REFERAT Allmøte høst 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Allmøte høst 2008"

Transkript

1 møtepapirene er også å finne på: Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT Allmøte høst 2008 Onsdag 26. november 2008 kl 12:15 kl 16:00 i Festsalen på Ur U218 Møtet starter nøyaktig klokken 12:15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir taleog stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse Vi håper på konstruktiv debatt slik at møtet kan bli ferdig til kl 16:00 Gratis mat!

2 ALLMØTE HØST

3 SAKSLISTE 1 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE ALLMØTE OPPNEVNING AV TELLEKORPS REGLEMENTSENDRINGER STUDENTSTYRETS STILLINGSINSTRUKS FORSLAG TIL VALGNEMNDAS STILLINGSBESKRIVELSE RAPPORT FRA HØSTENS VIRKSOMHET NSU-ÅS STUDENTSTYRET Rapport fra høstens virksomhet utover handlingsprogrammet Evaluering av handlingsprogrammet for høsten UNIVERSITETSSTYRET V/MIE BJUNE OG TOR EINAR LUNDTEIGEN STUDIENEMNDA V/STUDENTREPRESENTANTENE: ÅSMUND FRENGSTAD, NINA K. STEIN HELLAND, PÅL PREEDE REVHEIM, OLE MARTIN STEIEN OG NINA GILBERG FORSKNINGSNEMNDA V/ANDERS MYHR SIÅS-STYRET V/STYRELEDER JON KRISTIAN SOMMERSETH DISKUSJONSSAK STUDENTORGANISERING VED UMB SEMESTERETS BESTE FORELESER HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET VÅREN STUDENTSTYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR VÅREN PRESENTASJON TIL ELEKTRONISK URNEVALG STUDENTSTYRET NSU-ÅS Nestleder Velferdsansvarlig Styremedlem UNIVERSITETSSTYRET VED UMB STUDENTDEMOKRATIETS VALGNEMND ORDSTYRERE I STUDENTDEMOKRATIET NSU-ÅS DELEGATER TIL NSUS LANDSTING EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Andreas Hjeltnes 2. Linn Stabbetorp 3. Knut Ø. Høgetveit 4. Vedtekter for Studentstyret NSU-Ås 5. Handlingsprogram for våren 2009 Alle vedlegg fås kun i papirutgaven ALLMØTE HØST

4 Det ble registrert 95 stemmeberettigede personer på Allmøte høsten I tillegg var Studentstyret samt ordstyrerbordet representert med til sammen 8 personer. Leder i Studentstyret Maja Stade Aarønæs ønsket velkommen. Ordstyrerbordet besto av Nina K. Stein Helland og Åsmund Møll Frengstad. 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Allmøtet godkjente innkalling og dagsorden. Allmøtet godkjente tellekorps oppnevnt av sekretæren under registreringen. Åsmund Møll Frengstad gjorde oppmerksom på at han selv stiller til valg som nestleder i Studentstyret. Det var ingen bemerkninger til dette, så han ble deretter godkjent som ordstyrer frem til valget. 1.2 Godkjenning av forretningsorden Allmøtet godkjente forretningsorden. 1.3 Godkjenning av referat fra forrige Allmøte Referatet fra Vårallmøtet-2008 er lagt ut på vår hjemmeside, og ligger ikke ved i papirutgaven av sakspapirene. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Se ellers Allmøtet godkjente referat fra Vårallmøtet Oppnevning av tellekorps 1. Bettina Laursen 2. Joakim Berg 3. Kirsti Jegstad 4. Martha Fodnes Tellekorpset ble godkjent. ALLMØTE HØST

5 2 Reglementsendringer 2.1 Studentstyrets stillingsinstruks Ole Martin Steien orienterte i saken. Møteleder gjennomgikk forslagsendringene og det ble opplyst litt om bakgrunnen for forslag til endringer. Stillingsinstruks leder i Studentstyret Ha et overordnet personalansvar for de andre medlemmene av Studentstyret. Ha et overordnet koordineringsansvar for de andre medlemmene av Studentstyret, samt være ansvarlig for tilrettelegging av ekstern coach finansiert av UMB som Studentstyrets personalutvikler. Leder skal gjennomføre personalsamtaler med de andre i styret. Det ble fremmet et endringsforslag fra Knut Ø. Høgetveit "Studentstyret flettar inn at leiar har personalansvar i sitt forslag til fordel for "ha et overordnet koordineringsansvar.." " Endringsforslag vedtatt. Møteleder gjennomgikk kort møtereglene. Nytt punkt: Være medlem av Læringsmiljøutvalget ved UMB (LMU). Ved valg av ny studentrepresentant var det ønskelig å få en større grad av overlapping mellom representantene fra Studentstyret. Det var videre ønskelig fra LMU med en studentrepresentant som kan forankre LMUs vedtak i andre fora. Derfor ble det bestemt at leder skal sitte som representant i LMU. Nytt punkt: Holde god kontakt med aktuelle samarbeidsorganisasjoner. Styrke samhandlingen med studentrepresentantene i SiÅs, Samfunnsstyret, Universitetsstyrerepresentantene, Studienemnda og Forskningsnemnda samt andre råd, utvalg og styrer ved UMB. Være ansvarlig for at Studentstyret innkaller til Storstyremøte seks ganger i semesteret og at Studentstyret arrangerer oppstartsseminar hver høst for disse. ALLMØTE HØST

6 Stillingsinstruks nestleder i Studentstyret Stillingsinstruksen for nestleder, velferdsansvarlig og internasjonalt ansvarlig er delt opp i organisatorisk arbeid og politisk arbeid for å gjøre instruksen mer oversiktelig. Være ansvarlig for at Fagutvalgene fungerer. Være ansvarlig for at informasjonsflyten til fagutvalgene fungerer og å utarbeide en mappe med informasjon til fagutvalgsleder hvert semester. Det ble fremmet et endringsforslag fra Nils-Ener Lundsbakken "Legge til rette for at fagutvalgene fungerer og være ansvarlig for informasjonsflyten fra Studentstyret og Studenttinget til fagutvalgene. Utarbeide en mappe med informasjon til fagutvalgsledere hvert semester". Sts trakk sitt forslag og endringsforslag fra Lundsbakken ble vedtatt. Organisere det praktiske arbeidet innen Studentstyret og Studenttinget i samarbeid med organisasjonssekretæren. Organisere det praktiske arbeidet innen Studentstyret, Studenttinget og Allmøtet i samarbeid med organisasjonssekretæren. Ta initiativ til kåringen av semesterets beste foreleser. Legge til rette for kåringen av semesterets beste foreleser. Punkt strykes: Møte på Tuntreets redaksjonsmøter, evt. å være spesielt ansvarlig for rapportering til- og at en representant fra Studentstyret møter på Tuntreets redaksjonsmøter. Punkt strykes: Holde god kontakt med aktuelle samarbeidsorganisasjoner. Styrke samhandlingen med Samskipnaden i Ås (SiÅs), Samfunnsstyret, Studienemnda, Forskningsnemnda, samt andre råd, utvalg og styrer ved UMB. ALLMØTE HØST

7 Punkt strykes: Være medlem av Læringsmiljøutvalget (LMU). Være medlem av UMB s arbeidsmiljøutvalg (AMU). Følge opp arbeidet til UMB s Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Være medlem av NSUs Fagpolitiske komité Være medlem av NSUs Fagpolitiske komité og Læringsmiljøutvalget ved UMB (leder i partallsår). Falt. Det ble fremmet et endringsforslag fra Knut Ø. Høgetveit "Dele punktet om NSU fagpolitisk og LMU". Ha jevnlig møte med Studiedirektøren. Ha jevnlige møter med assisterende Studiedirektør, leder av Studentenes Informasjonstorg og sekretær for Læringsmiljøutvalget og Studienemda. Det ble fremmet et endringsforslag fra Knut Ø. Høgetveit "erstatte:.. assisterende Studiedirektør. med Studieavdelinga". Falt. Nytt punkt: Være Studentstyrets miljøkoordinator ALLMØTE HØST

8 Stillingsinstruks velferdsansvarlig i Studentstyret Sammen med internasjonal ansvarlig være Studentstyrets kontaktperson for faddersjefen ved UMB og hovedansvarlig i Studentstyret for at de nye studentene blir godt mottatt. Sammen med internasjonal ansvarlig være hovedansvarlig i Studentstyret for at de nye studentene blir godt mottatt. Stillingsinstruks internasjonalt ansvarlig i Studentstyret Sammen med velferdsansvarlig være Studentstyrets kontaktperson for faddersjefen ved UMB og hovedansvarlig i Studentstyret for at de nye studentene blir godt mottatt. Sammen med velferdsansvarlig være hovedansvarlig i Studentstyret for at de nye studentene blir godt mottatt. Nytt punkt: Skal jobbe for at all informasjon ved UMB og studentdemokratiet skal være på to språk, norsk og engelsk. Stillingsinstruks styremedlemmer i Studentstyret Stillingsinstruksen for Styremedlemmene har blitt fullstendig revidert. Den er nå delt opp i hvert enkelt styremedlem. Videre er deres arbeidsområder presisert i en større grad. Styremedlemmet som blir valgt på våren har også fått et nytt ansvarsområde i forhold til å møtes på Tuntreets redaksjonsmøter. Styremedlem valgt på Allmøtet om våren sine hovedoppgaver er å: Holde seg oppdatert på Studentstyrets arbeid. Bistå andre i styret ved behov og forfall. Være med å utføre punktene på handlingsprogrammet og arrangementer i regi av studentstyret. Være kontaktperson for lag og foreninger som har kontorplass i 2. etasje på Studentposten. Styremedlem valgt på Allmøtet om våren må delta på: Studentstyremøter én gang i uka. Fagutvalgsmøter i forkant av Studentting, Studentting og Allmøter, samt hjelpe til med å skrive sakspapirer til Studenttinget og Allmøtet. Møte på Tuntreets redaksjonsmøter. ALLMØTE HØST

9 Styremedlem valgt på Allmøtet om høsten sine hovedoppgaver er å: Holde seg oppdatert på Studentstyrets arbeid. Bistå andre i styret ved behov og forfall. Være med å utføre punktene på handlingsprogrammet og arrangementer i regi av studentstyret. Styremedlem valgt på Allmøtet om høsten må delta på: Studentstyremøter én gang i uka. Fagutvalgsmøter i forkant av Studentting, Studenttinget og Allmøter, samt hjelpe til med å skrive sakspapirer til Studentting og Allmøter. NSUs likestillingskomité. Likestillingskomiteen på UMB. 2.2 Forslag til valgnemndas stillingsbeskrivelse Valgnemndas forslag til stillingsbeskrivelse Stillingsbeskrivelsen har blitt utarbeidet i forbindelse med at valgnemnda har hatt sin første virkeperiode etter at Allmøtet våren 2008 vedtok å slå sammen de to ulike valgnemndene studentdemokratiet hadde før. Valgnemnda har gjort en god jobb i å engasjere seg i studentdemokratiets ulike valg. Studentstyret har i samarbeid med valgnemnda funnet en arbeidsfordeling som fungerer for begge parter. Det sees derfor som hensiktsmessig at denne arbeidsfordelingen blir vedtatt og godkjent av Allmøtet i form av en stillingsbeskrivelse for studentdemokratiets valgnemnd. Under følger forslaget fra Studentstyret og Valgnemnda. Stillingsbeskriving for valgnemnda i Studentdemokratiet Valnemnda har som ansvar å finne aktuelle folk til ledige verv i studentdemokratiet. Dette inkluderar verv som er på val i Studenttinget og studentane sitt Allmøte. Valnemnda består av fire medlemmer. To av medlemmene blir valt på Allmøtet om våren, og to på Allmøtet om hausten. Valnemnda konstituerar seg sjølv, og har ein leiar og ein nestleiar. Nestleiar fungerar i eit halvt år, før ein neste halvår tek over som leiar. Val på Studenttinget: Valnemnda skal møtast før fyrste Studentting kvart semester, og vert då informert av Studentstyret om kva for verv som er aktuelle det kommande semesteret. Medlemmene i valnemnda fordeler ansvar for dei ulike institutta seg i mellom, og møter på institutta sine fagutvalsmøter onsdag før Studenttinget for å informere om verva som er valbare på kommande Studentting. Minimum ein representant frå valnemnda skal møte opp på Studenttinget då det er val til verv i Studentdemokratiet. Valnemnda si oppgåve er då å informere Studenttinget om verv som skal fyllast og presentere dei aktuelle kandidatane til dei ulike verva. ALLMØTE HØST

10 Val til Allmøtet: Tre til fire veker før Allmøtet har Valnemnda strategimøte, med fordeling av oppgåver fram mot Allmøtet. Valnemnda har ansvaret for at informasjon om ledige verv på Allmøtet blir gjort tilgjengeleg for studentane ved Universitetet. Dette kan gjerast gjennom stands ulike stader på Campus, plakatar, bruk av Athene og Classfronter, stunts, flyers etc. Minimum ein representant frå valnemnda skal møte opp på Allmøte. Valnemnda si oppgåve er då å informere Allmøte om verv som skal fyllast og presentere dei aktuelle kandidatane til dei ulike verva. Valnemnda har ansvaret for å legge premissane for valkampen utanfor Studentposten på valdagane, og informere kandidatane som stiller til val om desse. 3 Rapport fra høstens virksomhet 3.1 NSU-Ås Studentstyret Rapport fra høstens virksomhet utover handlingsprogrammet Maja Stade Aarønæs refererte til rapporten i sakspapirene og kommenterte en feil i punket om inkluderingsmidler. Det står at komiteen har hatt kr til utdeling høsten 2008, men i tillegg har det blitt overført kr fra 2007, så komiteen har til sammen hatt kr til utdeling. Det kom et spørsmål angående LMU punktet som nestleder besvarte. Sverre Reikvam klaget på at de engelske sakspapirene denne gang var svært dårlige og med mye skrivefeil. Maja Stade Aarønæs kunne da opplyse at Studentstyret setter bort oversettelsen. Man mottar også papirene så sent opp mot Allmøtet at man derfor ikke rekker noe korrekturlesning. Rapport godkjent Evaluering av handlingsprogrammet for høsten Universitetsstyret v/mie Bjune og Tor Einar Lundteigen Det kom et par spørsmål som Lundteigen besvarte. Rapport godkjent. 3.3 Studienemnda v/studentrepresentantene: Åsmund Frengstad, Nina K. Stein Helland, Pål Preede Revheim, Ole Martin Steien og Nina Gilberg Det kom ingen spørsmål. Rapport godkjent. ALLMØTE HØST

11 3.4 Forskningsnemnda v/anders Myhr Det kom ingen spørsmål. Rapport godkjent. 3.5 SiÅs-styret v/styreleder Jon Kristian Sommerseth Det kom et par spørsmål som Sommerseth besvarte. Rapport godkjent. 4 Diskusjonssak studentorganisering ved UMB Daniel Huth Ommundsen orienterte i saken. Han ønsket å skape en debatt men ikke konkludere noe i denne saken. Momenter til diskusjon Er vi bra nok organisert i dag? Hva fungerer ikke i vår organisasjon? Er det noen gode alternativer til hvordan vi bør organisere oss i fremtiden? Er et allmøte legitimt når kun studenter møter opp i gjennomsnitt? Bør vi legge ned Allmøtet? Bør Studenttinget bli det øverste studentorgan ved UMB, med eksempelvis alle fagutvalgene representert til et årsmøte, i stedet for et Allmøte? Hvordan bør Studentdemokratiet forholde seg til Studentsamfunnets organisering? Se vedlegg 1 i sakspapirene, Tuntreets artikkel Tettere samarbeid på gang Det kom noen spørsmål og det ble en god debatt i saken med mange forskjellige synspunkter. Noen av synspunktene som kom opp var at Allmøtet var et viktig organ der også studenter som ikke ønsker å ha et verv i studentdemokratiet kan uttale seg. Noen mente også at Allmøtet burde få en større rolle enn det har i dag, gjerne med flere møter i løpet av året. Det ble stilt spørsmål ved hva Samfunnsstyret mente om sammenslåing og Sivert Moen (leder i Samfunnssstyret) svarte på spørsmålet. Det kom opp at mange så en rekke utfordringer rundt sammenslåing og det ble stilt en rekke konkrete spørsmål om hvordan dette skulle utføres i praksis. Studentstyret svarte med at det er mange ubesvarte spørsmål og at meningen med å gi dette som en oppgave under AOS234 er å få innsikt i potensielle løsninger for dette, men at vi foreløpig ikke har svaret på hvordan dette skal kunne organiseres. Maja Stade Aarønæs oppsummerte debatten. ALLMØTE HØST

12 5 Semesterets beste foreleser Komiteen høsten 2008 har bestått av disse personene: o Kine Ness - komitéleder o Sigurd Ueland o Linda Hansen I høst har det kommet inn 112 nominasjoner fordelt på 45 ulike emner ved UMB. Det vil si at 45 forelesere er blitt nominert til prisen for semesterets beste foreleser. En student ble trukket ut som den heldige vinner av gavekort på kr 750,- hos Boksmia. Komiteen for semesterets beste foreleser har i vurderingen av kandidater lagt vekt på blant annet formidlingsevne, progresjon i emnet, kommunikasjon med studentene og evnen til å sette faget i et helhetlig perspektiv. Vinneren av semesterets beste foreleser høsten 2008; Holo takket for utmerkelsen. Helge Holo for kurset MVI322 6 Handlingsprogram for Studentstyret våren 2009 Ingrid Ebne orienterte i saken. Hun kunne opplyse at Studentstyret bevisst har satt opp få punkter i forslaget til handlingsprogram. De ønsker kortsiktige fokusområder som vil være viktige det neste semesteret. Mer langsiktige områder omfattes i Stillingsinstruksen til enkelte styremedlemmer eller i den generelle instruksen til Studentstyret. Hun poengterte videre at dersom Allmøtet valgte å føye til punkter anbefalte Studentstyret at punkter samtidig blir fjernet. Dette for at Allmøtet skal sette premissene for hva Studentstyret skal jobbe med og at det ikke blir opptil de tillitsvalgte å prioritere grunnet manglende ressurser. 6.1 Studentstyrets forslag til handlingsprogram for våren 2009 Styremedlem i Studentstyret Mats Eliassen Kvilhaug gjennomgikk punktene Studentstyret skal delta som en aktiv part når forhandlingene om ny kantineavtale igangsettes for å fremme studentenes krav og ønsker i forhandlingene. 2. Studentstyret skal være aktive i prosessen som er i gang for å få UMB klassifisert som et bærekraftig universitet. 3. Studentstyret skal jobbe for en god prosess rundt sammenslåingen av UMB og NVH med fokus på studentdeltagelse i alle sentrale fora samt sosiale og faglige møteplasser for UMB og NVH studentene. ALLMØTE HØST

13 4. Studentstyret skal gjøre en evaluering av sammensetningen i Studentstyret i forhold til stillingsinstrukser og kompensasjon for medlemmene. Internasjonalt ansvarlig i Studentstyret Shaun Victor Jack gjennomgikk punktene Studentstyret skal være pådrivere for at det opprettes et velfungerende Karrieresenter ved UMB. Det ble fremmet et endringsforslag fra Jenny Gulbrandsen "Studentstyret skal være pådrivere for at det opprettes et karrieresenter og studiesenter ved UMB som ivaretar studentenes interesser, en økende studentmasse og ulike studentgrupper inkl. funksjonshemmede". Falt. 6. Studentstyret skal fortsette å være pådrivere for faste møteplasser for studentorganene på campus Ås. 7. Studentstyret skal delta i utviklingen innenfor Oslofjordalliansen og sørge for at studentenes meninger blir hørt og tatt hensyn til. Studentstyret skal spesielt legge vekt på at prosessen frem mot felles opptak til ingeniørutdanningen høsten Det ble fremmet et endringsforslag fra Sverre Reikvam "Stryke "høten 2009" i siste paragraf". Maja Stade Aarønæs oppsummerte noen spørsmål fra salen. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Pål Preede Revheim "Studentstyret skal jobbe for at personer som ikke er student ved UMB ikke i noen tilfeller skal ha verv på vegne av studentene ved UMB". Falt. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Mie Bjune og Tor Einar Lundteigen "Studentstyret skal aktivt ta del i UMB sin implementering av internhusleie frem til det gis budsjettvirkning". Det ble fremmet tilleggsforslag fra Knut Ø. Høgetveit "Saman med andre studentorgan på UMB skape ei god kontaktflate mot Ås kommune og lokalmiljøet". Falt. Det ble fremmet tilleggsforslag fra Nils-Ener Lundsbakken "Studentstyret skal jobbe for at UMB skal fremstå som et universitet for miljø og bærekraft, og prioritere disse verdiene i sin virksomhet og markedsføring". Nytt handlingsprogram ble deretter vedtatt i sin helhet (se vedlegg 5). ALLMØTE HØST

14 7 Presentasjon til elektronisk urnevalg Sverre Reikvam orienterte i saken. Han informerte om systemet i ClassFronter. Det er nå laget et eget valgrom hvor man kan lese presentasjoner til de som stiller til valg samt avgi sin stemme. Det må imidlertid av tekniske grunner endres på 65 i vedtektene angående tidspunktet for stemming. Klokken 24:00 var et problem å få lagt inn i ClassFronter. Det ble fremmet et endringsforslag fra Sverre Reikvam "Endre åpningstid på valg til kl 23:59 evt. 00:01". Reikvam ønsket en evaluering etter dette første elektroniske urnevalget. Det kom et spørsmål om det var oversatt til engelsk på valgsiden? Reikvam kunne opplyse at det var skrevet en forklaring på engelsk 7.1 Studentstyret NSU-Ås Nestleder Åsmund Frengstad Ole Jacob Kvissellien trakk seg Nils-Ener Lundsbakken Andreas Hjeltnes Benkeforslag Det ble trukket rekkefølge. Andreas Hjeltnes (vedlegg 1) - til stede og presenterte seg Nils-Ener Lundsbakken - til stede og presenterte seg Åsmund Møll Frengstad - til stede og presenterte seg Det ble stilt to spørsmål som alle kandidatene svarte på. 1. Hva gjør nettopp deg til en god nestleder, og hvordan vil du prioritere det Studentstyret jobber for ut mot studentene? 2. Har dere vært i militæret og hvis ikke, hvorfor ikke? Nils-Ener Lundsbakken ble etter avsluttet valg den 1. desember valgt som nestleder i Studentstyret. ALLMØTE HØST

15 7.1.2 Velferdsansvarlig Gori Gjini Linn Stabbetorp Benkeforslag Det ble trukket rekkefølge. Gori Gjini - til stede og presenterte seg Linn Stabbetorp (vedlegg 2) - til stede og presenterte seg Det ble stilt to spørsmål som begge kandidatene svarte på: 1. Hva slags rolle tror du at du vil ha i Studentstyret, basert på dine personlige egenskaper? 2. Hvordan vil du håndtere det arbeidet du får tildelt, kontra det du selv ønsker å gjøre? Linn Stabbetorp ble etter avsluttet valg den 1. desember valgt som velferdsansvarlig i Studentstyret Styremedlem Sigurd Stenhaug Ueland Niclas Herlovsen Det ble trukket rekkefølge. Sigurd Stenhaug Ueland - til stede og presenterte seg Niclas Herlovsen - til stede og presenterte seg Det ble stilt to spørsmål som begge kandidatene svarte på: 1. Hvor mye arbeidsinnsats tror du at du vil legge ned i dette vervet? 2. NSUs likestillingskomité skal utarbeide et politisk dokument. Hvordan vil du få med studentene ved UMB sine synspunkter i dette dokumentet? Sigurd Stenhaug Ueland ble etter avsluttet valg den 1. desember valgt som styremedlem i Studentstyret. ALLMØTE HØST

16 7.2 Universitetsstyret ved UMB I Vedtektene for NSU-Ås del 1-2 Allmøte 56 står det følgende: "Ved valg til Universitetsstyret foretas det kjønnskvotering slik at kandidater av motsatt kjønn av den sittende representanten foretrekkes. Dersom det kun er kandidater av samme kjønn som den sittende representanten som stiller til valg, velges en av disse". Det skal velges mannlige representanter ved dette Allmøte. Det skal velges en fast og en vararepresentant. Fast representant: Harald Øvergaard Knut Ø. Høgetveit Det ble trukket rekkefølge. Knut Ø. Høgetveit (vedlegg 3) - til stede og presenterte seg Harald Øvergaard - til stede og presenterte seg Det ble stilt to spørsmål som begge kandidatene svarte på: 1. Hva slags forberedelser vil du gjøre uken før hvert US-møte når du også mottar en "stor blekke" sakspapirer? 2. Hvordan er din evne til å forhandle samt inngå kompromiss i en møtesituasjon? Harald Øvergaard ble etter avsluttet valg den 1. desember valgt som fast representant i Universitetsstyret. Vara representant: Ole Martin Steien Benkeforslag Ole Martin Steien ble valgt som vararepresentant i Universitetsstyret ved akklamasjon. 7.3 Studentdemokratiets valgnemnd Det skal velges to personer med virketid frem til Høstallmøtet Abraham Yohannes Adam Jenny Gulbrandsen Kandidatene ble valgt til studentdemokratiets valgnemnd ved akklamasjon. ALLMØTE HØST

17 7.4 Ordstyrere i Studentdemokratiet NSU-Ås Vervene er med virketid frem til Høstallmøtet Fast representant: Daniel Huth Ommundsen Benkeforslag Daniel Huth Ommundsen ble valgt til fast ordstyrer i studentdemokratiet ved akklamasjon. Vararepresentant: Bettina Laursen Benkeforslag Bettina Laursen ble valgt til vara ordstyrer i studentdemokratiet ved akklamasjon. 7.5 Delegater til NSUs Landsting Det skal velges tre landstingsdelegater og tre vararepresentanter. Faste representanter Knut Ø. Høgetveit Daniel Huth Ommundsen Åsmund Frengstad Kandidatene ble valgt ved akklamasjon. Vara representanter Maja Stade Aarønæs Ole Martin Steien Ingrid Ebne Benkeforslag Kandidatene ble valgt ved akklamasjon. 8 Eventuelt Maja Stade Aarønæs takket avtroppende Sts representanter, avtroppende US representant samt flotte møteledere. Det ble delt ut gaver og vin. Hun takket også for et fint møte. 8.1 Møteevaluering ALLMØTE HØST

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: Hhttp://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2009

Studenttingsmøte nr. 5~2009 Studenttingsmøte nr. 5~2009 Mandag 12. oktober 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Sørhellinga S 119 (2. etg.) møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2009, MANDAG

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Allmøte

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for NSO-ÅS

Vedtekter for NSO-ÅS Vedtekter for NSO-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 Elektronisk urnevalg...11 Del 1-4 Studentstyret...12 DEL 2 STUDENTTINGETS FORRETNINGSORDEN...14

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

It s better to be roughly right, than perfectly wrong. Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved

It s better to be roughly right, than perfectly wrong. Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved It s better to be roughly right, than perfectly wrong Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås V E D T E K T E R Sist

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2012

REFERAT Allmøte vår 2012 Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap P REFERAT Allmøte vår 2012 Onsdag 2. mai 2012 kl 12.15 kl 15.00 i Festsalen

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III Studentting 1 2014 Mandag 10. februar 2014 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2014, MANDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 KOOPERATIVET SA Tirsdag 5. april 2016, kl. 17:30 20:00 1 Saksliste og dagsorden Åpning og velkomst v/styreleder Alexandra Devik Sak 01-16 Konstituering av årsmøte a) Valg av ordstyrer

Detaljer

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet?

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? Studentdemokratiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? ved Maja Stade Aarønæs Leder i Studentstyret NSU-Ås 18. mars 2009 Universitetet

Detaljer

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES 20.5.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK-30.4.2010 Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Birger Solberg

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2008

Studenttingsmøte nr. 6~2008 Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU... UDISKUSJONSSAKERU...

Detaljer