Studenttingsmøte nr. 4~2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 4~2009"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på:

2 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 14. SEPTEMBER KL 18:15 FESTSPISESALEN PÅ SAMFUNNET. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 0941 KONSTITUERING A Godkjenning av møteledelse B Godkjenning av representanter GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER ADMINISTRASJONSSAKER RAPPORTERING OM VALG AV DELEGAT TIL SAIHS ÅRSMØTE ETIKKRÅDET GODKJENNING AV KOMITÉ FOR TILDELING AV INKLUDERINGSMIDLER GODKJENNING AV KOMITÉ FOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER GODKJENNE REPRESENTANT TIL VALGNEMNDA VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REGNSKAP FOR STUDENTSTYRET ENDRING AV VEDTAK PÅ ST ANSATT VS. VALGT REKTOR? NEDSETTING AV EN VURDERINGSKOMITE STRATEGI OG VISJON FOR UMB DISKUSJONSSAKER INNSPILL TIL RESULTATER FRA TRIVSELSUNDERSØKELSEN OG ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET ORIENTERINGSSAKER HVORDAN JOBBER STUDENTTINGET? REFORHANDLINGENE AV AVTALER MELLOM UMB OG SIÅS, SAMT UMB, SIÅS OG STUDENTSAMFUNNET ORIENTERING TIL STUDENTTINGET OM BRUK AV SEMESTERAVGIFTEN REDAKSJONELLE ENDRINGER I VEDTEKTENE KICK OFF I STUDENTDEMOKRATIET EVENTUELT MØTEEVALUERING Vedlegg: 1. Ulike alternativer til organisering og prosess fremover, mht. organisering av Universitetsstyret og rektor ved UMB 2. Høringssvar fra Studentstyret til ny strategisk plattform for UMB, juni Strategi for UMB Versjon 3 4. Forslag til Studenttingets innspill til resultater i Trivselsundersøkelsen Forslag til Studenttingets innspill til Årsrapport om studiekvalitet Oversikt over bruken av semesteravgiften 2008 Vedlegg på ClassFronter: Trivselsunderøkelsen 2008 Årsrapport om studiekvalitet

3 0941 Konstituering 0941.A Godkjenning av møteledelse 0941.B Godkjenning av representanter Da sakspapirene gikk i trykken, hadde vi fremdeles ikke fått tallene fra Studieavdelingen med oversikt over hvor mange studenter som er registrert ved de ulike instituttene. Vi venter at tallene er klare i løpet av ettermiddagen den 15. september og endelig fordeling av representanter til Studenttinget 2009/2010 vil da være klar. Oversikten vil bli lagt ut på vår hjemmeside under sakspapirene til ST-4/09. Fordelingsnøkkel for sammensetning av Studenttinget er som følger: hvert institutt tildeles det antall representanter som gjenspeiler instituttets størrelse. 1 til 299 studenter utgjør to representanter på Studenttinget. Man øker til tre representanter ved over 300 studenter på instituttet, fire representanter ved over 500 studenter og så videre. Under vises tallene fra fjoråret, vi ber fagutvalgene bruke disse tallene til de oppdaterte tallene er kalkulert. Antall plasser i Studenttinget høst 08 Institutt Antall studenter Antall plasser i Studentting IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR NORAGRIC Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside (www.umb.no/studentdemokratiet) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps

4 0942 Referatsaker På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Det vil kun være mulig å gi korte muntlige referater på Studenttinget. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Interimsstyret ved studentrepresentanten 0943 Administrasjonssaker Rapportering om valg av delegat til SAIHs årsmøte Rapportere om valg av delegat til SAIHs årsmøte som stiller på vegne av Studenttinget SAIH er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Gjennom høyere og uformell utdanning mobiliserer SAIH unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse. SAIH har både ansatte og frivillige aktivister. I SAIHs sekretariat i Oslo jobber åtte ansatte sammen med arbeidende leder og to nestledere. Styret møtes seks ganger i året. Landsrådet møtes tre ganger i året. SAIH har aktive lokallag ved ni læresteder over hele Norge. SAIH-Ås har valgt følgende delegat til SAIHs årsmøte som stiller på vegne av Studenttinget: 4

5 Etikkrådet Å velge kandidater til UMBs etikkråd. UMB er landets største tverrfaglige biologiske forsknings- og utdanningsmiljø. På alle våre arbeidsfelt er det lett gjenkjennbare etiske avveininger som har stor samfunnsmessig betydning. Utdannelsen skal gi fremtidens fagfolk og ledere er veikart når vanskelige valg skal gjøres. Dette krever utdanning i anvendt etikk, forskningsetikk, vitenskapsfilosofi, trening i fag-etisk problemhåndtering. Etikk er ikke noe som bare gjelder for forskning og undervisning, men er aktuelt for alle ansatte, studenter og samarbeidspartnere ved UMB. Samfunnet krever at universitetet driver en etiske forsvarlig virksomhet. UMB oppnevnte derfor det første etikkutvalget i Mandatet har vært å gi råd vedrørende konkrete saker, høringer samt å drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet gjennom åpne møter, seminarer og workshops. Etikkrådet består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer, og har følgende sammensetning og oppnevning: Leder oppnevnt av rektor To representanter i forsker- og undervisningsstilling med vara oppnevnt av rektor En representant fra studentene oppnevnt av Studenttinget En representant for dr. gradstipendiatene med vara oppnevnt av FODOS En representant for tilsatte i teknisk og administrativ stilling med vara oppnevnt av administrerende direktør. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen, med unntak av studentene og stipendiatene som oppnevnes for henholdsvis ett og to år. Rolle og myndighet Etikkrådet er UMBs rådgivende organ som skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til forskning, undervisning og administrasjon og UMBs arbeid rettet mot samfunnet. Etikkrådet er en pådriver i å fremme etisk bevissthet hos alle ansatte ved UMB. Etikkrådet kan opprette arbeidsgrupper på aktuelle tema og problemstillinger etter behov. Etikkrådet rapporterer til rektor og universitetsstyret. Det skal velges èn fast representant og èn vara. Vervet er ettårig. Kandidater: Fast representant: Vararepresentant: 5

6 Godkjenning av komité for tildeling av inkluderingsmidler Saksforbereder: Camilla Sæbjørnsen Å godkjenne komiteen som er nedsatt for tildeling av inkluderingsmidler. På ST-4/05 ble det vedtatt at Komité for utdeling av inkluderingsmidler blir godkjent hvert år. I reglement for tildeling av inkluderingsmidler er det definert ut i fra verv hvem som skal sitte i komiteen. Forslag til sammensetning: Internasjonalt ansvarlig i studentstyret: Camilla Sæbjørnsen Velferdsansvarlig i Studentstyret: Linn Stabbetorp Arrangementssjef i Samfunnsstyret: Espen Syljuåsen President i ISU: Andrew Larsen Representant fra Studentenes informasjonstorg Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner at disse personene i ulike verv er representert i komité for tildeling av inkluderingsmidler Godkjenning av komité for tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Linn Stabbetorp Vedta sammensetningen av komiteen for tildeling av velferdsmidler for høsten 2009 og våren Ifølge punkt i reglement for tildeling av velferdsmidler, skal sammensetningen av fordelingskomiteen være som følger: Velferdsansvarlig fra Studentstyret, som leder komiteen. Internasjonalt ansvarlig fra Studentstyret. Økonomisjefen i Samfunnsstyret. En person som har vært med på tidligere års fordeling, tidligere internasjonalt ansvarlig eller velferdsansvarlig. Denne velges av Studentstyret. 2 representanter valgt av Studenttinget. Disse velges ved første Studentting i høstsemesteret for å sitte i fordelingskomiteen det påfølgende studieår. Sammensetningen høst 2009 og vår 2010 vil bli seende slik ut: Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Økonomisjef Samfunnsstyret Tidligere representant. Representant valgt av ST-4/08 Representant valgt av ST-4/08 Linn Stabbetorp Camilla Sæbjørnsen Maren Husdal xxx xxx Studenttinget godkjenner at de ovenstående kandidatene skal sitte i fordelingskomiteen for velferdsmidler høsten 2009 og våren Kandidater: Fast representant: 6

7 Godkjenne representant til valgnemnda Å ettergodkjenne representant til valgnemnda for NSU-Ås. Det er en felles valgnemnd for hele Studentdemokratiet NSU-Ås. Studentdemokratiets valgnemnd skal spre informasjon om de verv som er på valg på Studentting og Allmøtet til alle studenter ved UMB. Studentdemokratiets valgnemnd skal finne kandidater til alle verv, og fremlegge disse for Studenttinget og Allmøtet. Valgnemnda velges av Allmøtet. På årets vårallmøte skulle det velges to representanter til valgnemnda og Randi Maria Olsen ble valgt. På grunn av mangel på kandidater ble ikke den siste posisjonen besatt og Allmøtet bestemte at ST-4 skal ettergodkjenne den siste representanten. Etter vårallmøtet har Studentstyret foreslått Trine-Marie Fjellstad (ILP) til dette vervet. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Trine-Marie Fjellstad som representant i valgnemnda. Vervet er ettårig og gjelder for perioden frem til og med vårallmøtet Komité for semesterets beste foreleser Saksforbereder: Sigurd Stenhaug Ueland Godkjenne kandidater til komiteen som skal kåre semesterets beste foreleser. Som et ledd i studiekvalitetsarbeidet ved UMB, kårer studentene semesterets beste foreleser. Utmerkelsen semesterets beste foreleser henger høyt hos de vitenskaplig ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere forelesere til bedre undervisning. Alle studenter ved UMB kan nominere forelesere. Prisen til semesterets beste foreleser høsten 2009 deles ut på Allmøtet i november. I komité for semesterets beste foreleser skal det sitte fire studenter, vervet er ettårig. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen. Nestleder i Studentstyret bistår komiteen i arbeidet. Kandidater: Forslag til vedtak: Kandidatene godkjennes som medlemmer i komité for kåring av semesterets beste foreleser. 7

8 0944 Vedtakssaker Godkjenning av regnskap for Studentstyret 2008 Saksforbereder: Maja Stade Aarønæs Å godkjenne regnskapet til Studentstyret for regnskapsåret 2008 Studenttinget skal hvert år godkjenne driftsregnskapet til Studentstyret. Dette skal gjøres på ST-3/09. Men ettersom det er SiÅs som fører studentdemokratiets regnskap må vi vente til SiÅs får sitt regnskap revidert. Regnskapet for 2008 var ikke ferdigrevidert til ST-3/09 og legges derfor frem for ST-4/09. Under finner dere hovedtallene for regnskapet for Kontonavn Konto nr. Regnskap 2008 Budsjett 2008 Utgiftsført utstyr Nytt utstyr, PC, telefon, skriver m.m. Kurs, utdanning og opplæring Deltakeravg. Reiseregninger Kontorhold Kontorrekvisita Kontorutstyr Papir Aviser Kopiering Rotator Serviceavtale kopimaskin Kopiregulering kopimaskin Blekkpatroner Organisasjonsutgifter* Trykking av brosjyrer m.m. Grillfest Pentagon Overlapping Sts Oppstart Sts Kick-off Div. støtte til ulike formål Inventar og utstyr Telefon / porto Telefonregning TDC Song AS Porto SiÅs Møter, reiser og representasjon Reiser (billetter m.m.) Bilgodtgjørelse Div. servering Deltakeravg. Studenttingsmøter, Allmøte, IS lunsj Kopiering Servering Diverse driftsutgifter Sosiale arrangementer , , , , , , , , , , , , , , ,- 8

9 Div. forbruksmateriell Blomster og gaver Kaffe/te Totalt , , Andre utgifter Penger til NSU** Andre inntekter Frifondsmidler*** , ,- Totalt , ,- Total rest budsjett ,- *6821: Får refundert frifondsmidler kr **Penger til NSU kr På ST-5/09 vedtok Studenttinget å betale tilbake kr til NSU grunnet organisasjonens vanskelige økonomiske situasjon. Vedtaket var som følger: Studenttinget vedtar å betale tilbake kr av tilbakeføringene fra NSU. Det påpekes at dette er et engangstilfelle og at NSU-Ås forventer at NSU får ryddet opp i økonomien så tilsvarende situasjoner ikke oppstår igjen. Kr trekkes derfor fra budsjettet. ***Frifondsmidler kr NSU-Ås fikk kr som Frifondsmidler fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) via NSU for å arrangere kurs for studenttillitsvalgte høsten Disse kr legges derfor til budsjettet. Resultatet blir et overskudd på kr som går over i studentenes velferdsfond. Studentenes velferdsfond skal brukes til større prosjekter som kommer mange av studentene ved UMB til gode. Våren 2009 ble det brukt kr ,88 fra studentenes velferdsfond til innkjøp av nye møbler til Rosehagen og tidligere har midlene gått til innkjøp av biljardbord til Café Klubben og griller utenfor SiÅs boliger. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner det fremlagte regnskapet Endring av vedtak på ST-3 Studentstyret foreslår at Studenttinget reverserer et vedtak om vedtektsendring som ble fattet på ST-3 mht. studenttingsrepresentanters mulighet til å stemme på seg selv ved valg på Studenttinget. Ved valg av delegat til Landsstyret i NSU på ST (sak ) ble det fremmet forslag til en vedtektsendring etter vedtak om å åpne dagsorden. Forslaget hadde følgende ordlyd: under valg der studenter med stemmerett stiller til valg vil deres stemmerett frafalle under valget til den posisjonen og ble vedtatt med 16 mot 4 stemmer. Det kreves 2/3 flertall for å endre vedtektene. Vedtaket er på bakgrunn av dette satt inn i vedtektene som 124 av Studentstyret. Et forslag som tidligere har fått 2/3 flertall av stemmene og er vedtatt, kan på et senere møte (dog ikke lengre enn 2 møter senere), nedstemmes ved å oppnå 1/3 flertall, jf. 3 i vedtektene. Det tidligere vedtatte forslaget må da fjernes fra vedtektene og opprinnelig tekst settes tilbake. 9

10 Studentstyret er grunnleggende uenig i innholdet i vedtektsendringen som ble vedtatt og foreslår derfor at Studenttinget reverserer vedtaket, jf. bestemmelse i 3. Argumentasjonen for vedtaket på ST-3 var at det føltes mer rettferdig at en kandidat som sitter på Studenttinget ikke kan stemme på seg selv når han/hun har motkandidater uten stemmerett på Studenttinget. Studentstyret mener det er prinsipielt feil å frata et institutt en stemme som vil kunne være avgjørende ved personvalg. Studenttingsrepresentantene representerer ikke bare seg selv, men stemmer også på vegne av studentene på sitt institutt. Instituttene bør ikke straffes med å miste en stemme dersom deres studenttingsrepresentanter er engasjert og ønsker å ta flere verv i studentdemokratiet. Det vises også til tilsvarende praksis under valg på Allmøtet. Forslag til vedtak: Studenttinget nedstemmer følgende vedtak fattet på ST : under valg der studenter med stemmerett stiller til valg vil deres stemmerett frafalle under valget til den posisjonen. Gjeldende paragraf 124 i vedtektene utgår som følge av dette vedtaket Ansatt vs. valgt rektor? Nedsetting av en vurderingskomite Saksforbereder: Margrethe Valler Å diskutere om studentene foretrekker valgt eller ansatt rektor ved neste rekruttering. På ST-4 vil Studentstyret foreslå en arbeidsgruppe som skal sette seg inn i situasjonen og konsekvensene ved de to forskjellige alternativene. De utreder en innstilling, som blir diskutert og vedtatt som innspill fra studentene på ST-5. Innspillet blir dermed sendt universitetsstyret (US). Knut Hove går av som rektor ved UMB 31. juli I høst skal det avgjøres av US om rekrutteringen av neste rektor skal foregå ved ansettelse eller ved valg. US er delt i denne saken og studentens stemme kan bli avgjørende for den endelige beslutningen. Et alternativ som ble diskutert under styreseminaret til US 27. aug var muligheten for å velge rektorat, dvs. både rektor og to prorektorer, en for undervisning og en for forskning. Faktorer som bør betraktes under vurdering: Fusjonen med NVH er utfordrende, det er lite ønskelig med en rektor som ikke ser positivt på saken. Heller en som har kompetanse til å håndtere utfordringen og utnytte mulighetene og synergien. Strategisk plan utvikles nå, og det er ønskelig med en rektor som føler eierskap og har gjennomslagskraft i forhold til disse føringene. Forskerforbundet, med de fleste vitenskapelige ansatte, ønsker valgt rektor. Vi sliter litt med retning hva skal det NYE universitetet være? Vi trenger en tydelig rektor som profilerer UMB riktig og på best mulig måte. Se vedlegg 1 for ulike alternativer til organisering og prosess fremover. ARGUMENTER SOM BLIR BRUKT FOR VALGT REKTOR Alle studenter og ansatte vil ha mulighet for å stemme og dermed videreføre demokratiet. Tillit til den kollektive sunne fornuft Større forpliktende følelse overfor de som har stemt rektor fram (ideelt sett!). Ansvarliggjøring. Studentene vil bedre kjenne saker kandidat går til valg for, og dermed lettere kunne følge opp. Legitimitet blant forskere; en blant likemenn. Legitimitet blant og nærhet til studentene Kjennskap til kultur og historikk på Ås og UMB. Sikre studentenes tradisjonelle MOT VALGT REKTOR Mange studenter stemmer ikke uansett.. Mye makt hos en person (er både rektor og US-styreleder). Utfordring / Risiko: Lojalitet overfor institutt man kommer fra og tidligere kolleger. Vanskeligere å se strategisk retning for hele UMB, i en nasjonal og internasjonal kontekst: 10

11 innflytelsesmulighet en med mindre ledelse- og strategikompetanse Kan ikke avsettes (sparkes) dersom gjør dårlig jobb, sitter perioden ut. Kan være imot /ha lite eierskapsfølelse overfor fusjonsprosessen FOR ANSATT REKTOR Styreleder vil være en annen enn rektor; dette gir et kontrollorgan. I fusjonsprosessen kan det være taktisk med en nøytral rektor utenfor begge miljøer. Man kan stille særlige krav til aktuell kompetanse, f.eks: ledelse og styring, Campusutvikling, kommuniasjon og medvirkning. Studenter har fremdeles innflytelse i ansettelsesprosessen. US vil kunne avsette dersom ikke gjør jobben sin. Lettere å ansvarliggjøre, dette skjerper. MOT ANSATT REKTOR Kan mangle nødvendig legitimitet hos akademisk ansatte. Hver enkelt student og ansatt får ikke muligheten til å stemme. Risiko: en som ikke har forståelse for den gode studentrepresentasjonskulturen og ikke prioriterer dette. Kan skape avstand, ha mindre kjennskap mellom studenter og ledelse. Momenter til diskusjon: - Ved hvilket alternativ vil studentene ha størst innflytelse og medbestemmelse? - Hvilke konsekvenser for studentene har de ulike alternativene? - Hvilke interesser setter vi høyest og hvilke mål ønsker vi oppnå? Hvilke virkemidler og hvilken styringsform vil ha det beste grunnlaget for å oppnå dette Forslag til vedtak: Studenttinget utnevner følgende fire personer til å jobbe i en arbeidsgruppe som legger fram et forslag til innstilling på ST-5: Arbeidsgruppen skal behandle følgende problemstilling: Bør UMB rekruttere ny rektor ved valg eller ansettelse? Strategi og visjon for UMB Saksforbereder: Margrethe Valler Å diskutere innholdet i UMBs utkast strategi versjon 3. Gi Studentstyret tillitt til å utforme et innspill til Universitetsstyret, som skal vedta endelig strategi 24. september. UMB-ledelsen og relevante organer har sammen jobbet om en strategi for UMB Den forrige strategiske planen gikk ut i 2008, så per i dag har vi ingen. Studentstyret ble bedt om å gi et høringssvar til versjon 1, og sendte dette 16. juni 2009, se vedlegg 2. Studentstyrets høringssvar ble lagt fram under allmøtet om strategisk plan 26. august. De åtte instituttene, SiÅs, Samfunnet, Studienemda, biblioteket og Forskerforbundet har også gitt høringssvar. Strategisk plan versjon 2 ble utformet basert på alle høringssvarene. Versjon 2 ble diskutert og framlagt for US på det årlige styreseminaret på Sem 27.august. Basert på disse rundene er det nå laget en versjon 3, se vedlegg 3. Denne skal vurderes i studienemda og forskningsnemda. Den endelige strategien er planlagt vedtatt på US sitt septembermøte 24. september. 11

12 Momenter til diskusjon: Ønsker vi å endre den formulerte visjon for UMB? UMB skal være et kritisk, innovativt og levende kunnskapssenter for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som utdanner fremtidsrettede kandidater til det beste for samfunnet. Hvordan ønskes utviklingen av Studieprogrammer og emner (Emneporteføljen reduseres med 15%)? Er 3500 studenter i 2012 et riktig antall? 5000 i 2018? Hva bør hensyntas? Hvordan skal UMB markedsføres og profileres? Hvordan ønsker studentene at forvaltning- og næringssamarbeid skal utvikle seg? På hvilken måte kan vi ivareta læringsmiljøet og sikre positiv campus-utvikling i forbindelse med NVH-flytting? Forslag til vedtak: Studenttinget gir Studentstyret tillitt til å sammenfatte momentene som kommer fram under diskusjonen til et innspill på vegne av Studenttinget. Det endelige innspillet sendes på e-post til studenttingssrepresentantene for endelig godkjenning, og deretter til US Diskusjonssaker Innspill til resultater fra trivselsundersøkelsen og årsrapport om studiekvalitet 2008 Få Studenttingets innspill til utvalgte områder i foreløpig utkast til Trivselsunderøkelsen (se vedlegg på ClassFronter) og Årsrapport om studiekvalitet 2008 (se vedlegg på ClassFronter). Studentstyret vil bearbeide Studenttingets innspill og bruke dette i videre behandlingsprosess for rapportene. Trivselsundersøkelsen for 2008 baserer seg på resultater fra en spørreundersøkelse til et utvalg av studentene ved UMB. Læringsmiljøutvalget nedsatte våren 2009 en komité som skal bearbeide resultatene fra undersøkelsen i løpet av høsten Studentstyret ønsker i den forbindelse å formulere et innspill fra studentene til komiteen. I innspillet ønsker vi å få frem studentenes kommentarer til resultatene som kommer frem i undersøkelsen, samt eventuelle forslag til hvordan UMB kan forbedre seg på utvalgte områder. Årsrapport for studiekvalitet 2008 utarbeides av studieavdelingen. Den gir en vurdering av studiekvaliteten i 2008 og presenterer oppnådde resultater og fremtidige utfordringer. Datagrunnlaget er blant annet hentet fra emneevalueringer og Trivselsundersøkelsen Studienemnda, forskningsnemnda og studentdemokratiet er bedt om å komme med innspill til den foreløpige rapporten før den endelige utgaven trykkes og behandles i universitetsstyret. Selve dokumentet er på 138 sider og Studentstyret har av praktiske årsaker valgt ut det vi føler er relevante områder for oss å kommentere på. 12

13 Utkast til Trivselsundersøkelsen og Årsrapporten kan lastes ned i sin helhet fra studentdemokratiets rom i ClassFronter og Studensttingsrepresentantene oppfordres spesielt til å skumme/lese dokumentene før møtet. Studentstyret har valgt å ikke gjenta områder som overlapper i de to rapportene i dette saksframlegget. På grunn av at rapportene har forskjellige målgrupper vil vi imidlertid ta inn disse punktene i begge innspillene til slutt. Forslag til innspill fra studenttinget foreligger som vedlegg 4 og 5. Momenter til diskusjon: - Er studenttinget enig i innholdet i Studentstyrets forslag til innspill? - Er det andre momenter i trivselsundersøkelsen og årsrapport om studiekvalitet 2008 som bør tas med i innspillet fra studenttinget? 0946 Orienteringssaker Hvordan jobber Studenttinget? Å orientere Studenttinget om rutiner, kjøreregler og formaliteter som gjelder for Studenttinget. Saken er spesielt rettet mot nyvalgte delegater og vil bestå av en kort muntlig orientering fra nestleder i Studentstyret Reforhandlingene av avtaler mellom UMB og SiÅs, samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet Saksforbereder: Linn Stabbetorp Orientere studentene om status i reforhandlinger av avtaler mellom UMB og SiÅs, samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet Våren 2008 sa SiÅs opp kantineavtalen med UMB, og UMB fulgte opp med å si opp samtlige avtaler mellom Samskipnaden og universitet for å kunne reforhandle avtalene. Avtalene gikk ut i august og reforhandlingene startet opp i midten av august. Avtalene som reforhandles omfatter en overordnet samarbeidsavtale mellom UMB og SiÅs og en rekke avtaler på konkrete områder. Disse omfatter blant anne kantinedrift på Campus, GG-hallen, bokhandel og drift av samfunnsbygningen og Aud Max samt servering på Samfunnet. På ST 3 våren 2009 sak vedtok studenttinget et innspill til reforhandlingene av avtalene mellom UMB og SiÅs, samt avtalene mellom UMB, SiÅs og Studentsamfunnet. I det vedtatte innspillet står det blant annet at studenttinget forventer å bli orientert underveis (se vedlegg 3 ST ). Per i dag er UMB og SiÅs i gang med å forhandle frem en ny intensjonsavtale. Denne avtalen skal være en overordnet avtale om samarbeid og arbeidsfordeling mellom de to institusjonene. Etter at denne avtalen er ferdig vil de to partene ta for seg avtalen om fristasjon og deretter vil de reforhandle de andre avtalene i tråd med intensjonsavtalen. Når topartsavtalene mellom UMB og SiÅs er ferdig skal man begynne å diskutere tre-partsavtalene mellom UMB, SiÅs og Samfunnet som omhandler drift av Samfunnsbygningen. Einride Berg og Terje Holsen kommer på Studenttinget og orienterer mer om status i reforhandlingene på Studenttinget. 13

14 Orientering til Studenttinget om bruk av semesteravgiften Saksforbereder: Linn Stabbetorp Orientere studentene om hvordan og til hvilke formål semesteravgiften brukes. På studentting 3 våren 2009 ble det fremmet ønske fra studentene om at de ville orienteres om hvordan og til hvilke formål semesteravgiften brukes. Semesteravgiften er per i dag på 340 kroner per semester og må betales av alle som er studenter ved UMB. Avgiften betales inn til Samskipnaden og de bruker disse pengene til ulike velferdstilbud for studentene. Oversikt over bruken av semesteravgiften 2008 er vedlagt (vedlegg 6). Administrerende direktør i SiÅs Einride Berg kommer på Studenttinget og orienterer i saken Redaksjonelle endringer i vedtektene Det er foretatt redaksjonelle endringer i vedtektene siden ST-1 og Studentstyret ønsker å gi Studenttinget en muntlig orientering om dette, jf. 16 i vedtektene: 16. Når det skal foretas redaksjonelle endringer i vedtektene kan dette gjøres av Studentstyret NSU- Ås uten at det fattes andre former for vedtak. Studentstyret NSU-Ås skal på første Studentting etter endringen er gjort orientere Studenttinget om dette i en kort orienteringssak, som refereres i sin helhet av ordstyrer. Saken skal ut over dette ikke behandles dersom ikke minst 1/3 mindretall av delegatene fremmer skriftlig krav om dette Kick off i Studentdemokratiet Orientere om Kick-off i studentdemokratiet onsdag 16. september. Høstens Kick-off vil arrangeres i to bolker, en faglig del kl og en sosial del på kvelden. Mer informasjon om dette arrangementet vil bli gitt muntlig på Studenttinget Eventuelt Møteevaluering 14

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2007

Studenttingsmøte nr. 6~2007 Studenttingsmøte nr. 6~2007 Mandag 19. november 2007 kl. 18:15 kl. 22:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Se utvidet møtetidspunkt møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU...

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

STYREMANUAL. for studenttillitsvalgte. Per Ove Røkholt

STYREMANUAL. for studenttillitsvalgte. Per Ove Røkholt STYREMANUAL for studenttillitsvalgte av Per Ove Røkholt 1 Innhold FORORD.. 3 I. BAKTEPPET 5 II. STYRET I FOKUS 10 III. STYRER ER FORSKJELLIGE 12 IV. STYRETS ROLLER, ANSVAR OG MYNDIGHET.. 14 V. STYRETS

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg.

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg. Oslo, 03.mars 2010 Til: Fra: Studentparlamentet i Oslo Studentparlamentets Arbeidsutvalg ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen,

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer