REFERAT Allmøte vår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Allmøte vår 2012"

Transkript

1 Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap P REFERAT Allmøte vår 2012 Onsdag 2. mai 2012 kl kl i Festsalen på Samfunnet Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god og konstruktiv debatt slik at møtet er ferdig til kl Kaffe og frukt på møtet, grillmat etterpå! Møtepapirene er også å finne på studentstyret.umb.no/allmotet

2 ALLMØTE VÅR

3 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE ALLMØTE OPPNEVNING AV TELLEKORPS RAPPORT FRA VÅRENS VIRKSOMHET STUDENTSTYRET NSO-ÅS Rapport fra vårens virksomhet utover handlingsprogrammet Evaluering av handlingsprogrammet for våren FORSKNINGSNEMNDA STUDIENEMNDA SIÅS-STYRET UNIVERSITETSSTYRET FELLESSTYRET SEMESTERETS BESTE FORELESAR HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET STUDENTSTYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM HØSTEN VEDTEKTSENDRINGER ENDRING AV TIDSPUNKT FOR VALG AV MARKEDSFØRINGSANSVARLIG I STUDENTSTYRET VEDTAKSSAKER ENDRING AV STILLINGSINSTRUKSER FOR STUDENTSTYRET MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPA FOR NYTT STUDENTDEMOKRATIET VED DET NYE UNIVERSITETET (DNU) SUPPLERINGSVALG AV MARKEDSFØRINGSANSVARLIG I STUDENTSTYRET PRESENTASJON TIL URNEVALG STUDENTSTYRET NSO-ÅS Leder Påtroppende nestleder Internasjonalt ansvarlig UNIVERSITETSSTYRET VED UMB Fast representant Vararepresentant STUDENTDEMOKRATIETS VALGNEMND EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Handlingsprogram for Studentstyret for høsten 2012 med vedtatte endringer 2. Kandidatpresentasjoner til valg i Studentdemokratiet vår 2012 ALLMØTE VÅR

4 Det ble registrert 55 stemmeberettigede personer på møtet. Etter pausen var det 57. I tillegg var referent org. sekretær Kristin Wiik, ordstyrebordet, samt semesterets beste foreleser (+ en fotograf) til stede. 1. Konstituering Leder i Studentstyret Torfinn Belbo ønsket velkommen. Ordstyrerbordet bestående av Heidrun Ullerud og (stand-in for Ole Martin Steien) Frida Holand ble godkjent. Steien var litt forsinket. 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Man ønsket at sak 6 skulle tas før sak 5. Godkjent. 1.2 Godkjenning av forretningsorden Ordstyrer gjennomgikk møtereglene. Forretningsorden ble deretter godkjent. 1.3 Godkjenning av referat fra forrige Allmøte Referatet fra Høstallmøtet-2011 er lagt ut på vår hjemmeside, og ligger ikke ved i papirutgaven av sakspapirene. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studentstyrekontoret. Se ellers Referat fra Høstallmøtet 2011 ble godkjent. 1.4 Oppnevning av tellekorps 1. Markus Pilskog 2. Ole Stabækk 3. Mari Hulleberg 4. Guro Karoline Flugon Aase Tellekorpset ble godkjent. ALLMØTE VÅR

5 2 Rapport fra vårens virksomhet 2.1 Studentstyret NSO-Ås Rapport fra vårens virksomhet utover handlingsprogrammet Leder i Studentstyret Torfinn Belbo orienterte i saken. Han utdypet bl.a. sakene; - Utlånsreglementet - Innbyggeriniativet - Ny logo og visuell profil for Studentdemokratiet ved UMB - Inkluderingsmidlene og velferdsmidlene Evaluering av handlingsprogrammet for våren 2012 Nestleder i Studentstyret Torbjørn Horsberg Kornstad orienterte i saken. 2.2 Forskningsnemnda Forskningsnemnda v/stefan Marinai orienterte og viste til den innsendte rapporten. 2.3 Studienemnda Studienemnda v/torbjørn Horsberg Kornstad orienterte og viste til den innsendte rapporten. Han utdypet et par punkter. 2.4 SiÅs-styret Det var ingen presentasjon fra SiÅs-styret. Heidrun Ullerud viste til den innsendte rapporten. Det var ingen spørsmål. 2.5 Universitetsstyret Universitetsstyret v/guro Karoline Flugon Aase orienterte. Hun utydet et par punkter fra den innsendte rapporten. 2.6 Fellesstyret Fellesstyret v/studentrepresentant Frida Holand orienterte. Hun viste også til rapporten i sakspapirene. Hun kunne opplyse at det på møtet 24. april enstemmig ble vedtatt at ønsket navn på det nye universitetet er; Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fellesstyret har nå levert dette navnforslag til KD med ønske om en rask avklaring. Ny visjon er også vedtatt; Kunnskap for livet. Det blir også et 3 fakultet på det nye universitetet. ALLMØTE VÅR

6 Holand kunne også vise til sin spalte, Fellespraten i Tuntreet. Hun ønsket seg tilbakemeldinger på hvor effektiv denne har vært. Hun kunne ellers opplyse at Finn Bergesen jr. dessverre måtte trekke seg som styreleder i Fellesstyret pga. sykdom. Fellesstyret får da en ny leder. 3 Semesterets beste forelesar Kari presenterte (på engelske) komiteen og komiteens arbeid denne våren. Komiteen har bestått av: - Kari Lovise Bøthun - Julia Isabel Tandberg - Kia Haavi Det har per 24. april kommet inn 270 nominasjoner til semesterets beste foreleser fordelt på omlag 90 ulike forelesere. Velferdsansvarlig i Studentstyret Anna Boye Koldaas ga en presentasjon (på engelsk) av vinneren, som var; dr. William Warner. Blomster og diplom ble delt ut til dr. William Warner ved Noragric. Warner underviser i emnet LNG240 Academic writing, og han er drivkraften bak skrivesenteret ved Noragric. Begrunnelsen fra komitéen lyder som følger: Dr. Warner klarer å holde på oppmerksomheten til elevene gjennom hele forelesningen ved å kombinere humor og kunnskap. Elevene får ukentlig tilbakemelding og god oppfølging i kurset for å styrke deres framgang. Forelesningene er både pedagogiske og underholdende lagt opp, noe som tydelig faller i smak hos elevene. Elevene selv mener det de lærer i løpet av kurset er noe av den viktigste kunnskapen de får i forhold til det å skrive en masteroppgave. Den første Fronterprisen ble også delt ut på Allmøte. Warner fikk den også! Warner takket for de flotte prisene. 4 Handlingsprogram for Studentstyret 4.1 Studentstyrets forslag til handlingsprogram høsten 2012 Torfinn Belbo presenterte saken. Han gikk gjennom hovedpunktene i Studentstyrets forslag til handlingsprogram for høsten Det ble fremmet et forslag til nytt punkt 2.5. fra Alexander Egge; Som nevnt i mail tidligere til NSO; Ønsker lyd/videoopptak av forelesninger. Prioritert bør være emner med stor studentmasse. Vedtatt. (Studentstyret fikk fullmakt til redaksjonell endring av dette forslaget) Handlingsprogrammet ble deretter vedtatt i sin helhet (vedlegg 1). ALLMØTE VÅR

7 6 Vedtektsendringer 6.1 Endring av tidspunkt for valg av markedsføringsansvarlig i Studentstyret Torfinn Belbo gjennomgikk grundig bakgrunn for saken, se nedenfor. Bakgrunn: (fra sakspapirene) På Høstallmøtet 2011 ble det vedtatt en ny valgordning for Studentstyret fra og med Vårallmøtet 2012 der leder og nestleder sitter 1 ½ år, derav det første halve året som styremedlem. Påtroppende nestleder velges da på Vårallmøtet, og påtroppende leder velges på Høstallmøtet. Det som i dag er et ettårig verv som styremedlem i Studentstyret erstattes da med påtroppende nestleder/leder. Valgordningen vedtatt på Høstallmøtet 2011 er illustrert skjematisk under: Dato/periode juli januar juli januar juli Leder Tiltrer - Tiltrer - Tiltrer Nestleder - Tiltrer - Tiltrer - Styremedlem/ påtroppende Påtroppende nestleder Påtroppende leder Påtroppende nestleder Påtroppende leder Velferd - Tiltrer - Tiltrer - Internasjonal Tiltrer - Tiltrer - Tiltrer Markedsføring Tiltrer - Tiltrer - Tiltrer Påtroppende nestleder I vedtaket som ble gjort på høstallmøtet velges markedsføringsansvarlig på Vårallmøtet, og det ble vedtatt at nåværende styremedlem skal sitte ut sin periode, det vil si fra til Det vil i så fall gi en halvårsperiode med 7 personer i Studentstyret. Etter nærmere vurdering av dette har Studentstyret kommet fram til at det vil være lite hensiktsmessig å ha denne halvårsperioden med 7 medlemmer. Derfor foreslås det at man heller flytter valg av markedsføringsansvarlig til Høstallmøtet, og at sittende styremedlem suppleres inn som markedsføringsansvarlig fra Dette vil sikre en mer sømløs overgang til den nye valgordningen for Studentstyret. Ny valgordning blir da som følger: Dato/periode juli Januar juli januar juli Leder Tiltrer - Tiltrer - Tiltrer Nestleder - Tiltrer - Tiltrer - Styremedlem/ påtroppende Påtroppende nestleder Påtroppende leder Påtroppende nestleder Påtroppende leder Velferd - Tiltrer - Tiltrer - Internasjonal Tiltrer - Tiltrer - Tiltrer Markedsføring Suppleres Tiltrer - Tiltrer - Påtroppende nestleder Forslaget er forelagt Studenttinget i sitt møte den 23. april Et enstemmig Studentting innstilte da på at denne vedtektsendringen skal foretas. ALLMØTE VÅR

8 Vedtak: Allmøtet vedtar med umiddelbar virkning følgende endring i vedtektenes 50 bokstav m og n: 50. Ordinært Allmøte skal behandle følgende saker: [...] m. Presentasjon/godkjenning av nestleder og internasjonalt ansvarlig og markedsføringsansvarlig til Studentstyret NSO-Ås, en representant og en vara til Universitetsstyret to representanter til studentdemokratiets valgnemnd på Vårallmøtet. m. Presentasjon/godkjenning av leder, og velferdsansvarlig og markedsføringsansvarlig til Studentstyret NSO-Ås, en representant og en vara til Universitetsstyret, to personer til studentdemokratiets valgnemnd samt fire personer til NSOs Landsmøte på Høstallmøtet. Vedtatt. 5 Vedtakssaker 5.1 Endring av stillingsinstrukser for Studentstyret Torbjørn Horsberg Kornstad presenterte saken. Ha ga en grundig gjennomgang av endringsforslagene, se nedenfor; Hensikten er å oppdatere stillingsinstruksen slik at den er i samsvar med dagens praksis. Endringsforslag: (fra sakspapirene) Forslag 1, linje 53: Endre eksisterende kulepunkt: Holde god kontakt med aktuelle samarbeidsorganisasjoner. Jobbe for god samhandling med studentrepresentantene i Universitetsstyret, SiÅs, Studienemnda, Forskningsnemnda, Samfunnsstyret, UKEstyret, samt andre råd, utvalg og styrer på Campus Ås. Jobbe for god samhandling med studentrepresentantene i Fellesstyret for UMB og NVH, og Veterinærmedisinsk Studentutvalg ved NVH. Sørge for at det kalles inn til Toppmøte minst tre ganger i semesteret. Begrunnelse: Oppdatere hvilke råd og utvalg leder bør forholde seg til. Tilpasse forventningene til Toppmøtet til dagens praksis. Forslag 2, linje 58: Nytt kulepunkt: Gi en grundig opplæring av påtroppende leder i vårsemesteret. Begrunnelse: Få inn at leder skal gi opplæring til påtroppende leder i overlappingsperioden. Forslag 3, linje 76: Nytt kulepunkt: Gi en grundig opplæring av påtroppende nestleder i høstsemesteret. Begrunnelse: Få inn at nestleder skal gi opplæring til påtroppende nestleder i overlappingsperioden. Forslag 4, linje 90: Stryke ordet assisterende. Begrunnelse: En oppdatering til dagens situasjon, der en har ukentlige møter med Studiedirektøren. ALLMØTE VÅR

9 Forslag 5, linje 99: Stryke kulepunktet Være Studentstyrets miljøkoordinator. Begrunnelse: Det er særdeles usikkert hva som egentlig ligger i dette punktet. Forslag 6, linje 139. Nytt kulepunkt: Være medlem av arrangementskomiteen på Samfunnet, med møteplikt etter innkalling fra Arrangementsjefen på Samfunnet. Begrunnelse: Det er viktig at det kommer forslag til arrangementer som favner de internasjonale studentene i denne komiteen, og Samfunnet er en viktig arena for integrering og sosiale arrangementer. Tanken er at internasjonalt ansvarlig får etablert en god og nødvendig kontakt med Samfunnet ved å være en del av teamet. Forslag 7, linje 174: Erstatte Styremedlem valgt på Allmøtet om våren med Markedsføringsansvarlig. Begrunnelse: Oppdatere instruksen til dagens valgordning. Forslag 8, linje 180: Erstatte Styremedlem valgt på Allmøtet om høsten med Påtroppende leder/nestleder. Begrunnelse: Oppdatere instruksen til dagens valgordning. Forslag 9, linje 187: Nytt kulepunkt: Sette seg grundig inn i arbeidsoppgavene til heltidsvervet en skal gå inn i under opplæringsperioden på et halvt år. Begrunnelse: Få inn at den som skal gå inn som leder eller nestleder i studentstyret har et ansvar for å sette seg inn i arbeidsoppgavene en skal ta på seg i det halve året som opplæringsperioden varer. Forslag 10, linje 188: Erstatte Styremedlem valgt på Allmøtet om høsten med Påtroppende leder/nestleder. Begrunnelse: Oppdatere instruksen til dagens valgordning. Alle endringsforslagene ble votert over samlet, og vedtatt. 5.2 Mandat for arbeidsgruppa for nytt studentdemokratiet ved Det nye universitetet (DnU) Torfinn Belbo presenterte saken. Bakgrunn: (fra sakspapirene) Sammenslåingen av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og etablering av et nytt universitet trer i kraft fra Fra denne datoen må det også være et nytt studentdemokrati på plass. Ny organisasjonsmodell for Studentdemokratiet ved DnU må vedtas for første gang på allmøtene ved studentdemokratiene ved NVH og UMB våren 2013, deretter på ekstraordinære allmøter på de respektive institusjonene (jamfør 44 og 45 i vedtektene for Studentdemokratiet NSO-Ås). For å sikre en god prosess i arbeidet med å finne en hensiktsmessig og god organisering av Studentdemokratiet ved DnU er det på tide å begynne dette allerede våren ALLMØTE VÅR

10 Det foreslås fra Studenttinget ved UMB og Veterinærmedisinsk Studentutvalg (VSU) ved NVH at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe for å finne en god organisering Studentdemokratiet ved DnU. Her inngår det å kartlegge dagens organisering ved NVH og UMB, klargjøre ansvarsområder for det nye studentdemokratiet, foreslå nye vedtekter, og prosess for sammenslåing av de to nåværende studentdemokratiene. Alt dette skal være på plass i løpet av våren Se vedlegg 4 for forslag til mandat for arbeidsgruppa, tidsplan, sammensetning og oppnevning av representanter. I og med at dette er en felles arbeidsgruppe mellom studentdemokratiene på UMB og NVH, må mandatet vedtas av allmøtene på begge institusjonene. Mandatet er allerede vedtatt av Allmøtet på NVH som det foreligger i vedlegget, og må derfor enten vedtas i sin helhet eller avslås av Allmøtet på UMB. Det er imidlertid åpent for å komme med tilleggspunkt i vedtaket fra Allmøtet, men disse vil ikke formelt sett berøre mandatet til gruppa. Studenttinget har gitt enstemmig støtte til mandatet på Studentting april Studenttinget innstiller på følgende forslag til vedtak: Allmøtet godkjenner mandat til arbeidsgruppa for nytt studentdemokrati ved Det nye Universitetet som det framgår i vedlagt forslag. Vedtatt. Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: Tilleggsforslag fra Studentstyret: Allmøtet har følgende innspill til arbeidsgruppa: det frarådes å videreføre Allmøtet som øverste demokratiske organ for studentdemokratiet ved Det nye Universitetet. Vedtatt Tilleggsforslag fra Frida Holand: Følgende arbeidsområder: Snakke med studenter uten tidligere kjennskap til studentdemokratiet, slik at vi kan få en organisasjonsmodell som er logisk, og som når ut til alle studenter med informasjon som angår dem. Vedtatt Tilleggsforlag fra Henriette Stoltenberg Tryggestad: God informasjonsflyt til resten av studentmassen.., innebærer dialog med og referatplikt til Studenttinget. Vedtatt 5.3 Suppleringsvalg av markedsføringsansvarlig i Studentstyret Torbjørn Horsberg Kornstad presenterte saken og forslag til vedtak. Bakgrunn: (fra sakspapirene) Vedtektsendringen i sak 6.1 medfører i utgangspunktet at Studentstyret blir stående uten markedsføringsansvarlig i et halvt år, om denne blir vedtatt. Studentstyret foreslår at dette rettes opp ved at nåværende styremedlem valgt på høsten, Hans Emil Glestad, suppleres inn som markedsføringsansvarlig i et halvt år. Vedtak: Hans Emil Glestad suppleres inn som markedsføringsansvarlig i Studentstyret for perioden Vedtatt. ALLMØTE VÅR

11 7 Presentasjon til urnevalg 7.1. Studentstyret NSO-Ås Studentstyret tar seg av den daglige driften av Studentdemokratiet ved UMB, holder kontakten med NSO nasjonalt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved UMB. Styret er studentenes kontaktledd med ledelsen og jobber daglig for å sikre at studentenes interesser blir ivaretatt ved Universitetet. Det skal velges personer til tre verv i Studentstyret. Vi presiserer at vi nå har fått en ny valgordning der påtroppende nestleder velges på Vårallmøtet og sitter et halvt år som styremedlem før han/hun trer inn som nestleder Leder Kandidater: Per Rønning tilstede og presenterte seg Det var ingen motkandidater. Det ble stilt to spørsmål som kandidaten besvarte. Valgt ved akklamasjon Påtroppende nestleder Kandidater: Liv Nedrebø tilstede og presenterte seg Det var ingen motkandidater. Det ble stilt to spørsmål som kandidaten besvarte. Valgt ved akklamasjon Internasjonalt ansvarlig Kandidater: Joakim Hope Soltveit tilstede og presenterte seg Kaisa Andrea Ferguson Fredriksen tilstede og presenterte seg Det ble trukket rekkefølge for presentasjon. Det ble tre spørsmål som begge kandidatene besvarte. Joakim Hope Soltveit ble etter endt urnevalg valgt til internasjonalt avsvarlig i Studentstyret. 7.2 Universitetsstyret ved UMB Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er UMBs øverste beslutningsorgan. De jobber med saker av strategisk karakter og har normalt elleve møter per år. Studentrepresentantene er valgt av Allmøtet og har referatplikt både til Studenttinget og Allmøtet. Fra bestemmelser om Allmøtet i vedtektene, del. 1.2: ALLMØTE VÅR

12 Ved valg til Universitetsstyret foretas det kjønnskvotering slik at kandidater av motsatt kjønn av den sittende representanten foretrekkes. Dersom det kun er kandidater av samme kjønn som den sittende representanten som stiller til valg, velges en av disse. Det skal velges en fast og en vararepresentant, og det tilstrebes at begge er kvinner Fast representant Kandidater: Kaja Mathilde Heltorp tilstede og presenterte seg Heidrun Ullerud tilstede og presenterte seg Det ble trukket rekkefølge for presentasjon. Det ble stilt tre spørsmål som begge kandidatene besvarte. Heidrun Ullerud ble etter endt urnevalg valgt som fast representant til Universitetsstyret Vararepresentant Kandidater: Det kom forslag fra ordstyrerbordet om at den av kandidatene som får færrest stemmer under urnevalget til fast representant, automatisk blir valgt til vararepresentant i US. Vedtatt. Kaja Mathilde Heltorp ble etter endt urnevalgt valgt som vararepresentant i Universitetsstyret. 7.3 Studentdemokratiets valgnemnd Det er en felles valgnemnd for hele Studentdemokratiet NSO-Ås. Studentdemokratiets valgnemnd skal spre informasjon om de verv som er på valg på Studentting og Allmøtet til alle studenter ved UMB. Studentdemokratiets valgnemnd skal finne kandidater til alle verv, og fremlegge disse for Studenttinget og Allmøtet. Kandidater: Fridtjof Denneche tilstede og presenterte seg Torfinn Belbo tilstede og presenterte seg Valgt ved akklamasjon. 8 Eventuelt Det var ingen saker innmeldt til eventuelt. 8.1 Møteevaluering Torbjørn Horsberg Kornstad takk for oppmøte. ALLMØTE VÅR

13 Han takket også de avtroppende Sts representanter, samt US representant. Grunnet 1. mai (og stengte butikker denne dagen), ble det gitt konfekt og pene takkeord. Personlige gaver blir da gitt senere på en overlappingstur. De avtroppende takket for seg. Ordstyrerbordet fikk takkeord samt overlevert blomster. Kort oppsummert: - Veldig effektivt og bra møte. - Lite spørsmål og innspill fra salen, noe som ikke er så positivt. - Finvær førte til stor oppslutning om grillinga etter møtet. Møte hevet kl 14.45! ALLMØTE VÅR

14 Handlingsprogram for Studentstyret hausten 2012 Tema Hovedmål Delmål 1. Velferd 1.1. Utbygging av GG-hallen Jobbe for at GG-hallen blir overført til SiÅs Følgje opp at SiÅs kjem i gong med utviding av GG-hallen 2. Studiekvalitet 1.2. Eit godt tilbod på helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås 1.3. Bolig til flest mulig av UMBs studenter, i dag og for framtida 1.4. Internasjonale studentar som trivst på UMB! 2.1. Jobbe at emneevalueringar blir tatt på alvor, både frå studentar og emneansvarlege 2.2. En god universitetsbibliotekstjeneste 2.3. Betre studierettleiing 2.4. Et godt tilbot ved karrieresenteret 2.5. Lyd/videoopptak av forelesningar Følgje opp tilbodet med helsestasjon for ungdom og studentar i Ås Gjennomføre ein synleg markering av boligproblematikken rundt skolestart Jobbe mot UMB for å få oppretta ei referansegruppe for internasjonale studentar, mellom anna for å få ned statistikken på internasjonale studenter som opplev einsamheit dagleg/vekentleg Jobbe for å auke svarprosenten på emneevalueringene Gjennomføre studiekvalitetsseminar med undervisningsutvalgsrepresentantane i byrjinga av semesteret der emneevaluering og oppfølgjing av denne er eit viktig tema Sende klare signal på at emner med gjentatt dårleg score på emneevalueringane ikkje er akseptabelt Følge opp nytilsatt leiar for Universitetsbiblioteket og jobbe for å betre bibliotekstenesten på campus Jobbe mot nedbemanning av biblioteket Følgje opp og støtte fagutvala i å jobbe for at studierettleiarane si tid brukast på studentar, og ikkje ymse administrative oppgåver Jobbe for å auke kvaliteten på studierettleiinga som tilbys studentane Følgje opp nytilsatt rettleiar på Karrieresenteret og jobbe for at det utformast gode tilbod til studentane Jobbe for at det innførast lyd/videoopptak av forelesningar, emner med mange studentar bør prioriterast.

15 Tema Hovedmål Delmål 3. Læringsmiljø 3.1. Oppussing av Urbygningen Samarbeide med UMB om å lobbe meir mot Kunnskapsdepartementet for å få midler til oppussing av Ur Gjennomføre ei synlig markering dersom Urbygningen blir stengt, til dømes sørgemarsj foran Stortinget 4. Synleggjering 5. Det nye Universitetet 3.2. Imøtekomme plassproblematikk 3.3. Betring av trafikktryggleik 3.4. Læringsmiljøundersøkinga Slagkraftig og kunnskapsrikt Studentting 4.2. Aktive fagutvalg 4.3. God marknadsføring 5.1. Samarbeid med Veterinærmedisinsk Studentutvalg på NVH Jobbe for at oppgradering og utbetring av det fysiske læringsmiljøet prioriterast ytterlegare i neste års budsjett for UMB Jobbe for ei sperring av personbiltrafikk ved austsida av Urbygningen Jobbe for ei betring av belysninga i universitetsparken Gjennomføre ein kampanje for mindre bilbruk på campus Følgje opp funn gjort i læringsmiljøundersøkinga for Arrangere avsparkkonferanse for Studenttinget før første studenttingsmøte Gjennomføre Studentdemokratiet001 -kurset i augustblokka og hjelpe fagutvalga til å rekruttere engasjerte studenter Halde fram og forbetre oppfølging av fagutvalgsleiarar og -nestleiarar Revidere instruksane for fagutvalga Gode og lettleste artiklar på nettsida, med bilder! Halde trykket oppe med oppdateringar på sosiale medier Gode og engasjerende tekster til Tuntreet Jobbe for god dialog med dei studenttillitsvalde på NVH, og sørge for at studentane på Campus Ås og Campus Adamstuen snakkar med éin stemme i sakar som er viktige for studentane.

16 Kandidatpresentasjoner til valg i Studentdemokratiet vår 2012 Innholdsfortegnelse Kandidater til Internasjonalt Ansvarlig i Studentstyret:... 2 Joakim Hope Soltveit... 2 Kaisa Andrea Ferguson Fredriksen... 3 Kandidater til kvinnelig representant i Universitetsstyret... 4 Heidrun Asgeirsdatter Ullerud... 4 Kaja Mathilde Aamodt Heltorp... 5 Logg inn på ClassFronter og stem på de kandidatene du vil ha ved å følge denne lenken!

17 Kandidater til Internasjonalt Ansvarlig i Studentstyret: Joakim Hope Soltveit Kjære alle studenter på UMB Hvem er jeg? Jeg stiller herved til valg som Internasjonalt Ansvarlig for Studentstyret NSO-Ås. Mitt navn er Joakim Hope Soltveit, jeg er 25 år, adoptert fra Sør-Korea og vokst opp i Bergen. Jeg begynte på UMB i høst og studerer første året MSc in International Relations på Noragric. Tidligere har jeg studert en bachelorgrad i utviklingsstudier ved Universitetet i Agder. Hvorfor har jeg søkt? Jeg har valgt å søke stillingen som internasjonalt ansvarlig fordi jeg ønsker å bidra til integreringen av internasjonale studenter i norsk kultur, samt tilrettelegge for å skape en gjensidig respekt og forståelse for hverandre. En annen grunn er at studiet mitt er internasjonalt orientert og jeg trives godt med å bli kjent med mennesker som kommer fra en annen kultur. Jeg har selv vært student i Barcelona i 9 måneder og lært meg spansk, og bodd 3 måneder i Bolivia hvor jeg gjorde feltarbeid til bachelor oppgaven. Jeg kjenner derfor til hvilke tanker og utfordringer internasjonale studenter møter når de kommer til et fremmed land, og jeg er sikker på at denne erfaringen vil hjelpe meg i rollen som internasjonalt ansvarlig, hvis jeg blir valgt. Hvorfor velge meg? Jeg er en positiv og kreativ person som er flink til å planlegge, og jeg er god til å organisere og ha oversikt over prosjekter uten å stresse. Jeg tilbyr alltid min hjelp og stiller opp om noen ber meg om det. Samtidig har jeg sterke meninger om viktige saker, men latteren er aldri langt unna og jeg liker godt å underholde og er ikke redd for å trå utenfor komfortsonen! Mangfoldet av studenter på UMB er viktig for meg og jeg har daglig kontakt med internasjonale studenter på instituttet mitt. Jeg liker å engasjere meg i det som skjer her i Ås og det gjenspeiler seg i de ulike vervene mine. Jeg er både studenttingsrepresentant og leder for karriereutvalget på Noragric, samt sponsorfunksjonær for UKA 2012 og faddersjef 2012 på Noragric. I tillegg er jeg med i foreningslivet som en del av Broderskapet Unity. Alle disse erfaringene har gjort meg tryggere i rollen som tillitsvalgt og lært meg om hva det vil si å arbeide for og med studenter. En av mine største interesser er å reise. Jeg har reist rundt i store deler av vest, sør- og øst Europa, vært på en to måneders studietur til Tanzania, backpacket i Sør-Amerika og jobbet for en bistandsorganisasjon på den Dominikanske Republikk. Alle reisene har hjulpet meg til å utvikle toleranse overfor andre kulturer og vise forståelse og respekt for kulturforskjeller. Hvis jeg blir valgt, skal jeg gjøre mitt beste for at internasjonale studenter skal føle seg komfortable, informerte og involverte i alle aktiviteter mens de studerer her i Ås! Godt valg! Mvh Joakim Hope Soltveit

18 Kaisa Andrea Ferguson Fredriksen Kjære godtfolk, med dette søker jeg herved deres tillitt til å overta vervet som Internasjonalt Ansvarlig i Studentstyret. Jeg heter Kaisa Andrea Ferguson Fredriksen og har fylt 23 år. Jeg er halvt canadisk, og har tilbragt storparten av oppveksten min i Sarpsborg. Jeg emigrerte fra Blindern og ankom Ås og UMB i høst for å fullføre bachelorgraden min i samfunnsøkonomi. Hovedsaken til at jeg søker ligger i vervets natur; det å få lov å være bindeleddet mellom de internasjonale studentene våre og de forskjellige organene knytta til universitetet virker for meg som en gyllen mulighet. Jeg ønsker å fremme interessene og implementere behovene til studentene ved å bistå dem disse to semestrene. Vi trenger å anse den høye andelen av internasjonale studenter som en ressurs heller enn en kuriositet. Jeg har hatt jobb ved siden av skolen siden jeg var 14, så jeg er ikke fremmed for å måtte jobbe hardt. Det er selvfølgelig også ønskelig for meg å øke kulturforståelsen og nettverket mitt. Selv har jeg en relativt internasjonal bakgrunn, med en fot i Canada og den andre godt planta her i Norge. I tillegg har jeg funnet veien til helt andre land i løpet av utdanningsløpet mitt. På videregående hadde vi en ordning hvor vi fikk tilbringe tid ved en skole i Sør-Afrika og bo i landsbyen der, og neste semester bodde elever derfra hos oss. Ved et senere tidspunkt studerte jeg utviklingsstudier ved Da Nang University i Viet Nam. Med dette sagt vil jeg påstå at jeg innehar god forståelse av det å være ny og ukjent, ikke bare ved utdanningsinstitusjonen, men også kultur- og språkmessig. Noen av mine beste egenskaper er at jeg er over snittet nysgjerrig, søkende, empatisk og inkluderende, hvilket ganske sikkert vil fungere godt både i et styreverv og som støttespiller i den eventuell frustrasjonen og forvirringen som måtte oppstå i møtet med Norge. Jeg er heller ikke redd for å gi av meg selv, i tillegg til at positivitet og humor er egenskaper jeg setter høyt hos meg selv. Av organisatorisk erfaring har jeg engasjert meg fra ungdomsskolen av. Jeg var Økonomisk Ansvarlig ved Norsk Folkehjelp Blindern, sitter i min andre periode i Ungdommens Fylkesstyre i Østfold og var tidligere Kultur- og Utdanningsansvarlig i den internasjonale organisasjonen Assembly of European Regions (AER) Youth, hvor jeg fikk reise mye rundt i Europas mange små og store regioner hvilket var særs lærerikt og spennende. Jeg ser frem til endelig å få muligheten til å delta og bidra mer her på universitetet, og har sett meg ut dette vervet som mest passende for engasjementet mitt. Jeg håper dere finner meg tilliten verdig. Godt valg. Kaisa Andrea Ferguson Fredriksen

19 Kandidater til kvinnelig representant i Universitetsstyret Heidrun Asgeirsdatter Ullerud Ærede student! JEG vil representere DEG i Universitetsstyret! Hvem er jeg? Jeg heter Heidrun Asgeirsdatter Ullerud, er 23 år og kommer fra Våler i Solør (Hedmark). Jeg går fjerde året på UMB, har tatt en bachelor i samfunnsøkonomi og går nå master i naturforvaltning. Jeg trives best, og får mest gjort, når jeg har mye å gjøre! Når jeg ikke studerer, løper jeg i skogen, synger i Lærken, stopper sokker eller baker kake. Hvis jeg ikke er på møte da, som har vært min hobby nr. 1 i tiden på Ås. Alt fra SiÅs-styret, Instituttstyret, Studentting, fagutvalg og kjøkkensjef for UKA til lyskomite har stått på agendaen. I tillegg har jeg også vært aktiv i organisasjoner utenfor UMB, som styremedlem i Juvente og i bistandsorganisasjonen FORUT. Hjemme i Våler har jeg møtt i kommunestyret, og nå er jeg studentrepresentant i Forum for Kommunale Planleggere i KS (Kommunenes Sentralforbund). Hva vil jeg? UMB var det eneste valget da jeg skulle søke høyere utdanning. Alle studiene jeg ville gå fantes her. Resultatet har blitt 4 tverrfaglige år, med mange spennende fag. For meg har universitetets kvalitet blitt en hjertesak! Det krever både gode rammer og godt innhold. UMB er et smalt universitet, det skal vi fortsette å være. Men for at vi skal være best, og virkelig tilføre samfunnet noe, kan ikke fagmiljøene sitte på hver sin tue. Vi utdanner ressursforvaltere, og da kreves tverrfaglighet og forståelse for andre fagmiljøer. Bare slik kan alle få nok innsikt til å gjøre det beste for dagens samfunn. I året som kommer vil fusjonen med NVH bli en viktig sak. Fellesstyret bestemmer over fusjonsprosessen. Universitetsstyrets rolle vil bli mindre, men være svært viktig. Jeg syns det er essensielt at vi sørger for at det blir best mulig utfall av prosessen for begge parter. Som én enhet etter fusjonen kommer begge til å nyte godt av kvalitet hos den andre. Hvorfor er jeg rett person på saken? Jeg har gjennom 4 år blitt kjent godt kjent med hvordan UMB fungerer. Neste år blir mitt siste som student og jeg har mye mer å bidra med, så nå må kruttet ut! Engasjementet mitt for universitetet og studentene her er stort, og gjennom å sitte i Universitetsstyret vil jeg få en mulighet til å bruke det og bidra. Jeg liker å lese sakspapirer, er effektiv og har stor arbeidskapasitet. Når jeg går inn for noe gjør jeg det grundig. Evner jeg har, som vil komme godt med i styrearbeid det neste året, er at jeg er god til å se saker fra flere sider og finne gode løsninger og kompromisser. Jeg har lyst til å bruke tid og krefter for å bidra til at UMB blir et enda bedre universitet, og håper du gir meg din stemme slik at jeg får den muligheten! Godt valg!

20 Kaja Mathilde Aamodt Heltorp Høyst ærede Allmøte og UMB studenter. Mitt navn er Kaja Mathilde Aamodt Heltorp og jeg stiller til valg som kvinnelig representant til Universitetsstyret. Jeg er 1985 modell og kommer fra Skjeberg i Østfold. Jeg har en bachlor i Samfunnsøkonomi, og studerer nå Skogfag. Beina har jeg godt plantet i primærnæringene, hjertet mitt er for alltid tapt til studentmiljøet på Ås, og jeg nærer en fetisj for styrerom, styrearbeid, organisasjon, og dugnad. Jeg har skyndet meg svært sakte gjennom studiene, og tatt for meg av alt Ås har å by på. Jeg har vært aktiv både i foreningslivet som IVARinne, på Samfunnet som medlem i UKEstyret 2008 og som direktør i Bodegakonsernet, og i Studentdemokratiet som nestleder i Studentstyret. Som nestleder i Studentstyret satt jeg i Studienemnda, Læringsmiljøutvalget og deltok på Toppmøter. Jeg deltok på formøter til Universitetsstyremøter og samarbeidet med studentene som satt i US. Jeg hadde god dialog med styret og ledelsen i SIÅs, med Samfunnsstyret og med tillitsvalgte på instituttene. Jeg tørr ubeskjedent, etter året i Studentstyret, påberope meg relativt god innsikt i det som foregår på UMB, utfordringer UMB står ovenfor og styringen og ledelsen av Universitetet. UMB og NVH nærmer seg fusjon med stormskritt. Og de lange linjene for det nye Universitetet legges nå av Fellesstyret og ikke av US. Allikevel mener jeg at dette er en spennende tid å sitte i US på, om jeg får studentenes tillitt. Universitetsstyret har pekt ut noen fokusområder for UMB fram mot fusjonen i 2014, deriblant studiekvalitet og studiepoengsproduksjon. Dette syns jeg er veldig interessant og viktig. Jeg er også opptatt av et best mulig samarbeid mellom SiÅs og Universitetet da studentvelferd, som boligtilbud, treningstilbud og alle de andre tingene SiÅs tilbyr er det som skaper gode rammer rundt studenthverdagen. Man skal jo ikke bare studere man skal også være student! Jeg har også et lite hjertebarn i studenter og psykisk helse. UMB har vært Norges Landbrukshøyskole og primærnæringene og studier og forskning knyttet til disse er i mine øyne svært viktige. Jeg syns matsatsningen til UMB er et utmerket tiltak i den forbindelse, og jeg skulle gjerne sett Cand Agric gjenopprettet. Jeg mener videre at Universitetet først og fremst skal produsere og formidle kunnskap, at studenter skal være borgere og bidragsytere og ikke passive studiepoengsshoppende kunder, at Samfunnet i Ås er UMBs hjerte, og at gratisprinsippet er ufravikelig og ikke på noen måte kan utvannes eller utfordrers. Jeg er relativt sta, og har mye vilje og min autoritetsangsten er på et minimum. Videre elsker jeg tykke bunker med sakspapirer, og jeg tørr skryte på meg en god porsjon møtekondisjon. Min personlighetstest fra AOS 234 sier at jeg er svært åpen og kreativ, et lite petimeter med passe mye samvittighet, at jeg er litt nevrotisk og middels ekstrovert. Selv mener jeg at jeg stort sett er grei å samarbeide med, at jeg er jevnt over blid og gla, og at jeg somregel er mer opptatt av sammenheng og linjer enn av detaljer. Det siste sett bort fra når det gjelder budsjett hvor både detaljer OG sammenheng er viktig, -viktig lærdom fra UKA Privat er jeg veldig gla i å reise, spesielt til Europeiske storbyer, men jeg trives også svært godt på tur i skogen med min kjære elghund Bamse. Jeg foretrekker sjø fremfor fjell, har ikke TV, liker kostymedramaer på DVD, og er for tiden er jeg fullstendig besatt av Downton Abby. Jeg er håpløs med tekniske installasjoner, drikker mye kaffe, leser ofte bøker, -da spesielt de som ikke har noe med pensum å gjøre -og venter i spenning på neste bok i Game of Thrones-serien. Jeg har tenkt lenge på vervet i US, jeg tror jeg har en realistisk oppfatning av hva som kreves av en US representant. Jeg har fryktelig lyst, er forberedt på å gjøre mitt aller beste, og ber ydmykt om Allmøtets og UMB studentenes tillitt. Godt Valg!

Logg inn på ClassFronter og stem på de kandidatene du vil ha ved å følge denne lenken!

Logg inn på ClassFronter og stem på de kandidatene du vil ha ved å følge denne lenken! Kandidater til Internasjonalt Ansvarlig i Studentstyret:... 2 Joakim Hope Soltveit... 2 Kaisa Andrea Ferguson Fredriksen... 3 Kandidater til kvinnelig representant i Universitetsstyret... 4 Heidrun Asgeirsdatter

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Veterinærmedisinsk studentutvalg

Veterinærmedisinsk studentutvalg ANNA BOYE KOLDAAS... 2 HELENE LUND-JOHANSEN... 3 MARIT ENGELSJORD NEGÅRD... 4 PER RØNNING... 5 TORBJØRN H. KORNSTAD... 6 Veterinærmedisinsk studentutvalg Ærede medstudenter, Mitt navn er Anna Boye Koldaas

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Kandidatpresentasjoner til valg i Studentdemokratiet høst 2012

Kandidatpresentasjoner til valg i Studentdemokratiet høst 2012 Kandidatpresentasjoner til valg i Studentdemokratiet høst 2012 Innholdsfortegnelse Kandidater til påtroppende leder i Studentstyret:... 2 Per-Fredrik Rønneberg Nordhov... 2 Bjørn Andreas Mong... 3 Kandidater

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Erfaringer fra styrerommet. Høst 15/vår 16 Siri Bakøy

Erfaringer fra styrerommet. Høst 15/vår 16 Siri Bakøy Erfaringer fra styrerommet Høst 15/vår 16 Siri Bakøy Agenda Styret Bakgrunn Studentsamarbeid Utvalgte saker: Smådyrklinikken Byggeprosjektet Økonomi/Budsjett Colbjørnsenrapporten Omorganisering Valgt eller

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 1 2 STUDENTTING 3-2013, MANDAG 15. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

It s better to be roughly right, than perfectly wrong. Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved

It s better to be roughly right, than perfectly wrong. Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved It s better to be roughly right, than perfectly wrong Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås V E D T E K T E R Sist

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet?

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? Studentdemokratiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? ved Maja Stade Aarønæs Leder i Studentstyret NSU-Ås 18. mars 2009 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer