Vedtekter for studentrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for studentrådet"

Transkript

1 STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: Utskrevet: Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 1

2 Innhold 1.0 Formål Arbeidsområde Målsetning Studentrådet ved Helsefak Sammensetning Valg av representanter til Studentrådet Vervets varighet Kunngjøring av valg Taushetsplikt Oppgaver og gjennomføring av møter Konstituering av studentrådet Adgang til studentrådsmøter Innkalling og sakspapirer Møter Møte, tale, forslags og stemmerett Møtereferat Arbeidsprogram og årsmelding Arbeidsoppgaver Saksbehandling Beslutningsdyktighet Avstemning Personvalg Stemmelikhet Studentverv Formål Valg av studentverv Studentverv ved Helsefak Arbeidsoppgaver Komiteer og utvalg Oppnevninger Tillitsvalgte Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 2

3 6.1 Formål Valg av tillitsvalgte Arbeidsoppgaver Økonomi Fagutvalg Formål Sammensetning Arbeidsområde Arbeidsutvalg Formål Arbeidsområde Sammensetning Valg av representanter til arbeidsutvalget Vervets varighet Kunngjøring av valg Møter i arbeidsutvalget Stillingsinstrukser Taushetsplikt Økonomisk reglement Studentrådets økonomi Hvem kan få tildelt midler Fordeling av velferdsmidler Behandling av søknader Vedtektsendringer Høring Godkjenning Avstemning Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 3

4 1.0 Formål 1.1 Arbeidsområde Studentrådet ved Det helsevitenskapelige fakultetet (Helsefak), Universitetet i Tromsø, er det høyeste organ for studentdemokrati ved fakultetet. Studentrådet er satt sammen av tillitsvalgte fra alle studieretninger ved fakultetet, og skal være et felles forum der man jobber for studentene. Dette kan skje enten på rådets eller representantenes eget initiativ eller etter ønske fra andre studenter. Studentrådet er underlagt Studentparlamentet i Tromsø (SiT), som er øverste organ i studentdemokratiet ved Universitetet i Tromsø (UiT). 1.2 Målsetning Studentrådet skal være grunnlaget for studentdemokratiet ved Helsefak og alle studentverv skal velges ut i fra studentrådet. Rådet skal holde en overordnet kontroll av studentdemokratiet og alle studentverv ved fakultetet. 2.0 Studentrådet ved Helsefak 2.1 Sammensetning Studentrådet settes sammen av tillitsvalgte fra alle kull ved alle studieretninger ved Helsefak. Antall representanter baseres ut fra kullstørrelse, og det skal være en representant for hver 40. påbegynte student på kullet. Denne fordelingen gjelder for alle studieretningene ved fakultetet bortsett fra videreutdanningene, hvor hver videreutdanning kan stille med en representant pr videreutdanning. Pr 1 september 2009 vil fordelingen være: Studenter Antall kull Representanter Bioingeniør Bioteknologi Ergoterapeut Farmasi Fysioterapeut Medisin Odontologi Psykologi, bachelor Psykologi, master Psykologi, profesjon Radiograf Sykepleier Tannpleier Medisin grunnstudium Psykologi årsstudium Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 4

5 Videreutdanninger og masterprogrammer kommer i tillegg med en representant pr kull Totalt: 78 Denne fordelingen må revideres dersom kullstørrelsene endres. 2.2 Valg av representanter til Studentrådet Studieleder, tidligere tillitsvalgte og sittende tillitsvalgte er ansvarlig for at hvert kull velger tillitsvalgte i henhold til 2.1. Disse skal velges ved avstemning dersom det er flere som melder seg til vervet. Det er ingen begrensning på antall perioder samme tillitsvalgte kan sitte. Representantene skal være valgt innen 1. september hvert studieår. Det sittende AU er ansvarlige for at Studentrådet blir konstituert innen 15. september. 2.3 Vervets varighet Alle medlemmene velges for en periode på tolv (12) måneder, og sitter offisielt frem til etterfølgende tillitsvalgt er valgt. Dersom kullet ikke velger varatillitsvalgt(e), er representanten(e) selv ansvarlige for å skaffe vara. Skulle en tillitsvalgt trekke seg fra vervet sitt i løpet av perioden, skal varatillitsvalgt tiltre i vervet. 2.4 Kunngjøring av valg De sittende tillitsvalgte, AU og studiekonsulentene er ansvarlig for å opplyse de respektive kull om valg av tillitsvalgte ved høstsemesterets start på en slik måte at det går ut til alle studentene og at studentene skjønner hva valget innebærer. 2.5 Taushetsplikt Studentrådets medlemmer har taushetsplikt angående klagesaker og andre sensitive personlige opplysninger. 3.0 Oppgaver og gjennomføring av møter 3.1 Konstituering av studentrådet Studentrådet konstituerer seg på sitt første møte i høstsemesteret. Det skal da velges et arbeidsutvalg (AU) for studentrådet som vil være ansvarlig for den daglige driften. Leder i AU vil være studentrådets leder og sekretær vil fungere som referent. 3.2 Adgang til studentrådsmøter Alle som er nevnt under 2.1 har obligatorisk fremmøte. Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 5

6 Studentrådet kan velge å invitere andre til møtene dersom dette er aktuelt. Alle møter i Studentrådet er åpne, men rådet kan velge å lukke det. Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 6

7 3.3 Innkalling og sakspapirer Innkalling og sakspapirer skal sendes til: Studentrådets medlemmer Administrasjonen Leder i SiT Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst en (1) uke før studentrådsmøtet. Innkalling og sakspapirer legges ut på Fronter i etterkant av møtene. B saker (sensitiv informasjon) utelates fra offentligheten. 3.4 Møter Ordinært møte i studentrådet skal finne sted minst tre (3) ganger i løpet av de tolv (12) månedene representantene er valgt for. 1. møte skal holdes innen 15. september. 2. møte skal holdes innen 31. januar. 3. møte skal holdes innen 15. mai. Dersom det er nødvendig kan det innkalles til ekstraordinære studentrådsmøter. 3.5 Møte, tale, forslags og stemmerett Alle faste medlemmer i studentrådet har obligatorisk fremmøte, tale, forslags og stemmerett. Besøkende til studentrådets møter (se 3.2) kan innvilges forslags og/eller talerett på møtene. 3.6 Møtereferat Referat fra møtene i studentrådet er åpen for offentlig innsyn, og skal godkjennes av påfølgende møte i studentrådet. Referat legges ut på Fronter. B saker utelates fra offentligheten. 3.7 Arbeidsprogram og årsmelding Hvert studieår skal det skrives et arbeidsprogram for studentrådet. Dette skal vedtas på første studentrådsmøtet. Ved hver semesterslutt skrives det også en semestermelding. Semestermeldingen skal si noe om hva studentrådet har arbeidet med og oppnådd i perioden. De to semestermeldingene skal sammenslås til en årsmelding og skal godkjennes på studentrådets siste møte (i mai måned). Det avtroppende AU har ansvar for at forrige årsmelding blir presentert ved første studentrådsmøte i høstsemesteret. Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 7

8 Arbeidsutvalget er ansvarlige for å skrive både arbeidsprogram og årsmelding for studentrådet, men rådet står fritt til å redigere både arbeidsprogrammet og årsmeldingen før disse godkjennes. Arbeidsprogrammet og årsmeldingen er åpen for offentlig innsyn, og skal gi studenter og andre interesserte et innblikk i studentrådets arbeid. Årsmeldingen sendes til administrasjonen og Studentparlamentet (SiT), samt offentliggjøres på Fronter. 3.8 Arbeidsoppgaver Studentrådet er det høyeste organet for studentdemokratiet ved Helsefak og er ansvarlig for alle studentverv ved fakultetet. Rådet er ansvarlig for å stille med studenter til de ulike styrer, råd og utvalg, både ved fakultetet og ved universitetet, hvor det skal være studentrepresentasjon. Det er studentrådets oppgave å kontrollere at arbeidsutvalget og de andre studentrepresentantene gjør jobben de er satt til, og at de representerer studentene ved Helsefak sine interesser. Studentrådet er ansvarlige for å avsette eventuelle studenter fra de verv hvor de ikke fungerer hensiktsmessig og ikke følger de føringene som er gitt angående vervet. 4.0 Saksbehandling 4.1 Beslutningsdyktighet Studentrådet er beslutningsdyktig så fremt det innkalling og sakspapirer har skjedd på rettmessig måte, men det skal tas hensyn til i saksbehandling ved dårlig oppslutning på studentrådsmøtet. 4.2 Avstemning All avstemning foregår normalt ved å vise stemmetegn, men hvis en (1) eller flere av de stemmeberettigede ønsker skriftlig avstemning skal dette tas til følge. 4.3 Personvalg Ved personvalg skal det alltid være skriftlig avstemning. 4.4 Stemmelikhet Ved stemmelikhet i personvalg skal det gjennomføres ny avstemming mellom de to kandidatene med stemmelikhet. Dersom også denne avstemningen gir stemmelikhet skal valget avgjøres med loddtrekning. Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 8

9 5.0 Studentverv 5.1 Formål Studentrådet skal være et felles organ hvor alle studentverv velges. Dette fører til at alle studentverv ved fakultetet samles, og at det blir en naturlig informasjonssamling i studentrådet angående saker som gjelder studentene. 5.2 Valg av studentverv Alle studenter ved fakultetet kan stille til studentverv og valgene foregår i hovedsak på studentrådets første møte. Det er kun medlemmer av Studentrådet som har mandat til å stemme For de styrene som er knyttet til bestemte studieretninger, er det kun studenter fra disse utdanningene som kan stille til valg og som har stemmerett ved valget. Vararepresentanter skal også velges ut fra studentrådet så fremt studentrådet ikke kommer til enighet om at representantene finner sin egen vararepresentant. 5.3 Studentverv ved Helsefak Pr 1. September 2009 skal studentrådet velge følgende studentverv, men det gjøres oppmerksom på at ytterliggere verv kan ved senere anledning være nødvendig å stemme frem: 6 representanter til AU 2 representanter til programstyret for medisin 2 representanter til programstyret for psykologi 3 representanter til studentparlamentet 5.4 Arbeidsoppgaver Representantene i studentvervene har obligatorisk fremmøte på møter i de aktuelle styrene og skal fremme studentenes sak. Representantene har ansvar for å holde studentrådet orientert over det som skjer i det aktuelle styret. Dersom det er viktige hastesaker som vil angå studentene i stor grad, skal representantene underrette arbeidsutvalget umiddelbart. 5.5 Komiteer og utvalg Dersom det er ønskelig har studentrådet anledning til å nedsette en komité til å jobbe med saker som arbeidsutvalget ikke har anledning, ikke har kompetanse eller ikke er egnet til å jobbe med. Studentrådet kan benytte andre studenter enn studentrådets medlemmer i utvalg og komiteer dersom dette er ønskelig, men komiteen eller utvalget skal ledes av et av studentrådets medlemmer. Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 9

10 5.6 Oppnevninger Studentrådet skal oppnevne representanter i råd og utvalg ved skolen. Rådet skal også hjelpe SiT med å finne representanter i råd og utvalg sentralt. 6.0 Tillitsvalgte 6.1 Formål En (eller flere) av studentrådsrepresentantene skal også opptre som kullets tillitsvalgt(e). De tillitsvalgte skal arbeide for det kullet de er valgt fra og skal fremme kullet synspunkter i studentdemokratiet. 6.2 Valg av tillitsvalgte Tillitsvalgte velges i henhold til Arbeidsoppgaver De tillitsvalgte skal: Møte på studentrådets møter og ta opp saker som er aktuelle saker fra kullet som er relevante for studentrådet. Møte på fagutvalgets (FU) møter dersom det fins et på denne studieretningen (se 7.0) og fremme kullets synspunkter. Holde kullet orientert om arbeidet i studentrådet og fagutvalget, samt angående annet relevant arbeid innenfor studentdemokratiet. Opplyse studenter om hvem de kan henvende seg til i studentdemokratiet dersom det er nødvendig. 6.4 Økonomi Den tillitsvalgte skal kontrollere kullets økonomi eller delegere dette til en økonomiansvarlig, dersom det er aktuelt for kullet å ha en økonomi 7.0 Fagutvalg 7.1 Formål Med et fagutvalg (FU) ønsker man å skape et felles forum innad på studieretningen, eventuelt på tvers av studieretninger innenfor samme felt. 7.2 Sammensetning Alle tillitsvalgte innenfor samme studieretning utgjør fagutvalget for studieretningen. Dersom det er ønskelig kan flere studieretninger gå sammen om å danne et fagutvalg dersom de finner dette mer hensiktmessig. Det enkelte fagutvalg står også fritt til å supplere med flere medlemmer dersom de ønsker et større fagutvalg. Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 10

11 Det er ikke et krav om at alle studieretninger skal opprette et fagutvalg, men dette dannes dersom det er mulig og ønskelig fra de tillitsvalgtes side. 7.3 Arbeidsområde FU skal arbeide for saker som omhandler studieretningen både på fakultetsnivå og nasjonalt nivå (dersom dette er ønskelig). Sakene kan være faglig rettet eller av annen karakter alt etter hva det enkelte fagutvalg finner aktuelt for sin studieretning. Fagutvalgene skal utgå fra studentrådet og fungere som arbeidsgrupper angående saker som omhandler den enkelte studieretning. 8.0 Arbeidsutvalg 8.1 Formål Studentene i arbeidsutvalget (AU) ved Helsefak er det utøvende organ for studentdemokratiet ved fakultetet. AU skal jobbe for alle studentene ved fakultetet både i interne fakultetssaker og eksterne saker på universitetsnivå. Arbeidsutvalget skal også være det utøvende organet og jobbe etter retningslinjer og arbeidsprogram vedtatt av studentrådet. 8.2 Arbeidsområde Arbeidsutvalget skal jobbe internt på fakultetet og eksternt på universitetet og representere studentene ved Helsefak. AU skal være ansvarlig for å ta saker fra studentene opp mot ledelsen og administrasjonen. Det er også arbeidsutvalget som skal holde det overordnede oppsynet med den aktiviteten som skjer i studentrådet, fagutvalgene og blant andre tillitsvalgte og studentverv ved fakultetet. Arbeidsutvalget er ansvarlig for å dele ut de øremerkede midlene fra fakultetet, og andre økonomiske midler som foreligger til bruk for studentene ved fakultetet, etter de økonomiske retningslinjene vedtatt av studentrådet. 8.3 Sammensetning Arbeidsutvalget skal være sammensatt som følger: Leder Nestleder Sekretær Økonomiansvarlig Fakultetsstyrerepresentant Styremedlem 8.4 Valg av representanter til arbeidsutvalget Representanter til arbeidsutvalget velges av studentrådets på det første møtet som avholdes i henhold til 5.4. Arbeidsutvalget konstituerer sine egne posisjoner internt mellom seg Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 11

12 8.5 Vervets varighet Arbeidsutvalget velges for en periode på tolv (12) måneder, og det sittende arbeidsutvalget er ansvarlige for at det blir valgt et nytt arbeidsutvalg. 8.6 Kunngjøring av valg Valg av arbeidsutvalg skal kunngjøres på Fronter ol. i forkant av studentrådsmøte, og det skal også opplyses om hva arbeidsutvalget er og hvilken rolle det spiller ved Helsefak. Det sittende AU er ansvarlig for kunngjøringen. 8.7 Møter i arbeidsutvalget Arbeidsutvalget skal holde minst et møte i måneden, flere ved behov for dette. Det skal skrives innkalling til og referat fra møtene. For å være vedtaksdyktig må minst 50 % av medlemmene i arbeidsutvalget være tilstede. Ved stemmelikhet innad i AU har leder dobbeltstemme. 8.8 Stillingsinstrukser Hele arbeidsutvalget er ansvarlig for å holde god kontakt med ledelse og administrasjonen ved Helsefak og dersom det er mulig bør det avholdes regelmessige møter mellom partene. Instrukser for den enkelte stilling er som følger: Leder: a) Skal være leder for studentdemokratiet ved Helsefak. b) Skal holde oversikt over arbeidet i studentrådet, og være ansvarlig for planlegging, koordinering og delegering av arbeid. c) Skal lede møtene i studentrådet og i arbeidsutvalget. d) Har ansvar for å skrive sakspapirer til møtene i samarbeid med nestleder. e) Skal være hovedansvarlig for at det holdes en jevnlig dialog med fakultetets ledelse. f) Skal sørge for at det blir skrevet årsmelding og arbeidsprogram for studentrådet og AU. g) Skal sørge for at det blir gitt oppfølging av påfølgende AU. Nestleder: a) Skal holde oversikt over alt arbeidet i studentrådet og arbeidsutvalget. b) Skal avlaste leder og ivareta leders oppgaver ved leders fravær. c) Skal sammen med leder skrive årsmelding og arbeidsprogram. d) Har ansvar for opplæring av påfølgende nestleder. Sekretær: a) Skal føre referat fra møter i studentrådet og arbeidsutvalget. b) Skal sørge for at innkalling, saksliste og eventuelle sakspapirer blir sendt ut i henhold til 3.3, 8.7. c) Skal sende ut referat i etterkant av møtene og distribuere disse på Fronter. d) Ansvarlig for organisering av møtene i AU og Studentrådet. Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 12

13 e) Har ansvar for å holde oversikt over de ulike studentrepresentantene ved fakultetet og formidle kontaktinformasjon dersom dette er nødvendig. f) Har ansvar for opplæring av påfølgende sekretær. Økonomiansvarlig: a) Skal gjennom samarbeid med økonomiansvarlige i administrasjonen ved Helsefak ha oversikt over disponible midler. b) Har ansvar for å ta vare på alt av kvitteringer og sende disse inn, samt kopiere og arkivere alt som sendes. c) Har ansvar for å sette opp et budsjettforslag for kommene periode, og legge dette frem for studentrådet. d) Skal ha oversikt over innkommende søknader, sørge for at disse blir behandlet og at støtte utbetales i henhold til innvilgede søknader. e) Har ansvar for å sende søknad til studentparlamentet om støtte til studentrådet i samråd med resten av AU. f) Har ansvar for opplærning av påfølgende økonomiansvarlig. Styremedlemmer: a) Er representant på lik linje med de andre i arbeidsutvalget. b) Skal kunne avlaste de andre ved behov, særlig gjelder dette sekretær. 8.9 Taushetsplikt Medlemmene er underlagt taushetsplikten definert i Økonomisk reglement 9.1 Studentrådets økonomi Studentrådets økonomi styres av arbeidsutvalget. Det skal legges frem et budsjettforslag for studentrådets som godkjennes, men ellers er det arbeidsutvalget som har hovedansvar for ei god økonomistyring av studentrådets penger og behandling av søknader om økonomisk støtte. Studentrådet mottar økonomiske midler fakultetet og skal søke om midler fra studentparlamentet og lignende fra og eventuelle andre aktuelle organisasjoner. Arbeidsutvalget er ansvarlige for det praktiske rundt søknader. 9.2 Hvem kan få tildelt midler Studenter som tar minimum 30 (tretti) studiepoeng per år kan søke om midler. 9.3 Fordeling av velferdsmidler Studenter ved Helsefak kan søke om midler for å arrangere diverse aktiviteter ved avdelingen eller om generelt driftstilskudd til de ulike studentorganisasjonene ved Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 13

14 fakultetet. Studentrådet skal vedta økonomiske retningslinjer som arbeidsutvalget skal veiledes etter ved formidling av midler. Midlene kan ikke brukes til innkjøp av alkohol. 9.4 Behandling av søknader AU behandler og godkjenner søknader om driftsmidler etter utgått søknadsfrist på vårsemesteret. Generelle søknader om velferdsmidler behandles fortløpende. Søknadsbehandling skjer etter de økonomiske retningslinjene som foreligger og som på forhånd skal være godkjent av studentrådet Vedtektsendringer 10.1 Høring Vedtektsendringer sendes ut på høring til alle studentrådsmedlemmer ved Helsefak minst tre uker før studentrådsmøtet Godkjenning Vedtektsendringer skal godkjennes av studentrådsmøtet ved Helsefak Avstemning Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de tilstedeværende representantene i studentrådet. Studentrådet ved Helsefak Vedtekter Side 14

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM)

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Beskrivelse av verv Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Antall representanter i styret: ca 10 Antall studentrepresentanter i styret: 2 med vara Møtehyppighet: 2-4 ganger

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA (Følgende er hentet fra http://blogg.hioa.no/bibinarkiv/vedtektene-til-studentradetfor-bibliotek-og-informasjonsvitenskap-og-arkiv-og-dokumentbehandling/ mandag 11.11.13 og deretter slettet fra siden).

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Kjernestyret

Vedtekter for Kjernestyret Helhetlig endringsforslag til ny organisering Studentorganisasjonene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB Presentert for Studentutvalget 01.02.16, revidert 03.02.16 og 07.03.16 Vedtekter for Kjernestyret...

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser:

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser: Vedtekter for SDSN Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Parlamentsforsamlingen (PF)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 2 Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vedtekter for Fagutvalg for Kina-studier Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål Fagutvalget for Kina-studier skal representere

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Notat Til Fra Styrene i NNKS, NNBK og NKNN Arbeidsgruppen Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Premiss: Fortsatt kunstnerstyring er en forutsetning for en omstrukturering.

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer