Studenttingsmøte nr. 5~2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 5~2009"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 5~2009 Mandag 12. oktober 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Sørhellinga S 119 (2. etg.) møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 12. OKTOBER KL. 18:15 PÅ SØRHELLINGA S 119 (2.ETG.) FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 0951 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS GODKJENNING AV REPRESENTANTER REFERATSAKER ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV ORDSTYRER I STUDENTDEMOKRATIET RAPPORTERING OM VALG AV DELEGAT TIL SAIHS ÅRSMØTE VEDTAKSSAKER RESOLUSJON OM BOLIGSITUASJONEN FOR STUDENTER VED UMB RESOLUSJON OM LESESALSITUASJONEN VED UMB VALGT VS. ANSATT REKTOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER DISKUSJONSSAKER STUDENTTINGETS ØNSKER OG PRIORITERINGER VEDR. UMBS BUDSJETT FOR ORIENTERINGSSAKER VERV TIL VAL PÅ ALLMØTET OPPSTARTSSEMINAR EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Resolusjon om boligsituasjonen for studenter ved UMB 2. Resolusjon om lesesalsituasjonen ved UMB 3. Forslag til Studenttingets innstilling til spørsmålet om valgt eller ansatt rektor ved UMB 4. Forslag til fordeling av tilleggsmidler fra velferdsmidlene

4 0951 Konstituering Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra forrige møte legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Godkjenning av representanter Under behandling av sak 0941.B Godkjenning av representanter på ST-4/09 var ikke oversikten over antall studenter per institutt klar for høsten 2009 og konstitueringen av Studenttinget baserte seg derfor på tall fra skoleåret 08/09. Studentstyret har nå mottatt oppdaterte tall fra Opptakskontoret som presenteres her: Institutt Antall plasser i Studenttinget høst 09 Antall studenter Antall plasser i Studentting IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR NORAGRIC

5 Fordelingsnøkkel for sammensetning av Studenttinget er som følger: hvert institutt tildeles det antall representanter som gjenspeiler instituttets størrelse. 1 til 299 studenter utgjør to representanter på Studenttinget. Man øker til tre representanter ved over 300 studenter på instituttet, fire representanter ved over 500 studenter og så videre. Med utgangspunkt i de nye tallene vil Insitutt for naturforvaltning (INA) øke sin representasjon med én representant da de har over 300 studenter i høst. INA vil da ha tre representanter på Studenttinget. Endringer i studenttallet på andre institutt vil ikke føre til endringer i representasjonen på Studenttinget fra fjordåret Referatsaker Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Det vil kun være mulig å gi korte svar til direkte spørsmål. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: Interimsstyret ved studentrepresentanten 0953 Administrasjonssaker Valg av ordstyrer i studentdemokratiet Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Ordstyrerne har ansvar for å lede de seks Studenttingsmøtene i året, de to Allmøtene, samt eventuelle ekstraordinære Studenttingsmøter og ekstraordinære Allmøter. På vårallmøtet 2009 ble Sverre Reikvam og Kristin Skaar valgt som nye ordstyrere i studentdemokratiet. Høsten 2009 har Kristin Skaar gitt beskjed om at hun dessverre ikke har anledning til å fylle dette vervet. Videre har varaordstyrer Bettina Laursen sluttet som student ved UMB. Studenttinget må derfor velge en ny fast ordstyrer og en vara. Disse vervene vil ha virketid frem til høstallmøtet 2009 da det velges ny ordstyrer jf. 51 i vedtektene. Kandidater: Fast representant: Vararepresentant: 5

6 Rapportering om valg av delegat til SAIHs årsmøte Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Saken er utsatt fra ST-4 SAIH er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Gjennom høyere og uformell utdanning mobiliserer SAIH unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse. SAIH har både ansatte og frivillige aktivister. I SAIHs sekretariat i Oslo jobber åtte ansatte sammen med arbeidende leder og to nestledere. Styret møtes seks ganger i året. Landsrådet møtes tre ganger i året. SAIH har aktive lokallag ved ni læresteder over hele Norge. Studentstyret har i samarbeid med SAIH-Ås valgt internasjonalt ansvarlig i Studentstyret, Camilla Sæbjørnsen, til SAIHs årsmøte Vedtakssaker Resolusjon om boligsituasjonen for studenter ved UMB Saksforbereder: Linn Stabbetorp Vedta resolusjon om boligsituasjonen på UMB. Bakgrunn: De siste årene har studentmassen på universitetet økt hvert år. Fra i fjor økte antall studenter fra 3148 til 3251 studenter i år. Samtidig har det kun blitt bygget 160 nye hybler. De neste årene ser det ut til at studentmassen vil øke ytterligere blant annet som følge av fusjonen med Norges Veterinærhøyskole og en generell målsetting om økt opptak ved UMB. Førsteårsgarantien er en garanti hvor UMB garanterer at alle nye studenter ved universitet får hybel første året. I fjor høst resulterte økningen i antall nye studenter til at førsteårsgarantien ble sprengt. I år valgte SiÅs å slutte med prioriteringen av andre års internasjonale studenter ved tildeling av hybler. Dette medførte at alle internasjonale som i fjor bodde på Pentagon måtte flytte ut og at man i år hadde mellom flere hybler til rådighet når de nye studentene kom. Det gjorde at alle som kom opp i hovedopptaket og søkte om bolig innen 28. juli i år fikk tilbud om hybel. Likevel har flere nye studenter hatt problemer med å finne seg bolig fordi det er flere som har blitt tatt opp etter hovedopptaket. Ettersom Ås er en liten kommune med få innbyggere har ikke det private markedet kapasitet til å tilby nok boliger til en stadig økende studentmasse. På bakgrunnen av dette er det viktig at studentene kommer med tilbakemelding om at boligsituasjonen i Ås må bedres. Bolig er et viktig velferdstiltak for studenter og dersom flere og flere må pendle til Ås vil dette kunne påvirke det levende studentmiljøet. Studentstyret har sammenfattet en resolusjon til samskipnaden og UMB (vedlegg 1). I resolusjonen ber vi om at førsteårsgarantien må opprettholdes, at det må være nok boliger til neste års opptak og at det jobbes mer aktivt for å få bevilgninger til bygging av flere studentboliger. Eventuelle forslag til endringer/strykninger/tillegg i forslaget til resolusjon må leveres som skriftlige endringsforslag under behandling av saken på Studenttinget. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar resolusjon om boligsituasjonen for studenter ved UMB med de endringer som fremkom på møte. 6

7 Resolusjon om lesesalsituasjonen ved UMB Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Vedta resolusjon om lesesalsituasjonen ved UMB. Bakgrunn: Resultatene fra Trivselsundersøkelsen 2008 viser at studentene mener lesesaltilbudet har et forbedringspotensiale og at det generelt er for få lesesalplasser. Studenttinget har tidligere poengtert dette gjennom sitt innspill til resultatene i trivselsundersøkelsen (ST-sak ). Studentstyret mener problematikken rundt lesesaltilbudet bunner i to forhold: for få lesesalplasser og en ujevn fordeling av eksisterende lesesalplasser mellom studentgrupper. Slik vi ser det er det spesielt i eksamensperioden at kapasiteten er sprengt og vi ønsker derfor å fremme forslag om at det opprettes midlertidige løsninger i læresaler ol. i ukene før og under eksamensperioden. En forutsetning er da imidlertid at det legges til rette med skillevegger og skjerming i disse rommene. På sikt forventer vi at UMB bygger ut kapasiteten på det permanente lesesaltilbudet. Se vedlagte forslag til resolusjon (vedlegg 2). Eventuelle forslag til endringer/strykninger/tillegg i forslaget til resolusjon må leveres som skriftlige endringsforslag under behandling av saken på Studenttinget. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar resolusjonen om lesesalsituasjonen ved UMB med de endringer som fremkom på møtet Valgt vs. ansatt rektor Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken Vedta studenttingets innspill til spørsmålet om valgt vs. ansatt rektor ved UMB Bakgrunn: Knut Hove går av som rektor ved UMB 31. juli 2010 og det diskuteres hvorvidt ny rektor bør rekruteres ved valg eller ansettelse. Se saksfremlegg til Studentting 4 (sak ) for mer informasjon og argumentasjon. Med bakgrunn i dette ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av følgende seks studenter på ST-4: Knut Ø. Høgetveit Kåre Gunnar Fløystad Nils-Ener Lundsbakken (sekretær) Arne Fagersten Guro Aase Flemming Larsen Arbeidsgruppen har behandlet følgende problemstilling: Bør UMB rekruttere ny rektor ved valg eller ansettelse? 7

8 Det har vært arrangert to møter før sakspapirfristen til ST-5. På det første møtet ble det diskutert åpent rundt problemstillingen og hvilke faktorer det er viktig å ta hensyn til i dette spørsmålet. På bakgrunn av dette ble det formulert et forslag til innstilling som gruppa behandlet på siste møte. Gruppa stiller seg enstemmig bak den endelige innstillingen. Forslaget til innspill fra Studenttinget er vedlagt som vedlegg nr. 3. Eventuelle forslag til endringer/strykninger/tillegg i innstillingen må leveres som skriftlige endringsforslag under behandling av saken på Studenttinget. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar vedlagte forslaget til innspill til spørsmålet om valgt eller ansatt rektor ved UMB Tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Linn Stabbetorp Godkjenne tildelingen av tilleggsmidler fra velferdsmidlene for Bakgrunn: En komité nedsatt av Studenttinget har utarbeidet forslag til fordeling av tilleggsmidler fra velferdsmidlene. Forslaget ligger vedlagt (vedlegg 4). Om det er ønskelig kan et mer utfyllende fordelingsskjema leses på Studentstyrekontoret. Komiteen har bestått av: Velferdsansvarlig 2009 Internasjonalt ansvarlig 09/10 Økonomisjef Samfunnsstyret 2009 Tidligere komitemedlem 08/09 Representant valgt av ST-4-09 Representant valgt av ST-4-09 *Frafall ved komiteens møter. Linn Stabbetorp Camilla Sæbjørnsen Siri Emilie Kirsebom Strandman Shaun Victor Jack Pål Ryen Arild Sundt* Etter vårens tildeling av velferdsmidler satt Studenttinget igjen med kr ,- i tilleggsmidler, som skal fordeles på de ulike lag og foreninger ved UMB. Reglementet sier følgende om tilleggmidler: 3.4 Tilleggsmidler Alle ufordelte midler fra vårens tildeling overføres til tilleggsmidlene. ( ) Tilleggsmidlene deles ut til eventuelle nystartede lag/foreninger og lag/foreninger som har endt opp med et høyere aktivitetsnivå eller utgifter enn det som var ventet ved vårtildelingen. Dersom det står ubrukte midler på denne posten ved årets slutt skal disse overføres til Studentenes Velferdsfond ( ). Fordelingskomiteen hadde møte for fordeling av tilleggsmidler 23. og 24. september. 8

9 Totalt søkte 26 lag og foreninger om til sammen kr ,-. To av disse var ikke støtteberettiget. Den ene av disse søknadene ble levert inn for sent og den andre inneholdt ingen søknadssum eller budsjett. Åtte lag og foreninger som mottok grunnstøtte ved vårtildelingen søkte ny grunnstøtte i høst. I følge reglementet kan et lag eller forening kun motta støtte en gang i året (punkt 3.1 i Reglement for tildeling av velferdsmidler), og disse har derfor ikke blitt tildelt grunnstøtte i høst. Det har blitt søkt om støtte til reiser og interne julebord og komiteen har etter reglementet og hva som har blitt praktisert tidligere ikke støttet slike tiltak. Komiteen har dessuten nedprioritert lukkede arrangementer som blir arrangert for få personer, da komiteen mener at det er viktig at studentenes semesteravgift kommer flest mulig studenter til gode. Med den fordelingen som legges frem for ST-5/09 vil det ikke være noen midler å overføre til velferdsfondet. Forslag til vedtak: Studenttinget godtar fordeling av tilleggsmidler fra velferdsmidlene, høsten 2009, som fremlagt i vedlegg Diskusjonssaker Studenttingets ønsker og prioriteringer vedr. UMBs budsjett for 2010 Saksforbereder: Margrethe Valler Diskutere Studenttingets ønskede prioriteringer for UMBs budsjett Bakgrunn: Universitetsstyret behandler i høst UMBs budsjett for 2010, som vedtas på US-møtet 3. desember. Studentstyret ønsker Studenttingets prioriteringer og ta det med i innspillet som legges fram for neste US-møte 29. okt, og jobbes videre med fram mot vedtak. Momenter til diskusjon, forslag til områder som bør inn i budsjettet: - Heve nivået og mer helhetlig kildesortering på campus - Karrieresenter (med bedre karriereveiledning) for studenter - Sikre tilstrekkelig lesesalplasser - Økonomisk kompensering til studentdemokratiet da støtten fra NSU vil bli mindre fra 2010 grunnet sammenslåingen med StL - Støtte til studentorgansamarbeidet for å bedre deres synergi til det beste for alle studenter Studentstyret ønsker konkrete tilbakemelding med prioriteringsrekkefølge på overstående punkter, og eventuelt flere punkter. 9

10 0956 Orienteringssaker Verv til val på Allmøtet Saksforbereder: Sigurd Stenhaug Ueland Å orientere Studenttinget om verv som skal fyllast på Allmøtet i haust. Verv på val: - Nestleiar Nestleiar arbeidar på heiltid, noko som betyr at ein slepp å tenkje på eksamenar. Vervet er et av dei mest allsidige av alle vervane i Studentstyret, noko som betyr stort spelerom, men også mykje ansvar. Nestleiaren jobbar med studentpolitiske sakar, organisatoriske sakar og læringsmiljø. Som Nestleiar fungerar du som leiarens høgre hand, og skal steppe inn dersom leiaren er forhindra. Nestleiaren er også ein viktig medspelar for alt som skjer i Studentstyret og studentdemokratiet generelt. Nestleiar er eit verv med store utfordringar og mange sakar å ta tak i. Dersom du er opptatt av studiekvalitet, er dette vervet midt i blinken for deg. Nestleiar har møte kvar uke med studiedirektøren, og har i tillegg mykje kontakt med prorektor for utdanning, undervisningsleiarane og studentane i Studienemnda. Du har også gode moglegheiter for å knytte kontaktar utanfor campus. Nestleiar er ein del av fagpolitisk komité i Norsk Studentunion med representantar frå alle dei andre NSU-laga i landet. Nokon av sakane Nestleiaren jobbar med er å sytte for skolering og kontinuitet blant tillitsvalte, ved blant anna overlappingsseminara, avspark (kick-off) og liknande. Ein sit også med hovudansvaret når det gjeld studentrepresentasjon i dei ulike styrar, råd og grupper. Nestleiar er i tillegg ansvarleg for informasjonsflyten frå Studentstyret til andre tillitsvalte og studentar elles. Har du ein fetisj for fagpolitiske og/eller prinsipielle sakar, og likar å diskutere? Då bør du bli Nestleiar. Interessert? Har du noko du undrar på? Kontakt avtroppande Nestleiar: Nils-Ener Lundsbakken, tlf: , e-post: - Velferdsansvarleg Velferdsansvarleg skal sjå til at studentvelferda står høgt på dagsorden ved UMB. Man skal saman med velferdskomiteen fordele velferdsmidlane til nytte for flest mogleg studentar, og i tillegg følgje opp samarbeidet med SiÅs, med spesiell fokus på kantinar, bustadar og det psykososiale tilbodet. Dette er noko av det ein Velferdsansvarleg jobbar med. Det fyste mange tenkjar på når dei høyrar velferdsansvarleg, er fest, fyll og fanteri på Bodegaen. Dette er sjølvsagt feil! Vervet har lite eller ingenting med dette å gjere. Studenttilveren kan vere ein grå og kjedeleg tilvere, plassert litt på sida av det norske samfunn (og verkelegheita). Slik ville det i alle fall ha vore, dersom vi ikkje hadde hatt den velferdsansvarlege til å filleriste samskipnaden og universitetsleiinga litt, til dei forstår at studentvelferd også er noko meir enn at Samfunnet arrangerar konsert på onsdag og flatfyll på fredag 10

11 UMB og SiÅs må ta omsyn til alle studentane, kvar einaste dag. Som velferdsansvarleg har man som hovudoppgåve å oppretthalde ein konstruktiv dialog med SiÅs, og å ha kontakt med UMB leiinga gjennom Læringsmiljøutvalet (LMU). Alt dette må gjerast for å sjå til at studentanes interesser tas vare på. Gode studentbustader, velfungerande kantinar, helsetilbod på campus og eit godt læringsmiljø, det er velferd, det! Er du misfornøgd med noko av det som er nemnt ovanfor, har du gode moglegheiter til å GJERE noko med dette gjennom vervet som velferdsansvarleg. I tillegg til dette har man ein del praktiske oppgåver, blant anna organisering og førebuing i samanheng med tildeling av velferdsmidlane. Dette vervet kan absolutt anbefalast! Man møter studenttillitsvalte frå heile landet gjennom NSU sine samlingar. Vervet er morosamt, lærerikt og utrolig givande! Så hugs: Studentvelferda finner man ikkje berre på botnen av eit ølglas (sjølv om det kan virke slik natt til laurdag), men overalt på eit campusområde der studentane trivast! Vervet kompenserast med 20 % av Leiar og Nestleiar sin lønn. Er du oppteken av at studentane skal ha eit så godt velferdstilbod som mogleg på campus, er vervet som Velferdsansvarleg midt i blinken for deg! Interessert? Har du noko du undrar på? Kontakt avtroppande Velferdsanvarleg: Linn Stabbetorp, tlf: , e-post: - Styremedlem Styremedlem er eit verv for deg som er nysgjerrig, - som ynskjer å komme inn i studentdemokratiet og bli kjent med nye engasjerte folk. Det forventast er at man møter opp på Studentstyremøta, Studenttinget, Allmøta og anna som er i regi av Studentstyret. Mange ser på dette som ein inngangsportal for andre verv seinare. Det som skilje styremedlemmet frå dei andre medlemmane av Studentstyret, er at man ikkje har nokon faste ansvarsområdar. Slik står man dermed rett fritt til sjølv å velje dei sakane man ynskje å jobbe med, i samarbeid med studentstyret. Er man litt usikker på om man vil ta steget inn i Studentstyret og studentpolitikken, kan stillinga som styremedlem vere eit springbrett for deg. Man lærer fort korleis systemet fungerar, noko som gjer at det blir lettare å gå til andre stillingar i studentdemokratiet seinare. Styremedlemmen har tre oppgåver fastsett: - Halde seg oppdatert på studentstyrets arbeid. - Støtte dei andre i styret ved behov og forfall. - Representant i NSUs likestillingskomité (Styremedlem valt på hausten). Kontakt avtroppande styremedlem: Sigurd Stenhaug Ueland, tlf: , e-post: 11

12 - Representant i Universitetsstyret Det er her man leikar med dei store gutane. I Universitetsstyret er man med på å slå gjennom vedtak som får følgjer for alle på UMB. Her sit man saman med ein student til, ein gruppe tilsette, samt dei eksterne medlemmane. Sidan det er kjønnskvotering, og det er ein gut som er avtroppande nå, trengs det ein gut denne gongen. Universitetsstyret består av 11 personar; rektor, 1 stipendiat/midlertidig tilset, 2 vitskapelig tilsetje, 1 teknisk/administrativ tilsett, 4 eksterne representantar og 2 studentar. Vervet inneberar mykje møteverksemd. Sakspapira mottar du en uke før møtet. Frem til du setjar deg ned i det grøne styrerommet på Cirkus, er det mykje jobbing med førebuing og diskusjon av sakane. Særleg samarbeidar du tett med den andre studenten i styret, men også andre som den aktuelle sakane gjelder for er det lurt å prate med. I tillegg samarbeidar du mykje med Studentstyret. Utover styremøta har du referatplikt til Studenttingets 6 møtar i året, samt til Allmøte 2 gongar i året. Du blir også invitert til Toppmøta og instituttstyrestudentrepresentantlunsj. Gjennom Kollegieforum (KOF) samarbeidar du med studentar i styrane ved de andre universiteta i Noreg. Dette betyr reising for å besøke kvarandre. Universitetsstyret er det høgaste organet ved UMB, det betyr at det fattas vedtak i dei strategisk og økonomisk viktige sakane som angår UMB. Universitetsstyret vedtar for eksempel også rammene for marknadsføringa av studia. Det betyr at universitetsstyret får presentert eit budsjett med ein forklaring til korleis pengane skal brukast. Så blir dette diskutert på styremøte og ein sum pengar blir sett av. Universitetsstyret går ikkje inn og bestemmer detaljar som kva studiemessar som skal vitjast eller korleis studiekatalogen skal sjå ut. Arbeidet med vervet blir kompensert med eit honorar, på lik linje med dei andre styremedlemmene. Kontakt avtroppande universitetsstyrestudent: Harald Øvergaard, tlf :, e-post: - Studentdemokratiets valnemnd Kjenner du mange folk frå forskjellige grupper, eller ynskjer du å bli kjent med folk? Da er dette tingen for deg! Jobben går ut på å finne kandidatar til dei ulike vervane det skal veljast kandidatar til på Studenttinga og Allmøta. Funksjonstid eit år, her trengs det to personar. Ta kontakt med Jenny Marie Guldbrandsen, tlf: , e-post: - Delegatar til Stiftelsesmøtet ei historisk hending! Våren 2010 skal Norsk studentunion (NSU) slå seg saman med Studentenes landsforbund (StL). Stiftelsesmøtet er eit oppstartsmøte for den nye studentorganisasjonen, tilsvarande NSU sitt landsting og StL sitt landsmøte. Stiftelsesmøtet vil vare i fire dagar, april 2010 og haldast i Oslo. Frå UMB skal det veljast tre representantar. På Stiftelsesmøtet skal det diskuterast ein del over ulike sakar, som for eksempel vedtekter, arbeidsprogram og prinsipprogram. Det skal og veljast nytt arbeidsutval for den nye organisasjonen, samt ein del ulike komitear. Ta kontakt med Nils-Ener Lundsbakken, tlf: , e-post: 12

13 Oppstartsseminar Saksforbereder: Camilla Sæbjørnsen Å orientere Studenttinget om oppstartsseminar oktober i Drøbak med de ulike studentorganene på UMB. Bakgrunn: Våren 2008 ble det bestemt at man skulle samle alle studentorganer til et oppstartsseminar med et spesielt valgt tema. Samfunnsstyret, studenter fra SiÅs styret, UKE-styret, Studentstyret, ISU og studentrepresentantene i Universitetsstyret ble invitert. Dette arrangeres hvert semester. I høstsemesteret er Studentstyret arrangør, mens Samfunnsstyret i vårsemesteret. Seminarene skal være en arena hvor de ulike styrene skal snakke om felles utfordringer og målet med seminaret er å bedre samarbeidet mellom de ulike studentorganene. I vår var dette tema for prosjektoppgaven i emnet AOS234 Studenter i ledelse, et spesialkurs for tillitsvalgte studenter som avholdes hvert vårsemester. Det ble skrevet flere oppgaver der studentene diskuterte hva som var hensiktsmessig bruk av lokaler, om styrene burde slås sammen og eventuelt flyttes til samme sted. Per i dag har Studentstyret, ISU og SiÅs styret kontor på posten, mens UKE styret og Samfunnsstyret holder til på Samfunnet. Professor Per Ove Røkholt (emneansvarlig i AOS234) og flere andre vil holde innlegg om temaet og det vil bli arrangert paneldebatt og gruppediskusjoner. Det vil bli orientert muntlig på Studenttinget om hva som kom frem av seminaret Eventuelt Møteevaluering 13

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2008

Studenttingsmøte nr. 6~2008 Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU... UDISKUSJONSSAKERU...

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2011

Studenttingsmøte nr. 5~2011 Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på studentting 6-2010 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 Mandag 19. mars 2012 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtereferat er også å finne på: http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2012,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2012

Studenttingsmøte nr. 1~2012 Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/sakspapirer-for-studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på studentting 3-2009 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 5 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00 Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 1 2 STUDENTTING 3-2013, MANDAG 15. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen Studentting 6 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november 2016 Gjesteserveringen Campus Adamstuen BUSS GÅR FRA STUDENTPOSTEN OPPMØTE KL 16.15. Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Tid Stad Til stades med stemmerett 12. oktober 2016 kl.16.00-17.20 BK 220 VIP AHL: Trym Nikolas Rimmen og Henny Elisabeth Sandvik AMF: Sindre Reinholt

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 5-2013, MANDAG 14. OKTOBER KL. 17:15 I TF 102, FLØY III. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III Studentting 1 2014 Mandag 10. februar 2014 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2014, MANDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 1. møte, 30.09.15. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 03-15/16:

Detaljer

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet?

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? Studentdemokratiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? ved Maja Stade Aarønæs Leder i Studentstyret NSU-Ås 18. mars 2009 Universitetet

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2009

Studenttingsmøte nr. 6~2009 Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 Mandag 14. november 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2011, MANDAG 14. NOVEMBER KL. 17:15

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll

Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer