VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Akkumulert pr juni Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juni 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Oppsummering regnskap pr juni: Regnskapet viser et resultat på 4,2 mill kr som er 2,4 mill kr svakere enn. MED har et negativt avvik på 9,3 mill kr. KIR har et negativt avvik på 4,4 mill kr. REHAB har et positivt avvik på 3,2 mill kr. Felles har et positivt avvik på 6,3 mill kr. Det er investert for 46,3 mill kr hittil i år. Prognose 2010: Med basis i resultater hittil i år i de ulike klinikker er risikobilde på underskudd i størrelsesorden 15 mill kr. Det arbeides tett i oppfølgingsmøter med de klinikkene som har vesentlige avvik, for å analysere og iverksette mulige tiltak. Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet Somatikk... 5 Aktivitet Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Omstillingstiltak Investering, finansiering og likviditet Pasienter/Pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk / stab Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) / Des 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 65,9 % 68,8 % 80 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -11 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 83,9 % 88,8 % 80 % 80 % innen 7 dager 81,2 % 9 % Rus: Epikrisetid Månedlig 60,6 % 52,7 % 80 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -27 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,6 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,1 % 81,6 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,8 % 86,1 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 2,7 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,5 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 5,8 % 6,1 % Reduseres Reduseres 3,8 % BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,8 % 95,5 % 100 % 100 % 0,0 % -5 % Sykefravær Måned (forrige) 6,4 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 7,8 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,8 % ,2 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,8 % ,3 % Somatikk: Innleggelser ,7 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,7 % Psykiatri: Innleggelser ,2 % ,0 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,0 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter ,1 % ,1 % Sum driftskostnader ,2 % ,3 % Driftsresultat ,9 % ,8 % Finansposter ,5 % ,6 % Årsresultat ,6 % Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Oppsummering (Forklaring til tabellene ) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet DRG-poeng DRG-poeng innlagte og polikliniske dagbehandlinger er 2,8% under, mens DRG-poeng poliklinikk er 15,8% over. Som beskrevet under Aktivitet somatikk på side 6 må DRG-poeng for disse to gruppene sees i sammenheng, da ny finansierings-ordning fom 2010 har medført vridningseffekter som ikke er innarbeidet i et. Polikliniske konsultasjoner somatikk Antall polikliniske konsultasjoner er 1,2% over. Polikliniske konsultasjoner psykiatri Antall polikliniske konsultasjoner er 3,6% over. 4

5 AKTIVITET SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,0 % ,1 % Medisinsk klinikk ,7 % ,0 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,4 % ,5 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,8 % ,2 % Kirurgisk klinikk - ord ,6 % ,7 % Medisinsk klinikk - ord ,4 % ,0 % Med. klinikk hjemmedialyse ,6 % ,8 % Med.klinikk stråleterapi ,9 % ,6 % Klinikk for rehab. internt ,9 % ,8 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,6 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,8 % ,3 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Budsjett DRG poeng Budsjett Tabell 2.2 Antall innleggelser Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,2 % ,0 % Medisinsk klinikk ,5 % ,0 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,4 % ,0 % Innleggelser ,7 % ,0 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser Budsjett Innleggelser Budsjett Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,5 % ,0 % Medisinsk klinikk ,9 % ,0 % Dagbehandlinger/dagkirurgi ,2 % ,4 % Kirurgisk klinikk ,4 % ,1 % Medisinsk klinikk ,0 % ,0 % Klinikk for rehab. internt ,3 % ,5 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,3 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,7 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 3,0% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 16,6% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 297 DRG-poeng færre enn ert. Dette til tross for svært høy aktivitet på avdelinger som har en høy indeks, og som har en indeks etter omregningen til nye DRG vekter som er høyere enn fjoråret. Det ligger 300 DRG poeng knyttet til kodeforbedring for 2010 i et, hvorav 158 DRG poeng i 1. halvår. Medisinsk klinikk har 2,7% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 28,4% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 74 DRG-poeng færre enn ert. Klinikk for rehabilitering har 2,4% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 25,2% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 34 DRG-poeng mer enn ert. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk er grupperingen endret slik at noe av aktiviteten som tidligere ble definert som DRG innlagte/dagbehandling i 2010 defineres som DRG poliklinikk. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet, slik at det vil være negative avvik under DRG innlagte/poliklinisk dagbehandling og positive avvik under DRG poliklinikk. DRG-poeng hittil i år er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2010 slik at disse skal være sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall innleggelser Kirurgisk klinikk har 21 innleggelser under ert aktivitet ved utgangen av juni. Det er føden og gyn ssk som utgjør negative aktivitetstall. Dette gir en langt lavere ISF inntekt enn kir og ort. Kirurgi og ortopedi har positiv aktivitet. Medisinsk klinikk har pr. juni hatt 1,5% flere utskrivninger enn ert og 1,4% flere enn tilsvarende periode i Det er for tidlig å konkludere med at den nedadgående trend i innleggelser over flere år har flatet ut. I juni var det et positivt avvik på 102 utskrivninger, men det er store variasjoner mellom måneder. Akkumulert er det positivt avvik ved Barnesenteret (+289 med bakgrunn i en omfattende RS-epidemi) og SFK (+41), mens det er negative avvik ved Medisinsk avdeling Flekkefjord (-109) og Revmatologisk avdeling (-112). Klinikk for rehabilitering er 4,4% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i et er i sum 249 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Aktiviteten for dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner må sees i sammenheng. Noe av aktiviteten som tidligere var definert som dagkirurgi blir i 2010 rapportert som polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har utført 395 færre behandlinger/konsultasjoner enn ert. Medisinsk klinikk har utført 925 færre behandlinger/konsultasjoner enn ert. Klinikk for rehabilitering er 27,8% over for antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et er i sum 852 lavere enn i Oppdragsdokumentet. 6

7 AKTIVITET PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,9 % ,0 % DPS ,9 % ,3 % ABUP ,9 % ,0 % ARA ,3 % ,9 % PST ,8 % ,0 % Sum klinikk ,6 % ,0 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.5 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,2 % ,0 % DPS ,8 % ,0 % ABUP ,0 % ,0 % ARA ,2 % ,0 % Sum klinikk ,2 % ,0 % Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Juni Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,4 3,0 2,4 2,0 ARA 2,2 3,0 2,3 1,8 ABUP 1,4 2,0 1,8 1,5 PST 2,0 3,0 1,5 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner totalt er pr. juni 3,6 % over. Dette er økning fra samme periode i 2009 på 4,3 %. Av avdelingene er det DPS Solvang og ARA som er under. ARA ligger 808 konsultasjoner under og DPS Solvang ligger 490 konsultasjoner under. Antall polikliniske konsultasjoner er i sum høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.5 Antall innleggelser Antall innleggelser pr. juni har et positivt avvik fra på 3,2 %. Av avdelingene er det PSA, ABUP og DPS Aust Agder som er over. Innleggelser har hatt en liten nedgang fra 2009 til DPS ene har en nedgang fra juni 2009 til juni 2010 på 105 innleggelser. PSA har økt med 57 innleggelser. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH vil også i 2. halvår 2010 prioritere arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) % % ISF egne pasienter % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst % % Gjestepasientinntekter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Avskrivninger % % Nedskrivning Sum driftskostnader % % Driftsresultat Finansinntekter % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS % % Finanskostnader % % Finansposter % % Årsresultat Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte % % Innleie vikarbyrå % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Avvik % Sum somatikk og rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Tabell 3.3 Balanse Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 3,4% under for foretaket samlet. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk blir noe av aktiviteten som tidligere ble ført som ISF-inntekt egne pasienter (innlagte/polikliniske dagbehandlinger) nå ført som ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet og det vil derfor være negativt avvik hver måned på ISF-inntekt døgn/dagpasienter og tilsvarende positivt avvik på ISF poliklinisk aktivitet med ca 0,84 mill kr pr måned og 5,0 mill kr hittil i år. Reelt avvik er ca 10 mill kr. Antall innleggelser er marginalt over i 1. halvår, mens antall dagbehandlinger og dagkirurgi er 6,2% under. Regnskapsført indeks er lavere i 1. tertial 2010 enn i samme periode i ISF-ref. på gjestepas fra andre regioner: mindreinntekt på sees i sammenheng med mindreforbruk kjøp av gjestepasienttjenester andre regioner somatikk (50% refusjon). Gjestepasientinntekter: inntektene er 12% over. Av avviket er 2,1 mill kr i Kirurgisk klinikk klinikk og 0,8 mill kr i Klinikk for psykisk helse. Avviket i Kirurgisk klinikk må sammenheng med negativt avvik under ISF-inntekt egne pasienter. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 20% over. Se forklaring undrer ISFinntekter egne pasienter over. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Aktiviteten har vært høyere enn ert. Driftskostnader Lønnskostnader: positivt avvik skyldes i hovedsak ubesatte stillinger. KPH har et mindreforbruk på 5,9 mill kr knyttet til ubesatte stillinger og utsatt oppstart av ACT-team. Forskning har et mindreforbruk på 2,2 mill kr som må sees i sammenheng med lavere inntekter enn ert. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 11,9 mill kr hvorav merforbruk TNF-hemmere utgjør 8,8 mill kr og merforbruk MS-medikamenter 2,6 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 5,9 mill kr utgjør innleie av radiologer 4,1 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk har et mindreforbruk på 4,2 mill kr knyttet til oppløsing av reserve fra desember 2009 og mindreforbruk i 2010 vedrørende kjøp fra andre regioner. Andre driftskostnader: energikostnader har et negativt kostnadsavvik på 4,4 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 2,4 mill kr da vi har oppløst reserver her. Risikovurdering Med basis i resultater pr mai i de ulike klinikker er risikobilde på underskudd i størrelsesorden 15 mill kr. Somatikken går i retning av 27,5 mill kr i merforbruk, driftsenheten 3 mill kr i merforbruk, mens pasientreiser og felles bidrar positivt med 15,5 mill kr. Risikovurderingen vil oppdateres etter 2. tertial. Foreløpig beregning viser at lønnsoppgjøret kan gi betydelig positivt bidrag i Administrerende direktør vil arbeide for å redusere risikoen for negativt resultatavvik i I sum vil foretaket arbeide mot å nå balanse også i

11 OMSTILLINGSTILTAK Tabell 3.4 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse Alle tall i hele HELE ÅRET HITTIL I ÅR OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Tiltak Kirurgi Økt aktivitet DRG og poliklinikk Red 0,5 årsverk til pas hotell Red 0,9 årsverk til pas hotell Redusert 0,15 årsverk Red tjenesteplaner Redusert variabel lønn - amb st Stipend Avvik hiå Tiltak Medisin 100,0 % 100,0 % Tilpasning senger Med avd SSA Tiltak Psykiatri og avh.behandling 112,5 % 131,3 % Effekt av ubesatte still. psykiatri Tiltak Laboratoriet 100,0 % 101,1 % Fakturering til primærhelsetjenesten Innføring av ny analyse på avdeling for mikrobiologi Økt poliklinisk aktivitet ifht. prognose Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK Tiltak Radiologi 54,0 % 58,4 % Reduksjon i bruk av vikarbyrå ved SSK og SSF Økte egenandeler mammografiscreening Røntgenbeskrivelser Mandal Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring av digital ,0 % 51,7 % Sum ,8 % 97,8 % Årsverk HELE ÅRET HITTIL I ÅR OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) KIRURGI Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Red 0,5 årsverk til pas hotell 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 0,9 0,9 0,0 0,5 0,5 0,0 Redusert 0,15 årsverk 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 Avvik hiå MEDISIN Tilpasning senger Medisinsk avdeling 8,0 8,0 0,0 3,2 1,6-1,6 LAB Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Rad Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring -0,5 av digital -0,5 mammogriscreening. 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 9,3 9,3 0,0 4,2 2,6-1,6 100,0 % 62,1 % 11

12 Medisinsk klinikk Klinikkens omstillingstiltak (nedbemanning ved Medisinsk avdeling Arendal) er ert med effekt fra og med , men tiltaket har realisert effekt allerede fra ca. 1. februar. På denne bakgrunn er det pr. juni registrert et positivt avvik på ca. 0,5 mill kr på omstillingstiltak i klinikken. Klinikk for psykisk helse Pr. juni ligger klinikken 0,1 mill kr over på tiltak for balanse Klinikken har en måloppnåelse på 101,1 %. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknader til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Medisinsk serviceklinikk (tiltak Laboratoriet og Radiologi) Omstillingstiltak i klinikken for 2010 er beregnet til i underkant av 6,9 mill kr. Pr juni er 55,2 % av periodisert realisert. Tiltakene som ligger noe etter skjemaet er innføring av nye analyser på avdeling for med. mikrobiologi, økt poliklinisk aktivitet og reduksjon av innleie fra vikarbyrå. 12

13 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan Sum investeringer Det er pr 30. juni 2010 investert for 46,3 mill. Av investeringene utgjør større oppgradering 2,1 mill, vedlikehold og ombygginger 4,4 mill, MTU 8,7 mill, IKT 0,4 mill, annet utstyr 0,8 mill og psykiatriprosjekter 29,9 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme og er nå ferdigstilt. Total investering vil bli omtrent som. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Innsamlede midler til mammografiapparat 5,5 5,5 Ikke finansiert 31,1 28,0 Sum midler ekskl psykiatri 89,6 86,5 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Ikke finansiert er forventet løst ved salg av eiendom. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2010 (ekskl. psykiatriplan). 13

14 Tabell 2 Investering 2010 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2010 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Note tidligere totalt (Tall i hele 1000) Operasjonsstuer SSK Sum større oppgradering Servicetorg Arendal Infeksjonsbad akuttmottak Diverse vedlikeholdsarbeid og ombygging Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK Sum vedlikehold og ombygginger Gjennomlysningslab SSA MTU overheng MTU iht liste Avsatt for havari MTU, teknisk utstyr m.m Spect CT (gammakamera + CT) Mammografiutstyr digitalt (herav 5,5 innsaml) Operasjonsbord og anestesiapparat Sum MTU IKT-prosjekter overheng Kabling datanettverk Omlegging Kongsgård Digital Diktering Integrasjon Partus-Milou Samlepott IKT Sum IKT Teknisk utstyr / break down Steamgryter kjøkken Kjøretøy Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr overheng Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Investering 2010 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2010 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett Note tidligere totalt (Tall i hele 1000) totalt totalt BUA Kr. sand DPS Solvang DPS Strømme DPS Aust-Agder (Aas) PSA Arendal BUA Arendal Nasjonalt kompetansesenter Sum investeringer Det er til nå i år bokført investeringer for 29,9 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført er det i år kun byggeaktivitet ved DPS Strømme. 14

15 LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni på -200 mill som innebærer at vi i juni hadde en endring på +77 mill fra mai. Den positive endringen for juni skyldes etterbet av inv.midler knyttet til DPS Strømme, samt oppgjør av fordring mot RHF for endringer i pensjonspremier (diff premiekostnad). De ordinære driftsinnbet var ca 30 mill høyere enn driftsutbet. Ift driftskreditten på 350 mill har foretaket pr juni en likviditetsreserve på 150 mill. Den utgående beholdningen i juni på -200 mill betyr et positivt avvik på hele 93 mill ift ert nivå. Dette skyldes oppgjør av fordring på RHF som følge av oppdatert aktuarberegning (diff. kostn/premie pensjon), samt at inv.prosjekter er forsinket ift erte utbet. Estimatet for året tilsier at foretaket passerer kredittgrensen i sept når reguleringspremie pensjon forfaller. Evnt avkorting av pensjonspremie ved bruk av premiefond er ikke tatt inn i disse tallene. Prognosen tilsier en utgående likv.beholdning ved året slutt på -370 mill. Ift prognosen som ble innsendt forrige måned er dette en forbedring på 24 mill, og skyldes i hovedsak at nivået på pensjonspremier er justert ned ift ny aktuarberegning jf siste utbet.plan. Usikkerheten i denne prognosen ligger i nivået på pensjonspremie og evnt bruk av premiefond, samt at gjennomføringen av inv.prosjekter som er vedtatt skjer inneværende år 15

16 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2010 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 65,9 % 68,8 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -11 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,6 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,1 % 81,6 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,8 % 86,1 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 2,7 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 83,9 % 88,8 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 81,2 % 9 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,5 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Rus: Epikrisetid Månedlig 60,6 % 52,7 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -27 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 5,8 % 6,1 % Reduseres Reduseres 3,8 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gjennomsnittlig ventetid ventende juni Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 83 korridorpasientdøgn i juni, tilsvarende 0,6%. Epikrisetid For somatikk var det 68,8 % oppnådd epikrisetid i juni. Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 75,6%, Kirurgisk klinikk 60,9% og Klinikk for rehabilitering 91,6%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i juni på 88,8 %, mens tilsvarende for rus ble 52,7 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken ble 2,7% (251 av 9.236) i juni. Ortopedisk avdeling og Kirurgisk avdeling har flest fristbrudd. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 1,5% (10 av 688) i juni. Andel fristbrudd rus var 6,1% (11 av 179) i juni. 16

17 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 6,4 % 6,0 % SSHF Mål 2010 RHF Mål % langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 7,8 % Antall årsverk **) Månedlig Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler - involvert i forbedringsarbeidet Svarprosent Gjennomsnittscore * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng **) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Avvik denne måned ifht måltall *) Sykefravær Sykefraværet var i mai 6,0 %. Sykefravær i 2010 er lagt inn etter ny definisjon om beregning av sykefraværsdagsverk. Ny definisjon innebærer at timelønn og UTA-tid for leger er med i mulige dagsverk. Variable dagsverk blir beregnet for den måned som de er opparbeidet. Alt fravær (bortsett fra sykefravær) trekkes fra i mulige dagsverk. Sykefravær pr klinikk i mai: Kirurgisk klinikk 5,6%, Medisinsk klinikk 6,4%, Klinikk for rehabilitering 5,6%, Klinikk for psykisk helse 6,1%, Medisinsk serviceklinikk 6,3%, Driftsenheten 7,7% og stabene 3,2%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Åsrverk gj.snitt 2009 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Budsjett 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr juni 2009 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Budsjett pr juni 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr juni 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 17

18 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK / STAB Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Netto interne overføringer % % Driftsresultat med interne overføringer Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,0 % ,1 % DRG-poeng poliklinikk ,6 % ,7 % Innleggelser ,2 % ,0 % Dagbehandlinger og dagkirurgi ,5 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % ,1 % 18

19 Kommentarer til driftsresultat Inger Cathrine Bryne Kirurgisk klinikk har etter juni et merforbruk på 4,4 mill kr. Driftsinntekter ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 3,3 mill kr. Mellom de ulike artene er det imidlertid store avvik. På ISF-inntekter egne pasienter har klinikken et stort negativt avvik mens det på ISF poliklinisk aktivitet og på ISF gjestepasienter er stort positivt avvik. Noe av årsaken til avvikene er at endringer i ny finansieringsordning ikke er innarbeidet i et se forklaring til Tabell 2.1 Antall DRG-poeng på side 6. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 1,6 mill kr. Klinikken har imidlertid fått midler ift AIOB studenter på 0,3 mill kr utover det som er ert. Disse midlene må sees i sammenheng med lønnsavviket. Det positive avviket på kjøp av vikarer på 1,1 mill må sees i sammenheng med lønnsavviket. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et positivt avvik på 1 mill på kjøp av helsetjenester. Det positive avviket på kjøp av helsetjenester ligger på innleie av vikarer. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 0,3 mill kr på varekostnader. I dette avviket ligger en nedskriving av varelager på 1,1 mill kr ved operasjonsavdelingen SSK. Budsjettet på varekostnader er justert opp til prognose som er satt etter oktober regnskapet. Klinikken hadde store avvik på varekostnader i november og desember, det er derfor stor risiko ved varekostnadset for klinikken. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på 0,9 mill kr på andre driftskostnader. Andre driftskostnader er blant annet kjøp av utstyr under ,-. Utstyr som kjøpes er nødvendig utstyr for å opprettholde driften. Dette er derfor en kostnad som påløper ujevnt gjennom året. Interne overføringer Klinikken har et negativt avvik på 1,3 mill kr. Klinikken har -0,2 mill i avvik på mat, -0,9 mill på rtg, -0,1 mill på blod og -0,3 mill på lab. Avdelingen har positivt avvik på 0,3 mill på salg av arbeidskraft. Dette er knyttet sammen med AIOB studenter og må sees i sammenheng med lønn. 19

20 Tabell 7.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % ISF-ref. dyre biologiske legemidler % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Netto interne overføringer % % Driftsresultat med interne overføringer Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,7 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk - ordinære ,4 % ,0 % DRG-poeng - hjemmedialyse ,6 % ,8 % DRG-poeng - stråleterapi ,9 % ,6 % Innleggelser ,5 % ,0 % Dagbehandlinger ,9 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,0 % Kommentarer til driftsresultat Henning Garsjø Medisinsk klinikk har etter juni 2010 et registrert merforbruk på 9,3 mill kr. Avviket i juni var på minus 1,9 mill kr, og var konsentrert til overskridelse på varekostnadset, mens ISFinntekter viste positivt avvik. Hovedproblemet som gav overskridelser i 2009 fortsetter, uttrykt ved fortsatt vekst innen biologiske medikamenter (MS og TNF). Negative avvik i forhold til hittil i år utgjøres i hovedsak av varekostnad, men også ISF-inntekter inneliggende pasienter og vikarbyrå har betydelige avvik. De positive avvikene er konsentrert til merinntekter på ISF-refusjon for biologiske medikamenter. Medisinsk klinikk har i et for 2010 en ert innsparing, som ikke er relatert til identifiserte tiltak, på netto ca. 5 mill kr. Innsparingene er i et plassert under lønnskostnader og ISF-inntekter. Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et negativt avvik på 6,2 mill kr etter juni. Se kommentar under polikliniske inntekter vedrørende endret registreringspraksis 20

21 inntekter av biologiske medikamenter. Det er avsatt 3,4 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for mai og juni måned. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 7,3 mill kr etter juni. Av dette utgjør 2,2 mill kr merinntekter relatert til 40 % ISF-refusjon for biologiske medikamenter. Dette er basert på registrerte resepter for 1. halvår. Normalt skal denne veksten gi seg utslag i minst 60 % (100 % -refusjonssats 40 %) ytterligere negativt avvik på varekostnaden. Hoveddelen av utgiftene kommer etterskuddsvis fra GOPP-kontoret i Helse Sør-Øst. Inkludert i ISF-refusjon 40 % ved økt aktivitet er også polikliniske inntekter av biologiske medikamenter som i 2010 føres som polikliniske inntekter (infusjon av remicade på Revmatologisk poliklinikk), mens det er ert som ordinær ISF-inntekt i 2010 jfr. fjorårets registreringspraksis. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et mindreforbruk på 1,7 mill kr. Dette er bedre enn forventet, og i juni var det et positivt avvik på ca. 0,8 mill kr. Tendensen i de siste måneder har likevel vært negativ. Dette skyldes bl.a høyt forbruk av vikarbyrå for å sikre legedekningen ved Barneavdelingen i Arendal. Det har også vært behov for vikarbyrå ved Barneposten i Kristiansand og ved Medisinsk avdeling i Arendal. Nedbemannningen i Arendal er forsert med 1 måned i forhold til, og dette bidro med ca. 0,5 mill kr til mindreforbruket etter februar. Medisinsk klinikk har ert en kreftsatsing (1,5 legestilling og 0,5 sykepleier) ved sykehuset i Arendal fra Dette har isolert sett bidratt til et mindreforbruk på ca. 0,3 mill kr for de 3 siste månedene. I et ligger det en lønnsplugg på ca. 5 mill kr, og ca. 1,9 mill kr er ert under ferievikarer der hoveddelen er periodisert i sommermånedene. I mangel av tiltak, bidrar dette til negativt lønnsavvik i perioden juni til august. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden viser et betydelig merforbruk på 11,9 mill kr etter juni. Utgifter til TNF-hemmere og MS-medikamenter er registrert med en samlet overskridelse på ca. 11,4 mill kr etter juni. Justert for merinntekter ISF for biologiske medikamenter, er netto merforbruk for TNF/MS på ca. 6,9 mill kr. Medikamentutgifter for øvrig viser et mindreforbruk på 2,0 mill kr, og dette må bl.a ses i sammenheng med en prisreduksjon på et cytostyatika-medikament (taxotere) på 2,2 mill kr på årsbasis, som ble bestemt etter at et ble fastsatt for Implantater har et merforbruk på 2,1 mill kr med bakgrunn i høy ICD-aktivitet i forhold til periodisert, men det er ikke ventet vesentlige avvik på denne posten ved årsslutt. Andre driftskostnader har en overskridelse på 0,8 mill kr etter juni. Merforbruket skyldes bl.a innkjøp basert på sammenbrudd av mindre medisinteknisk utstyr og annet utstyr (ca. 0,3 mill kr) som ikke dekkes av Utstyrsutvalget. Videre er det utgiftsført løpende vedl.hold av medisinteknisk utstyr, som ikke er ert (0,2 mill kr) og leieutgifter IKT-utstyr utover (0,3 mill kr). Interne overføringer Hovedposten Interne overføringer viser et mindreforbruk på 0,2 mill kr etter juni. Reelt er det en mindre overskridelse, da 0,3 mill kr er relatert til refusjon av lønnsutgifter fra FOU (gjelder lønnskostnader sykepleiere). Ellers har blodprodukter og interne røntgentjenester et samlet mindreforbruk på 0,5 mill kr. Kjøp av interne laboratorietjenester har et merforbruk på 0,5 mill kr, og deler av det avviket kan tilskrives den omfattende RS-epidemien. 21

22 Tabell 7.5 Driftsresultat Klinikk for rehabilitering i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter ISF konserninterne gjestepasienter ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Avskrivninger % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Netto interne overføringer % % Driftsresultat med interne overføringer % Finansinntekter Sum finansposter Årsresultat % Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Antall årsverk Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.6 Aktivitet Klinikk for rehabilitering Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte Kongsgård ,4 % ,5 % DRG-poeng poliklinikk internt ,9 % ,8 % DRG-poeng poliklinikk Kongsgård ,6 % ,0 % Innleggelser Kongsgård ,4 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner internt ,3 % ,5 % Polikliniske konsultasjoner Kongsgård ,3 % ,9 % 22

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Akkumulert pr august 2010 2010 Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr august 2009 Resultat Budsjett

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Akkumulert pr juli 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juli 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Pr juli 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 826 2 813 13 4 895 4 882 13 Driftskostnader

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Pr juni 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 491 2 473 18 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Pr mars 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 237 1 227 10 4 795 4 795 0 Driftskostnader

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mai 2011

Virksomhetsrapport pr mai 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Pr september 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 3 626 3 603 23 4 910 4 882 28 Driftskostnader

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer