Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap."

Transkript

1 møtepapirene er også å finne på: Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT Allmøte høst 2009 Onsdag 25. november 2009 kl 12:15 kl 16:00 i Festsalen på Samfunnet Møtet starter nøyaktig klokken 12:15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse Vi håper på konstruktiv debatt slik at møtet kan bli ferdig til kl 16:00 Gratis mat!

2 ALLMØTE HØST

3 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE ALLMØTE OPPNEVNING AV TELLEKORPS REGLEMENTSENDRINGER ENDRING I STILLINGSINSTRUKS FOR STYREMEDLEM VALGT PÅ VÅREN VEDTEKTSENDRING - DEL ALLMØTET RAPPORT FRA HØSTENS VIRKSOMHET NSU-ÅS STUDENTSTYRET Rapport fra høstens virksomhet utover handlingsprogrammet Evaluering av handlingsprogrammet for høsten UNIVERSITETSSTYRET STUDIENEMNDA FORSKNINGSNEMNDA SIÅS-STYRET VEDTAKSSAK :10 KAMPANJE NEDLEGGELSE AV ALLMØTE SEMESTERETS BESTE FORELESER HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET VÅREN STUDENTSTYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR VÅREN PRESENTASJON TIL ELEKTRONISK URNEVALG Studentstyret NSU-Ås Nestleder Velferdsansvarlig Styremedlem Universitetsstyret ved UMB Studentdemokratiets valgnemnd Ordstyrere i Studentdemokratiet NSU-Ås Delegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Nytt handlingsprogram bestående av 9 punkter (dette legges ut på nettet) 2. Edith Filippa Akerø - presentasjon 3. Anne Guri Weihe presentasjon 4. Ole Martin Steien presentasjon 5. Maja Stade Aarønæs presentasjon 6. Anders Klaseie - presentasjon 7. Glenn Myhre presentasjon Presentasjonsvedleggene fås kun i papirutgaven ALLMØTE HØST

4 1. Konstituering Det ble registrert 129 stemmeberettigede personer ved registrering på Allmøte høsten Etter pause nr. 1 var det 113, og etter pause nr. 2 var det 55 stemmeberettigede personer. I tillegg var Studentstyret samt ordstyrerbordet representert med til sammen 8 personer. Referent var org. sekretær i Studenstyret Kristin Wiik. Ordstyrer Frida Holand ønsket velkommen og gjennomgikk møtereglene. Sverre Reikvam var også ordstyrer. 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 1.2 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden ble godkjent. 1.3 Godkjenning av referat fra forrige Allmøte Referatet fra Vårallmøtet-2009 er lagt ut på vår hjemmeside, og ligger ikke ved i papirutgaven av sakspapirene. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Se ellers Referat fra forrige Allmøte ble godkjent. 1.4 Oppnevning av tellekorps 1. Marita Sæther 2. Lisbeth Skånøy 3. Pernille Karppinnen 4. Jenny Guldbrandsen Tellekorpset ble godkjent. ALLMØTE HØST

5 2 Reglementsendringer 2.1 Endring i stillingsinstruks for styremedlem valgt på våren Velferdsansvarlig i Studenstyret Camilla Sæbjørnsen orienterte i saken. Det kom et spørsmål angående hvordan styremedlemmet kan være ansvarlig for oppdatering av hjemmesiden når man kun er på kontoret i korte perioder per uke? Leder i Studenstyret Margrethe Valler kunne informere om at de fulltidsansatte på Studentstyrekontoret fremdeles ville ha fortsatt tilgang redigering av hjemmesiden. Forslag til ny stillingsbeskrivelse (endringer er uthevet med fet skrift): Markedsføringsansvarlig sine hovedoppgaver er å: Holde seg oppdatert på Studentstyrets arbeid. Bistå andre i styret ved behov og forfall. Være med å utføre punktene på handlingsprogrammet og arrangementer i regi av studentstyret. Være kontaktperson for lag og foreninger som har kontorplass i 2. etasje på Studentposten. Jobbe med markedsføring og infoarbeid ut mot studentene for å synliggjøre Studentstyret og studentdemokratiet. Ansvar for oppdatering av hjemmesiden og møte på Tuntreets redaksjonsmøter. Styremedlem valgt på Allmøtet om våren må delta på: Studentstyremøter én gang i uka. Fagutvalgsmøter i forkant av Studentting, Studentting og Allmøter, samt hjelpe til med å skrive sakspapirer til Studenttinget og Allmøtet. Møte på Tuntreets redaksjonsmøter. Vedtak: Allmøte vedtar endringer i stillingsinstruksen med de endringer som kom frem på møtet. ALLMØTE HØST

6 2.2 Vedtektsendring - Del Allmøtet Nestleder i Studenstyret Nils-Ener Lundsbakken orienterte i saken. Han poengterte at det var en feil i sakspapirene når det gjaldt ordlyden i 41. Studentstyret ønsker å avklare i vedtektene at studenter med tillitsverv i Arbeidsutvalget i Norsk studentunion ikke har stemmerett ved Allmøtet eller det elektroniske urnevalget. Det kom et spørsmål angående om NSU-AU hadde oppfordret oss til å ha dette med inn i vedtektene våre? NSU-AU v/karen Golmen kunne opplyse at dette var ønskelig for å unngå en uheldig dobbeltrolle. Nils-Ener Lundsbakken kunne ellers også opplyse at man ved sammenslåingsprosessen må ta en helhetlig redaksjonell endring av vedtektene for NSU-Ås. Gjeldende ordlyd: 41. Alle studenter med gyldig studentkort har tale-, forslags- og stemmerett ved Allmøtet. Disse er også valgbare til alle tillitsverv. Forslag til ny ordlyd, fra sakspapirene: 41. Alle studenter med gyldig studentkort har tale-, forslags- og stemmerett ved Allmøtet. Disse er også valgbare til alle tillitsverv. Studenter som har tillitsverv i NSU-AU har ikke stemmerett ved Allmøtet eller elektronisk urnevalg. Det ble fremmet endringsforslag fra Knut Ø. Høgetveit; Endre NSU-AU til arbeidsutval i nasjonal studentorganisasjon. Endringsforslag vedtatt. Forslag til ny ordlyd, etter vedtatt endringsforslag: 41. Alle studenter med gyldig studentkort har tale-, forslags- og stemmerett ved Allmøtet. Disse er også valgbare til alle tillitsverv. Studenter som har tillitsverv i arbeidsutvalget til nasjonal studentorganisasjon har ikke stemmerett ved Allmøtet eller elektronisk urnevalg. Vedtak: Allmøtet vedtar den foreslåtte endringen i 41 i vedtekter for NSU-Ås. 3 Rapport fra høstens virksomhet 3.1 NSU-Ås Studentstyret Rapport fra høstens virksomhet utover handlingsprogrammet Leder i Studenstyret Margrethe Valler orienterte i saken. Hun kunne opplyse at det har vært mye aktivitet i høst og refererte samtidig til sakspapirene for mer utfyllende informasjon. ALLMØTE HØST

7 3.1.2 Evaluering av handlingsprogrammet for høsten 2009 Velferdsansvarlig i Studenstyret Linn Stabbetorp orienterte i saken. Hun gjennomgikk kort puntene 1-5 fra rapporten i sakspapirene. Styremedlem i Studenstyret Sigurd Stenshaug Ueland gjennomgikk kort punktene 6-10 fra rapporten i sakspapirene. Noen spørsmål som kom opp: - Hvorfor videreføres punktene til neste handlingsprogram? - Har de vært for store/ikke mulig å gjennomføre på et semester? - Bør punktene generelt være kortere? - Har man gitt opp kildesortering? - Det grønne universitet hvorfor har det blitt det levende universitet? Margrethe Valler kunne opplyse at når det gjelder kildesortering så jobber UMB med saken. Det var for øvrig forsøkt med kildesortering på Økonomikantina uten at dette ble svært vellykket. Det ble mye feilsortering fra brukerne. Når det gjelder videreføring av punktene, samt lengde på disse, kunne Nils-Ener Lundsbakken opplyse om at Studentstyret har slått sammen enkelte punkter fra tidligere handlingsprogram og videreført noen av disse. 3.2 Universitetsstyret Avtroppende US medlem Harald Øvergaard presenterte seg, samt refererte til rapporten i sakspapirene. Han kunne også opplyse at US skal ha et møte 3. desember hvor de skal vedta det endelige budsjett for UMB for En sak som for øvrig har pågått siden september, og de har hatt god dialog med Studenstyret i denne saken. På møtet den 3. desember skal det også avgjøres om det blir valgt eller ansatt rektor, samt tidspunkt for eventuelt valg/ansettelse. De skal også se på fordeling av midler til nye studieplasser, samt vedta innspill til kommuneplanen for Ås kommune. 3.3 Studienemnda Avtroppende representant i Studienemnda Elin Sikkeland refererte til rapporten i sakspapirene. 3.4 Forskningsnemnda Forskningsnemnda hadde ikke innlevert noen rapport i sakspapirene. Studentrepresentant Sverre Reikvam kunne opplyse at det ikke har vært gjort noe konstruktivt i FoN, annet enn valgt ny nestleder, Nils Dugstad. Det ble stilt et spørsmål; Vil dere arbeide for en mer strategisk tilnærming? Reikvam kunne opplyse at dette er for lite interessant for studentene. Det blir ofte en drakamp internt mellom instituttene. Studentene har ingen makt i FoN. Det kom også et ønske fra salen om Reikvam kunne lage en kortfattet rapport om det som var gjort i FoN siden siste Allmøte. ALLMØTE HØST

8 3.5 SiÅs-styret Styreleder i SiÅs Salman Saeed presenterte seg. Han kunne opplyse at SiÅs har drevet med mye spennende ting i det siste. Han utdypet noen punkter fra sakspapirene, samt ga en kort orientering om SiÅs som organisasjon og hva de gjør. Årsregnskap og årsmelding kan man lese på deres hjemmeside. Han kunne også opplyse at bolig og boligbygging nok er den viktigste saken for SiÅs fremover. Han fortalte at lokalene i Skoggården nå skal bli omgjort til studentboliger. Han fikk spørsmål; Betyr dette at danskebåten forliser? Saeed kunne opplyse at det nå ser slik ut, men at det vil være mulig å jobbe for å få erstatningslokaler fra UMB? 4 Vedtakssak :10 kampanje Marie Loe Halvorsen orienterte i saken. Hun henviste til resolusjonen nedenfor. Forslag til resolusjon om støtte til UMBs deltakelse i 10:10-kampanjen Allmøtet ønsker med denne resolusjonen å støtte miljøkampanjen 10:10 og oppfordre UMB til å melde seg på. Slik vi ser det er det viktig at UMB deltar i denne kampanjen. Vi tror dette kan være en unik mulighet til å vise at vi er et universitet med tydelig miljøfokus. UMB har allerede gjort store utslippsredusernde tiltak, deriblant i utslipp fra oljefyring, men vi mener det er rom for mer. Ved å engasjere studenter, bruke UMBs kompetanse og gjøre 2010 til et satsningsår på miljø, tror vi at vi kan klare å kutte 10 prosent til. Å være det første universitetet til å melde seg på, vil gi en unik promotering utad, og kunne skape store ringvirkninger. Allmøtet foreslår at UMB så fort som mulig melder seg på 10:10-kampanjen, og at dette blir en sentral del av universitetets miljøplan for neste år. Til slutt vil vi understreke viktigheten av at UMB tar tak i denne oppfordringen så fort som mulig, da arbeidet med planlegging bør være startet opp før Allmøtet ønsker at denne resolusjonen spilles inn som en sak til Universitetsstyret Det kom noen spørsmål fra salen; - Har dere gjort noen faglig vurdering om dette er mulig å gjennomføre? Marie Loe Halvorsen kunne opplyse at de tror dette er mulig å gjennomføre. - Har dere noen store samarbeidspartnere? Ja, Fjordkraft, LO, Venstre, et par kommuner m.fl. - Har dere vurdert å rette kampanjen mot SiÅs-styret? Nei, det er ikke vurdert. ALLMØTE HØST

9 - Finansiering? Nei, dette er en grasrotkampanje. Det ble nevnt at dette var en kjempebra resolusjon, og man oppfordret SiÅs til også og blir med. SiÅs representantene kunne opplyse at de skulle ta med seg dette videre til SiÅs-styret. Vedtak: Allmøtet vedtar resolusjonen om at UMB bør bli med i 10:10 kampanjen, og Studentstyret videreformidler dette til Universitetsstyrets møte 3. desember. Vedtatt mot 3 avholdende stemmer. 4.2 Nedleggelse av Allmøte Nestleder i Studenstyret Nils-Ener Lundsbakken orienterte i saken. Det har vært gjennomført en prøvevotering på Studenttinget hvor de vedtok at Allmøtet, slik det er per i dag, bør nedlegges. Det ligger til grunn at det er ønskelig å overføre den formelle makten fra Allmøtet til Studenttinget slik det er på de andre lærersteder, med unntak av NHH. Noen spørsmål som kom fra salen: - Hvilken reell makt er det som eventuelt skal flyttes til Studenttinget? Handlingsprogrammet kan flyttes til Studenttinget, mens presentasjon til valg; her må man eventuelt etablere et valgmøte el.l. - Kan alle studentene møte opp på Studenttinget? Ja, det må være en foutsetning at det legges til rette for dette. Vi må da eventuelt markedsføre dette bedre. - Vil Studenttinget opprette ekstraordinære Allmøter hvis det er behov for det? Ja, og man kan eventuelt ha en spørretime i forbindelse med Studenttinget/forlengelse av møtet. Man kan også opprette et valgmøte, ikke opprette noen nye arenaer, men bruke de vi har i dag. - I hvilken grad vektlegger UMB våre (studentenes) meninger om det kommer fra Allmøtet eller Studenttinget? Det oppleves ikke som avgjørende hvorvidt f.eks. et vedtak eller en resolusjon kommer fra Allmøtet eller Studenttinget per i dag. Det var et godt engasjement og diskusjoner i denne saken. Det ble mye for og mot nedleggelse, og det ble fremmet to endringsforslag. Opprinnelig forslag til vedtak: Allmøtet nedlegges som øverste formelle organ i NSU-Ås med virkning fra 1. august Studentstyret skal sørge for at det utarbeides alternativer til organisasjonsmodell som presenteres på Allmøtet våren Nødvendige vedtektsendringer som følge av dette vedtaket vil behandles på samme Allmøte. ALLMØTE HØST

10 Endringsforslag fra Tore Syvert Haga Stryke første setning i vedtaket. Det ble enighet om å gjennomføre delt votering på det opprinnelige forslag til vedtak. Forslag 1: Allmøtet nedlegges som øverste formelle organ i NSU-Ås med virkning fra 1. august Falt. Forslag 2: Studentstyret skal sørge for at det utarbeides alternativer til organisasjonsmodell som presenteres på Allmøtet våren Nødvendige vedtektsendringer som følge av dette vedtaket vil behandles på samme Allmøte. Falt. Endringsforslag fra Thomas Stokke: Studentstyret skal sørge for å forberede et beslutningsgrunnlag i spørsmålet om å nedlegge allmøtet med konsekvensanalyse av nedleggelse og alternativsvurdering av nye organisasjonsmodeller. Utredningen legges fram på allmøtet våren 2010 med forslag om vedtak i saken om nedleggelse av allmøtet. 5 Semesterets beste foreleser Komiteen presenterte seg. Sebastian Lemmens Jenny Guldbrandsen Astrid Haavik Victoria Kristiansen Cathrine Gaaseby I høst har det kommet inn 195 nominasjoner til semesterets beste foreleser fordelt på 66 ulike emner ved UMB, fordelt på 61 forelesere. 8 forelesere var i toppskiktet, så ble det 3 kandidater igjen. Komiteen har da vært til stede på disse tre sine forelesninger. Vinneren for høsten 2009 ble Steinar Taubøll for emnet JUS100. Han har et enormt engasjement, humør og ironi. Han får engasjerte studenter. Komiteens begrunnelse kan leses i sin helhet på Studentstyrets hjemmeside. Taubøll takket for denne utmerkelsen og satt enormt pris på den. ALLMØTE HØST

11 1 Handlingsprogram for Studentstyret våren Studentstyrets forslag til handlingsprogram for våren 2010 Styremedlem i Studenstyret Marianne Svinsholt Smith orienterte i saken. Det ble åpnet for spørsmålsrunde. Pål Preede Revheim oppfordret folk til å stryke punkter pga den forestående arbeidsmengden Studenstyret får på grunn av sammenslåingsprosessen mellom NSU og StL. 1. Studentstyret skal jobbe for en god prosess rundt sammenslåingen av UMB og NVH. Dette innebærer studentrepresentasjon i ulike fora relatert til fusjonen, og tilrettelegging av sosiale og faglige møteplasser for studentene ved UMB og NVH. Det ble fremmet endringsforslag fra Maja Stade Aarønæs, stryke punkt Studentstyret skal foreta en evaluering av eget arbeid og organisering. Dette skal gjøres ved å gjennomgå budsjett, høstens handlingsprogram, stillingsbeskrivelser og ansvarsfordeling. Studentstyret skal foreta en evaluering av eget arbeid og organisering. Dette skal gjøres ved å gjennomgå budsjett, høstens handlingsprogram, stillingsbeskrivelser og ansvarsfordeling. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Anders Klaseie, Skal også opprette og gjennomgå mandater for forskjellige studentrepresentanter i styrer, råd og utvalg ved UMB. 3. Studentstyret skal følge opp bygge-/oppussingsprosjekter på UMB, og jobbe for at studentene blir informert fortløpende og har et tilfredsstillende læringsmiljø i bygge- /oppussingperioden. Det ble fremmet endringsforslag fra Maja Stade Aarønæs, stryke punkt Studentstyret skal følge opp at et velfungerende karrieresenter blir etablert ved UMB. 5. Studentstyret skal prioritere markedsføring mot UMB studentene ved å bedre informasjon og informasjonskanalene som blir brukt. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Glenn Myhre, samt se på muligheten for å i større grad samkjøre informasjonskanaler med Studentsamfunnet i Ås. ALLMØTE HØST

12 6. Studentstyret skal delta i utviklingen innenfor Oslofjordalliansen og sørge for at studentenes meninger blir hørt og tatt hensyn til. Det ble fremmet endringsforslag fra Maja Stade Aarønæs, stryke punkt Studentstyret skal jobbe for at UMB og det nye universitetet skal fremstå som et universitet for miljø og bærekraft og prioritere disse verdiene i sin virksomhet og markedsføring. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Anders Klaseie, Studentstyret skal også jobbe for at disse verdiene skal prege undervisningen i grunnleggende emner som er tilsvarende det som gis ved andre læresteder. 8. Studentstyret skal jobbe aktivt med å få på plass en revidering av studentlivsstrategien som går ut i Studentstyret skal være pådrivere for at UMB følger opp sitt ansvar mht. å forebygge plagiering blandt studentene og evaluerer sin strategi på dette området. Det ble fremmet endringsforslag fra Maja Stade Aarønæs stryke punkt Studentstyret skal jobbe videre med muligheten for at innholdet i Ex. Phil revideres og får et sterkere UMB-preg med fokus på miljø og bærekraft, og gjøres mer interessant og faglig relevant for studentene. 11. Studentstyret skal følge opp prosessen med kutt i UMBs emneportefølje. Studentstyret skal ha fokus på at det blir gjort kvalitetssikrede valg i denne prosessen, og jobbe for at sluttproduktet blir akseptabelt for studentene. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Anders Klaseie Studentstyret skal jobbe spesielt for at det ikke nødvendigvis er antall studenter som skal legges til grunn for avgjørelse om evt. nedleggelse av emner. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Kåre Gunnar Fløystad, Studentstyret skal jobbe for at UMB prioriterer en oppussing av Aud Max. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Maja Stade Aarønæs, Studentstyret skal jobbe for å bedre informasjonsflyten ut til instituttene og visa versa, samt å gjøre Studenttinget til et organ som oppleves som mer åpent for den jevne student. ALLMØTE HØST

13 Eventuelle redaksjonelle endringer kan overføres til Studenstyret. Nytt handlingsprogram bestående av 9 punkter ble deretter vedtatt i sin helhet (se vedlegg 1). 2 Presentasjon til elektronisk urnevalg 57 Alle valg foregår ved Elektronisk urnevalg. Dersom det kun er en kandidat til et verv velges denne med akklamasjon dersom ikke Allmøtet med 2/3 flertall mener at valget skal gjennomføres med Elektronisk urnevalg. Elektronisk urnevalg skjer på studentdemokratiets valgsider på ClassFronter. Det vil være mulig å stemme fra kl samme dag som Allmøtet avholdes til påfølgende søndag kl Studentstyret oppfordrer alle studenter til å bruke stemmeretten! Studentstyret NSU-Ås Studentstyret er Studentdemokratiet NSU-Ås sitt ansikt og talerør i møte med UMB og omverdenen. Studentstyret er Allmøtet og Studenttingets arbeidsutvalg og er saksforbereder til Studenttingsmøtene og Allmøtene, og følger opp vedtak som fattes av Studenttinget og Allmøte. Studentstyret representerer også Studenttinget mellom møtene og i feriene. Nestleder Kandidater: Edith Filippa Akerø Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 2 i referatet) Valgt ved akklamasjon. Velferdsansvarlig Kandidater: Kine Næss Tilstede og presenterte seg. Benkeforslag Anne Guri Weihe Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 3 i referatet) Anne Guri Weihe ble etter avsluttet valg den 30. november valgt som velferdsansvarlig i Studenstyret. Styremedlem Kandidater: Nils Amund Krog en venn presenterte han Benkeforslag Halvard Widerøe Tilstede og presenterte seg. Nils Amund Krog ble etter avsluttet valg den 30. november valgt som styremedlem i Studenstyret. ALLMØTE HØST

14 2.1.2 Universitetsstyret ved UMB Universitetsstyret (US) er UMBs øverste beslutningsorgan. US er satt sammen av representanter fra universitetsledelsen, de vitenskapelige ansatte, representanter utenfor UMB, stipendiater og studenter. De jobber med saker av strategisk karakter og har 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt av Allmøtet og har referatplikt både til Studenttinget og Allmøtet. I vedtektene for NSU-Ås del 1-2 Allmøte 56 står det følgende: "Ved valg til Universitetsstyret foretas det kjønnskvotering slik at kandidater av motsatt kjønn av den sittende representanten foretrekkes. Dersom det kun er kandidater av samme kjønn som den sittende representanten som stiller til valg, velges en av disse". Det skal velges mannlige representanter ved dette Allmøte. Det skal velges en fast og en vararepresentant. Kandidater: Fast representant: Nils-Ener Lundsbakken Tilstede Valgt ved akklamasjon. Kandidater: Vara representant: Ole Martin Steien Tilstede Valgt ved akklamasjon Studentdemokratiets valgnemnd Det er en felles valgnemnd for hele Studentdemokratiet NSU-Ås. Studentdemokratiets valgnemnd skal spre informasjon om de verv som er på valg på Studentting og Allmøtet til alle studenter ved UMB. Studentdemokratiets valgnemnd skal finne kandidater til alle verv, og fremlegge disse for Studenttinget og Allmøtet. Det skal velges to personer. Kandidater: Det var ingen kandidater. Jf. Vedtektene til NSU-Ås er det Studenttinget som skal velge to representanter til dette vervet Ordstyrere i Studentdemokratiet NSU-Ås Ordstyrerne har ansvar for å lede de seks Studenttingsmøtene i året, de to Allmøtene, samt eventuelle ekstraordinære Studenttingsmøter og ekstraordinære Allmøter. Kandidater: Fast representant: Frida Holand Tilstede og presenterte seg. Valgt ved akklamasjon. ALLMØTE HØST

15 Vararepresentant: Det var ingen kandidater. Jf. Vedtektene til NSU-Ås er det Studenttinget som skal velge en representant til dette vervet Delegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting Stiftelsesmøtet for den nye studentorganisasjonen blir avholdt april 2010 på Oslo Kongressenter. I løpet av stiftelsesmøtet skal det blant annet den mest grunnleggende politikken vedtas, det skal velges arbeidsutvalg for organisasjonen, og navnet til den nye organisasjonen skal vedtas. Den nye organisasjonen skal blant annet vedta sine vedtekter (som NSUs statutter og StLs vedtekter) på dette møtet. Kandidater som blir valgt til Stiftelsesmøte skal også delta på NSUs ekstraordinære landsting den 22. april Saker som er vesentlige for avviklingen av NSU skal behandles her. Det skal velges tre delegater og tre varadelegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting. Varadelegatene skal rangeres etter avstemmingsresultatet, jfr. 68 i Vedtektene til NSU-Ås: Valgene skjer ved flertallsvalg. Hver kandidat kan bare motta én stemme fra hver velger. De kandidater som har mottatt flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet benyttes loddtrekning. Vararepresentantene rangeres i rekkefølge etter antall stemmer. Kandidater: Delegater: Sverre Reikvam Tilstede og presenterte seg. Knut Ø. Høgetveit Tilstede og presenterte seg. Ole Martin Steien Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 4 i referatet) Maja Stade Aarønæs Ole Martin presenterte Maja. (vedlegg 5 i referatet) Nils-Ener Lundsbakken Tilstede og presenterte seg. Benkeforslag - Anders Klaseie Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 6 i referatet) Benkeforslag - Glenn Myhre Tilstede og presenterte seg. (vedlegg 7 i referatet) Varadelegater: Ingen av kandidatene motsatte seg å være varadelegat. Knut Ø. Høgetveit trakk seg etter Allmøte. Maja Stade Aarønæs, Nils-Ener Lundsbakken og Ole Martin Steien ble etter avsluttet valg den 30. november valgt som delegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting. 1. vara Glenn Myhre, 2. vara Anders Klaseie og 3. Sverre Reikvam ble etter avsluttet valg den 30. november valgt som varadelegater til Stiftelsesmøtet og Ekstraordinært Landsting. Mens det elektroniske urnevalget pågikk ble Studentstyret gjort kjent med at NSU-Ås har fire delegater til Stiftelsesmøtet, i motsetning til tre som tidligere antatt. På bakgrunn av dette ønsker Studentstyret å innstille kandidaten som endte på 4. plass i valget til siste kandidat. Dette vil formelt godkjennes av Studenttinget som også skal velge ytterligere to vararepresentatner. ALLMØTE HØST

16 3 Eventuelt Leder i Studenstyret Margrethe Valler takket for fint samarbeid med avtroppende Sts medlemmer, Nils-Ener Lundsbakken, Sigurd Stenshaug Ueland og Linn Stabbetorp. De fikk overlevert gaver. Ordstyrerbordet takket også for seg. Det var ingen saker under eventuelt. 3.1 Møteevaluering Møtet var ferdig kl 17:25. Det ble nevnt at dette var altfor lenge, og at ordstyrerbordet kunne ha kortet ned på litt taletid, samt hatt noe bedre orden. ALLMØTE HØST

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2012

REFERAT Allmøte vår 2012 Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap P REFERAT Allmøte vår 2012 Onsdag 2. mai 2012 kl 12.15 kl 15.00 i Festsalen

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer