Studenttingsmøte nr. 3~2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 3~2009"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 30. MARS KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:00! 0931 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER ADMINISTRASJONSSAKER VALG TIL FORSKNINGSNEMNDA VALG TIL SIÅS-STYRET VALG TIL STUDIENEMNDA VALG TIL NSUS LANDSSTYRE VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REVIDERT SØKNADSSKJEMA FOR VELFERDSMIDLER REVIDERING AV REGLEMENT FOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER ENDRE VEDTEKTENE FOR NSU-ÅS MHT. VAL AV STUDENTTINGSREPRESENTANTAR STUDENTENES INNSPILL TIL REFORHANDLING AV AVTALER MELLOM UMB OG SIÅS, SAMT UMB, SIÅS OG STUDENTSAMFUNNET INNSTILLING TIL ALLMØTET MHT. Å INNFØRE ORDNING MED VALGKOMITÉ DISKUSJONSSAKER HANDLINGSPROGRAMMET FOR STUDENTSTYRET HØSTEN ORIENTERINGSSAKER DATO FOR STUDENTTING HØSTEN ORIENTERING RUNDT DEN STORE VALGDEBATTEN MIDLER TIL MINDRE LÆRINGSMILJØTILTAK ORIENTERING OM ALLMØTET OG TOPPVERV PÅ VALG GODKJENNING AV REGNSKAPET FOR STUDENTSTYRET ORIENTERING OM RESULTAT AV BEHANDLING AV KLAGER PÅ TILDELING AV VELFERDSMIDLER VÅREN EVENTUELT MØTEEVALUERING...14 VEDLEGG: 1. Søknadsskjema for tildeling av velferdsmidler vår Reglement for tildeling av velferdsmidler 3. Studentenes innspill til reforhandlingen av avtaler mellom UMB og SiÅs samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet 4. Høringsuttalelse fra Studenttinget på SiÅs strategiske plan for Forslag til instruks for valgkomité i NSU-Ås 6. Forslag til handlingsprogram for høsten Handlingsprogram for Studentstyret våren 2009, vedtatt på høstallmøtet

4 0931 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside (www.umb.no/studentdemokratiet) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Referatsaker Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Interimsstyret ved studentrepresentanten 4

5 0933 Administrasjonssaker Valg til Forskningsnemnda Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken Velge kandidater til Forskningsnemnda. Forskningsnemnda (FoN) er UMB sitt forskningspolitiske organ som skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder forskning og forskningsformidling. FoN behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. FON er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved UMB sin forskningsvirksomhet. Forskningsnemndas ansvar inkluderer: forskningsformidling, utviklingsarbeid, eksternfinansiert forskning, internasjonal forskning og næringsutvikling. FoN består av 13 medlemmer med følgende sammensetning: Leder oppnevnt av Universitetsstyret Leder av forskningsutvalget ved instituttene To representanter for studentene En representant for dr. gradsstipendiatene En representant fra de tilsatte i tekniske og administrative stillinger Det skal velges én fast studentrepresentant og én vararepresentant til FoN. De tiltrer 1. juli 2009 og innehar vervet i ett år. Fast representant Kandidater: Vararepresentant Kandidater: 5

6 Valg til SiÅs-styret Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken Velge representanter til SiÅs-styret. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har som oppgave å ta seg av studentenes interesser ved UMB. SiÅs-styret er samskipnadenes øverste myndighet og har ansvar for den totale virksomheten, både den strategiske og økonomiske. Studentene innehar i SiÅs-styret både flertall i styret samt styreledervervet. UMB ledelsen og de ansatte er også representert i styret. Det skal ved Studentting 3 velges to faste representanter til SiÅs-styret. Vervet er toårig. Det skal også velges to vararepresentanter, hvis verv er ettårig. Samtlige verv tiltres 1. juli Faste representanter Kandidater: Vararepresentanter Kandidater: Valg til Studienemnda Saksansvarlig: Ole Martin Steien Velge representanter til Studienemnda. Studienemnda er UMB sitt utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til Universitetsstyret i strategiske saker som gjelder utdanning. Studienemnda består av: - Leder oppnevnt av Universitetsstyret - Undervisningsledere fra instituttene - En representant for dr. gradstipendiatene - En representant for de tilsatte i tekniske og administrative stillinger - Fem representanter for studentene (tre faste og fem vararepresentanter velges på ST-6) Det skal velges to faste studentrepresentanter til Studienemnda ved Studentting 3. De tiltrer i sine verv 1. juli 2009 og sitter for ett år. Faste representanter Kandidater: Nils-Ener Lundsbakken 6

7 Valg til NSUs landsstyre Saksansvarlig: Ole Martin Steien Å velge en representant fra NSU-Ås til Landsstyret i Norsk Studentunion (NSU). Landsstyret er NSUs høyeste organ mellom Landstingene. Landsstyret skal lede NSU i overensstemmelse med organisasjonens statutter og Landstingets vedtak. I Landsstyret utarbeides blant annet politiske plattformer, høringssvar med mer. Landsstyret møtes normalt fem ganger i året. Landsstyret har til sammen 25 representanter med stemmerett. NSU-Ås har to representanter i Landsstyret. Studentstyrets leder sitter automatisk som en av representantene høsten 2009 og våren 2010, som en del av sitt verv som leder i Studentstyret. Representant nummer to velges fra Studentdemokratiet NSU-Ås. Det skal velges en fast representant og én vararepresentant, stillingen tiltredes 1. juli og er ettårig. Fast representant Kandidater: Vararepresentant Kandidater: 0934 Vedtakssaker Godkjenning av revidert søknadsskjema for velferdsmidler Saksansvarlig: Linn Stabbetorp Det ble påpekt av komiteen under vårens tildeling at søknadsskjema for velferdsmidler er uklar på noen punkter. Velferdsansvarlig har tatt med seg innspill fra komiteen og revidert søknadsskjema i henhold til disse innspillene. Forslag til revidert søknadsskjema, se vedlegg 1. Alle endringer er markert med skrift i fet og kursiv og ord som er fjernet er strøket over. Endringene som er gjort på søknadsskjema er at det er satt inn avkrysningsbokser for å presisere medlemsavgiften for lag og foreninger, samt lagt ved en setning øverst på skjema for å minne på at det må legges ved regnskap dersom man mottok midler utover grunnstøtte ved forrige tildeling. Årsaken til disse endringene er at det i år var flere søknader som manglet regnskap og dette medførte at disse foreningene ikke mottok midler utover grunnstøtte. Avkrysningsboksene vil videre gjøre det lettere for komiteen å vite hvor mye medlemmene faktisk betaler. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner det reviderte søknadsskjemaet for velferdsmidler, og søknadsskjema tas i bruk ved høsttildelingen i

8 Revidering av reglement for tildeling av velferdsmidler Saksansvarlig: Linn Stabbetorp Å godkjenne revidert reglement for tildeling av velferdsmidler. Under komiteens arbeid med vårens tildeling av velferdsmidler kom det frem at reglementet for tildeling av velferdsmidler kan virke noe uklart på visse punkter. Forslag til revidert reglement, se vedlegg 2. Det er gjort noen endringer på bakgrunn av innspill fra komité for fordeling av velferdsmidler. Tekst som er lagt til er markert med kursiv. Tekst som ønskes fjernet fra reglementet er gjennomstrøket. Endringene går ut på å legge til rette for at det skal ha en konsekvens for søkere dersom søknad har betydelige mangler og/eller tidligere tildelte midler har blitt brukt til andre tiltak som ikke er tilfredsstillende i henhold til reglementet. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner revidert reglement, og revidert reglementet tas i bruk ved høsttildelingen i Endre vedtektene for NSU-Ås mht. val av Studenttingsrepresentantar Saksansvarlig: Sigurd Stenhaug Ueland Å gjøre det mulig for alle studentane på instituttane å stille til val som Studenttingsrepresentant, ikkje berre blant fagutvalets faste medlemmar. 20 i vedtektene er tolket slik at Studenttingsrepresentantar skal veljast frå og av fagutvalet. På Studentstyremøte nr kom det opp ein diskusjon om korleis Studenttingsrepresentantar skal veljast, herunder eit ynskje om å endre vedtektenes 20 i den hensikt å gjere det mogleg for fagutvalga å åpna opp for val på instituttallmøte. Dagens 20: Studenttingets representanter skal velges fra Fagutvalget på hvert institutt. Representantene må være faste medlemmer av instituttenes Fagutvalg. Representantene har oppmøteplikt på både Studenttinget og Fagutvalgsmøtet i forkant av et Studentting. Ny 20: Fagutvalget velger selv om Studenttingsrepresentantene skal velges av fagutvalget eller av instituttallmøtet. Det er ikke et krav om at studenttingsrepresentantene skal sitte i fagutvalget før de blir valgt. Representantene har oppmøteplikt på både Studenttinget og Fagutvalgsmøtet i forkant av et Studentting. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar Studentstyrets forslag til endringer i 20. 8

9 Studentenes innspill til reforhandling av avtaler mellom UMB og SiÅs, samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet Saksansvarlig: Linn Stabbetorp og Maja Stade Aarønæs Vedta studentenes innspill til reforhandling av avtalene mellom UMB og SiÅs samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet. Våren 2008 sa SiÅs opp kantineavtalen med UMB, og UMB fulgte opp med å si opp samtlige avtaler mellom Samskipnaden og universitetet for å kunne reforhandle avtalene. Forhandlingene har enda ikke startet, men forventes å starte opp før sommeren. I forbindelse med reforhandlingene er det viktig for studentene at de nye avtalene fører til opprettholdelse eller forbedring av rammebetingelsene til SiÅs. SiÅs er til for studentene og studentene har flertall i styret og styreleder. Ved at UMB gir SiÅs gode betingelser kommer det studentene til gode i form av bedre og/eller rimeligere velferdstilbud. Avtalene som skal reforhandles omfatter en overordnet samarbeidsavtale mellom UMB og SiÅs og en rekke avtaler på konkrete områder. Disse omfatter blant annet kantinedrift på Campus, GGhallen, bokhandel og drift av Samfunnsbygningen og Aud Max samt servering på Samfunnet. To områder som er viktige for studentene i den overordende avtalen er prinsippet om fri stasjon og at UMB forplikter seg til å skaffe tomteareal for bygging av studentboliger. Fri stasjon er en avtale mellom studentsamskipnaden og utdanningsinstitusjonen den tilhører. Fri stasjon innebærer at utdanningsinstitusjonen stiller egnede lokaler til rådighet for studentsamskipnaden, inkludert nødvendig basisutstyr, herunder strøm og vann, kjøkkenutstyr i kantiner og datautstyr i kontorarealer. Fri stasjon avtalen gjelder for samtlige arealer SiÅs disponerer på campus, samt GG-hallen, men ikke for Samfunnsbygningen. Ved at UMB forplikter seg til å stille tomteareal til disposisjon for bygging av studentboliger blir hver hybelenhet rimeligere å bygge, og det gir rom for å investere i for eksempel miljøtiltak (jf. jordvarme på Pomona). SiÅs har i dag ansvar for drift av GG-hallen, mens UMB står som eier og dekker kostnader i forbindelse med fri stasjon. SiÅs ønsker å ta over eierskapet for å investere i bygget og kunne bygge ut idrettshallen. Vi anser det som lite sannsynlig at UMB vil investere i GG-hallen så lenge det er andre bygg på Campus som er i sterkt behov for vedlikehold, og anser det derfor som en god mulighet til å få utbedret tilbudet at SiÅs overtar eierskapet til bygget. I forhold til kantiner så går disse med dagens ordning i underskudd og SiÅs ønsker derfor enten at bidraget fra UMB skal øke eller redusere antall betjente kantiner. Vårt fokus er at studentene ønsker et best mulig tilbud i forhold til priser, åpningstider og utvalg uavhengig av hvem som driver kantinene. Studentstyret har, sammen med SiÅs, sammenfattet momenter vi synes er viktige å fronte i prosessen (vedlegg 3). Innspillet er ment å ha fokus på overordnede prinsipper. Utover dette viser vi til høringssvaret fra Studenttinget til SiÅs strategiske plan 2008 til 2012 fra ST (vedlegg 4). På områder der vi mener at høringssvaret ikke fremmer vårt syn tilstrekkelig, har vi kommentert på konkrete avtaler. Vi vil likevel presisere at innspillet ikke bør bli for detaljert. Det vil være mulig å komme med skriftlige endringsforslag til instruksen på Studenttinget. Bruk eget skjema som kan hentes på Studentstyrekontoret. Skjemaet vil også bli tatt med på fagutvalgsmøtene 25. mars og deles ut på Studenttinget. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar studentenes innspill til forhandlingene mellom UMB og SiÅs, samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet, med de endringer som fremkom på møtet. 9

10 Innstilling til Allmøtet mht. å innføre ordning med valgkomité Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken Å diskutere og eventuelt vedta en innstilling til Allmøtet mht. innføring av ordning med valgkomité med innstillingsrett til enkelte verv. På ST ble det diskutert om det er hensiktsmessig å innføre ordning med valgkomité i Studentdemokratiet. Argumenter for å gjøre dette var blant annet å i større grad sikre at de mest egnede kandidatene velges til viktige verv. En eventuell valgkomité må derfor styres gjennom en instruks som legger opp til at komiteen skal foreta en grundig vurdering av kandidatene. Vurderingen vil kunne bestå av intervjuer med sittende representanter og kandidatene til vervet. På denne måten vil også studenter som ikke kjenner kandidatene være trygge på at noen har gjort en vurdering av den enkeltes egnethet opp mot kvalifikasjonene som er ønskelige, og dermed ha et bedre grunnlag for å stemme enn med dagens ordning. En positiv sidevirkning vil antagelig være at det blir mer prestisjefylt å sitte i valgkomiteen da den vil få mer innflytelse. Ordning der valgkomiteen har innstillingsrett er vanlig praksis i organisasjoner over en viss størrelse. Argumenter som kom frem mot å innføre valgkomité med innstillingsrett var at komiteen vil få for mye makt. Det var også skepsis blant debattantene på ST-2 mht. om det er realistisk at komiteen vil opptre profesjonelt og foreta en objektiv vurdering. Flere la til grunn at dagens ordning med valgnemnd fungerer tilfredsstillende og at det i dag er en lav terskel for å stille til valg. Det ble også foreslått at ordning med valgkomité eventuelt må innføres som en prøveordning i første omgang. På bakgrunn av dette presenterer Studentstyret i vedlegg 5 et forslag til Instruks for valgkomité i NSU-Ås og et tillegg til vedtektene som forankrer ordningen. Det vil være mulig å komme med skriftlige endringsforslag til instruksen på Studenttinget. Bruk eget skjema som kan hentes på Studentstyrekontoret. Skjemaet vil også bli tatt med på fagutvalgsmøtene 25. mars. Forslag til nye bestemmelser i vedtektene som en forankring av valgkomiteen i organisasjonen: Ny paragraf: 7 Studentdemokratiets valgkomité består av fem medlem som velges av Allmøtet. To av medlemmene blir valgt på Allmøtet på våren, og tre på Allmøtet på høsten. Minst to av medlemmene i valgkomiteen skal ha erfaring fra verv i Studentstyret, Universitetsstyret eller SiÅsstyret. Det er imidlertid ikke mulig å inneha verv i Studentstyret og valgkomiteen samtidig. Det bør ikke være mer enn to studenter fra samme institutt i valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og har en leder og en nestleder. Nestleder fungerer i et halvt år, før vedkommende tar over som leder neste halvår. Valgkomiteen skal innstille kandidater til valg på tillitsverv i Studentstyret og Universitetsstyret. Valgkomiteen styres gjennom egen instruks. Ny paragraf: 65 Kandidater til verv med innstillingsrett må melde sitt kandidatur senest én uke før Allmøtet for å kunne bli med i valgkomiteens vurdering og eventuelt innstilles til vervet. Det forutsettes forøvrig at begrepet valgnemnd byttes ut med valgkomité der dette er aktuelt i vedtektene, og at det gjennomføres nødvendige redaksjonelle endringer mht. valg av representanter til valgkomiteen i Del 1-2-Allmøtet. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar vedtektsendringene over og Instruks for valgkomité i NSU-Ås med de endringer som fremkom på møtet, som en innstilling til et eventuelt endelig vedtak på Allmøtet. 10

11 0935 Diskusjonssaker Handlingsprogrammet for Studentstyret høsten 2009 Saksansvarlig: Maja Stade Aarønæs Studentstyret ønsker innspill fra Studenttinget om saker som skal være med på handlingsprogrammet for høsten Bakgrunn Hvert semester vedtar Allmøtet et handlingsprogram som setter rammene for Studentstyrets arbeid. Handlingsprogrammet er en liste over de sakene studentene ved UMB ønsker at Studentstyret skal prioritere å arbeide med i påfølgende semester. Handlingsprogrammet for høsten 2009 skal vedtas på Allmøtet 29. april. Studentstyret ønsker at Studenttinget skal komme med forslag til saker som skal være med på handlingsprogrammet for høsten Se forslag til handlingsprogram høsten 2009 vedlegg 6 og handlingsprogram for våren 2009 vedtatt på høstallmøtet 2008 vedlegg 7. Momenter til diskusjon: - Hvilke konkrete saker ønsker du/ditt fagutvalg at Studentstyret skal jobbe med til høsten? - Er det saker som har stått på handlingsprogrammet fra i vår som bør videreføres for å holde kontinuitet i arbeidet til Studentstyret? Studentstyret tar saken til etterretning Orienteringssaker Dato for Studentting høsten 2009 Saksansvarlig: Shaun Victor Jack Orientere om datoer for Studenttingene høsten Høsten 2009 blir Studenttingene, med tilhørende møter, på følgende dager: Møte Dato Sakspapirfrist Sakspapirer ut Fagutvalgsmøte ST september 31. august 7. september 09. september ST oktober 28. september 5. oktober 7. oktober ST november 26. oktober 2. november 4. november Allmøtet 25. november 11. november 18. november 18. november (instituttallmøte) Forslag til vedtak: Studenttinget føler seg orientert om datoene for studentdemokratiets møter og gleder seg hemningsløst til neste semester. 11

12 Orientering rundt Den Store Valgdebatten Saksansvarlig: Ole Martin Steien Orientere Studenttinget om Studentstyret og Samfunnets valgdebatt. Den Store Valgdebatten Studentstyret vil i samarbeid med Samfunnet invitere til en stor valgdebatt på Samfunnet tirsdag den 28. april. Det vil komme profilerte politikere fra alle de viktige partiene og de vil innlede hver og en om hvorfor vi i salen bør stemme på deres parti ved høstens Stortingsvalg. Senere vil ordstyreren vinkle debatten mot bærekraftig utvikling av det samfunnet politikerne forvalter for oss, og det vil bli muligheter for konkrete spørsmål fra salen. Debatten er fremdeles på planleggingsstadiet. Mer innformasjon vil bli lagt frem muntlig på Studenttingsmøtet. Studenttinget tar saken til orientering og gleder seg til valgdebatten den 28. april Midler til mindre læringsmiljøtiltak Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken og Maja Stade Aarønæs Informere og oppfordre fagutvalgene og andre studentgrupper eller enkeltstudenter til å søke om penger til mindre læringsmiljøtiltak. Dersom forelesere ikke klarer å levere sensuren innen 15 arbeidsdager og ikke har søkt om utsettelse vil instituttet foreleser tilhører bli pålagt dagsbøter. I 2008 utgjorde det til sammen kr. Disse midlene har Læringsmiljøutvalget (LMU) vedtatt at skal brukes til mindre læringsmiljøtiltak. På denne måten kan en si at studentene får tilbake et gode for belastningen det medfører at sensuren kommer etter fristen. Så trenger lesesalen et ansiktsløft eller er sofagruppa i gangen moden for utskiftning? Savner du kunst på grupperommet eller noen grønne planter på tekjøkkenet, eller kunne dere også tenke dere et tekjøkken? Da bør du benytte deg av den nye muligheten til å søke om midler til mindre læringsmiljøtiltak. Følgende retningslinjer gjelder for tildelingen: - Studenter eller studentgrupper kan søke - Søknaden skal begrunnes og forventet effekt av tiltaket skal beskrives. Skisse til budsjett skal vedlegges. - Hvert prosjekt kan ha en kostnadsramme på inntil kr og skal fremme læringsmiljøet for alle eller for en gruppe studenter ved UMB - Tiltaket må være i bygninger eller arealer tilknyttet campus, dvs. ikke Samfunnet, studentboliger eller arealer tilknyttet frittstående institusjoner. - Søknadene sendes til Studentstyret som foretar en rangering av søknadene - Læringsmiljøutvalget vedtar endelig prioritering av midlene i møte 5. mai - Søknader må sendes til Studentstyret (postboks 1202) innen 15. april. Vi håper studenter, linjeforeninger, fagutvalg og andre studentgrupper benytter anledningen til å sende inn søknader og oppfordrer fagutvalgene til å diskutere hvilke tiltak som det er ønskelig å få midler til på instituttet. 12

13 Orientering om Allmøtet og toppverv på valg Saksansvarlig: Ole Martin Steien Orientere Studenttinget om Allmøtet og hvilke verv som er til valg på Allmøtet. Allmøtet finner sted onsdag 29. april fra kl. 12:15 til 16:00 i Festsalen på Ur. På Allmøtet skal det velges representanter til disse vervene: Studentstyret Leder Lederen er talsperson for studentene, både overfor universitetsledelsen og omverdenen. Studentstyrets leder har ansvar for at de andre i styret har relevante arbeidsoppgaver og at Studentstyret fungerer godt sammen, dette gjelder òg organisasjonssekretæren. Du har også det økonomiske ansvaret for Studentstyret og Studenttinget. Vervet innebærer mye jobbing og en del faste møter, men du har også tid til å jobbe med saker av egen interesse! Vervet er en kompensert 100 % -stilling, så en slipper å tenke på eksamener og studieprogresjon. En får rente- og avdragsfritak i Lånekassa. Internasjonalt ansvarlig Dette er vervet for deg som liker å styre din egen arbeidsdag, komme i kontakt med mennesker fra andre nasjoner og ha muligheter for å gjøre en praktisk innsats i tillegg til papirarbeid. Vervet innebærer en del fast arbeidsoppgaver som blant annet å være leder for komiteen for tildeling av inkluderingsmidler og være ISUs kontaktperson fra Studentstyret. I tillegg står du fritt til å jobbe med andre saker som du interesserer deg for! Vervet er kompensert som en 20 % stilling. Styremedlem Styremedlem er et verv for deg som er nysgjerrig og som ønsker å komme inn i studentdemokratiet. Som styremedlem får du god trening i det å være en del av et styre, møteskikk og ikke minst kommer du i kontakt med masse folk. Du står veldig fritt til å jobbe med de sakene som du selv brenner for, i tillegg til at bistår de andre i styret med sine oppgaver. Det er faste møter hver uke, ellers deltar en på fagutvalgsmøter og Studentting. Det er fullt mulig å ha full studieprogresjon selv om du velger å ta dette vervet. Universitetsstyret Studentrepresentant i Universitetsstyrer, kvinnelig. Som studentrepresentant i Universitetsstyret (US) er du et fullverdig styremedlem og har rett til å fremme saker for styret. Dette gir deg en unik mulighet til å påvirke UMBs høyeste organ, og på den måten sørge for at studentenes interesser blir ivaretatt i store og viktige avgjørelser. Du og din medstudent sitter i et styre bestående av 9 andre svært kompetente og erfarne medlemmer. Dette sørger for å gi deg en solid styre- og organisasjonserfaring, og ikke minst, personlig utvikling gjennom debatt og saksfremlegg. Du vil samarbeide tett med andre studenter med tillitsverv her ved UMB (Studentstyret, SiÅs, Samfunnet, for å nevne noen få) noe som gir deg solid innsikt i saker, og ikke minst, mange gode kontakter. I tillegg vil du gjennom det såkalte Kollegieforum også få mulighet til å jevnlig treffe studentrepresentanter fra styrene ved de andre universitetene i Norge, til utbytterike og hyggelige samlinger spredd utover året. Vervet som studentrepresentant i Universitetsstyret er arbeids- og tidskrevende, men gir uendelig mye igjen i form av erfaring, engasjement og glede! Ikke føl deg for liten blant "de store gutta"; som student er du alltid stor og viktig nok! 13

14 Prosessen videre for de som vurderer å stille til valg: Det er ønskelig at man leverer inn en presentasjon som legges ved sakspapirene til Allmøtet, sakspapirfristen er fredag 15. april. Man kan selvsagt stille til valg selv om man ikke får levert presentasjon innen sakspapirfristen, men presentasjonen blir da ikke en del av sakspapirene. Kanskje er det noen på Studenttinget som har lyst til å stille? Spre informasjon om at Allmøte er onsdag 29. april til alle medstudenter. Husk at det ikke skal være noen form for undervisning denne dagen mellom 12:15 og 16:00. Det er både sosialt og lærerikt å ha et tillitsverv, still til valg! Studenttinget tar saken til orientering Godkjenning av regnskapet for Studentstyret Saksansvarlig: Maja Stade Aarønæs Regnskapet til Studentstyret føres i tre ledd. Først av organisasjonssekretæren som fører Studentstyrets skyggeregnskap, så av SiÅs som fører sitt skyggeregnskap med vårt regnskap i en egen konto, og deretter av regnskapsbyrået som står for den endelige regnskapsføringen til SiÅs. Etter årsoppgjøret skal regnskapet gjennomgås av en revisor. Saken utsettes til ST-4 på bakgrunn av at SiÅs ikke har gått gjennom SiÅs regnskap enda Orientering om resultat av behandling av klager på tildeling av velferdsmidler våren 2009 Saksansvarlig: Linn Stabbetorp Orientere om resultatet av behandling av klager på tildeling av velferdsmidler. På ST-2 kom det opp klager på tildelingen av velferdsmidler. I reglement for tildeling av velferdsmidler pkt 5.5 står det klager på behandling av søknader må fremmes skriftlig ovenfor Studentstyret innen 7 dager etter at fordelingen er gjort kjent. Alle har krav på grundig klagebehandling og skriftlig svar innen en uke. I tråd med dette har Studentstyret fungert som klagekomité. Studentstyret mottok totalt tre skriftlige klager fra følgende foreninger; Foreningen Hunkatten, Hankattforeningen og Molekylet. Det vil bli orientert muntlig om det endelige resultatet på Studenttinget Eventuelt Møteevaluering 14

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer