REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011"

Transkript

1 REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på:

2 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 17. OKTOBER KL. 17:15 I BT- BYGGET BT3A.16 FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 1151 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS GODKJENNING TILDELING AV VELFERDSMIDLER REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER ENDRING AV STUDENTSTYRETS SAMMENSETNING, EVENTUELL VEDTEKTSENDRING PÅ ALLMØTE FØRSTE GANGS BEHANDLING AV BUDSJETT FOR NSO-ÅS STUDENTTINGETS INNSPILL TIL HØRINGEN AV UMBS MILJØSTRATEGI ADMINISTRASJONSSAKER KOMITÉ FOR SEMESTERETS BESTE FORELESER VEDTAKSSAKER ENDRING I VEDTEKTENE TIL NSO-ÅS MEATLESS MONDAY INNFØRING AV NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK PÅ UMB GODKJENNING AV SAMARBEIDSDOKUMENTER FOR STUDENTDEMOKRATIENE VED NVH OG UMB I FORBINDELSE MED DNU PROSESSEN ORIENTERINGSSAKER VERV TIL VALG PÅ ALLMØTET ORIENTERE OM OPPFØLGING AV SAKER FRA ST EVENTUELT MØTEEVALUERING

3 Leder i Studentstyret Torfinn Belbo ønsket velkommen. For 5. gang deler UMB ut en pris som har fått navnet "Månedens UMB'er". Belbo introduserte rektor Hans Fredrik Hoen som var til stede for overrekkelsen. Instituttleder ved IØR Ragnar Øygaard var også til stede. Prisen denne måneden gikk for første gang til en student som har utmerket seg i forbindelse med Karrieredagen. Bjørn Petter Bjerke fikk overlevert diplom og gave. Han takket for utmerkelsen (prisen). Nestleder i Studentstyret Kaja Mathilde Heltorp gratulerte og takket Bjerke pva. av alle studentene Konstituering Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Ordstyrerbordet v/kaja Mathilde Heltorp ønsket så velkommen til kveldens møte. Hun gikk raskt igjennom møtereglene. Ordstyrerbord bestående av Kaja Mathilde Heltorp og Ole Martin Steien ble godkjent Godkjenning av innkalling og dagsorden Oda Aase Johnsen meldte inn to saker til eventuelt. Line Ramsvik meldte inn en sak til eventuelt. Hans Olav Kristiansen meldte inn en sak til eventuelt. (Denne saken skulle tas under referatsakene) flyttes til før sak nr referatsaker. Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra forrige møte legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Referat fra ST-4/11 ble godkjent Oppnevnelse av tellekorps 1. Heidrun Ullerdud 2. Anne Maren Engeloug 3. Anders Klaseie Tellekorpset ble godkjent. 3

4 Godkjenning tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Zuzana Mičeková Velferdsansvarlig i Studentstyret Zuzana Mičeková orienterte i saken. Hun presenterte komiteen. Velferdsansvarlig 2011 Internasjonalt ansvarlig 11/12 Økonomisjef Samfunnsstyret 2011 Studentrepresentant i SiÅs Velferdsansvarlig 2010 Representant valgt av ST-4-11 Representant valgt av ST-4-11 Zuzana Micekova Lene Elisabeth Hodge Johan Tørrasen Heidrun Ullerud Anne Guri Weihe Ragnhild Rolfsdatter Trønnes Tom Omar Abrahamsen Etter vårens tildeling av velferdsmidler er igjen kr I tilleggsmidler skal fordeles 6 % av velferdsmidler potten (kr ) på de ulike lag og foreninger ved UMB. Studenttinget satt igjen med kr (6 % av fra vår). Studenttinget var generelt positive til fordelingen. Det kom noen spørsmål ang søknadene og foreningenes kjennskap til velferdsmidlene og den søkbare potten som Mičeková besvarte. Vedtak: Studenttinget godtar fordeling av velferdsmidler, høsten 2011, som fremlagt i vedlegg 3 og 4 i sakspapirene. Vedtatt Referatsaker Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Følgende har referatplikt til Studenttinget: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentorganisasjon (NSO) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Fellesstyret UMB/NVH ved studentrepresentanten Referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Det vil kun være mulig å gi korte svar til direkte spørsmål. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. 4

5 IMT repr. og SN medlem, Hans Olav Kristiansen presenterte saken. Han informerte Studenttinget om hvor referatene blir lagt ut på ClassFronter, samt at alle er pliktet til å lese disse før Studenttingsmøtene. Han kom også med et ønske om at referatene blir lagt ut på ClassFronter onsdagen før hvert Studentting, og ikke fredagen før. Nestleder i studentdemokratiet Kaja Heltorp lovet Studentting at Kristiansens ønsker skal tas til følge før neste studentting uavhengig av vedtektsendring. Videre ga studentstyret lovnad til Studenttinget om at studentstyret forbereder forslag til vedtaksendring til ST6. Fellesstyret v/frida Holand fikk et spørsmål til sin rapport som hun besvarte. Referatsakene ble deretter godkjent Diskusjonssaker Endring av Studentstyrets sammensetning, eventuell vedtektsendring på Allmøte Saksforberedere: Torfinn Belbo og Kaja Mathilde Heltorp Leder i Studentstyret Torfinn Belbo presenterte saken. Han presiserte at ingenting skulle vedtas i dag, men kun at saken er oppe til diskusjon. Bakgrunn i saken fra sakspapirene: Leder og nestleder i Studentstyret NSO-Ås velges i dag med et halvt års overlapp henholdsvis på vår og høst. Både leder- og nestledervervet er store verv i hundre prosent stilling. Som leder og nestleder må man sette seg inn i store og krevende prosesser, saksgang, uformell saksgang, NOUer, lover og regelverk, forskrifter både eksternt og internt, historikk, organisasjon, osv. I tilegg til mye ren formell kompetanse, krever leder- og nestledervervet mye uformell læring; prosesser er sjelden det samme i praksis som på papiret, ofte langt der ifra. Å skrive og fremme saker, bli slagkraftig i forhold til universitetets administrasjon og valgte styringsorganer, lære seg timing, fornuftig argumentasjon og historikk i saker tar lang tid. Dette fører til at det grovt skissert tar leder og nestleder ca et halvt år å lære seg og fungere i vervene sine. Dette mener leder og nestleder i Studentstyret er uheldig og at man bør diskutere løsninger for å gjøre overlapping og læringsprosessen lettere og bedre slik at man fungerer tilnærmet optimalt i hele sin funksjonsperiode som leder eller nestleder. Leder og nestleder ønsker at Studenttinget diskuterer fordeler og ulemper ved å velge leder og nestleder for 1 1/2 år der den nyvalgte det første halve året fungerer som styremedlem og er under opplæring til leder- eller nestledervervet. Dette vil fylle nåværende styremedlem valgt på høsts stillings instruks i tillegg til at det vil gi den påtroppende god oversikt over prosesser og historikk, mulighet til å lære og fordøye formelle og uformelle prosesser, og god opplæring i leder og nestleders arbeidsoppgaver, slik at den nyvalgte kan fungere betraktelig bedre når han/hun går over fra rollen som styremedlem til rollen som leder eller nestleder. Det første halve året som fungerende styremedlem og påtroppende er ikke tenkt kompensert. Momenter som har vært til diskusjon i fagutvalgene: Tenkelige positive effekter av en slik vedtektsendring: Et mer slagkraftig studentdemokrati ovenfor ledelse på universitetet, i NSO på landsdekkende plan, og innad. Mer kompetent leder og nestleder i hele virkningsperioden med større vurderingsevne og mer trykk fra studentene i alle organer fra studentene; ILT, ST, SN osv. 5

6 Mindre tid som går med på å sette seg inn i prosesser og arbeidsmetode for fungerende leder og nestleder. Tenkelige negative effekter av en slik vedtektsendring; Vanskeligere rekruttering da hele vervet vil innebære totalt 1 ½ års virketid. Økt arbeidspress på leder og nestleder fordi man har et kontinuerlig og lengre opplæringsansvar. Minsker antall studenter totalt innom Studentstyret om påtroppende erstatter styremedlem, færre får mulighet til å gjennomgå den politiske læringsprosessen et verv i Sts innebærer. Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: INA: Færre studenter kommer innom. Lavterskelverv for styremedlem er bra. INA: Går lei vervet før det er ferdig. IMT: Enig med det som sies. Tror det blir vanskelig å få folk til å stille. Synd at en stilling blir borte. Bra at man blir effektiv i sin stilling. Noragric: Enig i det som er sagt. Kvaliteten vil økes; bra. IKBM: Positiv til dette. Det er lettere å stille til verv. IØR: Enig med IKBM og Noragric. Negativt med ett mindre styremedlem. IPM: Samme som IØR. ILP: Positive, da blir man gode på planlegging (slik som ILPere er) Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Fredrik Rønningen, Liv Nedrebø, Torfinn Belbo, Anders Klaseie, Oda Aase Johnsen, Anne Maren Engeloug, Helene Lund-Johansen, Hans Olav Kristiansen, Kaja Mathilde Heltorp, Henriette Tryggestad, Ingvild Steinnes Luteberget, Tord Ståle Storbækken, Anette Urtegaard, Hans Emil Glestad Momenter som kom frem under diskusjonen: - Anbefaler å utvide styret. - Leder og nestleder bør ha samme arbeidsperiode (ikke overlapp med halvt år). - Bra markedsføring med flere Sts representanter. - Negativ til enda en representant i Studentstyret. - Sts bør finne noe litteratur, sammenligne hva andre studentdemokratier gjør. Ole Martin Steien samt Torfinn Belbo oppsummerte debatten. Studenttinget ønsket denne saken tilbake på ST-6 samt Allmøte. Godkjent Første gangs behandling av budsjett for NSO-Ås 2012 Saksforbereder: Torfinn Belbo Torfinn Belbo orienterte i saken. På ST-2/2011 ble det gjort en endring i Studentdemokratiets vedtekter etter ønske om en mer grundig behandling av budsjett for Studentdemokratiet. I nåværende vedtekter står som følger: Del Høstsemesteret (ST-5) Følgende saker skal godkjennes/behandles. 128 c. Studentstyret fremlegger forslag til budsjett for neste år, Studenttinget behandler budsjettet. 6

7 Belbo kunne opplyse at det ved neste års budsjett er lagt opp til totalt kr 8.000,- mindre i utgifter. Det blir litt økning i personalkostnader (grunnet indeksregulering av lønn). Det blir også økning i NSO kontingenten. Det er også foreslått en del endringer innad i driftsbudsjettet. Belbo ønsket seg innspill på satsninger for neste år. Momenter som har vært til diskusjon i fagutvalgene: Studentstyret ønsker at følgende diskuteres: 1. Er det noen spesielle satsninger Studentstyret bør gjøre i løpet av det neste året som vi bør avsette ekstra midler til innenfor driftsbudsjettet? For eksempel mer heftig skolering av tillitsvalgte, bredere markedsføring, eller kampanjearbeid? Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: IKBM: Engasjementet blant studenttingsrepresentantene på dette Studenttinget er direkte resultat av helgens seminar! Det er satt fokus på å skolere Studenttingsrepresentantene; godt jobba! IØR: Enig med IKBM. IPM: Enig. ILP: Enig. Ønsker også at det settes av mer penger til å bedre nettsidene. IHA: Ingenting å tilføye. INA: Positive. NSO kontingenten, hva får man igjen for den? Ønsker at vi kan bruke NSO f.eks til å få bedre studentrabatt på tog og buss til Ås. IMT: Ingenting å tilføye. Noragric: Ingenting å tilføye. Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Liv Nedrebø, Ole Martin Steien, Oda Aase Johnsen, Kristoffer Torp, Henriette Tryggestad, Anders Klaseie, Kaja Mathilde Heltorp, Hans Olav Kristiansen Belbo kunne også opplyse at driftsbudsjettet ikke blir økt fra i år, men at det kun er snakk om omdisponeringer. Han stilte spørsmål til Studenttinget om de ønsket at budsjettet skulle økes slik at man fikk mer midler til skolering av tillitsvalgte. Momenter som kom frem under diskusjonen: - Ønsker at det settes av midler til å bedre kursing og skolering. - Tillitsvalgte som gjør en jobb, må få betalt. - Studentstyret bør ikke redusere potten for markedsføring. - Studentstyret bør satse mer på markedsføring og få ut mer informasjon om Studentdemokratiet. - Er det riktig at Studentstyret bevilger seg selv fra inkluderingsmiddelpotten til oversetting av sakspapirer til studentting og allmøte? Vedtak: Studentstyret vil ta Studenttingets kommentarer til etterretning i utforming av endelig budsjett for 2012 som skal vedtas på ST-6. Vedtatt. 7

8 Studenttingets innspill til høringen av UMBs miljøstrategi Saksforbereder: Torfinn Belbo Torfinn Belbo presenterte saken. Han ønsket seg innspill og presiserte at høringssvaret blir ettergodkjent på ST-6. Bakgrunn fra sakspapirene: UMBs strategi for har følgende visjon: Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. Det er videre nedfelt at Universitetet skal være, og bli oppfattet som, Norges fremste miljøuniversitet. Disse formuleringene forplikter og danner grunnlag for utarbeidelse av en ny miljøstrategi. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til miljøstrategi som skal gjelde for perioden I løpet av året som har gått, har en arbeidsgruppe jobbet med utforming av forslag til ny miljøstrategi. Denne gruppen har bestått av Mari Sundli Tveit (prorektor for utdanning), Tor Åge Diserud (Miljøkoordinator), Heikki Fjelldal (innkjøp), Ørjan Totland (INA), Øystein Johnsen (Studentstyreleder), Bård Grasbekk (Student), Lena Marie Kjøbli (HMS), Margrett Brovold (IKBM), Helen K. French (IPM), Carl Tomas Jørstad (DSA), Geir Tutturen (ITS), Stein Vadsø (SKP), Jan Sigurd Pettersen (Eiendom), Ingvar Selmer-Olsen (SHF). Forslaget sendes nå ut på høring med en frist på 3 uker med tilbakemelding senest 19. oktober til miljøkoordinator Tor Åge Diserud. UMB ønsker tilbakemelding på alle områder som er belyst i forslaget, og de ber om at følgende vurderes: Er ambisjonene i tråd med UMBs visjon, øvrige strategier og målsetninger? Burde det vært tatt med områder som ikke er nevnt her? Er det tatt med riktige og mange nok tiltak? Er planen realistisk og gjennomførbar? Er planen kommuniserbar og vil den bli lest? Er dokumentet for omfattende eller for lett? Andre forhold? Tilbakemeldingene i høringssvarene vil danne grunnlag for den endelige miljøstrategien som oversendes universitetsstyret for endelig godkjenning senere i høst. Planen settes i verk fra 1. januar Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: Noragric: God plan hvor visjon er veldig bra. Den er imidlertid lite lesevennlig, og kan forbedres. Formidle innholdet i planen enklere, endring. Hvor skal pengene til dette komme fra? IMT: Ingenting. INA: Ingenting. IHA: Er layouten som er nå den som skal brukes? (tungvinn) ILP: Enig med IHA. IPM: Har mange kommentarer som de har tatt direkte med utvalget. Viktig at det blir gjennomført. Styringsgruppen må bli prioritert. 8

9 IØR: Stiller seg positive til en miljøstrategi. IKBM: Miljø i alle studier; litt skeptisk til hvordan dette skal gjennomføres. Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Hans Olav Kristiansen, Torfinn Belbo, Henriette Tryggestad, Daniel Ewald, Fredrik Rønningen, Anders Klaseie Momenter som kom frem under diskusjonen: - Fint med masse mål, men det er ikke målbart. - Lite konkrete målsettinger - Hva menes med UMB skal forvalte sine arealer slik at det lokale mangfoldet opprettholdes og stedvis tilbakeføres til sin opprinnelige balanse? - Man bør ha i tankene at det ikke er lenge til 2014 og samorganisering med NVH. Strategien bør være såpass gjennomarbeidet at den kan brukes også etter den tid. - UMB bør kanskje spille inn denne til Fellesstyret? - Har UMB satt av midler til igangsetting av tiltakene i strategien? Det er viktig at det settes av midler til dette. Vedtak: Studentstyret tar innspillene fra diskusjonen til etterretning og skriver et høringssvar på vegne av Studentdemokratiet som ettergodkjennes på ST-6. Godkjent Administrasjonssaker Komité for semesterets beste foreleser Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Bakgrunn fra sakspapirene: Som et ledd i studiekvalitetsarbeidet ved UMB, kårer studentene semesterets beste foreleser. Utmerkelsen semesterets beste foreleser henger høyt hos de vitenskaplig ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere forelesere til bedre undervisning. Alle studenter ved UMB kan nominere forelesere. Prisen til semesterets beste foreleser høsten 2011 deles ut på Allmøtet den 30. november. I komité for semesterets beste foreleser skal det sitte fire studenter, vervet er ettårig. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen. Nestleder i Studentstyret bistår komiteen i arbeidet. Kandidater: Kia Haavi Julia Tandberg Kari Bøthun Komiteen ble godkjent med tre representanter Vedtakssaker Endring i vedtektene til NSO-Ås Saksforberedere: Mari Jellum Helgerud og Helene Lund-Johansen Styremedlem i Studentstyret Helene Lund-Johansen presenterte saken. 9

10 Hensikt og bakgrunn fra sakspapirene. Endre NSO-Ås vedtekter slik at fagutvalgslederne sikres fast plass på Studentting. Lederen for Fagutvalg har god innsikt i hva som skjer på Instituttet og kan lettere ta med saker som har vært på Studentting på neste Fagutvalgsmøte. Studentstyret har observert at mange gode momenter fra debatter i fagutvalgene ikke blir løftet videre når sakene diskuteres og skal vedtas i Studentting. Videre har allerede fagutvalgslederne og nestlederne oversikt over studenttingspapirer gjennom IS-middagen, slik vil en økt belastning på ca 3 ganger 3 ekstra møtetimer i semesteret ikke være en mye større belastning for vervet. På Allmøtet vår 2011 ble det lagt til i handlingsplanen til Studentstyret at: "Studentstyret skal utrede muligheten for at fagutvalgslederne sikres fast plass på Studenttinget. I forbindelse med dette skal det vurderes å etablere en kompensasjonsordning for vervet". Forslaget har blitt drøftet på Instituttstyremiddag og fagutvalgslederne og nestlederne var positive til forslaget. Hvem som representerer instituttene på Studentting reguleres i dag av 20 i vedtekter for NSO- Ås; 20. Fagutvalget velger selv om Studenttingsrepresentantene skal velges av fagutvalget eller av instituttallmøtet. Det er ikke et krav om at studenttingsrepresentantene skal sitte i fagutvalget før de blir valgt. Representantene har oppmøteplikt på både Studenttinget og Fagutvalgsmøtet i forkant av et Studentting. Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: IØR: God ide. Det negative er at det blir mye utskifting i Studenttinget. IKBM: Positive. Noragric: Støtter. IMT: Enig. INA: Positive. IHA: Positive. ILP: Positive. IPM: Negativt, blir mer på leder. Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Oda Aase Johnsen, Ingvild Steinnes Luteberget, Kristoffer Torp, Joacim Kontny, Line Ramsvik Momenter som kom frem under diskusjonen: - Negativt at makta blir mer sentrert, få folk som stiller. - Leder inn direkte, bra. Mange benkes på instituttallmøte. - Ser ikke at det blir noe ekstra jobb for leder. Må allikevel lese/sette seg inn i ST-papirer til fagutvalgsmøtene. - Fagutvalgslederne har god oversikt over hva som foregår på instituttene Vedtak: 20 endres til; Fagutvalgslederne må være en av Studenttingsrepresentantene i den perioden denne sitter som Fagutvalgsleder. Nestleder i fagutvalget fungerer som leders personlige vara på Studentting. Fagutvalget velger selv de øvrige studenttingsrepresentantene fra instituttet. Det er ikke et krav om at studenttingsrepresentantene skal sitte i fagutvalget før de blir valgt. Representantene har oppmøteplikt på både Studenttinget og Fagutvalgsmøtet i forkant av et Studentting. Paragrafen trer i kraft fra

11 Tilleggsforslag fra Kaja Heltorp; "Paragrafen trer i utgangspunktet i kraft fra men med forbehold om et halvt års forsinkelse for institutter som ikke velger studenttingsrepresentanter på høstallmøte." Vedtatt med tilleggsforslaget fra Kaja Mathilde Heltorp Meatless monday Saksforbereder: Kaisa Hautala, prosjektleder for NOAHs vegetarkampanje Leder i NOAH Siri Martinsen orienterte om hva NOAH er, samt presenterte saken. (Se sakspapirene for utdypelse). Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: IMT: God sak, men folk bør få velge selv. Man bør undersøke om vegetartilbudet som er pr. i dag blir benyttet? INA: UMB er det eneste landbruksuniversitetet i Norge. Dette blir litt som "å skyte seg selv i foten". Man bør heller øke fokus på "kortreist mat". IHA: Enig med kortreist mat. Uenig i at vegetarmat er sunnere. ILP: Bredere utvalg av vegetarmat. Bør ha mer fokus på laktose og glutenfri mat. Bør også ha en avstemning angående dette på neste Allmøte. IPM: Positive til dette. Vegetartilbudet bør imidlertid være bra, ikke bare at skinka er fjernet fra ostebagetten. IØR: Markedsføre vegetartilbudet bedre. Er mot tvang, hvis man skal fjerne all kjøtt på mandager. IKBM: Ikke positive til dette. De mener det samme som INA. Bør også satse på sesongbasert mat. Noragric: Positive til Noah sitt forslag til vedtak. Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Torfinn Belbo, Fredrik Rønningen, Henriette Tryggestad, Tord Ståle Storbækken, Joacim Kontny, Ingvild Steinnes Luteberget, Hans Emil Glestad, Liv Nedrebø, Markus Pilskog, Hans Olav Kristiansen, Louis Wibe, Helene Lund- Johansen, Bjørn Mong Torfinn Belbo beklaget at Studentstyret kanskje hadde tolket Noah sitt opprinnelige forslag til vedtak feil. Momenter som kom frem under diskusjonen: - Dette forslaget er bra for sydligliggende land, men ikke for kalde Norge. - Spørsmål om verdigrunnlaget til kampanjen, Uenighet om grasbaserte produksjoner kan kalles mindre miljøvennlige enn importerte grønnsaker. - Foreslår mat fra skogen? - Foreslår kortreist norsk mandag! - God kampanje, men ikke rett forum å skulle bestemme dette i Studentting? Martinsen oppsummerte diskusjonen, samt besvarte direkte spørsmål. Hun mente også at norsk landbruk burde fokusere mer på den vegetabilske delen. SiÅs v/leder Fredrik Rønningen ønsket innspillene velkommen, men poengterte også at det er en økonomisk side av denne saken. Kantinedriften går nå med et akseptabelt underskudd. Noah sitt opprinnelige forslag til vedtak: 11

12 Falt. NOAH v/martinsen presenterte også et alternativt forslag til vedtak; "Studenttinget oversender anmodning til SiÅs om å innføre "Meatless Monday" kampanjen i SiÅs kantiner, og vurderer praktiske løsninger for gjennomføring". Falt. INA; Studentstyret oversender en anmodning til å innføre meatless Monday, med hovedvekt på kortreist mat, til SiÅs kantiner." Falt. IHA; "dropp Meatless Monday, men send anmodning til SiÅs om å fokusere mer på kortreist mat, øke vegetar tilbudet og informasjon om dette. " Vedtatt Innføring av Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk på UMB Saksforberedere: Lene Elizabeth Hodge/Kaja Mathilde Heltorp Kaja Mathilde Heltorp orienterte i saken. Bakgrunn fra sakspapirene: Kunnskapsdepartementet forventer at innen 2012 vil det Nasjonale Kvalifikasjonsrammeverket (NKR) innføres i alle høyere utdannings institusjoner i Norge. Dette betyr at UMB vil utvikle kandidatbeskrivelser for de ulike studieprogrammene, og disse skal gjelde for alle studenter innenfor samme bachelor, master eller doktorgrad. Kvalifikasjonsrammeverket tar utgangspunkt i å beskrive hvilke kvalifikasjoner studenten forventes ha når han/hun er ferdig med å studere. Videre skal man trekke linjer til emnene; hvis kandidaten for eksempel forventes å kunne benytte økonomisk teori og metode til å utføre samfunnsøkonomiske analyser lærte denne kandidaten det blant annet i ECN 271; prosjektanalyse verdsetting av naturressurser. Videre skal emnebeskrivelsen fortelle HVORDAN studenten er tenkt å oppnå kvalifikasjonen. (Eksempel; I ECN 220 skulle for eksempel undertegnede ha fått ferdigheter til å lese økonomiske utredninger, NOU-utredninger og stortingsmeldinger NKR angir rammer for å beskrive hvordan og gjennom hvilke temaer og øvelser jeg skal ha tilegnet meg denne kunnskapen det skal være mulig for studentene å spørre hvordan ble jeg utfordret til å tenke kritisk-analytisk i dette emnet?. Det håper i det minste Studentstyret! For da vil studentene ha større rom for å spørre; hvordan gir den modellen du presenterer der oppe meg kunnskap til å forstå den NOU-en her? ) Kvalifikasjonsrammeverket har følgende tre kategorier; Kunnskap; (fagforståelse, tverrfaglighet, teorigrunnlag) Ferdigheter; (mange ting; fremstillingsevne, evne til å anvende teori og fag på problemstillinger, evne til kritisk-analytisk tenkning) Kompetanse; (evne til å lære kontinuerlig osv) Du skal altså, når kvalifikasjonsrammeverket er innført kunne se hvordan hvert enkelt fag leder fram til de nødvendige kvalifikasjonene. Slik skal denne prosessen sikre at alle UMB-kandidater 12

13 får den kompetansen som er beskrevet i NKR. Hvis det finne hull i utdanningene mht de forventede kvalifikasjoner skal disse tettes, og hvis det ligger obligatoriske fag som ikke er nødvendige for graden i utdanningen skal disse fagene ikke lenger være obligatoriske. I vedlegget er 5-trinnsmodellen for innføringen av systemet beskrevet. På trinn 1 er studentene invitert med i arbeidet med å beskrive en UMB-profil for de andre kvalitetene utenom de rent faglige som kjennetegner UMB-kandidaten. Det er ikke selvfølgelig at UMB skal utvikle en slik egen profil på sine studenter, men studentstyret er foreløpig av den oppfatning at dette er en hyggelig idé, da vi: 1) Regner med at UMB kandidatene er helt spesielle og har kunnskaper og ferdigheter som de ikke kunne oppnådd noe annet sted og at det ført og fremst er dette som kjennertegner majoriteten av oss som studenter og kandidater. 2) Tror dette vil innebære å konkretisere de flotte festtaleflosklene man hører om vår fortreffelighet som studenter, vår dugnadsvilje, selvstendighet, vår spesielle miljøprofil osv. og fortelle oss hvor det er meninga vi skal ha plukket opp alle disse fortreffelige egenskapene og erfaringene. Studentstyret er noe bekymret for at det enkelte institutt og emneansvarlig skal behandle NKR som en papirtiger og anse det som en administrativ skriveøvelse. Studentstyret mener det er bra for den faglige helheten i studieprogrammene gjennomgås på denne måten og at undervisning, emner og programmer tilpasses NKR, ikke at NKR tøyes for å passe til eksisterende fag og emner. Dette tror vi tjener studentene. NKR vil også gi studentene noen ankepunkter i forhold til fag kritikk og kvalitet på undervisningen. (Eksempel; hvis det står i beskrivelsen at studentene skal forstå, kunne analysere eller trekke sammenhenger (noe det sannsynligvis står i ganske mange beskrivelser) og du bare blir presentert for teori skrevet rett ut av læreboka og din foreleser sier at han kan jo ikke hjelpe deg å forstå noen sammenheng, den er du nødt til å se selv er opplagt en del av undervisningsjobben ugjort i hht. NKR. ) Studentstyret foreslår at vi basert på diskusjonen i Studentting forfatter et notat fra Studentdemokratiet til undervisningsutvalgene og til administrasjonen på UMB der man: 1. Fastslår at studentene mener dette er en god prosess som må prioriteres av instituttene. 2. Sier at studentene forventer at instituttene tar prosessen alvorlig og ikke tilpasser NKR til sine emner og programmer, men programmene og emnene til NKR. 3. At UMB studentene mener de selv er rosinen i pølsa og noe helt ekstra, og at UMB derfor utvikler en egen kompetanseprofil som synelig gjør også disse kvalitetene 4. både typiske personlig og faglige egenskaper bør beskrives i UMBs NKR-profil. 5. foreslå momenter UMBs kompetanseprofil vil inneholde basert på diskusjonen på Studentting. Momenter som har vært til diskusjon i fagutvalgene/ og åpne spørsmål: Bør UMB utvikle sin egen kompetanseprofil? Hvorfor/ hvorfor ikke? Hvem er UMB-kandidaten i tillegg til en student med oppnådd grad? Hvordan ble UMB-kandidaten det lille ekstra? Ble han/hun for eksempel miljøbevisst pga det faglige tilbudet på UMB? Fordi studentene på UMB har et aktivt miljøvern-miljø og mange miljøvennlige lag og foreninger? Var det kildesortering på Pentagon som gjorde utslaget? Hvem ønsker du som UMB student å være når du er ferdig med din utdanning? Hva er særegent med å studere på Ås, hvilke faktorer gir Ås-studenten den spesielle kompetansen vi kan bruke seinere i livet? 13

14 Forslag fra Studentstyret: En UMB-kandidat er: Etisk bevisst Miljøbevisst Kritisk analytisk Sosial En aktiv borger av et Universitet En UMB-kandidat har: Flerfaglig/tverrfaglig forståelse av miljø Felleskapsfølelse, handlingskraft God vurderingsevne Vilje og selvstendighet til å levere det lille ekstra En UMB-kandidat vil: Levere det ekstra Være et aktivt medlem av et felleskap I en arbeidssituasjon være kritisk analytisk Et positivt sosialt tilskudd til et team Tilføre miljøperspektiv Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: ILP: Bør være sentrert rundt fag. For mye mål, for lite konkret. IPM: Støtter seg til at det bør bli bedre porteføljer på fag. IØR: Positive til NKR. IKBM: Positive til NKR. Noragric: Positive til NKR. Tenker at en UMB profil kan være inspirerende. IMT: Bra NKR. Skeptiske til UMB profil, vi er for forskjellig. INA: Positive til NKR. Bruke UMB profil mer utad. IHA: Generelt positive til NKR. Litt skeptiske til UMB profilen. Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Ingvild Steinnes Luteberget, Henriette Tryggestad, Guro Karoline Flugon Aase, Anne Maren Engeloug, Anne Kristin Kjernlie, Trine Isaksen, Joacim Kontny, Ole Martin Steien, Hans Olav Kristiansen, Tord Ståle Storbækken, Torfinn Belbo, Liv Nedrebø, Helene Lund-Johansen, Daniel Ewald, Oda Aase Johnsen Momenter som kom frem under diskusjonen: - Er det lurt å bruke så mye penger på dette nå, så kort tid før sammenslåingen med NVH? - Hvilken verdi har UMB-profilen? er dette bare en papirtiger og har den noen verdi for studentene? - Tror NKR er bra for studentene men at en UMB profil blir svært svevende og ukonkret. - UMB profil høres hyggelige ut, men virker veldig generaliserende. Ønsker å sende signal om at NKR ikke må bli en papirøvelse men at UMB profilen er unødvendig og sannsynligvis uansett ikke vil ha noen betydning. - UMB studentene oppfattes uansett som en masse utad. Derfor er det fint med en UMB profil for å bevisstgjøre på våre ekstra kvaliteter. - En eventuell UMB profil bør omfatte de typiske Studentsamfunnsverdiene som engasjement, dugnadsånd, sosiale ferdigheter osv. Studentstyret foreslår at vi basert på diskusjonen i Studentting forfatter et notat fra Studentdemokratiet til undervisningsutvalgene og til administrasjonen på UMB der man: Fastslår at studentene mener dette er en god prosess som må prioriteres av instituttene. 14

15 Sier at studentene forventer at instituttene tar prosessen alvorlig og ikke tilpasser NKR til sine emner og programmer, men programmene og emnene til NKR. At UMB studentene mener de selv er rosinen i pølsa og noe helt ekstra, og at UMB derfor utvikler en egen kompetanseprofil som synelig gjør også disse kvalitetene både typiske personlig og faglige egenskaper bør beskrives i UMBs NKR-profil. foreslå momenter UMBs kompetanseprofil vil inneholde basert på diskusjonen på Studentting. Vedtak: Studentstyret forfatter et notat basert på diskusjonen som overleveres undervisningslederne og studieavdelingen. Vedtatt Godkjenning av Samarbeidsdokumenter for studentdemokratiene ved NVH og UMB i forbindelse med DnU prosessen Saksforbereder: Torfinn Belbo Torfinn Belbo orienterte i saken. Saken går ut på å godkjenne fellesdokumenter om politikk og grunnprinsipper for samarbeid mellom VSU og NSO-Ås. Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Liv Nedrebø, Anne Kristin Kjernlie, Oda Aase Johnsen, Hans Olav Kristiansen, Henriette Tryggestad, Hans Emil Glestad, Ingvild Steinnes Luteberget, Daniel Ewald Siden det ble fremmet et endringsforslag fra IKBM, ble det diskutert litt frem og tilbake om Studenttinget skulle fremme en disens til dokumentet (vedlegg 7). Det ble også kommentert at det var negativt at man ikke kunne komme med endringer til dokumentet uten at det måtte kalles en dissens. Vedtak: Studenttinget godkjenner samarbeidsdokumentene Grunnprinsipper for Studentdemokratiene ved NVH og UMB i etableringen av Det nye Universitetet på Ås. og Felles politikk for studentorganene ved UMB og NVH ved etableringen av det nye Universitetet. Vedtatt. (Vedleggene 6 og 7 til sakspapirene) Det ble fremmet endringsforslag fra IKBM; Stryke 2 setninger i vedlegg7, f.o.m. "Vi ønsker et godt tematisk navn. Erstattes med "Det nye universitetet skal hete Universitetet i Ås" Falt Orienteringssaker Verv til valg på Allmøtet Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Torfinn Belbo presenterte vervene som er på valg på Allmøte den 30. november. 15

16 - Nestleder - Velferdsansvarlig - Styremedlem - Representant i Universitetsstyret (mannlig) - Studentdemokratiets valgnemnd Orientere om oppfølging av saker fra ST-4 Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Torfinn Belbo gjennomgikk raskt hva som var utviklingen i sakene fra ST-4, se nedenfor, utdrag fra sakspapirene Resolusjon om UMBs arealstrategi Universitetsstyret fikk oversendt vedtakene fra Studentting og disse ble referert til av rektor som styreleder i Universitetsstyremøtet. Universitetsstyret har nå vedtatt at de ønsker å gi tomt til studentboliger, fortrinnsvis gjennom bortfeste men sekundert gjennom fri stasjon. Universitetsstyret søker KD og Stortinget om dispensasjon fra avhendingsinstruksen. Studentrepresentant i Universitetsstyret Anders Klaseie skal overvåke administrasjonens arbeid med søknad til myndighetene Innspill til forhandlinger om avtale mellom SiÅs og UMB Vedtaket i Universitetsstyret slår fast at loven om fri stasjon, med tilhørende forskrifter, legger premissene for samarbeidsavtalen mellom UMB og SiÅs. Anders Klaseie var meget klar på at administrasjonen nå må lande samarbeidsavtalen med SiÅs. Universitetsstyret var samstemt i at avtalen må gjøres mest mulig studentvennlig NLU, UMBstudentenes Næringslivsutvalg Arbeidet med et NLU for alle karriereaktiviteter for UMBs studenter er for øyeblikket lagt på is. Samfunnet og UKA har konsentrert seg om arrangering av Karrieredagen og vil trygge denne som sitt arrangement gjennom å inngå kontrakt med UMB om enerett til å arrangere denne. Man vil også opprette et NLU innad på Samfunnet i første omgang. De kommer til å velge en leder for dette, samt en Karrieredagsansvarlig på Samfunnets Generalforsamling. Dette utvalget kommer ikke til å forvalte merkevaren "UMB-studenten" eller håndtere næringslivskontakt på campus. Utvalget vil jobbe med profesjonalisering av Karrieredagen og samkjøre bedriftskontakt mellom Samfunnet, UKA og Tuntreet. SiÅs representant Heidrun Ullerud kunne opplyse at SiÅs har workshop vedrørende utforming av nye studentboliger. Dato: kl på Samfunnet. Hun oppfordret alle til å komme dit! 1157 Eventuelt Det var meldt inn fire saker til eventuelt. 1. IMT - NSB NSB har satt opp prisen for studentene. Kan ikke Sts fikse det? Innspillet ble tatt i mot og skal jobbes videre med, Studentstyret vil ta saken til NSO sentralt. 2. INA Forelesningstidspunkt 16

17 På grunn av prekær boligsituasjon, og derfor mange pendlere spør vi? Kan man gjøre noe med forelesningstidspunktene? Kan de begynne kl i stedet for 08.15? Ønsker en sak om dette på ST IØR Næringslivsutvalget Oda Aase ønsket at Studentstyret skal ta opp igjen Næringslivsutvalget og jobbe videre med saken. Torfinn Belbo og Kaja Mathilde Heltorp kommenterte i saken og lover å ta utfordringen og invitere Samfunnet til dialog. Torfinn Belbo ønsker et utvalg som skal se på behov, ønsker og hvordan et en eventuell slik ordning kan bli best for flest mulig. 4. IØR Tuntreet Oda Aase oppfordret alle til å gå på Samfunnets GF og ønsket dialog i Studentting om man ønsker å anmode Tuntreet om mer politisk vinkling. Det ble gjort klart at vi respekterer at Tuntreet er et organ for Studenter samfunnet men at noen savner en mer campusbasert avis, eventuelt et mer Campusorientert Tuntreet Møteevaluering Kort oppsummert: - Kjempebra møte! - Altfor langt.. - God mat! - Ønske om varm mat hvis møtene skal vare så lenge. Møteledelsen spurte Studenttinget om hva de synes om at eksterne kommer med saker slik Noah har gjort denne gang? Studenttinget stilte seg positivt til det. Ole Martin Steien takket for seg. "har tatt det rolig og chill i kveld" (sitat) slik at folk fikk tid til å diskutere viktige saker etter anmodning fra Studentstyret og ønsker fra Studentting på Sørmarka. 17

Studenttingsmøte nr. 5~2011

Studenttingsmøte nr. 5~2011 Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 Mandag 14. november 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2011, MANDAG 14. NOVEMBER KL. 17:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 Mandag 19. mars 2012 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtereferat er også å finne på: http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2012,

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.02.2012 GODKJENNING TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 29.02.2012 Torbjørn Kornstad (TK), Siri Margrethe Løksa (SML),

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 1 2 STUDENTTING 3-2013, MANDAG 15. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift.

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift. 1302 1901 LMU-SAK NR: 2/2011-3 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 2/2011-3 Retningslinjer

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2012

REFERAT Allmøte vår 2012 Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap P REFERAT Allmøte vår 2012 Onsdag 2. mai 2012 kl 12.15 kl 15.00 i Festsalen

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2012

Studenttingsmøte nr. 1~2012 Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/sakspapirer-for-studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2011

Studenttingsmøte nr. 4~2011 Studenttingsmøte nr. 4~2011 Mandag 19. september 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2011, MANDAG 19. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013

LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013 1302 1901 LMU-SAK NR: 11/2013 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer