Studenttingsmøte nr. 3~2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 3~2010"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 19. APRIL KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 1031 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER ADMINISTRASJONSSAKER VALG TIL FORSKNINGSNEMNDA VALG TIL SIÅS-STYRET VALG TIL STUDIENEMNDA VEDTAKSSAKER ENDRING I VEDTEKTENE I NSU-ÅS MHT. OVERTAKELSE AV VERV I STUDIENEMNDA LANDSTYREREPRESENTANT TIL NY STUDENTORGANISASJON (NSO) DISKUSJONSSAKER FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET HØSTEN RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPA FOR MULIG FAKULTETSORGANISERING AV UMB INNSPILL TIL GRUPPA FOR OMORGANISERING AV STUDENTDEMOKRATIET EVENTUELL OPPRETTELSE AV HANDELSHØGSKOLE VED UMB ORIENTERINGSSAKER LIV LEVENDE KARRIERESENTER DATO FOR STUDENTTING HØSTEN VERV TIL VALG PÅ VÅRALLMØTE ORIENTERING OM REGNSKAP FOR STUDENTDEMOKRATIET NSO: HØRINGSSVAR FRA NSU-ÅS OG LEDIGE VERV EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. LIV levende 2. Handlingsprogram vår PÅ CLASSFRONTER: 1. Rapportutkast fra prosjektgruppa for mulig fakultetsordning 2. Rapportutkast fra arbeidsgruppa som jobber med Handelshøysole-utredning 3. Referater nevnt i sak 1032 legges ut på Classfronter fredagen før Studentting 3

4 1031 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Referatsaker Saksforbereder: Edith Filippa Akerø På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyret s kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Fellesstyret UMB/NVH ved studentrepresentanten 4

5 1033 Administrasjonssaker Valg til Forskningsnemnda Saksforbereder: Anne Guri Weihe Det skal på Studentting 3 velges to studentrepresentanter til Forskningsnemda; én fast og én vara. Disse tiltrer 1. juli 2010 og innehar vervet i ett år. Forskningsnemnda (FoN) er UMB sitt forskningspolitiske organ som skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder forskning og forskningsformidling. FoN behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. FoN er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved UMB sin forskningsvirksomhet. Forskningsnemndas ansvar inkluderer: forskningsformidling, utviklingsarbeid, eksternfinansiert forskning, internasjonal forskning og næringsutvikling. FoN består av 13 medlemmer med følgende sammensetning: Leder oppnevnt av Universitetsstyret Leder av forskningsutvalget ved hvert institutt To representanter for studentene En representant for dr. gradsstipendiatene En representant fra de tilsatte i tekniske og administrative stillinger Fast representant Kandidater: Vararepresentant Kandidater: Valg til SiÅs-styret Saksforbereder: Anne Guri Weihe Det skal ved Studentting 3 velges to faste representanter til SiÅs-styret. Vervet er toårig. Det skal også velges to vararepresentanter, hvis verv er ettårig. Samtlige verv tiltres 1. juli Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har som oppgave å ta seg av studentenes interesser ved UMB. SiÅs-styret er samskipnadenes øverste myndighet og har ansvar for den totale virksomheten, både 5

6 den strategiske og økonomiske. Studentene innehar i SiÅs-styret både flertall i styret samt styreledervervet. UMB ledelsen og de ansatte er også representert i styret. Faste representanter Kandidater: Sigurd Stenshaug Ueland Fredrik Meltzer Vararepresentanter Kandidater: Valg til Studienemnda Saksforbereder: Nils Amund Krog Velge representant(er) til Studienemnda. Studienemnda er UMB sitt utdanningspolitiske organ, og skal ta initiativ til, gi råd og innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning. Studienemnda (SN) behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. Det skal avhengig av sak (som vedtas en bestemmelse på før dette valget) velges en eller to faste studentrepresentanter til Studienemnda ved Studentting 3 i De tiltrer i sine verv 1. juli og sitter ett år. 1 (2) faste representanter Kandidater: Edith Filippa Akerø 2 vara representanter: Kandidater: 1034 Vedtakssaker Endring i vedtektene i NSU-Ås mht. overtakelse av verv i Studienemnda. Saksforbereder: Nils Amund Krog. Vedta om en av de fem studentrepresentantposisjonene i Studienemnda (SN) skal følge vervet som nestleder og fagpolitisk ansvarlig i Studentstyret. 6

7 Under behandling av sak på ST-1/2010, ble det vedtatt at Edith Akerø tar over Nils-Ener Lundsbakkens verv i SN, grunnet hans dobbeltrolle ved sitt verv i US. Vedtaket hadde ikke hjemmel i vedtektene til NSU-Ås, grunnet at overtakelse av verv strider mot det demokratiske systemet. Men Studenttinget ga likevel sterke signaler om at det kunne være hensiktsmessig at en av de fem studentrepresentantene i SN bør være forbeholdt nestleder i Studentstyret NSU-Ås, da dette er relevant for nestleders ansvarsområde, som også innbefatter å være fagpolitisk ansvarlig. Opprinnelig: 36. Studenttinget skal velge representanter til: a. Studienemnda b. Forskningsnemnda c. Samskipnadsstyret d. Verv regulert av vedtektenes del 2, samt godkjenne representanter til NSUs fagråd Forslag: 36. Studenttinget skal velge representanter til: a. Studienemnda (fire av de fem faste studentrepresentant, da en av plassene følger nestleder i Studentstyret.) b. Forskningsnemnda c. Samskipnadsstyret d. Verv regulert av vedtektenes del 2, samt godkjenne representanter til NSUs fagråd Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar forslag til endringer i vedtektene for NSU-Ås del Endring av vedtektene for NSU-Ås mht. valg av ordstyrere Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Å klargjøre hvordan ordstyrere i Studentdemokratiet NSU-Ås skal velges. For å tilrettelegge for en hensiktsmessig overlapping, samt at Studentstyret til enhver tid sørger for at ordstyrerene er engasjerte og godt egnet for jobben, foreligger det et forslag om at ordstyrerene altså ikke velges på Allmøtet, men at Studetting velger etter innstilling fra Studentstyret, og at det da velges både person og lengde. I følge vedtekter for NSU-Ås Del 1-2, 51 skal Allmøte behandle følgende saker: l. Valg av leder, internasjonalt ansvarlig og styremedlem til Studentstyret NSU-Ås, èn ordstyrer til studentdemokratiet NSU-Ås, samt en representant og en vara til Universitetsstyret og to representanter til studentdemokratiets valgnemnd på Vårallmøtet. Foreslås endret til: m.valg av nestleder, velferdsansvarlig og styremedlem til Studentstyret NSU-Ås, èn ordstyrer til studentdemokratiet NSU-Ås, samt en representant og en vara til Universitetsstyret, to personer til studentdemokratiets valgnemnd og delegater til NSUs Landsting med vara på Høstallmøtet. 7

8 l. Valg av leder, internasjonalt ansvarlig og styremedlem til Studentstyret NSU-Ås, èn ordstyrer til studentdemokratiet NSU-Ås, samt en representant og en vara til Universitetsstyret og to representanter til studentdemokratiets valgnemnd på Vårallmøtet. m. Valg av nestleder, velferdsansvarlig og styremedlem til Studentstyret NSU-Ås, èn ordstyrer til studentdemokratiet NSU-Ås, samt en representant og en vara til Universitetsstyret, to personer til studentdemokratiets valgnemnd og delegater til NSUs Landsting med vara på Høstallmøtet. Med ny generell paragraf: Del 1-1 Studentting 33: Ordstyrerbordet består av to valgte personer. Endres til 33: Ordstyrerbordet består av to personer, med overlappende valgperiode valgt av Studentting, etter innstilling fra Studentstyret. Studentstyret innstiller også på valgperiodens lengde. Forslag til vedtak: Studentting godkjenner endringene vedtektene for NSU-Ås Del 1-2, Landstyrerepresentant til Ny Studentorganisasjon (NSO) Saksforbereder: Margrethe Valler Å vedta hvordan representant fra UMB til Landsstyre (LS) i NSO skal bli valgt. NSO skal stiftes april. Organisering av NSO og antall Landsstyrerepresentanter fra studentdemokratiet på UMB vil bli endelig vedtatt der. UMB får mest sannsynligvis bare én kandidat (med vara), mot dagens to (med vara). Dagens ordning er at den ene representanten følger leders verv, og den andre blir valgt på ST3. Studentting må diskutere og vedta når, i hvilket organ og hvordan vår ene Landsstyrerepresentant skal velges / følge et verv. Sakspapirfrist for første Landsstyremøte i NSO faller sannsynligvis før første studentting til høsten. Vi ber om at Studenttingets tar stilling til følgende alternativer: - Studentstyret høst 2010 velger den første Landsstyrerepresentasjonen - Det innkalles til ekstraordinært Studentting for valg - Studentting 4 framskyndes for å rekke gjøre dette valget tidsnok. Se sak Landsstyrerepresentant velges på ST5. - Allmøtet gis muligheten til å vedta det som en del av stillingsbeskrivelsen til nestleder eller leder i Studentstyret. - Andre alternativer for hvordan fremtidig Landsstyrerepresentant skal velges? Forslag til vedtak: Studentting godkjenner endringene i vedtekter (som omhandler ST3) for NSU-Ås, 51 og

9 136. Det skal velges kandidater til følgende verv: a. 2 faste (toårig verv)og 2 vararepresentanter (ettårig verv) til Samskipnadsstyret av UMBs studenter. Representantene tiltrer stillingen 1. juli samme år. b. 1 representant og 1 vara til Forskningsnemnda (FON). Dette er et 12 mnd verv. De som velges på dette ST tiltrer 1. juli samme år. c. 2 faste representanter til Studienemnda (SN). Funksjonstid fra 1. juni samme år. d. NSU-Landsstyre; En representant med vara til LS. Det er et 1-årig verv i NSUregi. Nytt vedtak om valg/utnevnelse av Landsstyrerepresentant: 1035 Diskusjonssaker Forslag til Handlingsprogram for Studentstyret høsten 2010 Saksforbereder: Marianne Svinsholt Smith Å komme fram til forslag til handlingsprogram for Studentstyret for høsten Hvert semester vedtar Allmøtet et handlingsprogram for Studentstyret. Handlingsprogrammet består av punkter som Studentstyret plikter å prioritere i sitt arbeid sammen med de ordinære oppgavene styret har. Vedlegg 3 viser handlingsporgrammet for våren 2010, til sammenligning. Forslag til punkter: - Studentstyret skal foreta en gjennomgang av rapportene foretatt av arbeidsgruppene i forhold til organiseringen av Studentdemokratiet og Studentstyret s eget arbeid. Med utgangspunkt i rapportene skal Studentstyret foreta hensiktsmessige endringer som samsvarer med resultatene av rapportene. - Studenstyret skal følge opp at Karrieresenteret blir etablert og at tilbudet samsvarer med studentenes forventninger. - Studentstyret skal jobbe for at UMB og det nye universitetet skal fremstå som et universitet for miljø og bærekraft og prioriterer disse verdiene i sin virksomhet og markedsføring. Studentstyret skal være pådrivere for en holdningskampanje med miljøperspektiv blir arrangert på UMB. - Studentstyret skal jobbe aktivt med å få på plass en revidering av studentlivsstrategien som går ut i Studentstyret skal følge opp prosessen med kutt i UMBs emneportefølje. Studentstyret skal ha fokus på at det blir gjort kvalitetssikrede valg i denne prosessen. Studentstyret skal jobbe spesielt for at det blir sett på fag på tvers av instituttene, slik at fag som overlapper blir kuttet framfor at det fokuseres på antall studenter per emne. - Studentstyret skal være pådrivere for at oppussing av Aud. Max blir en budsjettpost i

10 - Studentstyret skal følge opp utviklingen av campus rundt bygge- og oppussingsprosjekter, slik at studentenes læringsmiljø ikke blir skadelidende. - Studentstyret skal følge opp at planene for det nye universitetet inkluderer studiesenter og andre studentorienterte infrastrukturer. - Studentstyret skal følge opp at utveklingstilbudet til UMB har tilfredsstillende kvalitet. Momenter til diskusjon: - Er de foreslåtte punktene i tråd med hva studentene ønsker? - Er det andre punkter som bør inngå i Handlingsprogrammet? Studentstyret tar innspillene til etterretning og legger et forslag for Allmøtet Rapport fra prosjektgruppa for mulig fakultetsorganisering av UMB Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Å informere Studentting om at rapporten fra prosjektgruppa er ute på høring, samt få tilbakemeldinger på denne. Jfr. sak på ST-2, skal det på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) utredes om det nye universtetet på Ås skal organiseres med fakulteter. Prosjektgruppa har nå kommet med et utkast til rapporten som skal behandles i US i juni, som nå kan kommenteres på frem til 23. april. Rapporten i sin helhet kan leses i på Classfronter. Momenter til diskusjon: - Ønskes en fakultetsordning? Evt. en videreføring av dagens institutter, med kun navnebytte fra institutt til fakultet? - Hva tenkes om en hybridmodell der det finnes en blanding av fakulteter, institutter og schools? - Hvor mange administrative og styringsnivåer bør det være? I dag er det to; universitetsstyre og instituttstyre. - Bør man påvirke NVH for å få de til å dele seg og samarbeide med fagmiljøene som allerede eksisterer her på UMB? (Eks: mikrobiologi, genetikk, statistikk, mattrygghet osv.), kontra å kun bli sitt eget fakultet. - Hvilke fagmiljøer bør slås sammen til fakulteter? - Hvilken av de fremlagte modellene tror studentene vil fremme læringsmiljø og undervisning? Studentting kommer med innspill til rapporten. 10

11 Innspill til gruppa for omorganisering av studentdemokratiet Saksforbereder: Camilla Sæbjørnsen Orientere om fremgangen i arbeidet rundt rapporten om omorganisering av studentdemokratiet og få innspill til forslagene som legges frem. På ST2 ble det satt ned en gruppe som skal følge opp vedtaket bestemt på Høstallmøte Vedtaket sier: Studentstyret skal sørge for å forberede et beslutningsgrunnlag i spørsmålet om å nedlegge allmøtet med konsekvensanalyse av nedleggelse og alternativsvurdering av nye organisasjonsmodeller. Utredningen legges fram på allmøtet våren 2010 med forslag om vedtak i saken om nedleggelse av allmøtet" Om saken: Den foreløpige SWOT analysen blir lagt ut på Classfronter tirsdag 13. april. Det presiseres at ST ikke skal fatte vedtak, men komme med synspunkter for flest mulig argumenter på Vårallmøtet Momenter til diskusjon: - Er dettte en dekkende analyse? - Er det forslag til endringer? - Finnes det andre alternativer til omorganisering? - Er Studentting enig i innholdet i SWOT analysen? Eventuell opprettelse av handelshøgskole ved UMB Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Informere Studentting om status på arbeidet med å vurdere opprettelse av en handelshøyskole ved UMB, samt ta imot innspill på rapport som leveres til Univeristetsstyret (US). I UMBs stategi for står det at det skal vurderes opprettelse av en handelshøyskole ved UMB. Styret ved Institutt for økonomi- og ressursforvaltning (IØR) stiller seg positive til dette, og argumenterer med følgenede: IØR er i dag i praksis en handelshøgskole. IØR utdanner, som i likhet med andre handelshøgskoler i Norge og resten av verden, samfunnsøkonomer og foretaksøkonomer av ulike slag. IØR/UMB tilbyr siviløkonomgraden, hvilket er et velkjent begrep knyttet til handelshøgskoler. Vi tilbyr fagprogrammer som klart faller innenfor de beskrivelsene av handelshøgskoleprogrammer som vi redegjorde for innledningsvis. Staben ved IØR er tverr- og flerfaglig, og det undervises og forskes innen alle handelshøgskolens kjernefag. IØR-staben har et anvendt perspektiv, både i undervisning og forskning. 11

12 Dette er tatt fra rapporten utarbeidet av en arbidsgruppe nedsatt av styret ved IØR, som sannsynligvis vil bli behandlet av US i juni. Studentrepresentantene i US ønsker således å vite hvordan Studentting stiller seg i forhold til dette. Momenter til diskusjon: - Ønsker Studentting å støtte opprettelsen av en handelshøgskole ved UMB, og eventuelt hvorfor/hvorfor ikke? - Hva slags samarbeid med andre fagmiljøer på UMB bør økonomiutdanninga ha? - Hvordan vil økonomiutdanninga ved UMB styrkes evt. svekkes ved en slik opprettelse? - Hva kan/bør IØR gjøre av strategiske grep for å øke søkningen til studiene dersom handelshøgskole ikke realiseres? - Hva er alternative navnevalg, og hvor mye har dette å si? Økonomihøyskole er foreslått. Hva mener ST om dette? - Vil HH UMB kunne gi andre effekter enn de som egentlig ønskes (oppfattes som en middelmådig HH, færre studenter med interesse for grønn økonomi søker..?) - Hva slags profiler og fokus ønskes ved økonomiutdanninga ved UMB? - Hvilken målgruppe innen studenter og akademisk ansatte bør IØR fokusere rekrutteringen sin mot? Studentting kommer med tilbakemelding på rapportutkastet fra arbeidsgruppa på IØR. Den legges ut på Classfronter så snart den er klar Orienteringssaker LIV Levende Saksforbereder: Margrethe Valler UMB-arkitekt Kristin Kreul orienterer om prosjektet Liv Levende og ønsker studentenes innspill til UMB. Det er planlagt et kunnskaps- og opplevelsessenter i hjertet av Campus Ås, kalt Liv Levende. LIV = Levende Interaktiv Vitenskap. Dette er et stort prosjekt, som både vil kunne gi store muligheter for UMB, deres forskere og studenter og samfunnet forøvrig, men også kreve store mengder ressurser, i form av investeringer og tid. UMB har en prosjektutredningsstilling finansiert fram til oktober Det skal satses på fundraising (penger utenfra). Organisering og eierstruktur diskuteres også. Det skal legges fram en rapport om Liv Levende for universitetsstyret og sannsynligvis Fellesstyret. Positive argumenter for studenter: EN UNIK ARENA FOR Å VISE DERES FAGFELTER OG SYNLIGGJØRE UMBS FORSKNING BESØKENDE = ETTERLENGTET LIV PÅ CAMPUS OG KUNDEGRUNNLAG KAFÉ, BUTIKK MED MER MED ÅPNINGSTIDER UTOVER KL

13 MULIGHETER FOR PROFESJONELL OPPLÆRING I MODERNE FAGFOMIDLINGSMETODER (kursing i muntlig presentasjon og flermedial kommunikasjon.) ARBEIDSPLASSER DELTIDSJOBB SOM GUIDE MED MULIGHETEN FOR Å FORMIDLE DITT FAGFELT ET VIKTIG POENG ER AT LIV LEVENDE SKAL VÆRE ET SELVGÅENDE AS OG AT DE VITENSKAPELIG ANSATTE OG STUDENTENES BIDRAG IKKE SKAL VÆRE GRATISARBEID. LIV LEVENDE VIL KUNNE VÆRE DET HARDT ETTERLENGTEDE ANSIKTET UTAD SOM GIR UMB GOODWILL I SAMFUNNET OG BLANT POTENSIELLE STØTTESPILLERE OG FINANSIØRER I EN EVT. FUNDRAISINGSKAMPANJE. LIV LEVENDE VIL KUNNE VÆRE EN FELLES MØTEPLASS HVOR ANSATTE, STUDENTER OG TIDLIGERE STUDENTER (ALUMNI) KAN MØTES OG UTVIKLE ET FAGLIG OG SOSIALT FELLESSKAP. Mer info om selve prosjektet i vedlegg Karrieresenter Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Å informere Studentting om status rundt arbeidet med karrieresenteret ved UMB. Universitetsstyret besluttet i høst at et karrieresenter skal opprettes ved UMB fra 1. september 2010, og det ble budsjettert kr. Behovet et stort, et karrieresenter har vært etterspurt i mange år. Flere studieveilederne sier de ikke har kapasitet til å være et kontaktledd mellom studentene og bedrifter/ næringslivet i tillegg til å drive veiledning på spesifikt fagnivå. Samtidig ser man for seg at karrieresenteret i første omgang skal opprette en informativ nettside, tilby kurs i jobbsøkning, karriereveiledning og være det naturlige kontaktleddet mellom næringsliv /forvaltning og studenter, deriblant studentoppgaver, bedriftspresentasjoner og stand. En arbeidsgruppe bestående av Stine Telneset (SiT), UMB studentenes næringsforum, Janne Utåker (studieveileder IKBM) og nestleder i Studentstyret, skal jobbe med senterets mandat og oppbygging frem til semesterstart. Studentting kommer med eventuelle innspill til arbeidsgruppen og gleder seg til å få stor nytte av det nye karrieresenteret Dato for Studentting høsten 2010 Saksforbereder: Camilla Sæbjørnsen Orientere Studenttinget om foreslåtte møtedatoer for Studentting, Allmøte og sakspapirfrister for våren 2010 og få innspill på ønskelig datoplan. På siste Studentting hvert semester orienteres det om datoplan for påfølgende semesters møtedatoer. Forslag til møteplan følger, som Studentting gir innspill på. Klassemøte er et forslag fra Studentstyret for å få klasserepresentantene til å samle klassene sine en gang i semesteret før Allmøtet og diskutere saker. Det har også vært ytret ønske om datoforandring rundt Allmøtet på grunn av eksamensperiode. Dette kan Allmøtet diskutere med rapport nevnt i sak som grunnlag. 13

14 Møte Dato Sakspapirfrist Sakspapirer ut IS-middag Fagutvalgsmøte ST-4 9 eller 13. september* *Se sak august 6. september 7.september 8. september ST oktober 27. september 4. oktober 5.oktober 6. oktober ST-6 8. november 25. oktober 1. november 2.november 3. november Allmøtet 1. desember 17. november 24. november 25. november 24. november (instituttallmøte) Klassemøte 17. november Studentting kommer med innspill til forslaget, og Studentstyret tar dette til etterretning Verv til valg på Vårallmøte 2010 Saksforbereder: Marianne Smith Informere om hvilke verv som er oppe til valg på Allmøte 5. mai. Den 5.mai kl 12:15-16 er det Allmøte i Festsalen på Samfunnet. Disse vervene er oppe til valg: Leder Lederen for Studentstyret skal representere studentene ved UMB utad og profilere studentdemokratiet overfor studenter og ansatte. Dette innebærer å holde presentasjoner for studenter og ansatte, holde jevn kontakt med studentmiljøet, holde taler på immatrikulering, ringfesten og ved andre store anledninger. Lederen har ansvar for å holde seg oppdatert på nasjonal utdannings- og studentpolitikk, og videre sørge for at studentenes behov blir ivaretatt av myndighetene lokalt og nasjonalt. Lederen har personalansvar for de andre tillitsvalggtte i Studentstyret. Lederen plikter å holde seg oppdatert på arbeidet til resten av Studentstyret, for å kunne ta opp disse sakene i ulike fora det er aktuelt. I tillegg har leder ansvar for budsjett og regnskap for Studentstyret. Leder av Studentstyret leder rektors ledergruppe (ILT) og sitter i Landsstyret til NSU. Leder skal holde god kontakt med aktuelle samarbeidsorganisasjoner og styrke samhandlingen med SiÅs, Samfunnsstyret, UKA, Studienemnda, Forskningsnemnda, smat andre råd, utvalg og styrer ved UMB. Ledervervet er kompensert som en 100% stilling. Internasjonalt ansvarlig Internasjonalt ansvarlig har som hovedoppgave å koordinere internasjonal virksomhet ved UMB gjennom å tildele inkluderingsmidler, lede koordineringsmøter mellom Studentsamfunnet, SiÅs, SIT og International Student Union (ISU). I tillegg er en arbeidsoppgave å motta de nye studentene på en god måte sammen med Velferdsansvarlig. Videre skal internasjonalt ansvarlig være hovedkontakten til ISU og delta på deres faste styremøter. Videre være ansvarlig for at det blir avholdt valg i ISU hvert år. Intrnasjonalt ansvarlig skal opprettholde kontakten med studentorganisasjonen ved universitetet i Sokoine, Tanzania (SUASO). Dette innebærer et studiebesøk mellom universitetene. Internasjonalt ansvarlig er kompensert som en 20% stilling. 14

15 Markedsføringsansvarlig Markedsføringsansvarlig har ansvar for å jobbe med å synliggjøre aktiviteten som foregår i Studentdemokratiet. Vedkommende har også ansvar for oppdatring av hjemmesiden og å møte på Tuntreets redaksjonsmøter. Videre er markedsføringsansvarlig kontaktperson for lag og foreninger som har kontor i 2.etg over Studentstyret kontoret. Som de andre medlemmene i styret skal markedsføringsansvarlig holde seg oppdatert på hva resten av styret arbeider med, samt bistå andre i styret ved behov og frafall. Studentrepresentant til Universitetsstyret (kvinnelig), fast og vara Universitetsstyret (US) er UMBs øverste beslutningsorgan. US er satt sammen av representanter fra universitetsledelsen, de vitenskapelig ansatte, stipendiater, studenter og representanter utenfor UMB. Det sitter til en hver tid to studentrepresentanter i US, en kvnnelig og en mannlig. Representanten er valgt for å tale studentenes sak på US møtene, men de står samtidig fritt til og mene og stemme det de vil. Før og etter hvert US møte deltar US-representantene på Studentstyret s møter for å informere og referere fra møtet. Videre har US-representantene referatplikt til Studentting og Allmøte. US-representantene deltar også på Kollegieforum (KOF), som er møter med representanter fra de andre universitetene i Norge. Studentrepresentanten får godtgjørelse for vervet. Du som ønsker å stille til valg: Send en presentasjon med bilde, helst innen 21. april, på både norsk og engelsk, da vil det bli inkludert i sakspapirene. Presentasjoner som kommer senere kan legges ut på nett. Send presentasjoner til Du kan stille eller benkes helt fram til selve Allmøte, men det er anbefalt at du holder Studentstyret og/eller valgnemda orientert i forkant. Det er bare å spørre dersom du lurer på noe eller vil snakke med de som har hatt vervene tidligere. Du bør også forberede en presentasjonstale på maks 3 min. Lykke til! Orientering om regnskap for Studentdemokratiet 2009 Saksforbereder: Margrethe Valler Å orientere om gangen for regnskapet til Studentdemokratiet og grunnen til revidert regnskap legges fram ST4. Studenttinget skal hvert år godkjenne driftsregnskapet til Studentdemokratiet, som Studentstyret har ansvar for driften av. Regnskapet føres i tre ledd. Først av organisasjonssekretæren som fører skyggeregnskap, så av SiÅs som fører sitt skyggeregnskap med vårt regnskap i en egen konto, og deretter av regnskapsbyrået som står for den endelige regnskapsføringen til SiÅs. Regnskapet for 2009 ble heller ikke i år ferdigrevidert før Studentting 3. Det reviderte regnskapet vil dermed orienteres om på Studentting 4. Dette vil kunne legge grunnlag for videre budsjettdiskusjon. Budsjett for 2011 blir vedtatt av Studentting 6. Studentting tar orienteringen til etterretning. 15

16 NSO: høringssvar fra NSU-Ås og ledige verv Saksforbereder: Margrethe Valler Orientere om høringssvarene fra NSU-Ås til NSO om organisasjonserklæring og arbeidsprogram og ledige verv i NSO, med spesiell fokus på fagkomiteene NSO verv NSO skal bygge en ny nasjonal organisasjon og vi på UMB bør være representert! Ved å melde deg til verv i den nye studentorganisasjonen får du først og fremst muligheter til å bli kjent med en profesjonell og anerkjent politisk organisasjon. Arbeidsutvalget er de seks personene som skal jobbe på heltid for NSO. Du kan også stille til fagkomiteene hvor du får en unik mulighet til å påvirke ditt eget fag, mot institusjoner, fagpersoner og departement. De politiske komiteene skal ha minst fem møter årlig, fortrinnsvis i NSOs lokaler. Fagkomiteer (med 5 medlemmer hver) relevant for UMB der man kan melde interesse for og stille som kandidat: -samfunnsvitenskapelige fag - realfag - juridiske fag - lærerutdanning -teknologiutdanning -økonomisk-administrativ utdanning Mer info om vervene og kandidatskjema finner du her: Meld din interesse til Drøft det gjerne med Studentstyret eller kandidatene våre fra Stiftelsesmøtet, koordinert av Nils-Ener Lundsbakken. Høringssvarene til NSO fra NSU-Ås For øvrig vil vi orientere kort om høringssvarene til NSO fra NSU-Ås om organisasjonserklæring og arbeidsprogram som vi sendte NSO den 19. februar. De ligger på Studentstyret s hjemmeside. Utdrag fra org.erklæringen: NSU-Ås mener det vil være hensiktsmessig at organisasjonserklæringen avklarer forventninger til lojalitet internt i organisasjonen. De fem arbeidsprogrampunktene vi ønsker fokus på: Kollektivtransport Tannhelse Studentaktiv forskning Styrking av bachelorgraden Veiledning og tilbakemeldinger 1037 Eventuelt Møteevaluering 16

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Vedtekter for NSO-ÅS

Vedtekter for NSO-ÅS Vedtekter for NSO-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 Elektronisk urnevalg...11 Del 1-4 Studentstyret...12 DEL 2 STUDENTTINGETS FORRETNINGSORDEN...14

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet?

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? Studentdemokratiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? ved Maja Stade Aarønæs Leder i Studentstyret NSU-Ås 18. mars 2009 Universitetet

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2009

Studenttingsmøte nr. 5~2009 Studenttingsmøte nr. 5~2009 Mandag 12. oktober 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Sørhellinga S 119 (2. etg.) møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2009, MANDAG

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Revisjon av retningslinjene for Forskingsnemnda

Revisjon av retningslinjene for Forskingsnemnda FON-SAK NR: 57/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: LISBETH ANDREASSEN, POA ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 57/2010 Revisjon av retningslinjene

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 1 2 STUDENTTING 3-2013, MANDAG 15. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 75-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 76-16 Behandlingssak:

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III Studentting 1 2014 Mandag 10. februar 2014 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2014, MANDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Veterinærmedisinsk studentutvalg

Veterinærmedisinsk studentutvalg Veterinærmedisinsk studentutvalg Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og forslagsrett Det blir stiftelsesfest på TF 102, fløy III etter møtet! STIFTELSESMØTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer