Studenttingsmøte nr. 3~2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 3~2008"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 7. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:00! 0831 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER ADMINISTRASJONSSAKER VALG TIL FORSKNINGSNEMNDA VALG TIL SIÅS-STYRET VALG TIL STUDIENEMNDA VALG AV REPRESENTANT TIL NOVA KONTAKTFORUM VALG TIL NSUS LANDSSTYRE VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REGNSKAP FOR STUDENTSTYRET STØTTE FRA SEMESTERAVGIFTEN TIL STUDENTSAMFUNNET I ÅS DISKUSJONSSAKER UMB HVOR GÅR VI? HANDLINGSPROGRAMMET FOR STUDENTSTYRET HØSTEN EVALUERING AV STUDENTSTYRET LIKESTILLINGSKOMITEEN ORIENTERINGSSAKER DATO FOR STUDENTTING HØSTEN NSUS 54. LANDSTING ALLMØTET EVENTUELT MØTEEVALUERING...13 VEDLEGG: 1. Dmitrijs Guzs, presentasjon 2. Even Hovind Djup, presentasjon 3. Daniel Huth Ommundsen, presentasjon 4. Handlingsprogram for våren Handlingsprogram for høsten Handlingsprogram for våren Pål Preede Revheim, presentasjon 8. Knut Ø. Høgetveit, presentasjon 3

4 0831 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside (www.umb.no/studentdemokratiet) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Referatsaker Saksansvarlig: Daniel Huth Ommundsen På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) 4

5 0833 Administrasjonssaker Valg til Forskningsnemnda Saksansvarlig: Daniel Huth Ommundsen Velge kandidater til Forskningsnemnda. Forskningsnemnda (FoN) er UMB sitt forskningspolitiske organ som skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder forskning og forskningsformidling. FoN behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. FON er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved UMB sin forskningsvirksomhet. Forskningsnemndas ansvar inkluderer: forskningsformidling, utviklingsarbeid, eksternfinansiert forskning, internasjonal forskning og næringsutvikling. FoN består av 13 medlemmer med følgende sammensetning: Leder oppnevnt av Universitetsstyret Leder av forskningsutvalget ved instituttene To representanter for studentene En representant for dr. gradsstipendiatene En representant fra de tilsatte i tekniske og administrative stillinger Det skal velges én fast studentrepresentant og én vararepresentant til FoN. De tiltrer 1. juli 2008 og innehar vervet i ett år. Fast representant Vara representant Valg til SiÅs-styret Saksansvarlig: Daniel Huth Ommundsen Velge representanter til SiÅs-styret. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har som oppgave å ta seg av studentenes interesser ved UMB. SiÅs-styret er samskipnadenes øverste myndighet og har ansvar for den totale virksomheten, både den strategiske og økonomiske. Studentene innehar i SiÅs-styret både flertall i styret samt styreledervervet. UMB ledelsen og de ansatte er også representert i styret. Det skal ved Studentting 3 velges to faste representanter til SiÅs-styret. Vervet er toårig. Det skal også velges to vararepresentanter, hvis verv er ettårig. 5

6 Samtlige verv tiltres 1. juli Faste representanter Jørn Svanborg Dmitrijs Guzs (presentasjon, vedlegg 1) Vara representanter Valg til Studienemnda Saksansvarlig: Daniel Huth Ommundsen Velge representanter til Studienemnda. Studienemnda er UMB sitt utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til Universitetsstyret i strategiske saker som gjelder utdanning. Studienemnda består av: - Leder oppnevnt av Universitetsstyret - Undervisningsledere fra instituttene - En representant for dr. gradstipendiatene - En representant for de tilsatte i tekniske og administrative stillinger - Fem representanter for studentene (tre faste og fem vararepresentanter velges på ST6) Det skal velges to faste studentrepresentanter til Studienemnda ved Studentting 3. De tiltrer i sine verv 1. juli 2008 og sitter for et år. Faste representanter Even Hovind Djup (presentasjon, vedlegg 2) Pål Preede Revheim (presentasjon, vedlegg 7) Valg av representant til Nova kontaktforum Saksansvarlig: Daniel Huth Ommundsen Nova kontakten er studentene ved UMB sin kontaktperson i Nova Studentforum. Det er ca. 2 møter pr. år, og representanten som blir valgt sitter i 2 år. Fast representant 6

7 Valg til NSUs landsstyre Saksansvarlig: Torunn Berg Å velge en representant fra NSU-Ås til Landsstyret i Norsk Studentunion (NSU). Landsstyret er NSUs høyeste organ mellom Landstingene. Landsstyret skal lede NSU i overensstemmelse med organisasjonens statutter og Landstingets vedtak. I Landsstyret utarbeides blant annet politiske plattformer, høringssvar med mer. Landsstyret møtes normalt fem ganger i året. Landsstyret har til sammen 25 representanter med stemmerett. NSU-Ås har to representanter i Landsstyret. Studentstyrets leder sitter automatisk som en av representantene høsten 2008 og våren 2009, som en del av sitt verv som leder i Studentstyret. Representant nummer to velges fra Studentdemokratiet NSU-Ås. Det skal velges en fast representant og én vara, stillingen tiltredes 1. juli og er ettårig. Fast representant Daniel Huth Ommundsen (presentasjon, vedlegg 3) Knut Ø. Høgetveit (presentasjon, vedlegg 8) Vara representant 0834 Vedtakssaker Godkjenning av regnskap for Studentstyret Saksansvarlig: Fredrik Moen Haaland Å godkjenne regnskapet til Studentstyret for Regnskapet til Studentstyret føres i tre ledd. Først av organisasjonssekretæren som fører Studentstyrets skyggeregnskap, så av SiÅs som fører sitt skyggeregnskap med vårt regnskap i en egen konto, og deretter av regnskapsbyrået som står for den endelige regnskapsføringen til SiÅs. Revisor har ikke gått gjennom regnskapet innen sakspapirfristen, men regnskapet vil være ferdig innen Studenttinget og vil bli lagt frem skriftlig og muntlig der. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner regnskapet for Studentstyret for

8 Støtte fra semesteravgiften til Studentsamfunnet i Ås Saksansvarlig: Fredrik Moen Haaland Vedta støtte til Studentsamfunnet, finansiert fra semesteravgiften. I brev datert fra Studentsamfunnet til SiÅs søker Samfunnet om en årlig økonomisk støtte på kr. Styret i SiÅs har sendt saken videre til Studenttinget med en innstilling på å vedta støtten. Dette skal finansieres ved å utvide nedbetalingstiden på inventaret i Eplehagen, vedtatt finansiert av en økning av semesteravgiften på 100 kr (ST ). Utvidelsen av nedbetalingstiden til Eplehagen vil gi en ekstra rentekostnad på i overkant av kr gitt dagens studenttall og rentesats. Samfunnets regnskap for 2007 blir lagt frem etter sakspapirene sendes ut, men det vil opplyses om samfunnets økonomiske situasjon på Studenttinget. Høsten 2007 ble tilsvarende forslag lagt frem for Studentstyret av administrerende direktør Einride Berg etter at ølforhandlingene med Samfunnet hadde blitt avsluttet, og Samfunnet kunne vente et innteksttap i 2008 på mellom og som følge av lav inntekt på ølsalget. De fra semesteravgiften skulle kompensere for dette tapet. Like etter dette forslaget avholdt Samfunnet sin Generalforsamling hvor det ble sagt at forhandlingene var avsluttet og at man hadde kommet frem til en løsning hvor de fikk dekket inntektstapet fra «et annet sted», uten nærmere spesifikasjon. Det lyktes ikke Studentstyret å komme i dialog med noen fra Samfunnsstyret angående saken, men vi fikk saken kommentert av Leder i Hus- & finansstyret på Samfunnet. Studentstyret valgte å ikke støtte Samfunnet i høst fordi dette bryter med prinsippet at man ikke skal bruke studentenes penger (semesteravgiften) på alkohol. Flere undersøkelser fra andre studiesteder har i tillegg vist at studentenes alkoholkonsum har økt og i enkelte tilfeller er kritisk. Diskusjoner om studenter og alkohol i forhold til psykisk helse er tatt opp på flere av de større studiestedene. I søknaden fra Samfunnet nevnes ikke ølforhandlingene eller hva pengene skal gå til. Studentstyret mener at det er synd Studentsamfunnet skal lide økonomisk som følge av vanskelig og/eller dårlig drift av serveringsvirksomheten SiÅs driver på Samfunnet, og innstiller derfor på at Studentsamfunnet i Ås skal støttes med kr fra semesteravgiften i Vi mener at det ikke er etisk riktig å subsidiere ølprisene på Samfunnet via semesteravgiften og heller ikke riktig å påføre studentene en merkostnad på i overkant av kr som følge av dette. Vi ønsker derfor ikke at dette gjøres til en årlig støtte. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar å støtte Studentsamfunnet i Ås med kr for 2008, med henstilling til at Studentsamfunnet og SiÅs i 2008 søker en løsning som ikke krever støtte fra semesteravgiften. (Vedtatt i Studentstyret i uke13 med fem stemmer for og en avholden) 8

9 0835 Diskusjonssaker UMB Hvor går vi? Saksansvarlig: Pål Preede Revheim Med bakgrunn i Stjernø-utvalgets rapport og konklusjoner er det åpenbart at det kommer til å skje store endringer i strukturen i norsk høyere utdanning i åra som kommer. Mest sannsynlig vil disse i stor grad handle om å skape større og dermed mer robuste(?) enheter. Hvordan dette vil bli gjort er usikkert. En minimumsgrense på 5000 studenter har blitt lansert, men det er langt fra sikkert hvilke utslag denne vil gi, og hvorvidt den vil bli fulgt opp. UMB er med snaut 3000 studenter norges klart minste universitet, og langt under en eventuell grense på Gjennom den kommende sammenslåingen med NVH øker studentantallet til rundt 3500, men fremdeles er en langt unna. Sett i forhold til studentantallet har UMB mange ansatte, et bredt tilbud og en svært stor emneportefølje. Å drive med mye forskjellig i liten skala er dyrt, og det kan fort gå ut over kvaliteten. At det vil bli påkrevd endringer ved UMB vil derfor ikke komme som noen overraskelse. I en eventuell endringsprosess vil det være viktig for UMB å være med som aktiv deltaker fra dag én. Dette vil sikre oss størst mulig innflytelse over egen framtid, og gjøre oss i stand til å bevare det vi ser som UMBs egenart og fortrinn. For å best mulig stake ut en kurs framover er det viktig både å være enige om hvor vi står i dag og å ha en formening om hvor vi har tenkt oss. Momenter til diskusjon: Hva er UMBs styrker og svakheter i dag? Hva er UMBs kjerneområder? Er den store bredden ved UMB en fordel eller ulempe? Bør studieretninger med gjennomgående lav søkning automatisk termineres? Bør kurs med et gjennomgående lavt antall kursdeltakere automatisk termineres? Bør UMB fortsatt snu kappen etter vinden og opprette flere populariserte studier som landskapsingeniør, eiendomsutvikling m.fl.? På hvilke områder kan vi hevde oss sammenlignet med de andre norske universitetene? Bør UMB satse på en vesentlig økning i studentantallet? Handlingsprogrammet for Studentstyret høsten 2008 Saksansvarlig: Ingrid Ebne Få innspill til Studentstyrets handlingsprogram for høsten 2008 som skal vedtas på Allmøtet onsdag den 30. April. Allmøtet skal hvert semester vedta et handlingsprogram for Studentstyret som bestemmer hva Studentstyret skal fokusere på, foruten det som står i Studentstyrets stillingsinnstruks. Handlingsprogrammet er et av de viktigste verktøyene Allmøtet har for å styre Studentstyret, og det er derfor viktig at vi får gode innspill til hva vi bør jobbe med videre. Innspillene vil bli tatt med når Studentstyret skriver sitt forslag til Handlingsprogram for høsten Vedlagt ligger handlingsprogrammene fra de siste tre semestre (vedlegg 4+5+6). Momenter til diskusjonen: Hvor er det studentene merker særlige mangler hos UMB eller SiÅs. Føler du at du blir godt nok informert dine rettigheter og plikter som student, og at disse blir godt ivaretatt? Er det noe i Ås eller omegn du skulle ønske var bedre tilrettelagt for studentene? 9

10 Evaluering av Studentstyret Saksansvarlig: Jørn Svanborg Informere Studenttinget om arbeidet til utvalget som evaluerer Studentstyret, og diskutere det utvalget har kommet frem til. Utvalget består av Jørn Svanborg, Liv Hatleli og Thomas Willig og de har fått sitt mandat av Allmøtet. Presentasjon vil bli gitt av utvalget på Studenttinget Likestillingskomiteen Saksansvarlig: Mats Eliassen Kvilhaug Komme opp med konstruktive tiltak som likestillingskomiteen kan jobbe med. UMB er et av de dårligste universitetene i Norge når det gjelder kjønnsbalanse på faste vitenskaplige stillinger. Det er ikke tvil om at det er en trend som ikke vil bedre seg av seg selv. Det har vært et flertall av kvinner som tar høyere utdanning på UMB siden 1994 og dette har ikke hatt noen stor påvirkning som man kan se av tallene nedenfor. (Altså 14 år med flertall av kvinner). Nåværende kvinneandel UMB Kvinneandel professorer er 15.9 % Førsteamanuensis 23.8 % (Lavest andel i Norge) fra 2002 til 2006 økte kvinneandelen med 0,3 % Mål for kvinneandel UMB innen 2015 Kvinneandel professorer er 25 % Førsteamanuensis 35 % (ref: UMBs handlingsprogram for likestilling ) Det er blitt opprettet en Likestillingskomite som skal jobbe med å bedre kjønnsbalansen. Virker det sannsynlig at UMB skal nå målet for kvinneandel innen 2015? Er det fordi kvinner ikke er like smarte som menn som er grunnen til at det ikke er flere kvinner som er førsteamanuensis eller professor? Er det fordi det er for mye konkurranse og at kvinner ikke tørr å satse så mye fordi de ikke har så sterkt konkurranseinnstinkt som menn? Hvorfor velger ikke flere kvinner å satse på stillinger som førsteamanuensis eller professor? Er det fordi det er for dårlig lagt til rette for kvinner at de ikke velger det eller er det fordi kvinner ikke har lyst? Hvis det er fordi de ikke har lyst hvorfor har ikke kvinner lyst? Skal man presse på kvinner forsker og førsteamuensis stillinger hvis de ikke har lyst? Hva bør likestillingskomiteen jobbe med og hva bør de foreta seg? 10

11 0836 Orienteringssaker Dato for Studentting høsten 2008 Saksansvarlig: Torunn Berg Orientere om datoer for Studenttingene høsten Høsten 2008 blir Studenttingene, med tilhørende møter, på følgende dager: Møte Dato Sakspapirfrist Sakspapirer ut Fagutvalgsmøte ST september 1. september 8. september 10. september ST oktober 29. september 6. oktober 8. oktober ST november 27. oktober 3. november 5. november Allmøtet 26. november 12. november 19. november 19. november (instituttallmøte) Forslag til vedtak: Studenttinget føler seg orientert om datoene for studentdemokratiets møter, og gleder seg hemningsløst til neste semester NSUs 54. Landsting Saksansvarlig: Fredrik Moen Haaland Orientere om sakene som skal opp på NSUs 54. Landsting April Sakspapirene er lagt ut på Aktuelle saker: Forskningspolitisk plattform: Et dokument som legger føringer for hva NSUs arbeidsutvalg (AU) skal mene om forskning generelt og forskning i forhold til høyre utdanning de neste tre årene. Hovedstandpunktet til NSU er at undervising i høyere utdanning skal være forskningsbasert. Omstridte tema: Likestilling og kjønnskvotering. Studiefinansieringspolitisk plattform: I likhet med forskningspolitisk plattform legger denne plattformen føringer for hva NSU-AU skal mene om studiefinansiering de neste tre årene. NSUs hovedprioriteringer er: 11 måneders studiestøtte Å fjerne lånekassens rentepåslag Øke stipendandelen til 50 % 11

12 Omstridte tema: Stipendandel behovsprøves mot formue Stipendandel behovsprøves mot inntekt, med lav inntektsgrense Stipendandel behovsprøves mot bosted Reisestipend behovsprøves mot alder Statuttendringer: Det mest omdiskuterte endringsforslaget går på at man foreslår å åpne for at alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan bli medlem av NSU, ikke bare universitetene og de vitenskaplige høyskolene som i dag. Organisasjonsutvalget: LS 4/07 satt ned et organisasjonsutvalg med mandat fra NSUs 53. LT som skulle se på en del sider ved organisasjonen. De innstiller på en del endringsforslag i statuttene og at det skal settes ned en referansegruppe som skal fortsette med forhandlinger med Studentenes landsforbund om sammenslåing av organisasjonene. Forslag til vedtak: Studenttinget føler seg orientert om Landstinget og skulle ønske de fikk være med til Stavanger Allmøtet Saksansvarlig: Ingrid Ebne Orientere studenttinget om Allmøtet og hvilke verv som er til valg på Allmøtet. Allmøtet finner sted onsdag 30. april fra kl. 12:15 til 16:00 i Festsalen på Samfunnet. På Allmøtet skal det velges representanter til disse vervene: Universitetsstyret Det er her en leker med de store. I Universitetsstyret er en med på å slå gjennom vedtak som berører alle på UMB. I Universitetsstyret er det to studenter, en gruppe ansatte samt de eksterne medlemmene. Denne gangen skal det velges en fast studentrepresentant og en vara studentrepresentant, og begge disse må være kvinner. Studentstyret Leder Lederen er talsperson for studentene, både overfor universitetsledelsen og omverdenen. En har ansvar for at de andre i styret har relevante arbeidsoppgaver og at Studentstyret fungerer godt sammen, dette gjelder òg organisasjonssekretæren. Du har også det økonomiske ansvaret for Studentstyret og Studenttinget. Vervet innebærer mye jobbing og en del faste møter, men du har også tid til å jobbe med saker av egen interesse! Vervet er en heltidsstilling så en slipper å tenke på eksamener og studieprogresjon. En får rente- og avdragsfritak i Lånekassa for dette vervet. 12

13 Internasjonalt ansvarlig Dette er vervet for deg som liker å styre din egen arbeidsdag, komme i kontakt med mennesker fra andre nasjoner og ha muligheter for å gjøre en praktisk innsats i tillegg til papirarbeid. Vervet innebærer en del fast arbeidsoppgaver som blant annet å være leder for komiteen for tildeling av inkluderingsmidler og være ISUs kontaktperson fra Studentstyret. I tillegg står du fritt til å jobbe med saker som du interesserer deg for! Vervet er lønnet som en 20 % stilling. Styremedlem Styremedlem er et verv for deg som er nysgjerrig og som ønsker å komme inn i studentdemokratiet. Som styremedlem får du god trening i det å være en del av et styre, møteskikk og ikke minst kommer du i kontakt med masse folk. Du står veldig fritt til å jobbe med de sakene som du selv brenner for, i tillegg til at bistår de andre i styret med sine oppgaver. Det er faste møter hver uke, ellers deltar en på fagutvalgsmøter og Studentting. Det er fullt mulig å ha full studieprogresjon selv om du velger å ta dette vervet. Det er ønskelig at man leverer inn en presentasjon før sakspapirfristen til Allmøtet, fredag 18. april. Man kan selvsagt stille til valg selv om man ikke får levert presentasjon innen sakspapirfristen. Kanskje er det noen på Studenttinget som har lyst til å stille? Spre informasjon om at Allmøte skal være onsdag 30. april til medstudentene. Husk at det ikke skal være undervisning denne dagen fra 12:15 til 16:00. Det er både sosialt og lærerikt å ha et tillitsverv, still til valg! Studenttinget tar saken til orientering Eventuelt Møteevaluering 13