Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 1

2 2

3 STUDENTTING , MANDAG 15. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER INNSPEL TIL HANDLINGSPLAN FOR STUDENTSTYRET HAUSTEN ADMINISTRASJONSSAKER VALG TIL SIÅS-STYRET DATOPLAN FOR STUDENTDEMOKRATIET HAUSTEN VALG TIL FORSKNINGSNEMNDA VALG TIL STUDIENEMNDA VEDTAKSSAKER RESOLUSJON OM LABKAPASITET SKAL STUDENTSTYRET UTREDE MULIGHETENE FOR ET HELSEFOND? HØRINGSSVAR PÅ MULIGHETSSTUDIE SIØ & SIÅS SAMFUNNSVEIEN 4 (IVARINN) SOM FORENINGSKOLLEKTIV OPPNEVNING AV EKSTERN STYREMEDLEM OG VARA TIL SIÅS-STYRET ORIENTERINGSSAKER UTSATT BEHANDLING AV STUDENTDEMOKRATIETS REGNSKAP SVAR FRA UMB PÅ RESOLUSJON OM STUDENTSAMFUNNET SOM ERSTATNINGSLOKALE FOR UNDERVISNING VALG AV REKTORAT TIL NMBU VERV TIL VALG PÅ VÅRALLMØTET EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Fremmøteliste 2. Kim Iversen -presentasjon 3. Håkon Johansen -presentasjon 4. Tor Einar Møller -presentasjon 5. Jon Furru presentasjon 6. Hans Gjerde -presentasjon 7. Mari Hulleberg -presentasjon 8. Ada Johanna Arnstad presentasjonen 9. Svarbrev fra UMB ang. resolusjon om erstatningslokaler for Urbygningen, vedtatt på Studentting 2, 11. mars Trykking av masteroppgaver, v/tom Omar Abrahamsen 11. Alexander Henriksen -presentasjon 3

4 Leder i Studentstyret Per Rønning ønsket velkommen. Han presenterte ordstyrerbordet som besto av Torfinn Belbo og Heidrun Ullerud. Ordstyrerbordet ble godkjent. Belbo gjennomgikk forretningsorden. Belbo informerte også om at Ullerud kom til og tre inn som ordstyrer i sakene og (pga. at Belbo er styremedlem i SiÅs-styret). Fremmøteliste, se vedlegg 1. Det ble meldt inn to saker til eventuelt. Innkalling og dagsorden ble således godkjent. Referatene legges ut på vår hjemmeside (studentstyret.umb.no/studentting) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Referat fra ST-2/13 ble godkjent. Godkjent. Torbjørn Horsberg Kornstad 2. Frida Holand 3. Fridtjof Denneche Saksforbereder: Liv Nedrebø Gjeldende fra ST-3/12 skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. 4

5 De som har referatplikt til Studenttinget er: - Universitetsstyret (US) - Studienemnda (SN) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentstyret (Sts) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsnemnda (FoN) - Læringsmiljøutvalget (LMU) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: - Fellesstyret UMB/NVH ved studentrepresentanten Frida Holand beklaget at hun pga. reise ikke hadde fått levert inn rapport fra Fellesstyret. Det var ellers ingen spørsmål til de innsendte rapportene. Saksførebuar: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov Styremedlem og påtroppende leder i Studentstyret, Per-Fredrik Rønneberg Nordhov orienterte i saken. Momenter som har vært til drøfting i studentrådene: - Kva er det viktig at Studentstyret jobbar med? - Korleis kan ein førebu studentdemokratiet på fusjonen og opprettinga av nytt studentdemokrati? - Kor ligg UMB sine største utfordringar når det kjem til fråfall, gjennomstrøyming og faglege heimar? - Kva er viktig å fokusere på i byrjinga av NMBU? - Fungerer Studentråda godt? Kva skal eventuelt til for å betre deira funksjon? - Er det andre punkt ein bør ta med i handlingsplanen? Instituttrunde: INA: Foreslår jobbing for mer info om master. Fortsette å styrke valgfriheten. Det blir bedre studiekvalitet av det. Fra starten til NMBU er det viktig å ta vare på de studentene vi har. INA mener de selv fungerer greit, selv om de kan ha bedre oppmøte til tider. Kanskje bruke facebook til info og markedsføring. Markedsføringen bør samarbeide med kommunikasjonsavdelingen. IPM: Jobbe mer med oppmeldingen til fagene. Har ikke vært helt stabil. Risikerer å bli meldt av. Begynner å bli litt lei trafikken på campus. Jobbe for å redusere biltrafikken og alle som parkerer på campus. Få flere studenter, få opp engasjementet blant studentene. Gylden mulighet nå siden det skal gjennomføres store endringer, å legge opp en ny og bedre infrastruktur. Det er skummelt å gå ute sene høstkvelder. ILP: Har et ønske om at det jobbes videre med faglige hjem. Samle instituttene. ILP er ikke samlet per dags dato. Innføringskursene til studentdemokratiet er bra. Se litt på midlene til instituttene. Noen har null og noen har flere tusen. 5

6 IKBM: Jobb med trafikksikkerhet og gjør det tryggere for myke trafikanter. Lys og gangfelt. Plassproblematikken, spesielt på labben. Utbedre helsetilbudet. Studentstyret kan hjelpe til med markedsføringen av UMB. Billigere måneskort på enten buss eller tog. Større sak: Jobbe for utvidelse av stipendet slik at det blir gjeldene også i juni for alle studenter. NORAGRIC: Støtte opp under faglige hjem, hvert fall nå etter sammenslåingen. Trafikksikkerhet foran busstoppene. Studentrådet på NORAGRIC må jobbe mer med synlighet, sånn at det blir lettere å komme med innspill. IHA: Jobbe med faglige hjem og trafikksikkerheten nede i Ås sentrum og oppover mot Campus. Ta hensyn til at det blir mer trafikk nå med NMBU. HH: Jobbe med bedre kvalitet på undervisningen. Bedre forelesere. Spredte eksamener. HH har flere obligatoriske fag der eksamener som kommer tett, til og med flere på samme dag. Flere alkoholfrie arrangement. Undersøkelse pendlere. Sammenheng med om du pendler og gjennomstrømning. Fristen for søknad til bosted, SiÅs må bedre kommunikasjonen sin. Jobbe mer med faglige hjem etter hvilket fakultet man hører til. IMT: Plassproblematikk. Jobbe med å finne alternative undervisningslokaler. Nytt auditorium på IMT er jo skrinlagt. Samlingslokaler for linjeforeningene. På IMT er det en stor oppblomstring av linjeforeninger. Kan bli styrket gjennom å ha et samlingspunkt. Lys på campus. Nestleder i Studentstyret lurte på om Studenttinget ønsket å prioritere rekkefølgen på alle innspillene som var kommet inn? Ja: - Trafikksikkerheten; viktig! - Ønsker færre veier på campus. - Plassproblematikken er viktig. - Markedsføring av UMB; de trenger hjelp. - Faglige hjem. Et rom hvor det blir enklere å møte faglig personale, diskutere faglige saker. Studentstyret vil på bakgrunn av diskusjonen legge frem et forslag til handlingsplan. Forslaget vil bli behandlet og vedtatt på Allmøtet den 24. april. Saksforbereder: Liv Nedrebø Ordstyrer Heidrun Ullerud orienterte i saken. Det skal velges to faste representanter til SiÅs-styret. Vervet er toårig. Det skal også velges to vararepresentanter, begge for ett år. Samtlige verv tiltres 1. juli Faste representanter Kandidater: Kim Iversen (presentasjon vedlegg 2) Fridtjof Denneche presenterte han Hans Olav Drømtorp Kristiansen Torjus Nyrnes presenterte han VALGT 6

7 Håkon Johansen (presentasjon vedlegg 3) tilstede og presenterte seg VALGT Det ble påpekt fra Torbjørn Horsberg Kornstad at man på Allmøtet den må velge en ny vararepresentant i US for et ½ år. Dette fordi Håkon Johansen nå ble valgt inn i SiÅs-styret og derfor ikke kan være vara i US samtidig. Vararepresentanter Kandidater: Freddy Holt - tilstede og presenterte seg VALGT til 1. vara Frida Holand - tilstede og presenterte seg VALGT til 2. vara Saksførebuar: Liv Nedrebø Nestleder i Studentstyret Liv Nedrebø presenterte saken. Nytt av året er at Avsparkkonferansen, boksalget og seminaret for studentrepresentantene i Undervisingsutvalget (UU) også er lagt til i denne datoplanen. Møte Dato Sakspapirfrist Sakspapir ut IS-middag Studentrådsmøte ST september 2. september 9. september 10.september 11. september ST oktober 30. september 7. oktober 8.oktober 9. oktober ST november 28. oktober 4. november 5.november 6. november Ekstraordinært Allmøte UU-seminar Boksalg Avsparkkonferanse Klassemøte 27. november 13. november 20. november 20. november (instituttallmøte) 3. september 4. september september 18. september ST er herved orientert i saken. 7

8 Saksforbereder: Liv Nedrebø Torfinn Belbo orienterte i saken. Det skal velge en fast representant og en vararepresentant til Forskningsnemnda. Vervet har varighet på ett år, med tiltredelse 1. juli Fast representant Kandidater: Tor Einar Møller (presentasjon vedlegg 4) tilstede og presenterte seg VALGT VED AKKLAMASJON. Vararepresentant Kandidater: Markus Pilskog Mari Hulleberg presenterte han VALGT VED AKKLAMASJON. Saksforbereder: Liv Nedrebø Det skal velges to faste representanter til Studienemnda. Vervet har varighet på ett år, med tiltredelse 1. juli faste representanter Kandidater: Eirik Aas - tilstede og presenterte seg VALGT Jon Furru Liv Nedrebø leste presentasjonen hans (vedlegg 5) (5.plass) Mari Hulleberg (presentasjon vedlegg 7) tilstede og presenterte seg VALGT Hans Gjerde (presentasjon vedlegg 6) tilstede og presenterte seg (6.plass) Ada Johanna Arnstad Liv Nedrebø leste presentasjonen hennes (vedlegg 8) (vara, 4. plass) Alexander Henriksen (presentasjon vedlegg 11) tilstede og presenterte seg VALGT Det ble stilt to spørsmål som fire av kandidatene besvarte. 8

9 Nedrebø kunne opplyse at man trenger 3 representanter til Studienemnda, pga. en som skal på utveksling. Studentstyret fikk fullmakt av Studenttinget til å oppnevne en ny vara til SN, som således blir ettergodkjent på ST-4/13 (dette grunnet at en av de nåværende varaene ble valgt inn som fast representant). Studentstyret hører først med kandidaten som fikk 4. mest stemmer, altså Ada Arnstad. Saksforbereder: Student ved IKBM, Eirik Aas Saksforbereder Eirik Aas presenterte saken. Det ble fremmet tilleggsforslag fra IKBM;«Studentene stiller seg sterkt kritisk til å løse denne situasjonen ved å sende studenter til andre undervisningsinstitusjoner» VEDTATT Vedtak: Studenttinget vedtar resolusjonen i vedlegg 2 i sakspapirene, med de endringer som fremkom på møtet. ENSTEMMIG VEDTATT. Saksforbereder: Hanna Husum Kristian Myklathun presenterte saken. Grunnideen er som følger: (fra sakspapirene) Studenter lever allerede med dårlig økonomi, og uforutsette helseutgifter kan ha betydelige konsekvenser. Selv om en får tilbakebetalt enkelte utgifter over omtrent 2000 kr (som i seg selv er en høy sum for en student), dekkes ikke alt. For eksempel kan utgifter til tannlege, kiropraktor, optiker og liknende være utfordrende. Tanken er at studenter kan søke til helsefondet og motta refusjon av helseutgifter som ikke er dekket av folketrygden. Fondet finansieres av en økning i semesteravgiften. UMB har i dag en av de laveste semesteravgiftene i landet. Velferdsansvarlig i Studentstyret Hanna Husum presenterte; Studentstyrets vurdering: (fra sakspapirene) Det er allerede gode velferdsordninger i Norge, og studenter skal ikke måtte overta ansvar og finansiering av offentlige tjenester. En refusjonsordning vil ha store administrasjonsutgifter, og nytten vil trolig være mindre enn kostnadene. Å bruke studentenes penger til administrasjonskostnader er uheldig. For å finansiere et helsefond må semesteravgiften økes betydelig, og en slik økning må godkjennes av Kunnskapsdepartementet. Er Studentting villig til å øke semesteravgiften? 9

10 Momenter som kom frem under diskusjonen: - Redd for at det blir mye administrative kostnader - De med gode søknader blir premiert - Bedre å få en direkte avtale med en tannlege (fungerer bra i Tr.heim) - Denne saken bør man vente med til vi blir NMBU - Man bør heller utbedre det eksisterende tilbudet - Det er bare snakk om utredning i denne omgang Vedtak: 2. Studentting ønsker at Studentstyret utreder mulighetene for et helsefond. FALT 2 Kontra: Studentting ønsker ikke at Studentstyret utreder mulighetene for et helsefond. VEDTATT (Fra NORAGRIC) 1. Studentstyret undersøker muligheten for å inngå avtaler med lokale aktører. VEDTATT Saksforbereder: Per Rønning Per Rønning presenterte saken. Han gikk igjennom; Studentstyrets vurdering (fra sakspapirene): Studentstyret har sett at det manglet argumenter mot en fusjon mellom SiÅs og SiØ i mulighetsstudien og i diskusjonen på Studentting 2. Etter Studentting 2 har det kommet meget kritiske innspill fra fagmiljøet på Handelshøyskolen. De stiller seg kritiske til tallene i mulighetsstudien, og tror at en fusjon vil føre med seg flere stordriftsulemper enn fordeler. Erfaring fra fusjoner er at koordineringskostnader ofte blir langt høyere enn antatt. I tillegg peker de på at SiØ har svakere økonomi enn SiÅs. Dette utgjør en risiko og kan gjøre velferdstilbudet på Ås dårligere. Studentstyret er glade for at saken nå er belyst best mulig fra alle sider. Det har gitt Studentstyret mulighet til å gjøre en objektiv vurdering av mulighetsstudien, og landet på et synspunkt som vi er trygge på. Studentstyret legger frem 3 alternative høringssvar for å gi Studentting bred valgmulighet. Alt. A: Nei til fusjon. SiÅs blir som i dag. Alt. B: Ja til fusjon mellom SiÅs og SiØ. Alt. C: Tar ikke stilling til fusjon mellom SiÅs og SiØ. Mulighetsstudien er ikke et godt nok grunnlag for en fusjon. I beste fall kan SiÅs etter hvert spare i overkant av en million kroner på en fusjon med SiØ. De innsparte kostnadene vil tilsvare en drøy prosent av SiÅs omsetning. Fordelen med å ha kun et campus og et lærested å forholde seg til, og innflytelsen over velferdstjenestene har en høyere verdi enn det. I verste fall blir innsparingene spist opp av økte reise- og koordineringskostnader. Studentstyret tilrår enstemmig høringssvar alternativ A. 10

11 Rønning ga også en grundig forklaring på hvorfor Studentstyret nå var blitt kritiske til en fusjon. Rønning besvarte spørsmål, samt orienterte om den videre prosess i saken. Instituttrunde: (basert på den informasjon man hadde fra sakspapirene) NORAGRIC: Ikke så entusiastiske diskusjoner på dette tema. Folk var mer eller mindre enig i det som har kommet fram. Spørsmål om «Oslofrykten». Ved å si nei, sender vi da et signal videre? IKBM: Noen ønsket å ikke ta stilling. Flertallet for fusjon. ILP: Hadde så dårlig tid. Ble mer negative enn det de har blitt tidligere. Har selv lest det fra HH. Varsellampene lyser. IPM: Nå heller de mer mot nei til fusjon. Ikke så bra behandlet sak. Endte med nei. INA: Dårlig vurderingsgrunnlag. IMT: Nei. HH: Mer samarbeid, men ingen sammenslåing. IHA: Litt usikre sist gang, så de holder mot nei. Vedtak: Studentting vedtar høringssvar alternativ A i vedlegg 3 i sakspapirene. VEDTATT Studentting vedtar høringssvar alternativ B i vedlegg 3 i sakspapirene. FALT Saksforbereder: Anna Boye Koldaas Saksforbereder Anna Boye Koldaas presenterte saken. Pikekoret IVAR ønsker at Samfunnsveien 4 skal bli foreningskollektiv på lik linje med de andre foreningskollektivene i SiÅs bolig, det vil si at medlemmer av Pikekoret IVAR som søker seg til Samfunnsveien 4 prioriteres over andre søkere. Bakgrunn: (fra sakspapirene) Samfunnsveien 4 er for mange kjent som foreningskollektivet til Pikekoret IVAR. Pikekoret IVAR består av rundt 30 studiner fra alle UMBs institutter og alle årstrinn. Koret ble stiftet i 1991 og har nå i 21 år bidratt med sangglede, glamour og underholdning i studentmiljøet på Ås. Fire Ivarinner flyttet inn i Samfunnsveien 4 allerede i 2007, og siden har flere oppussingsprosjekter blitt gjennomført etter godkjenning fra SiÅs. Hele boligen fremstår nå som høynet i vedlikehold og standard. Selv om Samfunnsveien 4 ikke er et foreningskollektiv, har man hele tiden drøftet saken med SiÅs Bolig, og vi mener nå at tiden er inne. I dag fungerer Samfunnsveien 4 i praksis som kollektiv og samlingssted for Pikekoret IVAR, og i de siste 5 årene har det nesten bare bodd Ivarinner i huset. 11

12 Markedsføringsansvarlig i Studentstyret Martha Andrea Lund la frem Sts sin vurdering av saken. - Det er flere år siden ikke-medlemmer av IVAR har bodd i IVARhuset. Vi mener derfor at det ser ut til at dagens ordning fungerer godt. - I dag finnes det tre foreninger som har en slik form for fortrinnsordning. Disse foreningene bor i hybler på Pentagon med andre boforhold enn i en enebolig, og har i tillegg spesifikke ansvarsområder de plikter å følge opp på vegne av SiÅs. - Et viktig prinsipp er at alle studenter ved UMB søker studentbolig på likt grunnlag, uansett om en er med i en forening eller ikke. Unntakene fra denne regelen bør være få, og Studentstyret mener det holder med de tre som eksiterer i dag. - Slik boligsituasjonen er i dag, og i den nærmeste framtid ser vi det som uheldig at en forening kan legge beslag på hybelenheter. Denne saken kan være aktuell å ta opp igjen når det er flere tilgjengelige studentboliger på Ås. - Studentstyret tilrår enstemmig at forslaget til vedtak avvises. Momenter som kom frem under diskusjonen: - De som tidligere har blitt tvangsflyttet til IVARhuset, har ikke trivdes der så like greit at dette huset er forbeholdt IVARinner. - Hvis forslaget vedtas, bør det legges til i Boligreglementet - Redd for at man får liknende diskusjoner for f.eks. Rævne og NGA? - Alle foreninger eldre enn 5 år bør ha rett til et oppholdssted - Bør være selvsagt at vi stiller oss bak dette forslaget! - Viktig å ta vare på foreningslivet her på Ås! Opprinnelig forslag til vedtak: Samfunnsveien 4 (IVARinn) er foreningskollektiv på lik linje med de andre foreningskollektivene i SiÅs bolig, det vil si at medlemmer av Pikekoret IVAR som søker seg til Samfunnsveien 4 prioriteres over andre søkere. ANNA BOYE KOLDAAS TREKKER FORSLAGET. Vedtak: (Fra Studentstyret) Studentting ber SiÅs endre boligreglementet slik at Samfunnsveien 4 (IVARinn) blir et foreningkollektiv på lik linje med Hannkattloftet, Hunnkattloftet og Bohemen. FALT (Fra IKBM) For at en forening eller et kor skal kunne benytte SiÅs-bolig som foreningsbolig, bør foreningen/koret ha vist stabilitet over tid, engasjement for studentmiljøet, samt at de kan ta ansvaret for en bolig. VEDTATT (Fra Studentstyret) Studentting ønsker et reglement for å behandle forespørsler om foreningsboliger. Dette utarbeides i samarbeid med SiÅs og Studentstyret. VEDTATT 12

13 Saksforbereder: Per Rønning Per Rønning orienterte om bakgrunn for saken. Studentting har valgt å ha en ekstern medlem i SiÅs-styret, som kan bidra med sine erfaringer og kompetanse. Vervets varighet er 2 år. Vedtak: Følgende eksterne representanter blir oppnevnt til SiÅs-styret til å sitte for perioden : Styremedlem: Knut Sevaldsen VALGT VED AKKLAMASJON. Vara: Karine Lynne VALGT VED AKKLAMASJON. Saksforbereder: Per Rønning Per Rønning orienterte i saken. Studentdemokratiets regnskap skal egentlig behandles på Studentting 3. Siden SiÅs godkjenner regnskapet sitt først 18. april, må denne saken utsettes til Studentting 4. GODKJENT. Saksforbereder: Per Rønning Per Rønning presenterte saken og viste til svarbrevet fra UMB som var blitt delt ut som eget vedlegg på Studentting. ST leste svarbrevet (se vedlegg 9), og er herved orientert i saken. 13

14 Saksforbereder: Per Rønning Per Rønning orienterte om prosessen for valg av rektorat. I mai skal det velges rektorat for NMBU. Fellesstyret har bestemt at rektor og prorektor velges samlet. Kandidater må stille i par, der én er fra UMB og én er fra NVH. Hvis rektorkandidaten er ekstern skal det velges to prorektorer, én fra UMB og én fra NVH. Alle studenter og ansatte kan foreslå kandidater. Kandidater må foreslås i par og forslaget må ha underskrift fra minst 5 personer. Det er ikke tillatt for studenter å stille, man må ha doktorgrad; krav fra Fellesstyret. Valgperioden er mai. Alle studenter og ansatte ved UMB og NVH har stemmerett. Etter rektoratet er valgt blir det tilsatt av Fellesstyret. Det kom spørsmål om det blir noen rektordebatt? Ja, én på UMB og én på NVH. Begge debattene livestreames. Det ble også opplyst at nåværende rektor Hans Fredrik Hoen er interessert i å stille. Saksforbereder: Liv Nedrebø Liv Nedrebø orienterte i saken. Den 24. april kl 12:15-15 er det Allmøte i Festsalen på Samfunnet. Følgende verv er på valg: - Internasjonalt ansvarlig ½ år - Styremedlem ½ år (Fra nyttår 2014 trenger Studentstyret en nestleder for ½ år, da de nye vedtektene legger opp til valg av nestleder på vårparten. Det betyr for eksempel at det er mulig for styremedlemmet å utvide sin periode med ½ år som nestleder. Nestledervervet er kompensert som en 100 % stilling). - Studentdemokratiets valgnemnd (to representanter) - Studentrepresentant til Universitetsstyret (kvinnelig), fast og vara Nåværende internasjonalt ansvarlig i Studentstyret Joakim Hope Soltveit snakket litt om sitt verv. Det var meldt inn to saker til eventuelt. I tillegg fikk man en sak til under møtet, vedr. vara til Studienemnda. 14

15 Kornstad gjennomgikk nedenfor; Forslag til vedtak: Studentdemokratiet ved [sett inn institusjon] nedlegges fra og med Fra og med opprettes Studentdemokratiet ved NMBU. For at dette forslaget skal være gyldig fordres det at de to institusjonene UMB og NVH slås sammen til NMBU den Stiftelsesmøte for Studentdemokratiet ved NMBU avholdes onsdag 27. november. Alle studenter ved UMB og NVH har tale- og forslagsrett på møtet. Møtet avholdes som et representativt møte, der hvert institutt har ett antall representanter med stemmerett tilsvarende fordelingsnøkkelen i 19 i vedtektene til Studentdemokratiet NSO-Ås. NVH ansees i denne sammenhengen som ett institutt. Følgende saker skal være med på dagsorden for stiftelsesmøtet: Vedtak av vedtekter. Vedtak av instrukser for Studenttingets Arbeidsutvalg, fakultetsnivået og Studentrådet. Valg av interimstyre for Studentdemokratiet som sitter fram til Fra og med opprettes ordinær drift av Studentdemokratiet ved NMBU. Det anbefales at det vedlagte forslaget til vedtekter legges til grunn ved opprettelse av Studentdemokratiet ved NMBU. GODKJENT. Det er problematisk at det er ulik praksis rundt trykking av masteroppgaver på de ulike instituttene. Studentstyret bes å se nærmere på saken. Siden Alexander Henriksen (tidligere 2. vara i SN til ) nå ble valgt inn som fast medlem til Studienemnda, fikk Studentstyret fullmakt til å oppnevne en ny vara, som således blir ettergodkjent på ST-4/13. GODKJENT. Leder i SiÅs-styret Fredrik Rønningen takket for seg da dette var hans siste Studentting. Han takket for et veldig godt samarbeid, og kunne skryte til Studentting at det nå var blitt tusen ganger bedre enn før. Ellers kort oppsummert: - Bra møte! - Kjekt møte! - Per Rønning takket også for seg, hans siste Studentting. Møte hevet kl 21.00! 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2012

Studenttingsmøte nr. 1~2012 Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/sakspapirer-for-studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 Mandag 14. november 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2011, MANDAG 14. NOVEMBER KL. 17:15

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 Mandag 19. mars 2012 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtereferat er også å finne på: http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2012,

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III Studentting 1 2014 Mandag 10. februar 2014 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2014, MANDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Veterinærmedisinsk studentutvalg

Veterinærmedisinsk studentutvalg Veterinærmedisinsk studentutvalg Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og forslagsrett Det blir stiftelsesfest på TF 102, fløy III etter møtet! STIFTELSESMØTE

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2012

REFERAT Allmøte vår 2012 Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap P REFERAT Allmøte vår 2012 Onsdag 2. mai 2012 kl 12.15 kl 15.00 i Festsalen

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.02.2012 GODKJENNING TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 29.02.2012 Torbjørn Kornstad (TK), Siri Margrethe Løksa (SML),

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 5-2013, MANDAG 14. OKTOBER KL. 17:15 I TF 102, FLØY III. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Vedtekter for NSO-ÅS

Vedtekter for NSO-ÅS Vedtekter for NSO-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 Elektronisk urnevalg...11 Del 1-4 Studentstyret...12 DEL 2 STUDENTTINGETS FORRETNINGSORDEN...14

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd HS, Kråkerøy i Fredrikstad Møtedato: 21.02.06 Arkivref: wwg/10-06 Saksnr: 10-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 75-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 76-16 Behandlingssak:

Detaljer

Studentting Tirsdag 07. oktober 2014 kl kl BT3A16. Møtepapirene er også å finne på

Studentting Tirsdag 07. oktober 2014 kl kl BT3A16. Møtepapirene er også å finne på Studentting 5 2014 Tirsdag 07. oktober 2014 kl 18.15 kl 21.00 BT3A16 Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5 2014, TIRSDAG 07. OKTOBER KL. 18:15

Detaljer

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Trond Bjergli Avd IT Elin Marie Johannessen Øystein Glåmseter (kom under

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer