Vliet. : Den fysiske ytring med kontekst og referanse ! " # %$%& ' " ( ) * ) * + " #, -. / 0 1-2 3 4 56 7 1-8 6 3 3-1 99 : 6 ; 9 < 9= >? > @ A 6 / 5-1 8-1 3 B 6 1 = A 9 >? C D E# ) " + & # F & ) " ( G? H I6. H / ; I 5/ 2 3 4 6-1 5 Boka kap 2.2.7 Language,

Detaljer

Tegn og tekst. Posisjonssystemer. Logaritmer en kort repetisjon. Bitposisjoner og bitmønstre. Kapittel August 2008

Tegn og tekst. Posisjonssystemer. Logaritmer en kort repetisjon. Bitposisjoner og bitmønstre. Kapittel August 2008 Posisjonssystemer 10 5 (100 000) 10 4 (10 000) 10 3 (1 000) 10 2 (100) 10 1 (10) 10 0 (1) Tegn og tekst \yvind og ]se N{rb}? 2 7 (128) 2 6 (64) 2 5 (32) 2 4 (16) 2 3 (8) 2 2 (4) 2 1 (2) 2 0 (1) Kapittel

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

Tom Heine Nätt og Christian F. Heide. Datasikkerhet

Tom Heine Nätt og Christian F. Heide. Datasikkerhet Tom Heine Nätt og Christian F. Heide Datasikkerhet KAPITTEL 1! " # $ % & ' & ( ) * + *, & - * '. ' / 0. + 1 ' 2 ) 3 & ( 4 5 6 7 6 8 9 : ; < = 8 9 > 7? > @ ) A (. ),. 1 ( A,, 1 ( & B C D E C - F, *, D.

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

Úª ª ÛøƵ ªµ ªÆÚ ± ÊÒÒ Úª ª ÛøƵ ªµ ªÆÚ ±

Úª ª ÛøƵ ªµ ªÆÚ ± ÊÒÒ Úª ª ÛøƵ ªµ ªÆÚ ± ÆøÊ ±Æ ª ªºÆª; Ã Ê ± ± øµ fiß ª øµ ø ºª ª Ù ÿª ª ÿ± ª Ù Õ ªª Ù fl ª øæ fl ªÚÕ ªª ø Ú ± ªÊ Õ(µ øº ± ª ºÆ Õ ÆÚÓ Ô ÔÌÍËÍ ÆÚÔÍËÙ æ ÆÚÔÈ ÏÚ ªº ø Õ(µ øº ± ª ºÆ Õ ÆÚÓ Ô ÔÌÍËÍ ÆÚÔÍËÙ æ ÆÚÔÈ ÏÚ ªº ª ª ±Æ ª ªºÆª;

Detaljer

Søknad om Sertifisering

Søknad om Sertifisering Søknad om Sertifisering Grønt Flagg Vår skole/barnehage har gjennomført et miljøprosjekt i henhold til Grønt Flagg kriteriene. Vi søker med dette om Miljøsertifisering og tildeling av det grønne flagget

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin INF Digital representasjon, høsten 25 Hvordan telle binært? Binære tall Skal

Detaljer

Virksomhetsplan, Frelsesarmeens barnehager 2011-2014

Virksomhetsplan, Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 1 Virksomhetsplan, Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager er organisert som én virksomhet bestående av flere enheter. Eiers oppgaver ivaretas av et felles

Detaljer

Tsunami Læringsmodeller i matematikk Andreas Christiansen

Tsunami Læringsmodeller i matematikk Andreas Christiansen ÄÖ Ò ÑÓ ÐÐ Ö Ñ Ø Ñ Ø ÍØÚ Ð Ò ÓÔÔ Ú Ò Ö Ö Ø Ò Ò ÈÖ Ø Ô Ó ÙØ ÒÒ Ò À ÙÐ Ò ÎÓÐ Å ¾¼¼ Ì Ñ Ø Ñ Ø Ò³ Ô ØØ ÖÒ Ð Ø Ô ÒØ Ö³ ÓÖ Ø ÔÓ Ø³ ÑÙ Ø ÙØ ÙÐ Ø Ð Ø ÓÐÓÙÖ ÓÖ Ø ÛÓÖ ÑÙ Ø Ø ØÓ Ø Ö Ò ÖÑÓÒ ÓÙ Û Ýº ÙØÝ Ø Ö Ø Ø Ø Ø

Detaljer

P ±Ê. Š - ˆ Œˆ œ Ÿ Š ˆŒ ˆŸ ƒ Ÿ Š Œ ˆ ŠˆŒ. ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ.

P ±Ê. Š - ˆ Œˆ œ Ÿ Š ˆŒ ˆŸ ƒ Ÿ Š Œ ˆ ŠˆŒ. ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ. P-22-86.. ±Ê Š - ˆŒˆ œÿ Š ˆŒ ˆŸ ƒ Ÿ Š Œ ˆ ŠˆŒ ˆ Œ ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ E-mail: dnd@jinr.ru ±Ê.. P-22-86 ŠÊ μî μ- μ² μ³ ²Ó Ö μ± ³ Í Ö Ï Éμ μ μ Ö ± Éμ³ É Î ± ³ μ Ê ³ Ê ²μ ŠμÔËË Í ÉÒ ³μ ² ²μ± ²Ó μ

Detaljer

ƒ ˆ Š Ÿ PT - ˆŒŒ ˆ Ÿ Š Ÿ ˆŸ Œ Š ˆŒ œ Œ

ƒ ˆ Š Ÿ PT - ˆŒŒ ˆ Ÿ Š Ÿ ˆŸ Œ Š ˆŒ œ Œ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 016.. 47.. ƒ ˆ Š Ÿ PT - ˆŒŒ ˆ Ÿ Š Ÿ ˆŸ Œ Š ˆŒ œ Œ.. μ μ μ 1,, ƒ.. Š Íμ, 1 μ ± Ô±μ μ³ Î ± Ê É É ³. ƒ.. ² Ì μ, Œμ ± Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ˆ 5 ˆ ƒ Œ ˆ Š ˆ ƒ ˆ Œ. Š Ÿ

Detaljer

Vevelstadskogen Sameie

Vevelstadskogen Sameie Vevelstadskogen Sameie Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ

Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ ½ Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ Å Ø Ò ÙÖ ÙÒ Ø ÑºÓÑ ÃÓÒØ ØÔ Ö ÓÒ Ì ÓÑ Ù Ø ËØ ÓÖ µ

Detaljer

Marie-Jose Brossard-Jurkovich

Marie-Jose Brossard-Jurkovich à 161 EX /FA/EG Û Û Û Û Û Û q Û q y y v» 161 EX/FA/EG Û 1. v 2001 5 2126 2. v 12 Andree Lawrey Marie-Jose Brossard-Jurkovich Sebastien Surun Habit Abou Sakr t Diana Cistovaite ½ F.R.Mkandawire y Abdellatif

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Mer om C Et eksempel til (med diverse forklaringer) Representasjon av tegn og logiske verdier Vektorer Statusverdi Innhenting av definisjoner Inkrementering og dekrementering av variable for-setningen

Detaljer

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall Dagens tema Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon Binære tall Litt om tallsystemer generelt Binære tall Heksadesimale og oktale tall Programmering av LC-2 Maskinkode Assemblerkode Kjøring av LC-2-programmer

Detaljer

Kravspesifisering (2): Validering av kravspek er

Kravspesifisering (2): Validering av kravspek er Ø Ø SIF 8035 - Informasjonssystemer Grunnkurs, 2002 Læremål Kravspesifisering (2): Validering av kravspek er Guttorm Sindre, IDI Forstå Kvalitetskriterier for kravspesifikasjoner Viktige steg i prosessen

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2016 HANDLE! «Min viten må skape handling, ikke bare spre kunnskapen» Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange ulike områder.

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Trollstua

Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Årsplan 2012 Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Forord Da er vi i gang med 2012. Nytt år med nytt innhold! Vi i Trollstua vil gi barna innholdsrike dager fylt med GLEDE, GLØD og TID! Gjennom lek, aktiviteter,

Detaljer

ÁÒ ÐÓÚ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ó Ä Ø È ÙÐ ½

ÁÒ ÐÓÚ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ó Ä Ø È ÙÐ ½ ÝÒ Ñ Ð Ø Ô Ò ÓÒ ÓÖ Ø Ú Â ÑÑÝ È ÙÐ Å Ø ÖÓÔÔ Ú ØÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÅÓ ÐÐ Ö Ò Ó Ø ÒÐÝ Ñ ØÙ Ö ØÒ Ò Ò Ò ÓÖ Ö Ò Ó Ê Ó ¾¼¼ Î Ð Ö Ö ÐÚ Ò Ñ Ö ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ñ Ø ¹Ò ØÙÖÚ Ø Ò Ô Ð ÙÐØ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ø Ç ÐÓ ÁÒ ÐÓÚ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ó Ä

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Forord Dere sitter nå med Årsplan 2013 og 2014 i hånden. Vi håper at dere vil lese den med stor interesse, både nå og gjennom hele perioden den

Detaljer

2 De økonomiske utsiktene

2 De økonomiske utsiktene 16 Meld. St. 1 20172018 2 De økonomiske utsiktene 2.1 Norsk økonomi Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over. Fallet i petroleumsinvesteringene, som særlig har trukket

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ Ò Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ú Ø Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø Ú Ú Ð Ò Ò Ö ÒÒÓÑ Ð Ö ÔÖÓ Òº Ì Ø Ð ¾ºÚ Ð Ö Ö Ð Ú Ö Ø Ñ ÒÙ

ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ Ò Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ú Ø Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø Ú Ú Ð Ò Ò Ö ÒÒÓÑ Ð Ö ÔÖÓ Òº Ì Ø Ð ¾ºÚ Ð Ö Ö Ð Ú Ö Ø Ñ ÒÙ ÈÖ Ö Ó ÓÒØÖ Ø Ö Ö ÙÐ Ö ØÐ Ú Ö Ò Ö Ö Ì ÓÖ Ø Ó ÑÔ Ö Ò ÐÝ Å Ø ÖÓÔÔ Ú Ñ ÙÒÒ ÓÒÓÑ Ã Ö Å Ö Ö Ø Ð ØÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ø Ö Ò À Ø ¾¼¼ ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ

Detaljer

Årsplan 2011 Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Årsplan 2011 Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Årsplan 2011 Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Forord Årsplan 2011 gir en beskrivelse av barnehagens historie, presentasjon av barnehagen, praktiske opplysninger og vårt pedagogiske arbeid. Planarbeidet

Detaljer

Œ ƒ ˆ ˆ Œˆ œ ˆ, ˆ Œ Š ˆŸŒˆ KLEBSIELLA OXYTOCA

Œ ƒ ˆ ˆ Œˆ œ ˆ, ˆ Œ Š ˆŸŒˆ KLEBSIELLA OXYTOCA .. Ì 1,,.ˆ. É μ 1,.. Éμ²Ö 2,3,.. Ò 4,.. ² 2,3,..ˆÐ ±μ 3, Œ. ² ÏμÕ 5,6 P19-2009-112 Œ ƒ ˆ ˆ Œˆ œ ˆ, ˆ Œ Š ˆŸŒˆ KLEBSIELLA OXYTOCA ² μ Ê ² ± É μ μ É ² 1ˆ É ÉÊÉ 2ˆ É ÉÊÉ ³ Ì ± ²μÏ ÒÌ, ³Ó Ë ±, Š μö ± 3 ± Ë

Detaljer

-Š Š LHC.. ³μ,.. Ö±μ,.. Ê ±μ Î Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

-Š Š LHC.. ³μ,.. Ö±μ,.. Ê ±μ Î Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 -Š Š LHC.. ³μ,.. Ö±μ,.. Ê ±μ Î Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê.. μ μö É É, μ Ö ˆ 217 Šˆ ˆŸ t-š Š 218 ˆƒ t t- 219 Š ˆ -Š Š 220 Œ ˆ Œ ˆŸ Œ t-š Š E 225 ˆ Œ ˆ Œ t-š Š LHC 228 ˆ ˆŠ t-š

Detaljer

ISO Dagens tema. Tegn. Uttrykk. I Minila lagres kun heltall, men de kan tolkes som tegn. Det siste om Minila.

ISO Dagens tema. Tegn. Uttrykk. I Minila lagres kun heltall, men de kan tolkes som tegn. Det siste om Minila. April 1995, DFL, Ifi/UiO Dagens tema Dagens tema Det siste om Minila og tekster Flink maskinen Litt datamaskinhistorie Registre og lagre Instruksjoner Flok kode Flass kode I Minila lagres kun heltall,

Detaljer

v2w x y z { v2~ x x z x x x ƒ S F< E: >U V A C U C > h G T : U E T AAC > H C A r

v2w x y z { v2~ x x z x x x ƒ S F< E: >U V  A C U C > h G T : U E T AAC > H C A r Œ 0 Œ åde Œ mer!! *)+,.- / 0 / 12! +. 9 = D FF FI F K L K M N N FK L P Q R2 S Q V W Y Z S2^ V vorfor modellere, vorfor ta faget vgrenning av faget intereeområde S W I = V Y a bc V Y S2^ YY V FN d Y W =

Detaljer

LED arbeidslys. Katalog Kontakt: Rakkestad Stavanger Side 1 12/02/17

LED arbeidslys. Katalog Kontakt: Rakkestad Stavanger Side 1 12/02/17 LED arbeidslys Katalog 2017 www.kamled.no post@kamled.no Kontakt: Rakkestad 97660606 - Stavanger 91390246 Side 1 12/02/17 LRD2137 og LRD2138 LED arbeidslys Arbeidslys med plastbrakett Godkjenninger: CE,

Detaljer

Navn pa plan: R46 Hanestad fjelltak

Navn pa plan: R46 Hanestad fjelltak Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ï Ô! " #! $ "! % &! % '! ( ( )! * %! ) $ + ', -. / 0 1 2 3 / 4 2 0 2 5 3 / 6. 7 0 / 4 8 5 3 / 9 4 8 2 7. 7 : ; < = 3 > 2? 6 4. 8 @ A. / 6. 7 B 7 3 6 0 A C 0 / : 6 0 > 2 0 / 0 7 5 3 / D 9

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin Hvordan telle binært? Binære tall For å bruke bit (0 og 1) som tall, må vi

Detaljer

Velkommen til INF2100. Bakgrunnen for INF2100. Hva gjør en kompilator? Prosjektet. Jeg er Dag Langmyhr

Velkommen til INF2100. Bakgrunnen for INF2100. Hva gjør en kompilator? Prosjektet. Jeg er Dag Langmyhr Kursopplegg Velkommen til INF2100 en en for INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2015 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Foroppgave i usikkerhetsanalyse Viskositet i glyserol

Foroppgave i usikkerhetsanalyse Viskositet i glyserol Oppgave 1 Lab i TFY4120 Foroppgave i usikkerhetsanalyse Viskositet i glyserol Institutt for fysikk, NTNU 2 1. Innledning Hensikten med denne oppgaven er først og fremst å få øvelse i analyse av feilkilder

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

¾

¾ ½ ÆÓÖ ¹ ÌÝ ÌÝ ¹ ÆÓÖ Ê Ø ÙÒ ÁÒ Ó Å Ö Ø Ò Ö ¾ º ÖÙ Ö ¾¼¼ ¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ä Ò ÖØ Ò ½º½ à ÖØ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Ä Ò ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 16. februar 2012 kl. 14.00 ved Tjeldsundbrua Kro & Hotel. Møtet blir holdt sammen med kontrollutvalget i Evenes. Sakskart Sak

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Statens Vegvesen Region Nord Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Kartlegging av søppelplass, Skjervøy kommune Planlegging ny fylkesveg 866 Langbakken 2014-01-31 Oppdragsnr.:

Detaljer

Læringsmål. INF1000: Forelesning 12. Hovedkilde. Kunne binærtall og heksadesimale tall og konvertering mellom ulike tallsystemer: Titallsystemet

Læringsmål. INF1000: Forelesning 12. Hovedkilde. Kunne binærtall og heksadesimale tall og konvertering mellom ulike tallsystemer: Titallsystemet INF1000: Forelesning 12 Digital representasjon av tall og tekst Læringsmål Kunne binærtall og heksadesimale tall og konvertering mellom ulike tallsystemer: Titallsystemet Det heksadesimale Det binære tallsystemet

Detaljer

Velkommen til INF2100

Velkommen til INF2100 Kursopplegg Velkommen til INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? Bakgrunn for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering av fremmøte)

Detaljer

Velkommen til INF2100

Velkommen til INF2100 Kursopplegg Velkommen til INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? Bakgrunn for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering av fremmøte)

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Ó Ö Ò ¹½ Ð ØØ Ö Ð Ö Ú Ñ Ò ÓÒ Å Ø ÖÓÔÔ Ú ÒÚ Ò Ø Ó Ê Ò ÓÖ ÒØ ÖØ Ñ Ø Ñ Ø Î Ö ÌÓÔÔ ÓÐ Å Ø Ñ Ø Ò Ø ØÙØØ ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ø Ö Ò ½º ÙÒ ¾¼½½ Ö ÓÖ ÒÒ Ñ Ø ÖÓÔÔ Ú Ú ÖØ ÒÒÓÑ ÖØ Ó Ö Ú Ò Ú Ñ Ø Ñ Ø Ò Ø ØÙØØ Ú Ð Ò ÓÖ ÒÚ Ò

Detaljer

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº. Ÿ±º ± ªÆ ø ª ;ƪ ª ªÆªˇ

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº. Ÿ±º ± ªÆ ø ª ;ƪ ª ªÆªˇ ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº Nummer 3 Juni 2013 51. årgang Ÿ±º ± ªÆ ø ª ;ƪ ª ªÆªˇ Foto: Arne Hugdal 2 Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Stoksund og Åfjord kirkelige

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

Årsplan 2011 Frelsesarmeens barnehager, Trollstua

Årsplan 2011 Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Årsplan 2011 Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Forord Som en del av prosjektet Felles pedagogisk plattform har vi fått ny årsplanmal. Denne er felles for alle Frelsesarmeens barnehager. Prosjektet er

Detaljer

Prosjektrapport for Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Ta vare på ressursene

Prosjektrapport for Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Ta vare på ressursene 2011-2014 Prosjektrapport for Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Ta vare på ressursene 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Ta vare på ressursene s. 2 Beskrivelse av gjennomførte tiltak og resultater Gjenbruk s. 2 Kildesortering

Detaljer

Sjøtorget brygge. Konkurransegrunnlag NY KAI. Prosjektbeskrivelse:

Sjøtorget brygge. Konkurransegrunnlag NY KAI. Prosjektbeskrivelse: Sjøtorget brygge Konkurransegrunnlag NY KAI Prosjektnavn: Prosjektbeskrivelse: Oppdragsgiver: Sjøtorget brygge, Drøbak Oktober 2015 Sjøtorget brygge, Drøbak A-1 A PROSJEKTINFORMASJON A.1 Dokumentliste

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº u ª ± æ Æ ª ± ª ø Ù ± ÔÎÙ Î Nummer 4 September 2014 52. årgang 2 Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Stoksund og Åfjord kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

En ekte involusjon på Waldhausens rigid-tube - avbildning. Sverre An dré Lun øe-n ielsen. Skriftlig del av Cand. Scient. -graden i matematikk

En ekte involusjon på Waldhausens rigid-tube - avbildning. Sverre An dré Lun øe-n ielsen. Skriftlig del av Cand. Scient. -graden i matematikk Universitetet i O slo M atematisk I nstitutt En ekte involusjon på Waldhausens rigid-tube - avbildning Sverre An dré Lun øe-n ielsen Skriftlig del av Cand. Scient. -graden i matematikk 2. mai 2000 ÁÒÒÓÐ

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/ f f æ Å f f f WÅ Ø Ø Å ØY f W ff f j () f f j æ f f j W f f W j f j (jf æ ) f W æ j f f f j j f f f j f ff f W f W f Ø @f wwwf f W "xff "? f W f f W j H j f f j ()) j f f f j j j f j f f ( ) f j f ff f

Detaljer

½º ÙØ Ú ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÓÖÐ Ø Ë ½ ¾º ÙØ Ú ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÓÖÐ Ø Ë ½ º ÙØ Ú Ú» ÓÖ ØØ ÖÒ ÓÙ Ò ÓÛÒÐÓ Ò Ù Ø Ñ Ø Ö Ð Ö ÐÝ Ù Ø ØÓ Ø Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ ÈÙ Ð ÓÔÝÖ Ø Ä Ò Å Ö º

½º ÙØ Ú ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÓÖÐ Ø Ë ½ ¾º ÙØ Ú ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÓÖÐ Ø Ë ½ º ÙØ Ú Ú» ÓÖ ØØ ÖÒ ÓÙ Ò ÓÛÒÐÓ Ò Ù Ø Ñ Ø Ö Ð Ö ÐÝ Ù Ø ØÓ Ø Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ ÈÙ Ð ÓÔÝÖ Ø Ä Ò Å Ö º Ú Ò ÀÓÐØ Ö ÒÒ ÁÒ Ö Ø Ò ÀÙ Ó È ÖÖ Ý Ó Ò Ö Ö ÙÖ Ö Ý Ò Ø ØÙØØ ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ø Ç ÐÓ ½º ÙØ Ú ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÓÖÐ Ø Ë ½ ¾º ÙØ Ú ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÓÖÐ Ø Ë ½ º ÙØ Ú Ú» ÓÖ ØØ ÖÒ ÓÙ Ò ÓÛÒÐÓ Ò Ù Ø Ñ Ø Ö Ð Ö ÐÝ Ù Ø ØÓ Ø Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Detaljer