Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall"

Transkript

1 Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter spiller fødselsfrekvenser og dødssannsynligheter en stor rolle ved beregning av befolkningsprognoser. Ved korte tidshorisonter er det derimot flyttingen som er det viktige for å bestemme befolkningsutviklingen i en region. Ved beregning av befolkningsprognosen til Fylkesprognoser.no benyttes en modellvariant hvor man tar hensyn til flytting. Ved etablering av modellparametere og datagrunnlag til bruk i modellkjøringene benyttes data for siste statistikkår fra SSB. Estimeringsperiode for nivåfaktorer for fødte, døde, flytterater og tilpasning til arbeidsmarkedet baseres på et gjennomsnitt av de 4 siste år. I modellen benyttes dødssannsynligheter som er forskjellige mellom kjønnene og varierer med alderen. Vi får i tillegg et påfyll av nye barn. Dette skjer ved at kvinner i ulike aldere får barn med en viss frekvens. Fødselsfrekvensene gjelder kun for kvinner og varierer med alderen. Ved kjøring av befolkningsmodellen benyttes faste regionfrekvenser fra SSB til justering av fødselsfrekvenser og dødssanssynligheter. Dødssanssynlighetene derimot "glattes" med en regionavstemming slik at man får et sett med dødssannsynligheter som er lik for alle kommunene innenfor en region. Regionen får videre et påfyll av personer gjennom nettoflytting. Som standard estimeres nettoflyttingen gjennom hele prognoseperioden ut i fra gjennomsnittlig nettoflytting i de 4 siste år i den historiske statistikken. Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall SSBs befolkningsframskrivinger tar utgangspunkt i fødselsoverskuddet (fødte minus døde), nettoflytting innenlands og nettoinnvandring. Fruktbarhetsfrekvenser, dødssannsynligheter og flytting er basert på historisk statistikk i de ulike regionene, mens størrelsen på nettoinnvandringen bestemmes av en økonomisk modell. SSB lager flere ulike framskrivingsalternativer med forskjellige nivåer på fruktbarhet, dødssannsynligheter og innvandring. SSBs middelalternativ er mye brukt i Akershus fylkeskommune («middels» nivå på fruktbarhet, dødssannsynlighet og innvandring, flytting har samme nivå i alle alternativ). I middelalternativet faller samlet fruktbarhetstall på nasjonalt nivå (barn per kvinne) fra 1,91 i år 2012 til 1,89 i år I samme periode forutsettes det at forventet levealder øker fra 83,5 år til 92,5 år for kvinner og fra 79,2 år til 89,5 år for menn. I modellen ligger det fruktbarhetstall for 63 regioner og dødssannsynligheter for hvert fylke. Utviklingen i alle regioner/fylker over tid er satt proporsjonalt med utviklingen på nasjonalt nivå. I middelalternativet synker nettoinnvandringen fra i år 2012 til i år

2 Årsaker til folketilvekst i Akershus Figuren viser fødselsoverskudd og nettoflytting ink.innvandring i Akershus i perioden 2001 til 2011 Akershus har lenge hatt et betydelig fødselsoverskudd, men størsteparten av folketilveksten i fylket skyldes nettoflytting. Siden 2005 har befolkningen i fylket økt med om lag 2500 personer årlig grunnet tilflytting fra andre fylker i Norge. Fødselsoverskuddet har ligget omtrent på samme nivå. Den sterke økningen i folketilvekst grunnet nettoflytting inkl. innog utvandring siden 2005 skyldes nettoinnvandring. I 2011 hadde Akershus en nettoinnvandring på personer. Innenlands nettoflytting utgjorde 2650 personer mens fødselsoverskuddet var på 2516 personer. 2

3 Forskjellen mellom SSBs middelalternativ og standard PANDAprognose for Akershus SSBs middelalternativ og standard PANDAprognose gir ulike resultater. Det er først og fremst forskjeller i flytteforutsetninger som skiller disse to. PANDA-prognosen forutsetter at nettoinnflyttingen (inkl.innvandring) vil holde seg stabil i hele prognoseperioden. SSB skiller mellom innenlands flytting og innvandring. Når det gjelder innenlands flytting er det flyttemønsteret for de fire siste årene som legges til grunn. Dette er i prinsippet det samme som man gjør i PANDA. Når det gjelder innvandring så antar SSB at denne vil være fallende frem mot Totalt sett betyr dette at nettoflyttingen (inkl. innvandring) vil være fallende i prognoseperioden i SSBs middelalternativ. SSB publiserer ikke tall for nettoinnflytting (inkl. innvandring), men ved å benytte modellkjøring i PANDA kan man få et omtrentlig bilde av den totale nettoflyttingen som ligger i SSBs prognoser. Figuren viser nettoflytting (ink.innvandring/utvandring) til Akershus i SSBs middelalternativ og standard PANDAprognose med fast nettoflytting. Både SSBs middelalternativ og prognosen som er kjørt i PANDA viser fall i nettoflyttingen til Akershus fra 2011 til 2012, men fallet er størst i PANDA-prognosen. Flyttestatistikken for 3.kvartal fra Statistisk sentralbyrå tyder på at innflyttingen til Akershus i 2012 ikke vil bli lavere enn i Det virker mye mer sannsynlig at nettoinnflyttingen til Akershus vil øke fra 2011 til

4 Figuren viser utviklingen i folketall i Akershus i SSBs middelalternativ og en standard PANDA-prognose med fast nettoflytting (gjennomsnitt av siste fire år). Frem mot 2020 gir SSBs middelalternativ et noe høyere folketall enn PANDA. Mot slutten av prognoseperioden gir PANDA høyere folketall enn SSB. SSBs middelalternativ anslår at befolkningen i Akershus vil ligge på om lag personer i 2030, mens Panda-prognosen gir et folketall på i underkant av Utviklingen i nettoflytting inkl. inn- og utvandring er avgjørende for befolkningsutviklingen i Akershus, og det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen fremover. Det er dessuten vanskelig å gjøre antagelser om nettoflytting til Akershus uten å ta hensyn til nettoflyttingen til Oslo. Man kan for eksempel tenke seg at innflyttingen til Akershus (både innenlands og fra utlandet) vil bli større enn både PANDA og SSBs middelalternativ tilsier på grunn av en lavere innflytting til Oslo enn forventet. På kort sikt antar vi at både PANDA og SSBs middelalternativ gir for lavt folketall i Akershus. Beregnet folketall i Akershus per fra SSB er , mens SSBs middelalternativ antyder personer per Dette støtter vår antagelse om at befolkningsveksten i Akershus blir undervurdert i prognosene. Akershus fylkeskommune har begynt arbeidet med å utvikle egne prognoser, men dette arbeidet vil ikke være klart til lanseringen av fylkesprognoser.no. I denne omgang står derfor valget mellom PANDA og SSBs middelalternativ. SSBs middelalternativ er allerede godt kjent i Akershus fylkeskommune. Det er også dette alternativet som er i aktivt bruk i fylkeskommunen. Vi har derfor valgt å bruke SSBs middelalternativ i denne utgaven av fylkesprognoser.no, dvs at vi har kjørt en prognose som gir samme folketall i fylket dette alternativet. Selv om vi bruker SSBs middelalternativ vil det finnes avvik mellom våre prognoser og SSB når man ser på aldersgrupper i befolkningen, størrelsen på fødselsoverskudd samt flyttetall. Dette skyldes at PANDA-modellen håndterer disse noe annerledes enn SSB. Mer informasjon om dette finnes under «modeller og forutsetninger» hos fylkesprognoser.no. 4

5 Akershus fylkeskommune vil jobbe videre med å lage egne forutsetninger knyttet til nettoflytting som kan legges inn i PANDA-modellen ved senere publiseringer av fylkesprognoser.no. Flytting Kartet viser fylkene i Norge delt inn i 5 regioner. Regionene er brukt som et utgangspunkt for å analysere netto flyttestrømmer mellom Akershus fylke og øvrige regioner i Norge. 5

6 Figuren viser historisk nettoflytting mellom Akershus fylke, utlandet og resten av Norge. Nettoinnvandringen til Akershus har økt fra 590 personer i 2000 til rekordhøye personer i I 2007 til 2010 var nettoinnvandringen mellom og personer årlig. I 2011 innvandret personer til Akershus, en økning fra personer i år 2000, mens personer utvandret samme år. Antall utvandringer fra Akershus har vært mellom 2500 og 4100 de siste ti årene. 6

7 Figuren viser historisk innenlandsk nettoflytting mellom Akershus fylke og øvrige regioner i Norge. I 2011 flyttet personer til Akershus, mens personer flyttet ut av fylket, noe som gir en innenlandsk nettoflytting på 2650 personer. Innenlands nettoflytting har ligget på rundt 2500 personer årlig siden 2005, men antallet innflyttinger og utflyttinger har økt. Akershus har en stor nettoinnflytting fra Oslo. Akershus har også positiv nettoinnflytting fra Nord-Norge og Vestlandet. Flyttebalansen mellom Akershus og Midt-Norge ligger rundt null, mens flyttebalanse med Østlandet og Sørlandet er negativ. Selv om det er noe variasjon disse tidsseriene, så er har selve flyttemønsteret mellom Akershus og andre regioner vært stabilt over lengre tid. 7

8 Figuren over viser historisk statistikk over den samlede flyttingen for Akershus i ulike aldersgrupper i perioden Figuren over viser historisk statistikk over den samlede flyttingen for Oslo i ulike aldersgrupper i perioden

9 Flyttemønsteret til Akershus viser stor flytteaktivitet blant personer mellom 20 og 45 år, samt blant de aller yngste. Det er først og fremst i aldergruppen 19 til 25 år at Akershus har negativ nettoflytting, selv om nettoflyttingen også er svakt negativ for personer mellom 54 og 68 år. Størst positiv nettoflytting finnes blant barn i førskolealder (0 til 6 år) og blant personer som er mellom 28 til 41 år. Ser man på tilsvarende flyttedata for Oslo ser man et helt annet mønster. I Oslo er det negativ nettoflytting blant de yngste, mens man ser en høy nettoflytting blant personer mellom 19 og 28 år. Nettoflyttingen er lavere, men fortsatt positiv blant 29- og 30-åringene, mens den er negativ i praktisk talt alle alderstrinn fra 31 år. De fleste som flytter til Akershus kommer fra Oslo. Flyttetallene for ulike aldersgrupper i Oslo og Akershus sett under ett tyder derfor på at unge i Akershus har en tendens til å flytte ut av fylket i forbindelse med studier, mens personer som bor/har flyttet til Oslo søker mot Akershus når de skal etablere seg. Figuren viser historisk statistikk og prognose for inn-, ut og nettoflytting i fylket. Prognosen bygger på SSBs middelalternativ og nettoflyttingen gjennom hele prognoseperioden er estimert i PANDA SSBs middelalternativ gir en svakt avtagende nettoflytting i perioden 2012 til Flyttevolumet vil holde seg høyt, og det er i hovedsak økt utflytting som gir nedgang i nettoflyttingen. I 2030 ligger nettoflyttingen omtrent på samme nivå som i

10 Fødte og døde Figuren viser historisk statistikk og prognose for fødte, døde og fødselsoverskudd i fylket (prognosen bygger på SSBs middelalternativ). Prognosen tilsier fortsatt høyt fødselsoverskudd i Akershus. I starten av prognoseperioden vil fødselsoverskuddet øke før det faller fra år 2021/2022. Nedgangen i fødselsoverskudd fra 2021/2022 skyldes i hovedsak endring i antall døde (grunnet store alderskull i de eldste aldersgruppene). 10

11 Befolkningsutviklingen Figuren viser historisk statistikk og prognose for den samlede befolkningsveksten i fylket, samt utviklingen i befolkningsvekstens komponenter (prognosen bygger på SSBs middelalternativ). I denne prognosen vil nettoflyttingens bidrag (inkl. innvandring) til befolkningsveksten i Akershus falle kraftig frem mot år Fødselsoverskuddet vil også bli noe lavere. På tross av dette vil nettoflyttingen inkl. innvandring fortsatt være den største årsaken til befolkningsvekst i Akershus i år

12 Figuren viser historisk statistikk og prognose over befolkningen i fylket fordelt på aldersgrupper (prognosen bygger på SSBs middelalternativ). Antall personer i aldersgruppen 40 til 59 år forventes å øke med litt over personer fra 2011 til Andelen av befolkningen som utgjør denne aldersgruppen vil imidlertid ikke øke nevneverdig, men holde seg noe over 27 prosent. Det vil bli en økning på om lag personer i gruppen 60 til 74 år, noe som er en økning i andel fra 11 til noe over 16 prosent. Også blant de eldste (75 til 99 år) vil man få vekst i både antall ( ) og andel (fra 6 til 9 prosent). Andelen av befolkningen mellom 15 og 24 år vil holde seg uendret på 11 prosent, men antallet øker med rundt personer. Den yngste aldersgruppens andel av befolkningen vil reduseres fra 22 til 18 prosent, samtidig som den øker med over personer. Aldersgruppen 25 til 39 år øker minst i antall ( personer), og andelen vil reduseres fra 23 til 17 prosent. 12

13 Figuren viser historisk statistikk og prognose for befolkningen i fylket fordelt på aldersgrupper og kjønn (prognosen bygger på SSBs middelalternativ). 13

14 Figuren viser historisk statistikk og prognose for befolkningen i fylket fordelt på aldersgrupper og kjønn, målt som andel av befolkningen (prognosen bygger på SSBs middelalternativ). Befolkningspyramiden viser at antall personer vil øke i alle 5-årige aldersgrupper, men at økningen vil være størst for de mellom 55 og 85 år. Befolkningen som helhet vil være eldre i 2030 enn den er i 2011, men endringene er ikke veldig dramatiske. Ser man på den relative fordelingen mellom aldersgruppene vil det være en nedgang i aldersgruppene mellom 25 og 49 år og en økt andel for aldersgruppene mellom 55 år. Befolkningspyramiden blir med andre ord noe mer topptung på bekostning av aldersgruppene på midten, men endringene er ikke dramatisk store. 14

15 Figuren viser historisk statistikk og prognose for den årlige befolkningsveksten i fylket fordelt på aldersgrupper (prognosen bygger på SSBs middelalternativ). Figuren over viser at det var en nedgang i antall personer i befolkningen i aldersgruppen 25 til 39 år de fleste år på tallet. Dette endret seg fra 2010 og prognosene tilsier at man ikke vil se en nedgang i denne aldersgruppen i prognoseperioden. Den største prosentvise veksten på 2000-tallet kom i aldersgruppen 60 til 74 år. Prognosene viser at denne aldersgruppen vil vokse mest noen år til, men at det fra år 2017/2018 er aldersgruppen 75 til 99 år som vil ha størst prosentvis vekst. 15

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Framskriving av folkemengden 2013-30

Framskriving av folkemengden 2013-30 Framskriving av folkemengden 213-3 1 Forord Hensikten med framskrivingen er å vise hvilken befolkningsutvikling vi får ved valg av ulike forutsetninger. De historiske sporene av fødsler, dødsfall og flyttinger

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Nyckeltal för Norge november 2013. Folkmängd 5 077 798 Förväntad

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover?

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover? Økonomiske analyser 6/25 hvor mange vil flytte i årene framover? Vebjørn Aalandslid Den langsiktige trenden for -24 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad Rapport 7/2006 Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003 Ola Lotherington Vestad Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for

Detaljer