Studenttingsmøte nr. 3~2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 3~2009"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 30. MARS KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:00! 0931 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER ADMINISTRASJONSSAKER VALG TIL FORSKNINGSNEMNDA VALG TIL SIÅS-STYRET VALG TIL STUDIENEMNDA VALG TIL NSUS LANDSSTYRE VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REVIDERT SØKNADSSKJEMA FOR VELFERDSMIDLER REVIDERING AV REGLEMENT FOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER ENDRE VEDTEKTENE FOR NSU-ÅS MHT. VAL AV STUDENTTINGSREPRESENTANTAR STUDENTENES INNSPILL TIL REFORHANDLING AV AVTALER MELLOM UMB OG SIÅS, SAMT UMB, SIÅS OG STUDENTSAMFUNNET INNSTILLING TIL ALLMØTET MHT. Å INNFØRE ORDNING MED VALGKOMITÉ DISKUSJONSSAKER HANDLINGSPROGRAMMET FOR STUDENTSTYRET HØSTEN ORIENTERINGSSAKER DATO FOR STUDENTTING HØSTEN ORIENTERING RUNDT DEN STORE VALGDEBATTEN MIDLER TIL MINDRE LÆRINGSMILJØTILTAK ORIENTERING OM ALLMØTET OG TOPPVERV PÅ VALG GODKJENNING AV REGNSKAPET FOR STUDENTSTYRET ORIENTERING OM RESULTAT AV BEHANDLING AV KLAGER PÅ TILDELING AV VELFERDSMIDLER VÅREN EVENTUELT MØTEEVALUERING...14 VEDLEGG: 1. Søknadsskjema for tildeling av velferdsmidler vår Reglement for tildeling av velferdsmidler 3. Studentenes innspill til reforhandlingen av avtaler mellom UMB og SiÅs samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet 4. Høringsuttalelse fra Studenttinget på SiÅs strategiske plan for Forslag til instruks for valgkomité i NSU-Ås 6. Forslag til handlingsprogram for høsten Handlingsprogram for Studentstyret våren 2009, vedtatt på høstallmøtet

4 0931 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Referatsaker Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Interimsstyret ved studentrepresentanten 4

5 0933 Administrasjonssaker Valg til Forskningsnemnda Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken Velge kandidater til Forskningsnemnda. Forskningsnemnda (FoN) er UMB sitt forskningspolitiske organ som skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder forskning og forskningsformidling. FoN behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. FON er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved UMB sin forskningsvirksomhet. Forskningsnemndas ansvar inkluderer: forskningsformidling, utviklingsarbeid, eksternfinansiert forskning, internasjonal forskning og næringsutvikling. FoN består av 13 medlemmer med følgende sammensetning: Leder oppnevnt av Universitetsstyret Leder av forskningsutvalget ved instituttene To representanter for studentene En representant for dr. gradsstipendiatene En representant fra de tilsatte i tekniske og administrative stillinger Det skal velges én fast studentrepresentant og én vararepresentant til FoN. De tiltrer 1. juli 2009 og innehar vervet i ett år. Fast representant Kandidater: Vararepresentant Kandidater: 5

6 Valg til SiÅs-styret Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken Velge representanter til SiÅs-styret. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har som oppgave å ta seg av studentenes interesser ved UMB. SiÅs-styret er samskipnadenes øverste myndighet og har ansvar for den totale virksomheten, både den strategiske og økonomiske. Studentene innehar i SiÅs-styret både flertall i styret samt styreledervervet. UMB ledelsen og de ansatte er også representert i styret. Det skal ved Studentting 3 velges to faste representanter til SiÅs-styret. Vervet er toårig. Det skal også velges to vararepresentanter, hvis verv er ettårig. Samtlige verv tiltres 1. juli Faste representanter Kandidater: Vararepresentanter Kandidater: Valg til Studienemnda Saksansvarlig: Ole Martin Steien Velge representanter til Studienemnda. Studienemnda er UMB sitt utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til Universitetsstyret i strategiske saker som gjelder utdanning. Studienemnda består av: - Leder oppnevnt av Universitetsstyret - Undervisningsledere fra instituttene - En representant for dr. gradstipendiatene - En representant for de tilsatte i tekniske og administrative stillinger - Fem representanter for studentene (tre faste og fem vararepresentanter velges på ST-6) Det skal velges to faste studentrepresentanter til Studienemnda ved Studentting 3. De tiltrer i sine verv 1. juli 2009 og sitter for ett år. Faste representanter Kandidater: Nils-Ener Lundsbakken 6

7 Valg til NSUs landsstyre Saksansvarlig: Ole Martin Steien Å velge en representant fra NSU-Ås til Landsstyret i Norsk Studentunion (NSU). Landsstyret er NSUs høyeste organ mellom Landstingene. Landsstyret skal lede NSU i overensstemmelse med organisasjonens statutter og Landstingets vedtak. I Landsstyret utarbeides blant annet politiske plattformer, høringssvar med mer. Landsstyret møtes normalt fem ganger i året. Landsstyret har til sammen 25 representanter med stemmerett. NSU-Ås har to representanter i Landsstyret. Studentstyrets leder sitter automatisk som en av representantene høsten 2009 og våren 2010, som en del av sitt verv som leder i Studentstyret. Representant nummer to velges fra Studentdemokratiet NSU-Ås. Det skal velges en fast representant og én vararepresentant, stillingen tiltredes 1. juli og er ettårig. Fast representant Kandidater: Vararepresentant Kandidater: 0934 Vedtakssaker Godkjenning av revidert søknadsskjema for velferdsmidler Saksansvarlig: Linn Stabbetorp Det ble påpekt av komiteen under vårens tildeling at søknadsskjema for velferdsmidler er uklar på noen punkter. Velferdsansvarlig har tatt med seg innspill fra komiteen og revidert søknadsskjema i henhold til disse innspillene. Forslag til revidert søknadsskjema, se vedlegg 1. Alle endringer er markert med skrift i fet og kursiv og ord som er fjernet er strøket over. Endringene som er gjort på søknadsskjema er at det er satt inn avkrysningsbokser for å presisere medlemsavgiften for lag og foreninger, samt lagt ved en setning øverst på skjema for å minne på at det må legges ved regnskap dersom man mottok midler utover grunnstøtte ved forrige tildeling. Årsaken til disse endringene er at det i år var flere søknader som manglet regnskap og dette medførte at disse foreningene ikke mottok midler utover grunnstøtte. Avkrysningsboksene vil videre gjøre det lettere for komiteen å vite hvor mye medlemmene faktisk betaler. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner det reviderte søknadsskjemaet for velferdsmidler, og søknadsskjema tas i bruk ved høsttildelingen i

8 Revidering av reglement for tildeling av velferdsmidler Saksansvarlig: Linn Stabbetorp Å godkjenne revidert reglement for tildeling av velferdsmidler. Under komiteens arbeid med vårens tildeling av velferdsmidler kom det frem at reglementet for tildeling av velferdsmidler kan virke noe uklart på visse punkter. Forslag til revidert reglement, se vedlegg 2. Det er gjort noen endringer på bakgrunn av innspill fra komité for fordeling av velferdsmidler. Tekst som er lagt til er markert med kursiv. Tekst som ønskes fjernet fra reglementet er gjennomstrøket. Endringene går ut på å legge til rette for at det skal ha en konsekvens for søkere dersom søknad har betydelige mangler og/eller tidligere tildelte midler har blitt brukt til andre tiltak som ikke er tilfredsstillende i henhold til reglementet. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner revidert reglement, og revidert reglementet tas i bruk ved høsttildelingen i Endre vedtektene for NSU-Ås mht. val av Studenttingsrepresentantar Saksansvarlig: Sigurd Stenhaug Ueland Å gjøre det mulig for alle studentane på instituttane å stille til val som Studenttingsrepresentant, ikkje berre blant fagutvalets faste medlemmar. 20 i vedtektene er tolket slik at Studenttingsrepresentantar skal veljast frå og av fagutvalet. På Studentstyremøte nr kom det opp ein diskusjon om korleis Studenttingsrepresentantar skal veljast, herunder eit ynskje om å endre vedtektenes 20 i den hensikt å gjere det mogleg for fagutvalga å åpna opp for val på instituttallmøte. Dagens 20: Studenttingets representanter skal velges fra Fagutvalget på hvert institutt. Representantene må være faste medlemmer av instituttenes Fagutvalg. Representantene har oppmøteplikt på både Studenttinget og Fagutvalgsmøtet i forkant av et Studentting. Ny 20: Fagutvalget velger selv om Studenttingsrepresentantene skal velges av fagutvalget eller av instituttallmøtet. Det er ikke et krav om at studenttingsrepresentantene skal sitte i fagutvalget før de blir valgt. Representantene har oppmøteplikt på både Studenttinget og Fagutvalgsmøtet i forkant av et Studentting. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar Studentstyrets forslag til endringer i 20. 8

9 Studentenes innspill til reforhandling av avtaler mellom UMB og SiÅs, samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet Saksansvarlig: Linn Stabbetorp og Maja Stade Aarønæs Vedta studentenes innspill til reforhandling av avtalene mellom UMB og SiÅs samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet. Våren 2008 sa SiÅs opp kantineavtalen med UMB, og UMB fulgte opp med å si opp samtlige avtaler mellom Samskipnaden og universitetet for å kunne reforhandle avtalene. Forhandlingene har enda ikke startet, men forventes å starte opp før sommeren. I forbindelse med reforhandlingene er det viktig for studentene at de nye avtalene fører til opprettholdelse eller forbedring av rammebetingelsene til SiÅs. SiÅs er til for studentene og studentene har flertall i styret og styreleder. Ved at UMB gir SiÅs gode betingelser kommer det studentene til gode i form av bedre og/eller rimeligere velferdstilbud. Avtalene som skal reforhandles omfatter en overordnet samarbeidsavtale mellom UMB og SiÅs og en rekke avtaler på konkrete områder. Disse omfatter blant annet kantinedrift på Campus, GGhallen, bokhandel og drift av Samfunnsbygningen og Aud Max samt servering på Samfunnet. To områder som er viktige for studentene i den overordende avtalen er prinsippet om fri stasjon og at UMB forplikter seg til å skaffe tomteareal for bygging av studentboliger. Fri stasjon er en avtale mellom studentsamskipnaden og utdanningsinstitusjonen den tilhører. Fri stasjon innebærer at utdanningsinstitusjonen stiller egnede lokaler til rådighet for studentsamskipnaden, inkludert nødvendig basisutstyr, herunder strøm og vann, kjøkkenutstyr i kantiner og datautstyr i kontorarealer. Fri stasjon avtalen gjelder for samtlige arealer SiÅs disponerer på campus, samt GG-hallen, men ikke for Samfunnsbygningen. Ved at UMB forplikter seg til å stille tomteareal til disposisjon for bygging av studentboliger blir hver hybelenhet rimeligere å bygge, og det gir rom for å investere i for eksempel miljøtiltak (jf. jordvarme på Pomona). SiÅs har i dag ansvar for drift av GG-hallen, mens UMB står som eier og dekker kostnader i forbindelse med fri stasjon. SiÅs ønsker å ta over eierskapet for å investere i bygget og kunne bygge ut idrettshallen. Vi anser det som lite sannsynlig at UMB vil investere i GG-hallen så lenge det er andre bygg på Campus som er i sterkt behov for vedlikehold, og anser det derfor som en god mulighet til å få utbedret tilbudet at SiÅs overtar eierskapet til bygget. I forhold til kantiner så går disse med dagens ordning i underskudd og SiÅs ønsker derfor enten at bidraget fra UMB skal øke eller redusere antall betjente kantiner. Vårt fokus er at studentene ønsker et best mulig tilbud i forhold til priser, åpningstider og utvalg uavhengig av hvem som driver kantinene. Studentstyret har, sammen med SiÅs, sammenfattet momenter vi synes er viktige å fronte i prosessen (vedlegg 3). Innspillet er ment å ha fokus på overordnede prinsipper. Utover dette viser vi til høringssvaret fra Studenttinget til SiÅs strategiske plan 2008 til 2012 fra ST (vedlegg 4). På områder der vi mener at høringssvaret ikke fremmer vårt syn tilstrekkelig, har vi kommentert på konkrete avtaler. Vi vil likevel presisere at innspillet ikke bør bli for detaljert. Det vil være mulig å komme med skriftlige endringsforslag til instruksen på Studenttinget. Bruk eget skjema som kan hentes på Studentstyrekontoret. Skjemaet vil også bli tatt med på fagutvalgsmøtene 25. mars og deles ut på Studenttinget. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar studentenes innspill til forhandlingene mellom UMB og SiÅs, samt UMB, SiÅs og Studentsamfunnet, med de endringer som fremkom på møtet. 9

10 Innstilling til Allmøtet mht. å innføre ordning med valgkomité Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken Å diskutere og eventuelt vedta en innstilling til Allmøtet mht. innføring av ordning med valgkomité med innstillingsrett til enkelte verv. På ST ble det diskutert om det er hensiktsmessig å innføre ordning med valgkomité i Studentdemokratiet. Argumenter for å gjøre dette var blant annet å i større grad sikre at de mest egnede kandidatene velges til viktige verv. En eventuell valgkomité må derfor styres gjennom en instruks som legger opp til at komiteen skal foreta en grundig vurdering av kandidatene. Vurderingen vil kunne bestå av intervjuer med sittende representanter og kandidatene til vervet. På denne måten vil også studenter som ikke kjenner kandidatene være trygge på at noen har gjort en vurdering av den enkeltes egnethet opp mot kvalifikasjonene som er ønskelige, og dermed ha et bedre grunnlag for å stemme enn med dagens ordning. En positiv sidevirkning vil antagelig være at det blir mer prestisjefylt å sitte i valgkomiteen da den vil få mer innflytelse. Ordning der valgkomiteen har innstillingsrett er vanlig praksis i organisasjoner over en viss størrelse. Argumenter som kom frem mot å innføre valgkomité med innstillingsrett var at komiteen vil få for mye makt. Det var også skepsis blant debattantene på ST-2 mht. om det er realistisk at komiteen vil opptre profesjonelt og foreta en objektiv vurdering. Flere la til grunn at dagens ordning med valgnemnd fungerer tilfredsstillende og at det i dag er en lav terskel for å stille til valg. Det ble også foreslått at ordning med valgkomité eventuelt må innføres som en prøveordning i første omgang. På bakgrunn av dette presenterer Studentstyret i vedlegg 5 et forslag til Instruks for valgkomité i NSU-Ås og et tillegg til vedtektene som forankrer ordningen. Det vil være mulig å komme med skriftlige endringsforslag til instruksen på Studenttinget. Bruk eget skjema som kan hentes på Studentstyrekontoret. Skjemaet vil også bli tatt med på fagutvalgsmøtene 25. mars. Forslag til nye bestemmelser i vedtektene som en forankring av valgkomiteen i organisasjonen: Ny paragraf: 7 Studentdemokratiets valgkomité består av fem medlem som velges av Allmøtet. To av medlemmene blir valgt på Allmøtet på våren, og tre på Allmøtet på høsten. Minst to av medlemmene i valgkomiteen skal ha erfaring fra verv i Studentstyret, Universitetsstyret eller SiÅsstyret. Det er imidlertid ikke mulig å inneha verv i Studentstyret og valgkomiteen samtidig. Det bør ikke være mer enn to studenter fra samme institutt i valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og har en leder og en nestleder. Nestleder fungerer i et halvt år, før vedkommende tar over som leder neste halvår. Valgkomiteen skal innstille kandidater til valg på tillitsverv i Studentstyret og Universitetsstyret. Valgkomiteen styres gjennom egen instruks. Ny paragraf: 65 Kandidater til verv med innstillingsrett må melde sitt kandidatur senest én uke før Allmøtet for å kunne bli med i valgkomiteens vurdering og eventuelt innstilles til vervet. Det forutsettes forøvrig at begrepet valgnemnd byttes ut med valgkomité der dette er aktuelt i vedtektene, og at det gjennomføres nødvendige redaksjonelle endringer mht. valg av representanter til valgkomiteen i Del 1-2-Allmøtet. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar vedtektsendringene over og Instruks for valgkomité i NSU-Ås med de endringer som fremkom på møtet, som en innstilling til et eventuelt endelig vedtak på Allmøtet. 10

11 0935 Diskusjonssaker Handlingsprogrammet for Studentstyret høsten 2009 Saksansvarlig: Maja Stade Aarønæs Studentstyret ønsker innspill fra Studenttinget om saker som skal være med på handlingsprogrammet for høsten Bakgrunn Hvert semester vedtar Allmøtet et handlingsprogram som setter rammene for Studentstyrets arbeid. Handlingsprogrammet er en liste over de sakene studentene ved UMB ønsker at Studentstyret skal prioritere å arbeide med i påfølgende semester. Handlingsprogrammet for høsten 2009 skal vedtas på Allmøtet 29. april. Studentstyret ønsker at Studenttinget skal komme med forslag til saker som skal være med på handlingsprogrammet for høsten Se forslag til handlingsprogram høsten 2009 vedlegg 6 og handlingsprogram for våren 2009 vedtatt på høstallmøtet 2008 vedlegg 7. Momenter til diskusjon: - Hvilke konkrete saker ønsker du/ditt fagutvalg at Studentstyret skal jobbe med til høsten? - Er det saker som har stått på handlingsprogrammet fra i vår som bør videreføres for å holde kontinuitet i arbeidet til Studentstyret? Studentstyret tar saken til etterretning Orienteringssaker Dato for Studentting høsten 2009 Saksansvarlig: Shaun Victor Jack Orientere om datoer for Studenttingene høsten Høsten 2009 blir Studenttingene, med tilhørende møter, på følgende dager: Møte Dato Sakspapirfrist Sakspapirer ut Fagutvalgsmøte ST september 31. august 7. september 09. september ST oktober 28. september 5. oktober 7. oktober ST november 26. oktober 2. november 4. november Allmøtet 25. november 11. november 18. november 18. november (instituttallmøte) Forslag til vedtak: Studenttinget føler seg orientert om datoene for studentdemokratiets møter og gleder seg hemningsløst til neste semester. 11

12 Orientering rundt Den Store Valgdebatten Saksansvarlig: Ole Martin Steien Orientere Studenttinget om Studentstyret og Samfunnets valgdebatt. Den Store Valgdebatten Studentstyret vil i samarbeid med Samfunnet invitere til en stor valgdebatt på Samfunnet tirsdag den 28. april. Det vil komme profilerte politikere fra alle de viktige partiene og de vil innlede hver og en om hvorfor vi i salen bør stemme på deres parti ved høstens Stortingsvalg. Senere vil ordstyreren vinkle debatten mot bærekraftig utvikling av det samfunnet politikerne forvalter for oss, og det vil bli muligheter for konkrete spørsmål fra salen. Debatten er fremdeles på planleggingsstadiet. Mer innformasjon vil bli lagt frem muntlig på Studenttingsmøtet. Studenttinget tar saken til orientering og gleder seg til valgdebatten den 28. april Midler til mindre læringsmiljøtiltak Saksansvarlig: Nils-Ener Lundsbakken og Maja Stade Aarønæs Informere og oppfordre fagutvalgene og andre studentgrupper eller enkeltstudenter til å søke om penger til mindre læringsmiljøtiltak. Dersom forelesere ikke klarer å levere sensuren innen 15 arbeidsdager og ikke har søkt om utsettelse vil instituttet foreleser tilhører bli pålagt dagsbøter. I 2008 utgjorde det til sammen kr. Disse midlene har Læringsmiljøutvalget (LMU) vedtatt at skal brukes til mindre læringsmiljøtiltak. På denne måten kan en si at studentene får tilbake et gode for belastningen det medfører at sensuren kommer etter fristen. Så trenger lesesalen et ansiktsløft eller er sofagruppa i gangen moden for utskiftning? Savner du kunst på grupperommet eller noen grønne planter på tekjøkkenet, eller kunne dere også tenke dere et tekjøkken? Da bør du benytte deg av den nye muligheten til å søke om midler til mindre læringsmiljøtiltak. Følgende retningslinjer gjelder for tildelingen: - Studenter eller studentgrupper kan søke - Søknaden skal begrunnes og forventet effekt av tiltaket skal beskrives. Skisse til budsjett skal vedlegges. - Hvert prosjekt kan ha en kostnadsramme på inntil kr og skal fremme læringsmiljøet for alle eller for en gruppe studenter ved UMB - Tiltaket må være i bygninger eller arealer tilknyttet campus, dvs. ikke Samfunnet, studentboliger eller arealer tilknyttet frittstående institusjoner. - Søknadene sendes til Studentstyret som foretar en rangering av søknadene - Læringsmiljøutvalget vedtar endelig prioritering av midlene i møte 5. mai - Søknader må sendes til Studentstyret (postboks 1202) innen 15. april. Vi håper studenter, linjeforeninger, fagutvalg og andre studentgrupper benytter anledningen til å sende inn søknader og oppfordrer fagutvalgene til å diskutere hvilke tiltak som det er ønskelig å få midler til på instituttet. 12

13 Orientering om Allmøtet og toppverv på valg Saksansvarlig: Ole Martin Steien Orientere Studenttinget om Allmøtet og hvilke verv som er til valg på Allmøtet. Allmøtet finner sted onsdag 29. april fra kl. 12:15 til 16:00 i Festsalen på Ur. På Allmøtet skal det velges representanter til disse vervene: Studentstyret Leder Lederen er talsperson for studentene, både overfor universitetsledelsen og omverdenen. Studentstyrets leder har ansvar for at de andre i styret har relevante arbeidsoppgaver og at Studentstyret fungerer godt sammen, dette gjelder òg organisasjonssekretæren. Du har også det økonomiske ansvaret for Studentstyret og Studenttinget. Vervet innebærer mye jobbing og en del faste møter, men du har også tid til å jobbe med saker av egen interesse! Vervet er en kompensert 100 % -stilling, så en slipper å tenke på eksamener og studieprogresjon. En får rente- og avdragsfritak i Lånekassa. Internasjonalt ansvarlig Dette er vervet for deg som liker å styre din egen arbeidsdag, komme i kontakt med mennesker fra andre nasjoner og ha muligheter for å gjøre en praktisk innsats i tillegg til papirarbeid. Vervet innebærer en del fast arbeidsoppgaver som blant annet å være leder for komiteen for tildeling av inkluderingsmidler og være ISUs kontaktperson fra Studentstyret. I tillegg står du fritt til å jobbe med andre saker som du interesserer deg for! Vervet er kompensert som en 20 % stilling. Styremedlem Styremedlem er et verv for deg som er nysgjerrig og som ønsker å komme inn i studentdemokratiet. Som styremedlem får du god trening i det å være en del av et styre, møteskikk og ikke minst kommer du i kontakt med masse folk. Du står veldig fritt til å jobbe med de sakene som du selv brenner for, i tillegg til at bistår de andre i styret med sine oppgaver. Det er faste møter hver uke, ellers deltar en på fagutvalgsmøter og Studentting. Det er fullt mulig å ha full studieprogresjon selv om du velger å ta dette vervet. Universitetsstyret Studentrepresentant i Universitetsstyrer, kvinnelig. Som studentrepresentant i Universitetsstyret (US) er du et fullverdig styremedlem og har rett til å fremme saker for styret. Dette gir deg en unik mulighet til å påvirke UMBs høyeste organ, og på den måten sørge for at studentenes interesser blir ivaretatt i store og viktige avgjørelser. Du og din medstudent sitter i et styre bestående av 9 andre svært kompetente og erfarne medlemmer. Dette sørger for å gi deg en solid styre- og organisasjonserfaring, og ikke minst, personlig utvikling gjennom debatt og saksfremlegg. Du vil samarbeide tett med andre studenter med tillitsverv her ved UMB (Studentstyret, SiÅs, Samfunnet, for å nevne noen få) noe som gir deg solid innsikt i saker, og ikke minst, mange gode kontakter. I tillegg vil du gjennom det såkalte Kollegieforum også få mulighet til å jevnlig treffe studentrepresentanter fra styrene ved de andre universitetene i Norge, til utbytterike og hyggelige samlinger spredd utover året. Vervet som studentrepresentant i Universitetsstyret er arbeids- og tidskrevende, men gir uendelig mye igjen i form av erfaring, engasjement og glede! Ikke føl deg for liten blant "de store gutta"; som student er du alltid stor og viktig nok! 13

14 Prosessen videre for de som vurderer å stille til valg: Det er ønskelig at man leverer inn en presentasjon som legges ved sakspapirene til Allmøtet, sakspapirfristen er fredag 15. april. Man kan selvsagt stille til valg selv om man ikke får levert presentasjon innen sakspapirfristen, men presentasjonen blir da ikke en del av sakspapirene. Kanskje er det noen på Studenttinget som har lyst til å stille? Spre informasjon om at Allmøte er onsdag 29. april til alle medstudenter. Husk at det ikke skal være noen form for undervisning denne dagen mellom 12:15 og 16:00. Det er både sosialt og lærerikt å ha et tillitsverv, still til valg! Studenttinget tar saken til orientering Godkjenning av regnskapet for Studentstyret Saksansvarlig: Maja Stade Aarønæs Regnskapet til Studentstyret føres i tre ledd. Først av organisasjonssekretæren som fører Studentstyrets skyggeregnskap, så av SiÅs som fører sitt skyggeregnskap med vårt regnskap i en egen konto, og deretter av regnskapsbyrået som står for den endelige regnskapsføringen til SiÅs. Etter årsoppgjøret skal regnskapet gjennomgås av en revisor. Saken utsettes til ST-4 på bakgrunn av at SiÅs ikke har gått gjennom SiÅs regnskap enda Orientering om resultat av behandling av klager på tildeling av velferdsmidler våren 2009 Saksansvarlig: Linn Stabbetorp Orientere om resultatet av behandling av klager på tildeling av velferdsmidler. På ST-2 kom det opp klager på tildelingen av velferdsmidler. I reglement for tildeling av velferdsmidler pkt 5.5 står det klager på behandling av søknader må fremmes skriftlig ovenfor Studentstyret innen 7 dager etter at fordelingen er gjort kjent. Alle har krav på grundig klagebehandling og skriftlig svar innen en uke. I tråd med dette har Studentstyret fungert som klagekomité. Studentstyret mottok totalt tre skriftlige klager fra følgende foreninger; Foreningen Hunkatten, Hankattforeningen og Molekylet. Det vil bli orientert muntlig om det endelige resultatet på Studenttinget Eventuelt Møteevaluering 14

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2007

Studenttingsmøte nr. 6~2007 Studenttingsmøte nr. 6~2007 Mandag 19. november 2007 kl. 18:15 kl. 22:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Se utvidet møtetidspunkt møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU...

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer