Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!"

Transkript

1 Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 13. FEBRUAR KL. 17:15 TF 102, FLØY III. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:15! 1711 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS ORIENTERINGSSAKER REFERATSAKER VEDTAKSSAKER FULLMAKT TIL Å GODKJENNE REGNSKAP FOR SØKNADER OM VELFERDSMIDLER BASERT PÅ FJORÅRETS REGLEMENT UTVIDELSE AV MANDAT FOR KOMITEEN FOR ENDRINGSFORSLAG AV VEDTEKTER FOR STUDENTTING DISKUSJONSSAKER FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU FORSLAG TIL ENDRINGER FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN FOR STUDENTTINGET VED NMBU ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV KONTROLLKOMITE VALG AV KOMITE FOR SEMESTERETS BESTE FORELESER VALG AV ERSTATTER TIL VELFERDSKOMITEEN EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG VEDLEGG 1 VEDTEKTER FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU VEDLEGG 2 FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN FOR STUDENTTINGET (ST) VED NMBU VEDLEGG 3 ARBEIDSINSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN KANDIDATPRESENTASJONER KOMITEEN FOR KÅRING AV SEMESTERETS BESTE FORELESER ERSTATTER AV MEDLEM AV VELFERDSMIDDELKOMITEEN

4 1711 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret Oppnevnelse av tellekorps Orienteringssaker Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studentting er: - Arbeidsutvalget (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) 4

5 Vedtakssaker Fullmakt til å godkjenne regnskap for søknader om velferdsmidler basert på fjorårets reglement. Saksforbereder: Tord Hauge Hensikt: Gi velferdsansvarlig fullmakt til å godkjenne regnskap basert på fjorårets reglement. Bakgrunn: På Studentting 6 ble det vedtatt nytt reglement for tildeling av velferdsmidler. Disse stiller strengere krav til føring av regnskap. For at lag og foreninger skal kunne få innvilget søknader om velferdsmidler i 2017 er de nødt til å legge fram regnskap for aktivitetene de fikk velferdsmidler for i Lag og foreninger som fikk innvilget søknader i 2016 var basert på tidligere reglement, og det vil da ikke være rett å kreve at lagene og foreningene skal fremlegge regnskap basert på det nye reglementet. Eksempel er at det tidligere var kvitteringskrav kun på alle enkeltbeløp over 1000kr mens det nå er kvitteringskrav på alt over 500kr. Dette vil kun gjelde nå i overgangsfasen, og velferdsansvarlig vil arbeide for at overgangen til det nye reglementet skal gå raskest og best mulig. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner at velferdsansvarlig får fullmakt til å godkjenne regnskapene til søknader om velferdsmidler i 2017 basert på reglementet for Utvidelse av mandat for Komiteen for endringsforslag av vedtekter for Studentting Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Hensikt: Hensikten med saken er å formelt utvide komiteens mandat til også å innbefatte forslag til endringer i Forretningsorden og Dagsorden for Studenttinget ved NMBU. Bakgrunn: Komiteen for endringsforslag av vedtekter for Studentting ble nedsatt av Konstituerende Studentting Under saksbehandlingen ble det fremmet tilleggsforslag om at komiteen også burde se på Forretningsorden og Dagsorden. Komiteen har vurdert forslaget og kommet til at den har kapasitet og ønsker å se de to i sammenheng. Komiteen ønsker derfor at dette også formelt tas inn i mandatet. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar følgende tilleggsmandat: Komiteen for endringsforslag av vedtekter for Studentting gis mandat til å behandle og foreslå endringer i Forretningsorden og Dagsorden for Studenttinget ved NMBU, og fremme dette som egen vedtakssak til Studentting 2. Arbeidsutvalget innstiller på vedtaket. 5

6 Diskusjonssaker Forslag til vedtektsendring for studentdemokratiet ved NMBU Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Vedlegg: Vedlegg 1; Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Hensikt: Hensikten med saken er å legge til rette for en konstruktiv diskusjon rundt vedtektene. Saken er ment å gi komiteen nyttige innspill fra studentene i det videre arbeidet frem mot en vedtakssak som etter planen skal legges frem for Studentting 2, i tråd med mandat gitt av Konstituerende Studentting, Bakgrunn: Komiteen har så langt hatt fire møter samt arbeidet via nett etter at den ble valgt av Konstituerende Studentting. Komiteen har kommet til at det er hensiktsmessig å se vedtektene og «Forretnings- og Dagsorden» i sammenheng, og ønsker derfor å komme med endringsforslag også til disse i tråd med spørsmål og tilleggsforslag reist under behandlingen av mandatet i Studentting. Sakene henger til en viss grad sammen, og det er viktig å ha i mente at ønske om endringer i den ene kan medføre behov for endringer i den andre. Allikevel mener komiteen at det er mest hensiktsmessig å behandle dette som to separate saker, da de er prinsipielt forskjellige. Det stilles strengere krav til endringer av vedtekter, enn av Forretningsorden og Dagsorden. I tillegg er komiteen, slik mandatet foreligger, bedt om å primært fokusere på vedtektene. Komiteen har gått relativt bredt til verks og diskuterer mange aspekter ved vedtektene. Disse kan inndeles i følgende kategorier: - Formalia, og endringer som følge av omorganiseringen. - Elementer som i dag er utelatt/ikke inkludert i vedtektene: kontrollkomiteen, valgnemnda, elektronisk vedtak, habilitet etc. - Policy-endringer: bruken av simpelt flertall, adgang til å endre vedtektene, Arbeidsutvalget som innstillende organ, midlertidig plassfratredelse etc. - Forholdet mellom Vedtekter og Forretningsorden -og Dagsorden, samt andre instrukser. - Alle kategoriene har sine egne utfordringer, og komiteen er åpen for innspill på alle områder, men ønsker primært at diskusjonen konsentreres rundt det som her kalles «policy-endringer» samt enkelte ting som er utelatt eller ikke er spesifisert i vedtektene, da disse er forventet å skape mest debatt. Momenter til diskusjon: Nedenfor er noen momenter fra vedtektene trukket ut med referanse til aktuelle paragrafer. I tillegg kommer et par punkt som i dag ikke er omfattet av vedtektene. 6

7 Adgang til å inneha verv: Dette momentet dreier seg om hvorvidt man ønsker å kreve at vedkommende er registrert som student gjennom hele vervets periode, eller om det er tilstrekkelig å være registrert som student når valget gjennomføres. I 1-2 heter det Alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan inneha verv i Studentdemokratiet. Dette kan tolkes slik at man må være student gjennom hele perioden. Dette vil ekskludere en del studenter fra å stille, særlig i tilfeller hvor valget strekker seg over et kalenderår og dermed ikke er synkronisert med studieåret. På den annen side er det som regel en fordel om personen er tilknyttet universitetet. Virkeområde: Kapittel 1 i vedtektene per dags dato omhandler formål og forutsetninger, men ikke virkeområdet. Komiteen ser på det som hensiktsmessig at virkeområdet defineres generelt og omtales i vedtektene. Komiteen ønsker også innspill fra Studentting på hvilke organ virkeområdet skal gjelde. I dag gjelder vedtektene Studenttinget vedtar for hele studentdemokratiet. Ett moment til diskusjon kan være maktfordeling mellom Studentting og de andre studentorganene. Skal for eksempel Studentting vedta instrukser for Studentrådene, slik som er praksis i dag? Flertallsbestemmelser: Dette punktet berører en rekke paragrafer. Generelt ønsker komiteen en diskusjon rundt bruken av simpelt flertall (Simpelt flertall vi si at det forslaget som får flest stemmer blir vedtatt) i vedtektene, da dette ofte kan synes å være i utakt med praksis i Studentting, hvor man i realiteten ofte operer med alminnelig flertall (Alminnelig flertall vi si at det forslaget som får mer enn 50% av de avgitte stemmene blir vedtatt). Komiteen ønsker en debatt rundt dette samt andre paragrafer som krever ulike former for flertall. Oversettelse og bruk av engelsk: Dette punktet går på hvorvidt Studenttinget ønsker å vedtektsfeste at sakspapirer skal oversettes til engelsk og fremlegges samtidig som de norske (jf 3-4). Det er allerede vedtatt og inntatt i Forretningsorden og Dagsorden at alle sakspapirer skal oversettes. En vedtektsendring vil ytterligere forsterke dette kravet. Komiteen ønsker videre at Studentting tar diskusjonen rundt hvordan språkpolitikken skal praktiseres i studentdemokratiet. Skal engelsk likestilles norsk? Hvordan skal engelsk og norsk behandles som talespråk/arbeidsspråk? Hva bør oversettes og hvordan? Innstillende organ: Per i dag heter det at Arbeidsutvalget er innstillende organ i alle saker med unntak av valgsaker. Komiteen ønsker innspill fra Studentting på hvorvidt dette er hensiktsmessig (jf 4-1). Referatplikt og orienteringsplikt: I dag har en rekke medlemmer, valgt av Studentting, i sentrale råd og utvalg referatplikt til Studenttinget. Hvem og hva ønsker Studentting referat og/eller muntlig orientering om/fra? (jf 5-3 siste ledd samt Dagsorden punkt 2). Adgang til å endre vedtektene: Komiteen ser behovet for å endre kapittel 9 i vedtektene. Komiteen ønsker derfor innspill fra Studentting hvorvidt paragraf 9-2 er hensiktsmessig. Komiteen ønsker innspill både på flertallsbestemmelsene og hvorvidt det skal være mulig å fremme vedtektsendringer med øyeblikkelig virkning. Relatert til diskusjonen om vedtektsendringer ønsker komiteen også at det tas en diskusjon rundt muligheten til å tilsidesette egne vedtekter under møtet. 7

8 Habilitet og (midlertidig)plassfratredelse: Per i dag er ikke spørsmål om habilitet eller plassfratredelse en del av vedtektene. At en person er inhabil eller ugild innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. Habil vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. Regler for habilitet er beskrevet i forvaltningsloven kapittel II. (Kilde: Komiteen ser det som hensiktsmessig at habilitet tas inn, og ber om innspill på hvordan dette kan løses. Som en del av dette vil det også spørsmål rundt plassfratredelse og midlertidig plassfratredelse under behandlingen av spesifikke saker være en naturlig diskusjon. Valgnemnda: Komiteen ønsker en diskusjon rundt hvorvidt medlemmer av Valgnemnda kan inneha andre verv i Studentdemokratiet. Per dags dato er den eneste restriksjonen at medlemmer av valgnemnda ikke kan stille til valg i sin virkeperiode. Komiteen ønsker derfor at habilitet tas med i betraktning når dette punktet diskuteres. Spesielt ønsker komiteen en debatt rundt hvorvidt Studentting ønsker at studenttingsrepresentanter samtidig kan sitte i Valgnemnda og innstille på valg de selv skal stemme over. Andre momenter: Andre momenter til diskusjon som ikke tidligere er spesifisert av saken Forslag til endringer Forretningsorden og Dagsorden for Studenttinget ved NMBU. Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Vedlegg: Vedlegg 2; Forretningsorden og Dagsorden for Studenttinget. Hensikt: Hensikten bak saken er å skape debatt og innspill rundt endringsforslag til Forretningsorden og Dagsorden. Komiteen ser det som hensiktsmessig at denne behandles samtidig med Vedtektsendringer for å sikre samsvar mellom dokumentene. Bakgrunn: Komiteen har vurdert tilleggsforslaget reist under Konstituerende Studentting, og funnet at den har kapasitet og også ønsker å fremme dette som en egen sak. Komiteen ser derfor også som naturlig å fremme en diskusjonssak for Studenttinget med intensjon om å fremme en vedtakssak til Studentting 2. Vedtektene definerer regelverket for studentdemokratiet på et overordnet nivå, mens "Forretningsorden og Dagsorden" i større grad tar for seg de mer spesifikke reglene rundt gjennomføring av Studentting. Det å behandle to såpass omfattende saker stiller krav både til komiteen og Studentting. Komiteen ser det likevel som hensiktsmessig at disse to sakene gjennomgås og behandles samtidig. Dette innebærer også at sakene bør leses i sammenheng. 8

9 Det finnes en rekke mulige diskusjonsmomenter i en slik sak. Vi har valgt å gjøre et utvalg, men er selvsagt åpen for innspill også på andre momenter enn de som er nevnt. En del av momentene til diskusjon kan synes relativt åpne. Dette er gjort med hensikt for å ikke lede diskusjonen for mye på dette stadiet. Momenter til diskusjon: Adgang til å fremme saker Praksis rundt å fremme saker mener komiteen ikke kommer godt nok fram. Denne saken må sees i sammenheng med diskusjonsmomentet innstillende organ i saken om forslag til vedtektsendringer. Praksis rundt saksbehandling i Studentting Komiteen ser et behov for å endre praksisen rundt saksbehandling under selve Studentting. Vi ønsker derfor innspill fra studenttingsrepresentanter hvordan dette ønskes praktisert. Punkter som omhandler dagens praksis er 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 og Komiteen anbefaler at man leser disse punktene spesielt som en bakgrunn for diskusjonen, og hvorvidt dette gjenspeiler både dagens praksis og hva man anser som hensiktsmessig fremover. Sende inn søknad om å forlate møtet før normal tid. Komiteen ser det som hensiktsmessig å danne bedre rutiner for forlating av møtet slik at dette kan protokollføres riktig og terskelen for å forlate møtet før normert tid blir høyere. Komiteen ønsker derfor innspill for en praksis rundt å forlate møtet. Språk i henhold til 2.13 i forretningsorden Gitt den tidligere diskusjonen med tanke på språk i vedtektene, ønsker også komiteen innspill på punkt 2.13 i Forretningsorden. Dette punktet omhandler språklig krav til studenttingsrepresentanter og hvordan oversettelse skal gjøres i praksis på Studentting. Plassfratredelse Per dags dato står det ingenting om plassfratredelse i hverken Forretnings- eller Dagsorden. Komiteen ønsker derfor innspill på en mulig praktisk gjennomføring av dette. Diskusjonen må sees i sammenheng med tidligere diskusjon angående plassfratredelse i diskusjon for vedtektsendringer punkt habilitet og (midlertidig) plassfratredelse. Antall sakstyper Diskutere hvorvidt sakstypene slik de er i dag er hensiktsmessig både med tanke på antall og funksjon. Dagsorden per dags dato, opererer med syv forskjellige sakstyper. Komiteen ønsker innspill på hva Studentting ser på som hensiktsmessige sakstyper, hvordan disse defineres og begrensninger samt utfordringer ved dagens dagsorden. Andre momenter 1715 Administrasjonssaker Valg av Kontrollkomite Saksforbereder: Valgnemnda Vedlegg: Vedlegg 3; Arbeidsinstruksen til Kontrollkomiteen. 9

10 Hensikt: Velge 3 representanter til Kontrollkomiteen, 1 leder og 2 medlemmer. Bakgrunn: På Studentting 7 høsten 2016 ble det vedtatt en arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen. Det skal nå velges medlemmer av komiteen. I arbeidsinstruksen står det at leder skal velges på Studentting 6, og de øvrige medlemmene skal velges på Studentting 3. For at komiteen skal få startet med arbeidet så fort som mulig ser man det som hensiktsmessig å velge alle 3 medlemmer på Studentting 1. Leder velges, og sitter for 1 år. Det vil si frem til Studentting 6. De øvrige medlemmene sitter i vårsemesteret, det vil si frem til Studentting 3. På Studentting 3 velges da to nye medlemmer som sitter for 1 år. Arbeidsinstruksen til komiteen skal opp til revidering på Studentting , og komiteen skal avlegge en evalueringsrapport av prøveperioden for Kandidater: Hans-Kristian Hartvig Valg av komite for semesterets beste foreleser Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge 4 medlemmer til komiteen som kårer semesterets beste foreleser. Vervet har 1 års varighet, med umiddelbar tiltredelse. Bakgrunn: Som et ledd i arbeidet med å øke studiekvaliteten ved NMBU kårer studentene semesterets beste foreleser. Utmerkelsen semesterets beste foreleser henger høyt hos de ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere forelesere til bedre undervisning. Alle studenter ved NMBU kan nominere forelesere. I komiteen for semesterets beste foreleser skal det sitte fire studenter, og vervet er ettårig. Tiltredelse umiddelbart. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen, men ikke nødvendig. Komiteen møtes etter behov og har ansvar for å ta imot nominasjoner, gå på de nominertes forelesninger og tilslutt kåre en vinner. De har selv ansvar for å reklamere for at studenter kan nominere forelesere. Nestleder i Arbeidsutvalget bistår komiteen i arbeidet. Kandidater: Helle Nybø Amrit Virdee Hanne Marie Richenberg Juliane Larsen Salomonsen 10

11 Valg av erstatter til velferdskomiteen Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Finne en erstatter for Tord Hauge i velferdskomiteen. Bakgrunn: Ved konstituerende studentting i 2016 ble Tord Hauge valgt til velferdsansvarlig i Arbeidsutvalget. Da han allerede innehar et verv som medlem av velferdskomiteen vil han ta opp to plasser i komiteen, og det er dermed nødvendig å finne en erstatter for ham. Vervet tiltres umiddelbart og varer fram til Studentting 4, Presentasjon av vervet fra Studentting 4, 2016: «Komiteen for tildeling av velferdsmidler behandler alle søknadene om velferdsmidler fra lag/foreninger og kommer med en innstilling til Studentting. Komiteen møtes om høsten for å fordele resterende velferdsmidler (8%) og om våren for å dele ut ordinære velferdsmidler (92%). Komiteen møtes 1-2 ganger før Studentting 5 og 1-2 ganger før Studentting 2. Møtene tar til sammen ca 8 timer. Velferdsmidlene bidrar til et livlig og oppegående studentmiljø på campus. Det er spennende å få innsikt i lag- og foreningslivet og givende å bidra til et bra år! Komiteen består av totalt 7 personer; Velferdsansvarlig, Internasjonalt ansvarlig, Økonomiansvarlig på Samfunnet, en studentrepresentant fra SiÅs-styret, en person som tidligere har sittet i komiteen og 2 representanter som blir valgt på Studentting.» Kandidater: Ida Marie Munthe Sakseide 1716 Eventuelt Møteevaluering 11

12 Vedlegg Vedlegg 1 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter opp mot institusjonen og samskipnaden. 1-2 Valgbarhet til Studentdemokratiet Alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan inneha verv i Studentdemokratiet. 1-3 Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon Studentdemokratiet ved NMBU er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Eventuell utmelding følger NSO sine vedtekter. Kapittel 2: Oppbygning av Studentdemokratiet ved NMBU 2-1 På sentralt nivå Det øverste demokratiske organet i Studentdemokratiet ved NMBU er Studenttinget. Den daglige driften av Studenttinget gjøres av Studenttingets Arbeidsutvalg. Oppbygning av Studentdemokratiet ved NMBU på sentralt nivå beskrives i disse vedtekters kapittel På fakultetsnivå Studentdemokratiet på fakultetsnivå består av Studentråd. Studentrådet er satt sammen av de styrer og utvalg som kommer frem av modellen til Fakultetsstudentrådet vedtatt av Studentting på Studentting 6 den Det øverst studentpolitiske organet på fakultetsnivå er fakultets Allmøte. Mellom fakultetsallmøte står Fakultetsstudentrådet for daglig drift og representasjon av fakultets studentdemokrati i henhold til den arbeidsinstruksen som er fremlagt og godkjent på Fakultetsallmøte høsten I disse vedtekter er fakultet definert gjennom strukturen som er godkjent av Universitetsstyret den Studentrådet på Campus Adamstuen er delegert myndighet til kommunikasjon og representasjon ovenfor Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kapittel 3: Studenttinget 3-1 Myndighet og oppgaver Studenttinget representerer studentene ved NMBU, og vedtak i Studenttinget gjøres på vegne av alle studenter. Studenttinget har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. 3-2 Sammensetning Fakultetene ved NMBU er valgkretser til Studenttinget. Studenttinget består av 25 representanter. Disse representantene fordeles i henhold til demokratimodellen som ble vedtatt på Studentting 6 i Oppdaterte studenttall innhentes fra Database for statistikk 12

13 om høgre utdanning (DBH) hver høst. Gjennomsnittet av studenttallet for vårsemesteret og høstsemesteret utgjør grunnlaget for neste års representantfordeling i Studenttinget 3-3 Konstituering Studenttinget velges for kalenderår. Det avholdes konstituerende møte i perioden mellom høstens instituttallmøter og nyttår. 3-4 Møter og innkalling Studenttinget skal avholde minst 3 møter i semesteret. Arbeidsutvalget er ansvarlige for å kalle inn til Studentting. Innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møte. Alle studenter har rett til å melde inn saker til Studenttinget. Dette gjøres senest 14 dager før møtet der en ønsker at saken skal behandles. Ekstraordinært Studentting avholdes hvis minst 3 medlemmer av Arbeidsutvalget, minst 13 representanter i Studenttinget eller minst 25 studenter krever det. Ekstraordinært Studentting skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møtet finner sted, og det skal kun behandle saken(e) som ligger til grunn for innkallingen. 3-5 Vedtaksdyktighet Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. 3-6 Stemmerett og stemming Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast representant melder forfall, har vedkommendes valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. Vedtak i Studenttinget avgjøres ved simpelt flertall. Vedtak gjøres normalt ved håndsopprekning, med mindre minst én representant krever skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet i Studenttinget foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet etter ny avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling. 3-7 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på møter i Studenttinget. Alle studenter ved NMBU har forslagsrett på møter i Studenttinget. Møtet kan med simpelt flertall innvilge andre personer forslagsrett i enkeltsaker. 3-8 Representasjon på Studenttinget Følgende personer har møteplikt på Studentting, og plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i forkant av møtet: - Studenttingets representanter - Studenttingets Arbeidsutvalg - Studenttingets organisasjonssekretær Fra følgende organer skal minimum en representant delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studentrepresentantene i SiÅs-styret - International Student Union (ISU) Følgende personer oppfordres på det sterkeste til å delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Fakultetsstyrene - Ledere i Studentrådene Samtlige studenter ved NMBU har møte- og talerett på Studentting. 13

14 Lukking av møte Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representantene. Ved lukking av møtet føres det eget referat som er unntatt offentligheten Plassfratredelse Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når de blir valgt til følgende organer: - Studenttingets arbeidsutvalg - Universitetsstyret - Styret i SiÅs - Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon Ved plassfratredelse rykker vedkommende vararepresentant automatisk opp som fast representant. Kapittel 4: Studenttingets Arbeidsutvalg 4-1 Myndighet og oppgaver Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker som de anser at ikke trenger å behandles av et fulltallig Studentting. AU innstiller i alle saker som behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker. 4-2 Sammensetning Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer: - Leder - Nestleder - Velferdsansvarlig - Internasjonalt ansvarlig - Markedsføringsansvarlig - Styremedlem Funksjonstid og valgperiode reguleres av disse vedtekters Vedtaksdyktighet og stemmelikhet Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i Arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme. 4-4 Observatører Følgende er faste observatører i Arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studenttingets organisasjonssekretær - Leder av Studentrådet på Campus Adamstuen i overgangsperioden med to campus Arbeidsutvalget har myndighet til å kalle inn andre observatører ved behov. Kapittel 5: Valg 5-1 Valg til Arbeidsutvalget Leder og nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.7. til

15 Medlemmer i Studenttingets Arbeidsutvalg, med unntak av leder og nestleder, velges av Studenttinget. Valgene skjer på konstituerende møte. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.1. til Valgene skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved absolutt flertall. Hvis ingen av kandidatene til et valg oppnår absolutt flertall, gjennomføres det ny valgrunde med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde. 5-2 Valg til Universitetsstyret De to studentrepresentantene i Universitetsstyret (US) velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 1.7. til I overgangsperioden med to campus skal én US-representant velges fra Campus Adamstuen og én US-representant fra Campus Ås. 5-3 Øvrige valg i Studenttinget Studenttinget velger studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved NMBU, til egne komitéer, og til styret i samskipnaden. Valg skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet mellom to kandidater avholdes det ny valgrunde. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Studenter tilknyttet Samskipnaden i Oslo (SiO) har ikke stemmerett ved valg av representanter til SiÅs-styret. De som er valgt etter denne paragrafen har referatplikt til Studenttinget. 5-4 Valg til Fakultetsstyret Studentrepresentantene i Fakultetsstyret velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. Funksjonstiden for de valgte er 1 år og varer fra Kapittel 6: Mistillit 6-1 Mistillitsforslag Mistillitsforslag kan fremmes av studenttingsrepresentant eller organ i studentdemokratiet, og skal fremmes skriftlig til Studenttingets organisasjonssekretær. Ved behandling av mistillitsforslag på Studentting, skal den det gjelder gis anledning til å presentere sin sak. 6-2 Mistillit mot representanter valgt av Studenttinget Studenttinget kan med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter vedta mistillit mot tillitsvalgte etter disse vedtekters 5-1 andre ledd og 5-3. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget. 6-3 Mistillit mot representanter valgt ved urnevalg Ved mistillitsforslag mot representanter valgt ved urnevalg etter disse vedtekters 5-1 første ledd og 5-2, behandles forslaget først av Studenttinget. Får forslaget 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter, skal det behandles ved urnevalg der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Vedtak av mistillit krever minst 50 % flertall blant de avlagte stemmene i urnevalget. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget. Kapittel 7: Instrukser 7-1 Instrukser for Studenttinget Følgende instrukser skal vedtas av Studenttinget: - Instruks for forretningsorden og dagsorden. 15

16 Instruks for valg av Arbeidsutvalget og øvrige valg. 7-2 Instrukser for Studenttingets Arbeidsutvalg Følgende instrukser skal vedtas av Studenttinget: - Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget. 7-3 Instruks for fakultetsnivået Studentting vedtar oppbygging og sammensetning av Studentrådet på fakultetsnivå 7-4 Instruks for Studentrådene Studenttinget vedtar en standardisert instruks for samtlige Studentråd ved NMBU. Studentrådet har mulighet til å utvide egen instruks, men ikke fjerne eller endre sammensetningen uten godkjenning av Studenttinget. 7-5 Andre instrukser Studenttinget kan vedta andre instrukser ved behov. Kapittel 8: Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU 8-1 Oppløsning Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Vedtaket trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent minst 4 uker før første gangs behandling, og studenttingsmøtet som behandler vedtaket første gang skal holdes som et åpent møte der alle studenter ved NMBU kalles inn. 8-2 Fusjon med andre studentdemokratier Fusjon av Studentdemokratiet ved NMBU med andre studentdemokrati(er) må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Et forslag om fusjon må spesifisere tidspunktet for når et eventuelt vedtak trer i kraft. Kapittel 9: Endring av vedtektene 9-1 Innlevering av endringsforslag Forslag om endring av disse vedtekter skal være Studenttingets Arbeidsutvalg i hende senest 14 dager før møtet der vedtektsendringene skal behandles, og skal gjøres kjent for alle studenter ved oppslag senest 7 dager før møtet finner sted. 9-2 Vedtak og ikrafttredelse Endringer i disse vedtekter kan vedtas av Studenttinget med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter. Endringene trer i kraft straks møtet der de behandles er hevet. Studenttinget kan med 3/4 flertall blant de fremmøtte representanter vedta at endringene trer i kraft straks de er vedtatt. Studenttingets Arbeidsutvalg har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i disse vedtekter. Slike endringer skal legges fram til orientering på første møte i Studenttinget etter at de er utført. Kapittel 10: Begrepsdefinisjoner 10-1 Flertallsbestemmelser Simpelt flertall: Det forslaget som av tilstedeværende stemmeberettigede får flest stemmer. Alminnelig flertall: Mer enn 1/2 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. 16

17 Kvalifisert flertall: Mer enn 2/3 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Absolutt flertall: Mer enn 1/2 av totalt antall stemmeberettigede stemmer for. Vedlegg 2 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, Generell del 1.1 Alle med stemmerett som er til stede skal registreres ved starten av møtet. 1.2 Dersom noen drar før møtet er hevet, skal navn og under hvilken sak vedkommende dro registreres. 1.3 Møteledelsen består av to ordstyrere. 1.4 Organisasjonssekretær skal føre referat. Dette skal inneholde: - Hvem som ledet møtet. - Hvilke representanter med møteplikt som var til stede. - Hovedtrekkene i debatten. - Protokolltilførsler. - Votering over alternative vedtaksforslag. - Valgresultat. 1.5 Sakspapirene skal oversettes til engelsk. 1.6 Sakspapir og referat skal sendes til studenttinget sine representanter, studentrepresentantene i Universitetsstyret (US), Forskningsutvalget (FU), Studieutvalget (SU), Tuntreet, Samfunnsstyret, Studentrådene (SR), International Students Union (ISU), studentrepresentantene i SiÅs, kandidater som stiller til valg, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og NMBU-ledelsen. 1.7 Sakspapir og referat skal legges tilgjengelig på arbeidsutvalgets (AU) nettside, på Fronter og på kontoret til AU. 1.8 Flertallsbestemmelser følger av vedtektene. 2. Gjennomføring av møtet 2.1 Møter i ST skal ledes etter denne forretningsorden og vanlig møtepraksis. I tvilstilfeller tolkes forretningsorden og praksis av ordstyrerne. Ordstyrernes vurdering kan overprøves ved simpelt flertall. 2.2 Saker skal behandles i henhold til dagsorden. 2.3 Alle endrings- og vedtaksforslag skal formes skriftlig og leveres til møteledelsen. 2.4 Alle vedtekts- og diskusjonssaker starter med en meningsrunde blant instituttene, fortrinnsvis ved SR-leder (studentrådsleder), dersom dette synes hensiktsmessig. Taletid inntil to minutt per institutt. 17

18 Følgende regler gjelder for innlegg og replikk: - Taletid på innlegg skal ikke vare lengre enn to minutt. - Det gis adgang til to replikker og en svarreplikk per innlegg. Taletid inntil 30 sekunder. - Møteledelsen kan endre de to overstående punktene dersom de ser at det trengs. - Ved tegning til saksopplysning/forretningsorden skal det gis taletid på et halvt minutt umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. 2.6 Det åpnes for: - Maks to innlegg per sak per ST-representanter - Maks to innlegg fra saksforbereder i saken - Maks ett innlegg fra øvrige møtedeltakere - Innledende meningsrunde og saksforberederes innledning regnes ikke som innlegg 2.7 Møtet kan ved kvalifisert flertall åpne for at representanter kan få ett ekstra innlegg dersom saken tar en uventet og betydelig vending. Forslag om dette må fremmes skriftlig fra en annen representant enn den det gjelder. Forslag om felles utvidelse av taletid for alle fremmøtte kan bare fremmes av en deltaker med stemmerett. 2.8 Tegn: - Innlegg er en finger opp i været. - Replikk er to fingre formet som en V. Skal brukes for å kommentere et innlegg og må tegnes mens innlegget blir holdt. Svarreplikk må tegnes mens replikken blir holdt. - Saksopplysning, til dagsorden og til forretningsorden er to hender formet som en T. Tegnet skal bare brukes for å komme med en saksopplysning eller forslag til endring av dags- eller forretningsorden. 2.9 Når en tegner seg til talelista skal den som tegner seg få tilbakemelding fra møteledelsen om av tegningen er gjort. Dette kan eksempelvis gjøres med et nikk. Dersom møteledelsen rister på hodet betyr dette at man ikke kan tegne seg Møteledelsen skal informere når taletiden nærmer seg slutten Møteledelsen skal: - Informere før hver taler om vedkommende har innlegg, replikk eller saksopplysning. - Ved jevne mellomrom referere talelista og etter hvert innlegg informere om replikker til innlegget. - Når de ser det nødvendig, prioritere inntegnede som tidligere i saken eller møtet ikke har hatt ordet Møteledelsen kan bestemme å sette strek. Ordstyrere opplyser da om at det er mulig å tegne seg før og under neste innlegg. Strek kan oppheves ved kvalifisert flertall Minst en av representantene fra hvert institutt må beherske norsk. Et innlegg, en replikk eller saksopplysning fremmet på engelsk skal i utgangspunktet besvares på engelsk. Ordstyrere er ansvarlige for å oversette til norsk dersom dette er hensiktsmessig. 3. Valg og votering 3.1 Alle ST-representanter med stemmerett skal få utdelt et stemmeskilt til bruk ved votering. 3.2 Møteledelsen informerer om hvordan valg og voteringen skal gjennomføres. 18

19 Ved valg og votering fremmer ordstyrebordet et forslag til ST om taletid og antall spørsmål. Tellekorps har ansvaret for voteringen og stemmesedlene. 3.4 Dersom det er flere vedtaksforslag skal ordstyrerne finne en passende voteringsform. ST kan ved simpelt flertall velge en annen voteringsform. Som regel settes to ytterliggående forslag opp mot hverandre. 3.5 I etterkant av valg kan den enkelte kandidat om ønskelig etterspørre sitt eget stemmetall. 3.6 Møtet kan ikke heves før alle resultat er kunngjort. Dagsorden Det kan fremmes ulike saker til dagsorden: 1. Konstituering Saker som omhandler spilleregler, godkjenninger og oppnevning. Saker til eventuelt må meldes inn før eller under konstituering. 2. Orienteringssaker - Saker som kun er til orientering. Om det er ønskelig med debatt må saken fremmes som diskusjonssak eller vedtakssak til neste ST. - Referat fra Universitetsstyret, Studieutvalget, Forskningsutvalget, SiÅs-styret, Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), International Student Union (ISU), Læringsmiljøutvalget (LMU) og studenttingets arbeidsutvalg (AU). Det åpnes for spørsmål om referatene. Dersom det er ønskelig med debatt rundt elementene i et referat, må det fremmes 3. Vedtakssaker - Saker som krever bindende vedtak. Det gjelder endringer av vedtekter og andre styringsdokumenter, ny eller presisering av politikk, økonomiske saker og andre saker som krever votering. - Dersom det er hensiktsmessig kan elektronisk vedtak benyttes mellom møtene i ST. Elektronisk vedtak kan ikke benyttes hvis saken er av betydelig karakter, med mindre ST har forhåndsgodkjent dette. I henhold til instruks for elektronisk vedtak. 4. Diskusjonssaker Skal ikke voteres over, men legge grunnlag for AU sitt videre arbeid med saken. Valg og oppnevninger. Skal avsluttes med enten valg eller votering 5. Administrasjonssaker Valg og oppnevninger. Skal avsluttes enten med valg eller votering. 6. Eventuelt Under eventuelt kan alle møtedeltakere fremme saker som ikke kom inn på dagsorden, og disse må fremmes før eller under konstituering. Sakene skal ikke føre til noen form for vedtak. 7. Møteevaluering Her kan deltakere fremme saker som omhandler møtekritikk og overrekkelser 19

20 Vedlegg 3 Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen Vedtatt på Studentting 7, Myndighet Kontrollkomiteen er ett rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Kontrollkomiteen kan iverksette undersøkelser både på forespørsel og på eget initiativ dersom det er grunn til å tro at det foreligger brudd av vedtekter, retningslinjer eller forretningsorden Sammensetning og virketid Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ikke dobbeltstemme. Komiteen velges av Studenttinget. Leder velges på Studentting 6, mens de ordinære medlemmene velges på Studentting 3. Medlemmene i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Oppgaver Kontrollkomiteen har møteplikt på Studentting, hvor minst 2 medlemmer av komiteen må møte. Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver er: Kontrollkomiteen skal ha ett overordnet oppsyn med at vedtekter, retningslinjer og forretningsorden blir fulgt. På Studentting skal minst 1/ett medlem av komiteen være en del av tellekorpset. Kontrollkomiteen skal avlegge en skriftlig årsrapport til Studentting. Den skal presenteres som en orienteringssak på Studentting 6. Kontrollkomiteen kan bistå Studentting og Arbeidsutvalget når det henstilles om det. Mistillit Ved mistillitsforslag kan Studentting og involverte parter etterspørre en eventuell uttalelse fra Kontrollkomiteen. Denne uttalelsen kan kun omtale direkte brudd på vedtekter, forretningsorden eller arbeidsinstrukser vedtatt av Studentting. Kontrollkomiteen skal ikke komme med vurderinger av annen natur enn innstilling på direkte brudd eller ikke. Overlapp Den sittende Kontrollkomiteen er ansvarlig for god overlapp med påtroppende medlemmer av Kontrollkomiteen. Overlapp innebærer at det blant annet gjennomføres møter mellom avtroppende og påtroppende medlemmer før neste Studentting, dvs. For medlemmene valgt på Studentting 3 skal overlapp ha blitt gjennomført før Studentting 4. For leder som velges på Studentting 6 skal overlapp ha blitt gjennomført før Studentting 1. Møtene skal omhandle praksisen i Kontrollkomiteen samt en orientering om aktuelle saker. Øvrige verv Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke samtidig inneha verv og posisjoner i Studentdemokratiet som kan skade deres habilitet. Medlemmer av komiteen kan ikke i sin virkeperiode sitte i følgende utvalg: - Arbeidsutvalget (AU) - Studenttinget (representanter og ordstyrere) - Faktultetsstyret - Leder eller nestleder i Studentrådene - Universitetsstyret - Valgnemnda - Leder i SiÅs 20

21 Endringer i arbeidsinstruks Arbeidsinstruksen for kontrollkomiteen vedtas av Studenttinget med 2/3 flertall. Forslag til endring i arbeidsinstruksen må fremmes for, og vedtas av Studenttinget. Denne arbeidsinstruksen skal opp til revidering 1 år etter at det er vedtatt for første gang. Kandidatpresentasjoner Komiteen for kåring av semesterets beste foreleser Hanne Marie Richenberg Hei! Jeg heter Hanne Marie Richenberg, er 24 år gammel og er fra Halden. Jeg studerer nå 3. året fornybar energi, og er veldig fornøyd med nmbu og alt universitet har å tilby, både faglig og sosialt. Jeg liker å engasjere meg, og å få være med å kåre semesterets beste foreleser tror jeg kan bli både interessant, lærerikt og hyggelig. Det er viktig med god kvalitet på undervisningen, og da er det samtidig fint å få gitt litt ekstra oppmerksomhet til de som er flinke til dette. Erstatter av medlem av velferdsmiddelkomiteen Ida Marie Munthe Sakseide Hei, mitt navn er Ida Marie Munthe Sakseide, og jeg begynner på mitt fjerde semester i bachelorgraden Biologi ved NMBU. Jeg ønsker å inntre som erstatter for Tord Hauge i velferdskomiteen. Jeg har ikke tidligere hatt noe verv ved studentpolitikken i Ås, og kan derfor fylle rommet etter Hauge med stort engasjement i tillegg til å ha et mer objektivt syn på sakene som fremlegges i komiteen. Jeg har bakgrunn fra hjelpelærerstilling i matematikkemnet MATH100 ved universitetet fra foregående semester, som impliserer at jeg kan vurdere økonomiske problemstillinger ut fra et matematisk synspunkt. Jeg gleder meg til å ta på meg utfordringene ved å lese sakspapirer og søknader, samt diskutere og ta valg sammen med komiteen. Med Vennlig Hilsen Ida Marie 21

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 2 2017 Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl. 16.30-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Konstituerende Studentting 2016

Konstituerende Studentting 2016 Konstituerende Studentting 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 28. november 2016 TF 102, fløy III Kl 17.15-21 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Studentting Tirsdag 16. februar 2016 kl kl Kantina på Sørhellinga Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 16. februar 2016 kl kl Kantina på Sørhellinga Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 16. februar 2016 kl 17.15 kl 21.00 Kantina på Sørhellinga Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.03-16 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer