REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009"

Transkript

1 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 9. NOVEMBER KL. 17:15 I MØTEROMMET PÅ SAMFUNNET FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:00! 0961 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER INTEGRERING AV NORGES VETERINÆRHØGSKOLE PÅ CAMPUS ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV REPRESENTANTER TIL FORSKNINGSNEMNDA VALG AV REPRESENTANTER TIL STUDIENEMNDA VEDTAKSSAKER STUDENTDEMOKRATIETS BUDSJETT FOR STILLINGSINSTRUKS FOR FADDERGENERAL ENDRINGER I VEDTEKTER FOR NSU-ÅS VELFERDSFOND GODKJENNE T-SKJORTETRYKKER DISKUSJONSSAKER HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENSTYRET VÅREN ORGANISERING AV ALLMØTET ORIENTERINGSSAKER DATO FOR STUDENTTING OG ALLMØTE VÅREN INFORMASJON OM LESESALPLASSER LMU TILTAK HØRINGSSVAR OM ORGANISASJONSERKLÆRING OG ARBEIDSPROGRAM FOR NSO EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Tomtealt. E og F til sak nr (kun i papirutgave) 2. Nytt forslag til budsjett (1c) fra Erlend Gulbrandsen og Erik Dahl (kun i papirutgave) 3

4 Ordstyrer Sverre Reikvam ønsket velkommen Konstituering Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra forrige møte legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Referat fra ST-5/09 ble godkjent Oppnevnelse av tellekorps Tellekorpset ble godkjent. 1. Harald Øvergaard 2. Karen Golmen 3. Anne Maren Engeloug Medordstyrer Frida Holand presenterte seg selv og Sverre Reikvam Referatsaker Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Det vil kun være mulig å gi korte svar til direkte spørsmål. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Interimsstyret ved studentrepresentanten 4

5 Det ble påpekt at referatet fra SiÅs denne gangen ble lagt ut litt i seneste laget (først i dag). Referatene ble således godkjent Integrering av Norges veterinærhøgskole på campus Saksforberedere: Margrethe Valler og Tor Einar Lundteigen (studentens representant i Interimsstyret) Tor Einar Lundteigen presenterte seg, samt ga en orientering om fremdrift i saken. Se vedlegg 1 i papirutgaven av dette referatet. E = NVH sitt ønske. F = UMB sitt forslag. Han skisserte de ulike forslagene, samt gjennomgikk disse. De ulike alternativene skal nå legges ut på ClassFronter slik at man kan se nærmere på disse. I 2018 skal hele prosessen være ferdig. Det er en lang vei og mange utfordringer frem til det. Lundteigen ønsket et forslag til vedtak fra Studenttinget. Dette for å kunne uttrykke studentenes syn i denne saken overfor Interimsstyret. Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: IPM: Ønsker forslag F. IØR: For alternativ F. Når det skal rives noe, må det være en god løsning for studentene i mellomtiden. IKBM: For forslag F; pga. fasaden. IHA: Støtter forslag F flytting av fjøs; spesielt spent på det. Noragric: F virker som det beste alternativet, men vet det er positivt og negativt med begge alternativer. IMT: F beholder fasaden og splitter ikke studentmassen. INA: Alternativ F for å beholde dyrket mark og eika. ILP: Alternativ F pga fortetting. Altfor spredt campus i dag; ikke bygge campus større. Andre som tok ordet i saken var: Ane Nytrø, Ole Martin Steien, Guro Aase, Anne Guri Weihe, Jenny Gulbrandsen Noen spørsmål som kom opp: - Hvor mye skal flyttes, og hva blir prisen? - Smittevern, hvordan er det planlagt? - Hvordan vil samarbeidet mellom IHA og NVH være? - Hvilke tanker bør vektlegges, har Lundteigen noen tips til dette? Lundteigen besvarte spørsmålene, og mente man bør ha fokus på helhet i denne saken. Det ble fremmet er forslag til vedtak: ST anser alt. F som det alternativ som best ivaretar hensynet til et helhetlig universitet da det vil gi kortere avstander til felles studentfasiliteter, reduserer utbyggingsrisiko, og imøtekommer jordvern- og kulturlandskapsverdier. Enstemmig vedtatt. 5

6 0963 Administrasjonssaker Valg av representanter til Forskningsnemnda Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Nestleder i Studenstyret Nils-Ener Lundsbakken presenterte sakene og ; valg av representanter til FoN og SN. Han ga en kort redegjørelse for hva FoN og SN går ut på, samt hva som gjøres i de forskjellige nemndene. Han henviste også til mer forklaring i sakspapirene. Det skal velges én fast studentrepresentant og én vararepresentant til FoN. De tiltrer 1. januar 2010 og innehar vervet i ett år. Kandidater Fast representant: Christian Strømme Tilstede og presenterte seg. Valgt ved akklamasjon. Vara representant: Anne Guri Weihe Tilstede Valgt ved akklamasjon Valg av representanter til Studienemnda Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Det skal velges tre faste representanter og fem vararepresentanter. De tiltrer sine verv 1. januar 2010 og sitter for ett år. 3 Faste representanter Kandidater: Anders Søyland Linn Stabbetorp Stine Eriksen Valgt ved akklamasjon. 5 rangerte vararepresentanter Kandidater: 1. Kine Næss Valgt 2. Margrethe Valler Valgt Studenttinget godkjente at Studenstyret finner tre personer til 3., 4. og 5. vara til Studienemnda. 6

7 0964 Vedtakssaker Studentdemokratiets budsjett for 2010 Saksforbereder: Margrethe Valler Leder i Studenstyret Margrethe Valler orienterte i saken. Hun kunne opplyse at Studenstyret, grunnet forestående sammenslåing mellom NSU og StL, nå måtte legge frem to budsjettforslag. Dette fordi når sammenslåingen til neste år finner sted, vil NSU-Ås få ekstra utgifter på kr ,- som følge av ny modell for medlemskontingent. Det vil heretter bli en fast kontingent som medlemslagene skal betale til den nye organisasjonen (NSO), og tilbakeføringsordningen faller bort. Budsjettforslag 1a (vedlegg i sakspapirene): Dette vil i praksis få den konsekvens at semesteravgiften vil øke med kr 12,- for å dekke inn det budsjetterte underskuddet. Styret i SiÅs vil ta den endelige beslutning i spørsmålet om økning av semesteravgift. Budsjettforslag 1b (vedlegg i sakspapirene): Vil få konsekvenser at Studenstyret vil måtte kutte ned på masse aktivitet. Leder i Studenstyret vil derfor ikke anbefale dette forslaget. Adm. direktør i SiÅs Einride Berg orienterte litt om tilbakeføringsordningen fra NSU, som nå bortfaller. Dette blir et stort økonomisk tap, spesielt for et lite universitet som UMB. Andre som tok ordet i saken var: Erik Dahl (UKA), Simen Auli Staff, Karen Golmen (NSU sentralt), Helene E. Bjørlien, Salman Saeed, Sverre Reikvam (ordstyrer), Daniel Huth Ommundsen, Nils-Ener Lundsbakken, Knut Ø. Høgetveit, Marte Eliassen, Guro Aase, Erlend Gulbrandsen (Samfunnsstyret), Einride Berg, Pål Ryen, Sigurd Ueland, Camilla Sæbjørnsen, Vibeke Olsbu, Oda Fosse, Pål Ryen Det var allerede tidlig stort engasjement i denne saken, og det kom en rekke spørsmål, som ble besvart etter beste evne av leder i Studenstyret. Det kom et ønske fra bakbenken om å kaste ordstyrer siden han var litt for engasjert i denne saken. Man bør styre ordet, og ikke mene så mye i sakene når man skal lede et møte. Ordstyrerbyttet ble vedtatt og foretatt. Nestleder i Studenstyret Nils-Ener Lundsbakken trådte inn som erstatter for Sverre Reikvam. Det kom et spørsmål om Rotator eventuelt kommer til å tape hvis de mister Studenstyrets kopiering av sakspapirer? Einride Berg kunne opplyse at dette ikke vil påvirke Rotator noe som helst økonomisk. Noen av tingene som ble nevnt og diskutert var: - Markedsføring, skal man bruke så mye på dette? - Mangelfull dokumentasjon; mangler regnskap fra Det er nødvendig å gjøre grep for å opprettholde dagens nivå på drift i studentdemokratiet. - Studentstyret avstår fra å øke lønn til tillitsvalgte i Studentstyret 7

8 Det ble enstemmig vedtatt at Studenttinget ble innvilget forslagsrett og alternativ til budsjettforslag 1c ble lagt frem. Leder i Samfunnsstyret Erlend Gulbrandsen la frem sitt forslag til alternativt budsjett, 1c (vedlegg 2 i dette referatet). Han ga en grundig gjennomgang av dette. Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: IPM: kr 12,- i semesteravgiftsøkning er jo ingenting. Siden det nå har kommet et nytt forslag i løpet av møtet, så har vi blitt litt usikre. Ønsker å vite hva Studenstyret mener om det nye forslaget (1c). IØR: Støtter forslag 1c, Samfunnet sitt alternative budsjettforslag. IKBM: Saken har nå blitt annerledes enn det de diskuterte på fagutvalgsmøtet. Egentlig for alternativ 1a. Man bør øke semesteravgiften mer hvis man først skal øke den, slik at man kan få mer igjen for det. IHA: Støtter alternativ 1a. Noragric: Støtter 1a. Bra med markedsføring + penger til oversetting. IMT: Bør beholde den lave semesteravgiften. Hvis den skal økes, må man få noe mer ut av den. Endte på budsjettforslag 1b. INA: Bør øke semesteravgiften; = 1a. Bør inngå flere goder hvis semesteravgiften skal økes. Markedsføring er viktig. ILP: Har ikke diskutert så mye, men ville gått for 1a, men har nå blitt litt usikre etter 1c ble lagt frem på dette møtet. 1b virker som et alternativ man ikke skal gå for. Dårlig forklart 1a, manglende dokumentasjon. Det ble vedtatt at det åpnes for debatt. Tidligere nestleder i Studenstyret Daniel Huth Ommundsen synes Samfunnets innblanding var en direkte mistillit til Studenstyrets arbeid. Han ga en kort orientering om sammenslåingen mellom NSU og StL, og hva dette nå kommer til å koste ekstra for UMB. Det ble deretter påpekt fra leder i Samfunnsstyret at det var han selv, Erlend Gulbrandsen samt Erik Dahl, som sto bak forslaget 1c og ikke Samfunnsstyret som organisasjon. Det ble konkludert med at 1a og 1c var reelle budsjettforslag, mens 1b ikke var noe alternativ. Budsjettforslag nr. 1c ble nedstemt. Det ble fremmet et endringsforslag fra Erlend Guldbrandsen om å kutte med kr ,- på konto nr i budsjettforslag 1a. Vedtatt. Det ble fremmet et endringsforslag fra Margrethe Valler om å kutte med kr 5.000,- på konto nr Falt. Vedtak: Studenttinget vedtar budsjettforslag 1a med de endringer som ble vedtatt på møtet. Vedtatt. 8

9 Stillingsinstruks for Faddergeneral Saksforbereder: Linn Stabbetorp Linn Stabbetorp orienterte i saken. Vedtak: Studenttinget vedtar stillingsinstruks for Faddergeneral. Vedtatt Endringer i vedtekter for NSU-Ås Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Nils-Ener Lundsbakken orienterte i saken. Han gjennomgikk ny 17e. Nedenfor følger endringsforslagene. Beskrivelse av foreslåtte vedtektsendringer i kronologisk rekkefølge etter paragrafnummer følger. Alle forslag til vedtak, herunder ny ordlyd, står med uthevet skrift. 17 e. Gjeldende ordlyd: Diskusjonssaker Saker som ikke krever vedtak men som vil føre til vedtak fram i tid. Sakene vil senere komme på dagsorden som vedtakssaker. Sakene som er oppe som diskusjonssaker skal ikke voteres over, men danne grunnlaget til saksframlegg og framtidlige voteringer i saken. Forslag til ny ordlyd: Diskusjonssaker Sakene som er oppe som diskusjonssaker skal ikke voteres over, men vil kunne danne grunnlaget for framtidige saksframlegg og voteringer i saken. Diskusjonssaker vil regnes som innspill til Studentstyrets videre arbeid med saken. Den foreslåtte endringen vil være mer i tråd med gjeldende praksis. 19 (siste avsnitt) Gjeldende ordlyd: Representantene endres ved det første Studenttinget etter oppmeldingsfristen i høstsemesteret. Forslag til ny ordlyd: Representantene endres ved det første Studenttinget etter oppmeldingsfristen i høstsemesteret, eller etter at UMB kan forelegge oversikt over fordeling på antall studenter per institutt. Den foreslåtte endringen tar høyde for at UMB ikke hvert år har oversikt over fordeling på antall studenter per instititutt klar før første Studentting etter oppmeldingsfristen. 28 9

10 Gjeldende ordlyd: Studenttinget kan med 1/3 mindretall innvilge observatørstatus til den/de som Studenttinget mener bør ha dette. Av vedtaket må det komme fram i hvor stor del av et møte disse rettighetene gis, og om observatøren(e) gis både tale- og forsalgsrett eller bare talerett. Forslag til ny ordlyd: Studenttinget kan med 1/3 mindretall innvilge forslagsrett til den/de av tilhørerne som Studenttinget mener bør ha dette. Av vedtaket må det komme fram i hvor stor del av et møte disse rettighetene gis. Ordstyrer kan begrense tilhørernes talerett av hensyn til sakens natur eller gjennomføringen av møtet. Den foreslåtte endringen er mer i tråd med eksisterende praksis da Studenttinget vanligvis ikke vil stemme aktivt for å gi tilhørere talerett. Siden alle møter i organisasjonen er åpne for tilhørere, jf 4, er det etter Studentstyrets oppfatning også undvendig å definere enkelte tilhørere som obervatører. 127 a Gjeldende ordlyd: Representanter til NSU s teknisk-naturvitenskapelige fagråd; godkjennes på Studentting 4, hvert år. Det skal godkjennes en representant med vara. De har ca. 4 møter pr. år, og det sitter en repr. fra hver skole i hvert enkelt fagråd. Fagrådene driftes av NSU. 127 a strykes Paragrafen foreslås strøket da dette fagrådet er nedlagt og erstattet med nytt fagråd der NSU- Ås ikke har en fast plass. 131 Gjeldende ordlyd: Det skal godkjennes kandidater til følgende verv: Paragraf 131 strykes a. 1 representant med vara medlem til styringsgruppe for Senter for etterog videreutdanning. Gjelder for perioden til og til Paragraf om godkjenning av kandidat til styringsgruppe for Senter for etter- og videreutdanning foreslås strøket da denne styringsgruppa avvikles. 10

11 Del Vårsemesteret (ST-2) Forslag til ny paragraf: Det skal velges kandidater til følgende verv: a. Faddergeneral. 1-årig verv med umiddelbar tiltredelse. Organiseringen av fadderuka har vært gjort på forskjellige måter de senere årene. Velferdsansvarlig og internasjonalt ansvarlig i Studentstyret har i dag hovedansvar for fadderuka som en del av sin stillingsbeskrivelse. Ved opprettelsen av faddergeneral som et eget verv ønsker vi i første omgang å avlaste velferdsansvarlig for arbeid. Internasjonalt ansvarlig vil fortsatt ha spesielt ansvar for å følge opp arbeidet med internasjonal fadderuke. Det vises forøvrig til egen sak om stillingsbeskrivelse for faddergeneral. Vedtak: Studenttinget vedtar de foreslåtte forslag til endringer i vedtektene for NSU-Ås. Vedtatt Velferdsfond godkjenne t-skjortetrykker Saksforberedere: Margrethe Valler, Erlend Gulbrandsen, Salman Saeed Margrethe Valler ga en kort orientering om hva velferdsfondet er. Erik Dahl, økonomisjef i UKA 2010 presenterte seg, samt opplyste litt rundt t-skjorterykkeren. Det kom noen spørsmål i saken som ble besvart av Valler, Dahl og Saaed. - Er kvaliteten ok? - Vinyltrykk kontra digitaltrykk hva er best? - Ansvarlighet, opplæring hvem skal ha ansvaret? - Hvor mye gjenstår i velferdsforndet? Det ble opplyst at UKA har kontakter når det gjelder bestilling av t-skjorter. Det blir 4-5 personer som skal få ansvaret for opplæring, betjening av maskinen. Gjenstående på velferdsfonkontoen er kr ,-. Andre som tok ordet i saken var: Ole Martin Steien, Oda Fosse, Erik Wegge Bergvik, Simen Auli Staff, Anne Guri Weihe, Helene E. Bjørlien, Linn Stabbetorp Andre spørsmål som kom opp: - Hva er levetiden på utstyret? - Materialkostnadene? - Hvem er de fleste av studentene som dere hele tiden sier? Her kunne besvares at man har ingen konkret beregning når det gjelder levetid på utstyret. Materialkostnaden kommer an på om man velger vinyl eller digitaltrykk. Når det gjelder spørsmålet om de fleste av studentene så betyr det at maskinen skal være tilgjengelig for alle studenter, selv om man ikke er medlem av noen forening. Vedtak: Studenttinget støtter lederne i SiÅs-styret, Samfunnsstyret og Studentstyret og velger å bevilge max kr fra Studentenes Velferdsfond til t-skjortetrykker. Vedtatt. 11

12 Ole Martin Steien fra IØR var meget uenig at det ikke ble åpnet for noe mer debatt i saken. Dette ble stemt over, og det ble nedstemt at det ikke skal diskuteres noe mer Diskusjonssaker Handlingsprogram for Studenstyret våren 2010 Saksforbereder: Marianne Svinsholt Smith Marianne Svinsholt Smith orienterte i saken. Hun fikk et spørsmål om punktene i handlingsprogrammet er rangert etter prioritet. Det er de ikke. Momenter som har vært til diskusjon i fagutvalgene: - Har ditt fagutvalg ønske om andre saker på handlingsprogrammet? - Er det saker som bør gå ut eller endres i forslaget til handlingsprogram? Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: INA: Pkt. 7, 9 og 10 veldig positive. Savnet et punkt på oppsøkinga, markedsføring. IMT: Eget punkt; jobbe for å forbedre Allmøte. Ikke 15 studiepoeng i pkt. 10. Går utover valgfag. Noragric: Pkt. 4 og 9 er de viktigste. Skjer mye plagiering. Finnes det allerede et karrieresenter? Er det litt for mange punkter? Blir lett litt halvveis gjennomføring kanskje hvis det er for mange punkter. Handlingsprogrammet bør reduseres. IHA: Pkt. 4 og 5 er viktig. IKBM: Fikk ikke tid til å diskutere. IØR: Nr. 2 har ikke noe verdi. 3 er viktig, håper man får det til? Pkt. 10, for mye med 15 studiepoeng. Forslag til nytt punkt: Undervisning, bedre kvaliteten og ha mer fokus på det. IPM: Sett litt for lite på det egentlig. Styrke Allmøte enig med IMT. Andre som tok ordet i saken var: Camilla Sæbjørnsen, Guro Aase, Anne Guri Weihe, Frida Holand (ordstyrer), Nils-Ener Lundsbakken, Daniel Huth Ommundsen, Trine-Marie Fjeldstad Margrethe Valler opplyste litt rundt karrieresenter. Studentene skal være med på å utvikle dette prosjektet Organisering av Allmøtet Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Nils-Ener Lundsbakken orienterte i saken, samt gjennomgikk de tre forslag til alternativer, se nedenfor. Han stilte også spørsmålet om Hva det er vi ønsker at skal være det øverste organ i studentdemokratiet ved UMB? 12

13 Med bakgrunn i dette vil Studentstyret presentere tre alternativer for organisering i fremtiden: 1. Allmøtet forblir i hovedsak organisert som i dag og består som øverste formelle organ i studentdemokratiet 2. Det gjennomføres betydelige tiltak for å øke oppslutningen om Allmøtet og Allmøtet består som øverste formelle organ i studentdemokratiet. Eksempler på grep som er foreslått: a. Endre tidspunkt (f.eks. fremskynde dato for å unngå eksamenstid) b. Korte ned på dagsorden og tiden brukt på møtet (maks. 3 timer) c. Styrke informasjons- og markedsføringsarbeid i forkant av Allmøtet d. Endre navn (f. eks. Generalforsamling?) 3. Allmøtet nedlegges som øverste formelle organ. All makt som er tillagt dagens Allmøte overføres til Studenttinget og Allmøtet tar form av et åpent møte der kandidater til valg presenterer seg. Et forslag er å innføre ordning med spørretime i tilknytning til dette og eventuelt endre navnet på møtet. Momenter som har vært til diskusjon i fagutvalgene: - Er dagens organisering av Allmøtet tilfredsstillende? - Hvilke tiltak kan gjennomføres for å øke oppslutningen om Allmøtet? - Hvilket av alternativene over er den beste løsningen for fremtiden? - Har Studenttinget andre forslag til alternativer for organisering av Allmøtet i fremtiden? Det ble presisert at dette foreløpig er en diskusjonssak, og at saken eventuelt vil kunne komme tilbake som en vedtakssak på Allmøtet. Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: ILP: Enig med Simen Auli Staff. Han mente at debatten hadde dreid litt feil, bør se mer på hva slags øverste organ bør vi ha? Hvor stor andel av studentene skal man ha i et øverste organ? Hvor er det nedre andel for øverste organ? INA: Støtter pkt. 2. Studentdemokratiet er rotete, mangler informasjon, markedsføring. Hvorfor bør man være på Allmøte? IMT: Går for pkt. 2. Forbedre markedsføring av Allmøte. Avstemming bør skje på Allmøte. Ut å drive kampanje personlig, ikke bare lapper. Spennende saker må tas først på møte. Viktig at demokratiet bør ha bedre handlerom. Noragric: Ikke kommet frem til så mye. Bør ha bedre markedsføring, det er en liten masse som er engasjert generelt. Personlig heller mot pkt. 3. IHA: Diskutert både 2 og 3 som muligheter. Folk vet ikke hva Allmøte er. Ikke noe alternativ å skifte navn til GF. IKBM: Ønsker alternativ 2. Enig med IHA angående GF. Allmøte er for nærme eksamen. Allmøte kan avholdes på kvelden. Litt for mye info. (spam) på Fronter. IØR: Kom frem til alternativ 2. Ønsker bedre markedsføring. Er det interesse for Allmøte? Bør korte ned møtet. IPM: Alternativ 2, spesielt tidspunkt. Altfor nært eksamen. Bedre informasjon, markedsføring. Få politikk inn i hverdagen gjennom hele året. Andre som tok ordet i saken var: Simen Auli Staff, Marte Eliassen, Daniel Huth Ommundsen, Ole Martin Steien, Sigurd Ueland, Guro Aase, Knut Ø. Høgetveit, Karen Golmen (NSU), Margrethe Valler, Simen Auli Staff, Helene E. Bjørlien, Nils-Ener Lundsbakken 13

14 Momenter som kom frem under diskusjonen: - Må ha et Allmøte som fatter beslutninger, ikke bare et informasjonsmøte. - Det er et kjedelig møte hvor det ikke skjer noen ting. - Foreslår å ha et valgmøte i stedet for. - Oppfordrer Studenttingsrepresentantene til å ta i et markedsføringstiltak selv. - UKA og Samfunnet er mye flinkere enn studentdemokratiet til markedsføring. - Fjerne urnevalget og innføre stemming på selve møte.(det kom info til dette punktet; at hvis man skal kutte ut urnevalget må det være enstemmig vedtatt av Allmøte). - Hva med å ha en spørretime i stedet for Allmøte? - Hva med å forlenge Studenttingsmøtene med en time; en gang pr. semester? Det ble foretatt en prøvevotering på hvor Studenttinget står i denne saken: Forslag 3: Forslag 2: Vedtatt 1 kontra Vedtatt 2 kontra Konklusjon fra kveldens debatt er at noe må gjøres med Allmøtet slik det er per i dag. Studenttinget melder inn en sak for Allmøtet. Dette skal bli en vedtakssak på Allmøtet. Vedtatt fra Studenttinget Orienteringssaker Dato for Studentting og Allmøte våren 2010 Saksforbereder: Sigurd Stenhaug Ueland Sigurd Stenhaug Ueland refererte til sakspapirene når det gjaldt møtedatoer for våren Det var ingen spørsmål i saken. Møte Dato Sakspapirfrist Sakspapirer ut Fagutvalgsmøte ST februar 1. februar 8. februar 10. februar ST mars 1. mars 8. mars 10. mars ST april 29. mars 12. april 14. april Allmøte 5. mai 21. april 28. april Studenttinget er da orientert i saken. 14

15 Informasjon om lesesalplasser Saksforbereder: Camilla Sæbjørnsen Camilla Sæbjørnsen orienterte i saken. Hun ga en muntlig redegjørelse for hvordan situasjonen er når det gjelder tilgjengelighet på lesesalsplasser på UMB. Studenstyret kommer til å jobbe videre med denne saken i samarbeid med studiedirektøren. Det vil også bli lagt ut en oversikt på Athene, når denne foreligger, over tilgjengelige lesesalsplasser for hele UMB. Andre som tok ordet i saken var: Anne Guri Weihe, Marte Eliassen, Margrethe Valler, Guro Aase, Erik Wegge Bergvik LMU tiltak 2010 Saksforbereder: Linn Stabbetorp Linn Stabbetorp orienterte i saken. LMU har totalt kr 3 mill årlig som skal forvaltes til større læringsmiljøtiltak. Utvalget har vedtatt at midlene for 2010 skal gå til tiltak i forbindelse med prosjekt i kjelleren i Tårnbygningen. Det er imidlertid mulig å komme med andre forslag til disponering av disse midlene dersom dette prosjektet av ulike årsaker ikke igangsettes i Andre som tok ordet i saken var: Anne Guri Weihe, Sigurd Ueland, Knut Ø. Høgetveit, Guro Aase, Trine-Marie Fjeldstad Noen forslag til tiltak som ble nevnt: - Hva med nye persienner på Ur? - Trasig kjeller på IMT. - Manko på pc r i Ur. Linn Stabbetorp oppfordret Studenttinget til å skrive en e-post til Studenstyret når det gjelder ønske om flere tiltak Høringssvar om organisasjonserklæring og arbeidsprogram for NSO Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Nils-Ener Lundsbakken orienterte i saken og ga ordet til Karen Golmen fra NSU sentralt. Hun roste NSU-Ås sitt høringssvar til ny organisasjonserklæring og orienterte om den videre prosessen i saken. 15

16 0967 Eventuelt 1 innmeldt sak fra Marie Loe Halvorsen fra IMT (sak til Allmøte) Første universitet/grønne universitet miljøsak som bør tas på Allmøtet? Hun ble fra Daniel Huth Ommundsen oppfordret til å kontakte Heiki Fjelldal på UMB. I tillegg kunne hun kontakte studentrepresentantene i US. Anbefales først som en Allmøte-sak i form av en resolusjon, som eventuelt videresendes til US Møteevaluering Kort oppsummert: - Altfor mye snakking på bakbenken - Dårlig lokale i dag - Morsomme diskusjoner, bra engasjement - Ustrukturert ordstyrerbord/bra at ordstyrer ble byttet ut - Gode kaker - Turbulent møte - 5-timers møte blir for lenge.. - Kritikk til leder i budsjettsaken dårlig forberedelse - Ros til fersk ordstyrer Frida Holand - Applaus til alle som gidder å sitte her enda kl er Leder tok selvkritikk på budsjettsaken. 16

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2009

Studenttingsmøte nr. 6~2009 Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2009

Studenttingsmøte nr. 5~2009 Studenttingsmøte nr. 5~2009 Mandag 12. oktober 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Sørhellinga S 119 (2. etg.) møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2009, MANDAG

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Onsdag 15. oktober 2014 Tid:

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 fl fli Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 i Konstituering Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad Hilsener ved: Biskop Christian Alsted Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Forslag 1: Supplering av 10, linjer 38-54. 10. Hovedstyret kan, etter samråd med det respektive landsstyret, ekskludere

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 Mandag 14. november 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2011, MANDAG 14. NOVEMBER KL. 17:15

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2012

Studenttingsmøte nr. 1~2012 Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/sakspapirer-for-studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer