Studenttingsmøte nr. 3~2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 3~2011"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 11. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:00! 1131 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN HØSTEN MOTIVASJON FOR UTVEKSLING BLANT UMB-STUDENTER ADMINISTRASJONSSAKER VALG TIL FORSKNINGSNEMNDA VALG TIL SIÅS-STYRET VALG TIL STUDIENEMNDA VEDTAKSSAKER VEDTEKTSENDINGER I VEDTEKTENE FOR NSO-ÅS STYRESAMMENSETNINGEN AV SIÅS-STYRET HØRING OM ORGANISERING AV DET NYE UNIVERSITETET HØRINGSUTTALELSE OM UMBS HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING STUDENTHELSETILBUDET VED UMB AVTALEN MELLOM UMB OG SIÅS ORIENTERINGSSAKER DATO FOR STUDENTTING HØSTEN VERV TIL VALG PÅ VÅRALLMØTE ORIENTERING OM REGNSKAP FOR STUDENTDEMOKRATIET ORIENTERING OM EKSTRAORDINÆRT ALLMØTE EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Studentenes innspill til reforhandlingen av avtaler mellom UMB og SiÅs samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet (vedtatt på ST-3/09) 2. Vedlegg til sak Forslag til høringssvar, UMBs handlingsplan for internasjonalisering

4 1131 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Referatsaker Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSO-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyret s kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSO) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Fellesstyret UMB/NVH ved studentrepresentanten 4

5 1133 Diskusjonssaker Innspill til handlingsplan høsten 2011 Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Drøfte innhold til neste års handlingsplan for Studentstyret. Handlingsplanen er Studentstyrets styringsverktøy og setter agenda for Studentstyrets arbeid. Handlingsplanen vedtas på Allmøtet. Tidligere år har Studentstyret presentert et forslag til handlingsplan for Studenttinget, i år ønsker Studentstyret en mer åpen debatt og ber Studenttinget komme med innspill om hva de mener er viktig å sette på agendaen for det kommende semesteret. Studentstyret vil ta diskusjonen til etterretning og på bakgrunn av denne lage utkast til handlingsplan som det til syvende og sist er Allmøtet 4.mai, som vedtar. Forslag til tema og diskusjon: - Undervisningskvalitet? - Internasjonalisering? - Helsetilbud? - Fysisk læringsmiljø? - Informasjonsflyt? - Utveksling? - Boligsituasjon? Motivasjon for utveksling blant UMB-studenter Saksforbereder: Nora Svenson Paus Diskutere faktorer som får UMB-studenter til å dra på utveksling, hvorfor de eventuelt ikke drar på utveksling og hvordan UMB og instituttene kan legge bedre til rette samt motivere for utveksling. Studentstyret ønsker å høre Studenttingets oppfatning av hva de ulike instituttene opplever som motivasjonsfaktorer for sine studenter for å dra på utveksling. Grunnen til at vi ser på dette er punkt 8 på Studentstyrets handlingsplan våren Det lyder som følger: «Studentstyret skal undersøke hvilke faktorer som påvirker studentenes muligheter for utveksling i utlandet og sammen med universitetet iverksette tiltak for å tilrettelegge og motivere for mer utveksling ut fra UMB.» Momenter til diskusjon: - Hvorfor drar/drar ikke studenter ved UMB på utveksling? - Hva kan få flere studenter til å dra på utveksling? - Gis det nok informasjon om utveksling på ditt institutt? - Oppfordrer studieveiledere eller forelesere til utveksling? - Er det gode muligheter for å dra på utveksling på ditt institutt/studieprogram? Eks. fleksibel studieplan, frie emner, gode og relevante utvekslingsavtaler? - Hva bør forbedres? Har dere forslag til tiltak? 5

6 1134 Administrasjonssaker Valg til Forskningsnemnda Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Velge en fast representant og en vararepresentant til Forskningsnemnda. Vervet har varighet på 1. år. Forskningsnemnda (FoN) er UMB sitt forskningspolitiske organ som skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder forskning og forskningsformidling. FoN behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. FoN er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved UMB sin forskningsvirksomhet. Forskningsnemndas ansvar inkluderer: forskningsformidling, utviklingsarbeid, eksternfinansiert forskning, internasjonal forskning og næringsutvikling. FoN består av 13 medlemmer med følgende sammensetning: Leder oppnevnt av Universitetsstyret Leder av forskningsutvalget ved hvert institutt To representanter for studentene En representant for dr. gradsstipendiatene En representant fra de tilsatte i tekniske og administrative stillinger Fast representant Kandidater: Trine Isaksen Vararepresentant Kandidater: Valg til SiÅs-styret Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Det skal ved Studentting 3 velges to faste representanter til SiÅs-styret. Vervet er toårig. Det skal også velges to vararepresentanter, hvis verv er ettårig. Samtlige verv tiltres 1. juli Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har som oppgave å ta seg av studentenes interesser ved UMB. SiÅs-styret er samskipnadenes øverste myndighet og har ansvar for den totale virksomheten, både den strategiske og økonomiske. Studentene innehar i SiÅs-styret både flertall i styret samt styreledervervet. UMB ledelsen og de ansatte er også representert i styret. Faste representanter Kandidater: Anne Maren Engeloug Bjørn Ingvaldsen Ole Stabekk Oda Aase Johnson Vararepresentanter Kandidater: Joakim Berg 6

7 Valg til Studienemnda Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp I følge NSO-Ås vedtekter skal det på ST-3 velges to faste representanter til studienemnda. Begge de faste representantene valgt på ST-6 trekker seg fra sitt verv grunnet massiv geografisk forflytning. Studienemnda må derfor suppleres med ytterligere 2 faste kandidater for et halvt år. Studienemnda er UMB sitt utdanningspolitiske organ, og skal ta initiativ til, gi råd og innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning. Studienemnda (SN) behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. 2 faste representanter (1 år) Kandidater: Cato Andersen Camilla Jacobsen Harald Sakarias Brøvig Hansen 2 faste representanter, supplerende (1/2 år) Kandidater Helene Lund-Johansen Hans Kristiansen Sigurd Stenhaug Ueland 1135 Vedtakssaker Vedtektsendinger i vedtektene for NSO-Ås Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Endre vedtekter slik at de stemmer overens med dagens praksis for oppnevninger og valg i Studenttinget. Studentdemokratiet praktiserer i dag valg til nesten alle verv i organisasjonen, også de verv som det i vedtektene står at skal godkjennes. Eksisterende ordlyd; Del 2-3 Valg 1. I følgende punkter 2-11 gjelder følgende definisjoner: a. Til de verv hvor det skal velges kandidater, plikter valgnemnda å utgi informasjon tilgjengelig for alle UMB studenter om valget, å finne kandidater til alle verv, og fremlegge disse for Studenttinget. 7

8 b. Til de verv hvor det skal godkjennes kandidater, plikter valgnemnda å utgi informasjon tilgjengelig for alle UMB studenter om valget, samt å samle navn på kandidatene som melder seg, og fremlegge disse for Studenttinget. 2. Representantene presenterer seg, og velges på samme Studenttingsmøte. 3. Øvrige retningslinjer for valg står i vedtektenes Del 1 Forslag til endring; Del 2-3 Valg 1 I følgende punkter 2-11 gjelder følgende definisjoner: a. Til de verv hvor det skal velges kandidater, plikter valgnemnda å utgi informasjon tilgjengelig for alle UMB studenter om valget, å finne kandidater til alle verv, og fremlegge disse for Studenttinget. b. Til de verv hvor det skal godkjennes kandidater, plikter valgnemnda å utgi informasjon tilgjengelig for alle UMB studenter om valget, samt å samle navn på kandidatene som melder seg, og fremlegge disse for Studenttinget. 2 Representantene presenterer seg, og velges på samme Studenttingsmøte. 3 Øvrige retningslinjer for valg står i vedtektenes Del 1 Eksisterende Ordlyd; Del Høstsemesteret (ST-4) 4. Det skal rapporteres om valg av kandidater til følgende verv: a. En delegat (lokal kontakt) til SAIHs årsmøte som stiller på vegne av Studenttinget. b. Lokallaget til SAIH-Ås finner sine kandidater selv. 5. Det skal velges kandidater til følgende verv: a. Etikkutvalget; En representant. Det er et 1-årig verv i UMB-regi. 6. Det skal godkjennes kandidater til følgende verv: a. Komité for tildeling av inkluderingsmidler. Repr. er gitt ut i fra verv. (Se reglement for tildeling av inkl.midler) b. Komité for tildeling av velferdsmidler; 2 representanter, vervet er 1-årig. c. Komité for semesterets beste foreleser. Varighet 1 år, med umiddelbar tiltredelse. Forslag til endring; Del Høstsemesteret (ST-4) 4 Det skal rapporteres om valg av kandidater til følgende verv: d. En delegat (lokal kontakt) til SAIHs årsmøte som stiller på vegne av Studenttinget. e. Lokallaget til SAIH-Ås finner sine kandidater selv. 8

9 5 Det skal velges kandidater til følgende verv: f. Etikkutvalget; En representant. Det er et 1-årig verv i UMB-regi. g. Komité for tildeling av velferdsmidler; 2 representanter, vervet er 1-årig. h. Komité for semesterets beste foreleser. Varighet 1 år, med umiddelbar tiltredelse. 6 Det skal godkjennes kandidater til følgende verv: i. Komité for tildeling av inkluderingsmidler. Repr. er gitt ut i fra verv. (Se reglement for tildeling av inkl.midler) j. Komité for tildeling av velferdsmidler; 2 representanter, vervet er 1-årig. k. Komité for semesterets beste foreleser. Varighet 1 år, med umiddelbar tiltredelse. Eksisterende ordlyd; Del Høstsemesteret (ST-5) 7. Det skal velges kandidater til følgende verv: Det skal på dette møte også hvert tredje år, første gang 1998, oppnevnes studentrepresentanter til instituttledervalg, rektorvalg og prorektorvalg. Valgansvarlig i administrasjonen ved UMB kontaktes for informasjon om antall, frister etc. 8. Følgende saker skal behandles/godkjennes: a. Budsjett for neste år for Studentstyret NSO-Ås b. Fordeling av velferdsmidler (tidl. tilleggsmidler) c. Presentasjon av verv til Allmøtet Del Høstsemesteret (ST-6) 9. Det skal velges kandidater til følgende verv: a. 1 fast representant med vara til Forskningsnemnda, FON. Dette er et 12mnd verv. Den som velges på dette ST tiltrer året etter. b. 2 faste representanter og 5 vararepresentanter (ikke personlige) til Studienemnda, SN. Funksjonstid fra året etter. 10. Følgende saker skal godkjennes/behandles: a. Budsjettet for neste år for Studentstyret NSO-Ås behandles for annen gang og vedtas b. Datoplan for Studenttingsmøter til våren c. Forslag til LMU-tiltak for neste år Del Vårsemesteret (ST-1) Ingen faste administrasjonssaker. 9

10 Eksisterende ordlyd; Del Vårsemesteret (ST-2) 11. En representant til Nova-kontaktforum, sitter i to år, tiltrer stillingen 1. juli samme år. Velges partallsår. 12. Det skal velges kandidater til følgende verv: a. Faddergeneral. 1-årig verv med umiddelbar tiltredelse. 13. Det skal godkjennes kandidater til følgende verv: a. 2 faste og 2 vara til Sentral opptakskomité. 1-årig verv med tiltredelse 1. juli samme år. b. 2 faste og 2 vara til Klagenemnda. 1-årig verv med tiltredelse 1. juli samme år. 14. Følgende saker skal godkjennes: Tildeling av velferdsmidler. Forslag til endring; Del Vårsemesteret (ST-2) 11 En representant til Nova-kontaktforum, sitter i to år, tiltrer stillingen 1. juli samme år. Velges partalls år. 12 Det skal velges kandidater til følgende verv: a. Faddergeneral. 1-årig verv med umiddelbar tiltredelse. b. 2 faste og 2 vara til Sentral opptakskomité. 1-årig verv med tiltredelse 1. juli samme år. c. 2 faste og 2 vara til Klagenemnda. 1-årig verv med tiltredelse 1. juli samme år. 13Det skal godkjennes kandidater til følgende verv: d. 2 faste og 2 vara til Sentral opptakskomité. 1-årig verv med tiltredelse 1. juli samme år. e. 2 faste og 2 vara til Klagenemnda. 1-årig verv med tiltredelse 1. juli samme år. 14 Følgende saker skal godkjennes: Tildeling av velferdsmidler. Del Vårsemesteret (ST-3) 15. Det skal velges kandidater til følgende verv: a. 2 faste (toårig verv)og 2 vararepresentanter (ettårig verv) til Samskipnadsstyret av UMBs studenter. Representantene tiltrer stillingen 1. juli samme år. b. 1 representant og 1 vara til Forskningsnemnda (FON). Dette er et 12 mnd verv. De som velges på dette ST tiltrer 1. juli samme år. c. 2 faste representanter til Studienemnda (SN). Funksjonstid fra 1. juni samme år. 10

