Studenttingsmøte nr. 5~2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 5~2011"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 17. OKTOBER KL. 17:15 I BT- BYGGET BT3A.16 FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 1151 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER ENDRING AV STUDENTSTYRETS SAMMENSETNING, EVENTUELL VEDTEKTSENDRING PÅ ALLMØTE FØRSTE GANGS BEHANDLING AV BUDSJETT FOR NSO-ÅS STUDENTTINGETS INNSPILL TIL HØRINGEN AV UMBS MILJØSTRATEGI ADMINISTRASJONSSAKER KOMITÉ FOR SEMESTERETS BESTE FORELESER VEDTAKSSAKER GODKJENNING TILDELING AV VELFERDSMIDLER ENDRING I VEDTEKTENE TIL NSO-ÅS MEATLESS MONDAY INNFØRING AV NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK PÅ UMB GODKJENNING AV SAMARBEIDSDOKUMENTER FOR STUDENTDEMOKRATIENE VED NVH OG UMB I FORBINDELSE MED DNU PROSESSEN ORIENTERINGSSAKER VERV TIL VALG PÅ ALLMØTET ORIENTERE OM OPPFØLGING AV SAKER FRA ST EVENTUELT MØTEEVALUERING Vedlegg: 1. Forslag til Budsjett for NSO-Ås 2012, med forklaring til kontoer 2. UMBs Miljøstrategi Fordelingsskjema Tilleggsmidler høst Fordeling presentert i Tabell 5. Utdrag av Studienemnds sak nr. 38/2011 Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ved UMB - drøftingssak 6. Grunnprinsipper for Studentdemokratiene ved NVH og UMB i etableringen av Det nye Universitetet på Ås 7. Felles politikk for studentorganene ved UMB og NVH ved etableringen av det nye Universitetet 3

4 1151 Konstituering Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra forrige møte legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Referatsaker Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Følgende har referatplikt til Studenttinget: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentorganisasjon (NSO) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Fellesstyret UMB/NVH ved studentrepresentanten Referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Det vil kun være mulig å gi korte svar til direkte spørsmål. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. 4

5 1153 Diskusjonssaker Endring av Studentstyrets sammensetning, eventuell vedtektsendring på Allmøte Saksforberedere: Torfinn Belbo og Kaja Mathilde Heltorp Diskutere eventuell vedtektsendring for NSO-Ås der det innføres halvt års overlapp for leder og nestleder. Bakgrunn: Leder og nestleder i Studentstyret NSO-Ås velges i dag med et halvt års overlapp henholdsvis på vår og høst. Både leder- og nestledervervet er store verv i hundre prosent stilling. Som leder og nestleder må man sette seg inn i store og krevende prosesser, saksgang, uformell saksgang, NOUer, lover og regelverk, forskrifter både eksternt og internt, historikk, organisasjon, osv. I tilegg til mye ren formell kompetanse, krever leder- og nestledervervet mye uformell læring; prosesser er sjelden det samme i praksis som på papiret, ofte langt der ifra. Å skrive og fremme saker, bli slagkraftig i forhold til universitetets administrasjon og valgte styringsorganer, lære seg timing, fornuftig argumentasjon og historikk i saker tar lang tid. Dette fører til at det grovt skissert tar leder og nestleder ca et halvt år å lære seg og fungere i vervene sine. Dette mener leder og nestleder i Studentstyret er uheldig og at man bør diskutere løsninger for å gjøre overlapping og læringsprosessen lettere og bedre slik at man fungerer tilnærmet optimalt i hele sin funksjonsperiode som leder eller nestleder. Leder og nestleder ønsker at Studenttinget diskuterer fordeler og ulemper ved å velge leder og nestleder for 1 1/2 år der den nyvalgte det første halve året fungerer som styremedlem og er under opplæring til leder- eller nestledervervet. Dette vil fylle nåværende styremedlem valgt på høsts stillings instruks i tillegg til at det vil gi den påtroppende god oversikt over prosesser og historikk, mulighet til å lære og fordøye formelle og uformelle prosesser, og god opplæring i leder og nestleders arbeidsoppgaver, slik at den nyvalgte kan fungere betraktelig bedre når han/hun går over fra rollen som styremedlem til rollen som leder eller nestleder. Det første halve året som fungerende styremedlem og påtroppende er ikke tenkt kompensert. Momenter til diskusjon: Tenkelige positive effekter av en slik vedtektsendring: Et mer slagkraftig studentdemokrati ovenfor ledelse på universitetet, i NSO på landsdekkende plan, og innad. Mer kompetent leder og nestleder i hele virkningsperioden med større vurderingsevne og mer trykk fra studentene i alle organer fra studentene; ILT, ST, SN osv. Mindre tid som går med på å sette seg inn i prosesser og arbeidsmetode for fungerende leder og nestleder. Tenkelige negative effekter av en slik vedtektsendring; Vanskeligere rekruttering da hele vervet vil innebære totalt 1 ½ års virketid. Økt arbeidspress på leder og nestleder fordi man har et kontinuerlig og lengre opplæringsansvar. Minsker antall studenter totalt innom Studentstyret om påtroppende erstatter styremedlem, færre får mulighet til å gjennomgå den politiske læringsprosessen et verv i Sts innebærer. Forslag til vedtak: Studentstyret vil ta innspillene med i videre drøftninger av den eventuelle vedtektsendringen. 5

6 Første gangs behandling av budsjett for NSO-Ås 2012 Saksforbereder: Torfinn Belbo Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til budsjett for NSO-Ås 2012, med forklaring til kontoer. Å foreta en førstegangs behandling av Studentdemokratiets budsjett for 2012, som skal vedtas på ST-6. Bakgrunn: På ST-2/2011 ble det gjort en endring i Studentdemokratiets vedtekter etter ønske om en mer grundig behandling av budsjett for Studentdemokratiet. I nåværende vedtekter står som følger: Del Høstsemesteret (ST-5) Følgende saker skal godkjennes/behandles. 128 c. Studentstyret fremlegger forslag til budsjett for neste år, Studenttinget behandler budsjettet. På bakgrunn av dette har Studentstyret utarbeidet et foreløpig forslag til budsjett som skal diskuteres på ST-5. Inntekter Inntekter viser oversikten over den samlede inntekten som Studentstyret har. Refusjoner er en sum med penger som vi får fra UMB for at Universitetsstyrerepresentantene har et kontor i Studentstyrets lokaler. Tilskudd UMB og inkluderingsmidler kommer fra UMBs budsjett. Semesteravgift er en sum penger Studentdemokratiet får fra samskipnadens inntekter fra semesteravgiften. Det forekommer ofte også andre inntekter på studentdemokratiets regnskap, men dette er stort sett inntekter som blir gitt for direkte å dekke kostnader utenfor studentdemokratiets budsjett. For eksempel midler som søkes på fra NSOs fond, Frifond eller andre. Det budsjetteres ikke med disse eventuelle inntektene. Tilskuddet fra UMB til inkluderingsmidler økes med (33 %) fra budsjettet Tilskuddet fra semesteravgiften øker med kr (13 %) for å øke velferdsmiddelpotten, dekke opp for økte personalkostnader og økt kontingent til NSO. Kostnader Personalkostnader: I 2012 vil det bli en økning i personalkostnader på rundt kr ,-. Dette er et usikkert tall i og med at lønnsforhandlingene ikke er før i begynnelsen av neste år og nye lønnssatser trer i kraft fra 1. april Andre driftskostnader Dette er midlene Studentstyret til enhver tid disponerer. Her foreslås en endring i kontoene: Stryking av konto 6501, Utgiftsført utstyr: I og med at pcer og printer nå dekkes av UMB gjennom fri stasjonsordningen, vil det etter all sannsynlighet ikke komme noen store investeringer på utstyr som trenger å utgiftsføres. 6

7 Forslag til gjeldende poster: 6720 Honorar, oversetting sakspapirer 6710 Kurs, utdanning og opplæring 6801 Kontorhold 6821 Organisasjonsutgifter, inkl. seminarer Telefon 6940 Porto 7300 Markedsføring, infoarbeid, web 7350 Møter, reiser og representasjon 7530 Allmøte- og studenttingsmøter 7700 Diverse driftsutgifter Her foreslås en rydding i hva som skal inngå i de ulike kontoene, og dermed omprioritering av midler til disse: Den kraftige stigningen i Kurs, utdanning og opplæring kommer av at vi ønsker å flytte kursing og skolering av tillitsvalgte inn i denne i stedet å sette disse utgiftene på Organisasjonsutgifter, inkl. seminarer. Dette for å synliggjøre bedre hva pengene faktisk går til. Dermed reduseres sistnevnte konto betraktelig. Reduksjonen Kontorhold kommer av at vi har erfart at vi har relativt små utgifter på denne kontoen i forhold til det som tidligere er budsjettert. Reduksjonen av Markedsføring, infoarbeid, web kommer av at den var budsjettert forholdsvis høyt i 2011 i forhold til utgiftene vi har hatt og kommer til å få. Reduksjonen i Diverse driftsutgifter går til Organisasjonsutgifter. Det gledelige er at vi har kuttet med totalt 8000 kr i driftsutgifter som kan gå til velferdsmiddelpotten. NSO kontingent: Norsk studentorganisasjon mottar 35,- per student hvert semester til driftsstøtte av NSO, ut fra antall studenter ved UMB som har betalt semesteravgift for fjorårets semester. I 2012 vil dette være kr ,- regnet ut fra antall studenter som har betalt semesteravgift 2011 (4200 på vår og 4629 på høst). Tallene er ikke bekreftet, men er klare til ST-6. Eventuelle avvik her vil dekkes med økt/redusert tilskudd fra semesteravgiften (SiÅs). Kulturelle/sosiale tiltak: Studentstyret foreslår en økning av inkluderingsmiddelpotten på (27 %) og en økning av velferdspotten på kr (5 %). Differanse Med budsjettet slik det nå er foreslått, går vi så godt som i 0, med kr 700 i overskudd. Momenter til diskusjon: Studentstyret ønsker at følgende diskuteres: 1. Er det noen spesielle satsninger Studentstyret bør gjøre i løpet av det neste året som vi bør avsette ekstra midler til innenfor driftsbudsjettet? For eksempel mer heftig skolering av tillitsvalgte, bredere markedsføring, eller kampanjearbeid? Forslag til vedtak: Studentstyret vil ta Studenttingets kommentarer til etterretning i utforming av endelig budsjett for 2012 som skal vedtas på ST-6. 7

8 Studenttingets innspill til høringen av UMBs miljøstrategi Saksforbereder: Torfinn Belbo Vedlegg Vedlegg 2: UMBs miljøstrategi At Studenttinget kommer med innspill til UMBs miljøstrategi Bakgrunn: UMBs strategi for har følgende visjon: Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. Det er videre nedfelt at Universitetet skal være, og bli oppfattet som, Norges fremste miljøuniversitet. Disse formuleringene forplikter og danner grunnlag for utarbeidelse av en ny miljøstrategi. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til miljøstrategi som skal gjelde for perioden I løpet av året som har gått, har en arbeidsgruppe jobbet med utforming av forslag til ny miljøstrategi. Denne gruppen har bestått av Mari Sundli Tveit (prorektor for utdanning), Tor Åge Diserud (Miljøkoordinator), Heikki Fjelldal (innkjøp), Ørjan Totland (INA), Øystein Johnsen (Studentstyreleder), Bård Grasbekk (Student), Lena Marie Kjøbli (HMS), Margrett Brovold (IKBM), Helen K. French (IPM), Carl Tomas Jørstad (DSA), Geir Tutturen (ITS), Stein Vadsø (SKP), Jan Sigurd Pettersen (Eiendom), Ingvar Selmer-Olsen (SHF). Forslaget sendes nå ut på høring med en frist på 3 uker med tilbakemelding senest 19. oktober til miljøkoordinator Tor Åge Diserud. UMB ønsker tilbakemelding på alle områder som er belyst i forslaget, og de ber om at følgende vurderes: Er ambisjonene i tråd med UMBs visjon, øvrige strategier og målsetninger? Burde det vært tatt med områder som ikke er nevnt her? Er det tatt med riktige og mange nok tiltak? Er planen realistisk og gjennomførbar? Er planen kommuniserbar og vil den bli lest? Er dokumentet for omfattende eller for lett? Andre forhold? Tilbakemeldingene i høringssvarene vil danne grunnlag for den endelige miljøstrategien som oversendes universitetsstyret for endelig godkjenning senere i høst. Planen settes i verk fra 1. januar Forslag til vedtak: Studentstyret tar innspillene fra diskusjonen til etterretning og skriver et høringssvar på vegne av Studentdemokratiet som ettergodkjennes på ST Administrasjonssaker Komité for semesterets beste foreleser Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Godkjenne kandidater til komiteen som skal kåre semesterets beste foreleser. 8

9 Bakgrunn: Som et ledd i studiekvalitetsarbeidet ved UMB, kårer studentene semesterets beste foreleser. Utmerkelsen semesterets beste foreleser henger høyt hos de vitenskaplig ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere forelesere til bedre undervisning. Alle studenter ved UMB kan nominere forelesere. Prisen til semesterets beste foreleser høsten 2011 deles ut på Allmøtet den 30. november. I komité for semesterets beste foreleser skal det sitte fire studenter, vervet er ettårig. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen. Nestleder i Studentstyret bistår komiteen i arbeidet. Kandidater: 1155 Vedtakssaker Godkjenning tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Zuzana Mičeková Vedlegg: Vedlegg 3: Fordelingsskjema Tilleggsmidler høst 2011 Vedlegg 4: Fordeling presentert i Tabell Godkjenne tildelingen av tilleggsmidler fra velferdsmidlene for Bakgrunn: En komité nedsatt av Studenttinget har utarbeidet forslag til fordeling av tilleggsmidler fra velferdsmidlene. Forslaget samt mer utfyllende fordelingsskjema ligger vedlagt. Komiteen har bestått av: Velferdsansvarlig 2011 Internasjonalt ansvarlig 11/12 Økonomisjef Samfunnsstyret 2011 Studentrepresentant i SiÅs Velferdsansvarlig 2010 Representant valgt av ST-4-11 Representant valgt av ST-4-11 Zuzana Micekova Lene Elisabeth Hodge Johan Tørrasen Heidrun Ullerud Anne Guri Weihe Ranghild Rolfsdatter Trønnes Tom Omar Abrahamsen Etter vårens tildeling av velferdsmidler er igjen kr I tilleggsmidler skal fordeles 6 % av velferdsmidler potten (kr ) på de ulike lag og foreninger ved UMB. Studenttinget satt igjen med kr (6 % av fra vår). Reglementet sier følgende om tilleggmidler: 3.4 Tilleggsmidler Tilleggsmidlene fordeles om høsten, og består av 6 % av velferdsmiddelpotten.. Tilleggsmidlene deles ut til eventuelle nystartede lag/foreninger og lag/foreninger som har endt opp med et høyere aktivitetsnivå eller utgifter enn det som var ventet ved hovedtildelingen. Et høyere aktivitetsnivå enn forventet må dokumenters ved å vise til halvårsrapport. Dersom det søkes om støtte til aktiviteter som har fått avslag ved hovedtildelingen, må dette begrunnes godt. OBS! Det åpnes normalt ikke for å søke støtte til nye aktiviteter ved denne tildelingen. Dersom det står ubrukte midler på denne posten ved årets slutt skal disse overføres til Studentenes Velferdsfond ( ). 9

10 Fordelingskomiteen hadde møte for fordeling av tilleggsmidler 4. oktober. Totalt søkte 15 lag og foreninger om til sammen kr ,-. På komitémøtet var det seks medlemmer til stede. SiÅs var ikke representert. Tre organisasjoner som mottok grunnstøtte ved vårtildelingen søkte ny grunnstøtte i høst. I følge reglementet kan et lag eller forening kun motta støtte en gang i året ( 3.1 i reglementet), og disse har derfor ikke blitt tildelt grunnstøtte i høst. Det har blitt søkt om støtte til reiser og lukkede arrangementer, og komiteen har etter reglementet og hva som har blitt praktisert tidligere nedprioritert slike tiltak. I henhold til reglementet ( 5.4d) vil ikke utgifter til alkohol dekkes. Denne høsten ble det søkt om støtte til mange åpne arrangement, og søknadene har jevnt over vært gode. Likevel vil det med den fordelingen som legges frem for ST-5/10 være en resterende pott på kr ,- dette overføres, med forbehold om at tildelingen godkjennes, til velferdsfondet. Forslag til vedtak: Studenttinget godtar fordeling av velferdsmidler, høsten 2011, som fremlagt i vedlegg 3 og Endring i vedtektene til NSO-Ås Saksforberedere: Mari Jellum Helgerud og Helene Lund-Johansen Hensikt. Endre NSO-Ås vedtekter slik at fagutvalgslederne sikres fast plass på Studentting. Bakgrunn: Lederen for Fagutvalg har god innsikt i hva som skjer på Instituttet og kan lettere ta med saker som har vært på Studentting på neste Fagutvalgsmøte. Studentstyret har observert at mange gode momenter fra debatter i fagutvalgene ikke blir løftet videre når sakene diskuteres og skal vedtas i Studentting. Videre har allerede fagutvalgslederne og nestlederne oversikt over studenttingspapirer gjennom IS-middagen, slik vil en økt belastning på ca 3 ganger 3 ekstra møtetimer i semesteret ikke være en mye større belastning for vervet. På Allmøtet vår 2011 ble det lagt til i handlingsplanen til Studentstyret at: "Studentstyret skal utrede muligheten for at fagutvalgslederne sikres fast plass på Studenttinget. I forbindelse med dette skal det vurderes å etablere en kompensasjonsordning for vervet". Forslaget har blitt drøftet på Instituttstyremiddag og fagutvalgslederne og nestlederne var positive til forslaget. Hvem som representerer instituttene på Studentting reguleres i dag av 20 i vedtekter for NSO- Ås; 20. Fagutvalget velger selv om Studenttingsrepresentantene skal velges av fagutvalget eller av instituttallmøtet. Det er ikke et krav om at studenttingsrepresentantene skal sitte i fagutvalget før de blir valgt. Representantene har oppmøteplikt på både Studenttinget og Fagutvalgsmøtet i forkant av et Studentting. Forslag til vedtak: 20 endres til; Fagutvalgslederne må være en av Studenttingsrepresentantene i den perioden denne sitter som Fagutvalgsleder. Nestleder i fagutvalget fungerer som leders personlige vara på Studentting. Fagutvalget velger selv de øvrige studenttingsrepresentantene fra instituttet. Det er ikke et krav om at studenttingsrepresentantene skal sitte i fagutvalget før de blir valgt. Representantene har oppmøteplikt på både Studenttinget og Fagutvalgsmøtet i forkant av et Studentting. Paragrafen trer i kraft fra

11 Meatless monday Saksforbereder: Kaisa Hautala, prosjektleder for NOAHs vegetarkampanje 11

12 Studentstyrets tolkning og presisering av vedtak: Studenttinget oversender anmodning til SiÅs om å innføre kjøttfri mandag i SiÅs kantiner Innføring av Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk på UMB Saksforberedere: Lene Elizabeth Hodge/Kaja Mathilde Heltorp Vedlegg: Vedlegg 5: Utdrag av Studienemnds sak nr. 38/2011 Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ved UMB - drøftingssak. Gi UMB studentenes innspill til arbeidet med innføring av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, da spesielt mht. Studentenes oppfatning av utviklingen av en eventuell egen UMB-profil. Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet forventer at innen 2012 vil det Nasjonale Kvalifikasjonsrammeverket (NKR) innføres i alle høyere utdannings institusjoner i Norge. Dette betyr at UMB vil utvikle kandidatbeskrivelser for de ulike studieprogrammene, og disse skal gjelde for alle studenter innenfor samme bachelor, master eller doktorgrad. Kvalifikasjonsrammeverket tar utgangspunkt i å beskrive hvilke kvalifikasjoner studenten forventes ha når han/hun er ferdig med å studere. Videre skal man trekke linjer til emnene; hvis kandidaten for eksempel forventes å kunne benytte økonomisk teori og metode til å utføre samfunnsøkonomiske analyser lærte denne kandidaten det blant annet i ECN 271; prosjektanalyse verdsetting av naturressurser. Videre skal emnebeskrivelsen fortelle HVORDAN studenten er tenkt å oppnå kvalifikasjonen. (Eksempel; I ECN 220 skulle for eksempel undertegnede ha fått ferdigheter til å lese økonomiske utredninger, NOU-utredninger og stortingsmeldinger NKR angir rammer for å beskrive hvordan og gjennom hvilke temaer og øvelser jeg skal ha tilegnet meg denne kunnskapen det skal være mulig for studentene å spørre hvordan ble jeg utfordret til å tenke kritisk-analytisk i dette emnet?. Det håper i det minste Studentstyret! For da vil studentene ha større rom for å spørre; hvordan gir den modellen du presenterer der oppe meg kunnskap til å forstå den NOU-en her? ) 12

13 Kvalifikasjonsrammeverket har følgende tre kategorier; Kunnskap; (fagforståelse, tverrfaglighet, teorigrunnlag) Ferdigheter; (mange ting; fremstillingsevne, evne til å anvende teori og fag på problemstillinger, evne til kritisk-analytisk tenkning) Kompetanse; (evne til å lære kontinuerlig osv) Du skal altså, når kvalifikasjonsrammeverket er innført kunne se hvordan hvert enkelt fag leder fram til de nødvendige kvalifikasjonene. Slik skal denne prosessen sikre at alle UMB-kandidater får den kompetansen som er beskrevet i NKR. Hvis det finne hull i utdanningene mht de forventede kvalifikasjoner skal disse tettes, og hvis det ligger obligatoriske fag som ikke er nødvendige for graden i utdanningen skal disse fagene ikke lenger være obligatoriske. I vedlegget er 5-trinnsmodellen for innføringen av systemet beskrevet. På trinn 1 er studentene invitert med i arbeidet med å beskrive en UMB-profil for de andre kvalitetene utenom de rent faglige som kjennetegner UMB-kandidaten. Det er ikke selvfølgelig at UMB skal utvikle en slik egen profil på sine studenter, men studentstyret er foreløpig av den oppfatning at dette er en hyggelig idé, da vi: 1) Regner med at UMB kandidatene er helt spesielle og har kunnskaper og ferdigheter som de ikke kunne oppnådd noe annet sted og at det ført og fremst er dette som kjennertegner majoriteten av oss som studenter og kandidater. 2) Tror dette vil innebære å konkretisere de flotte festtaleflosklene man hører om vår fortreffelighet som studenter, vår dugnadsvilje, selvstendighet, vår spesielle miljøprofil osv. og fortelle oss hvor det er meninga vi skal ha plukket opp alle disse fortreffelige egenskapene og erfaringene. Studentstyret er noe bekymret for at det enkelte institutt og emneansvarlig skal behandle NKR som en papirtiger og anse det som en administrativ skriveøvelse. Studentstyret mener det er bra for den faglige helheten i studieprogrammene gjennomgås på denne måten og at undervisning, emner og programmer tilpasses NKR, ikke at NKR tøyes for å passe til eksisterende fag og emner. Dette tror vi tjener studentene. NKR vil også gi studentene noen ankepunkter i forhold til fag kritikk og kvalitet på undervisningen. (Eksempel; hvis det står i beskrivelsen at studentene skal forstå, kunne analysere eller trekke sammenhenger (noe det sannsynligvis står i ganske mange beskrivelser) og du bare blir presentert for teori skrevet rett ut av læreboka og din foreleser sier at han kan jo ikke hjelpe deg å forstå noen sammenheng, den er du nødt til å se selv er opplagt en del av undervisningsjobben ugjort i hht. NKR. ) Studentstyret foreslår at vi basert på diskusjonen i Studentting forfatter et notat fra Studentdemokratiet til undervisningsutvalgene og til administrasjonen på UMB der man: 1. Fastslår at studentene mener dette er en god prosess som må prioriteres av instituttene. 2. Sier at studentene forventer at instituttene tar prosessen alvorlig og ikke tilpasser NKR til sine emner og programmer, men programmene og emnene til NKR. 3. At UMB studentene mener de selv er rosinen i pølsa og noe helt ekstra, og at UMB derfor utvikler en egen kompetanseprofil som synelig gjør også disse kvalitetene 4. både typiske personlig og faglige egenskaper bør beskrives i UMBs NKR-profil. 5. foreslå momenter UMBs kompetanseprofil vil inneholde basert på diskusjonen på Studentting. 13

14 Momenter til diskusjon og åpne spørsmål: Bør UMB utvikle sin egen kompetanseprofil? Hvorfor/ hvorfor ikke? Hvem er UMB-kandidaten i tillegg til en student med oppnådd grad? Hvordan ble UMB-kandidaten det lille ekstra? Ble han/hun for eksempel miljøbevisst pga det faglige tilbudet på UMB? Fordi studentene på UMB har et aktivt miljøvern-miljø og mange miljøvennlige lag og foreninger? Var det kildesortering på Pentagon som gjorde utslaget? Hvem ønsker du som UMB student å være når du er ferdig med din utdanning? Hva er særegent med å studere på Ås, hvilke faktorer gir Ås-studenten den spesielle kompetansen vi kan bruke seinere i livet? Forslag fra Studentstyret: En UMB-kandidat er: Etisk bevisst Miljøbevisst Kritisk analytisk Sosial En aktiv borger av et Universitet En UMB-kandidat har: Flerfaglig/tverrfaglig forståelse av miljø Felleskapsfølelse, handlingskraft God vurderingsevne Vilje og selvstendighet til å levere det lille ekstra En UMB-kandidat vil: Levere det ekstra Være et aktivt medlem av et felleskap I en arbeidssituasjon være kritisk analytisk Et positivt sosialt tilskudd til et team Tilføre miljøperspektiv Forslag til vedtak: Studentstyret forfatter et notat basert på diskusjonen som overleveres undervisningslederne og studieavdelingen Godkjenning av Samarbeidsdokumenter for studentdemokratiene ved NVH og UMB i forbindelse med DnU prosessen. Saksforbereder: Torfinn Belbo Vedlegg: Vedlegg 6: Grunnprinsipper for Studentdemokratiene ved NVH og UMB i etableringen av Det nye Universitetet på Ås Vedlegg 7: Felles politikk for studentorganene ved UMB og NVH ved etableringen av det nye Universitetet Godkjenne fellesdokumenter om politikk og grunnprinsipper for samarbeid mellom VSU og NSO-Ås. 14

15 Bakgrunn: I forbindelse med DnU prosessen har det vært jobbet med felles dokumenter for NSO-Ås og VSU ved NVH om vårt samarbeid og om felles politikk. Det politiske dokumentet er begrenset til de sakene der NSO-Ås og VSU har felles oppfatninger. Naturlig nok gjelder ikke dette alle aspekter av DnU prosessen. Alt som ikke er beskrevet i dokumentene står dermed NSO-Ås fritt til å fronte egne meninger om. Dokumentene er allerede vedtatt av VSU og trår i kraft når Studenttinget pva. NSO-Ås har vedtatt dem. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner samarbeidsdokumentene Grunnprinsipper for Studentdemokratiene ved NVH og UMB i etableringen av Det nye Universitetet på Ås. og Felles politikk for studentorganene ved UMB og NVH ved etableringen av det nye Universitetet 1156 Orienteringssaker Verv til valg på Allmøtet Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Å orientere Studenttinget om verv som er oppe til valg på Allmøtet den 30. november i høst. Nestleder Dette heltidsvervet kan sies å være det mest allsidige av alle vervene i Studentstyret, noe som betyr stort handlingsrom, men også mye ansvar. Nestlederen jobber blant annet med fagpolitiske og organisatoriske saker og læringsmiljø. Dersom du er opptatt av studiekvalitet, kan dette vervet være midt i blinken for deg! Du har også gode muligheter for å knytte kontakter utenfor UMB, gjennom arbeid i Norsk Studentorganisasjon. Som nestleder fungerer du som lederens høyre hånd, og skal steppe inn dersom lederen er forhindret fra å gjøre jobben sin. Nestlederen er koordinator for alt som pågår i Studentstyret og blant de tillitsvalgte, har hovedansvar for gjennomføring av Studentting. Nestleder har videre ansvaret for skolering og kontinuitet blant tillitsvalgte, ved blant annet overlappingsseminarer, avspark og liknende. En sitter også med hovedansvaret når det gjelder studentrepresentasjon i ulike styrer, råd og grupper. Nestleder innkaller til møter i Studentstyret. I tillegg har man god kontakt med ledelsen på UMB, gjennom fast plass i både Studienemnda og Læringsmiljøutvalget, og faste møter med Studiedirektøren. Kontakt avtroppende nestleder: eller stikk innom kontoret for en uforpliktende prat. Velferdsansvarlig Velferdsansvarlig skal sørge for at studentvelferd står høyt på dagsorden ved UMB. Man skal sammen med velferdskomiteen fordele velferdsmidlene til nytte for flest mulig studenter, og i tillegg følge opp samarbeidet med SiÅs, med fokus på kantiner, boliger og det psykososiale tilbudet. Dette er noe av det en velferdsansvarlig jobber med. 15

16 Som velferdsansvarlig har man som hovedoppgave å opprettholde en konstruktiv dialog med SiÅs, og å ha kontakt med UMBs ledelse gjennom Læringsmiljøutvalget. Alt dette må gjøres for å påse at studentenes interesser ivaretas. Gode studentboliger, velfungerende kantiner, helsetilbud på campus og et godt læringsmiljø- det er velferd, det! Er du misfornøyd med noe av det overnevnte, har du gode muligheter til å GJØRE noe med dette gjennom vervet som velferdsansvarlig. Vervet kompenseres med 20 % av leders og nestleders lønn. Kontakt avtroppende velferdsansvarlig: e-post: Styremedlem Styremedlem er et verv for deg som er nysgjerrig, - som ønsker å komme inn i studentdemokratiet, eller bare ønsker å bli kjent med nye folk. Det eneste som forventes er at man møter opp på Studentstyremøtene, Studentting, Allmøtene og stepper inn når det trengs, på lik linje med de andre medlemmene i Studentstyret. Man lærer fort hvordan systemet fungerer, noe som gjør at det blir lettere å gå til andre stillinger i studentdemokratiet. Det som skiller styremedlemmet fra de andre medlemmene av Studentstyret, er at man ikke har noen faste ansvarsområder. Slik står man dermed fritt til selv å velge de saker man ønsker å jobbe med. Som styremedlem har man tre fastsatte oppgaver: Holde seg oppdatert på studentstyrets arbeid Bistå de andre i styret ved behov og forfall representant i UMBs likestillingskomité Kontakt avtroppende styremedlem: e-post: Representant i Universitetsstyret (mannlig) Universitetsstyret er det øverste organet ved UMB, det betyr at det fatter vedtak i de strategisk og økonomisk viktige sakene som angår UMB. Universitetsstyret vedtar for eksempel også rammene for markedsføringen av studiene. Universitetsstyret består av 11 personer; rektor, én stipendiat/midlertidig ansatt, to vitenskapelig ansatte, én teknisk/administrativ ansatt, fire eksterne representanter og to studenter. Vervet innebærer mye ansvar og møtevirksomhet, og man samarbeider mye med Studentstyret og Fellesstyret i forkant av møtene, for å forberede og diskutere sakene. Utover styremøtene har man referatplikt til Studenttingets seks møter i året, samt til Allmøte to ganger i året. Gjennom Kollegieforum (KOF) samarbeider du med studenter i styrene ved de andre universitetene i Norge, noe som kan bety en del reisevirksomhet. Arbeidet med vervet blir kompensert med et honorar. Kontakt avtroppende studentrepresentant i Universitetsstyret: Anders Klaseie 16

17 Studentdemokratiets valgnemnd Det er en felles valgnemnd for hele Studentdemokratiet NSO-Ås. Valgnemnda skal spre informasjon om de verv som er på valg på Studentting og Allmøtet til alle studenter ved UMB. Studentdemokratiets valgnemnd skal finne kandidater til alle verv, og fremlegge disse for Studenttinget og Allmøtet. To representanter skal velges på Høstallmøtet. Kontakt nestleder på for spørsmål Orientere om oppfølging av saker fra ST-4 Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Informere Studentting om utvikling i saker behandlet av Studentting på ST Resolusjon om UMBs arealstrategi Universitetsstyret fikk oversendt vedtakene fra Studentting og disse ble referert til av rektor som styreleder i Universitetsstyremøtet. Universitetsstyret har nå vedtatt at de ønsker å gi tomt til studentboliger, fortrinnsvis gjennom bortfeste men sekundert gjennom fri stasjon. Universitetsstyret søker KD og Stortinget om dispensasjon fra avhendingsinstruksen. Studentrepresentant i Universitetsstyret Anders Klaseie skal overvåke administrasjonens arbeid med søknad til myndighetene Innspill til forhandlinger om avtale mellom SiÅs og UMB Vedtaket i Universitetsstyret slår fast at loven om fri stasjon, med tilhørende forskrifter, legger premissene for samarbeidsavtalen mellom UMB og SiÅs. Anders Klaseie var meget klar på at administrasjonen nå må lande samarbeidsavtalen med SiÅs. Universitetsstyret var samstemt i at avtalen må gjøres mest mulig studentvennlig NLU, UMBstudentenes Næringslivsutvalg Arbeidet med et NLU for alle karriereaktiviteter for UMBs studenter er for øyeblikket lagt på is. Samfunnet og UKA har konsentrert seg om arrangering av Karrieredagen og vil trygge denne som sitt arrangement gjennom å inngå kontrakt med UMB om enerett til å arrangere denne. Man vil også opprette et NLU innad på Samfunnet i første omgang. De kommer til å velge en leder for dette, samt en Karrieredagsansvarlig på Samfunnets Generalforsamling. Dette utvalget kommer ikke til å forvalte merkevaren "UMB-studenten" eller håndtere næringslivskontakt på campus. Utvalget vil jobbe med profesjonalisering av Karrieredagen og samkjøre bedriftskontakt mellom Samfunnet, UKA og Tuntreet Eventuelt Møteevaluering 17

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på studentting 6-2010 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 Mandag 14. november 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2011, MANDAG 14. NOVEMBER KL. 17:15

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på studentting 3-2009 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2012

Studenttingsmøte nr. 1~2012 Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/sakspapirer-for-studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2009

Studenttingsmøte nr. 5~2009 Studenttingsmøte nr. 5~2009 Mandag 12. oktober 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Sørhellinga S 119 (2. etg.) møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2009, MANDAG

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.02.2012 GODKJENNING TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 29.02.2012 Torbjørn Kornstad (TK), Siri Margrethe Løksa (SML),

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 Mandag 19. mars 2012 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtereferat er også å finne på: http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2012,

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2011

Studenttingsmøte nr. 4~2011 Studenttingsmøte nr. 4~2011 Mandag 19. september 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2011, MANDAG 19. SEPTEMBER

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 5 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00 Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer