REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011"

Transkript

1 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 14.FEBRUAR KL. 18:15 I BT-BYGGET ROM BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 1111 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER KICK- OFF I STUDENTDEMOKRATIET ØNSKE OM BRUK AV E-LÆRING PÅ UMB ADMINISTRASJONSSAKER ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNING AV VARAREPRESENTANTER TIL FORSKNINGSNEMNDA GODKJENNING AV OPPNEVNING AV STUDENTKANDIDATER TIL INNSTILLINGSUTVALGET FOR NY INSTITUTTLEDER PÅ IKBM GODKJENNING AV OPPNEVNING AV STUDENTKANDIDATER TIL INNSTILLINGSUTVALGET FOR NY INSTITUTTLEDER PÅ IMT SUPPLERINGSVALG AV REPRESENTANT TIL KOMITÉ FOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER VALG AV STUDENTREPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPEN FOR SEVU (SENTER FOR VIDERE OG ETTERUTDANNING) GODKJENNING AV KOMITÉ FOR TILDELING AV INKLUDERINGSMIDLER VEDTAKSSAKER ENDRING AV INKLUDERINGSMIDDELREGLEMENT VEDTAK OM STØTTE TIL FORSLAG OM DYP JORDVARME-ANLEGG PÅ UMB ORIENTERINGSSAKER ORIENTERING OM DAGENS STATUS I SAMLOKALISERINGSPROSJEKTET OG DET NYE UNIVERSITETET ORIENTERING OM STUDENTSTYRETS UTTALELSE TIL STATSBYGG PÅ KONSEPTRAPPORT FOR CAMPUS ÅS EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Kjærlighetsbrev til vitenskapelig ansatte ved UMB. 3

4 1111 Konstituering Leder i Studentstyret Ole Martin Steien ønsket velkommen til første Studentting i år. Det ble holdt en kort presentasjonsrunde av alle som var til stede på møtet. Ordstyrerbordet bestående av Nils-Ener Lundsbakken og Marianne Svinsholt Smith ble godkjent. Tidligere nestleder i Studentstyret og tidligere studentrepresentant i US, Nils-Ener Lundsbakken holdt en presentasjon for Studenttinget om hvordan UMB, studentdemokratiet og Studenttinget er organisert. Han oppfordret også Studenttingsrepresentantene til å lese Håndbok for tillitsvalgte (utgitt av Studentstyret), som ble delt ut på møtet Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordstyrer gjennomgikk kort møtereglene. Studentstyret ved nestleder Kaja Mathilde Heltorp hadde to saker til eventuelt. NORAGRIC hadde en sak til eventuelt. INA hadde en sak til eventuelt. IKBM hadde en sak til eventuelt. Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra forrige møte legges ut på vår hjemmeside (www.umb.no/studentdemokratiet) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Referat fra ST-6/2010 ble godkjent Oppnevnelse av tellekorps 1) Julie Tangstad 2) Odd Erik Zimmer 3) Wei Yeut Wong Tellekorpset ble godkjent. 4

5 1112 Referatsaker Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSO-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: - Universitetsstyret (US) - Studienemnda (SN) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentstyret (Sts) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsnemnda (FoN) - Læringsmiljøutvalget (LMU) - Norsk Studentorganisasjon (NSO) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: - Fellesstyret UMB/NVH ved studentrepresentanten Leder i Studentstyret Ole Martin Steien beklaget at han pga. reise ikke hadde rukket å skrive noen rapport til ST-1. Ha ga en kort orientering til Studenttinget om de viktigste sakene Studentstyret/ og han arbeidet med nå. Og at rapport for ST-1 også vil være med i neste rapport til ST-2. Det kom et ønske fra Fellesstyrets studentrepresentant Frida Holand, om Studentstyret kunne printe ut alle rapportene og ta med disse til Studenttingsmøtene. Holand kunne opplyse at det skal avholdes et infomøte (formøte før Fellesstyremøte) den 1. mars kl Dette er et åpent møte hvor alle kan komme. 5

6 1113 Diskusjonssaker Kick- off i Studentdemokratiet Saksforbereder: Helene Lund-Johansen Ole Martin Steien orienterte i saken. Forslag fra Studentstyret på datoer til Kick-off; - Onsdag 2. mars Den faglige delen vil foregå i demokratitimen 12-14, og den uformelle og sosiale delen blir på kvelden. - Onsdag 9. mars Hvor vi møtes etter fagutvalgsmøte og har en faglig/gruppearbeiddel som sklir over i en mer uformell og sosial del. Momenter som har vært til diskusjon i fagutvalgene: Dato, hva passer best? Faglig innhold. Interne foredragsholdere og caser? Eksterne foredragsholdere? Konkrete ønsker om faglig innhold? Likestilling? Tale og debatt? Saksgang? Saksskriving? Hersketeknikk? Organisasjonspsykologi? Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: ILP: 2. mars; internfest på kvelden, 9. mars; fagutvalgsmøte + annet møte på kvelden. Dårlige datoer? IPM: Begge passet, men internfest den 2. mars. IØR: Ingen kommentarer. IKBM: 2. mars var å foretrekke. NORAGRIC: 2. mars best. IMT: 2. mars best. Ønsker igjen: engasjementforedrag, samt innføring i budsjett. INA: 2. mars; internfest. IHA: Ønske om organisasjonspsykologi. Har ikke diskutert dato. US-representant Julie Tangstad kunne opplyse at av erfaring fra tidligere Kick-off, så er det å anbefale å ha ett sammenhengende arrangement, og ikke å dele det opp i to deler. Dette for å unngå at folk forsvinner underveis i arrangementet. Etter litt diskusjon på datoer ønsket Ole Martin Steien at man "loddet" stemningen på hvilken dato som var å foretrekke. 9. mars var den mest populære datoen. 6

7 Ønske om bruk av e-læring på UMB Saksforbereder: Erika Christie Berle Markedsføringsansvarlig i Studentstyret Erika Christie Berle orienterte i saken. Hun gjennomgikk raskt hva e-læring er, samt hvilke typer som finnes, se nedenfor. Berle ønsket seg også gode innspill fra Studenttinget, som hun kunne ta med seg i det videre arbeidet. Det finnes i hovedsak tre hovedgreiner innen e-læring som peker seg ut som aktuelle satsningsområder for UMB. Her tar vi for oss hver enkel med noen fordeler og ulemper: Broadcasting av forelesninger Vil være aktuelt særskilt i de store forelesningene i Arabidopsis som ex.phil og matematikk. I store forlesninger vil kommunikasjonen mellom underviser og studenter være relativt liten. Det å se forelesningene i opptak kan gi bedre læring enn ved å sitte på bakerste rad i et stapp fult auditorium. UiS hadde samme problemer med kapasiteten på undervisningsrom på store forelesninger som oss. Her startet de opptak av forelesningene slik at studentene kunne se dem via pc. I Stavanger har dette gitt svært gode tilbakemeldinger fra studenter. Det er viktig å poengtere at broadcasting aldri vil erstatte muligheten for fysisk oppmøte på forlesningen. Det er kun beregnet som en støtte. Økonomisk er dette ikke en stor utgiftpost og utstyret er enkelt å håndtere og har en relativt lang levetid. Interaktive klasserom Rom der man i teorien skal kunne ha store skjermer og kameraer der man både skal kunne følge undervisningen et annet sted direkte. Man skal ha muligheten til å stille spørsmål til foreleseren på det andre stedet gjennom kameraer satt opp i begge rom. Slike skjermer finnes allerede i et rom på UMB (TF10) der man har hatt samarbeid om forelesninger med blant annet NTNU. Får å få maksimal utnytte av slike tekniske finurligheter er det ønskelig med små klasser rent pedagogisk, slik at det blir enkelt å trygt miljø å stille spørsmål og dermed utnytte muligheten til direkte kommunikasjon over avstander. Ulempen med dette er at utstyret er teknisk relativt vanskelig å bruke. Screeing Screening er muligheten til å ta opp det som skjer på datamaskinen sammen med et taleopptak. Det kan for eksempel være powerpoint presentasjon sammen med taleopptak av forelesningen, eller mer avansert å koble pc, med smartboard eller lignende å få vist løsningsforslag i eksempelvis i mattematikkundervisningen sammen med taleopptak med forklaring. Dette krever at det er pc i hvert klasserom og et lydanlegg. I de som vi har lydanlegg kan vi bruke dette anlegget. Problemet er at det kan være vanskelig å bruke og krever noe teknisk innsikt hos foreleser. Momenter som har vært til diskusjon i fagutvalgene: Er det et behov for e-læring? Er e-læring noe vi ønsker at UMB skal satse på? Hva slags e-læring ønsker studentene? Er det spesielle fag det spesielt ønskes e-læringstiltak? Ser studentene for seg noen uheldige konsekvenser av innføring av bredere e- læringstilbud? Er det spesielle forhold man må passe på ved innføring av e-læring. E-læring vil hvis slike tiltak ønskes prioritert på sikt bli en betydelig budsjettpost, er det andre ting som i budsjettsammenheng er viktigere å prioritere for det totale læringsmiljøet? 7

8 Bør e-læring ble en del av undervisningen i mange fag, eller kun ett mindre utvalg. I så fall hvilke fag? Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: IHA: Bra/best for de store fagene. Fare for å legge ned de små fagene; kanskje de kunne tapes? INA: Hvordan blir studentmiljøet? Ønskelig med e-læring på store fag. De er positive til en prøveordning. IMT: Ønsker en spørreundersøkelse? Veldig lurt med e-læring på de store fagene. NORAGRIC: Fagutvalget var nokså delt. Broadcasting var nok det beste alternativet. Hvem tar kostnadene? IKBM: Generelt veldig positivt innstilt til dette. Bra for de store fagene. IØR: Ingen innspill. IPM: Positive til forslagene om broadcasting og screening. ILP: Store fag er bra pga. plassmangel. Mer fleksibel hverdag, det kan være positivt. Kan være økonomisk hvis man kan bruke "gjenbruk". Det kan bli mindre aktivitet på skolen, folk sitter hjemme. Foreleserne har kanskje ikke teknisk innsikt; eller ikke liker å bli "spredt" på Internet. Prøveordning kan være bra? Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Idunn Landa, Ingvild Steinnes Luteberget, Liv Nedrebø, Ole Martin Steien, Daniel Ewald, Anders Eika, Sigurd Ueland, Jonathan Telfer, Joacim Kontny Momenter som kom frem under diskusjonen: - Broadcasting; bra at alt er på tape hvis man ønsker å repetere/ eller kvalitetssikring. - Kan bli dårlig oppmøte på forelesningene? - Broadcasting er ment som et supplement. - Investering for UMB? - Kan bli for dyrt? - Kan legge ut ting på nettet og få mer tid til oppfølging rundt øvinger? - Prøveprosjekt å filme forelesningene? - Hva slags teknologi ønsker vi? - Kan være negativt med kamera i et klasserom. Folk oppfører seg annerledes; tør kanskje ikke spørre/være seg selv? - Det har vært litt blandet tilbakemeldinger fra forelesere som har blitt spurt om e-læring. På bakgrunn av diskusjonen ble det bestemt at Studentstyret skal fremme en vedtakssak angående e-læring til Studentting Administrasjonssaker Ettergodkjenning av oppnevning av vararepresentanter til Forskningsnemnda Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Nestleder i Studentstyret Kaja Mathilde Heltorp orienterte i saken. Tidligere nestleder i Studentstyret Nils-Ener Lundsbakken kunne supplere med hvordan Studentstyret jobber mellom Studenttingene, og at beslutninger noen ganger må tas av Studentstyret i forkant av neste Studentting. Bakgrunn: 8

9 Det ble valgt en vararepresentant til FoN på ST-6 høsten 2010, som seinere trakk seg fra vervet, og Studentstyret ble gitt fullmakt til å finne erstattere. Vararepresentanter: 1.vara; Siri Heggebøe (IØR) 2.vara; Hans Petter Wiken (NORAGRIC) Vedtak: Studenttinget ettergodkjenner Studentstyrets oppnevnelse av varaer til Forskningsnemnda. Godkjent Godkjenning av oppnevning av studentkandidater til innstillingsutvalget for ny instituttleder på IKBM Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Kaja Mathilde Heltorp orienterte i sakene og Bakgrunn: I sammenheng med utlysning og ansettelse av ny instituttleder på IKBM ble det på Universitetsstyremøte den oppnevnt et innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget er ansvarlig for behandling av søknad, og intervjuprosessen og leverer sin innstilling til Universitetsstyret. Utvalget har følgende sammensetning: Rektor To representanter for ansatte i undervisnings og forskerstillinger ved det aktuelle institutt En representant for ansatte i tekniske og administrative stillinger ved det aktuelle instituttet. En studentrepresentant ved det aktuelle institutt Studentstyret innstilte kandidaten etter dialog med fagutvalget på IKBM. Både kvinnelig og mannlig studentkadidat ble innstilt. I samarbeid med fagutvalgsleder på IKBM ble følgende studenter innstilt til innstllingutvalget for ny instituttleder på IKBM; Tone Aksnes Lian (1-M bioinformatikk og statistikk) Bjørn Ingvaldsen (3-B matvitenskap) Frode Syrtveit (1-B matvitenskap) Vedtak: Studenttinget godkjenner Studentstyrets innstilling til Universitetsstyret på studentrepresentanter til innstillingsutvalg for ny instituttleder på IKBM. Godkjent. 9

10 Godkjenning av oppnevning av studentkandidater til innstillingsutvalget for ny instituttleder på IMT Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Bakgrunn: I sammenheng med utlysning og ansettelse av ny instituttleder på IMT ble det på Universitetsstyremøte den oppnevnt et innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget er ansvarlig for behandling av søknad, og intervjuprosessen og leverer sin innstilling til Universitetsstyret. Utvalget har følgende sammensetning: Rektor To representanter for ansatte i undervisnings og forskerstillinger ved det aktuelle institutt En representant for ansatte i tekniske og administrative stillinger ved det aktuelle instituttet En studentrepresentant ved det aktuelle institutt Studentstyret innstilte kandidatene etter dialog med fagutvalget på IMT. Både kvinnelig og mannlig studentkadidat ble innstilt. I samarbeid med fagutvalgsleder på IMT ble følgende studenter innstilt til innstillingsutvalget for ny instituttleder på IMT; Andreas Tutturen (3. klasse fornybar energi) Karoline Aagaard Gamlund (3. klasse energi og miljøfysikk) Vedtak: Studenttinget godkjenner Studentstyrets innstilling til Universitetsstyret på studentrepresentanter til innstillingsutvalg for ny instituttleder på IMT. Godkjent Suppleringsvalg av representant til komité for tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Ole Martin Steien orienterte i saken. Bakgrunn: Ole Gunnar Skinnes (IØR) ble på ST-4/10 valgt inn i komité for tildeling av inkluderingsmidler. Ole Gunnar Skinnes ble siden, på Samfunnets generalforsamling i høst, valgt til Samfunnets arrangementsjef og møter nå i komiteen på vegne av Studentsamfunnet. Komiteen for fordeling av velferdsmidler står derfor kun med én fast representant valgt av studenttinget. Studenttinget må dermed velge et nytt medlem av komiteen som supplering for Skinnes. Utdelingsmøte vil foregå i uke 7. Representanter som stiller til valg må være tilstede på Ås den aktuelle uken. Ifølge punkt i reglement for tildeling av velferdsmidler, skal komiteen ha følgende sammensetning; Studentstyrets velferdsansvarlig (komiteens leder) Studentstyrets Internasjonalt ansvarlig Samfunnsstyrets økonomi eller arrangementssjef. SiÅs-styrerepresentant, student Tidligere representant fra Studentstyret (internasjonal eller velferdssjef) dette for å sikre kontiunitet og rutineoverlapping i komiteen. To medlemmer valgt av Studenttinget. Disse velges på ST-4 og sitter påfølgende studieår. Kandidater: Mari Helgerud Tilstede og presenterte seg 10

11 Vedtak: Studenttinget løser Ole Gunnar Skinnes fra sitt verv i komité for fordeling av inkluderingsmidler og velger et supplerende medlem av komiteen. Vedtatt, og Mari Helgerud ble valgt ved akklamasjon Valg av studentrepresentant til styringsgruppen for SEVU (Senter for Videre og Etterutdanning) Saksforbereder: Kaja Mathilde Heltorp Kaja Mathilde Heltorp orienterte i saken. Bakgrunn: Det skal oppnevnes styringsgruppe for SEVU i perioden I henhold til høgskolestyrevedtak i sak 8/2002 oppnevnes styringsgruppen for SEVU som et rådgivende organ for UMBs etter- og videreutdanningsvirksomhet. Styringsgruppen har følgende mandat: bidra til å utvikle etter- og videreutdanning som en faglig hovedpilar ved UMB gjennom innspill og råd om strategiske satsinger og tilrettelegging for styrket etter- og videreutdanningsaktivitet ved instituttene bidra til å utvikle sentrets strategiske rolle og utøvende funksjon gjennom overordnede signaler og innspill om utvikling og drift av senteret medvirke til at samarbeidet med andre institusjoner utvides og videreutvikles og at samarbeidet resulterer i institusjonsovergripende etter- og videreutdanningssatsinger prioritere søknader om midler fra eksterne finansieringskilder behandle søknader om interne stimuleringsmidler når slike er avsatt i senterets budsjett. Ved nominasjon av kandidater tilstyringsgruppen har SEVU lagt følgende vurderinger til grunn: erfaringene med styringsgruppeleder fra US er gode og bør videreføres for å sikre at styret også har fokus på dette feltet. det er viktig at styringsgruppen har gode og relevante eksterne medlemmer som kan bidra til å styrke etter- og videreutdanningsarbeidets arbeidslivsrelevans og -forankring Matalliansen er fortsatt viktig i EVU-sammenheng, noe som tilsier at Nofima bør være representert i styringsgruppen Vitenskapelig ansatte fra ulike institutter er viktige for å sikre at etter- og videreutdanningsaktivitetene skjer i tråd med fagmiljøenes ønsker og behov SEVU har foreslått følgende medlemmer og varamedlemmer for kommende periode: Jørn Holene (leder) Seniorrådgiver Erlend Ystrøm Haartveit, Innovasjon Norge Seniorrådgiver Therese A. Hagtvedt, Nofima Konsulent Monica Havskjold, Xrgia AS Førsteamanuensis Elling-Olav Rukke, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Førstelektor Steinar Taubøll, Institutt for landskapsplanlegging En studentrepresentant (oppnevnes av Studenttinget i februar 2011) Kandidater: Fast representant: Anders Klaseie Tilstede og presenterte seg Valgt ved akklamasjon. 11

12 Vara representant: Kaja Mathilde Heltorp Valgt ved akklamasjon Godkjenning av komité for tildeling av inkluderingsmidler Saksforbereder: Nora Svenson Paus Ole Martin Steien orienterte i saken. Vi mottar kr ,- fra UMB i inkluderingsmidler. Disse fordeles/tildeles hver måned av komité for inkluderingsmidler. Bakgrunn: På ST-4/05 ble det vedtatt at komité for utdeling av inkluderingsmidler blir godkjent hvert år. I reglement for tildeling av inkluderingsmidler er det definert ut i fra verv hvem som skal sitte i komiteen. Forslag til sammensetning: Internasjonalt ansvarlig i Studentstyret: Nora Svenson Paus Velferdsansvarlig i Studentstyret: Zuzana Micekova Arrangementssjef i Samfunnsstyret: Ole Gunnar Skinnes President i ISU: Wong Wei Yuet En representant fra Studentenes Informasjonstorg: Iben Andersen Vedtak: Studenttinget godkjenner at de foreslåtte personene i ulike verv er representert i komité for tildeling av inkluderingsmidler. Godkjent Vedtakssaker Endring av inkluderingsmiddelreglement Saksforbereder: Nora Svenson Paus Internasjonalt ansvarlig i Studentstyret Nora Svenson Paus orienterte i saken. Hun gjennomgikk endringsforslagene, se nedenfor. Inkluderingsmiddelkomitéen har foreslått tre tilleggspunkter i reglementet for tildeling av inkluderingsmidler. Det første er fordi det er positivt å støtte arrangementer som allerede har utspilt seg. Da kan det også bevises at arrangementet var inkluderende, altså at både internasjonale og norske studenter deltok. Forslag til tekst under Entitled for support : Both upcoming and previous activities/initiatives can be applied for. Applications for previous activities/initiatives should be applied for within one month. Punkt nummer to er grunnet at man ser det som hensiktsmessig at det blir reklamert for arrangementer både på norsk og engelsk ettersom det virker som få nordmenn kommer på arrangementer som kun er reklamert for på engelsk. Forslag til tekst under Demands of the application and the applier : 12

13 The applier must advertise the activities/initiatives in both English AND Norwegian. The international officer will be available for translation of text if needed. Punkt nummer tre er grunnet at man ønsker å skape bevissthet rundt hvordan man ønsker å reklamere for arrangementet slik at man får flere internasjonale/norske til å delta. The application must contain an explanation on how the activities/initiatives will be advertised. Vedtak: Studenttinget godtar inkluderingsmiddelkomitéens forslag som er nevnt over. Vedtatt Vedtak om støtte til forslag om dyp jordvarme-anlegg på UMB Saksforbereder: IMT-studentene: Marie Loe Halvorsen, Andreas Tutturen, Jonas Amundsen og Thomas Mo Willig IMT-studentene Marie Loe Halvorsen og Jonas Amundsen orienterte i saken. Den gjennomgikk en power point presentasjon om bakgrunn for saken. Det ble åpnet for debatt og andre som tok ordet i saken var: Anders Eika, Jonathan Telfer, Joacim Kontny, Sigurd Ueland, Håkon Knutsen, Anders Klaseie, Ole Martin Steien, Torbjørn Friborg, Ingvild Steinnes Luteberget Momenter og spørsmål som kom frem under diskusjonen: - Kan dette være økonomisk besparende for UMB? - Hva er den største utfordringen med dette alternativet? - Hvor lang tid tar det å bygge i forhold til flisfyringsanlegget? - Ønske om at UMB skal være foregangsuniversitet i å ta i bruk fornybare energikilder til oppvarming. US representant Anders Klaseie mente at saken nå kommer altfor sent til Studenttinget. Saken er ikke hos UMB lenger, men hos et eksternt firma. Han mente man bør omformulere vedtaket. Ole Martin Steien orienterte litt rundt flisfyringsanlegget og historien rundt hvorfor saken er slik den er i dag. Han fremmet også et endringsforslag, se nedenfor. Det ble også fremmet et endringsforslag fra Anders Eika, se også nedenfor. 1 Forslag til vedtak fra forslagsstillerne: Studenttinget støtter opp om dyp jordvarme ved UMB, og oppfordrer Universitetsstyret til å gå videre med dette istedenfor flisfyring Vedtatt (med 18 stemmer for, 3 mot og 2 avholdende). 2 Ole Martin: Studenttinget ønsker at UMB går i dialog med leverandøren av flisvarme for også å få inn dyp jordvarme som varmekilde for universitetet Falt. 3 Anders Eika: Studenttinget støtter opp om å utrede mulighetene for dyp jordvarme på UMB Falt. 13

14 1116 Orienteringssaker Orientering om dagens status i samlokaliseringsprosjektet og Det nye Universitetet Saksforbereder: Ole Martin Steien Ole Martin Steien orienterte om status i saken. Han gjennomgikk en power point presentasjon hvor han forklarte status pr. i dag, både når det gjelder tomteforslag, bygningsplassering m.m. Estimert kostnad på prosjektet ligger på kr 3 mill. Steien besvarte på direkte oppklarende spørsmål Orientering om Studentstyrets uttalelse til Statsbygg på konseptrapport for campus Ås. Saksforbereder: Ole Martin Steien Ole Martin Steien orienterte i saken og viste til vedlegg 2 i sakspapirene. Han forklarte bakgrunnen for uttalelsen, vedlegget. Han kommenterte også sakspapirenes forslag til vedtak, at det ikke var riktig å ha med i en orienteringssak. Opprinnelig forslag til vedtak: Studentstyret ber Studenttinget komme med eventuelle kommentarer på uttalelsen. Denne saken var kun ment som en orientering, men med åpning for spørsmål fra Studenttinget. Det kom et spørsmål om studentene var inkludert i denne prosessen. Steien kunne da opplyse at studentene hadde vært involvert i blant annet workshopper i forbindelse med byggeprosjektet og i div undergrupper Eventuelt Det var meldt inn fire saker til eventuelt + at det kom en sak fra Henning Holand, se sak Sak fra Charlotte B. Jensen NORAGRIC Det er et stort problem at det blir stjålet veldig mange sykler fra Pentagon. Hva kan vi gjøre med det? I denne konkrete saken er det forsøkt å ta opp dette med SiÅs, men uten hell. Forslag til tiltak: - Kan man sette opp flere sykkelstativer? - Overvåkingskamera v/stativene? - Mer belysning rundt sykkelstativene? - Ha bommen på Pentagon mer nede? Nestleder i SiÅs-styret Odd Erik Zimmer lovte å ta med seg disse innspillene på neste SiÅs møte. Han oppfordret også folk å komme direkte til studentrepresentantene i SiÅs-styret, hvis de hadde problemer med å nå frem hos SiÅs. 14

15 2. Sak(er) fra nestleder i Studentstyret Kaja Mathilde Heltorp Hun hadde opprinnelig to saker, men valgte å trekke sin administrasjonssak, siden den ikke kunne behandles under eventuelt. Hun hadde imidlertid en hjertesak på alle hjerters dag (i dag, 14.2). Forslag på å sende kjærlighetsbrev til vitenskapelig ansatte ved UMB (se vedlegg 1). Hensikt; Gi vitenskapelige ansatte en hyggelig påminnelse om studentenes kjærlighet og respekt i anledning alle hjerters dag. Vedtak: Studenttinget sender kjærlighetsbrev pva studentene. Studentstyret distribuerer kjærlighetsbrevet til de heldige mottakerne. Godkjent. 3. Sak fra Tord Ståle Storbækken INA GIS=geografisk informasjonssystemer. INA ønsker et ettårig program i GIS på INA, gjerne i samarbeid med ILP og IMT. - Bør tas gjennom undervisningsutvalget på det aktuelle institutt. Det ble fremmet et forslag fra Nils-Ener Lundsbakken om at INA-representantene sammen med Studentstyret fremmer en sak om dette på ST-2. Godkjent. 4. Sak fra Liv Nedrebø IKBM Regnskap/økonomisak Studentstyret Studentting - saksgang Det ble i høst ytret kommentarer til regnskap/budsjettsaken som ble fremlagt fra Studentstyret på Studenttinget. Misnøyen gjaldt at man ikke fikk mulighet til å behandle saken, men kun vedta eller ikke vedta. Det kom da et ønske om å dobbeltbehandle saken for høsten 2011 slik at Studenttinget får mulighet til å sette seg bedre inn i hva man faktisk vedtar i denne viktige saken. Vedtak: Studenttinget ønsker at det skal vedtas at budsjettet skal behandles i to omganger på Studentting høsten Godkjent. 5. Sak fra Henning Holand ILP 15

16 Ønske om å få sakspapirene tilsendt elektronisk i stedet for i posthyllen. Han ønsket også å få tilsendt referatene pr. e-post. Man kunne godt sende en link i stedet for vedlegg. Ole Martin Steien kunne opplyse at alt i dag legges ut elektronisk, både på ClassFronter og Studentstyrets hjemmeside, en uke før hvert Studentting, men at vi alltids kunne forsøke å imøtekomme denne forespørselen. De som ønsket dette elektronisk, kunne legge igjen sin e-postadresse til Studentstyret Møteevaluering Kort oppsummert: - Veldig koselig og bra pynta i dag! (red.anm. det var 7 kaker (mange med hjerter), alle Studenttingsrepresentantene fikk hjertekort m/personlig hilsen fra Studentstyret, det var masse roser, ballonger m.m.) - Bra diskusjoner. - Må prøve å være ferdig til kl Bra møteledelse. - Ønske om meierismør (har ønsket dette før). - Meget gode kaker! Det ble delt ut roser til avtroppende ordstyrer Anders Klaseie, samt Nils-Ener Lundsbakken for at han holdt innlegg (og også er avtroppende ordstyrer). 16

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2007

Studenttingsmøte nr. 6~2007 Studenttingsmøte nr. 6~2007 Mandag 19. november 2007 kl. 18:15 kl. 22:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Se utvidet møtetidspunkt møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU...

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer