Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030"

Transkript

1 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo

2 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per i personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning. I norsk sammenheng er dette et tett befolket område, og det er en omfattende flytting og pendling på tvers av fylkesgrensen. Kunnskap om befolkningens bevegelse mellom de to fylkene er svært viktig, ikke minst i regional planleggingssammenheng. Oslo kommune, bydelene i Oslo, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene skal fortsette med sitt kommuneplanarbeid, regionrådene i Akershus arbeider med mange interessante oppgaver og hele regionen deltar i ulike felles arbeidsoppgaver. Også mange statlige etater har et stort utviklingsarbeid i gang, ofte i et nært samspill med kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner. Den demografiske utviklingen gir visse føringer og setter visse utfordringer for mange av disse oppgavene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i mange år utformet befolkningsframskrivninger, i flere alternativer. Nå har Oslo kommune, SSB og Akershus fylkeskommune deltatt i et felles samarbeidsprosjekt. Denne rapporten presenterer forutsetningene og hovedresultatene fra Akershus fylkeskommunes og Oslo kommunes felles befolkningsframskrivning for årene Arbeidet med framskrivningen har vært organisert som et samarbeidsprosjekt. Det er nedsatt en referansegruppe og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og SSB. Referansegruppa har hatt medlemmer fra avdeling for opplæring og tjenester og avdeling for regional utvikling i Akershus fylkeskommune, samt utviklings og kompetanseetaten, byrådsavdelingene for henholdsvis byutvikling og finans og plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Gruppene har i sine møter fremholdt og drøftet informasjon om den demografiske utviklingen. Det har vært lagt stor vekt på å kommunisere forutsetninger om fruktbarhet, levealder og flyttemønstre. Rapportens kapittel 1 gir en kortfattet oversikt over historiske demografiske utviklingstrekk fram til i dag. I kapittel 2 presenteres forutsetningene i framskrivningen, mens hovedresultatene finnes i kapittel 3. Detaljerte tabeller fra framskrivningene følger som vedlegg til rapporten. For spørsmål knyttet til framskrivningen, kontakt Akershus fylkeskommune eller Utviklingsog kompetanseetaten i Oslo kommune. 1

3 Innhold Innledning... 1 Innhold Demografiske utviklingstrekk i Akershus og Oslo... 3 Høy fruktbarhet i de to fylkene... 3 Utviklingen i dødelighet følger landsnivået... 4 Markant netto innflytting... 5 Høyere boligbygging i Akershus enn i Oslo Framskrivningens forutsetninger... 7 Fruktbarhet... 7 Forventet levealder... 7 Netto innflytting... 7 Boligpotensial... 8 Forutsetningene oppsummert Resultater fra framskrivningen... 9 Vedlegg Befolkningsframskrivning Akershus og Oslo Befolkningsframskrivning kommuner i Akershus og bydeler i Oslo, per Mellomalternativet Side 2

4 1 Demografiske utviklingstrekk i Akershus og Oslo Akershus og Oslo har siden begynnelsen av femtitallet opplevd en økning i folketallet fra om lag ved utgangen av 1950 til mer enn 1,1 millioner ved utgangen av Akershus har opplevd den sterkeste veksten, med hele 193 prosent i denne perioden. Oslos vekst i tilsvarende periode var på 35 prosent. Samlet utgjorde befolkningen i de to fylkene 23 prosent av totalbefolkningen i Norge ved utgangen av 2009, mot 19 prosent ved utgangen av Befolkningsutviklingen i Akershus og Oslo kommer blant annet av den sentraliserende tendensen i landets bosettingsmønster. Akershus hadde en spesielt markant befolkningsvekst fram til midten av syttitallet, og har deretter hatt en stabil årlig befolkningsvekst på mellom en og to prosent. Oslo hadde fram til slutten av sekstitallet en relativt jevn befolkningsvekst. Deretter fulgte en periode med befolkningsnedgang, som vedvarte fram til midten av åttitallet. Fra og med 1984 opplevde imidlertid Oslo igjen befolkningsvekst, en vekst som etter tusenårsskiftet har vært spesielt høy Oslo Akershus Totalt Figur 1.1. Befolkningsutvikling i Akershus og Oslo Høy fruktbarhet i de to fylkene Noe av forklaringen på regionens befolkningsvekst de senere årene er at hver kvinne i dag får flere barn enn tidligere. Dette uttrykkes ved størrelsen på variabelen samlet fruktbarhetstall (SFT). SFT beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn hver kvinne kommer til å føde i hele kvinnens fødedyktige alder (15-49 år), under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden vedvarer, og at dødsfall ikke forekommer. Antallet fødte innen et geografisk område påvirkes av nivået på SFT. Videre vil antall fødte i stor grad være bestemt av hvor mange kvinner i fødedyktig alder som er bosatt i området. 3

5 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1, Oslo Akershus Norge Figur 1.2. Utviklingen i SFT for Akershus, Oslo og Norge Fruktbarheten nådde et bunnivå på begynnelsen av åttitallet tallet har imidlertid vært preget av høy vekst i SFT. SFT for Akershus har i denne perioden gått forbi det nasjonale nivået, mens SFT for Oslo har nærmet seg det nasjonale nivået i samme periode. SFT for Akershus var i ,99, altså svært nær reproduksjonsnivået som er på 2,06-2,07. Oslos SFT var på 1,88 i Utviklingen i dødelighet følger landsnivået Nedgang i dødelighet er en annen faktor som har bidratt til den kraftige befolkningsveksten. Når dødeligheten går ned, går forventet levealder opp. Levealderen har økt på nasjonalt nivå i lengre tid. I 1986 var den forventede levealderen for menn 72,9 år og for kvinner 79,7 år. I 2008 kunne nyfødte jenter forvente å leve i 83 år og nyfødte gutter i vel 78 år. I Akershus er den forventede levealderen høyere enn landsgjennomsnittet, mens den forventede levealderen i Oslo ligger noe under landsgjennomsnittet. De regionale forskjellene er imidlertid ikke så store, og utviklingen i forventet levealder har for begge fylkene fulgt utviklingen for landet som helhet Menn, Akershus Menn, Oslo Menn, Norge Kvinner, Akershus Kvinner, Oslo Kvinner, Norge Figur 1.3. Utviklingen i forventet levealder for Akershus, Oslo og Norge

6 Markant netto innflytting Endringer i de demografiske faktorene fruktbarhet og dødelighet har over tid en viktig effekt på befolkningsutviklingen, men det er i første rekke flyttestrømmene som fører til kortsiktige kraftige befolkningsendringer i Akershus og Oslo. Det gjelder både befolkningsveksten i seg selv, og sammensetningen av befolkningen år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Akershus Oslo Figur 1.4. Aldersfordelt nettoflytting for Akershus og Oslo 2009 Både Akershus og Oslo har gjennom de senere årene opplevd en markant netto innflytting. Figur 1.4 viser størrelsen på den aldersfordelte nettoflyttingen for de to fylkene for Akershus opplevde netto innflytting for de yngste aldersgruppene og for personer i trettiårene, og en netto utflytting blant personer tidlig i tjueårene. Oslos aldersfordeling viser et stikk motsatt mønster. Et typisk trekk ved flyttemønsteret mellom Oslo og Akershus er at innflytterne til Oslo i gjennomsnitt er yngre enn utflytterne. Mange velger å flytte til Oslo for å studere, for så å flytte fra Oslo til Akershus etter at de har etablert seg og fått barn. Utflyttingen fra Oslo er særlig markant blant null- og ettåringene. Deretter reduseres utflyttingen gradvis fram mot skolepliktig alder. I 2009 var 25-åringene alderskullet med flest innflyttere til Oslo, med personer. 35-åringene var de mest aktive utflytterne, med 287 personer. For Akershus er situasjonen at ungdommen flytter ut. I 2009 flyttet åringer fra Akershus, mens det var 370 personer i alderen 33 år som flyttet til Akershus samme år. Flyttestrømmene fra Oslo til Akershus har gjennomgående vært, og er fremdeles, større enn flyttestrømmene i motsatt retning, jf figur 1.5. Oslo og Akershus tilhører det samme bo- og arbeidsmarkedsområdet, noe som gjør det mulig å dra nytte av jobbmulighetene i Oslo samtidig som man bor i Akershus. 5

7 Inn til Oslo Ut av Oslo Netto Figur 1.5. Flytting mellom Oslo og Akershus Høyere boligbygging i Akershus enn i Oslo I et langsiktig perspektiv vil det være en viss sammenheng mellom befolkningsvekst og boligbygging. Sammenhengen er likevel kompleks, og i et kortsiktig perspektiv er det vanskelig å identifisere en klar sammenheng mellom disse faktorene. Siden begynnelsen av nittitallet har det gjennomgående blitt bygget flere boliger i Akershus enn i Oslo. Oslo hadde imidlertid et kraftig oppsving i boligbyggingen rundt tusenårsskiftet. I 2009 har boligbyggingen igjen hatt ett oppsving i Oslo og det ble bygget flere boliger i Oslo enn i Akershus Akershus Oslo Figur 1.6. Boligbygging i Akershus og Oslo

8 2 Framskrivningens forutsetninger Det vil alltid være usikkerhet knyttet til en befolkningsframskrivning. Framskrivningens forutsetninger om bl.a. forventet levealder, fruktbarhet og flytting blir generelt stadig mer usikre jo lengre fram i tid framskrivningen strekker seg. Usikkerheten øker også når framskrivningens resultater fordeles på bydeler i Oslo og kommuner i Akershus. Den blir ytterligere usikker når den brytes ned på aldersgrupper. For å illustrere noe av denne usikkerheten er det utarbeidet tre alternativer, et høyalternativ, et mellomalternativ og et lavalternativ. Forutsetningene i mellomalternativet anses for å være de mest realistiske. I høyalternativene er forutsetningene justert på en slik måte at de vil føre til en høyere befolkningsvekst. I lavalternativene er forutsetningene justert slik at de fører til en lavere befolkningsvekst. Vi har valgt en framskrivingsperiode fram til 2030 for Oslo kommune og Akershus fylke. Fordi usikkerheten er stor, har vi valgt å presentere materiale for den enkelte bydel i Oslo og den enkelte kommune i Akershus frem til Fruktbarhet Fruktbarheten nådde et bunnivå på begynnelsen av åttitallet tallet har imidlertid vært preget av høy vekst i SFT. SFT for Akershus har i denne perioden gått forbi det nasjonale nivået for SFT, mens Oslos SFT i samme periode har nærmet seg det nasjonale nivået kraftig. Det er mye som tyder på at de senere års sterke økning i SFT kan forklares med en opphentingseffekt, altså at kvinner nå i stor grad realiserer tidligere utsatte fødsler. I mellomalternativet videreføres SFT for Akershus og Oslo, fra 1,92 (2009) til 1,93 fra og med I høyalternativet legges det opp til en fortsatt økning i SFT til 2,10 i Lavalternativet forutsetter at SFT på sikt vil nærme seg nivået i andre deler av Vest-Europa. Det alternativet har en SFT på 1,50 fra og med Forventet levealder Forventet levealder har økt kraftig de senere årene. Studier av dødelighetsutviklingen i et langsiktig perspektiv viser at det er sannsynlig at denne tendensen vil fortsette. I mellomalternativet opereres det med en forlengelse av de senere års tendens. Dette innebærer en gradvis økning av forventet levealder for kvinner på 2,8 leveår fram mot Menns forventede levealder økes i samme periode med 3,4 leveår. I høyalternativet legges det opp til en enda større økning i levealderen for begge kjønn. Forventet levealder øker i dette alternativet med henholdsvis 4,2 leveår for kvinner og 4,8 leveår for menn. I lavalternativet legges det opp til en svakere økning i forventet levealder. For kvinner øker den forventede levealder med 1,6 leveår, og for menn med 2,3 leveår. Netto innflytting Det årlige antallet av flyttinger fra utlandet til Norge har i lang tid vært økende. I 2008 flyttet det i underkant av personer fra utlandet til Norge, en økning på om lag 8 prosent fra året før. I 2009 var det personer som innvandret til Norge, en nedgang på omlag 2 prosent. Tallet for 2009 viser en netto innflytting på hele personer. Dette er noe lavere enn i 2008, men fremdeles er nettoinnvandringen høy i et historisk perspektiv. Størrelsen på den nasjonale nettoinnflyttingen vil være av sentral betydning for nettoinnflyttingen til Akershus og Oslo. Nettoinnflyttingen fra utlandet har de senere årene utgjort en stor del av nettoinnflyttingstallene for Akershus og Oslo. Dette har blant annet å 7

9 gjøre med at den høykonjunkturen vi har opplevd har ført til en sterk sentralisering. Ved lavkonjunktur er det en tendens til at tilflyttingen til de sentrale strøk dempes. I mellomalternativet legges det opp til en viss konjunkturnedgang, og dermed en redusert nasjonal nettoinnflytting. For Akershus og Oslo er det i mellomalternativet lagt opp til en reduksjon i nettoinnflyttingen fra personer i 2009 til om lag personer i I høyalternativet legges det opp til en noe svakere nedgang i nettoinnflyttingen, til i overkant av personer i I lavalternativet er nettoinnflyttingen i 2030 satt til null. Estimeringsperioden for internt flyttemønster er satt til årene Boligpotensial De demografiske variablene har betydning for totalbefolkningnen i framskrivningen, mens boligpotensialet benyttes til å fordele befolkningen mellom bydeler i Oslo og kommuner i Akershus. I et kortsiktig perspektiv er det ingen sterk sammenheng mellom boligbygging og befolkningsvekst. Dette var tydelig i 2008, da det ble bygget i overkant av boliger i Oslo, samtidig som befolkningen økte med om lag personer. I et langsiktig perspektiv er det imidlertid vanskelig å tenke seg en sterk befolkningsvekst uten en tilsvarende høy boligbygging. Boligpotensialet er estimert til i Akershus og i Oslo i løpet av framskrivningsperioden. Det forventes en særlig høy boligbygging i Akershus de første årene i perioden, mens det for Oslo er sannsynlig at en stor del av potensialet tas ut seinere i framskrivningsperioden. Forutsetningene oppsummert Mellomalternativet: Fruktbarhet: SFT 1,92, justert til 1,93 til Bydeler i Oslo og kommuner i Akershus er nivåjustert for å ta høyde for lokale variasjoner Forventet levealder: Menn + 3,4 leveår (2030). Kvinner + 2,8 leveår (2030), bydeler i Oslo og kommuner i Akershus nivåjustert for å ta høyde for lokale variasjoner Netto innflytting til regionen: Gradvis nedgang, fra personer i 2009 til personer i 2029 Mulig boligpotensial i framskrivningsperioden: Oslo, , Akershus Høyalternativet: Fruktbarhet: SFT 1,92, oppjustert mot 2,10 fra 2015, bydeler i Oslo og kommuner i Akershus nivåjustert for å ta høyde for lokale variasjoner Forventet levealder: Menn + 4,8 leveår (2030). Kvinner + 4,2 leveår (2030), bydeler i Oslo og kommuner i Akershus nivåjustert for å ta høyde for lokale variasjoner Netto innflytting til regionen: Gradvis nedgang, fra personer i 2008 til personer i 2029 Mulig boligpotensial i framskrivningsperioden: Oslo, , Akershus Lavalternativet: Fruktbarhet: SFT 1,92, nedjustert mot 1,50 fra 2020, bydeler i Oslo og kommuner i Akershus nivåjustert for å ta høyde for lokale variasjoner 8

10 Forventet levealder: Menn + 2,3 leveår (2030). Kvinner + 1,6 leveår (2030), bydeler i Oslo og kommuner i Akershus nivåjustert for å ta høyde for lokale variasjoner Netto innflytting til regionen: Gradvis nedgang, fra personer i 2008 til null personer i 2029 Mulig boligpotensial i framskrivningsperioden: Oslo, , Akershus Resultater fra framskrivningen Det forventes en markant befolkningsvekst gjennom hele framskrivningsperioden. I mellomalternativet består regionens samlede folkemengde i 2030 av i underkant av 1,48 millioner personer. I høyalternativet fører den sterke befolkningsveksten til en befolkning på hele 1,62 millioner i 2030, mens lavalternativet legger opp til en befolkning på 1,31 millioner personer på samme tidspunkt Mellomalternativ Høyalternativ Lavalternativ Figur 3.1. Framskrevet samlet folkemengde i Akershus og Oslo Akershus og Oslo forventes å få om lag like sterk prosentvis befolkningsvekst. I mellomalternativet blir befolkningen i Akershus på om lag personer i Dette er en vekst på 30 prosent i forhold til befolkningen ved utgangen av 2009 på personer. Tilsvarende tall for henholdsvis lav- og høyalternativet viser en vekst på 6 prosent og 42 prosent. 9

11 Mellomalternativ Høyalternativ Lavalternativ Figur 3.2. Framskrevet folkemengde i Akershus I mellomalternativet for Oslos øker befolkningen fra personer ved utgangen av 2009 til om lag personer i Dette innebærer en total vekst på drøyt 33 prosent. Lavalternativet viser en total vekst på 27 prosent, mens høyalternativet viser en vekst på om lag 46 prosent Mellomalternativ Høyalternativ Lavalternativ Figur 3.3. Framskrevet folkemengde i Oslo I Akershus (mellomalternativet) ventes befolkningsveksten å bli ganske lik i de fire regionene. Den svakeste befolkningsveksten ser ut til å komme i kommunene Asker og Bærum, med en vekst på om lag 14 prosent fram mot For de andre områdene ventes en vekst på mellom 16 og 17 prosent i perioden. 10

12 Asker og Bærum Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Figur 3.4. Framskrevet prosentvis befolkningsutvikling for regioner i Akershus , indeks 2010=100 Mellomalternativet viser også for Oslo en vekst i alle byområder fram til Veksten ser ut til å bli spesielt sterk i indre by øst, der det legges opp til en vekst på om lag 30 prosent. For de andre byområdene ventes en vekst på mellom 12 og 18 prosent Indre by øst Indre by vest Ytre by øst Ytre by ves t Ytre by sør Figur 3.5. Framskrevet prosentvis befolkningsutvikling for byområder i Oslo , indeks 2010=100 I Akershus ventes gruppen av personer over 67 år å vokse kraftig, med hele 87 prosent. De øvrige aldersgrupper ser også ut til å vokse, men i mer beskjeden grad. 11

13 år 6-15 år år år år 67 år og over Figur 3.6. Framskrevet prosentvis befolkningsutvikling for ulike aldersgrupper i Akershus , indeks 2010=100 Også for Oslos del ventes den kraftigste veksten blant de eldste aldersgruppene. Gruppen med personer over 67 år øker her med rundt 67 prosent. Også befolkningen i skolepliktig alder ser ut til å få en klar vekst, med om lag 44 prosent gjennom perioden år 6-15 år år år år 67 år og over Figur 3.7. Framskrevet prosentvis befolkningsutvikling for ulike aldersgrupper i Oslo , indeks 2009=100 12

14 Vedlegg Befolkningsframskrivning Akershus og Oslo 02 Akershus Mellomalternativet. Per Akershus Høyalternativet. Per

15 02 Akershus Lavalternativet. Per

16 03 Oslo Mellomalternativet. Per Oslo Høyalternativet. Per

17 03 Oslo Lavalternativet. Per

18 Befolkningsframskrivning kommuner i Akershus og bydeler i Oslo, per Mellomalternativet 0211 Vestby Ski Ås

19 0215 Frogn Nesodden Oppegård

20 0219 Bærum Asker Aurskog-Høland

21 0226 Sørum Fet Rælingen

22 0229 Enebakk Lørenskog Skedsmo

23 0233 Nittedal Gjerdrum Ullensaker

24 0236 Nes Eidsvoll Nannestad

25 0239 Hurdal

26 0311 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene

27 0314 St. Hanshaugen Frogner Ullern

28 0317 Vestre Aker Nordre Aker Bjerke

29 0320 Grorud Stovner Alna

30 0323 Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand

31 0326 Sentrum Marka

32 Akershus fylkeskommune P.b. 1200, sentrum 0107 Oslo www. akershus.no Oslo kommune Rådhuset 0037 Oslo

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune

Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune Utfordringer i prognosearbeidet Oslo kommune Niels Henning Gundersen Oslo kommune Bestilling fra Rådhuset Befolkningsprognose for Oslo og bydeler per 1. mai hvert år Befolkningsprognose for skoleinntaksområder

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR Befolkningsprognoser for Akershus

AKERSHUSSTATISTIKK NR Befolkningsprognoser for Akershus AKERSHUSSTATISTIKK NR. 3-2016 Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031 Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 2004 2009 2014 2019 2024 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025 Asplan Viak H2004-046 våren 2005

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 3/2014 BEFOLKNINGSPROGNOSER FOR AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 3/2014 BEFOLKNINGSPROGNOSER FOR AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 3/214 BEFOLKNINGSPROGNOSER FOR AKERSHUS 214-23 Akershus o Asker og Bærum Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Oslo Lufthavn - Gardermoen Jernbane Europa- og riksvei O p p l a n d H e d

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå Norges befolkning i 2040 Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Befolkningsutviklingen hittil fire tunge trender Befolkningsvekst Sentralisering Innvandring Aldring 2 Befolkningsveksten Folkemengde

Detaljer

OSLO. Speilet. Nr 1 juni 2013 Årgang 23. Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten. Befolkningsframskrivningen 2014 2030

OSLO. Speilet. Nr 1 juni 2013 Årgang 23. Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten. Befolkningsframskrivningen 2014 2030 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten OSLO Speilet Nr 1 juni 213 Årgang 23 Befolkningsframskrivningen 214 23 Fruktbarheten i Oslo er på vei ned Småbarn på flyttefot Boligbygging i Oslo mot 234:

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 SSBs modeller for befolkningsframskriving BEFINN BEFREG Egen liten modell som framskriver innvandringen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Økonomiske analyser 4/211 Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Helge Brunborg og Inger Texmon Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Bosted. Regional analyse Akershus

Bosted. Regional analyse Akershus Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Akershus KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 60/2012 Tittel: Regional analyse Akershus Undertittel: TF-notat nr: 60/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Eldrebølgen eller er det en bølge?

Eldrebølgen eller er det en bølge? 1 Eldrebølgen eller er det en bølge? Ipsos MMI Fagdag Oslo 30. august 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen Statstisk sentralbyrå Hva preger befolkningsutviklingen i

Detaljer

Befolkningsframskrivning i 2015

Befolkningsframskrivning i 2015 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Faggruppe statistikk og analyse Befolkningsframskrivning i 2015 Møte med Trondheim kommune og Cowi AS 3. september 2015 Framskrivningen i 2015 Tre alternativer;

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen Helge Brunborg og Inger Texmon

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen Helge Brunborg og Inger Texmon Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 25 26 Økonomiske analyser 6/25 Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 25 26 elge Brunborg og Inger Texmon For å kunne lage en befolkningsframskriving

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslofolk» Hvem er det? Oslofolk hvem er de? Fulgt fra de var 15 år 30 år 40

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Folketall og demografi

Folketall og demografi Akershusstatistikk 1/2012 Folketall og demografi 1 Kilde: Rambøll 2 Forord Formålet med dette heftet er å gi informasjon om og øke innsikten i utvalgte temaer knyttet til demografisk utvikling i Akershus.

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 03.12.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER

SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER ADRESSE COWI A/S Kobberslagerstædet 2 1671 Kråkerøy TLF +47 02694 WWW cowi.no SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER

Detaljer

Befolkningsutviklingen 1

Befolkningsutviklingen 1 Økonomiske analyser 1/22 Befolkningsutviklingen 1 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 2 4 i 21, 4 5 mindre enn året før. Tilveksten

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng Befolkningsfremskrivninger for Oslo Fagsjef Morten Bildeng Temaer Historie - erfaringer Årshjul - samarbeid med SSB Bruk Treffsikkerhet Hva skjer fremover? Historie - erfaringer Hekland-modell: konsulent

Detaljer

Befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen Økonomiske analyser 1/ Befolkningsutviklingen Befolkningsveksten i Norge har økt betydelig siden 198-tallet. Dette skyldes først og fremst økende nettoinnvandring, men også høye fødselsoverskudd. I 24

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 20.02.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om boligfrekvenser... 4 3 SSBs

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Befolkningsframskrivninger 2012-2100: Resultater

Befolkningsframskrivninger 2012-2100: Resultater Økonomiske analyser 4/212 Befolkningsframskrivninger 212-21: Resultater Befolkningsframskrivninger 212-21: Resultater Helge Brunborg, Inger Texmon og Marianne Tønnessen Folketallet i Norge har vokst svært

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg m. fl.: Befolkningsframskrivninger 2012-2100, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNN I dette sommerbrevet er det fokus på lokal og regional befolkningsutvikling. En del historiske tall, noen prognoser og litt informasjon fra forskningsmiljøer. I neste utgave blir det

Detaljer

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn 1 Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn Seminar, Pandagruppen Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Lørenskog 27. januar 2011 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår,

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus. Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet

Næringsanalyse for Akershus. Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Næringsanalyse for Akershus Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 40/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer