Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk"

Transkript

1 Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vedtekter for Fagutvalg for Kina-studier Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål Fagutvalget for Kina-studier skal representere og ivareta interessene til studentene på studieretningene Kinesisk med Kina-studier og Chinese Society and Politics, samt de andre tilknyttede masterprogrammene i den grad studentene føler seg tilknyttet til Kina-studier, på studieprogrammet Program for Asia- og Midtøsten-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Med Fagutvalget menes i disse vedtekter Fagutvalg for Kina-studier. 2 Navn På engelsk skal Fagutvalget hete Chinese Studies Student Association. På kinesisk skal Fagutvalget hete 奥 斯 陆 大 学 中 国 研 究 学 生 协 会. 3 Lojalitet, uavhengighet Fagutvalget skal treffe vedtak, bruke ressurser og jobbe i tråd med de etter 6 definerte som stemmeberettigedes ønsker og beste. Fagutvalget er tilknyttet, men uavhengig av Universitetet i Oslo. Fagutvalget er likeledes uavhengig andre organisasjoner. 4 Vedtekter Vedtektene skal være offentlige slik at alle stemmeberettigede enkelt kan sette seg inn i dem. Vedtekter og endringer av dem vedtas av Fagutvalget på alminnelige fagutvalgsmøter med minst to tredjedels flertall. Minst tre fjerdedeler av Fagutvalget må være tilstede under behandlingen og avstemmingen av saker etter denne paragraf. Fagutvalget kan likevel vedta redaksjonelle endringer av vedtektene slik foreskrevet i 16. Postadresse: Postboks 1010 Blindern, 0315 Oslo E-post:

2 2 Enhver student som er stemmeberettiget etter 6 kan foreslå vedtektsendringer. Likeledes kan slik stemmeberettiget kreve at vedtektsendring forelegges alle stemmeberettigede i plenum. Annet ledd andre setning gjelder også i dette tilfellet. 11 gjelder tilsvarende. Kapittel 2. Valg og representasjon 5 Representasjon Fagutvalget skal bestå av to representanter fra hvert studieår i den grad det lar seg gjøre. I tillegg kan én professor oppnevnes som medlem av Fagutvalget hvis både Fagutvalget og professoren selv ønsker det. Ved slik oppnevning gjelder 16 tilsvarende. 6 Stemmeberettigede Enhver som tar minst 10 studiepoeng som inngår i én av studieretningene nevnt i 1 i semesteret det avholdes valg eller plenumsmøte, anses som stemmeberettiget for det studieåret man tar fag fra. Der den stemmeberettigede tar studiepoeng fra fag på forskjellige studieår anses man stemmeberettiget for det studieåret man tar flest studiepoeng fra. Hvis den stemmeberettigede tar like mange studiepoeng fra de forskjellige studieår kan man selv velge hvilket studieår man er stemmeberettiget for. 7 Valgbarhet Enhver som tar minst 10 studiepoeng i én av studieretningene nevnt i 1 ovenfor gjennom hele mandatperioden, anses som valgbar for det studieåret man tar fag fra. Reglene i 5 annet ledd gjelder tilsvarende. Der kandidaten velges i høstsemesteret og tar fag fra et annet studieår på vårsemesteret skal nyvalg avholdes på begynnelsen av vårsemesteret. 8 Mandatperioden Representanter skal velges på begynnelsen av høstsemesteret hvert år. Der representanten på grunn av utveksling kun kan sitte et halvt år skal det avholdes valg også på begynnelsen av vårsemesteret. Mandatperioden utløper 1. september hvert år. Avtroppende representanter hjelper til ved behov i overlappingsperioden.

3 3 9 Fornyelse av mandat Representanter kan ikke fortsette i Fagutvalget etter mandatperiodens utløp uten å ha blitt gjenvalgt. 10 Valg Ansvaret for å arrangere valg av representanter hviler hos de avtroppende representanter i fellesskap, men gjennomførelsen av valget kan delegeres til enkeltrepresentanter. Det er opp til representantene selv å avgjøre tid, sted og eventuelt forum for valgavholdelse så lenge alle stemmeberettigede varsles og gis like og reelle muligheter til å stille til og delta i valget. 11 Rettferdig valg Valget skal være anonymt dersom noen av de stemmeberettigede ønsker det. Alle stemmeberettigede skal få tilstrekkelig informasjon om valgets innhold og fremgangsmåte før stemmene avgis. Valget skal avholdes slik at det ikke er fare for valgfusk eller stemmekjøp. 12 Avstemming De to kandidatene med flest stemmer vinner valget. Ved stemmelikhet slik at tre eller flere får flest stemmer, holdes omvalg mellom disse kandidatene. Ved stemmelikhet slik at én kandidat får flest stemmer, men to eller flere andre kandidater får nest flest stemmer, anses den første kandidaten som valgt, og omvalg avholdes mellom de andre kandidatene med nest flest stemmer. Der det kun er to eller færre kandidater som stiller til valg for sitt studieår kan kandidatene velges ved akklamasjon. Kapittel 3. Intern saksbehandling 13 Fagutvalgets sammensetning Fagutvalget skal til enhver tid ha en leder og en økonomiansvarlig. Fagutvalget bestemmer selv i hvilken utstrekning det ønsker andre vervposter. 14 Innkalling til møter

4 4 Fagutvalgets medlemmer skal motta innkalling til møter senest to dager i forveien. 15 Møter Møter holdes i den utstrekning det er nødvendig, men annenhver uke om intet annet er bestemt. Møtene er offentlige. Enkeltsaker kan behandles for lukkede dører hvis særlige og tungtveiende hensyn tilsier det og det ikke kan sies å være i strid med Vedtak Fagutvalget er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. 17 Økonomiansvarligs informasjonsplikt Økonomiansvarlig plikter å informere Fagutvalget om dets økonomiske situasjon minst én gang i semesteret. Økonomiansvarlig plikter likeledes å føre regnskap. 18 Ekstern representasjon Der en representant fra Fagutvalget har blitt valgt av Fagutvalget til å representere Fagutvalget i et eksternt organ plikter denne å rådføre seg med Fagutvalget i alle saker av betydning eller saker det kan råde uenighet om, med mindre saken må anses som ubetydelig. Likeledes plikter representanten å informere Fagutvalget om arbeidet i organet før og etter hvert møte i organet. 19 Referat fra møter Fagutvalgets medlemmer skal motta referat fra møter senest syv dager i etterkant. 20 Semestermøte, semesterberetning Semestermøte hvor Fagutvalget evaluerer foregående og planlegger kommende semester, skal avholdes hvert semester. I tilknytning til semestermøtet plikter leder å skrive semesterraport. Kapittel 4. Arrangementer, samarbeid mv.

5 5 21 Opptaksrituale Nye medlemmer av Fagutvalget skal om mulig døpes i dammen utenfor Niels Treschows hus. Hvis dammen er tom for vann, kan 白 酒 brukes i stedet. Etter dåpen plikter representanten å fremføre et Konfutse-sitat av eget valg på kinesisk. 22 Arrangementer Fagutvalget plikter i tråd med 1 og 3 å hvert semester arrangere minst ett faglig, sosialt eller faglig-sosialt arrangement som kan komme et flertall av de stemmeberettigede til gode. 23 Samarbeid med andre fagutvalg Fagutvalget skal i den grad det er mulig og hensiktsmessig samarbeide med andre fagutvalg ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, spesielt Fagutvalg for Japan-studier og Fagutvalg for Korea-studier. Slikt samarbeid som nevnt i første ledd skal særskilt tilstrebes ved oppnevnelse av representanter til Programråd Asiatiske og afrikanske studier, Instituttstyret ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet og Nasjonalt fagråd for asiatiske og afrikanske fag.

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland.

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland. Vedtekter for LLH - Bergen og Hordaland Vedtatt av årsmøtet den 12.3. 2006, endret av årsmøtet 11.3. 2007, endret av årsmøtet 9.3.2008. endret av årsmøtet 14.3.09 endret av årsmøtet 13.3.10. endret av

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer