SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029"

Transkript

1 Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER

2 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER Revisjon 1 Dato Utført av Erik Bjørnson Lunke Kontrollert av Lars Syrstad Godkjent av Lars Syrstad Beskrivelse En gjennomgang av boligbyggeprogram og befolkningsprognoser for Ski kommune Ref Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 213 Oslo T F

3 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Metode 1 3. Forutsetninger Statistikkgrunnlag Plansoneinndeling og boligbyggeprogram Flyttegenerasjoner Vekstrater 4 4. Boligbyggeprogram Eksisterende boligmasse Fremtidig boligbygging 5 5. Befolkningsutvikling Eksisterende befolkning, befolkningsvekst og flyttestrømmer SSBs befolkningsfremskrivinger KOMPAS-prognosene 9 6. Følger for kommunale tjenester Usikkerhet og kontroll 14 TABELLISTE Tabell 1 Beskrivelse av flyttegenerasjoner og boligtyper... 3 Tabell 2 Folketall 213 og 229 (31.12) Alternativ Tabell 3 Folketall 213 og 229 (31.12) Alternativ Tabell 4 Antall personer per bolig, Ski kommune FIGURLISTE Figur 1 Plansoner i Ski kommune... 2 Figur 2 Boligbygging og nettoflytting Figur 3 Boligmasse fordelt på boligtyper, per Figur 4 Boligbygging , fordelt på boligtyper... 5 Figur 5 Total boligbygging fordelt på flyttegenerasjoner, BBP alt. 1 og Figur 6 Boligbyggeprogram fordelt på boligtype og flyttegenerasjon. Alt Figur 7 Boligbyggeprogram fordelt på boligtype og flyttegenerasjon. Alt Figur 8 Folkemengde i hver plansone, per Figur 9 Befolkningsvekst i Ski Figur 1 Innflyttere til og utflyttere fra Ski kommune , fordelt på 5- års grupper... 8 Figur 11 Beregnet folkemengde i Ski kommune alt. 1 og 2, samt SSBs fremskriving MMMM (ved 31.12)... 9 Figur 12 Folketall i plansoner 213 og 229 (31.12), Alternativ Figur 13 Folketall i plansoner 213 og 229 (31.12), alt Figur 14 Antall barn under 6 år, Figur 15 Kapasitetsutnyttelse i barneskolene, 213 og Figur 16 Kapasitetsutnyttelse i ungdomsskolene, 213 og Figur 17 Antall eldre over 7 år, Figur 18 Variasjon mellom faktisk og beregnet innflytting VEDLEGG Boligbyggeprogram , alternativ 1 Boligbyggeprogram , alternativ 2 Prognoseresultater , alternativ 1 Prognoseresultater , alternativ 2

4 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser INNLEDNING Ski kommune står overfor store endringer de neste årene. Med dobbeltspor på Follobanen vil togtiden mellom Ski og Oslo bli redusert til 11 minutter, og kommunens rolle som regionalt knutepunkt vil bli styrket. Det er ventet en økning i boligbyggingen i kommunen, spesielt i Ski tettsted, og dermed også en økning i befolkningsveksten. I forbindelse med de store forandringene i Ski har kommunen et ønske om å få bedre oversikt over fremtidig befolkningsutvikling. Rambøll Norge AS er engasjert for å bistå kommunen med å utarbeide boligbyggeprogram med tilhørende befolkningsprognoser til og med utgangen av år 229. Denne rapporten er en oppsummering og drøfting av prognoseresultatene og de forutsetninger som er lagt til grunn. Kommunens rolle som planmyndighet er sentral for å forme det fremtidige boligmarkedet og bidra til at det blir attraktivt. Gjennom kommuneplanen velges det nye mer eller mindre attraktive boligområder. Private utbyggere tar tak i de mulighetene som planene åpner for og forsøker å bygge attraktive og salgbare boliger. Rapporten starter med en kort beskrivelse av metodikk og forutsetninger. Deretter presenteres de to alternative boligbyggeprogrammene og de tilhørende befolkningsprognosene, og det beskrives hvilke følger befolkningsveksten vil få for kommunale tjenester. Til slutt drøftes usikkerheten knyttet til prognosene. Vedlegg til rapporten er Excel-filer med detaljert tallmateriale for boligbyggeprogrammene og befolkningsprognosene. For boligbyggeprogrammene viser filene detaljerte tall for antall boliger som bygges per år. Tallene er delt opp i boligfelt/boligprosjekter, og igjen fordelt på plansonene/barneskolekretsene. For befolkningsprognosene viser filene befolkningsutviklingen i utvalgte aldersgrupper fordelt på barneskole- og ungdomsskolekretser, samt kommunen som helhet. 2. METODE Modellen som er benyttet i prognosearbeidet kalles KOMPAS (Kommunenes Plan- og Analysesystem) og bygger på bolig- og befolkningsstatistikk fra Det sentrale personregisteret og Statistisk Sentralbyrå (SSB). KOMPAS benyttes når vi ønsker å beregne konsekvensene av et kommunalt boligbyggeprogram på befolkningsutviklingen. Modellen er tilbudsbasert og bygger på at tilbudet av boliger er den sentrale variabelen som påvirker en stor del av befolkningsveksten. Modellen er egnet i kommuner hvor det er attraktivt å bosette seg, slik at vi kan regne med at når det bygges en ny bolig så flytter noen inn i den. Tidsrammen for befolkningsprognosene er fra og med 214 til og med 229. Befolkningstallene som presenteres i denne rapporten er målt/beregnet ved 31.desember for det aktuelle året.

5 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser FORUTSETNINGER Det legges flere forutsetninger til grunn for beregning av befolkningsutviklingen. Disse bidrar til å gjøre prognosene nøyaktige og lokalt forankret. I prognosen for Ski kommune er det særlig lagt vekt på følgende forutsetninger: Statistikkgrunnlag Plansoneinndeling Boligbyggeprogram Flyttegenerasjoner Vekstrater 3.1 Statistikkgrunnlag Befolkningsutviklingen som beregnes i prognosene er først og fremst basert på den historiske befolkningsutviklingen i kommunen. KOMPAS benytter historiske tall på fruktbarhet, innvandring, flytting og boligmasse som et grunnlag for den prognostiserte befolkningsutviklingen. I prognosene for Ski kommune benyttes statistikk fra de siste fjorten årene (2-213) 3.2 Plansoneinndeling og boligbyggeprogram Ski kommune er delt inn i plansoner som utgjør den geografiske enheten i prognosene. Plansonene er bygget opp av grunnkretser, og sammenfaller med kommunens barneskolekretser. Prognoseresultatene blir presentert for hver plansone/barneskolekrets, i tillegg til ungdomsskolekretser og for kommunen som helhet (se vedlegg). Ski kommune består av ni plansoner (figur 1). Det er utarbeidet to alternative boligbyggeprogram, som inneholder en antatt boligbygging per plansone. En mer detaljert beskrivelse av boligbyggeprogrammene finnes i avsnitt 4. Befolkningsprognosene for Ski kommune bygger på de to boligbyggeprogrammene. Figur 1 Plansoner i Ski kommune

6 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser Flyttegenerasjoner Boligene i boligbyggeprogrammene er fordelt på fire flyttegenerasjoner. Denne fordelingen er ulik den som benyttes i SSBs fremskrivinger der det fordeles på fem boligtyper. SSB ser kun på fysiske egenskaper ved boligene, for eksempel skilles det mellom horisontaldelte og vertikaldelte flermannsboliger. Flyttegenerasjonene som benyttes i disse prognosene tar også hensyn til boligtype, men i tillegg er det gjort en antakelse om hvilke husholdningstyper som vil flytte inn i boligene. Rambøll har benyttet empiriske data fra flere norske kommuner for å utvikle husholdnings- og boligprofiler for de fire flyttegenerasjonene. Hvilke husholdninger som flytter inn i nybygde boliger er ikke bare avhengig av størrelsen, men også av pris, kvalitet og beliggenhet m.m. Tabellen nedenfor gir en nøyere beskrivelse av flyttegenerasjonene og de tilhørende boligtypene. Tabell 1 Beskrivelse av flyttegenerasjoner og boligtyper Flyttegenerasjon Husholdning Bolig Personer per bolig 1. generasjon Unge enslige eller par, 2-3 år. Eneboere og samboere, noen få med helt små barn. Mindre leilighet med moderat standard. Tomten er kanskje mindre attraktiv og ligger muligens noe usentralt. 1,4 2. generasjon Unge par på år, med små barn eller planer om å få det. 3. generasjon Familie med to eller flere barn og minst ett av dem er gjerne i tenårene. Noe større leilighet, flermannsboliger eller rekkehus. Gjerne med utemiljø som er mer tiltrekkende for familier med små barn. Enebolig med egen tomt og hage. Kjøpet av boligen er gjerne drevet av familiestørrelsen eller bedre økonomi. 3, 3,2 4. generasjon Eldre ektepar eller enslige, over 5 år. Har barn som har flyttet hjemmefra. Gjerne en kostbar og lettstelt leilighet med god standard og en attraktiv og/eller sentral beliggenhet. 1,4 For å tilpasse statistikkgrunnlaget til generasjonsfordelingen er to forutsetninger justert i KOMPAS: Alderssammensetningen blant innflyttere og husholdningenes størrelse.

7 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser Vekstrater De siste årene har den årlige befolkningsveksten i Ski ligget på ca. 1 % i gjennomsnitt. I Osloregionen er det ventet at tettstedene med best kollektivdekning skal ta det meste av befolkningsveksten i fremtiden, noe som argumenterer for at veksten i Ski vil øke. I prognosene for beregnes derfor veksten til henholdsvis 2 og 3 % per år i de to alternativene. Figuren nedenfor viser at det er en klar sammenheng mellom boligbygging og nettoflytting i kommunen: Når det bygges flere boliger blir befolkningsveksten større. Ved hjelp av regresjonsanalyser er det beregnet et forholdstall mellom nettoflytting og boligbygging som benyttes i prognosene Boligbygging Nettoflytting Figur 2 Boligbygging og nettoflytting BOLIGBYGGEPROGRAM Det er utarbeidet to alternative boligbyggeprogrammer for Ski kommune, som danner grunnlag for befolkningsprognosene. Det første alternativet legger opp til en moderat økning i boligbygging i forhold til tidligere år, og er det mest sannsynlige alternativet. I det andre boligbyggeprogrammet (alternativ 2) er det lagt inn en ytterligere økning i boligbyggingen i Ski tettsted. Alternativ 2 er utarbeidet for å vise konsekvensene dersom boligbyggingen og tilflyttingen til kommunen blir enda større enn antatt. En slik økning kan for eksempel skyldes at endringer i markedet gjør det ekstra gunstig å bygge boliger i Ski. 4.1 Eksisterende boligmasse Boligmassen i Ski kommune preges i dag av en stor andel eneboliger, rekkehus og to- eller flermannsboliger. Figuren nedenfor viser at nesten halvparten av kommunens boliger er eneboliger.

8 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser Boligmasse Ski kommune % 16 % 9 % 27 % 45 % Enebolig Flermannsbolig Rekkehus Blokk Annet Figur 3 Boligmasse fordelt på boligtyper, per Samtidig viser tall på boligbygging at kommunen er i ferd med å få en mer variert boligmasse enn tidligere (figur 4). Figuren nedenfor viser den totale boligbyggingen i Ski kommune de siste syv årene, og det er tydelig at det bygges flere leiligheter og færre eneboliger enn tidligere. Det meste av leilighetsbyggingen har skjedd i de stasjonsnære områdene i Ski sentrum og Langhus. Den utviklingen er i tråd med målet om en kompakt by- og tettstedsutvikling. Boligbygging Ski kommune % 32 % 5 % 29 % 3 % Enebolig Flermannsbolig Rekkehus Blokk Annet Figur 4 Boligbygging , fordelt på boligtyper 4.2 Fremtidig boligbygging De siste syv årene har den totale boligmengden i Ski kommune økt med litt over 1 boliger, altså om lag 14 boliger i året. Boligbyggeprogrammene for de neste 16 årene legger som nevnt opp til en økning i boligbyggingen. Figuren nedenfor viser den totale boligbyggingen i de to programmene, og det er tydelig at boligbyggingen i kommunen vil være forholdsvis jevnt fordelt på de fire flyttegenerasjonene.

9 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser alt. 1 alt generasjon 3. generasjon 2. generasjon 1. generasjon Figur 5 Total boligbygging fordelt på flyttegenerasjoner, BBP alt. 1 og 2 Gjennomsnittlig boligbygging vil ligge på henholdsvis 38 og 48 boliger per år for de to alternativene. Det er særlig fra 22 at boligbyggingen antas å øke, i forbindelse med ferdigstillelse av Follobanen. Når vi ser på boligbyggingen for hver plansone (figur 6 og 7) er det tydelig at det vil komme mest leiligheter i de mest tettbebygde områdene, Ski tettsted (Kontra og Finstad) og Langhus/Vevelstadåsen. Samtidig vil det også bygges en stor del rekkehus og eneboliger i disse områdene. I Ski tettsted er det lagt opp til 2. og 3. generasjonsboliger i områdene Ski vest og Ski øst, områder som ligger litt i utkanten av selve Ski sentrum, og som har store arealer til den typen boliger. Nærmere sentrum er leilighetsandelen større Alternativ generasjon 3. generasjon 2. generasjon 1. generasjon Figur 6 Boligbyggeprogram fordelt på boligtype og flyttegenerasjon. Alt. 1

10 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser Alternativ generasjon 3. generasjon 2. generasjon 1. generasjon Figur 7 Boligbyggeprogram fordelt på boligtype og flyttegenerasjon. Alt BEFOLKNINGSUTVIKLING I dette kapitlet presenteres resultatene av befolkningsprognosene for Ski kommune, og resultatene blir sammenlignet med SSBs prognoser. Først i kapitlet presenteres dagens befolkning i kommunen, i tillegg til de siste års befolkningsvekst og flyttestrømmer. 5.1 Eksisterende befolkning, befolkningsvekst og flyttestrømmer Ved utgangen av 213 var folketallet i Ski kommune på personer. Figur 8 viser folkemengden i hver plansone Folkemengde Figur 8 Folkemengde i hver plansone, per Siden 27 har folkemengden i Ski kommune økt med 7,5 %, om lag 2 3 personer. Figuren nedenfor viser at befolkningsveksten i denne perioden hovedsakelig skyldes innvandring og fødselsoverskudd. Nettoinnflytting fra andre kommuner spiller en mindre rolle for befolkningsveksten.

11 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser Fødselsoverskudd Nettoinnvandring Nettoinnflytting 5 Figur 9 Befolkningsvekst i Ski Figur 1 nedenfor viser antallet innflyttere og utflyttere til/fra Ski kommune de siste syv årene, fordelt på alder. Det er tydelig at det for det meste er husholdninger fra andre flyttegenerasjon, småbarnsfamilier, som flytter til kommunen. Dette er gjerne husholdninger som tidligere har bodd i en leilighet, for eksempel i Oslo, og som på grunn av familieforøkelse er på jakt etter en større bolig. Da er det attraktivt å flytte til Ski der boligprisene er lavere og tilbudet på enebolig/rekkehus er større enn i Oslo. I aldersgruppene år og 5-79 år er det flere som flytter ut enn inn til kommunen (flyttegenerasjon 1 og 4). Dette er trolig fordi de gruppene ønsker å bo i leiligheter, en boligtype som det er lite av i Ski kommune år 9-94 år år 8-84 år år 7-74 år år 6-64 år år 5-54 år år 4-44 år år 3-34 år år 2-24 år år 1-14 år 5-9 år -4 år Utflyttere Innflyttere Figur 1 Innflyttere til og utflyttere fra Ski kommune , fordelt på 5-års grupper

12 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser SSBs befolkningsfremskrivinger Statistisk sentralbyrå utvikler med jevne mellomrom flere alternative fremskrivinger om befolkningen i Norge. Mellomalternativet, MMMM, som baseres på middels fruktbarhet, dødelighet, levealder og innvandring anses som den viktigste beregningen. SSBs fremskriving for Ski (alternativ MMMM) legger opp til en årlig vekst på ca 1 %. Ved utgangen av år 229 vil Ski kommune ha en befolkning på personer i følge SSBs beregninger. Prognosene fra SSB tar ikke hensyn til lokale planer for boligbygging. Det gjør derimot KOMPASprognosene ved hjelp av boligbyggeprogrammene. 5.3 KOMPAS-prognosene I de kommunale boligbyggeprogrammene som er utviklet for Ski kommune er det lagt opp til en betydelig økning i boligbyggingen, sammenlignet med tidligere år, samt SSBs fremskrivinger (figur 11). Med det første boligbyggeprogrammet (alternativ 1) er befolkningen i kommunen i i slutten av 229 beregnet til personer. Med det andre boligbyggeprogrammet (alternativ 2) er det beregnet at befolkningen kan bli på 47 7 personer i år alt.1 alt.2 SSB Figur 11 Beregnet folkemengde i Ski kommune alt. 1 og 2, samt SSBs fremskriving MMMM (ved 31.12)

13 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser Alternativ 1 Med en boligbygging på ca. 38 boliger per år (BBP alternativ 1) beregnes befolkningsveksten til ca. 2 % per år. Det er de plansonene med mest boligbygging som vil ta unna det meste av befolkningsveksten. Særlig ser vi en økning i folketallet i plansonen Kontra, som blant annet inneholder Ski sentrum. I tillegg er det stor vekst på Finstad (Ski Vest) og i Langhus. Tabell 2 Folketall 213 og 229 (31.12) Alternativ Vekst Kontra % Hebekk % Finstad % Langhus % Vevelstadåsen % Bøleråsen % Siggerud % Kråkstad % Mørk % Kråkstad Siggerud Bøleråsen Mørk Alternativ 1 Vevelstadåsen Langhus Finstad Hebekk Kontra Figur 12 Folketall i plansoner 213 og 229 (31.12), Alternativ 1

14 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser Alternativ 2 Med en ytterligere økning i boligbygging til ca. 48 boliger per år (BBP alternativ 2) beregnes befolkningsveksten til ca. 3 % per år. Med dette alternativet blir den prognostiserte veksten i Ski sentrum (plansone Kontra) desto større enn med alternativ 1. Tabell 3 Folketall 213 og 229 (31.12) Alternativ Vekst Kontra % Hebekk % Finstad % Langhus % Vevelstadåsen % Bøleråsen % Siggerud % Kråkstad % Mørk % Mørk Alternativ 2 Kråkstad Siggerud Bøleråsen Vevelstadåsen Langhus Finstad Hebekk Kontra Figur 13 Folketall i plansoner 213 og 229 (31.12), alt 2

15 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser FØLGER FOR KOMMUNALE TJENESTER Befolkningsveksten fører til et økt behov for mange typer kommunale tjenester. Prognosene gir indikasjoner på hvilke tjenester det er størst behov for og når behovene oppstår. Elevtallet i barneskolen (6-12 år) og ungdomsskolen (13-15 år) er den mest følsomme, siden kommunen er forpliktet til å gi alle innbyggere et tilbud. For barnehagebarn og eldre er følgene av befolkningsøkningen mindre direkte, men det er likevel viktig å være forberedt på en befolkningsvekst. Barnehage Den yngste delen av befolkningen barnehagebarna er beregnet å få en jevn vekst i løpet av perioden (figurer nedenfor), men veksten vil ikke være spesielt stor i forhold til den totale veksten i befolkningen. Antallet -5-åringer vil i gjennomsnitt øke med omtrent 2 og 3 % per år ved alternativ 1 og Alternativ 1 5 år 4 år 3 år år år 1 5 år 4 5 Alternativ år 4 år 3 år 2 år 1 år år Figur 14 Antall barn under 6 år, Økningen kan føre til et behov for å utvide barnehagetilbudet i kommunen, da alle barn over 1 år har krav på barnehageplass. Barneskole Figurene nedenfor viser faktisk og beregnet elevtall på barneskolene i Ski for årene 213 og 229, i relasjon til dagens kapasitetstall. Dagens kapasitet er satt til 1 % og markert med rød stiplet linje. I diagrammene er det ikke tatt hensyn til eventuelle utvidelser og påbygg som kan komme på skolene i løpet av prognoseperioden. 18% Alternativ 1 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % % Alternativ 2 25% 2% 15% 1% 5% % Figur 15 Kapasitetsutnyttelse i barneskolene, 213 og 229

16 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser Prognosen viser at kapasiteten vil overgås i flere av kommunens skoler i løpet av prognoseperioden, altså er det behov for utbygging og/eller nybygging. Dette gjelder i større grad ved alternativ 2 enn alternativ 1, men det er de samme skolene som fylles opp i begge alternativene: Kontra, Finstad, Langhus og Bøleråsen. Ungdomsskole For ungdomsskolene i kommunen er situasjonen litt annerledes enn for barneskolene da det er færre elever, klassene er mer fleksible og det er lettere å utnytte kapasiteten i skolebygningene. Diagrammene nedenfor viser hvordan kapasiteten er utnyttet i dag og beregnet utnyttelse i 229, i følge prognosen. Også her er dagens skolekapasitet satt til 1 % og markert med rød linje. 16% Alternativ 1 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % % Alternativ 2 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Figur 16 Kapasitetsutnyttelse i ungdomsskolene, 213 og 229 Det er særlig Ski ungdomsskole som ser ut til å få en kraftig økning i elevtallet. Her vil det trolig bli behov for tiltak for å få plass til alle elevene. I tillegg vil skolene Haugjordet og Siggerud nå kapasitetsgrensen på slutten av prognoseperioden. Eldre Sammenhengen mellom antall eldre og behovet for kommunale tjenester er ikke så entydig som for grunnskolen. Økningen i antall eldre er likevel en indikator for de utfordringene kommunen kan vente i fremtiden, når det gjelder sykehjemsplasser og andre tiltak for eldre. Diagrammene nedenfor viser beregnet befolkningsutvikling blant innbyggere over 7 år frem til Alternativ år 9-94 år år 8-84 år år 7-74 år 5 Alternativ år 9-94 år år 8-84 år år 7-74 år Figur 17 Antall eldre over 7 år, I følge prognosene er veksten blant eldre relativt sett høyere enn den totale befolkningsveksten i kommunen. Økningen tyder på at Ski kommune står overfor en eldrebølge i årene som kommer.

17 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser USIKKERHET OG KONTROLL I prognosene for Ski kommune er det som nevnt noen forutsetninger som er justert for å tilpasse boligbyggingen til de fire flyttegenerasjonene. For å kontrollere utslaget av disse justeringene er det foretatt en sammenligning av alderssammensetningen til innflyttere til kommunen de siste syv årene, og innflyttere i prognoseperioden. Figur 18 viser aldersstrukturen til innflytterne. Det er god sammenheng mellom faktisk og beregnet innflytting, noe som tyder på at forutsetningene om innflytteres aldersstruktur treffer bra. 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% Faktisk innflytting Beregnet innflytting alternativ 1 Beregnet innflytting alternativ 2 2% % Figur 18 Variasjon mellom faktisk og beregnet innflytting For å kontrollere for sammenhengen mellom boligbygging og befolkningsvekst er det nyttig å undersøke hvordan husholdningsstrukturen vil endre seg i prognoseperioden. Antall personer per bolig (husholdningsstørrelsen) i Norge har hatt en jevn nedgang de siste tiårene. I Ski kommune bor det i gjennomsnitt ca. 2,4 personer per bolig i dag. I 197 var tallet 3,1 og i 195 var tallet 3,2 (Ski kommuneplan ). Det er ikke ventet at nedgangen i husholdningsstørrelse vil snu, og samtidig er det lite sannsynlig at de vil fortsette å synke i stor grad. Derimot kan det antas at husholdningsstørrelsene vil være stabile i årene fremover. I følge beregningene i KOMPAS vil gjennomsnittlig husholdningsstørrelse i kommunen holde seg stabil på ca. 2,4 til og med år 229 (tabell 4). Tabell 4 Antall personer per bolig, Ski kommune Alternativ 1 2,46 2,46 2,46 2,45 2,44 2,44 2,44 2,43 2,43 2,43 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,41 Alternativ 2 2,46 2,47 2,47 2,46 2,46 2,46 2,44 2,44 2,43 2,42 2,42 2,42 2,41 2,41 2,41 2,41 For de demografiske variablene (statistikkgrunnlaget) har vi stort sett veldig gode data i Norge, noe som gir god treffsikkerhet. Ulike samfunnsforhold som innvandring og økonomisk utvikling kan imidlertid føre til store endringer i gjeldende trender, og gjøre prognosene usikre. Generelt sett øker usikkerheten jo lenger ut i prognoseperioden vi kommer. Omfang og struktur på boligbyggingen er den største usikkerhetsfaktoren i prognosen. Hvor mange boliger vil faktisk bli bygget? Hvor kommer disse boligene? Hva slags type boliger blir det? Hvem flytter inn i disse boligene? Svarene på disse spørsmålene ligger i stor grad hos

18 Boligbyggeprogram og befolkningsprognoser markedsaktører som har et mye kortere tidsperspektiv for sine vurderinger enn denne prognosen. Samtidig har kommunen mulighet til i en viss utstrekning å styre utviklingen, blant annet ved hjelp av boligbyggeprogrammet.

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato 2016-04-29 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2016-2031 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2016-2031 Oppdragsnr.:

Detaljer

SLUTTRAPPORT SKOLEBEHOVSANALYSE I ÅS TETTSTED

SLUTTRAPPORT SKOLEBEHOVSANALYSE I ÅS TETTSTED Beregnet til Ås kommune Dokument type Sluttrapport Dato 14.1.216 SLUTTRAPPORT SKOLEBEHOVSANALYSE I ÅS TETTSTED SLUTTRAPPORT SKOLEBEHOVSANALYSE I ÅS TETTSTED Oppdragsnr.: 13516965 Oppdragsnavn: Skolebehovsanalyse

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

MOSS, RYGGE, RÅDE OG VÅLER KOMMUNER

MOSS, RYGGE, RÅDE OG VÅLER KOMMUNER MOSSEREGIONEN REGIONALT BOLIGBYGGEPROGRAM MOSSEREGIONEN REGIONALT BOLIGBYGGEPROGRAM MOSS, RYGGE, RÅDE OG VÅLER KOMMUNER Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 213 Oslo T +47 2252 593 F +47

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune

Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune Niels Henning Gundersen Oslo kommune Bestilling fra Rådhuset Befolkningsprognose for Oslo og bydeler per 1. mai hvert år Befolkningsprognose for skoleinntaksområder

Detaljer

Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling

Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling 18.12.2015 1. Innledning Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregning av befolkningsprognoser. Dette skyldes blant annet valg av

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 201 6-204 5 1 0.05.201 6 Befolkningsprognose 2016-2045 2 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1 Hva påvirker befolkningsveksten?... 3 1.1 Endringer i forhold til prognose

Detaljer

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om boligfrekvenser... 4 3 SSBs

Detaljer

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS Espen Karstensen, Norefjell 6. mars 2014 Beregningsmetode / verktøy Plan og Analysesystem for Næring, Demografi

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Vedlegg 2: Faktagrunnlag

Vedlegg 2: Faktagrunnlag Vedlegg 2: Faktagrunnlag Demografi Nesodden kommune hadde 17 89 innbyggere per 1.1.12 1. Nesodden er en vekstkommune selv om den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten siden 199 har vært relativt moderat

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER

SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER ADRESSE COWI A/S Kobberslagerstædet 2 1671 Kråkerøy TLF +47 02694 WWW cowi.no SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER

Detaljer

Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN. Teknologi og samfunn 1

Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN. Teknologi og samfunn 1 Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN Teknologi og samfunn 1 PANDA kan benyttes til å beregne langsiktige trender og framskrivinger. Men mest egent er PANDA til å undersøke følgene av bestemte

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Folkemengde Stange kommune

Folkemengde Stange kommune Vedlegg 1: Utfordringsbildet 5.1. De store linjene det strukturelle utfordringsbilde Tall fra SSB viser at for Stange har befolkningsveksten vært svak positiv i perioden 199-1999, og positiv for perioden

Detaljer

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-40. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2013. Trondheim kommune, byplankontoret. 05.12.2013.

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-40. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2013. Trondheim kommune, byplankontoret. 05.12.2013. BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-40. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2013. Trondheim kommune, byplankontoret. 05.12.2013. 1 Bakgrunn Befolkningsprognoser gir viktig grunnlagsinformasjon i kommunenes

Detaljer

Eigersund Kommune. Befolkningsutvikling og -prognose. Utgave: 1 Dato:

Eigersund Kommune. Befolkningsutvikling og -prognose. Utgave: 1 Dato: Befolkningsutvikling og -prognose Utgave: 1 Dato: 21-11-17 Befolkningsutvikling og -prognose 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Befolkningsutvikling og -prognose Utgave/dato: 1 / 21-11-17

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BERGSBYGDA

KOMMUNEDELPLAN BERGSBYGDA KOMMUNEDELPLAN BERGSBYGDA NÅSTATUS Innhold 1. Befolkning/Sysselsetting 2. Flytteforhold 3. Boligbygging/Arealregnskap 4. Kortfattet oppsummering 1. BEFOLKNING/SYSSELSETTING Befolkningsmengden innenfor

Detaljer

Befolkningsframskrivning i 2015

Befolkningsframskrivning i 2015 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Faggruppe statistikk og analyse Befolkningsframskrivning i 2015 Møte med Trondheim kommune og Cowi AS 3. september 2015 Framskrivningen i 2015 Tre alternativer;

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Disposisjon Litt om prosjektet Framtidige boligbehov Demografi og nasjonalt byggebehov Boligfrekvenser og flytting for

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-50. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2014. Trondheim kommune, byplankontoret. 1 Bakgrunn

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-50. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2014. Trondheim kommune, byplankontoret. 1 Bakgrunn BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-50. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2014. Trondheim kommune, byplankontoret. 1 Bakgrunn Befolkningsprognoser gir viktig grunnlagsinformasjon i kommunenes planarbeid.

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: 5. Det lages deretter en oversikt over dagens og den nære framtids elever fordelt på tre følgende bostedsområder: Tjeldøya, Ramsund og Fjelldal. Aldersfordeling ca. 4 6 år fram i tid bør medtas for de

Detaljer

Prosjektnavn: Dalabukta Kristiansund vurdering av skolebehov Prosjektnr.: Befolkningsutvikling og skolekapasitet

Prosjektnavn: Dalabukta Kristiansund vurdering av skolebehov Prosjektnr.: Befolkningsutvikling og skolekapasitet NOTAT Prosjektnavn: Dalabukta Kristiansund vurdering av skolebehov Prosjektnr.: 515 664 Sak: Befolkningsutvikling og skolekapasitet Til: FG Prosjekt AS, att.: Odd Flobakk Kopi: Fra: Yngve K. Frøyen. Kvalitetssikring:

Detaljer

econ Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser Notat Research Co riscilt+o'4c Analysis analysis

econ Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser Notat Research Co riscilt+o'4c Analysis analysis tr'd:;isi;iiirig R,-AØiviiing Utredning Research Co riscilt+o'4c Analysis Notat 2005-017 Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser econ analysis ECON-notat nr. 2005-017, Prosjekt

Detaljer

Praktisk bruk av Kompas med fokus på boligbyggeprogrammet

Praktisk bruk av Kompas med fokus på boligbyggeprogrammet Praktisk bruk av Kompas med fokus på boligbyggeprogrammet Erfaringer fra Asker og Drammen kommune Tron Myrén, Drammen kommune Samfunnsplanlegger (UiTr/HiL) Jobbet: Meg? Bydel Bjerke, Groruddalssatsinga,

Detaljer

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 SSBs modeller for befolkningsframskriving BEFINN BEFREG Egen liten modell som framskriver innvandringen

Detaljer

Befolkningsprognose for Trondheimsregionen TR2016M, TR2016H og TR2016L

Befolkningsprognose for Trondheimsregionen TR2016M, TR2016H og TR2016L Befolkningsprognose for Trondheimsregionen 2016-2050 TR2016M, TR2016H og TR2016L I følge årets mellomalternativ vil folkemengden i Trondheimsregionen vokse fra 283 000 i dag til nær 379 000 i 2050. Dette

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

Befolkningsprognose for Trondheimsregionen Møte med Oslo kommune

Befolkningsprognose for Trondheimsregionen Møte med Oslo kommune Befolkningsprognose for Trondheimsregionen 2015 Møte med Oslo kommune 03.09.2015 Omfang 10 kommuner 107 plansoner 518 boligfelt 67000 boliger Prognoseperiode: 2015-50 Forberedelser Utarbeider forslag til

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Denne rapporten presenterer Troms fylkeskommunes prognoser for boligbehovet i Troms for perioden 2012 til 2030. Prognosene er basert på Troms fylkeskommunes befolkningsframskrivinger, som du

Detaljer

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte Om publikasjonen Denne publikasjonen er en samlet fremstilling av resultatene i de fylkesvise prognosene som er publisert på sidene til www.fylkeprognoser.no. For mer informasjon om Fylkepsrognoser.no

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden KILDE: SSB/PAND Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Saksframlegg RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Arkivsaksnr.: / Saksbehandler: Sveinung Eiksund ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 1 Forord... 3 2 Historisk befolkningsutvikling... 4 3 Beregningsforutsetninger... 6 3.1 Prognoseområder (geografiske inndelinger)... 10 4

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng Befolkningsfremskrivninger for Oslo Fagsjef Morten Bildeng Temaer Historie - erfaringer Årshjul - samarbeid med SSB Bruk Treffsikkerhet Hva skjer fremover? Historie - erfaringer Hekland-modell: konsulent

Detaljer

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL.

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen Planavdelingen Notat Til: Planutvalget Kopi til: Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

Boliganalyse. Levanger og Verdal kommuner. Levanger kommune

Boliganalyse. Levanger og Verdal kommuner. Levanger kommune Boliganalyse Levanger og Verdal kommuner Boliganalyse Levanger kommune og Verdal kommune - Levanger formannskap 23.09.09 - Jon Marius Vaag iversen - Trainee 1 Datamateriale Folke- og boligtellingene fra

Detaljer

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNN I dette sommerbrevet er det fokus på lokal og regional befolkningsutvikling. En del historiske tall, noen prognoser og litt informasjon fra forskningsmiljøer. I neste utgave blir det

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune

Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune Forskriften er vedtatt i kommunestyret xx.xx.2017, og gjelder for alle grunnskoleelever i Ski kommune, bortsett fra elever som på vedtakstidspunktet

Detaljer

Definisjon: I en BEFOLKNINGSPROGNOSE forsøker en å basere seg på realistiske og plausible forutsetninger når det gjelder vekstfaktorene "FORECAST"

Definisjon: I en BEFOLKNINGSPROGNOSE forsøker en å basere seg på realistiske og plausible forutsetninger når det gjelder vekstfaktorene FORECAST BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER Definisjon: En BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING defineres som en beregning om den fremtidige befolkningen (størrelse, alderssammensetning, utvikling osv.) basert på visse antakelser for

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Fremtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune.

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Barnetallsutviklingen i Ås kommune Antall barn i aldersgruppen 1 til 5 år har steget jevnt siden 2006 og trenden forventes å fortsette mot

Detaljer

Boligstatistikk pr. sept. 2017

Boligstatistikk pr. sept. 2017 Boligstatistikk pr. sept. 2017 Pressekonferanse 18. oktober 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Oppdrag: 524595 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Del: Dato: 2011-06-07 Skrevet av: Sven Haugberg Kvalitetskontroll: BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT INNHOLD

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN

Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN EM1MN boligmarkedsanalyse juni 2016: Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, 9.6.2016 Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN 1 2 3 4 Trondheim Et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Befolkningsutviklingen 1

Befolkningsutviklingen 1 Økonomiske analyser 1/22 Befolkningsutviklingen 1 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 2 4 i 21, 4 5 mindre enn året før. Tilveksten

Detaljer