11 16. Følgende saker som skal godkjennes/behandles: a. Datoplan for Studenttingsmøter til høsten b. Presentasjon av verv til Allmøtet c. Godkjenning av regnskap for Studentstyret NSO-Ås Forslag til vedtak: De foreslåtte vedtektsendingene for NSO-Ås vedtas Styresammensetningen av SiÅs-styret Saksforbereder: Helene Lund-Johansen Vedta ny styresammensetning i SiÅs. Det sitter i alt 7 personer i SiÅs-styret, hvor 4 av disse er studenter. UMB har krav på 1 representant i SiÅs-styret, men har til nå fått oppnevne 2 personer. I diskusjonen på ST-2 kom det frem at Studenttinget selv ønsker å oppnevne denne personen. Den eksterne personen som skal oppnevnes av Studenttinget, kan være en person med bakgrunn fra UMB eller sterk tilknytning. Personen kan bidra med kompetanse som studentene mangler. Dette gir Studenttinget enda mer kontroll i styret, og brukerstyringen blir sterkere. Studenttinget diskuterte saken på ST-2, (sak ) Forslag til vedtak: - Studenttinget vedtar at det fra og med skal være følgende styresammensetning i Studentsamskipnadens i Ås sitt styre: o 4 studentrepresentanter valgt av Studenttinget o 1 ekstern representant valgt av Studenttinget o 1 representant fra de ansatte i SiÅs o 1 representant oppnevnt av UMBs styre - Studentstyret er ansvarlig for å foreslå kriterier, finne representanter og lage en innstilling til Studenttinget i løpet av høsten Høring om organisering av Det nye universitetet Saksforbereder: Studentstyret Vedta et høringssvar til arbeidsgruppas rapport om faglig organisering, styring og ledelse ved Det nye universitetet (DnU). En arbeidsgruppe nedsatt av Fellesstyret har siden høsten 2010 arbeidet med et forslag til faglig organisering, og styring og ledelsesmodell for DnU. En noe forenklet versjon av arbeidsgruppas mandat presenteres her: Foreslå hvilke fakultet DnU skal ha og hvilke fagområder skal legges til respektive fakultet Beskrive hovedprinsipper for fordeling av oppgaver og ansvar mellom nivå 1 og nivå 2. Beskrive modeller for fakultetenes indre liv, herunder inndeling i institutter ol. Beskrive modeller for hensiktsmessig organisering og drift av tjenesteproduksjon Synliggjøre merverdien og synergien ved forslaget(ene) Foreslå modell for styring og ledelse på nivå 1 og 2 Mandat og sammensetning av ledergrupper i overgangsperioden fra fusjonstidspunkt til fysisk samlokalisering 11

12 Arbeidsgruppa har vært ledet av Knut Fægri (UiO) og har ellers bestått av representanter fra UMB og NVH, samt en ekstern representant fra Sveriges landbruksuniversitet (SLU). Et utkast til rapport fra gruppa er sendt ut på høring i den hensikt å få innspill til prosessen. Gruppa vil ta med seg innspillene i utformingen av sine anbefalinger som vil oversendes Fellesstyret i juni Faglig organisering Den største diskusjonen i prosessen har omhandlet spørsmål om faglig organisering. Kort fortalt har UMB-ledelsen, og UMBs representanter i arbeidsgruppa tatt til orde for en organisasjonsmodell som i stor grad ligner på dagens modell ved UMB. Denne modellen innebærer blant annet en flat struktur med 6 fakulteter eller fler. Argumenter for en slik inndeling er presentert i vedlegg 2. NVH-ledelsen og representantene fra NVH har argumentert for en modell med tre store fakulteter og begrunner dette med blant annet hensyn til effektivitet og behov for sterke og robuste enheter. Argumenter som er brukt mot en slik modell er at det faglige styringsspennet vil bli for stort og at det av den grunn vil være behov for et tredje styringsnivå (institutter). En modell med tre styringsnivå vil kunne innebære mer byråkrati og lengre avstand mellom den enkelte student/ansatt og toppledelsen. Fordeler og ulemper med de to modellene er forsøkt skissert her: 3 fakulteter 6 fakulteter eller fler Mulige fordeler Mulige ulemper - Jevnstore enheter - Stort økonomisk handlingsrom - Kostnadseffektiv organisasjon - Sterk ledelse - Integrering av NVH og deler av IHA i ett fak. - Lang avstand mellom student/ansatt og ledelsen - Stort faglig spenn - Utfordring med faglig ledelse - Et eventuelt 3. styringsnivå innebærer økt administrasjon - Maktkonsentrasjon på noen få personer 12 - Føring om 2 styringsnivå kan oppfylles - Faglig ledelse og legitimitet sikres - Faglig nærhet mellom ansatte, studenter og ledelsen - Studentenes faglige hjem er ved fakultetene - Fagområder synliggjøres i fakultetsnavnet - Få impulser for integrering NVH og UMB - Enkelte små og sårbare enheter - Smalt økonomisk handlingsrom Styring og ledelse Arbeidsgruppa er foreløpig relativt enige om følgende momenter med hensyn til modell for styring og ledelse ved DnU: Valgt rektor og prorektor (velges i team). Rektor er styreleder i Universitetsstyret. Det åpnes opp for å tilsette viserektorer etter behov Ansatte fakultetsledere (vil avhenge noe av hvor mange, og hvor store, fakulteter) Dagens ordning med sentral Studienemnd og Forskningsnemnd videreføres. Det samme gjelder lovpålagte utvalg som arbeidsmiljøutvalg, læringsmiljøutvalg og klagenemnd. Med en modell med mange fakulteter vil mye av administrasjonen med fordel kunne organiseres i sentralleddet, men eventuelt være lokalisert lokalt ved fakultetene

13 Høringssvaret Et forslag til høringssvar fra Studenttinget vil bli sendt ut per e-post, og legges ut på ClassFronter, Studenttingets nettsider og på Studentstyrekontoret innen 8. april. Det vil legges vekt på følgende momenter i høringssvaret: Behov for en organisasjonsmodell som ivaretar komparative fortrinn ved dagens institusjoner Behov for en modell som legger til rette for medvirkning, engasjement og demokrati (borgerperspektivet) Behov for en modell som ivaretar dagens fagområder ved UMB og gjør disse synlige Behov for å holde byråkrati og administrasjon på et minimum i DnU, og dermed frigjøre mest mulig ressurser til forskning og undervisning Mer informasjon om prosessen med utvikling av DnU, samt informasjon om høringsmøter som ble arrangert 16. mars, finnes på Forslag til vedtak: Ettersendes 8. april på nettsidene. Papirkopier vil være tilgjengelig på Studentstyrekontoret og på Studenttingsmøtet Høringsuttalelse om UMBs handlingsplan for internasjonalisering Saksforbereder: Nora Svenson Paus Vedta en høringsuttalelse fra studentdemokratiet om UMBs handlingsplan for internasjonalisering UMB har laget en handlingsplan for internasjonalisering som skal gjelde fra 2010 til Den har vært ute på høring i diverse utvalg og komitéer og skal nå til høring i studentdemokratiet. Studentstyret har laget et forslag til høringsuttalelse fra studentdemokratiet ved UMB, se vedlegg 3. Utkastet til UMBs handlingsplan er av papirforbruk ikke med i papirene, men er tilgjengelig på Studentstyrekontoret og ligger på nett: Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar Studentstyrets forslag til høringsuttalelse fra studentdemokratiet ved UMB Studenthelsetilbudet ved UMB Saksforbereder: Zuzana Mičeková Forankre at Studenttinget ønsker et bedre og mer tilgjengelig studenthelsetilbud med god kapasitet for UMBs studenter. Studentstyret ved velferdsansvarlig og leder har i løpet av vinteren vært i møter med blant annet Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås for å diskutere mulig utvidelse av tilbudet de har i dag, for å se på muligheter for økt bredde i tilbudet og for å fjerne aldersgrensen for studenter som i dag er på 25 år. 13

14 Helsestasjonen for ungdom og studenter er et tilbud fra helsestasjonen i Ås kommune som i dag har åpent for studenter under 25 år og ungdom. Tilbudet er svært godt besøkt og kapasiteten er for det meste sprengt. Tilbudet består av helsesøstre, jordmor og lege. Dit kan en komme med spørsmål eller problemer innenfor, helse, prevensjon, vanskelige tanker, spiseforstyrrelser, rusproblemer, klamydiatesting og liknende. Helsestasjonen for ungdom og studenter har kontorer i Ås sentrum i 3. etg i Erik Johansen-bygget og har åpent torsdager fra Alt er gratis. Forslag til vedtak: - UMB og SiÅs må gå i dialog med Helsestasjonen og Ås kommune for å lage en løsning med bedre kapasitet, bredere tilbud og flere åpningstimer over flere dager i uken for å kunne tilby tjenester til UMBs voksende studenttall. - Det må sikres mulighet for psykologtimer og sosialveiledning også i fremtiden. - Det bør etterstrebes å samle tjenestene på færrest mulig steder slik at studentene har færre tilbydere og forholde seg til. - Plassering av tjenesten bør være i gangavstand fra Campus-Ås. Det må sikres en god ordning med effektiv bruk av ressursene og tilgjengelighet og kvalitet for studentene. - Det må også jobbes med en mulig legeordning tilpasset studenter, finansiert av fastlegesystemet. - Studenthelsetjenesten må være åpen for alle studenter på UMB uavhengig av alder, bosted og nasjonalitet. Ett forbedret tilbud forventes i verksatt fra og med semesterstart Avtalen mellom UMB og SiÅs Saksforbereder: Ole Martin Steien Sende et tydelig signal til Universitetsledelsen på UMB om at arbeidet med å inngå nye avtaler mellom UMB og SiÅs må prioriteres. Fra våren 2008 sa SiÅs og UMB om avtaler seg i mellom for å kunne reforhandle avtalene tilpasset dagens situasjon. I dag tre år etter er det enda ikke noen som helst avtale på plass. Det er grunn til å tro at dette forsinker prosesser og prosjekter både på UMB og hos SiÅs, som igjen gjør at studentene ikke får det tilbudet de kunne hatt. I tillegg skaper et forhold uten avtaler stor usikkerhet og frustrasjon. Våren 2009 kom Studenttinget med innspill til prosessen, se vedlegg 1. Studenttinget bør nå si klart i fra til UMB at en situasjon mellom parter som er så kritiske for dagens og fremtidens studenter på UMB, er helt uholdbart og at det snarest må fremlegges et god, gjennomarbeidet og studentvennlig forslag til avtaleverk. Forslag til vedtak: Studenttinget NSO-Ås ser med sterk bekymring at det fremdeles, etter flere år, ikke er kommet på plass et avtaleverk mellom Universitetet og Studentsamskipnaden. Alt 30. mars 2009 vedtok Studenttinget et innspill til forhandlingene med klare forventninger til prosessen og til innholdet i avtalene. Det forventes nå at avtalene får høy prioritet og at det snarest orienteres til Studentdemokratiet om hvor prosessen er og at det innen kort tid vises til konkrete resultater i retning av det studentene ønsker seg ut av avtalen 14

15 1136 Orienteringssaker Dato for Studentting høsten 2011 Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Orientere Studenttinget om foreslåtte møtedatoer for Studentting, Allmøte og sakspapirfrister for høsten 2011 og få innspill på ønskelig datoplan. På siste Studentting hvert semester orienteres det om datoplan for påfølgende semesters møtedatoer. Klassemøte er et forslag fra Studentstyret for å få klasserepresentantene til å samle klassene sine en gang i semesteret før Allmøtet og diskutere saker. Møte Dato Sakspapirfrist Sakspapirer ut IS-middag Fagutvalgsmøte ST september 5 september 12. september 13.september 14. september ST oktober 3. oktober 10. oktober 11.oktober 12. oktober ST november 31. oktober 7. november 8.november 9. november Allmøtet 30 november 16. november 23. november 23. november (instituttallmøte) Klassemøte 16. november Verv til valg på Vårallmøte 2011 Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Informere om hvilke verv som er oppe til valg på Allmøte 4. mai. Den 4. mai kl 12:15-16 er det Allmøte i Festsalen på Samfunnet. Disse vervene er oppe til valg: Leder Lederen for Studentstyret skal representere studentene ved UMB utad og profilere studentdemokratiet overfor studenter og ansatte. Dette innebærer å holde presentasjoner for studenter og ansatte. Lederen har ansvar for å holde seg oppdatert på nasjonal utdannings- og studentpolitikk, og videre sørge for at studentenes behov blir ivaretatt av myndighetene lokalt og nasjonalt. Lederen har personalansvar for de andre tillitsvalgte i Studentstyret. Lederen plikter å holde seg oppdatert på arbeidet til resten av Studentstyret, for å kunne ta opp disse sakene i ulike fora det er aktuelt. I tillegg har leder ansvar for budsjett og regnskap for Studentstyret. Leder av Studentstyret leder rektors ledergruppe (ILT) og sitter i Landsstyret til NSO. Leder skal holde god kontakt med aktuelle samarbeidsorganisasjoner og styrke samhandlingen med SiÅs, Samfunnsstyret, UKA, Studienemnda, Forskningsnemnda, samt andre råd, utvalg og styrer ved UMB. Ledervervet er kompensert som en 100% stilling. Internasjonalt ansvarlig Internasjonalt ansvarlig har som hovedoppgave å koordinere internasjonal virksomhet ved UMB gjennom å tildele inkluderingsmidler, lede koordineringsmøter mellom Studentsamfunnet, SiÅs, SIT og International Student Union (ISU). I tillegg er en arbeidsoppgave å motta de nye studentene på en god måte sammen med Velferdsansvarlig. Videre skal internasjonalt ansvarlig være hovedkontakten til ISU og delta på deres faste styremøter, være ansvarlig for at det blir avholdt valg i ISU hvert år. 15

16 Internasjonalt ansvarlig skal opprettholde kontakten med studentorganisasjonen ved universitetet i Sokoine, Tanzania (SUASO). Dette innebærer et studiebesøk mellom universitetene. Internasjonalt ansvarlig er kompensert som en 20% stilling. Markedsføringsansvarlig Markedsføringsansvarlig har ansvar for å jobbe med å synliggjøre aktiviteten som foregår i Studentdemokratiet. Vedkommende har også ansvar for oppdatering av hjemmesiden og å møte på Tuntreets redaksjonsmøter. Videre er markedsføringsansvarlig kontaktperson for lag og foreninger som har kontor i 2.etg over Studentstyret kontoret. Som de andre medlemmene i styret skal markedsføringsansvarlig holde seg oppdatert på hva resten av styret arbeider med, samt bistå andre i styret ved behov og frafall. Studentrepresentant til Universitetsstyret (kvinnelig), fast og vara Universitetsstyret (US) er UMBs øverste beslutningsorgan. US er satt sammen av representanter fra universitetsledelsen, de vitenskapelig ansatte, stipendiater, studenter og representanter utenfor UMB. Det sitter til en hver tid to studentrepresentanter i US, en kvinnelig og en mannlig. Representanten er valgt for å tale studentenes sak på US møtene, men de står samtidig fritt til og mene og stemme det de vil. Før og etter hvert US møte deltar US-representantene på Studentstyret s møter for å informere og referere fra møtet. Videre har US-representantene referatplikt til Studentting og Allmøte. US-representantene deltar også på Kollegieforum (KOF), som er møter med representanter fra de andre universitetene i Norge. Studentrepresentanten får godtgjørelse for vervet. Du som ønsker å stille til valg: Send en presentasjon med bilde, helst innen 21. april, på både norsk og engelsk, da vil det bli inkludert i sakspapirene. Presentasjoner som kommer senere kan legges ut på nett. Send presentasjoner til Du kan stille eller benkes helt fram til selve Allmøte, men det er anbefalt at du holder Studentstyret og/eller valgnemnda orientert i forkant. Det er bare å spørre dersom du lurer på noe eller vil snakke med de som har hatt vervene tidligere. Du bør også forberede en presentasjonstale på maks 3 min. Lykke til! Orientering om regnskap for Studentdemokratiet 2010 Saksforbereder: Ole Martin Steien Regnskapet til Studentstyret føres i tre ledd. Først av organisasjonssekretæren som fører Studentstyrets skyggeregnskap, så av SiÅs som fører sitt skyggeregnskap med vårt regnskap i en egen konto, og deretter av regnskapsbyrået som står for den endelige regnskapsføringen til SiÅs. Etter årsoppgjøret skal regnskapet gjennomgås av en revisor. Studenttinget skal formelt godkjenne Studentdemokratiets regnskap på ST-3. Saken utsettes til ST-4 på bakgrunn av at revisor ikke er ferdig med å gå gjennom SiÅs regnskap enda Orientering om ekstraordinært Allmøte Saksforbereder: Ole Martin Steien På vårallmøtet i 2010 ble det vedtatt at det skal avholdes et ekstraordinært Allmøte i Studentdemokratiet der hvor nye vedtekter og organisasjonsmodell for Studentdemokratiet NSO- Ås skal fremlegges for vedtak. Vedtaket fra vårallmøtet 2010 sier følgende: 16

17 Forslag til vedtak: Med bakgrunn i mange gode og konstruktive tilbakemeldinger i saken mener Studentstyret at det må settes ned et utvalg, nedsatt av studenttinget på ST-4, som kan se på nye organisasjonsmodeller for Studentdemokratiet på Ås. Utvalget skal legge disse forholdene til grunn for sitt arbeid: - Se på hvordan andre studentdemokratier ved utdanningsinstutisjoner i Norge er organisert, og lære av dem. - Involvere studentdemokratiet ved NVH aktivt i prosessen. - Framlegge en helhetlig ny organisasjonsmodell for hele Studentdemokratiet på Ås som ivaretar hensynet til demokrati i hele organisasjonen. - Sørge for at den nye organisasjonen kan imøtekomme de endringer som skjer gjennom økning av studentmassen og eller tilkommet av nye institutt/fakultet ved universitetet. Det helhetlige arbeidet skal legges fram for ekstraordinært Allmøte i løpet av våren 2011, hvor nye vedtekter og ny organisasjonmodell framlegges for vedtak. Dette for å sikre godt forarbeid og en demokratisk og god behandling på et Allmøte som bare skal behandle denne og anliggende saker. På det ekstraordinære Allmøtet vil det bli gjort en redegjørelse om arbeidet og vurderingene på bakgrunn av vedtaket fra Det gis mulighet til å diskutere noen forslag på møtet. Studenttinget tar dette til orientering Eventuelt Møteevaluering 17

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Vedtekter for NSO-ÅS

Vedtekter for NSO-ÅS Vedtekter for NSO-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 Elektronisk urnevalg...11 Del 1-4 Studentstyret...12 DEL 2 STUDENTTINGETS FORRETNINGSORDEN...14

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Revisjon av retningslinjene for Forskingsnemnda

Revisjon av retningslinjene for Forskingsnemnda FON-SAK NR: 57/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: LISBETH ANDREASSEN, POA ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 57/2010 Revisjon av retningslinjene

Detaljer

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III Studentting 1 2014 Mandag 10. februar 2014 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2014, MANDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtedato: 20.10.04 Arkivref: bkw/57-04 Saksnr: 57-04 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag til vedtak Innkallingen

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Veterinærmedisinsk studentutvalg

Veterinærmedisinsk studentutvalg Veterinærmedisinsk studentutvalg Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og forslagsrett Det blir stiftelsesfest på TF 102, fløy III etter møtet! STIFTELSESMØTE

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer