Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap."

Transkript

1 møtepapirene er også å finne på: Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT Allmøte høst 2009 Onsdag 25. november 2009 kl 12:15 kl 16:00 i Festsalen på Samfunnet Møtet starter nøyaktig klokken 12:15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse Vi håper på konstruktiv debatt slik at møtet kan bli ferdig til kl 16:00 Gratis mat!

2 ALLMØTE HØST

3 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE ALLMØTE OPPNEVNING AV TELLEKORPS REGLEMENTSENDRINGER ENDRING I STILLINGSINSTRUKS FOR STYREMEDLEM VALGT PÅ VÅREN VEDTEKTSENDRING - DEL ALLMØTET RAPPORT FRA HØSTENS VIRKSOMHET NSU-ÅS STUDENTSTYRET Rapport fra høstens virksomhet utover handlingsprogrammet Evaluering av handlingsprogrammet for høsten UNIVERSITETSSTYRET STUDIENEMNDA FORSKNINGSNEMNDA SIÅS-STYRET VEDTAKSSAK :10 KAMPANJE NEDLEGGELSE AV ALLMØTE SEMESTERETS BESTE FORELESER HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET VÅREN STUDENTSTYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR VÅREN PRESENTASJON TIL ELEKTRONISK URNEVALG Studentstyret NSU-Ås Nestleder Velferdsansvarlig Styremedlem Universitetsstyret ved UMB Studentdemokratiets valgnemnd Ordstyrere i Studentdemokratiet NSU-Ås Delegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Nytt handlingsprogram bestående av 9 punkter (dette legges ut på nettet) 2. Edith Filippa Akerø - presentasjon 3. Anne Guri Weihe presentasjon 4. Ole Martin Steien presentasjon 5. Maja Stade Aarønæs presentasjon 6. Anders Klaseie - presentasjon 7. Glenn Myhre presentasjon Presentasjonsvedleggene fås kun i papirutgaven ALLMØTE HØST

4 1. Konstituering Det ble registrert 129 stemmeberettigede personer ved registrering på Allmøte høsten Etter pause nr. 1 var det 113, og etter pause nr. 2 var det 55 stemmeberettigede personer. I tillegg var Studentstyret samt ordstyrerbordet representert med til sammen 8 personer. Referent var org. sekretær i Studenstyret Kristin Wiik. Ordstyrer Frida Holand ønsket velkommen og gjennomgikk møtereglene. Sverre Reikvam var også ordstyrer. 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 1.2 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden ble godkjent. 1.3 Godkjenning av referat fra forrige Allmøte Referatet fra Vårallmøtet-2009 er lagt ut på vår hjemmeside, og ligger ikke ved i papirutgaven av sakspapirene. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Se ellers Referat fra forrige Allmøte ble godkjent. 1.4 Oppnevning av tellekorps 1. Marita Sæther 2. Lisbeth Skånøy 3. Pernille Karppinnen 4. Jenny Guldbrandsen Tellekorpset ble godkjent. ALLMØTE HØST

5 2 Reglementsendringer 2.1 Endring i stillingsinstruks for styremedlem valgt på våren Velferdsansvarlig i Studenstyret Camilla Sæbjørnsen orienterte i saken. Det kom et spørsmål angående hvordan styremedlemmet kan være ansvarlig for oppdatering av hjemmesiden når man kun er på kontoret i korte perioder per uke? Leder i Studenstyret Margrethe Valler kunne informere om at de fulltidsansatte på Studentstyrekontoret fremdeles ville ha fortsatt tilgang redigering av hjemmesiden. Forslag til ny stillingsbeskrivelse (endringer er uthevet med fet skrift): Markedsføringsansvarlig sine hovedoppgaver er å: Holde seg oppdatert på Studentstyrets arbeid. Bistå andre i styret ved behov og forfall. Være med å utføre punktene på handlingsprogrammet og arrangementer i regi av studentstyret. Være kontaktperson for lag og foreninger som har kontorplass i 2. etasje på Studentposten. Jobbe med markedsføring og infoarbeid ut mot studentene for å synliggjøre Studentstyret og studentdemokratiet. Ansvar for oppdatering av hjemmesiden og møte på Tuntreets redaksjonsmøter. Styremedlem valgt på Allmøtet om våren må delta på: Studentstyremøter én gang i uka. Fagutvalgsmøter i forkant av Studentting, Studentting og Allmøter, samt hjelpe til med å skrive sakspapirer til Studenttinget og Allmøtet. Møte på Tuntreets redaksjonsmøter. Vedtak: Allmøte vedtar endringer i stillingsinstruksen med de endringer som kom frem på møtet. ALLMØTE HØST

6 2.2 Vedtektsendring - Del Allmøtet Nestleder i Studenstyret Nils-Ener Lundsbakken orienterte i saken. Han poengterte at det var en feil i sakspapirene når det gjaldt ordlyden i 41. Studentstyret ønsker å avklare i vedtektene at studenter med tillitsverv i Arbeidsutvalget i Norsk studentunion ikke har stemmerett ved Allmøtet eller det elektroniske urnevalget. Det kom et spørsmål angående om NSU-AU hadde oppfordret oss til å ha dette med inn i vedtektene våre? NSU-AU v/karen Golmen kunne opplyse at dette var ønskelig for å unngå en uheldig dobbeltrolle. Nils-Ener Lundsbakken kunne ellers også opplyse at man ved sammenslåingsprosessen må ta en helhetlig redaksjonell endring av vedtektene for NSU-Ås. Gjeldende ordlyd: 41. Alle studenter med gyldig studentkort har tale-, forslags- og stemmerett ved Allmøtet. Disse er også valgbare til alle tillitsverv. Forslag til ny ordlyd, fra sakspapirene: 41. Alle studenter med gyldig studentkort har tale-, forslags- og stemmerett ved Allmøtet. Disse er også valgbare til alle tillitsverv. Studenter som har tillitsverv i NSU-AU har ikke stemmerett ved Allmøtet eller elektronisk urnevalg. Det ble fremmet endringsforslag fra Knut Ø. Høgetveit; Endre NSU-AU til arbeidsutval i nasjonal studentorganisasjon. Endringsforslag vedtatt. Forslag til ny ordlyd, etter vedtatt endringsforslag: 41. Alle studenter med gyldig studentkort har tale-, forslags- og stemmerett ved Allmøtet. Disse er også valgbare til alle tillitsverv. Studenter som har tillitsverv i arbeidsutvalget til nasjonal studentorganisasjon har ikke stemmerett ved Allmøtet eller elektronisk urnevalg. Vedtak: Allmøtet vedtar den foreslåtte endringen i 41 i vedtekter for NSU-Ås. 3 Rapport fra høstens virksomhet 3.1 NSU-Ås Studentstyret Rapport fra høstens virksomhet utover handlingsprogrammet Leder i Studenstyret Margrethe Valler orienterte i saken. Hun kunne opplyse at det har vært mye aktivitet i høst og refererte samtidig til sakspapirene for mer utfyllende informasjon. ALLMØTE HØST

7 3.1.2 Evaluering av handlingsprogrammet for høsten 2009 Velferdsansvarlig i Studenstyret Linn Stabbetorp orienterte i saken. Hun gjennomgikk kort puntene 1-5 fra rapporten i sakspapirene. Styremedlem i Studenstyret Sigurd Stenshaug Ueland gjennomgikk kort punktene 6-10 fra rapporten i sakspapirene. Noen spørsmål som kom opp: - Hvorfor videreføres punktene til neste handlingsprogram? - Har de vært for store/ikke mulig å gjennomføre på et semester? - Bør punktene generelt være kortere? - Har man gitt opp kildesortering? - Det grønne universitet hvorfor har det blitt det levende universitet? Margrethe Valler kunne opplyse at når det gjelder kildesortering så jobber UMB med saken. Det var for øvrig forsøkt med kildesortering på Økonomikantina uten at dette ble svært vellykket. Det ble mye feilsortering fra brukerne. Når det gjelder videreføring av punktene, samt lengde på disse, kunne Nils-Ener Lundsbakken opplyse om at Studentstyret har slått sammen enkelte punkter fra tidligere handlingsprogram og videreført noen av disse. 3.2 Universitetsstyret Avtroppende US medlem Harald Øvergaard presenterte seg, samt refererte til rapporten i sakspapirene. Han kunne også opplyse at US skal ha et møte 3. desember hvor de skal vedta det endelige budsjett for UMB for En sak som for øvrig har pågått siden september, og de har hatt god dialog med Studenstyret i denne saken. På møtet den 3. desember skal det også avgjøres om det blir valgt eller ansatt rektor, samt tidspunkt for eventuelt valg/ansettelse. De skal også se på fordeling av midler til nye studieplasser, samt vedta innspill til kommuneplanen for Ås kommune. 3.3 Studienemnda Avtroppende representant i Studienemnda Elin Sikkeland refererte til rapporten i sakspapirene. 3.4 Forskningsnemnda Forskningsnemnda hadde ikke innlevert noen rapport i sakspapirene. Studentrepresentant Sverre Reikvam kunne opplyse at det ikke har vært gjort noe konstruktivt i FoN, annet enn valgt ny nestleder, Nils Dugstad. Det ble stilt et spørsmål; Vil dere arbeide for en mer strategisk tilnærming? Reikvam kunne opplyse at dette er for lite interessant for studentene. Det blir ofte en drakamp internt mellom instituttene. Studentene har ingen makt i FoN. Det kom også et ønske fra salen om Reikvam kunne lage en kortfattet rapport om det som var gjort i FoN siden siste Allmøte. ALLMØTE HØST

8 3.5 SiÅs-styret Styreleder i SiÅs Salman Saeed presenterte seg. Han kunne opplyse at SiÅs har drevet med mye spennende ting i det siste. Han utdypet noen punkter fra sakspapirene, samt ga en kort orientering om SiÅs som organisasjon og hva de gjør. Årsregnskap og årsmelding kan man lese på deres hjemmeside. Han kunne også opplyse at bolig og boligbygging nok er den viktigste saken for SiÅs fremover. Han fortalte at lokalene i Skoggården nå skal bli omgjort til studentboliger. Han fikk spørsmål; Betyr dette at danskebåten forliser? Saeed kunne opplyse at det nå ser slik ut, men at det vil være mulig å jobbe for å få erstatningslokaler fra UMB? 4 Vedtakssak :10 kampanje Marie Loe Halvorsen orienterte i saken. Hun henviste til resolusjonen nedenfor. Forslag til resolusjon om støtte til UMBs deltakelse i 10:10-kampanjen Allmøtet ønsker med denne resolusjonen å støtte miljøkampanjen 10:10 og oppfordre UMB til å melde seg på. Slik vi ser det er det viktig at UMB deltar i denne kampanjen. Vi tror dette kan være en unik mulighet til å vise at vi er et universitet med tydelig miljøfokus. UMB har allerede gjort store utslippsredusernde tiltak, deriblant i utslipp fra oljefyring, men vi mener det er rom for mer. Ved å engasjere studenter, bruke UMBs kompetanse og gjøre 2010 til et satsningsår på miljø, tror vi at vi kan klare å kutte 10 prosent til. Å være det første universitetet til å melde seg på, vil gi en unik promotering utad, og kunne skape store ringvirkninger. Allmøtet foreslår at UMB så fort som mulig melder seg på 10:10-kampanjen, og at dette blir en sentral del av universitetets miljøplan for neste år. Til slutt vil vi understreke viktigheten av at UMB tar tak i denne oppfordringen så fort som mulig, da arbeidet med planlegging bør være startet opp før Allmøtet ønsker at denne resolusjonen spilles inn som en sak til Universitetsstyret Det kom noen spørsmål fra salen; - Har dere gjort noen faglig vurdering om dette er mulig å gjennomføre? Marie Loe Halvorsen kunne opplyse at de tror dette er mulig å gjennomføre. - Har dere noen store samarbeidspartnere? Ja, Fjordkraft, LO, Venstre, et par kommuner m.fl. - Har dere vurdert å rette kampanjen mot SiÅs-styret? Nei, det er ikke vurdert. ALLMØTE HØST

9 - Finansiering? Nei, dette er en grasrotkampanje. Det ble nevnt at dette var en kjempebra resolusjon, og man oppfordret SiÅs til også og blir med. SiÅs representantene kunne opplyse at de skulle ta med seg dette videre til SiÅs-styret. Vedtak: Allmøtet vedtar resolusjonen om at UMB bør bli med i 10:10 kampanjen, og Studentstyret videreformidler dette til Universitetsstyrets møte 3. desember. Vedtatt mot 3 avholdende stemmer. 4.2 Nedleggelse av Allmøte Nestleder i Studenstyret Nils-Ener Lundsbakken orienterte i saken. Det har vært gjennomført en prøvevotering på Studenttinget hvor de vedtok at Allmøtet, slik det er per i dag, bør nedlegges. Det ligger til grunn at det er ønskelig å overføre den formelle makten fra Allmøtet til Studenttinget slik det er på de andre lærersteder, med unntak av NHH. Noen spørsmål som kom fra salen: - Hvilken reell makt er det som eventuelt skal flyttes til Studenttinget? Handlingsprogrammet kan flyttes til Studenttinget, mens presentasjon til valg; her må man eventuelt etablere et valgmøte el.l. - Kan alle studentene møte opp på Studenttinget? Ja, det må være en foutsetning at det legges til rette for dette. Vi må da eventuelt markedsføre dette bedre. - Vil Studenttinget opprette ekstraordinære Allmøter hvis det er behov for det? Ja, og man kan eventuelt ha en spørretime i forbindelse med Studenttinget/forlengelse av møtet. Man kan også opprette et valgmøte, ikke opprette noen nye arenaer, men bruke de vi har i dag. - I hvilken grad vektlegger UMB våre (studentenes) meninger om det kommer fra Allmøtet eller Studenttinget? Det oppleves ikke som avgjørende hvorvidt f.eks. et vedtak eller en resolusjon kommer fra Allmøtet eller Studenttinget per i dag. Det var et godt engasjement og diskusjoner i denne saken. Det ble mye for og mot nedleggelse, og det ble fremmet to endringsforslag. Opprinnelig forslag til vedtak: Allmøtet nedlegges som øverste formelle organ i NSU-Ås med virkning fra 1. august Studentstyret skal sørge for at det utarbeides alternativer til organisasjonsmodell som presenteres på Allmøtet våren Nødvendige vedtektsendringer som følge av dette vedtaket vil behandles på samme Allmøte. ALLMØTE HØST

10 Endringsforslag fra Tore Syvert Haga Stryke første setning i vedtaket. Det ble enighet om å gjennomføre delt votering på det opprinnelige forslag til vedtak. Forslag 1: Allmøtet nedlegges som øverste formelle organ i NSU-Ås med virkning fra 1. august Falt. Forslag 2: Studentstyret skal sørge for at det utarbeides alternativer til organisasjonsmodell som presenteres på Allmøtet våren Nødvendige vedtektsendringer som følge av dette vedtaket vil behandles på samme Allmøte. Falt. Endringsforslag fra Thomas Stokke: Studentstyret skal sørge for å forberede et beslutningsgrunnlag i spørsmålet om å nedlegge allmøtet med konsekvensanalyse av nedleggelse og alternativsvurdering av nye organisasjonsmodeller. Utredningen legges fram på allmøtet våren 2010 med forslag om vedtak i saken om nedleggelse av allmøtet. 5 Semesterets beste foreleser Komiteen presenterte seg. Sebastian Lemmens Jenny Guldbrandsen Astrid Haavik Victoria Kristiansen Cathrine Gaaseby I høst har det kommet inn 195 nominasjoner til semesterets beste foreleser fordelt på 66 ulike emner ved UMB, fordelt på 61 forelesere. 8 forelesere var i toppskiktet, så ble det 3 kandidater igjen. Komiteen har da vært til stede på disse tre sine forelesninger. Vinneren for høsten 2009 ble Steinar Taubøll for emnet JUS100. Han har et enormt engasjement, humør og ironi. Han får engasjerte studenter. Komiteens begrunnelse kan leses i sin helhet på Studentstyrets hjemmeside. Taubøll takket for denne utmerkelsen og satt enormt pris på den. ALLMØTE HØST

11 1 Handlingsprogram for Studentstyret våren Studentstyrets forslag til handlingsprogram for våren 2010 Styremedlem i Studenstyret Marianne Svinsholt Smith orienterte i saken. Det ble åpnet for spørsmålsrunde. Pål Preede Revheim oppfordret folk til å stryke punkter pga den forestående arbeidsmengden Studenstyret får på grunn av sammenslåingsprosessen mellom NSU og StL. 1. Studentstyret skal jobbe for en god prosess rundt sammenslåingen av UMB og NVH. Dette innebærer studentrepresentasjon i ulike fora relatert til fusjonen, og tilrettelegging av sosiale og faglige møteplasser for studentene ved UMB og NVH. Det ble fremmet endringsforslag fra Maja Stade Aarønæs, stryke punkt Studentstyret skal foreta en evaluering av eget arbeid og organisering. Dette skal gjøres ved å gjennomgå budsjett, høstens handlingsprogram, stillingsbeskrivelser og ansvarsfordeling. Studentstyret skal foreta en evaluering av eget arbeid og organisering. Dette skal gjøres ved å gjennomgå budsjett, høstens handlingsprogram, stillingsbeskrivelser og ansvarsfordeling. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Anders Klaseie, Skal også opprette og gjennomgå mandater for forskjellige studentrepresentanter i styrer, råd og utvalg ved UMB. 3. Studentstyret skal følge opp bygge-/oppussingsprosjekter på UMB, og jobbe for at studentene blir informert fortløpende og har et tilfredsstillende læringsmiljø i bygge- /oppussingperioden. Det ble fremmet endringsforslag fra Maja Stade Aarønæs, stryke punkt Studentstyret skal følge opp at et velfungerende karrieresenter blir etablert ved UMB. 5. Studentstyret skal prioritere markedsføring mot UMB studentene ved å bedre informasjon og informasjonskanalene som blir brukt. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Glenn Myhre, samt se på muligheten for å i større grad samkjøre informasjonskanaler med Studentsamfunnet i Ås. ALLMØTE HØST

12 6. Studentstyret skal delta i utviklingen innenfor Oslofjordalliansen og sørge for at studentenes meninger blir hørt og tatt hensyn til. Det ble fremmet endringsforslag fra Maja Stade Aarønæs, stryke punkt Studentstyret skal jobbe for at UMB og det nye universitetet skal fremstå som et universitet for miljø og bærekraft og prioritere disse verdiene i sin virksomhet og markedsføring. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Anders Klaseie, Studentstyret skal også jobbe for at disse verdiene skal prege undervisningen i grunnleggende emner som er tilsvarende det som gis ved andre læresteder. 8. Studentstyret skal jobbe aktivt med å få på plass en revidering av studentlivsstrategien som går ut i Studentstyret skal være pådrivere for at UMB følger opp sitt ansvar mht. å forebygge plagiering blandt studentene og evaluerer sin strategi på dette området. Det ble fremmet endringsforslag fra Maja Stade Aarønæs stryke punkt Studentstyret skal jobbe videre med muligheten for at innholdet i Ex. Phil revideres og får et sterkere UMB-preg med fokus på miljø og bærekraft, og gjøres mer interessant og faglig relevant for studentene. 11. Studentstyret skal følge opp prosessen med kutt i UMBs emneportefølje. Studentstyret skal ha fokus på at det blir gjort kvalitetssikrede valg i denne prosessen, og jobbe for at sluttproduktet blir akseptabelt for studentene. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Anders Klaseie Studentstyret skal jobbe spesielt for at det ikke nødvendigvis er antall studenter som skal legges til grunn for avgjørelse om evt. nedleggelse av emner. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Kåre Gunnar Fløystad, Studentstyret skal jobbe for at UMB prioriterer en oppussing av Aud Max. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Maja Stade Aarønæs, Studentstyret skal jobbe for å bedre informasjonsflyten ut til instituttene og visa versa, samt å gjøre Studenttinget til et organ som oppleves som mer åpent for den jevne student. ALLMØTE HØST

13 Eventuelle redaksjonelle endringer kan overføres til Studenstyret. Nytt handlingsprogram bestående av 9 punkter ble deretter vedtatt i sin helhet (se vedlegg 1). 2 Presentasjon til elektronisk urnevalg 57 Alle valg foregår ved Elektronisk urnevalg. Dersom det kun er en kandidat til et verv velges denne med akklamasjon dersom ikke Allmøtet med 2/3 flertall mener at valget skal gjennomføres med Elektronisk urnevalg. Elektronisk urnevalg skjer på studentdemokratiets valgsider på ClassFronter. Det vil være mulig å stemme fra kl samme dag som Allmøtet avholdes til påfølgende søndag kl Studentstyret oppfordrer alle studenter til å bruke stemmeretten! Studentstyret NSU-Ås Studentstyret er Studentdemokratiet NSU-Ås sitt ansikt og talerør i møte med UMB og omverdenen. Studentstyret er Allmøtet og Studenttingets arbeidsutvalg og er saksforbereder til Studenttingsmøtene og Allmøtene, og følger opp vedtak som fattes av Studenttinget og Allmøte. Studentstyret representerer også Studenttinget mellom møtene og i feriene. Nestleder Kandidater: Edith Filippa Akerø Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 2 i referatet) Valgt ved akklamasjon. Velferdsansvarlig Kandidater: Kine Næss Tilstede og presenterte seg. Benkeforslag Anne Guri Weihe Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 3 i referatet) Anne Guri Weihe ble etter avsluttet valg den 30. november valgt som velferdsansvarlig i Studenstyret. Styremedlem Kandidater: Nils Amund Krog en venn presenterte han Benkeforslag Halvard Widerøe Tilstede og presenterte seg. Nils Amund Krog ble etter avsluttet valg den 30. november valgt som styremedlem i Studenstyret. ALLMØTE HØST

14 2.1.2 Universitetsstyret ved UMB Universitetsstyret (US) er UMBs øverste beslutningsorgan. US er satt sammen av representanter fra universitetsledelsen, de vitenskapelige ansatte, representanter utenfor UMB, stipendiater og studenter. De jobber med saker av strategisk karakter og har 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt av Allmøtet og har referatplikt både til Studenttinget og Allmøtet. I vedtektene for NSU-Ås del 1-2 Allmøte 56 står det følgende: "Ved valg til Universitetsstyret foretas det kjønnskvotering slik at kandidater av motsatt kjønn av den sittende representanten foretrekkes. Dersom det kun er kandidater av samme kjønn som den sittende representanten som stiller til valg, velges en av disse". Det skal velges mannlige representanter ved dette Allmøte. Det skal velges en fast og en vararepresentant. Kandidater: Fast representant: Nils-Ener Lundsbakken Tilstede Valgt ved akklamasjon. Kandidater: Vara representant: Ole Martin Steien Tilstede Valgt ved akklamasjon Studentdemokratiets valgnemnd Det er en felles valgnemnd for hele Studentdemokratiet NSU-Ås. Studentdemokratiets valgnemnd skal spre informasjon om de verv som er på valg på Studentting og Allmøtet til alle studenter ved UMB. Studentdemokratiets valgnemnd skal finne kandidater til alle verv, og fremlegge disse for Studenttinget og Allmøtet. Det skal velges to personer. Kandidater: Det var ingen kandidater. Jf. Vedtektene til NSU-Ås er det Studenttinget som skal velge to representanter til dette vervet Ordstyrere i Studentdemokratiet NSU-Ås Ordstyrerne har ansvar for å lede de seks Studenttingsmøtene i året, de to Allmøtene, samt eventuelle ekstraordinære Studenttingsmøter og ekstraordinære Allmøter. Kandidater: Fast representant: Frida Holand Tilstede og presenterte seg. Valgt ved akklamasjon. ALLMØTE HØST

15 Vararepresentant: Det var ingen kandidater. Jf. Vedtektene til NSU-Ås er det Studenttinget som skal velge en representant til dette vervet Delegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting Stiftelsesmøtet for den nye studentorganisasjonen blir avholdt april 2010 på Oslo Kongressenter. I løpet av stiftelsesmøtet skal det blant annet den mest grunnleggende politikken vedtas, det skal velges arbeidsutvalg for organisasjonen, og navnet til den nye organisasjonen skal vedtas. Den nye organisasjonen skal blant annet vedta sine vedtekter (som NSUs statutter og StLs vedtekter) på dette møtet. Kandidater som blir valgt til Stiftelsesmøte skal også delta på NSUs ekstraordinære landsting den 22. april Saker som er vesentlige for avviklingen av NSU skal behandles her. Det skal velges tre delegater og tre varadelegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting. Varadelegatene skal rangeres etter avstemmingsresultatet, jfr. 68 i Vedtektene til NSU-Ås: Valgene skjer ved flertallsvalg. Hver kandidat kan bare motta én stemme fra hver velger. De kandidater som har mottatt flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet benyttes loddtrekning. Vararepresentantene rangeres i rekkefølge etter antall stemmer. Kandidater: Delegater: Sverre Reikvam Tilstede og presenterte seg. Knut Ø. Høgetveit Tilstede og presenterte seg. Ole Martin Steien Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 4 i referatet) Maja Stade Aarønæs Ole Martin presenterte Maja. (vedlegg 5 i referatet) Nils-Ener Lundsbakken Tilstede og presenterte seg. Benkeforslag - Anders Klaseie Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 6 i referatet) Benkeforslag - Glenn Myhre Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 7 i referatet) Varadelegater: Ingen av kandidatene motsatte seg å være varadelegat. Knut Ø. Høgetveit trakk seg etter Allmøte. Maja Stade Aarønæs, Nils-Ener Lundsbakken og Ole Martin Steien ble etter avsluttet valg den 30. november valgt som delegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting. 1. vara Glenn Myhre, 2. vara Anders Klaseie og 3. Sverre Reikvam ble etter avsluttet valg den 30. november valgt som varadelegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting. Mens det elektroniske urnevalget pågikk ble Studentstyret gjort kjent med at NSU-Ås har fire delegater til Stiftelsesmøtet, i motsetning til tre som tidligere antatt. På bakgrunn av dette ønsker Studentstyret å innstille kandidaten som endte på 4. plass i valget til siste kandidat. Dette vil formelt godkjennes av Studenttinget som også skal velge ytterligere to vararepresentatner. ALLMØTE HØST

16 3 Eventuelt Leder i Studenstyret Margrethe Valler takket for fint samarbeid med avtroppende Sts medlemmer, Nils-Ener Lundsbakken, Sigurd Stenshaug Ueland og Linn Stabbetorp. De fikk overlevert gaver. Ordstyrerbordet takket også for seg. Det var ingen saker under eventuelt. 3.1 Møteevaluering Møtet var ferdig kl 17:25. Det ble nevnt at dette var altfor lenge, og at ordstyrerbordet kunne ha kortet ned på litt taletid, samt hatt noe bedre orden. ALLMØTE HØST

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

It s better to be roughly right, than perfectly wrong. Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved

It s better to be roughly right, than perfectly wrong. Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved It s better to be roughly right, than perfectly wrong Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås V E D T E K T E R Sist

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer