Studenttingsmøte nr. 5~2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 5~2007"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 22. OKTOBER KL. 18:15 BT-BYGGET BT3A.16 FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 0751 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER ADMINISTRASJONSSAKER KOMITÉ FOR SEMESTERETS BESTE FORELESER KOMITÉ SOM SKAL EVALUERE STUDENTSTYRET STUDENTTINGETS VALGNEMND VEDTAKSSAKER REVIDERING AV VEDTEKTENE TIL NSU-ÅS GODKJENNING AV TILDELING AV VELFERDSMIDLER-TILLEGGSMIDLER REVIDERING AV REGLEMENTET FOR TILDELING AV INKLUDERINGSMIDLER RESOLUSJON FRA STUDENTSTYRET DISKUSJONSSAKER TILTAK FOR Å BEDRE KJØNNSBALANSEN I AKADEMIA STUDERE I UTLANDET? ORIENTERINGSSAKER VERV TIL VALG PÅ ALLMØTET BARNEHAGETILBUD FOR STUDENTER EVENTUELT MØTEEVALUERING...15 VEDLEGG: 1. SIDE 5 I VEDTEKTER FOR NSU-Ås 2. FORSLAG TIL FORDELING AV VELFERDSMIDLER HØST FORDELING AV VELFERDSMIDLER REGLEMENT FOR TILDELING AV INKLUDERINGSMIDLER 5. RULES FOR INCLUSION FUNDS 3

4 0751 Konstituering Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps

5 0752 Referatsaker Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Det vil kun være mulig å gi korte muntlige referater på Studenttinget. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) 0753 Administrasjonssaker Komité for semesterets beste foreleser Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland Godkjenne kandidater til komiteen som skal kåre semesterets beste foreleser. Som et ledd i studiekvalitetsarbeidet ved UMB, kårer studentene semesterets beste foreleser. Utmerkelsen semesterets beste foreleser henger høyt hos de vitenskaplig ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere forelesere til bedre undervisning. Alle studenter ved UMB kan nominere forelesere. Prisen til semesterets beste foreleser høsten 2007 deles ut på Allmøtet i november. I komité for semesterets beste foreleser skal det sitte 4 studenter, vervet er ettårig. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen. Nestleder i Studentstyret bistår komiteen i arbeidet. Kandidater: Forslag til vedtak: Kandidatene godkjennes som medlemmer i komité for kåring av semesterets beste foreleser. 5

6 Komité som skal evaluere Studentstyret Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland Sette ned en komité som skal evaluere Studentstyret og vedta mandat for komiteens arbeid. På Studentstyrets handlingsprogram for høsten 2007 står punktet: Studentstyret skal sette ned en komité som skal evaluere Studentstyret. Studentstyret ønsker at Studenttinget behandler saken, slik at en får forankret komiteens arbeid i organisasjonen. Forrige evaluering av Studentstyret ble gjort i Studentstyret mener at en komité på fire personer er passe, med representanter som har ulik kjennskap og bakgrunn i og utenfor Studentdemokratiet på Ås. Studentstyret har innstilt på fire personer vi mener kan gjøre en god jobb i komiteen. Studentstyret har også utformet et forslag til mandat for komiteen. Forslag til mandat for komiteen: Komiteen skal se på stillingsprosenten til medlemmene i Studentstyret inklusiv organisasjonssekretæren. Komiteen skal vurdere om dagens sammensetning av styret er hensiktsmessig i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidsmengde hos de enkelte medlemmene og Studentstyret som helhet. Komiteen skal komme med forslag om endringer som kan bedre Studentstyrets arbeid. Komiteen skal bruke Studenttinget som høringsinstans i arbeidet. Komiteen skal komme med sin endelige innstilling til Allmøtet våren Forslag til sammensetning av komiteen: 1. Ida Stjernstrøm 2. Jørn Svanborg 3. Liv Hatleli 4. Thomas Willig Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner forslag til komité som skal evaluere Studentstyret, samt forslaget til mandat for komiteen. 6

7 Studenttingets valgnemnd Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland Velge representanter til Studenttingets valgnemnd. Valgnemnda skal gi ut informasjon til studentene ved UMB om verv som skal fylles på Studenttingene og finne kandidater til disse vervene. Studentstyret bistår Studenttingets valgnemnd i deres arbeid. Det er ønskelig at Studenttingets valgnemnd består av representanter fra forskjellige institutt og med ulike nettverk. Det er ønskelig at begge kjønn er representert i nemnda. Det skal velges tre faste representanter og tre vara representanter. Vervet er ettårig og tiltres umiddelbart. Kandidater: Faste representanter: Vara representanter: 0754 Vedtakssaker Revidering av vedtektene til NSU-Ås Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland Vedta ny paragraf om Studenttingets sammensetning i Vedtektene til NSU-Ås. Sammensetningen av Studenttinget ved UMB, har vært oppe til diskusjon ved flere anledninger de siste årene. Dagens sammensetning ble vedtatt første gang på ST-5/2005, og på ST-5/2006 ble saken på nytt tatt opp. Studenttinget gikk også da (enstemmig) inn for å beholde denne fordelingsnøkkelen. Ved den helhetlige endringen av Vedtektene til NSU-Ås våren 2007, glemte man å sette inn en paragraf om sammensetningen til Studenttinget. Studentstyret ønsker derfor at man setter fordelingsnøkkelen til Studenttinget inn som ny 19 i Vedtektenes Del 1-1 Studenttinget (vedlegg 1). Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner ny 19 i Del 1-1 Studenttinget som lyder: "Instituttene ved UMB er valgkretser for Studenttinget. Hvert institutt tildeles det antall representanter som gjenspeiler seg i instituttets størrelse. 100 studenter på instituttet utgjør to representanter i Studenttinget. Man øker til tre representanter om man har ytterligere 200 studenter på instituttet osv. Representantfordelingen endres ved det første ST etter oppmeldingsfristen i høstsemesteret". 7

8 Godkjenning av tildeling av velferdsmidler-tilleggsmidler 2007 Saksansvarlig: Daniela O. Fuentes Godkjenne tildelingen av tilleggsmidler fra velferdsmidlene for En komité nedsatt av Studenttinget har utarbeidet et forslag til fordeling av velferdsmidler. Forslaget ligger vedlagt (vedlegg 2 og 3). Om det er ønskelig kan et mer utfyllende fordelingsskjema hentes på Studentstyrekontoret. Komiteen har bestått av: Velferdsansvarlig 2007 Internasjonalt ansvarlig 07/08 Økonomisjef Samfunnsstyret 2007 Velferdsansvarlig 2006 Representant valgt av ST-4-07 Representant valgt av ST-4-07 *Frafall ved komiteens møter. Daniela O. Fuentes Torunn Berg Hanna Fuglseth Marianne Gimre Vigdis Steffensen Marte Tøften* Etter vårens tildeling av velferdsmidler satt Studenttinget igjen med kr ,- i tilleggsmidler, som skal fordeles på de ulike lag og foreninger ved UMB. Reglementet sier følgende om tilleggmidler: 3.4 Tilleggsmidler Alle ufordelte midler fra vårens tildeling overføres til tilleggsmidlene. ( ) Tilleggsmidlene deles ut til eventuelle nystartede lag/foreninger og lag/foreninger som har endt opp med et høyere aktivitetsnivå eller utgifter enn det som var ventet ved vårtildelingen. Dersom det står ubrukte midler på denne posten ved årets slutt skal disse overføres til Studentenes Velferdsfond ( ). Fordelingskomiteen hadde møte for fordeling av velferdsmidler 5. og 8. oktober Det er tydelig at mange lag og foreninger ikke leser reglementet for tildeling av velferdsmidler nøye, da mange organisasjoner ikke var berettiget støtte. Totalt søkte 35 forskjellige lag og foreninger om til sammen kr ,-. 4 av disse var ikke støtteberettiget, og 17 av foreningene som søkte hadde ikke søkt ved vårtildelingen. På bakgrunn av sistnevnte vedtok komiteen å foreta en mellomløsning i forhold til hva reglementet tilsier og allikevel gi disse foreningene grunnstøtte, men ikke støtte til aktiviteter. Med den fordelingen som legges frem for ST-5/07 vil kr ,- går videre til Studentenes Velferdsfond. Forslag til vedtak: Studenttinget godtar fordeling av velferdsmidler, høsten 2007, som fremlagt i vedlegg 2. 8

9 Revidering av reglementet for tildeling av inkluderingsmidler Saksansvarlig: Torunn Berg Å revidere reglementet for tildeling av inkluderingsmidler. Hver måned deler komité for tildeling av inkluderingsmidler ut penger til arrangementer for å øke integrering mellom norske og internasjonale studenter. Komiteen består av personer som sitter i ulike verv. Det vil til enhver tid være minst en internasjonal student i tildelingskomiteen. Per i dag kan søknadene skrives på både norsk og engelsk, noe som betyr at omkring halvparten av søknadene må oversettes. Dette gjør at den internasjonale representanten ikke har samme bakgrunn for tildeling som de andre medlemmene av komiteen. Inkluderingsmidlenes hovedformål er integrering, samt at arrangementene i hovedsak er på engelsk. Komiteen ser derfor ingen grunn til at søknadene skal skrives på norsk. Det foreslås derfor et tillegg i reglementet om at alle søknader skal være på engelsk. Reglement for tildeling av inkluderingsmidler (vedlegg 4 og 5) ble sist revidert på ST-4/2006. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar ett nytt punkt i reglement for tildeling av inkluderingsmidler under avsnittet krav til søknaden som lyder: Søknaden skal være skrevet på engelsk Resolusjon fra Studentstyret Saksansvarlig: Fredrik Moen Haaland I arbeidet til innstillingsutvalget for ansettelse av ny instituttleder ved NORAGRIC i vår ble det gjort flere grove overtramp fra administrasjonen sin side. Selv om NORAGRIC har engelsk som sitt administrasjonsspråk ble all informasjon fra ledelsen gitt på norsk, noe som førte til at studenten i utvalget og en ansatt ble skjøvet ut av innstillingsprosessen. Studentstyret ser på denne saken som så alvorlig at vi ønsker å gi Studenttinget en mulighet til å bruke sin stemme ovenfor administrasjonen. Ny instituttleder ble innstilt i sak 141/2007 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, NORAGRIC (u.off.iht. offl 6 nr 2 a ) i US-møtet Forslag til resolusjon: UMB presser studenter ut fra verv! I strategi for studentlivet på Ås , så heter det at: UMB skal gjennom aktiv inkludering av studenter i universitetets komiteer og styrende organer gi studentene reell innflytelse på universitetets utvikling, og bidra til å utvikle studentenes evne til å møte et komplisert, dynamisk og turbulent arbeids- og samfunnsliv. (1) Videre heter det i den internasjonale strategien for at UMB skal ha en campus som er inkluderende, sikker og respektfull mot alle kulturer. UMB skal gjennom målrettet rekruttering og studentmobilitet sikre at UMBs campus har en høy internasjonal og multikulturell profil. 9

10 (2) Dette er strategier og dokumenter som universitetsledelsen selv har vedtatt og skal strekke seg etter, samtidig som også noen av disse bestemmelsene vedtatt ved lov (jf 4 i Lov om universiteter og høyskoler). Det er trist å få vite at UMBs ledelse ignorerer disse retningslinjene, og tråkker på studentenes rettigheter. Vi som studenter ved UMB undres om disse strategiene har en hensikt eller ikke, og om universitetsledelsen tar på alvor de lover og forskrifter som gjelder studentenes rettigheter til å delta i universitetsdemokratiet. Innstillingsutvalget er et utvalg som velges hvert 4. år, i forbindelse med utlysning av stillingen som instituttleder på instituttene ved UMB. I følge personalhåndboken til UMB heter det at: Innstillingsutvalgene Innstillingsmyndighet for ulike stillingsgrupper er fastsatt slik: Instituttledere Innstillingsutvalget består av: - rektor - to representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved det aktuelle institutt - en representant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved det aktuelle institutt - en studentrepresentant ved det aktuelle institutt Administrerende direktør er utvalgets sekretær. (3) Dette utvalgets oppgave er å gå gjennom søknader og vurdere hvilken person av de som søker som er mest skikket til jobben. Videre sender de sin innstilling (rangering av kvalifiserte søkere i den rekkefølge de bør komme i betraktning jf tjml 4.4) til tilsettingsutvalget, som ut i fra innstillingsutvalgets innstilling ansetter kandidaten. Vi observerer at UMB har utestengt en student fra et verv ved å ikke legge til rette slik at studenter kan delta, både med tanke på når møter blir avholdt, og hvilke språk sakspapirer blir lagt frem på. Videre ser vi også at ledelsen viser liten vilje og imøtekommenhet til å rette på sine feil. Et meget grovt eksempel på dette er innstillingsutvalget for ny instituttleder på NORAGRIC. Her ble det fra studentenes side valgt en internasjonal representant, noe som var naturlig da en stor del av studentmassen på NORAGRIC er internasjonale, og fordi arbeidsspråket på NORAGRIC er engelsk. Den første møtedatoen for dette utvalget ble lagt til studentens eksamensdato, samtidig som sakspapirene var på norsk, noe som gjorde at studenten ikke hadde mulighet til å delta i prosessen. Studenttinget ved UMB oppfordrer universitetet til å respektere våre rettigheter til å delta i sentrale og viktige prosesser ved universitetet. Vi forventer at dette er aller siste gang våre rettigheter blir trampet på, og at alle studenter gis samme mulighet til å være aktive deltagere i de forskjellige prosesser på UMB. (1) (2) (3) Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar resolusjonen fra Studentstyret. 10

11 0755 Diskusjonssaker Tiltak for å bedre kjønnsbalansen i akademia Saksansvarlig: Fredrik Moen Haaland Prinsipiell diskusjon om tiltak for å bedre kjønnsbalansen i akademia. I 2006 var andelen kvinner i professorstilling på UMB 15,9 %. På landsbasis er ikke fordelingen stort bedre, og av universitetene er det UiO som er best i klassen med 21,4 %. Det er tydelig at det må endringer til, men hva bør gjøres for å øke balansen? På UMB er så mye som 57,2 % av stipendiatene kvinner og i post.doc stillinger ligger vi på 49,2 %, men når vi kommer til førsteamanuensene er vi nede på 23,8 % kvinner. Det er tydelig at det ikke er andelen med doktorgrad/ph.d som er problemet, men at ansettelsesprosessen til vitenskaplige stillinger er for dårlig i forhold til rekruttering av kvinner. Det er store variasjoner mellom instituttene. Lederen av NSU-AU, Per Anders Langerød, uttalte i august at man igjen bør se på muligheten for øremerking av vitenskaplige stillinger til kvinner. Etter at EFTA-domstolen i 2003 underkjente Norges forsøk på øremerking av vitenskaplige stillinger til kvinner, har EU kommet med et likestillingsdirektiv som igjen kan åpne for øremerking av vitenskaplige stillinger som et midlertidig tiltak for å bedre kjønnsbalansen i akademia. Tallene er hentet fra UMBs handlingsplan for likestilling Studentstyret føler at det er på tide å ta opp saken i Studenttinget for å kunne ha mer ryggdekning når diskusjonen om kjønnsbalanse kommer opp i sentrale ledd på UMB og i NSU sentralt. Momenter til diskusjon: Hvilke tiltak bør iverksettes for å bedre kjønnsbalansen i akademia? Er øremerking av vitenskaplige stillinger et godt tiltak for å nå kjønnsbalansen i akademia? Studentstyret legger diskusjonen til grunn i det videre arbeidet. 11

12 Studere i utlandet? Saksansvarlig: Liv Hatleli, studentrepresentant i Universitetsstyret Eksisterar det i dag tilbod om utanlandsk studieopphald som del av din grad? Både Kunnskapsdepartementet og sentraladministrasjonen ved UMB har presisert at alle studentar skal ha tilbod om å reise utanlands som ein del av bachelor- eller mastergraden. Det er fleire gode grunnar til kvifor ein vil studere i utlandet: For å utvikle språkferdigheitene For å utvikle ein auka kulturforståelse For å fremme personleg utvikling For å fremme fagleg utvikling For å ta fag som ikkje vert tilbydd ved UMB Det ser bra ut på CV og jobbsøknad Det tilfredsstillar eventyrlysta Frå studieavdelinga er det komme signal om at talet studentar som reiser ut har gått dramatisk ned, og det er ytterst få Erasmus søknader i år. I forhold til dei andre universiteta ligg UMB under NTNU, UIB og UIO men over UIS og UIT vedrørande tal utreisande studentar (Statistikk for 2006, kjelde: NSD). Kvar er det skoen trykkjer??? For dårleg fagleg rettleiing om utvekslingsmoglegheiter? For få bilaterale avtaler, partneruniversitet o.l? For mange obligatoriske fag i graden? Ville åpent semester (fritt for obl. fag) vera ei løysing? Synleggjering: Utvekslingsmoglegheiter manglar i dei rettleiande studieplanane? Språkbarriere? Dårleg standard på utvekslingsopphaldet, dvs. utveksling som fører til forsinkelse i studiane.. Papirmølle: for mykje papirarbeid knytta til utveksling? 0756 Orienteringssaker Verv til valg på Allmøtet Saksansvarlig: Pål Preede Revheim Å orientere Studenttinget om verv som skal fylles på Allmøtet i høst. Verv på valg: - Nestleder Nestleder arbeider på heltid, noe som betyr at en slipper å tenke på eksamener. Vervet er det mest allsidige av alle vervene i Studentstyret, noe som betyr stort handlingsrom, men også mye ansvar. Nestlederen jobber med studentpolitiske saker, organisatoriske saker og læringsmiljø. Dersom du er opptatt av studiekvalitet, kan dette vervet være midt i blinken for deg. Du har også gode muligheter for å knytte kontakter utenfor campus, for eksempel gjennom fagpolitisk komité i Norsk Studentunion. Det å være nestleder i Studentstyret er en allsidig jobb. Som nestleder fungerer du som lederens høyre hånd, og skal steppe inn dersom lederen er forhindret fra å gjøre jobben sin. Nestlederen er også en viktig medspiller for alt som pågår i Studentstyret og Studentdemokratiet generelt. Nestleder er et verv med store utfordringer og mange saker å ta tak i. 12

13 Som nestleder jobber en mye med organisatorisk arbeid. Noen av sakene nestlederen jobber med er å sørge for skolering og kontinuitet blant tillitsvalgte, ved blant annet overlappingsseminarer, avspark og liknende. En sitter også med hovedansvaret når det gjelder studentrepresentasjon i ulike styrer, råd og grupper. Nestleder er i tillegg ansvarlig for informasjonsflyten fra Studentstyret til andre tillitsvalgte og studenter for øvrig. Selv om mye innsats legges ned i det organisatoriske, går det likevel mest tid til studentpolitiske saker, for det meste innenfor temaet studiekvalitet. Nestleder har møte hver uke med studiedirektøren, og har i tillegg mye kontakt med prorektor for utdanning, undervisningslederne og studentene i Studienemnda. Gjennom fagpolitisk komité i Norsk Studentunion har nestleder kontakt med andre som jobber med fagpolitikk. Har du en fetisj for fagpolitiske og/eller prinsipielle saker, og liker å diskutere? Da bør du bli nestleder. Kontakt avtroppende nestleder: Nina Helland, tlf: , e-post: - Velferdsansvarlig Velferdsansvarlig i Studentstyret har hovedansvar for saker som har med studentvelferd å gjøre. Med studentvelferd menes i hovedsak saker som angår studentboliger, kantinetilbud, helsetjenester og idrettstilbud for studenter. Velferdsansvarlig skal sørge for at studentvelferd står høyt på dagsorden på UMB og at tilbudet som tilbys Ås studentmasse er godt og dekker de behov studenter har. Ved siden av dette har velferdsansvarlig en rekke faste oppgaver nedfelt i stillingsinstruksen til vervet. Velferdsansvarlig skal drifte og lede bomiljøutvalget som består av representanter for de ulike studentboligene til studentsamskipnaden (SiÅs) sammen med boligdirektøren og driftssjefen til SiÅs. Utvalget fungerer som et bindeledd mellom leietakerne av studenthyblene og SiÅs. Her diskuteres alle mulige saker som har med studentboligene å gjøre. Hvert år tildeles om lag kroner i velferdsmidler til UMBs lag og foreninger. I den forbindelse er velferdsansvarlig sammen med komiteen for tildeling av velferdsmidler ansvarlig for å tildele disse slik at organisasjonslivet på Ås kan fortsette å være like bra som det er kjent for å være. Ellers er også velferdsansvarlig medlem av Læringsmiljøutvalget, samarbeidsutvalget for sosial rådgivningstjeneste, komiteen for fordeling av inkluderingsmidler og NSUs velferdskomité. I NSUs velferdskomité sitter velferdsansvarlige fra de andre medlemslagene i NSU. Her utveksles informasjon og erfaringer som gjøres i de ulike lokallagene samtidig som saker av velferdspolitisk karakter diskuteres. Dette er et forum som gir en mye faglig påfyll og som samtidig bidrar til å øke ditt eget engasjement! I forbindelse med semesterstart har velferdsansvarlig hovedansvar sammen med arrangementssjefen for Studentsamfunnet å arrangere grillfest på Pentagon i august. Dette er en av årets store begivenheter og krever en god del planlegging i forkant, samtidig som det gir deg muligheten til å bli kjent med årets nye studenter. Alt i alt er dette et utrolig spennende verv å ha og det byr på mange interessante og utfordrende oppgaver. Ikke minst er det veldig gøy å være en del av Studentstyret og kunne være med å drifte studentdemokratiet på Ås! Vervet kompenseres med 20 % av leder og nestleders lønn. Kontakt avtroppende velferdsansvarlig Daniela O. Fuentes, tlf: , e-post: 13

14 - Styremedlem Styremedlem er et verv for deg som er nysgjerrig på studentpolitikk, men som nødvendigvis ikke har så mye erfaring. Som styremedlem deltar man blant annet på Allmøter, Studentting, fagutvalgsmøter og styremøter. Det som skiller styremedlemmet fra de andre medlemmene av Studentstyret, er at man ikke har så mange faste ansvarsområder. Derfor står man relativt fritt til selv å velge de saker man ønsker å jobbe med. Styremedlemmet har ansvar for: - Holde seg oppdatert på studentstyrets arbeid. - Bistå de andre i styret ved behov og forfall. - Være kontaktperson for lag og foreninger som har kontorplass i 2. etg. på Studentposten eller representant i NSUs likestillingskomité (en oppgave til hvert styremedlem). Et verv som styremedlem er morsomt, lærerikt og man blir kjent med mange nye mennesker! Kontakt avtroppende styremedlem: Julie Tangstad, tlf: , e-post: - Representant i Universitetsstyret Det er her man leker med de store gutta. I Universitetsstyret er man med på å slå gjennom vedtak som berører alle på UMB. Her sitter man sammen med en student til, en gruppe ansatte, samt de eksterne medlemmene. Siden det er kjønnskvotering, og det er en gutt som er avtroppende nå, trengs det en gutt denne gangen. Universitetsstyret består av 11 personer; rektor, 1 stipendiat/midlertidig ansatt, 2 vitenskapelig ansatte, 1 teknisk/administrativ ansatt, 4 eksterne representanter og 2 studenter. Vervet innebærer mye møtevirksomhet. Det er absolutt ikke nok å delta på de 10 styremøtene i året. Sakspapirene mottar du en uke før møtet. Frem til du setter deg ned i det grønne styrerommet på Cirkus, beskuet av de gamle rektorene, er det mye jobbing med forberedelser og diskusjon av sakene. Særlig samarbeider du tett med den andre studenten i styret, men også andre som er berørt av aktuelle saker er det lurt å prate med. I tillegg samarbeider du mye med Studentstyret. Utover styremøtene har du referatplikt til Studenttingets 6 møter i året, samt til Allmøte 2 ganger i året. Du blir også invitert til Toppmøtet. Gjennom Kollegieforum (KOF) samarbeider du med studenter i styrene ved de andre universitetene i Norge. Det betyr reising for å besøke hverandre. Universitetsstyret er det øverste organet ved UMB, det betyr at det fatter vedtak i de strategisk og økonomisk viktige sakene som angår UMB. Universitetsstyret vedtar for eksempel også rammene for markedsføringen av studiene. Det betyr at Universitetsstyret får presentert et budsjett med en forklaring til hvordan pengene skal brukes. Så blir dette diskutert på styremøte og en sum penger blir satt av. Universitetsstyret går ikke inn og bestemmer detaljer som hvilke studiemesser som skal besøkes eller hvordan studiekatalogen skal se ut. Arbeidet med vervet blir kompensert med et honorar, på lik linje med de andre styremedlemmene. Kontakt avtroppende universitetsstyrestudent: Dmitrijs Guzs, tlf: , e-post: 14

15 - Allmøtets valgnemnd Kjenner du mange folk fra forskjellige grupper, eller ønsker du å bli kjent med folk? Da er dette tingen for deg! Jobben går ut på å finne kandidater til de ulike vervene det skal velges kandidater til på Allmøtet. Funksjonstid ett år, her trenger vi fire personer. Ta kontakt med Nina Helland, tlf: , e-post: - Delegater til NSUs landsting Landstinget er NSUs øverste organ og samler representanter fra NSU sine lokallag til 3 dager med diskusjoner, vedtak, valg og sosialt samvær. Landstinget styrer NSU gjennom sine debatter og vedtak. I alt består Landstinget av 85 delegater med stemme-, tale- og forslagsrett fra lokallagene. Det skal velges tre Landstingsdelegater og tre vararepresentanter. Ta kontakt med Dmitrijs Guzs, tlf: , e-post: Forslag til vedtak: Studenttinget tar saken til orientering Barnehagetilbud for studenter Saksansvarlig: Fredrik Moen Haaland Orientere studenttinget om hvor vi ligger an med pkt. 7 i handlingsprogrammet; Studentstyret skal arbeide for at studentene får bedre tilgang på barnehager nær campus". Etter at studentbarnehagen ble lagt ned i august 2006 har Studentstyret arbeidet med å kartlegge behovet for flere barnehageplasser og deretter å se på muligheten for øremerkede plasser i kommunens barnehager. I slutten av mai 2007 holdt blant annet Studentstyret et åpent møte for studenter med barn for å kartlegge hvordan situasjonen oppleves for dem, og hvilke prioriteringer de har i forhold til å få et tilbud som er godt for studentforeldre. I utgangen av august var det 280 barn på venteliste i Ås-kommune. Noen av disse er barn som allerede har plass og ønsker å bytte barnehage. Det har pr. dags dato vært umulig å oppdrive informasjon om hvor mange studenter dette gjelder, men Studentstyret har blitt kontaktet av flere opprørte studenter som har stått uten plass. Det har vært snakk om at UMB har hatt noen øremerkede plasser i Søråsteigen barnehage ettersom den er bygd på UMB sin eiendom, men dette har ikke blitt etterfulgt av kommunen ved tildelingen av barnehageplasser høsten Administrasjonen ved UMB jobber med saken for å se om et avtalebrudd har funnet sted, men ettersom plassene allerede er fylt vil ikke UMB få plassene i år. Velferdsansvarlig Daniela O. Fuentes og leder Fredrik Moen Haaland i Studentstyret venter på tilbakemelding fra kommunen vedrørende et møte for å finne en løsning på studentenes problemer. Forslag til vedtak: Studenttinget tar saken til orientering Eventuelt Møteevaluering 15

16 VEDLEGG: 1. SIDE 5 I VEDTEKTER FOR NSU-Ås 2. FORSLAG TIL FORDELING AV VELFERDSMIDLER HØST FORDELING AV VELFERDSMIDLER REGLEMENT FOR TILDELING AV INKLUDERINGSMIDLER 5. RULES FOR INCLUSION FUNDS 16

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2009

Studenttingsmøte nr. 5~2009 Studenttingsmøte nr. 5~2009 Mandag 12. oktober 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Sørhellinga S 119 (2. etg.) møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2009, MANDAG

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2007

Studenttingsmøte nr. 6~2007 Studenttingsmøte nr. 6~2007 Mandag 19. november 2007 kl. 18:15 kl. 22:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Se utvidet møtetidspunkt møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARTIKKEL I NAVN Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old Crows (AOC). Artikkel II Formål Formålet med

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer