Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune"

Transkript

1 Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden Oppdragsnr.:

2 Till Oppdragsnr.: Rev. 0 Dato: Beskrivelse: Befolkningsprognoser og prognoser for førskolebarn og elevtall for skoleområder og skoler i Aukra kommune Utarbeidet HAHOG / DL Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Side 2 av 22

3 Till Oppdragsnr.: Innhold 1 Historisk befolkningsutvikling 5 2 Ny befolkningsprognose Metode og forutsetninger Prognose for hele kommunen Befolkningsprognose for skoleområdene 14 3 Prognose førskolebarn 15 4 Elevtallsprognose 17 Vedlegg 20 Tabeller - Befolkningsprognose 20 Tabeller - Sammenligning med SSB-prognoser 21 Tabeller - Prognose førskolebarn 21 Tabeller Elevtallsprognoser Side 3 av 22

4

5 1 Historisk befolkningsutvikling Den første figuren nedenfor viser folketallsutviklingen i Aukra kommune siden 1970, og den nederste figuren viser en oversikt over nettoinnflytting og fødselsoverskudd som er de faktorene som påvirker folketallet fra år til år. Figur nummer to viser at det er nettoinnflyttingen som har vært den største bidragsyteren til det økte folketallet i kommunen de senere årene. Folketall Folketallsutvikling Aukra kommune (pr.1.jan) Figuren til venstre viser at folketallet i kommunen holdt seg stabilt på ca personer i årene fra 1980 til I denne 25-årsperioden økte folketallet med ca 90 personer, mens en de siste 8 årene har opplevd en økning på ca 290 personer Summen av netto innflytting i perioden var på -7 personer (1787 innflyttinger og 1794 utflyttinger). Et positivt fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde) har i samme periode bidratt til en folketallsvekst på 132 personer, og dette er hovedgrunnen til at befolkningstallet har holdt seg relativt stabilt i denne perioden. I perioden var tilsvarende tall for sum netto innflytting 188 personer og sum fødselsoverskudd 99 personer, noe som har bidratt til en folketallsvekst på 287 personer. Om de senere års positive fødselsoverskudd og nettoinnflytting kommer til å fortsette, vil bl.a. være avhengig av hvor attraktiv kommunen framstår for nyetablerere, hvor mange boliger som bygges i kommunen og utviklingen i arbeidsmarkedet Side 5 av 22

6 Prosent 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Fordeling av befolkningen i aldersgrupper pr. 1.jan.2013 Aukra Møre og Romsdal Landet Aldersgruppe Fordeling av dagens befolkning i aldersgrupper er vist i figurene til venstre. Her ser vi at Aukra har en relativt større andel barn under 15 år og eldre over 70 år, enn fordelingen i landet sett under ett. Sammenlignet med landet for øvrig har Aukra lavere befolkningsandeler i aldersgruppene mellom 15 og 59 år. Alderssammensetningen til Aukra kommune er mer lik profilen til Møre og Romsdal som også har en relativt større andel barn over 6 år og eldre enn det en finner for hele landet. Antall Antall år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100 år Befolkning etter alder Aukra kommune Gjennomsnittlig årlige befolkningsendringer etter alder Aukra kommune Figuren til venstre viser at de årskullene som i dag går i grunnskolen (blå og lilla farge), jevnt over har samme størrelse som de årskullene som nettopp har gått ut av skolen og de som nå kommer inn i skolen. Gjennomsnittlige årlige endringer i hvert årskull de siste 5 årene er vist i figuren nedenfor til venstre. Hvis vi summerer søylene for de yngste i figuren, ser vi at årskullene 1 til 5 år i gjennomsnitt har økt med ca. 1,6 barn årlig fra fødselsåret til barna begynner på skolen. Når antall barn i grunnskolealder ikke forventes å øke vesentlig de nærmeste årene henger dette sammen med at den største befolkningsveksten forventes å komme i aldersgruppene over 40 år år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Alder ved utgang av året Side 6 av 22

7 Antall Boligbygging i Aukra kommune Igangsatte boliger Fullførte boliger De siste 10 årene har det i gjennomsnitt vært igangsatt 27 boliger og fullført 23 nye boliger hvert år, men tallene har variert mye fra år til år, og de fleste år har tallet vært lavere. Markedsutviklingen og tilgangen på interessante prosjekter vil påvirke utviklingen i boligbyggingen i årene framover Antall Barn i førskole- og grunnskolealder Aukra kommune (pr ) Barnetrinn Ungdomstrinn Førskolebarn (0-5 år) Senere års utvikling i antall barn i førskole- og grunnskolealder er vist i figuren til venstre. Den største veksten de siste årene har vært i antall førskolebarn, mens barnetrinn og ungdomstrinn har holdt seg relativt stabilt. NB! Disse tallene omfatter bare barn som er bosatt i Aukra kommune. Ungdomsskoleelever fra Fræna er ikke med her Side 7 av 22

8 2 Ny befolkningsprognose 2.1 METODE OG FORUTSETNINGER Norconsult Bergen har utarbeidet prognosene i egenutviklede regnearkmodeller basert på historiske befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), historiske elevtall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) og opplysninger fra Aukra kommune om historisk boligbygging og forventet boligbygging i prognoseperioden. Aukra kommune har også levert oppdaterte elevtall for alle skolene i skoleåret 2013/14. De ulike skoleområdene består av følgende grunnkretser (minste geografiske områder i offentlig statistikk): Julsundet: 112 Hollingen og 113 Eidskrem Riksfjord (Gossen): 101 Horrem, 102 Småge, 103 Oterhalsen, 104 Løvik, 105 Sæter, 106 Sporsem, 107 Bekkemyr, 108 Nerbø, 109 Falkhytta, 110 Hjertvik og 111 Hukkelberg Søre Fræna: 201 Hoem, 202 Helset, 203 Valle og 204 Sande (ungdomsskoleelevene fra Søre Fræna er også elever ved Julsundet skole, og er derfor også med i prognosen) Utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene: Utgangspunkt: befolkning pr (tall fra SSB på grunnkretsnivå) Fruktbarhet og dødelighet: som gjennomsnittet for de siste 4 årene Flytting: aldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen som i årene , er lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (korrigert for endret boligbygging) Elevtallsprognosene er justert for faktiske elevtall på skolene i skoleåret 2013/14. Boligbygging: Prognosen er korrigert for forventet endring i boligbygging i de ulike skoleområdene. Anslag på framtidig boligbygging som det er tatt høyde for i prognosen, er vist i tabellen nedenfor. Tallene er «kvalitetssikret» og godkjent av begge kommunene Side 8 av 22

9 Tabell. Boligbyggeprogram Område Boligbyggeprogram > Sum Sum Julsundet Gossen Søre Fræna Sum Videre innhold i rapporten I kap. 2.2 er befolkningsprognosen for Aukra kommune presentert i figurer, tall og tekst for hele kommunen, og sammenlignet med tre alternative framskrivinger fra SSB (lavt, middels og høyt alternativ fra 2012). I kap. 2.3 er prognostisert folketall i skoleområdene i Aukra kommune presentert. Prognose for førskolebarn er presentert i kap. 3, mens elevtallsprognosen er presentert i kap. 4. I elevtallsprognosen er ungdomsskoleelever fra Søre Fræna med i prognosen. For tall for andre funksjonelle aldersgrupper enn førskolebarn og grunnskoleelever henvises det til tabeller i vedlegg Side 9 av 22

10 2.2 PROGNOSE FOR HELE KOMMUNEN Befolkningsprognosen for hele kommunen er vist og kommentert for ulike funksjonelle aldersgrupper nedenfor. Prognosen viser at kommunen kan forvente en vekst i folketallet i årene framover. Med de forutsetninger som er lagt til grunn for prognosen kan det forventes at folketallet kommer til å passere 3500 i 2017, 3800 i 2023 og ca i I figuren nedenfor er den nye prognosen (NO-prognose) sammenlignet med 3 framskrivingsalternativer fra SSB fra 2012 (HHMH=høyt alternativ, MMMM=middels alternativ og LLML=lavt alternativ). Veksten i Norconsults prognose ligger i hele perioden mellom høyeste og mellomste SSB-alternativ. Befolkning hele kommunen NO-prognose SSB-HHMH SSB-MMMM SSB-LLML Befolknings- og elevtallsprognose Aukra kommune Utarbeidet av Norconsult, November 2013 Befolkning - Hele kommunen (NB! aldersgruppen 6-15 år omfatter alle bosatte, ikke bare elever på kommunale skoler) pr år år år år år år år år år år år år år år og over NO-prognose årlig endring: Side 10 av 22

11 Oppsummering av prognosen for ulike aldersgrupper: 0 5 år: Det forventes at barnetallet kommer til å holde seg mellom 250 og 295 barn. Fordelt på gruppene 0-åringer, 1-2 åringer og 3-5 åringer viser prognosen at barnetallet også der forventes å holde seg relativt stabilt gjennom mesteparten prognoseperioden. Samlet er det prognostisert et barnetall i aldersgruppen 0 5 år på ca. 295 i år Dette er 44 flere barn enn i dag år: Det forventes at antall barn i barneskolealder utover i perioden vil øke opp mot 370 barn. Den største veksten forventes å komme i perioden , mens det med få unntak kun er prognostisert mindre endringer de andre årene. Et samlet elevtall på ca 370 elever i 2030 tilsvarer en vekst på rundt regnet 55 elever sammenlignet med i dag 13 15år: Elevtallet på ungdomstrinnet, inkluderte elever fra Søre Fræna, er prognostisert til å være ca. 10 elever flere ved prognoseperiodens slutt enn i dag. Det samlet elevtall forventes da å bli ca. 160 elever. I løpet av perioden vil elevtallet variere mellom 120 og 158 på grunn av relativt store variasjoner i størrelsen på årskullene som allerede er født år: Aldersgruppen er prognostisert til å ligge mellom 170 og 200 personer. Høyeste antall personer i denne aldersgruppen forventes å være i 2024 med 200 personer, og laveste i første året av prognoseperioden. I 2030 er det prognostisert ca. 190 personer i aldersgruppen, som er ca 20 flere enn i dag år: Aldersgruppen har stor mobilitet og er vanskelig å prognostisere. Prognosen viser imidlertid at antallet i denne gruppen kan forventes å holde seg relativt stabilt i hele perioden år: Aldersgruppen forventes å øke i perioden , men en relativt stor nedgang i siste del resulterer i at antallet i 2030 er omtrent som i dag. Det er prognostisert 414 personer i aldersgruppen i år: Aldersgruppen kan forventes å øke jevnt og trutt gjennom hele perioden. I 2030 forventes det å være ca. 530 personer i aldersgruppen, en økning på ca. 100 i forhold til i dag år: Aldersgruppen er prognostisert til å øke med ca. 150 personer fram mot Den årlige veksten forventes å variere mellom en reduksjon på 2 og en vekst på 24 personer. Den største veksten forventes å komme i perioden år: Aldersgruppen er prognostisert til å holde seg relativt stabilt på rundt 420 personer fram mot I de siste fem årene av prognoseperioden er det prognostisert en samlet økning på ca. 50 personer. Den årlige veksten forventes å variere mellom en reduksjon på 18 og en vekst på 19 personer. I 2030 forventes det å være ca. 470 personer i denne aldersgruppen. 70 år og over: Det er forventet en relativt stor vekst i de eldste aldersgruppene i hele perioden. Antallet over 70 år forventes å øke med 235 til ca. 650 personer i 2030, tilsvarende en økning på hele 56 % Side 11 av 22

12 Figurene nedenfor viser forventet utvikling i antall barn i førskole- og grunnskolealder. I figurene er den nye prognosen sammenlignet med framskrivingsalternativene fra SSB for førskolebarn (0-5 år), barnetrinnet (6-12 år) og ungdomstrinnet (13-15 år) hver for seg. Befolkning 0-5 år - hele kommunen NO-prognose SSB-HHMH SSB-MMMM SSB-LLML Side 12 av 22

13 Befolkning 6-12 år - hele kommunen NO-prognose SSB-HHMH SSB-MMMM SSB-LLML Befolkning år - hele kommunen NO-prognose SSB-HHMH SSB-MMMM SSB-LLML Side 13 av 22

14 2.3 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR SKOLEOMRÅDENE Den forventete folketallsveksten i hvert skoleområde er vist i figuren under. Det er forventet at begge områdene kommer til å få en jevn folketallsvekst i årene framover, men endringen i ulike aldersgrupper vil variere mye mellom områdene Befolkningsprognose for skoleområder i Aukra kommune (tall pr ) 2500 Prognose Riksfjord 2000 Julsundet Antall År Befolkning (I prognoseårene omfatter aldersgruppen 6-15 år bare elever på de kommunale skolene) pr Aukra Julsundet Riksfjord Side 14 av 22

15 3 Prognose førskolebarn I dette kapittelet er prognosen for førskolebarn presentert, først for kommunen sett under ett og deretter for de to skoleområdene. Hovedfokus er å få fram utviklingen i aldersgruppene 1-2 år og 3-5 år som vanligvis utgjør små- og storbarnsgruppene i barnehagene. Figuren nedenfor viser forventet utvikling i antall førskolebarn i hele kommunen. Det er prognostisert at antall førskolebarn kommer til å øke noe de kommende fem årene til et samlet barnetall på ca. 250, og for så å stabilisere seg. Fordelingen mellom 1-2-åringer og 3-5-åringer vil i hele perioden være ca. 100 barn i den yngste aldersgruppen og 150 barn i den eldste. 300 Prognose barnehagebarn Aukra kommune Tall pr Prognose Antall Barn 3-5 år Barn 1-2 år År Side 15 av 22

16 Prognose barnehagebarn Julsundet skoleområde Tall pr Prognose Antall Barn 3-5 år Barn 1-2 år År I Julsundet skoleområdet kan en forvente at antall førskolebarn vil øke med ca. 20 fram mot 2030 når antall førskolebarn forventes å bli ca. 95. Antall barn i aldersgruppen 1-2 år forventes å holde seg stabilt mellom 30 og 35 barn, mens det er prognostisert en vekst på ca. 15 barn i aldersgruppen 3-5 år Prognose barnehagebarn Riksfjord skoleområde Tall pr Prognose Antall Barn 3-5 år Barn 1-2 år År På grunn av lavt fødselstall i 2012 har antall førskolebarn i Riksfjord skoleområde (Gossen) blitt redusert. I prognosen forventes det at fødselstallene vil øke i løpet av de kommende fire årene slik at antall førskolebarn vil stabilisere seg på ca. 160 barn. Det forventes av barna fordeler seg med ca. 60 i aldersgruppen 1-2 år og ca. 100 barn i aldersgruppen 3-5 år Side 16 av 22

17 4 Elevtallsprognose I dette kapittelet er elevtallsprognosen presentert, først for kommunen sett under ett og deretter for de to skoleområdene. I tallene for ungdomstrinnet er elevtallsprognose fra Søre Fræna inkludert. Alle tallene i figurene finnes også samlet i tabellvedlegget. Figuren nedenfor viser forventet samlet utvikling i elevtall i de kommunale grunnskolene. Samlet er det forventet at elevtallet i grunnskolen kommer til å vokse med ca. 70 barn fra i dag og fram mot prognoseperiodens slutt. Veksten forventes å komme delvis ved at årskullene som går over i ungdomsskolen er mindre enn årskullene som begynner i førsteklasse året etter, dels ved tilflytting som gir økt barnetall på alle årstrinn og dels ved elevtallsøkning fra Søre Fræna Side 17 av 22

18 P Prognosen viser at elevtallet ved Julsundet skole kommer til å øke de første 10 årene av perioden. På barnetrinnet ser det etter hvert ut til å kunne bli i gjennomsnitt 20 elever pr. trinn, mens prognosen for ungdomstrinnet viser at det om noen år vil bli over 40 elever pr. trinn. Det første årskullet med over 30 elever ser ut til å komme i skoleåret 2017/18, og fra skoleåret 19/20 kan det forventes at ungdomstrinnet har et elevtall som tidligere ville kvalifisert til 2 klasser på hvert trinn Side 18 av 22

19 Antall Elevtallsprognose for Riksfjord skole (tall pr ) Prognose årstrinn 9. årstrinn 8. årstrinn 7. årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn 4. årstrinn 3. årstrinn 2. årstrinn 1. årstrinn Skoleår Prognosen viser at Riksfjord skole kan forvente et stabilt elevtall på ca. 340 elever gjennom hele prognoseperioden. Med unntak av årskullet 17/18 forventes det at alle kull på første trinn vil ligge over/tett opp til det gamle delingstallet på 28 elever. Dersom tilflytting og boligbygging reduseres eller stopper opp, vil skolen kunne få en nedgang i elevtallet Side 19 av 22

20 Vedlegg TABELLER - BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolknings- og elevtalsprognose for Aukra kommune og Søre Fræna. Utarbeidet av Norconsult, november 2013 Befolkning - Aukra kommune pr år år år år år år år år år år år år år år og over sum årlig endring: Befolkning - Julsundet pr år år år år år år år år år år år år år år og over sum årlig endring: Befolkning - Gossen pr år år år år år år år år år år år år år år og over sum årlig endring: Befolkning - Søre Fræna pr år år år år år år år år år år år år år år og over sum årlig endring: Side 20 av 22

21 TABELLER - SAMMENLIGNING MED SSB-PROGNOSER Befolkning 0-5 år - hele kommunen NO-prognose SSB-HHMH SSB-MMMM SSB-LLML Befolkning 6-12 år - hele kommunen NO-prognose SSB-HHMH SSB-MMMM SSB-LLML Befolkning år - hele kommunen NO-prognose SSB-HHMH SSB-MMMM SSB-LLML Befolkning hele kommunen NO-prognose SSB-HHMH SSB-MMMM SSB-LLML TABELLER - PROGNOSE FØRSKOLEBARN Befolkning - Aukra kommune pr år år år sum 1-5 år sum 0-5 år Befolkning - Julsundet pr år år år sum 1-5 år sum 0-5 år Befolkning - Gossen pr år år år sum 1-5 år sum 0-5 år Befolkning - Søre Fræna pr år år år sum 1-5 år sum 0-5 år Side 21 av 22

22 TABELLER ELEVTALLSPROGNOSER Befolknings- og elevtallsprognose Aukra og Søre Fræna Utarbeidet av Norconsult, november 2013 Tabeller med elevtall (med faktiske elevtall tom. 2013/14) (NB! Kun elever på ordinære kommunale skoler er med i tabellen) Elevtall - Hele kommunen 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn sum sum sum Elevtall Julsundet skole *) 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn sum sum sum *) Medregnet ungdomsskoleelever fra Sør Elevtall Riksfjord skole 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn sum sum sum Side 22 av 22

Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012

Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012 Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012 Alternativ: 80 nye boliger hvert år, videreføring av siste 4 års fødsels- og flyttetrender Befolkning - Hele

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 1 Forord... 3 2 Historisk befolkningsutvikling... 4 3 Beregningsforutsetninger... 6 3.1 Prognoseområder (geografiske inndelinger)... 10 4

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: 5. Det lages deretter en oversikt over dagens og den nære framtids elever fordelt på tre følgende bostedsområder: Tjeldøya, Ramsund og Fjelldal. Aldersfordeling ca. 4 6 år fram i tid bør medtas for de

Detaljer

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008 OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 28 Notatet presenterer oppdatert elevtallsprognose for Bergen kommune og de ulike bydelene. Den nye prognosen er en justering av elevtallsprognosen fra 25 som ligger til grunn

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Oppdrag: 524595 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Del: Dato: 2011-06-07 Skrevet av: Sven Haugberg Kvalitetskontroll: BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT INNHOLD

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Folkemengde Stange kommune

Folkemengde Stange kommune Vedlegg 1: Utfordringsbildet 5.1. De store linjene det strukturelle utfordringsbilde Tall fra SSB viser at for Stange har befolkningsveksten vært svak positiv i perioden 199-1999, og positiv for perioden

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029 Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato 214-9-4 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 Revisjon 1 Dato 214-9-4

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Barnehage- og skolestrukturen i årene framover. Innlegg på strategiseminaret 22. mai Ved kommunalsjef Roy Thomassen

Barnehage- og skolestrukturen i årene framover. Innlegg på strategiseminaret 22. mai Ved kommunalsjef Roy Thomassen Barnehage- og skolestrukturen i årene framover Innlegg på strategiseminaret 22. mai 2014 Ved kommunalsjef Roy Thomassen Dagens barnehagestruktur BARNEHAGER 2014 Kommunale: Godkjente enheter: Opptak per

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om boligfrekvenser... 4 3 SSBs

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNN I dette sommerbrevet er det fokus på lokal og regional befolkningsutvikling. En del historiske tall, noen prognoser og litt informasjon fra forskningsmiljøer. I neste utgave blir det

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Eigersund Kommune. Befolkningsutvikling og -prognose. Utgave: 1 Dato:

Eigersund Kommune. Befolkningsutvikling og -prognose. Utgave: 1 Dato: Befolkningsutvikling og -prognose Utgave: 1 Dato: 21-11-17 Befolkningsutvikling og -prognose 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Befolkningsutvikling og -prognose Utgave/dato: 1 / 21-11-17

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

Eldrebølgen eller er det en bølge?

Eldrebølgen eller er det en bølge? 1 Eldrebølgen eller er det en bølge? Ipsos MMI Fagdag Oslo 30. august 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen Statstisk sentralbyrå Hva preger befolkningsutviklingen i

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013 Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-213 Innledning I vurderingene av skolestrukturen er det hensiktsmessig å se på elevtallsutviklingen i Arendal kommune fra 1992 og frem til i dag. Elevtall

Detaljer

Vedlegg 2: Faktagrunnlag

Vedlegg 2: Faktagrunnlag Vedlegg 2: Faktagrunnlag Demografi Nesodden kommune hadde 17 89 innbyggere per 1.1.12 1. Nesodden er en vekstkommune selv om den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten siden 199 har vært relativt moderat

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 SSBs modeller for befolkningsframskriving BEFINN BEFREG Egen liten modell som framskriver innvandringen

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på nye inntaksområdet for Mørkvedmarka skole og ny skole i Mørkvedbukta Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst

Detaljer

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslofolk» Hvem er det? Oslofolk hvem er de? Fulgt fra de var 15 år 30 år 40

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng Befolkningsfremskrivninger for Oslo Fagsjef Morten Bildeng Temaer Historie - erfaringer Årshjul - samarbeid med SSB Bruk Treffsikkerhet Hva skjer fremover? Historie - erfaringer Hekland-modell: konsulent

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn 1 Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn Seminar, Pandagruppen Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Lørenskog 27. januar 2011 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår,

Detaljer

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato 2016-04-29 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2016-2031 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2016-2031 Oppdragsnr.:

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune

Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune Niels Henning Gundersen Oslo kommune Bestilling fra Rådhuset Befolkningsprognose for Oslo og bydeler per 1. mai hvert år Befolkningsprognose for skoleinntaksområder

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Boligstatistikk pr. aug 2017

Boligstatistikk pr. aug 2017 Boligstatistikk pr. aug 2017 Pressekonferanse 14. september 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

Befolkningsutviklingen 1

Befolkningsutviklingen 1 Økonomiske analyser 1/22 Befolkningsutviklingen 1 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 2 4 i 21, 4 5 mindre enn året før. Tilveksten

Detaljer

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte Om publikasjonen Denne publikasjonen er en samlet fremstilling av resultatene i de fylkesvise prognosene som er publisert på sidene til www.fylkeprognoser.no. For mer informasjon om Fylkepsrognoser.no

Detaljer

Folketal- og elevtalprognosar for perioden

Folketal- og elevtalprognosar for perioden Sula kommune Folketal- og elevtalprognosar for perioden 217-232 217-4-24 Oppdragsgjevar: Oppdragsgjevar sin kontaktperson: Rådgjevar: Oppdragsleiar: Fagansvarleg: Sula kommune Anne Grethe Skjærseth, Kommunalsjef

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Eldrebølge lge eller tsunami?

Eldrebølge lge eller tsunami? 1 Eldrebølge lge eller tsunami? Hvilke demografiske utfordringer står r vi overfor? Konferansen "Eldre og bolig Trondheim 9.9.2008 Helge Brunborg Seksjon for demografi og levekårsforskning Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL.

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen Planavdelingen Notat Til: Planutvalget Kopi til: Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 201 6-204 5 1 0.05.201 6 Befolkningsprognose 2016-2045 2 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1 Hva påvirker befolkningsveksten?... 3 1.1 Endringer i forhold til prognose

Detaljer

Notat fra Økonomiavdelingen

Notat fra Økonomiavdelingen Notat fra Økonomiavdelingen Til : Fra: Kopi: Sak: Rådmann Knut Haugestad Økonomisjef Sjur Authen BEFOLKNINGSPROGNOSER Saksnr./Arkivkode Løpenr. Sted Dato 11/1424-145 4697/12 VESTBY 15.03.2012 INNLEDNING

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer