Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge"

Transkript

1 Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder, og er en del av arbeidsavtalen med Høgskolen i Sørøst- Norge (HSN). 1. Ansettelsesforhold 1.1. Studentleder er et heltids frikjøpt verv i 12 måneder fra 1. juli til 30. juni, med tillegg av overlapping med avtroppende studentleder, fra 1. juni til 30. juni Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ etter nærmere avtale, og følger gjeldende lov og avtaleverk Høgskolen i Sørøst-Norge har det formelle arbeidsgiveransvaret, og Studentdemokratiet i Sørøst- Norge er oppdragsgiver. 2. Arbeidstid 2.1. Studentleder har 37,5 timers arbeidsuke, og fører timelister på lik linje med ansatte i HSN Studentleder har kjernetid mandag til fredag kl Det må påregnes kveldsmøter og arbeid i enkelte helger i forbindelse med lokale/ nasjonale kurs og konferanser Arbeidstid ut over 37,5 timer avspaseres, etter avtale med arbeidsutvalget (AU), og/eller de administrativt ansatte Studentleder har ett primært kontorsted, men må påberegne en del reising i forbindelse med møtevirksomhet og kontakt med studenter. Alle campus skal besøkes hvert semester. 3. Ansvar og myndighet 3.1. Studentleder er øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Studentleder skal fremstå som samlende og studentenes fremste representant utad Studentleder har hovedansvaret for den daglige driften av studentorganet i tråd med de gjeldende styringsdokumentene Studentleder skal sammen med resten av arbeidsutvalget koordinere det studentpolitiske arbeidet, slik at Studentdemokratiet i Sørøst-Norge blir et enhetlig og slagkraftig studentorgan med evne til å ivareta studentenes interesse på en best mulig måte Studentleder har hovedansvaret for de politiske aktivitetene i studentdemokratiet. Herunder holde seg oppdatert på studentpolitiske saker lokalt og nasjonalt, samt ansvaret for at det utarbeides politiske notater og styringsdokumenter Studentleder har hovedansvar for økonomi og oppfølging av budsjett.

2 3.6 Studentleder har ansvaret for at viktige saker for studentene blir satt på dagsorden Studentleder har hovedansvaret for arbeidet i arbeidsutvalget, men skal delegere arbeidsoppgaver der det er mest hensiktsmessig. Studentleder skal forberede saker, samt innkalle og lede møtene i arbeidsutvalget. Studentleder skal bidra til diskusjon, holde debatten saklig, og etterstrebe at alle sider av en sak blir belyst før vedtak fattes. Studentleder har tale-, forslags- og stemmerett i arbeidsutvalget Studentleder har ansvaret for iverksettelse av vedtak i saker fattet i arbeidsutvalget Studentleder har sammen med resten av arbeidsutvalget ansvaret for iverksettelse og oppfølging av vedtak fattet av 4. Oppgaver 4.1. Studentleder skal sammen med arbeidsutvalget utarbeide forslag til et arbeidsprogram for inneværende arbeidsår, og sørge for at dette blir gjennomført etter vedtak i 4.2. Studentleder skal sammen med resten av arbeidsutvalget være ansvarlig for utarbeidelse av sentrale styringsdokumenter og at disse blir fulgt opp på en god måte Studentleder skal i samarbeid med resten av arbeidsutvalget fremme saker for 4.4. Studentleder skal sørge for at Studentdemokratiet er godt kjent blant studentene ved samtlige studiesteder Studentleder skal sammen med organisatorisk nestleder sørge for at alle tillitsvalgte får nødvendig skolering for å kunne utføre sitt verv på en tilfredsstillende måte Studentleder har hovedansvaret for å legge til rette for, veilede, motivere og støtte opp og være en ressurs for alle tillitsvalgte i Studentdemokratiet Studentleder skal ha god kontakt med, og være en ressurs for studentrepresentanter i høgskolestyret, studentsamskipnaden og campusstyrene Studentleder sitter sammen med alle campusledere som medlem av lederkomiteen. Studentleder leder denne komiteen Studentleder skal representere studentene i andre fora hvor det er naturlig Studentleder er Studentdemokratiet i Sørøst-Norge sitt ansikt utad, og har hovedansvaret for mediehåndtering Studentleder skal legge frem en skriftlig rapport til hvert møte i parlamentsforsamlingen om arbeidet i arbeidsutvalget.

3 5. Samspill med Høgskolen i Sørøst-Norge 5.1. Studentleder skal ha jevnlig kontakt med høgskolens administrative ledelse, og etterstrebe et tett og konstruktivt samarbeid. Parlamentsforsamlingen skal holdes løpende orientert om dette arbeidet Studentleder skal være en ressurs for høgskolens ledelse i saker som er av betydning for studentene. 6. Samarbeid med andre organisasjoner lokalt og nasjonalt 6.1. Studentleder skal ha jevnlig kontakt med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og Studentsamfunnene ved de ulike campusene. 6.2.Studentleder har sammen med campusleder på gjeldende campus ansvar for å holde kontakt med høgskolens vertskommuner Studentleder har hovedansvar for kontakt med Norsk Studentorganisasjon (NSO), herunder deltakelse i NSO sine ledersamlinger Studentleder har rett til å delta som delegat på landsmøtet for Norsk Studentorganisasjon (NSO). 7. Arbeidsforhold til de administrativt ansatte 7.1. Studentleder skal være arbeidsleder for de administrativt ansatte Studentleder skal samarbeide med de administrativt ansatte i det daglige arbeidet Ved ferieavvikling for de administrativt ansatte, skal studentleder utføre enklere administrative oppgaver som behandling av inn- og utgående post og e-post, forespørsler, betjening av telefon og lignende Studentleder skal sammen med organisatorisk nestleder og de administrativt ansatte jobbe aktivt med å informere om studentorganets arbeid til studenter, ledelse/ansatte ved høgskolen og andre interesserte utenfor høgskolen. Dette innbefatter nettside, sosiale medier, informasjonsmateriell som plakater m.m. 8. Mistillit 8.1. Avsetting av studentleder kan kun skje ved et gyldig mistillitsvedtak i parlamentsforsamlingen etter Studentdemokratiets vedtekter. I tvister knyttet til høgskolen som formell arbeidsgiver, er rektor eller den han bemyndiger øverste overordnede Mistillit mot studentleder som følge av gyldig vedtak innebærer at vedkommende må avslutte sitt verv umiddelbart. 9. Begrensninger 9.1. Studentleder bør ha full permisjon fra sine studier Studentleder skal ikke inneha andre studentverv enn nevnt i stillingsinstruksen, uten å ha tatt dette opp med Dette gjelder ikke verv personen allerede innehar.

4 10. Generelle bestemmelser Denne instruksen trer i kraft fra Denne instruks kan endres med alminnelig flertall i Denne instruksen kan revideres årlig og skal godkjennes av parlamentsforsamlingen og rektor ved HSN.

5 Stillingsbeskrivelse for politisk nestleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Politisk nestleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for politisk nestleder, og er en del av arbeidsavtalen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 1. Ansettelsesforhold 1.1. Politisk nestleder er et heltids frikjøpt verv i 12 måneder fra 1. juli til 30. juni, med tillegg av overlapping med avtroppende politisk nestleder, fra 1. juni til 30. juni Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ etter nærmere avtale, og følger gjeldende lov og avtaleverk Høgskolen i Sørøst-Norge har det formelle arbeidsgiveransvaret, og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er oppdragsgiver. 2. Arbeidstid 2.1. Politisk nestleder har 37,5 timers arbeidsuke, og fører timelister på lik linje med ansatte i HSN Politisk nestleder har kjernetid mandag til fredag kl Det må påregnes kveldsmøter og arbeid i enkelte helger i forbindelse med lokale/ nasjonale kurs og konferanser Arbeidstid ut over 37,5 timer avspaseres, etter avtale med arbeidsutvalget (AU), og/eller de administrativt ansatte Politisk nestleder har ett primært kontorsted, men må påberegne reising i forbindelse med møtevirksomhet og kontakt med studenter. Alle campus skal besøkes hvert semester. 3. Ansvar og myndighet 3.1. Politisk nestleder er sammen med de andre medlemmene av arbeidsutvalget øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Politisk nestleder har sammen med de andre i arbeidsutvalget ansvaret for den daglige driften av Studentdemokratiet i tråd med de gjeldende styringsdokumentene Politisk nestleder har sammen med studentleder ansvaret for alle politiske aktiviteter i Studentdemokratiet. Herunder holde seg oppdatert på studentpolitiske saker lokalt og nasjonalt, samt ansvaret for utarbeidelse av politiske notater og styringsdokumenter Politisk nestleder skal sammen med de andre i arbeidsutvalget koordinere det studentpolitiske arbeidet, slik at Studentdemokratiet i Sørøst-Norge blir et enhetlig og slagkraftig studentorgan med evne til å ivareta studentenes interesse på en best mulig måte Politisk nestleder har ansvar for at viktige saker for studentene blir satt på dagsorden.

6 3.6. Politisk nestleder skal bidra til diskusjon, holde debatten saklig, og etterstrebe at alle sider av en sak blir belyst før vedtak fattes. Politisk nestleder har tale-, forslags- og stemmerett i arbeidsutvalget Politisk nestleder skal bidra til iverksettelse av vedtak i politiske saker, fattet i arbeidsutvalget Politisk nestleder har sammen med de andre i arbeidsutvalget ansvaret for iverksettelse og oppfølging av vedtak fattet av 4. Oppgaver 4.1. Politisk nestleder skal sammen med de andre i arbeidsutvalget utarbeide forslag til et arbeidsprogram for inneværende arbeidsår, og sørge for at dette blir gjennomført etter vedtak i 4.2. Politisk nestleder skal holde seg oppdatert på studentpolitiske saker lokalt og nasjonalt Politisk nestleder har sammen med studentleder et spesielt ansvar for å utarbeide politiske notater for Studentdemokratiet Politisk nestleder skal i samarbeid med arbeidsutvalget fremme saker for 4.5. Politisk nestleder sitter sammen med fagpolitisk ansvarlige i campusstyrene som medlem av fagpolitisk komité. Politisk nestleder fungerer som leder i denne komitéen Politisk nestleder skal representere studentene i Utvalg for utdanningskvalitet ved HSN Politisk nestleder har ansvaret for å gjennomføre og koordinere en fokusuke på alle campus i løpet av høstsemesteret Ved studentleders fravær har politisk nestleder ansvaret for å holde kontakten med Norsk Studentorganisasjon (NSO), herunder deltakelse i NSO sine ledersamlinger Politisk nestleder skal representere studentene i andre fora hvor det er naturlig Politisk nestleder skal legge frem en skriftlig rapport til hvert møte i parlamentsforsamlingen om arbeidet i arbeidsutvalget. 5. Arbeidsforhold til de administrativt ansatte 5.1. Politisk nestleder skal samarbeide med de administrativt ansatte i det daglige arbeidet. 6. Mistillit 6.1. Avsetting av nestleder kan kun skje ved et gyldig mistillitsvedtak i parlamentsforsamlingen etter Studentdemokratiets vedtekter. I tvister knyttet til høgskolen som formell arbeidsgiver, er rektor eller den han bemyndiger øverste overordnede Mistillit mot politisk nestleder som følge av gyldig vedtak, innebærer at vedkommende må avslutte sitt verv umiddelbart.

7 7. Generelle bestemmelser 7.1. Denne instruksen trer i kraft fra Denne instruks kan endres med alminnelig flertall i 7.3. Denne instruks kan revideres årlig og godkjennes av

8 Stillingsbeskrivelse for organisatorisk nestleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Organisatorisk nestleder plikter å følge den til enhver gjeldende instruks. Instruksen er et utfyllende og bindende avtaledokument for organisatorisk nestleder, og er en del av arbeidsavtalen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 1. Ansettelsesforhold 1.1. Organisatorisk nestleder er et heltids frikjøpt verv i 12 måneder fra 1. juli til 30. juni, med tillegg av overlapping med avtroppende organisatorisk nestleder, fra 1. juni til 30. juni Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ etter nærmere avtale, og følger gjeldende lov og avtaleverk Høgskolen i Sørøst-Norge har det formelle arbeidsgiveransvaret, og Studentdemokratiet i Sørøst- Norge er oppdragsgiver. 2. Arbeidstid 2.1. Organisatorisk nestleder har 37,5 timers arbeidsuke, og fører timelister på lik linje med ansatte i HSN Organisatorisk nestleder har kjernetid mandag til fredag kl Det må påregnes kveldsmøter og arbeid i enkelte helger i forbindelse med lokale/ nasjonale kurs og konferanser Arbeidstid ut over 37,5 timer avspaseres, etter avtale med arbeidsutvalget (AU), og/eller de administrativt ansatte Organisatorisk nestleder har ett primært kontorsted, men må påberegne reising i forbindelse med møtevirksomhet og kontakt med studenter. Alle campus skal besøkes hvert semester. 3. Ansvar og myndighet 3.1. Organisatorisk nestleder er sammen med de andre medlemmene av arbeidsutvalget øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Organisatorisk nestleder har sammen med de andre i arbeidsutvalget ansvaret for den daglige driften av Studentdemokratiet i tråd med de gjeldende styringsdokumentene Organisatorisk nestleder skal sammen med de andre i arbeidsutvalget koordinere det studentpolitiske arbeidet, slik at Studentdemokratiet i Sørøst-Norge blir et enhetlig og slagkraftig studentorgan med evne til å ivareta studentenes interesse på en best mulig måte Organisatorisk nestleder har ansvar for at viktige saker for studentene blir satt på dagsorden Organisatorisk nestleder skal bidra til iverksettelse av vedtak fattet i arbeidsutvalget.

9 3.6. Organisatorisk nestleder skal bidra til diskusjon, holde debatten saklig, og etterstrebe at alle sider av en sak blir belyst før vedtak fattes. Organisatorisk nestleder har tale-, forslags- og stemmerett i arbeidsutvalget Organisatorisk nestleder har sammen med de andre i arbeidsutvalget ansvaret for iverksettelse og oppfølging av vedtak fattet av 3.8. Ved studentleders fravær skal organisatorisk nestleder fungere som studentleder. 4. Oppgaver 4.1. Organisatorisk nestleder skal sammen med de andre i arbeidsutvalget utarbeide forslag til et arbeidsprogram for inneværende arbeidsår, og sørge for at dette blir gjennomført etter vedtak i 4.2. Organisatorisk nestleder har sammen med studentleder et spesielt ansvar for å utarbeide sentrale styringsdokumenter og se til at disse blir fulgt opp på en god måte Organisatorisk nestleder skal i samarbeid med de andre i arbeidsutvalget fremme saker for 4.4. Organisatorisk nestleder har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av valg, og leder valgstyrets arbeid Organisatorisk nestleder sitter sammen med de organisasjonsansvarlige i campusstyrene som medlem av organisasjonskomiteen. Organisatorisk nestleder sitter som leder av denne komiteen Organisatorisk nestleder har sammen med studentleder ansvar for å legge til rette for, veilede, motivere og støtte opp og være en ressurs for alle tillitsvalgte i Studentdemokratiet Organisatorisk nestleder har ansvaret for å gjennomføre og koordinere markedsføringstiltak for Studentdemokratiet Organisatorisk nestleder skal sammen med studentleder ha jevnlig kontakt med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og Studentsamfunnene på campus Organisatorisk nestleder skal representere studentene i andre fora hvor det er naturlig Organisatorisk nestleder skal legge frem en skriftlig rapport til hvert møte i parlamentsforsamlingen om arbeidet i arbeidsutvalget. 5. Arbeidsforhold til de administrativt ansatte 5.1. Organisatorisk nestleder skal samarbeide med de administrativt ansatte i det daglige arbeidet. 6. Mistillit 6.1. Avsetting av organisatorisk nestleder kan kun skje ved et gyldig mistillitsvedtak i parlamentsforsamlingen etter Studentdemokratiets vedtekter. I tvister knyttet til høgskolen som formell arbeidsgiver, er rektor eller den han bemyndiger øverste overordnede.

10 6.2. Mistillit mot organisatorisk nestleder som følge av gyldig vedtak innebærer at vedkommende må avslutte sitt verv umiddelbart. 7. Generelle bestemmelser 7.1. Denne instruksen trer i kraft fra Denne instruks kan endres med alminnelig flertall i 7.3. Denne instruks kan revideres årlig og godkjennes av

11 Stillingsinstruks for internasjonalt ansvarlig Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Internasjonalt ansvarlig plikter å følge den til enhver gjeldende instruks. Instruksen er et utfyllende og bindende avtaledokument for internasjonalt ansvarlig, og er en del av arbeidsavtalen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 1. Ansettelsesforhold 1.1. Internasjonalt ansvarlig er et verv som godtgjøres som en 20% stilling i 12 måneder fra 1. juli til 30. juni, med tillegg av 2 uker i forkant av overlapping med avtroppende velferdsansvarlig, fra 15. juni til 30. juni Stillingen lønnes etter nærmere avtale, og følger gjeldende lov og avtaleverk Høgskolen i Sørøst-Norge har det formelle arbeidsgiveransvaret, og Studentdemokratiet i Sørøst- Norge er oppdragsgiver. 2. Arbeidstid 2.1. Internasjonalt ansvarlig fører logg over utførte arbeidstimer Det må påregnes kveldsmøter og arbeid i enkelte helger i forbindelse med lokale/ nasjonale kurs og konferanser Internasjonalt ansvarlig har ett primært kontorsted, men må påberegne noe reising i forbindelse med møtevirksomhet og kontakt med studenter. 3. Ansvar og myndighet 3.1. Internasjonalt ansvarlig er sammen med de andre medlemmene av arbeidsutvalget øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Internasjonalt ansvarlig har sammen med de andre i arbeidsutvalget ansvaret for den daglige driften av studentorganet i tråd med de gjeldende styringsdokumentene Internasjonalt ansvarlig skal sammen med resten av arbeidsutvalget koordinere det studentpolitiske arbeidet, slik at Studentdemokratiet i Sørøst-Norge blir et enhetlig og slagkraftig studentorgan med evne til å ivareta studentenes interesse på en best mulig måte Internasjonalt ansvarlig har ansvaret for arbeidet med internasjonal politikk Internasjonalt ansvarlig har ansvar for at viktige saker for studentene blir satt på dagsorden Internasjonalt ansvarlig skal bidra til diskusjon, holde debatten saklig, og etterstrebe at alle sider av en sak blir belyst før vedtak fattes. Internasjonalt ansvarlig har tale-, forslags- og stemmerett i arbeidsutvalget Internasjonalt ansvarlig skal bidra til iverksettelse av vedtak i politiske saker, fattet i arbeidsutvalget.

12 3.8. Internasjonalt ansvarlig har sammen med de andre i arbeidsutvalget ansvaret for iverksettelse og oppfølging av vedtak fattet av 4. Oppgaver 4.1. Internasjonalt ansvarlig skal sammen med de andre i arbeidsutvalget utarbeide forslag til et arbeidsprogram for inneværende arbeidsår, og sørge for at dette blir gjennomført etter vedtak i 4.2. Internasjonalt ansvarlig skal i samarbeid med arbeidsutvalget fremme saker for 4.3. Internasjonalt sansvarlig sitter sammen med representanter fra campusstyrene som medlem av velferd- og internasjonal komité. Internasjonalt ansvarlig fungerer som nestleder i denne komitéen Internasjonalt ansvarlig skal legge til rette for, veilede, motivere og være en ressurs for internasjonalt ansvarlige i campusstyrene Internasjonalt ansvarlig er Studentdemokratiets kontaktperson mot Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Internasjonalt ansvarlig har i samarbeid med internasjonalt kontor ansvar for mottak av nye utvekslingsstudenter. Dette gjøres i samarbeid med de internasjonalt ansvarlige i campusstyrene Internasjonalt ansvarlig har ansvar for å fremme utvekslingsstudentenes interesser ovenfor HSN og Studentsamskipnaden Internasjonalt ansvarlig skal i samarbeid med internasjonalt kontor være bidragsyter for å profilere utvekslingsstudier ved HSN og jobbe for å øke studentmobiliteten Internasjonalt ansvarlig skal være en kontaktperson for de internasjonale studentene ved HSN, og legge til rette for sosiale arrangementer Internasjonalt ansvarlig skal representere studentene i andre fora hvor det er naturlig Internasjonalt ansvarlig skal legge frem en skriftlig rapport til hvert møte i parlamentsforsamlingen om arbeidet i arbeidsutvalget. 5. Arbeidsforhold til de administrativt ansatte 5.1. Internasjonalt ansvarlig skal samarbeide med de administrativt ansatte i det daglige arbeidet. 6. Mistillit 6.1. Avsetting av internasjonalt ansvarlig kan kun skje ved et gyldig mistillitsvedtak i parlamentsforsamlingen etter Studentdemokratiets vedtekter Mistillit mot internasjonalt ansvarlig som følge av gyldig vedtak, innebærer at vedkommende må avslutte sitt verv umiddelbart.

13 7. Generelle bestemmelser 7.1. Denne instruksen trer i kraft fra Denne instruks kan endres med alminnelig flertall i 7.3. Denne instruks kan revideres årlig og godkjennes av

14 Stillingsinstruks for velferdsansvarlig Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Velferdsansvarlig plikter å følge den til enhver gjeldende instruks. Instruksen er et utfyllende og bindende avtaledokument for velferdsansvarlig, og er en del av arbeidsavtalen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 1. Ansettelsesforhold 1.1. Velferdsansvarlig er et verv som godtgjøres som en 20% stilling i 12 måneder fra 1. juli til 30. juni, med tillegg av 2 uker i forkant av overlapping med avtroppende velferdsansvarlig, fra 15. juni til 30. juni Stillingen lønnes etter nærmere avtale, og følger gjeldende lov og avtaleverk Høgskolen i Sørøst-Norge har det formelle arbeidsgiveransvaret, og Studentdemokratiet i Sørøst- Norge er oppdragsgiver. 2. Arbeidstid 2.1. Velferdsansvarlig fører logg over utførte arbeidstimer Det må påregnes kveldsmøter og arbeid i enkelte helger i forbindelse med lokale/ nasjonale kurs og konferanser Velferdsansvarlig har ett primært kontorsted, men må påberegne noe reising i forbindelse med møtevirksomhet og kontakt med studenter. 3. Ansvar og myndighet 3.1. Velferdsansvarlig er sammen med de andre medlemmene av arbeidsutvalget øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Velferdsansvarlig har sammen med de andre i arbeidsutvalget ansvaret for den daglige driften av studentorganet i tråd med de gjeldende styringsdokumentene Velferdsansvarlig skal sammen med resten av arbeidsutvalget koordinere det studentpolitiske arbeidet, slik at Studentdemokratiet i Sørøst-Norge blir et enhetlig og slagkraftig studentorgan med evne til å ivareta studentenes interesse på en best mulig måte Velferdsansvarlig har ansvaret for arbeidet med velferdspolitikk Velferdsansvarlig har ansvar for at viktige saker for studentene blir satt på dagsorden Velferdsansvarlig skal bidra til diskusjon, holde debatten saklig, og etterstrebe at alle sider av en sak blir belyst før vedtak fattes. Velferdsansvarlig har tale-, forslags- og stemmerett i arbeidsutvalget Velferdsansvarlig skal bidra til iverksettelse av vedtak i politiske saker, fattet i arbeidsutvalget Velferdsansvarlig har sammen med de andre i arbeidsutvalget ansvaret for iverksettelse og oppfølging av vedtak fattet av

15 4. Oppgaver 4.1. Velferdsansvarlig skal sammen med de andre i arbeidsutvalget utarbeide forslag til et arbeidsprogram for inneværende arbeidsår, og sørge for at dette blir gjennomført etter vedtak i 4.2. Velferdsansvarlig skal i samarbeid med arbeidsutvalget fremme saker for 4.3. Velferdsansvarlig sitter sammen med representanter fra campusstyrene som medlem av velferdog internasjonal komité. Velferdsansvarlig fungerer som leder i denne komitéen Velferdsansvarlig skal legge til rette for, veilede, motivere og være en ressurs for velferdsansvarlige i campusstyrene Velferdsansvarlig skal delta på kontaktmøter/ lunsjmøter med Studentsamskipnaden Velferdsansvarlig har ansvar for å koordinere studiestart for Studentdemokratiet, herunder møte i studiestartgruppen ved HSN Velferdsansvarlig skal representere studentene i andre fora hvor det er naturlig. 4.8 Velferdsansvarlig skal legge frem en skriftlig rapport til hvert møte i parlamentsforsamlingen om arbeidet i arbeidsutvalget. 5. Arbeidsforhold til de administrativt ansatte 5.1. Velferdsansvarlig skal samarbeide med de administrativt ansatte i det daglige arbeidet. 6. Mistillit 6.1. Avsetting av velferdsansvarlig kan kun skje ved et gyldig mistillitsvedtak i parlamentsforsamlingen etter Studentdemokratiets vedtekter Mistillit mot velferdsansvarlig som følge av gyldig vedtak, innebærer at vedkommende må avslutte sitt verv umiddelbart. 7. Generelle bestemmelser 7.1. Denne instruksen trer i kraft fra Denne instruks kan endres med alminnelig flertall i 7.3. Denne instruks kan revideres årlig og godkjennes av

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser:

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser: Vedtekter for SDSN Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Parlamentsforsamlingen (PF)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 2 Kapittel

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Valgreglement for Studentdemokratiet. Reglement for valg i Studentdemokratiet.

Valgreglement for Studentdemokratiet. Reglement for valg i Studentdemokratiet. Valgreglement for Studentdemokratiet Reglement for valg i Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse 1 - Virkeområde... 2 2 - Ansvar for valg... 2 3 - Valgkomité... 2 4 - Utlysning av valg... 2 5 - Valgbarhet...

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Organisatorisk ansvarlig: Navn: Rikke Lindstrøm Studie, kull: Lektor norsk, 3.året Jeg ønsker å stille til valg i Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA (Følgende er hentet fra http://blogg.hioa.no/bibinarkiv/vedtektene-til-studentradetfor-bibliotek-og-informasjonsvitenskap-og-arkiv-og-dokumentbehandling/ mandag 11.11.13 og deretter slettet fra siden).

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 1 2 VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt på NSOs landsmøte 2015. Gyldig fra 19. april 2015. 3 4 5 6 7 8 9 10 KAPITTEL 1 FORMÅL 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: F: E: W: Styringsdokument Vedtekter

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: F: E: W:  Styringsdokument Vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument Vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2013 2013002100 NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Valgreglement for. Studentdemokratiet. i Sørøst-Norge. Reglement for valg i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.

Valgreglement for. Studentdemokratiet. i Sørøst-Norge. Reglement for valg i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Valgreglement for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglement for valg i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Vedtatt av Parlamentsforsamlingen XX.XX.2017 Innholdsfortegnelse 1 - Virkeområde... 2 2 - Ansvar

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for SOT. Innholdsfortegnelse

Vedtekter for SOT. Innholdsfortegnelse Vedtekter for SOT Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Studentparlamentet (SP)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 3 Kapittel

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Instrukser for verv i Studentorganisasjonen i Hedmark

Instrukser for verv i Studentorganisasjonen i Hedmark Instrukser for verv i Studentorganisasjonen i Hedmark Studentparlamentsdelegat Leder Nestleder Studentrådsstyret Klassetillitsvalgt 1 Innholdsfortegnelse Studentparlamentsdelegat s.4 Leder, StorHK s.5

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Kontrollkomiteen Saksnummer SST1 05.02-15/16 Gjelder Godkjenning av redaksjonelle endringer på NSOs vedtekter Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget?

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget? Klagenemnda Runa Aas-Eng Jus Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil sørge for at studentene får rettighetene sine bevart. Det kan hende at studentenes side av en sak ikke blir belyst på en slik måte

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

LM Vedtekter vedlegg 1

LM Vedtekter vedlegg 1 LM5 05.01-15 Vedtekter vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: GJELDENDE VEDTEKTER 2 3 4 5 6 7 VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt på landsmøte 4 2014. Vedtektene er gyldige fra 30.03.2014. Innføring av sentralstyre

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015 Tid: 21.01.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. Gyldig fra 24. april 2016. Kapittel 1 Formål Norsk studentorganisasjon 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO)

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer