Studenttingsmøte nr. 6~2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingsmøte nr. 6~2007"

Transkript

1 Studenttingsmøte nr. 6~2007 Mandag 19. november 2007 kl. 18:15 kl. 22:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Se utvidet møtetidspunkt møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet

2 2

3 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU... UDISKUSJONSSAKERU... UGODKJENNING URESOLUSJONEN UDATO UELEKTRONISK USAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 19. NOVEMBER KL. 18:15 BT-BYGGET BT3A.16 FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: HUhttp://www.umb.no/studentdemokratietU Registrering fra klokken 18:00! U0761 U 4 U U AV INNKALLING OG DAGSORDENU... 4 U0761.2U UGODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTEU... 4 U0761.3U UOPPNEVNELSE AV TELLEKORPSU... 4 U0762U UREFERATSAKERU... 5 U0763U UADMINISTRASJONSSAKERU... 5 U0763.1U UVALG AV REPRESENTANTER TIL FORSKNINGSNEMNDAU... 5 U0763.2U UVALG AV REPRESENTANTER TIL STUDIENEMNDAU... 6 U0763.3U USTYRINGSGRUPPE FOR SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNINGU... 7 U0764 U 7 U0764.1U UBUDSJETT FOR 2008U... 7 U U COCA-COLA UT AV UTDANNINGSINSTITUSJONENE NÅ! U... 8 U0764.3U ULÆRINGSMILJØTILTAK FOR STUDENTENEU U0764.4U USTØTTEERKLÆRING TIL STUDENTER I VEST-SAHARAU U0765 U 12 U0765.1U UHANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET VÅREN 2008U U0765.2U USTUDERE I UTLANDET?U U0765.3U USIÅS KANTINETILBUDU U0766U UORIENTERINGSSAKERU U U FOR STUDENTTING OG ALLMØTE VÅREN 2008U U0766.2U UINFORMASJON OM ALLMØTETU U U VALG.U U0767U UEVENTUELTU U0767.1U UMØTEEVALUERINGU VEDLEGG: 1. Nina K. Stein Helland presentasjon 2. Åsmund Frengstad - presentasjon 3. Daniel Huth Ommundsen presentasjon 4. Budsjettforslag for Handlingsprogram for høsten

4 0B0761 Konstituering Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland 7B Godkjenning av innkalling og dagsorden 8B Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside (HUwww.umb.no/studentdemokratietUH) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. 9B Oppnevnelse av tellekorps

5 1B0762 Referatsaker Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Det vil kun være mulig å gi korte muntlige referater på Studenttinget. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentunion (NSU) 2B0763 Administrasjonssaker 10B Valg av representanter til Forskningsnemnda Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland Velge studentrepresentanter til Forskningsnemnda ved UMB. Forskningsnemnda (FoN) er UMB sitt forskningspolitiske organ som skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker. FoN behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. FoN er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved UMB sin forskningsvirksomhet. Forskningsnemndas ansvar inkluderer: forskningsformidling, utviklingsarbeid, eksternfinansiert forskning, internasjonal forskning og næringsutvikling. 5

6 UFoN består av 13 medlemmer med følgende sammensetning: Leder oppnevnt av Universitetsstyret Forskningsledere fra instituttene To representanter for studentene Én representant for stipendiatene Én representant fra de tilsatte i teknisk og administrative stillinger Det skal velges én fast studentrepresentant og én vararepresentant til FoN. De tiltrer 1. januar 2008 og innehar vervet i ett år. UKandidater Fast representant: Vara representant: 1B Valg av representanter til Studienemnda Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland Velge representanter til Studienemnda ved UMB. Studienemnda er UMB sitt utdanningspolitiske organ. Studienemnda skal gi råd og innspill til Universitetsstyret i strategiske saker som gjelder utdanning. UStudienemnda består av: Leder oppnevnt av Universitetsstyret Undervisningsledere fra instituttene Én representant for stipendiatene Én representant for de tilsatte i tekniske og administrative stillinger Fem representanter for studentene (to faste representanter velges på ST-3) Det skal velges tre faste representanter og fem vara representanter. De tiltrer sine verv 1. januar 2008 og sitter for ett år. UKandidater Fast representant: Nina K. Stein Helland presentasjon se vedlegg 1 Åsmund Frengstad - presentasjon se vedlegg 2 Vara representant: Daniel Huth Ommundsen presentasjon se vedlegg 3 6

7 12B Styringsgruppe for Senter for etter- og videreutdanning Saksansvarlig: Nina K. Stein Helland Velge en fast representant og en vararepresentant til styringsgruppe for etter- og videreutdanning. Lov om universiteter og høyskoler pålegger alle universitetene å tilby etter- og videreutdanning innefor egne ansvarsområder. Det innebærer i praksis at UMB ikke bare skal gi en grunnutdanning av høy kvalitet, men også etter- og videreutdanning som blant annet kan bidra til at kandidatene kan holde seg faglig oppdatert og kvalifisert til å møte nye utfordringer og oppgaver. Styringsgruppen for Senter for etter- og videreutdanning skal være et rådgivende organ for UMBs etter- og videreutdanningsvirksomhet. I styringsgruppen diskuterer man aktuelle saker og vedtar fordeling av bevilgninger som instituttene ved UMB kan søke om til etter- og videreutdanning innen sine fagfelt. Styringsgruppen har cirka fire møter årlig. Universitetsstyret fattet vedtak 27. oktober 2005 om oppnevning av ny styringsgruppe for perioden Studentrepresentantene i styringsgruppen skal nå byttes ut. Det skal velges en fast representant og en vararepresentant. Vervet tiltres og avsluttes UKandidater Fast representant: Vara representant: 3B0764 Vedtakssaker 13B Budsjett for 2008 Saksansvarlig: Fredrik Moen Haaland Å vedta Studentstyrets budsjett for Innledning: UInntekter:U I UMBs budsjettforslag for 2008 har man økt posten om inkluderingsmidler med 50 %. Dette er vi svært glade for. Ellers har vi måttet øke inntekten fra semesteravgiften som følge av økte utgifter. UPersonalkostnader:U Som følge av et vedtak på ST-5/06 er godtgjørelsen til Studentstyret basert på prosentsatser av SiÅs' lønnstrinn 1. Etter lønnsoppgjøret våren 2007 har våre personalkostnader økt. 7

8 UAndre driftskostnader:u Dette er de midlene Studentstyret til enhver tid disponerer. 6501: Utstyr som PC, telefon m.m. 6710: Deltakeravgifter, reiseregninger m.m. 6801: Kontorrekvisita, aviser, kopimaskin m.m. Kopimaskinen koster oss ca 15'000 kr i året 6821: Brosjyrer, intern velferd, støtte til ulike formål, inventar m.m. 6901: IP-telefoni har senket utgiftene betraktelig. Porto er hovedsaklig for utsending av sakspapirer til andre lokallag i NSU m.m 7350: Reiser, div.servering, m.m 7530: Kopiering og servering til Studentting, Allmøter, Instituttstyrerepresentantluns m.m. 7700: Forbruksmateriell, kaffe/te, sosiale arrangementer, gaver m.m NSU kontigent: 40 kr pr student pr semester, beregnet ut fra et anslag på 2800 semesterregistrerte studenter pr 15. september UKulturelle og sosiale tiltaku: Etter at støtten fra UMB til ISU ble gjort om til inkluderingsmidler falt grunnstøtten deres bort og de baserer seg nå kun på velferdsmidler. Om UMB vedtar økningen i inkluderingsmidlene ønsker vi å gi deler av denne økningen til ISU. Ved siden av dette ønsker vi å heve støtten til UMBI med kroner til totalt kroner som følge av høy aktivitet og et stramt budsjett. Budsjettforslag for 2008 se vedlegg 4. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar budsjettet for B Resolusjonen Coca-Cola ut av utdanningsinstitusjonene nå! Saksansvarlig: Studentlaget for Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom i Ås Den 18. oktober 2007 hadde Studentlaget for Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom i Ås i samarbeid med Attac Norge invitert foredragsholderen Amit Srivastava fra India Resource Center til UMB. Han holdt et foredrag om den internasjonale kampanjen mot Coca- Cola, med særlig fokus på de overgrep selskapet har gjort i India. Den internasjonale kampanjen går ut på å legge press på Coca-Cola Company i flere land for å hindre flere overgrep. I den anledning har Studentlaget for Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom i Ås besluttet å fremme denne saken for studenttinget. Coca-Cola er et av verdens største transnasjonale selskap. Med et årlig overskudd på 15 milliarder dollar og 117 fabrikker lokalisert rundt om i verden, har Coca-Cola en dominerende stilling i brusmarkedet. Selskapet har kjøpt opp lokale brusprodusenter verden over, og flytter mye av produksjonen fra nord til land i sør, der arbeidsrettighetene og miljøet ikke vernes like sterkt som i nord. Det er nettopp i disse områdene Coca-Cola har et stygt rulleblad. 8

9 På tross av selskapets brudd på arbeidsrettigheter, og brusens dokumenterte helseskadelige virkninger har universiteter, høyskoler og videregående skoler rundt om i landet inngått omfattende distribueringsavtaler med Coca-Cola. Gjennom Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) sin avtale med selskapet er Coca-Colas brusautomater plassert i undervisningsbygg, studentboliger, og på samfunnet. I tillegg selges Coca-Cola produkter i alle SiÅs sine kantiner. Problemet med avtalen er at selskapet står for verdier studenter i Ås ikke kan forsvare: En hensynsløs markedslogikk der arbeideres rett til å organisere seg i fagforeninger for å sikre grunnleggende arbeidsrettigheter ikke respekteres, og der jakten på høyest mulig profitt forsvarer forurensing og omfattende miljøødeleggelser. UMotarbeidelse av fagforeninger Coca-Cola har i økende grad blitt assosiert med påstander om at selskapet motarbeider fagforeningenes arbeid. Det verste tilfellet er i Colombia, der paramilitære med dokumenterte forbindelser til regjeringen regelmessig har bortført, torturert og myrdet fagforeningsledere. Siden 1990 har åtte arbeidere på Coca-Cola tapperier i Colombia blitt drept av disse paramilitære, og over hundre arbeidere har mottatt dødstrusler. Selskapet har i tillegg motarbeidet fagforeninger og deres arbeid i Tyrkia, Pakistan, Nicaragua, Peru, Guatemala og Russland. UMiljøødeleggelser Produksjonene av Coca-Cola krever tilgang på store mengder vann, siden det kreves nesten 3 liter vann for å lage én liter Coca-Cola. Dette inkluderer ikke bare vann til drikken i seg selv, men også til industriell rensing og andre formål. Arbeidet for kontroll over vannressursene er derfor en viktig del av selskapet strategi. Selskapets kamp for kontroll over vannressursene har hatt alvorlige konsekvenser for lokalsamfunn gjennom å ødelegge mulighetene til å livnære seg på jordbruk. Spesielt alvorlig er selskapets utnyttelse av vannressurser i India, i regionene Rajastan, Uttar Pradesh, Kerala og Maharashtra. I disse områdene har Coca-Colas virksomhet bidratt til å forverre vannmangelen i områder som allerede lider av mangel på vannressurser og nedbør. Coca-Colas virksomhet har ført til uttørking av vannressurser på grunn av overforbruk av vann, og forurensning av vannressurser. UTenke globalt - handle lokalt På bakgrunn av den informasjonen og dokumentasjonen over Coca-Colas virksomhet bør SiÅs og UMB ta ansvar. UMB og SiÅs bør bruke sin forbrukermakt til å støtte selskap som respekterer arbeidsrettigheter og miljøet. For å iverksette rettferdig handel kreves det mer enn store ord, det kreves også handling. Dersom vi må kutte avtale med et selskap fordi de fører en skitten forretningsvirksomhet er dette legitimt. Ved å kutte avtalen med Coca-Cola viser vi at vi bryr oss, og at vi prioriterer selskap som setter etiske retningslinjer framfor profitt. Kilder: Coca-Cola: Den alternative rapporten, utgitt av Attac Norge. 9

10 Andre studentting i Norge har allerede vedtatt lignende resolusjoner, eller det arbeides for å fremme resolusjon. NSU i Bergen vedtok: Når kontrakten med Coca-Cola Company går ut ønsker vi at eventuelle reforhandlinger skal innebære vurderinger av miljøhensyn og menneskerettigheter basert på faktiske opplysninger. Dette skal gjelde for alle avtaler SiB inngår. Forslag til vedtak: Coca-Cola ut av utdanningsinstitusjonene nå! Ved utgangen av SiÅs kontrakt med Coca-Cola Company i 2009 ønsker vi at det skal stilles krav om at faktiske overgrep mot miljø og menneskerettigheter skal rettes opp før eventuelt en ny avtale reforhandles. Slike krav skal gjelde for alle avtaler SiÅs inngår med leverandører. 15B Læringsmiljøtiltak for studentene Saksansvarlig: Daniela O. Fuentes og Nina K. Stein Helland Flytte diskusjonssak angående læringsmiljøtiltak for studentene fra ST-6 til ST-3. Læringsmiljøutvalget (LMU) prioriterer hvert år ulike tiltak for å bedre læringsmiljøet for studentene ved UMB. Hvilke tiltak som skal prioriteres, samt et budsjett for dette, fremmes i forbindelse med behandlingen av budsjettet i Universitetsstyret (US). I november hvert år vedtar US budsjettet til UMB for kommende år. På det første LMU møtet etter nyttår, prioriterer LMU på nytt tiltakene etter hvor mye som faktisk ble bevilget gjennom budsjettet av US. Tidligere har Studenttinget diskutert hvilke tiltak studentene ønsker at LMU skal prioritere på ST-6. Dette har vist seg å være for sent i forhold til saksbehandlingen i LMU og US. For å kompensere for dette har man tidligere diskutert hvilke læringsmiljøtiltak man ønsker to år fram i tid, dvs at man i 2006 prioriterte for Dette synes nåværende Studentstyre at er svært uheldig fordi man i LMU da må argumentere for ønsker som er gått ut på dato. Studentstyret mener derfor at man bør flytte saken læringsmiljøtiltak for studentene fra ST-6 til ST-3. Det vil da bli kortere tid mellom saken er oppe i Studenttinget og behandlingen av saken i LMU. Dette vil styrke det videre arbeidet i LMU og studentrepresentantenes forhandlingsstyrke i utvalget. I arbeidet med neste års prioriteringer av læringsmiljøtiltak i LMU har studentrepresentantene lagt prioriteringene fra Studenttinget i 06/2006 til grunn. Forslag til vedtak: Diskusjonssak angående læringsmiljøtiltak for studentene flyttes fra ST-6 til ST-3. Dette innebærer å flytte 116 c. Forslag til LMU-tiltak for neste år til nytt punkt d under 122 i Studenttingets forretningsorden. 10

11 16B Støtteerklæring til studenter i Vest-Sahara Saksansvarlig: Torunn Berg 22. november arrangerer Studentstyret NSU-Ås et åpent møte med Rabab Amidane som er en student fra Vest-Sahara. Amidane er en av mange sahrawiske studenter som kjemper mot marokkanske myndigheters behandling av Vest-Saharas befolkning. I anledning hennes besøk, og ikke minst den vanskelige situasjonen i Vest-Sahara ønsker vi å gi vår støtte til studenter i Vest-Sahara. Støtteerklæringen: Konflikten i Vest- Sahara og det sahrawiske folks kamp for frigjøring strekker seg tilbake til 1975, da de spanske kolonistene trakk seg ut fra området. I 1976 okkuperer Marokko Vest- Sahara i strid med både Folkeretten og en rekke resolusjoner vedtatt i FNs sikkerhetsråd. Ifølge FN er Vest-Sahara Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Etter Marokkos folkerettsstridige okkupasjon av Vest-Sahara, der hundretusener av sahrawier ble jaget ut av området, har flertallet av den sahrawiske befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. Tilstanden her er svært vanskelig, og flyktningene er helt avhengig av internasjonal hjelp, noe som har blitt sterkt svekket de siste årene. Selv etter mer enn 30 år under okkupasjon fremstår konflikten fortsatt som uløst, og det er grunn til å spørre seg om hvorvidt det internasjonale samfunn har lagt nok press på Marokko for at Vest-Sahara skal bli fritt, og at de alvorlige bruddene på menneskerettigheter skal opphøre. Situasjonen i det okkuperte Vest-Sahara er i dag svært vanskelig, og befolkningen blir daglig møtt av menneskerettighetsbrudd, med alvorlige brudd på ytrings- og organisasjonsfriheten. Vest-Sahara er i dag delt i to av en 2200 kilometer lang mur, oppført av den marokkanske hæren, og områdene helt øst og sør i landet er okkupert av motstandsbevegelsen Front 1 PolisarioF F, som tidligere kjempet mot spanjolene. Denne muren hindrer kontakt mellom flyktningleirene og befolkningen i Vest-Sahara. I dag gjør både Marokko og Front Polisario krav på territoriet, i strid mot sahrawienes ønske om selvbestemmelsesrett, og resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og generalforsamlingen om retten til selvbestemmelse. Studenter, lærere, journalister og politisk organiserte som tar opp selvstendighetsspørsmålet risikerer fengsling og/eller nektes å utgi sine publikasjoner. I tillegg til dette fengsles menneskerettighetsaktivister uten rettferdige rettssaker. Situasjonen for sahrawiske studenter er i dag uholdbar, og menneskerettighetsrapporter og rapporter fra media stadfester at sahrawiske studenter blir systematisk trakassert, i tillegg til at de nektes talefrihet. Som en protest mot dette har studenter fra læresteder over hele Marokko og Vest-Sahara kjempet mot marokkanske myndigheters behandling av Vest-Saharas befolkning under fredelige demonstrasjoner, men har blitt møtt av store politistyrker, vold og tåregass. I tilfeller der studentene blir fengslet, blir de satt i overfylte fengsler, uten mulighet for å studere eller ta eksamener. Deres rett til utdanning blir ikke respektert, og selv om noen blir overført til fengsler i Marokko, der det er mulig å studere, gjelder dette kun et fåtall. 1 Nord-Afrikansk frigjøringsbevegelse som arbeider for å frigjøre Vest-Sahara fra Marokko. 11

12 Studenttinget NSU-Ås fordømmer Marokkos overgrep i det okkuperte Vest-Sahara, og krever at menneskerettighetene respekteres. Vi oppfordrer den norske regjering til å legge press på den marokkanske regjeringen for at Vest-Sahara skal bli fritt. Vi krever også at Marokko respekterer sahrawiske studenters rett til bevegelses-, ytrings og organisasjonsfrihet, og at studenter i fengsel får mulighet til å studere og ta eksamener. Studenttinget NSU-Ås krever videre øyeblikkelig frigjøring av Vest-Saharas politiske fanger, og at FNs resolusjoner om sahrawienes rett til selvbestemmelse blir fulgt. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar støtteerklæringen. Støtteerklæringen vil sendes Utenriksdepartementet ved utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg. 4B0765 Diskusjonssaker 17B Handlingsprogram for Studentstyret våren 2008 Saksansvarlig: Julie Tangstad Studentstyret ønsker innspill fra Studenttinget om saker som skal være med på handlingsprogrammet for våren Hvert semester vedtar Allmøtet et handlingsprogram som setter rammene for Studentstyrets arbeid. Handlingsprogrammet er en liste over de sakene studentene ved UMB ønsker at Studentstyret skal prioritere å arbeide med i påfølgende semester. Handlingsprogrammet for våren 2008 skal vedtas på Allmøtet 28. november. Studentstyret ønsker at Studenttinget skal komme med forslag til saker som skal være med på handlingsprogrammet for våren Et eksempel på handlingsprogram (høsten 2007), se vedlegg 5. UMomenter til diskusjon: - Hvilke konkrete saker ønsker du/ditt fagutvalg at Studentstyret skal jobbe med til våren? - Er det saker som har stått på handlingsprogrammet fra i høst eller tidligere som bør videreføres for å holde kontinuitet i arbeidet til Studentstyret? Studentstyret tar saken til etterretning. 12

13 18B Studere i utlandet? Saksansvarlig: Liv Hatleli, studentrepresentant i NOVA student forum (NSF) Som studentrepresentant i NSF ville det vore ein styrke å få kartlagt grunnar til at færre og færre studentar reiser ut i løpet av studieopphaldet (både i Norden og verden elles). Med denne bakgrunnen vil det vera enklare å komme med tiltak for å auke utvekslinga frå universitetet. Både Kunnskapsdepartementet og sentraladministrasjonen ved UMB har presisert at alle studentar skal ha tilbod om å reise utanlands som ein del av bachelor- eller mastergraden (sjå Internasjonal strategi: Det låge søkartalet på NOVAkurs kan sjåast i samanheng med ein trend kor det kjem inn færre søknader for utveksling generelt. Frå studieavdelinga har det for eksempel komme signal om at talet studentar som reiser ut har gått dramatisk ned, og at det er yttarst få Erasmus søknadar i år. Det er i denne saken difor hensiktsmessig å sjå på all utveksling under eitt, og ikkje spesifikt NOVA kurs. UDet er fleire gode grunnar til kvifor ein vil studere i utlandet: For å utvikle språkkunnskap For å utvikle ein auka kulturforståing For å fremme personleg utvikling For å fremme fagleg utvikling For å ta fag som ikkje vert tilbydd ved UMB Det ser bra ut på CV og jobbsøknad Det tilfredsstillar eventyrlysta I forhold til dei andre universiteta ligg UMB under NTNU, UIB og UIO men over UIS og UIT vedrørande tal utreisande studentar (Statistikk for 2006, kjelde: NSD). UMoment til diskusjon: Kvar er det skoen trykkjer? - For dårleg fagleg rettleiing om utvekslingsmoglegheiter? - For få bilaterale avtaler, partnaruniversitet o.l.? - For mange obligatoriske fag i graden? Ville opne semester (fritt for obligatoriske fag) vera ei løysing? - Synleggjering: Utvekslingsmoglegheiter manglar i dei rettleiande studieplanane? - Språkbarriere? - Dårleg standard på utvekslingsopphaldet (Les: utveksling som fører til seinking i studiane). - Papirmølle: for mykje papirarbeid knytt til utveksling? - Uinteressant? 13

14 19B SiÅs kantinetilbud Saksansvarlig: Julie Heiberg Arnseth, Styreleder i SiÅs SiÅs ønsker med denne saken å få innspill fra studentene ved UMB vedrørende kantinetilbudet til SiÅs. Det er debatt om vår kantinedrift på campus om dagen, og i den sammenheng ønsker vi å få innspill til hvordan kantinetilbudet eventuelt kan forbedres. Studentstyret har også et punkt på deres handlingsprogram for høsten 2007 som heter: "Studentstyret skal i samarbeid med SiÅs jobbe for et bedre mattilbud på Campus", og det er i samarbeid med dem at denne saken blir fremmet for Studenttinget. SiÅs ønsker å legge diskusjonen og innspillene til grunn i videre arbeid, både på kort- og lang sikt. SiÅs kantiner Faktagrunnlag: Dagens kantinestruktur med flere, små, enmannsbetjente kantiner er kostbart, noe som fører til begrenset åpningstid og utvalg. Dersom all omsetning kunne vært samlet på færre kantiner, ville det gitt rom for lengre åpningstid og større utvalg. SiÅs driver følgende kantiner: Kantine Åpningstid Bemanning Økonomikantina pers, en ekstra Husdyrkantina pers Tårnkantina pers IMT-kantina pers Sørhellinga* pers Kantina på Samfunnet** Ca 3 pers *Sørhellinga er for tiden stengt pga ombygging av hele bygget. ** Kantina på Samfunnet tilbyr dagens middag til 1800, a la carte til Lunsjkantinene drives av SiÅs etter avtale med UMB. Denne avtalen innebærer blant annet at: - UMB yter fri stasjon, dvs dekker kostnader til lokaler, utstyr, vask, strøm etc. - UMB ikke subsidierer verken mat eller personal. - UMB har gitt SiÅs en underskuddsgaranti på inntil kroner. SiÅs tilbyr studenter momsfritak i kantinene pga lovbestemmelser ang samskipnader. Av lunsjkantinene på campus er det bare Økonomikantina som har stor nok omsetning til å dekke alle kostnader til mat og personal. Alle de andre kantinene går med underskudd. Produksjon av mat til lunsjkantinene foregår i hovedkjøkkenet på Samfunnet. Denne produksjonen starter kl

15 UMomenter til diskusjon: 1. Hvilken kantine på Campus er viktigst? 2. Åpningstid; Hva mener du er de viktigste kantinetimene i løpet av en dag mellom 0800 og 2000? 3. Avstand; Det er ikke mulig å ha betjente kantiner i alle bygg. Noen må uansett ha på seg jakka for å gå til kantina. Hvor lenge er det akseptabelt å gå for å komme til betjent kantine ved lunsjtider? Hvor lenge er det akseptabelt å gå fra for å komme til betjent kantine på ettermiddagen? 4. Hvilken type mat er det viktigst og mindre viktig at kantina serverer? 5. Kaffeautomat og matautomat kan være et serveringstilbud utover vanlig åpningstid og på steder uten betjent kantine. Hvor på Campus mener du det bør være slike automater? 6. I hvilken grad mener Studenttinget at endret kantinestruktur er akseptabelt som et bidrag til utvidet tilbud og utvidet åpningstid? 7. Andre forslag til forbedring av kantinetilbudet? Forslag til vedtak: SiÅs og Studentstyret legger diskusjonen til grunn i det videre arbeidet med saken. 5B0766 Orienteringssaker 20B Dato for Studentting og Allmøte våren 2008 Saksansvarlig: Julie Tangstad Orientere Studenttinget om møtedatoer for Studentting, Allmøte og sakspapirfrister for våren På siste Studentting hvert semester orienteres det om datoplan for påfølgende semesters Studentting, Allmøte, sakspapirfrister og når sakspapirene skal være klare. Møte Dato Sakspapirfrist Sakspapirer ut ST februar 28. januar 4. februar ST mars 25. februar 3. mars ST april 24. mars 31. mars Allmøte 30. april 18. april 23. april Studenttinget tar saken til orientering. 15

16 21B Informasjon om Allmøtet Saksansvarlig: Fredrik Moen Haaland Orientere Studenttinget om Allmøtet. Onsdag 28. november avholdes høstens Allmøte for Studentdemokratiet NSU-Ås i Festsalen på Samfunnet. Det starter klokken presis og vil vare til senest Allmøtet er Studentdemokratiets øverste beslutningsorgan og fattede vedtak på Allmøtet er bindene for Studenttinget og tillitsvalgte studenter. Alle studenter med gyldig semesterkort har tale-, forslags- og stemmerett. Disse er også valgbare til alle verv. På Allmøtet skal det rapporteres fra Studentstyret, Universitetsstyret, SiÅs-styret, Forskningsnemnda og Studienemnda. Det skal vedtas et handlingsprogram for Studentstyret for våren 2008 og vedtas endringer i Studentdemokratiets vedtekter. Studentene som stiller til tillitsverv i Studentdemokratiet får også muligheten til å presentere seg med en tilhørende spørrerunde og vi skal dele ut prisen for semesterets beste foreleser.. Valget på tillitsvalgte vil starte så fort Allmøtet er over og urnen vil være åpen i én time etter Allmøtets slutt. Deretter vil det være mulig å stemme på studentposten torsdag og fredag. Urnen vil være åpen mellom og begge dager. I forbindelse med Allmøtet skal det velges representanter til følgende tillitsverv: UTil Studentstyret: Nestleder Velferdsansvarlig Styremedlem UØvrige tillitsverv i studentdemokratiet: En mannlig representant til Universitetsstyret med vara (kvinnelig representant velges på våren) 4 studenter til Allmøtets valgnemnd 3 delegater til NSUs Landsting som avholdes i Stavanger April 2008 Det er viktig at Studenttingsrepresentantene sprer ordet om Allmøtet slik at vi får dyktige studenter inn i vervene og slik at flere studenter får kommet med innspill til Studentdemokratiets handlingsprogram for våren Alle spørsmål kan rettes til Studentstyret, enten personlig eller til Det vil bli servert mat etter møtet. Vel møtt! Forslag til vedtak: Studenttinget er informert om Allmøtet, og gleder seg hemningsløst til høstens viktigste begivenhet og lover å komme! 16

17 2B Elektronisk valg. Saksansvarlig: Pål Preede Revheim Informere Studenttinget om hvordan status er i forhold til saken om elektronisk valg. Studentstyret satt høsten 2006 ned et utvalg som skulle vurdere å innføre et nettbasert stemmeavgivningssystem på Allmøte. Utvalget sin konklusjon ble fremlagt for Allmøtet våren Utvalgets innstilling var positiv til innføring av et nettbasert avstemmingssystem, men dette ble ikke vedtatt av Allmøtet. Det ble istedenfor lagt inn et nytt punkt i handlingsprogrammet for høsten 2007: Studentstyret skal avslutte en fullstendig utredning om hvorvidt innføring av nettbasert avstemming og valgside er hensiktsmessig for NSU-Ås. Et av hovedargumentene for dette, og grunnen til at saken i utgangspunktet ble tatt opp, var å muliggjøre stemming for studenter på feltarbeid/utveksling. Resultatene fra denne utredningen ble lagt fram som diskusjonssak på ST-4/07. Resultatene kan kort oppsummeres med at elektronisk valg er mulig å gjennomføre i ClassFronter, og at det dermed vil være kostnadsfritt. I diskusjonen kom det blant annet fram at synligheten av valget er det mest sentrale, og at kombinasjonen papir- og elektronisk valg ville være det mest ønskelige. Det var imidlertid ingen bred enighet om noen av alternativene. Diskusjonen fra Studenttinget har blitt lagt til grunn for det videre arbeidet med saken, og det har nå blitt brakt på det rene at kombinert elektronisk- og papirvalg ikke er praktisk mulig i ClassFronter. Dette skyldes at ClassFronter ikke inneholder noen mulighet for å effektivt frata enkeltpersoner mapperettigheter, noe som enten vil føre til ekstremt mye kø, eller mulighet for dobbeltstemming. Valget står derfor per i dag mellom å beholde avstemmingssystemet som i dag, eller endre dette til et rent elektronisk valg. Studentstyret ser det slik at eventuelle fordeler ved ren elektronisk avstemming ikke veies opp av ulempene, og derfor ikke er ønskelig. Studentstyret kommer derfor ikke til å fremme forslag for Allmøtet høsten 2007 om å gjennomføre elektronisk valg fra og med Allmøtet våren Argumentet om studenter på feltarbeid/utveksling veier imidlertid så tungt at en ordning hvor disse gis muligheten til å stemme over bør innføres. Studentstyret kommer til å fremme et forslag om dette for Allmøtet høsten Studenttinget tar saken til orientering. 6B0767 Eventuelt 23B Møteevaluering 17

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2008

Studenttingsmøte nr. 6~2008 Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU... UDISKUSJONSSAKERU...

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Revisjon av retningslinjene for Forskingsnemnda

Revisjon av retningslinjene for Forskingsnemnda FON-SAK NR: 57/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: LISBETH ANDREASSEN, POA ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 57/2010 Revisjon av retningslinjene

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 5 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00 Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Vedtekter for NSO-ÅS

Vedtekter for NSO-ÅS Vedtekter for NSO-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 Elektronisk urnevalg...11 Del 1-4 Studentstyret...12 DEL 2 STUDENTTINGETS FORRETNINGSORDEN...14

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer