Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover. Dette notatet gir en gjennomgang av resultatene for region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag, samt forutsetningene som ligger til grunn for modellen både når det gjelder befolkningsframskrivingene, turnover og endringer av stillingsstørrelser m.m. for de ansatte. Beregningene er gjort ved bruk av Rekrutteringsmodellen. Dette er en modell opprinnelig utviklet av Sveriges Kommuner og Landsting, som KS har videreutviklet og tilpasset norske forhold. Modellen benytter i hovedsak data fra Personaladministrativt informasjonssystem (forkortet PAI-registeret). Dette er et register som eies og driftes av KS, og som bygger på opplysninger innhentet fra medlemmer av KS. Fra dette registeret hentes informasjon om de ansatte i kommunesektoren: aldersfordeling, turnover, fraværsprosenter, stillingsstørrelse og annet. I tillegg benytter modellen befolkningsframskrivinger fra SSB og enkelte data fra KOSTRA. Modellen er brukt til å beregne rekrutteringsbehovet for hele kommunesektoren i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, både primær- og fylkeskommuner. Rekrutteringsbehovet beregnes etter ulike personellkategorier (yrker) og virksomhetsområder (sektorer). 1. Hovedresultater I perioden 2012 til 2022 forventes befolkningen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag å øke med 10,7 prosent, som tilsvarer ca personer. Gitt den forventede befolkningsøkningen må antall ansatte i regionens kommuner og fylkeskommuner øke med 11,6 prosent for å opprettholde dagens nivå på kommunale tjenester. Dette tilsvarer i underkant av personer. Antall årsverk må øke med 13,2 prosent, som tilsvarer ca årsverk. Det må totalt ansettes om lag individer i de ulike personellkategoriene. Dette er ansatte som må komme fra andre personellkategorier i kommunesektoren eller komme fra andre sektorer. Turnover tilsier at det til sammen slutter ca personer i perioden. «Slutter» betyr at en ansatt forlater sin personellkategori og enten begynner i en annen personellkategori i kommunesektoren eller slutter i sektoren. I løpet av perioden forventes rundt personer å forlate kommunal sektor. For å dekke opp for antall personer som forlater kommunesektoren og for møte fremtidig behov må ca personer komme til i sektoren. 2. Befolkningsframskrivinger For å vite noe om rekrutteringsbehovet fremover, må vi vite noe om befolkningsutviklingen. Dette er viktig for å kunne beregne hvordan utviklingen i behovet for kommunale tjenester og dermed behovet for personell vil bli.

2 Viktige aldersgrupper som vil påvirke rekrutteringsbehovet er: 1-5 år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet for ansatte i barnehagesektoren år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet for ansatte i undervisningssektoren år. Dette vil i særlig påvirke behovet for ansatte i den videregående skolen. 65+ år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet ansatte i helse/sosial/omsorgsektoren. Ettersom pleiebehovet varierer sterkt i befolkningsgruppen 65+ år, er den delt inn i tre; år, år og 84+ år. Vi har her benyttet befolkningsframskrivinger for regionen gjort av SSB. Det SSB har gjort er å vise hvordan befolkningen forventes å endre seg under gitte forutsetninger om fire ulike komponenter. De fire komponentene er fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og nettoinnvandring. SSB har ut fra dette presentert ulike beregningsalternativer. Vi har valgt mellomalternativet. Dette er et alternativ med moderate anslag på alle størrelser, og blir også omtalt som referansealternativet 1. Figur 1a viser hvordan befolkningsveksten i regionen vil arte seg fra 2012 til 2022 under det valgte alternativet. Ut fra denne framskrivningen ser vi at folketallet vil fortsette å øke den neste tiårsperioden. Folketallet vil øke fra ca i 2012 til ca i Figur 1b viser hvordan befolkningen i aldersgrupper av særlig interesse i dette notatet forventes å se ut i 2012, 2017 og år 6-15 år år år 65+ år Figur 1a. Befolkningsframskriving, Figur 1b. Befolkning etter aldersgrupper i 2012, 2017 og Figur 2a viser utviklingen i befolkningen fra 2012 til 2022 fordelt etter aldersgrupper. Figuren viser en indeksert utvikling for de ulike aldersgruppene, hvor år 2012 er satt lik. Befolkningen i aldersgruppen 1-5 år forventes å øke med ca. 15,9 prosent fram til Befolkningen i aldersgruppen 6-15 år viser en jevn stigning og vil i 2022 ligge ca. 7,5 prosent over dagens nivå. Befolkningen i aldersgruppen år 1 Se for mer informasjon.

3 forventes i slutten av prognoseperioden å ligge 3,1 prosent lavere enn dagens nivå. Befolkningen i aldersgruppen år viser en jevn økning i hele framskrivingsperioden, med en økning på i underkant av 7,2 prosent. Den klart største økningen skjer i aldersgruppen 65+ år. Denne gruppen forventes å øke jevnt i hele perioden og er i 2022 beregnet å ligge 27,2 prosent over dagens nivå. Det er store forskjeller innad i denne gruppen. Befolkningen i aldersgruppen år er ventet å ha en sterk stigning fram mot 2019 for deretter å øke noe svakere. Ifølge SSBs prognose ville denne gruppen ligge ca. 25,5 prosent over dagens nivå ved slutten av perioden. Befolkningen i aldersgruppen år forventes å øke klart mest, med en økning på nærmere 43,5 prosent fra dagens nivå. Fram til 2017 vil veksten i denne aldersgruppen være forholdsvis stabil, for så å vokse raskt fram mot Befolkningen i aldersgruppen 85+ år ser ut til holde seg forholdsvis stabil gjennom hele perioden, og er beregnet å ligge på samme nivå i 2022 som i Den sterke befolkningsveksten i aldersgruppen 65+ år er en følge av høye fødselskull på 40 og 50-tallet og økende levealder. Figur 2b viser hvordan antallet eldre i de forskjellige aldergruppene utvikler seg i den kommende tiårsperioden år år år år år 65+ år år 85+ år Figur 2a. Befolkningsframskrivninger fordelt etter aldersgrupper. Indeksert utvikling, 2012 =. Figur 2b. Befolkningsframskrivninger fordelt etter aldersgrupper over 64 år. Indeksert utvikling, 2012 =. 3. Demografisk trykk Kommunesektoren deles inn i seks ulike sektorer. Disse sektorene er: Sentraladministrasjon Undervisning Barnehager Helse/sosial/omsorg

4 Samferdsel/teknikk Annen virksomhet. Rekrutteringsmodellen brukes til å anslå hvilke endringer i behovet for tjenester som vil komme innenfor hver sektor for å møte innbyggernes etterspørsel etter tjenester. Dette skjer på bakgrunn av de forventede demografiske forandringer. 4. Forutsetninger knyttet til de ansatte Turnover Det antas at de ansatte vil ha samme turnover i perioden 2013 til 2022 som de har hatt som gjennomsnitt i perioden fra 2009 til Med turnover menes her andelen ansatte som slutter i sin personellkategori og går over i enten en annen personellkategori eller slutter i kommunesektoren. Det er i tabell 1 og tabell 2 vist eksempler på turnover for ansatte i alderen år. Tabell 1 viser turnover for førskolelærere og tabell 2 viser turnover for sykepleiere. Tabellene viser andelen turnover for det enkelte år og gjennomsnitt for siste fire år. Tabell 1. Turnover, førskolelærere, for det enkelte år og gjennomsnitt for perioden år Antall ansatte Turnoverandel 16 % 16 % 14 % 14 % Turnoverandel, snitt siste fire år 15 % Tabell 2. Turnover, sykepleiere, for det enkelte år og gjennomsnitt for perioden år Antall ansatte Turnoverandel 12 % 12 % 11 % 14 % Turnoverandel, snitt siste fire år 12 % Seniorer Det antas at ansatte eldre enn 59 år vil slutte ved noe høyere alder enn de gjør i dag. Dette kan sees i sammenheng med endringene i pensjonsordningen som vil bidra til at eldre etter hvert vil stå lengre i jobb. Stillingsstørrelse Det antas at ansatte i visse personellkategorier øker sin stillingsstørrelse noe. Dette gjelder spesielt klientbehandlende yrker, samt yrker hvor stillingsstørrelsen har ligget lavt.

5 Utdanningsnivå Det antas at ansatte i perioden 2012 til 2022 vil ha et noe høyere utdanningsnivå enn ansatte har i dag. Innenfor barnehager, helse/sosial/omsorg og administrativt merkantilt personell har andelen ufaglærte sunket noe de senere årene. Det antas at denne trenden vil fortsette fram mot Sykefravær og permisjoner Det antas at sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden går noe ned i de ulike aldersgruppene. Langtidssykefraværet har gått noe ned de senere årene, og det antas at dette vil fortsette. Ansatte innen administrasjon, samferdsel og teknikk og annet Det antas at veksten i antall årsverk innenfor sektorene administrasjon, teknikk og samferdsel og annet øker i mindre grad enn befolkningsveksten. Denne veksten er antatt til 75 prosent av veksten i befolkningen. Denne veksten er omtrent som den registrerte veksten i kommunesektoren de senere årene. Annet Det er forutsatt uendret omfang av lærere i forhold til elever, barnehageansatte i forhold til barn og uendret omfang av pleiepersonell per pasient og per aldersgruppe. Som følge av samhandlingsreformen antas det en svak økning av kommunalt ansatte innenfor sektoren helse/sosial/omsorg. Økningen er antatt å berøre alle typer personell innenfor sektoren, selv om hovedvekten vil ligge hos helsepersonell. 5. Resultater Personellbehovet totalt sett i regionen Befolkningen i prognosen øker med ca. 10,7 prosent fram til Behovet for ansatte er beregnet å øke i med 11,6 prosent over samme tidsperiode. Behovet for årsverk er beregnet å øke med ca. 13,2 prosent. Når behovet for personell øker i mindre grad enn årsverkene skyldes det at de ansatte antas å arbeide mer (ha større stilling). Figur 3a viser hvordan behovet for personell i regionen er forventet å utvikle seg fram mot Ikke uventet er det innenfor sektorene barnehage og helse/sosial/omsorg at økningen er størst, ettersom befolkningen i aldersgruppene 1-5 år og 65+ år er forventet å ha en kraftig vekst. Figur 3b viser forventet antall ansatte per sektor for årene 2012, 2017 og 2022.

6 Antall ansatte Antall ansatte Administrasjon Annet Barnehager Helse/sosial/omsorg Samferdsel og teknikk Undervisning Figur 3a. Forventet fremtidig behov for ansatte per sektor. Indeksert utvikling, 2012 =. Figur 3b. Forventet antall ansatte per sektor for årene 2012, 2017 og Selv om avgangsalderen i perioden er beregnet å øke noe, viser resultatene at gjennomsnittsalderen til de ansatte vil være lavere ved utgangen av prognoseperioden enn i dag. At gjennomsnittsalderen synker skyldes de mange nyrekrutterte som vil være yngre enn gjennomsnittet. De ansattes gjennomsnittsalder er beregnet til å være ca. 45,4 år i 2012 og 44,8 år i Figur 4 viser den beregnede aldersfordeling av ansatte i kommunesektoren for årene 2012, 2017 og Alder Figur 4. Antall ansatte i kommunal sektor fordelt på ettårsklasser for årene 2012, 2017 og 2022.

7 Turnover totalt sett i regionen I løpet av prognoseperioden er det beregnet at ca personer vil forlate sine stillinger. Disse vil enten gå over i andre stillinger i kommunal sektor eller forlate kommunesektoren. For å dekke opp for antall avganger og for å dekke fremtidig behov må det ansattes om lag personer. Tallene over inkluderer intern turnover og intern rekruttering. Om man ser bort ifra personene dette inkluderer så er antall personer som forlater kommunal sektor i løpet av perioden beregnet til ca For å dekke opp for antall personer som forlater kommunal sektor og for å møte fremtidig behov må det ansettes ca personer. Barnehager Befolkningen i aldersgruppen 1-5 år forventes å øke med ca. 15,9 prosent i perioden fra 2012 til For å møte befolkningsøkningen i denne aldersgruppen er det behov for å øke antall ansatte i sektoren med ca. 15,3 prosent. Dette betyr en absolutt økning på ca. 1 individer fra dagens til 8 i Figur 5 viser en indeksert utvikling i behovet for ansatte i barnehagesektoren sammenlignet med befolkningsutviklingen i aldersgruppen 1-5 år personer forventes i gjennomsnitt å forlate barnehagesektoren hvert år. Disse går enten over i andre sektorer i kommunen eller forlater kommunesektoren. Ansatte som slutter må erstattes med nyansettelser. Dette kan være ansatte fra andre sektorer i kommunen eller personer utenfra kommunesektoren. Det må ansettes i gjennomsnitt rundt personer hvert år for å dekke behovet i barnehagesektoren fram mot Det økende fødselskullet i alderen 1-5 år gjør at antall førskolelærere (inkl. pedagogiske ledere) må øke med 17,8 prosent, noe som tilsvarer i underkant av 400 personer. Antagelsen om at førskolelærere får økt sin stillingsprosent demper etterspørselsveksten noe. I løpet av perioden 2012 til 2022 forventes 3 0 førskolelærere å slutte i sine stillinger mens førskolelærere må begynne for å dekke opp for antall avganger og for å møte fremtidig behov Behov for ansatte i sektor Barnehager Befolkning 1-5 år Figur 5. Behovet for ansatte i barnehagesektoren og befolkningsutvikling i aldersgruppen 1-5 år. Indeksert utvikling, 2012 =.

8 Undervisning Befolkningsprognosen tilsier at antallet barn/ungdom i alderen 6-15 år øker med ca. 7,5 prosent frem til Dette betyr en økning på ca skoleelever på barne og ungdomstrinnet. Antall unge i alderen år er beregnet å synke med 3,1 prosent fram mot slutten av prognoseperioden. Dermed forventes ikke antall elever i den videregående skolen å endre seg nevneverdig. Beregningene tilsier at behovet for ansatte i undervisningssektoren vil være 6,8 prosent høyere i 2022 enn ved inngangen til perioden. Dette betyr at det i 2022 er behov for nærmere 1 flere ansatte i undervisningssektoren enn hva behovet er i dag. I antall årsverk i undervisningssektoren er behovet beregnet å ligge på ca over dagen nivå. Figur 6 viser hvordan behovet for ansatte i undervisningssektoren utvikler seg sammenlignet med befolkningen i aldersgruppene 6-15 år og år. I dette notatet skilles det ikke på behovet for undervisningspersonell til barne og ungdomsskolen og til den videregående skolen. Siden antall ungdom i aldersgruppen år forventes å synke noe, vil økningen i behovet for undervisningspersonell komme på barne og ungdomstrinnet. I løpet av prognoseperioden forventes rundt personer å forlate undervisningssektoren. Disse vil enten gå over i en annen kommunal sektor eller forlate kommunesektoren. For å dekke opp for antallet avganger og for å møte forventet fremtidig behov må det ansettes ca personer i undervisningssektoren fram til Behov for ansatte i sektor Undervisning Befolkning 6-15 år Befolkning år Figur 6. Behov for ansatte i undervisningssektoren og befolkningsutvikling i aldersgruppene 6-15 år og år. Indeksert utvikling, 2012 =. Helse/sosial/omsorg Befolkningsprognosen tilsier at det er spesielt befolkningen i aldersgruppene år og år som vokser sterkest. Disse gruppene forventes å vokse med henholdsvis 25,5 og 43,5 prosent fram mot 2022.

9 I aldersgruppen 85 år og eldre forventes befolkningen å holde seg stabil gjennom hele prognoseperioden. I alt forventes den totale økningen i befolkningen i alderen 65 år og eldre å øke med 27,2 prosent. Dette tilsvarer om lag 31 personer. Frem til 2022 forventes det at behovet for ansatte innenfor sektoren helse/sosial/omsorg vil øke med 15,1 prosent. Dette innebærer en økning på i overkant av personer. Antall årsverk forventes å øke med 18,7 prosent. Figur 7 viser hvordan behovet for ansatte i helse/sosial/omsorgsektoren utvikler seg sammenlignet med befolkningsøkningen i aldersgruppene år, år og 85+ år. I løpet av hele perioden frem til 2022 forventes det at personer vil forlate helse/sosial/omsorgssektoren. Disse vil enten begynne i annen kommunal sektor, eller forlate i kommunesektoren. For å dekke opp for antall personer som forlater sektoren og for å møte fremtidig behov må det ansettes om lag personer fram mot slutten av prognoseperioden Behov for ansate i sektor Helse/sosial/omsorg Befolkning år Befolkning år Befolkning 85+ år Figur 7. Behov for ansatte i sektoren helse/sosial/omsorg og befolkningsutvikling i aldersgruppene år, og 85+ år. Indeksert utvikling, 2012 =. Den forventede fremtidige befolkningsstrukturen gjør at behovet for fagarbeidere i helse/sosial/omsorgsektoren også vil endres. Behovet for sykepleiere er i 2022 forventet å ligge på ca flere enn dagens nivå. Dette tilsvarer en økning på 22,2 prosent. Antall årsverk forventes å øke med 25,3 prosent i løpet av perioden. Turnover blant sykepleiere er beregnet til omtrent personer i løpet av prognoseperioden. For å dekke opp for antall avganger og for å møte fremtidig behov må det ansattes om lag sykepleiere fram mot Utviklingen i forventet antall avganger og rekrutteringer blant sykepleiere er vist i figur 8a.

10 Behovet for ansatte i personellkategorien Fagarbeidere helse/sosial/omsorg (dette inkluderer hjelpepleiere) forventes å øke med nærmere 1 0 personer fram mot slutten av prognoseperioden. Dette tilsvarer en økning på 17,5 prosent. I årsverk er den forventede økningen i behovet for denne personellkategorien ca. 19,3 prosent. I hele perioden frem til 2022 er beregnet turnover blant fagarbeidere helse/sosial/omsorg i overkant av personer. Disse går enten over i en annen stilling i kommunesektoren eller slutter i kommunesektoren. For å dekke opp for antall avganger og for å møte fremtidig behov for fagarbeidere helse/sosial/omsorg må det ansettes rundt personer fram mot Figur 8b viser hvordan utviklingen i avganger og rekrutteringer forventes å arte seg for denne personellkategorien fram mot Avganger 400 Avganger Rekrutteringer 200 Rekrutteringer 0 0 Figur 8a. Antall avganger og rekrutteringer for sykepleiere fram mot Figur 8b. Antall avganger og rekrutteringer for faglærte helse/sosial/omsorg fram mot Samferdsel og teknikk Årsverksbehovet innenfor sektoren samferdsel og teknikk avhenger av befolkningsutviklingen, men reagerer ikke like kraftig på befolkningsendringer som enkelte andre sektorer gjør. Befolkningsveksten i perioden gir likevel en økning i behovet. Behovet for ansatte i sektoren forventes å øke med 7,3 prosent. Dette utgjør en økning på om lag 350 ansatte fra dagens til ca personer. Ser man på antall årsverk innenfor sektoren er det forventet at behovet vil øke fra dagens til ca i I perioden fram mot 2022 er det forventet at rundt personer vil forlate sektoren samferdsel og teknikk. Dette er personer som enten går over i en annen kommunal sektor eller forlater kommunesektoren. For å dekke opp for antall avganger og for å møte fremtidig behov må det ansettes nærmere personer fram mot 2022.

11 Lønnskostnader Prognosen tilsier at lønnskostnader (fast lønn) er ca. 2,5 mrd. kroner høyere i 2022 enn i Dette tilsvarer en økning på 13,3 prosent, som er omtrent det samme som den forventede årsverksveksten på 13,2 prosent. Om man inkluderer lønn til vikarer, ekstrahjelp og overtid, samt sosiale kostnader er kostnadene beregnet å øke med 16,2 prosent. Den forventede relative utviklingen i kostnader fast lønn mellom de ulike sektorene kommer fram i figur 9. Lønnskostnadene i helse/pleie/omsorgsektoren står for den største relative økningen, med en økning på 19,3 prosent. Kostnadene i barnehagesektoren står for en økning på 15,9 prosent, mens lønnskostnadene i de øvrige sektorene forventes å øke med rundt 8 prosent hver Administrasjon Annet Barnehager Helse-/sosial-/omsorg Samferdsel og teknikk Undervisning Figur 9. Relativ utvikling i faste lønnskostnader fram mot 2022 mellom ulike sektorer. Indeksert utvikling, 2012 =. Fravær Fravær innenfor de ulike virksomhetsområdene vil også ha betydning for rekrutteringsbehovet. Modellen tar utgangpunkt i det gjennomsnittlige fraværet for ulike aldersgrupper innenfor hvert yrke. Det samlede fraværet antas å gå fra 14,4 prosent i 2012 til 14,1 prosent Nedgangen i fravær kan forklares ved antagelsen om at sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden ville ha en svak nedgang. Av totalt omfang av fravær i dag utgjør sykefravær i arbeidsgiverperioden 29,2 prosent, sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden 43,3 prosent, mens permisjoner utgjør 27,5 prosent. Dette forventes å endre seg noe. Sykefraværet i arbeidsgiverperioden forventes å være 30 prosent, sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden forventes til 40,5 prosent, mens permisjoner vil utgjøre 29,5 prosent. Figur 10 viser forventet utvikling i antall årsverk fravær fram mot 2022.

12 Antall årsverk Permisjoner Fravær utenfor utenfor arbeidsgiverperiode Fravær i arbeidssgiverperiode Figur 10. Antall årsverk fraværet utgjør i perioden

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. Dette notatet gir en gjennomgang av resultatene, samt

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. I dette notatet sammenlignes

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i region Østfold fram mot 2025. Med region Østfold menes alle de 18 kommunene Østfold fylke består av.

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2026. Beregningene er gjort ved bruk av KS rekrutteringsmodell. Data i modellen

Detaljer

Aldersfordeling i kommunesektoren fra 2005 til 2014

Aldersfordeling i kommunesektoren fra 2005 til 2014 sfordeling i kommunesektoren fra til Innledning Dette notatet gir en kort gjennomgang av aldersfordelingen til de ansatte i kommunesektoren fra til. Med kommunesektoren menes i dette notatet ansatte i

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Arbeidskraft og rekruttering

Arbeidskraft og rekruttering 4 KAP 1 ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Arbeidskraft og rekruttering Bare for å opprettholde dagens nivå på de kommunale tjenestene, uten å ta høyde for nye måter å løse morgendagens oppgaver på, vil det

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 25. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2009. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 1. Innledning

Detaljer

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om boligfrekvenser... 4 3 SSBs

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi

Demografi og kommuneøkonomi Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie-

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi Fjell kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 26. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2014 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

econ Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser Notat Research Co riscilt+o'4c Analysis analysis

econ Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser Notat Research Co riscilt+o'4c Analysis analysis tr'd:;isi;iiirig R,-AØiviiing Utredning Research Co riscilt+o'4c Analysis Notat 2005-017 Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser econ analysis ECON-notat nr. 2005-017, Prosjekt

Detaljer

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831 Sykefraværsrapport for 1. kvartal 2009 Arkivsaksnr.: 09/20831 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Administrasjonsutvalget tar sykefraværsrapport 1.kvartal

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Demografikostnader Ulstein kommune ( )

Demografikostnader Ulstein kommune ( ) Demografikostnader Ulstein kommune (2017-2030) 1 Innhold Om beregningsopplegget Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger 2017-2030 Befolkningsframskrivinger 2017-2030 Demografikostnader 2017 Demografikostnader

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Notat fra utvalget til konsultasjonsordningen mellom staten og KS om tjenesteproduksjon og ressursinnsats

Notat fra utvalget til konsultasjonsordningen mellom staten og KS om tjenesteproduksjon og ressursinnsats Notat fra utvalget til konsultasjonsordningen mellom staten og KS om tjenesteproduksjon og ressursinnsats Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) er bedt om å lage et

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg. Møtedato: Møtetid: 11:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg. Møtedato: Møtetid: 11:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg Møtedato: 21.09.2016 Møtetid: 11:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 SSBs modeller for befolkningsframskriving BEFINN BEFREG Egen liten modell som framskriver innvandringen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 Arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden perspektiv og utfordringer 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 15. mars 2007 Ringsaker kommune 2 RINGSAKER ARBEIDSKRAFTBEHOVET KOMMUNE I KOMMUNESEKTOREN, ÅRLIG TIL 2010

Detaljer

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Økonomiske analyser 4/211 Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Helge Brunborg og Inger Texmon Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Rekrutteringsplan 2009-2014

Rekrutteringsplan 2009-2014 Rekrutteringsplan 2009-2014 Farsund trenger de nødvendige brikkene i skole og barnehage 1 INNLEDNING... 2 BAKGRUNN OG UTFORDRINGER... 3 KARTLEGGING AV BEHOV I FARSUND 2009-2014... 4 DEFINISJON AV GRUPPER/OMRÅDE...

Detaljer

Befolkningsprognoser. Våle 17. mars 2014 Knut Vareide

Befolkningsprognoser. Våle 17. mars 2014 Knut Vareide Befolkningsprognoser Våle 17. mars 2014 Knut Vareide Tema om prognoser og framskrivinger fordi: SSBs framskrivninger fordi disse brukes i mange planer. Hva ligger til grunn for disse framskrivningene?

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? - Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 PBL OPPDRAGSGIVER: PBL RAPPORT NR: 1020228 RAPPORTENS TITTEL: ANSVARLIG KONSULENT: Lønnssammenlikning Astrid Nesland DATO: 29.08.2017 1020228 Lønnssammenlikning 2017

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Følgende personer har vært bidragsytere til notatet:

Følgende personer har vært bidragsytere til notatet: Innhold INNHOLD 1 VELFERDSSTATENS BÆREKRAFT 2 2 ANTALL 62-67-ÅRINGER (YNGRE ELDRE) I BEFOLKNINGEN 3 2.1 ARBEIDSDELTAKELSE I ULIKE ALDERSGRUPPER 6 2.2 UTDANNINGSNIVÅ HOS ULIKE ALDERSGRUPPER 8 2.3 ARBEIDSDELTAKELSE

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Fremtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen Helge Brunborg og Inger Texmon

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen Helge Brunborg og Inger Texmon Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 25 26 Økonomiske analyser 6/25 Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 25 26 elge Brunborg og Inger Texmon For å kunne lage en befolkningsframskriving

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidens arbeidsmarked Fremtidens arbeidsmarked Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Konferanse om internasjonal rekruttering i et strategisk perspektiv, BI 26. oktober 2015 Omfang og sammensetning av innvandring har stor

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Vedlegg til høringsbrev

Vedlegg til høringsbrev Vedlegg til høringsbrev 1. Prognoser for befolkningsvekst i perioden (rapportens pkt 8.2.1) Rapportens beregninger bygger på SSBs og Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra 2012 og 2014. Det er fra

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer