VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Justert resultatkrav Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Oppsummering regnskap 2010: Regnskapet viser et resultat på +286,6 mill kr som er 0,6 mill kr bedre enn. Som følge av pensjonsreformen er pensjonskostnaden i 2010 redusert med 500 mill kr. Basisrammen er redusert med 214 mill kr og justert resultatkrav er 286 mill kr ( ). MED har et negativt avvik på 20,9 mill kr, hvorav ca 18 mill kr ift høykostnedisin. KIR har et negativt avvik på 19,2 mill kr. Drift har et negativt avvik på 5,4 mill kr. Rehab har et positivt avvik på 5,2 mill kr. MSK har et positivt avvik på 3,5 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk og finansposter har mindreforbruk på 19 mill kr. Det er investert for 97,3 mill kr i Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Omstillingstiltak Virkelig virkelig analyse Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens 2010 Desember SSHF Mål 2010 RHF Mål / Des 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 69,2 % 73,0 % 80 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -7,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 82,4 % 76,3 % 80 % 80 % innen 7 dager 81,2 % -3,7 % Rus: Epikrisetid Månedlig 65,7 % 67,1 % 80 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12,9 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,2 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 86,3 % 79,3 % 0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 99,4 % 90,5 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,7 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,9 % 0,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % Psykisk helsevern : Andel ambulante konsultasjoner Månedlig 9,7 % 12,4 % - BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100 % 97,2 % 0,0 % Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 6,2 % - *) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,9 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,0 % ,7 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,7 % ,6 % Somatikk: Innleggelser ,6 % ,5 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % Psykiatri: Innleggelser ,5 % ,8 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter ,4 % ,9 % Sum driftskostnader ,7 % ,0 % Driftsresultat ,5 % ,2 % Finansposter ,3 % ,2 % Årsresultat Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Oppsummering (Forklaring til tabellene ) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet Somatikk DRG-poeng innlagte og polikliniske dagbehandlinger er 2,0% under, mens DRG-poeng poliklinikk er 20,7 % over. Som beskrevet under Aktivitet somatikk på side 6 må DRG-poeng for disse to gruppene sees i sammenheng, da ny finansieringsordning fom 2010 har medført vridningseffekter som ikke er innarbeidet i et. Antall innleggelser er 0,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner er 3,1% over. Psykisk helse Antall innleggelser er 1,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner er 4,3% over. Hovedtall økonomi Nytt resultatkrav i 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,2 % ,7 % Medisinsk klinikk ,1 % ,1 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,4 % ,1 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,0 % ,7 % Kirurgisk klinikk - ord ,1 % ,5 % Medisinsk klinikk - ord ,0 % ,1 % Med. klinikk hjemmedialyse ,1 % ,3 % Med.klinikk stråleterapi ,4 % ,2 % Klinikk for rehab. internt ,8 % ,4 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,0 % ,5 % DRG-poeng poliklinikk ,7 % ,6 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Budsjett DRG poeng Budsjett Tabell 2.2 Antall innleggelser Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,0 % ,6 % Medisinsk klinikk ,4 % ,7 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,9 % ,3 % Innleggelser ,6 % ,5 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser Budsjett Innleggelser Budsjett Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,2 % ,0 % Medisinsk klinikk ,8 % ,0 % Dagbehandlinger/dagkirurgi ,6 % ,9 % Kirurgisk klinikk ,2 % ,6 % Medisinsk klinikk ,3 % ,1 % Klinikk for rehab. internt ,8 % ,5 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,4 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgsk klinikk har i 2010 et negativt avvik på -2,6% (-902 DRG-poeng). Det ligger 300 DRG- poeng knyttet til kodeforbedring for 2010 i et. Indeksen i 2010 er vesentlig lavere enn indeksen var i Det er store variasjoner mellom avdelingene hvor stor reduksjonen er, men fellestrekk er redusert indeks fra Medisinsk klinikk har i 2010 et positivt avvik på 3,8% ( DRG-poeng) Klinikk for rehabilitering har et negativt avvik 4,5% (-82 DRG-poeng). I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk er grupperingen endret slik at noe av aktiviteten som tidligere ble definert som DRG innlagte/dagbehandling i 2010 defineres som DRG poliklinikk. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet, slik at det vil være negative avvik under DRG innlagte/poliklinisk dagbehandling og positive avvik under DRG poliklinikk. DRG-poeng i 2010 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2010 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall innleggelser Kirurgisk klinikk har 242 innleggelser (1,0%) under ert aktivitet i Medisinsk klinikk har i 2010 hatt 490 (2,4%) flere innleggelser enn ert, og 2,4% flere enn i Utviklingen i 2010 tyder på at den nedadgående trend i innleggelser over flere år har bunnet ut. I desember var det et positivt avvik på 137 utskrivninger. Akkumulert ble det positivt avvik i forhold til ved Barnesenteret (+473) med hovedårsak i en omfattende RS-epidemi og Medisinsk avdeling SSA (+313), mens det var negative avvik ved Medisinsk avdeling Flekkefjord (-193) og Revmatologisk avdeling (-224). Klinikk for rehabilitering er 2,9% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i et for 2010 er i sum 249 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Aktiviteten for dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner må sees i sammenheng. Noe av aktiviteten som tidligere var definert som dagkirurgi blir i 2010 rapportert som polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har utført 0,6% flere behandlinger/konsultasjoner enn ert. Medisinsk klinikk har utført 1,9% flere behandlinger/konsultasjoner enn ert. Klinikk for rehabilitering er 15,7% over for antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum 852 lavere enn i Oppdragsdokumentet. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,9 % ,3 % DPS ,7 % ,0 % ABUP ,4 % ,5 % ARA ,1 % ,5 % PST ,3 % ,8 % Sum klinikk ,3 % ,5 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.5 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,4 % ,1 % DPS ,2 % ,7 % ABUP ,0 % ,0 % ARA ,6 % ,8 % Sum klinikk ,5 % ,8 % Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Desember Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,1 3,0 2,0 3,0 2,0 ARA 1,8 3,0 1,8 3,0 1,8 ABUP 1,3 2,0 1,5 2,0 1,5 PST 1,3 3,0 1,4 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner i 2010 er 4,3 % over. Dette er økning fra samme periode i 2009 på 8,2 %. Av avdelingene er DPS Solvang og ARA under. ARA ligger 901 konsultasjoner under og DPS Solvang 374 konsultasjoner under. ACT team DPS Solvang har i 2010 hatt polikliniske konsultasjoner. ACT team DPS Aust Agder hadde oppstart sent i 2010 og har hatt 172 polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.5 Antall innleggelser Antall innleggelser totalt for 2010 er 1,5% over. Av avdelingene er DPS Solvang, DPS Strømme og DPS Lister under. Innleggelser har hatt nedgang på 2,7% fra DPS ene har en nedgang på 169 innleggelser, PSA har økt med 48 innleggelser, ABUP har har nedgang på 10 innleggelser, mens ARA har økt med 6 innleggelser. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH har i 2010 prioritert arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette innebærer en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet tar nødvendigvis ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,9 % % ISF egne pasienter ,7 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,5 % % Gjestepasientinntekter ,1 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,7 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,9 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,2 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,9 % % Øremerkede tilskudd ,5 % % Andre inntekter ,7 % % Sum driftsinntekter ,4 % % Lønn faste stillinger ,3 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,7 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,9 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,4 % % Pensjonskostnader ,6 % % Delsum lønnskostnader ,5 % % Varekostnad ,0 % % Kjøp av helsetjenester ,4 % % Andre driftskostnader ,0 % % Avskrivninger ,6 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,7 % % Justert resultatkrav (red. pensjonskost. - red. basisramme) Driftsresultat Finansinntekter ,7 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,1 % % Finanskostnader ,2 % % Finansposter ,3 % % Årsresultat Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte ,5 % % Innleie vikarbyrå ,8 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Avvik % Sum somatikk og rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Tabell 3.3 Balanse Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultatkrav Nytt resultatkrav for 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Foretaket oppnådde et positivt avvik på 0,6 mill kr samlet for Driftsinntekter Basisramme: inntekten er 214 mill kr under. Basisrammereduksjon som følge av endring i pensjonskostnad. Må sees i sammenheng med justert resultatkrav. ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 1,7% under for foretaket samlet. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk blir noe av aktiviteten som tidligere ble ført som ISF-inntekt egne pasienter (innlagte/polikliniske dagbehandlinger) nå ført som ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet og det er derfor et negativt på ISF-inntekt døgn/dagpasienter og tilsvarende positivt avvik på ISF poliklinisk aktivitet med ca 10 mill kr. I tillegg er det i 2010 inntektsført 4,7 mill i ISF-avregning for 2009, hvorav 2 mill kr er relatert til tilbakeføring av avsetning for eventuell avkortning kompleks rehabilitering. Reelt avvik i 2010 er ca -10 mill kr. Herav ca -12,8 mill kr i Kirurgisk klinikk og -1,8 mill kr i Klinikk for rehabilitering, mens Medisinsk klinikk er 5,1 mill kr over. Antall innleggelser er 0,5% over, men antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 7,6% under. I Kirurgisk klinikk er indeks lavere i 2010 enn i I Medisinsk klinikk var indeks i 1. tertial 2010 lavere enn i 2009, mens den i 2. og 3. tertial 2010 har vært høyere enn i ISF-ref. på gjestepas fra andre regioner: mindreinntekt må sees i sammenheng med mindreforbruk kjøp av gjestepasienttjenester andre regioner somatikk (50% refusjon). Gjestepasientinntekter: inntektene er 11,2% over. Av avviket er 3,7 mill kr i Kirurgisk klinikk, 0,6 mill kr i Medisinsk klinikk og 1,2 mill kr i Klinikk for psykisk helse. Avviket i somatikken må sees i sammenheng med negativt avvik under ISF-inntekt egne pasienter. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 22,9% over. Se forklaring undrer ISF-inntekter egne pasienter over. Reelt avvik er ca +11 mill kr. I Medisinsk klinikk er det et positivt avvik på nærmere 9 mill kr, hvorav en stor del er knyttet til ISF-refusjon høykostmedisin. I Kirurgisk klinikk er det et negativt avvik på ca 2 mill kr. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Aktiviteten har vært høyere enn ert. Polikliniske inntekter: omfatter inntekter psykiatri/rus, laboratorie/røntgen og egenandeler somatikk. Psykisk helse har en merinntekt på 4,5 mill kr, somatikk 6,7 mill kr og lab/røntgen 1,8 mill kr. Andre inntekter: pasientreiser viser en merinntekt på 23,7 mill kr. Fra og med oktober er Pasientreiser ført brutto og det er derfor store avvik under Andre inntekter og Andre driftskostnader. Det er inntektsført 3,8 mill kr i refusjon fra HSØ vedr. oppgjør i forbindelse med avvikling av plasmafraksjoneringsprosjektet (for perioden ). Driftskostnader Lønnskostnader: redusert pensjonskostnad som følge av pensjonsreformen utgjør 500 mill kr. Netto redusert pensjonsforpliktelse gir full kostnadseffekt i Som følge av dette kommer også 5 mill kr i redusert kostnad arbeidstaker andel av pensjon. Resterende positivt avvik skyldes i hovedsak ubesatte stillinger og mindrekostnader lønnsoppgjør. KPH har et mindreforbruk på 11,4 mill kr knyttet til ubesatte stillinger, utsatt oppstart av ACT-team og mindrekostnader lønnsoppgjør. Forskning har et mindreforbruk på 4,3 mill kr som må sees i sammenheng med lavere inntekter enn ert. Kostnader til årets lønnsoppgjør ekskl KPH er ca 7 mill kr lavere enn ert. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 35,8 mill kr hvorav merforbruk TNFhemmere utgjør 24,0 mill kr og MS-medikamenter 7,3 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 12,2 mill kr utgjør innleie i somatikk 6,2 mill kr, innleie av radiologer 4,4 mill kr og innleie i KPH 1,7 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk har et mindreforbruk på 17,8 mill kr. Andre driftskostnader: pasientreiser har et negativt avvik på 25,1 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter ref forklaring til bruttoføring under Andre inntekter. Energikostnader har et negativt kostnadsavvik på 14 mill kr. 10

11 OMSTILLINGSTILTAK Tabell 3.4 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse Alle tall i hele HELE ÅRET HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Budsjett 2010 Realisert 2010 Tiltak Kirurgi Økt aktivitet DRG og poliklinikk Red 0,5 årsverk til pas hotell Red 0,9 årsverk til pas hotell Redusert 0,15 årsverk Red tjenesteplaner Redusert variabel lønn - amb st Stipend Avvik Tiltak Medisin 100,0 % 100,0 % Tilpasning senger Med avd SSA Tiltak Psykiatri og avh.behandling 112,5 % 112,5 % Effekt av ubesatte still. psykiatri Tiltak Laboratoriet 100,0 % 100,0 % Fakturering til primærhelsetjenesten Innføring av ny analyse på avdeling for mikrobiologi Økt poliklinisk aktivitet ifht. prognose Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK Tiltak Radiologi 71,9 % 138,5 % Reduksjon i bruk av vikarbyrå ved SSK og SSF Økte egenandeler mammografiscreening Røntgenbeskrivelser Mandal Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring av digital mammogriscreening ,8 % 46,8 % Sum ,5 % 97,2 % Årsverk HELE ÅRET HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) KIRURGI Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Red 0,5 årsverk til pas hotell 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 Redusert 0,15 årsverk 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Avvik hiå MEDISIN Tilpasning senger Medisinsk avdeling 8,0 9,0 1,0 8,0 9,0 1,0 LAB Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Rad Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring -0,5 av digital mammogriscreening. -0,5 0,0-0,5-0,4 0,1 Sum 9,3 10,3 1,0 9,3 10,4 1,1 110,8 % 111,6 % 11

12 Medisinsk klinikk Klinikkens omstillingstiltak (nedbemanning ved Medisinsk avdeling Arendal) er ert med effekt fra og med , men tiltaket har realisert effekt allerede fra ca. 1. februar. På denne bakgrunn er det i 2010 registrert et positivt avvik på ca. 0,5 mill kr på omstillingstiltak i klinikken. Klinikk for psykisk helse Klinikken har innfridd på tiltak for balanse Klinikken har en måloppnåelse på 100 %. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknader til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Medisinsk serviceklinikk (tiltak Laboratoriet og Radiologi) Omstillingstiltak i klinikken for 2010 er beregnet til i underkant av 6,9 mill kr. Klinikken har en måloppnåelse på 76% i Planlagt reduksjon i bruk av vikarbyrå er ikke innfridd i

13 VIRKELIG VIRKELIG ANALYSE Tabell 3.5 Virkelig virkelig analyse Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Avvik 2010/2009 Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ISF egne pasienter ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst Gjestepasientinntekter Konserninterne gjestepasientinntekter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon dyre biologiske legemidler Polikliniske inntekter (ekskl ISF) Øremerkede tilskudd Øremerkede midler psykiatri Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv Arbeidsgiveravgift - refusjon Pensjonskostnader inkl aga av pensjon Delsum lønnskostnader Varekostnad Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Avskrivninger Nedskrivning Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS Finanskostnader Finansposter Årsresultat

14 Kommentarer til Virkelig-virkelig analyse Per Qvarnstrøm Budsjettert resultat Resultatkrav for 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Budsjett for 2009 var et regnskapsmessig underskudd på 12,8 mill kr relatert til overtakelse av virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård. Budsjettert resultat i 2008 var -36,6 mill kr som tilsvarer den del av økte pensjonskostnader som ikke ble dekket gjennom tilleggsbevilging. Regnskap 2010 mot regnskap 2009 Driftsinntekter Basisramme: Reduksjon basisramme 2010 med 214,2 mill kr som følge av redusert pensjonskostnad, lønns- og prisvekst +83 mill, økt aktivitet +26 mill, økt ramme rehabilitering og prehospitale tjenester 16 mill kr og inntekt ett institusjonsnummer +9 mill kr (tidligere ført som ISF-inntekt). ISF egne pasienter og ISF somatisk poliklinisk aktivitet: disse inntektsgruppene må sees i sammenheng pga endringer i finansieringsordningen, se forklaring side 6. Prisøkning +22 mill, ISF-avregning mill og inntekt ett institusjonsnummer ført som basisramme fom mill. ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst: refusjon (og kostnader) private kommersielle institusjoner belastes fom 2009 RHF sentralt. Reduksjon inntekt i 2010 må sees i sammenheng med reduksjon i kjøp av gjestepasienttjenester somatikk fra andre regioner. Konserninterne gjestepasientinntekter: gjestepasientoppgjør i konsernet ble i 2010 utvidet til å omfatte all somatisk behandling mellom foretakene. Polikliniske inntekter (ekskl ISF): Klinikk for psykisk helse +9 mill, Kirurgisk klinikk + 7 mill, Medisinsk klinikk +3 mill og Medisinsk serviceklinikk +3 mill. Øremerkede tilskudd: tilskudd pasientreiser føres som basisramme fom Øremerkede midler psykiatri: føres om basisramme fom Andre inntekter: inntekt pasientreiser er økt 22 mill kr. Fra og med oktober 2010 er Pasientreiser ført brutto og det er derfor store avvik under Andre inntekter og Andre driftskostnader. Driftskostnader Lønnskostnader: Reduksjon pensjonskostnad i 2010 skyldes pensjonsreformen. Kostnader lønnsoppgjør i 2010 utgjør ca 100 mill. Økning Klinikk for psykisk helse utgjør ca 50 mill (inkl andel lønnsoppgjør). Varekostnader: kostnader TNF-hemmere er økt med 24 mill (37%) og MS-medikamenter med 6,7 mill (33%). Kjøp av helsetjenester: redusert med 6 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk andre regioner er redusert med 8 mill kr, mens kostnader egen region er økt med 8 mill kr. Andre driftskostnader: energikostnader er økt med 14 mill kr. Kostnader pasienttransport er økt med 18 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter ref forklaring til bruttoføring under Andre inntekter. Avskrivninger: Reduksjon pga at bygg er ferdig avskrevet. 14

15 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan Sum investeringer Det er i løpet av året investert for 97,3 mill. Vesentlig mer er bevilget ut fra nødvendighet, og 46 mill gjennomføres i 2011 av bevilgninger gjort i Av investeringene utgjør større oppgradering 4,7 mill, vedlikehold og ombygginger 11,4 mill, MTU 37,8 mill, IKT 2,4 mill, annet utstyr 3,6 mill og psykiatriprosjekter 37,5 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme som ble ferdigstilt i juni. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Regnskap Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Innsamlede midler til mammografiapparat 5,5 5,5 Overført fra HSØ for pandemi 7,0 Overført/reert til ,6-1,3 Sum midler ekskl psykiatri 59,8 57,2 Oversikten overfor viser hvordan investeringene er finansiert i Ikke finansiert er forventet løst ved salg av eiendom. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2010 (ekskl. psykiatriplan). 15

16 Tabell 2 Investering 2010 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2010 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett tidligere totalt (Tall i hele 1000) Operasjonsstuer SSK Sum større oppgradering Servicetorg Arendal Infeksjonsbad akuttmottak Diverse vedlikeholdsarbeid og ombygging Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK Sum vedlikehold og ombygginger Gjennomlysningslab SSA MTU overheng MTU iht liste Avsatt for havari MTU, teknisk utstyr m.m Spect CT (gammakamera + CT) Mammografiutstyr digitalt (herav 5,5 innsaml) Operasjonsbord og anestesiapparat Sum MTU IKT-prosjekter overheng Kabling datanettverk Omlegging Kongsgård Digital Diktering Integrasjon Partus-Milou Samlepott IKT Sum IKT Teknisk utstyr / break down Steamgryter kjøkken Kjøretøy Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr overheng Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Investering 2010 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2010 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett tidligere totalt (Tall i hele 1000) totalt totalt BUA Kr. sand DPS Solvang DPS Strømme DPS Aust-Agder (Aas) PSA Arendal BUA Arendal Nasjonalt kompetansesenter Sum investeringer Det er i løpet av året bokført investeringer for 37,5 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført har det i år kun vært byggeaktivitet ved DPS Strømme. 16

17 LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av des på -407 mill som innebærer at vi i des hadde en endring på hele -132 mill. som hovedsakelig består av: tilpasningen til den reduserte pensjonskostnaden hvor foretaket har tilbakebetalt 224,5 mill utbet av likv.effekt ift pensjonkostn på 38,3 mill oppgjør av ISF-fordring fra 2009 på 11,9 mill på driften generelt merinnbet på 52 mill merutbet på investeringer på 9,3 mill Kredittrammen er etter omgrupperings-proposisjonen endret fra 286 mill til 516 mill (pr ) i takt med at resultatkravet er endret til 286 mill. Ifm med korrigeringene av pensjonseffekten i resultatet ble kredittrammen i jan justert ned til 501 mill. Med en utgående beholdning på -407 mill har foretaket pr des en likviditetsreserve på 109 mill. Det er et betydelig betalingsoverheng knyttet til gjestepasienter og fylkesandeler som kommer til utbet i Ift investeringsplanen er det til sammen et overheng på prosjekter på 46,4 mill som er betydelig mer enn prognostisert i nov-rapporteringen. Avvikene ift er omtalt i tab under: Kommentarer tall pr des (alle tall i mill): nto avvik DI på -180 skyldes i hovedsak tilbakebet av 224,5 mill ifm pensjonsendringene. Betyr at andre poster som polikliniske innt. bidrar positivt avvik DU på nto +27 hvor varekost og pensjon bidrar negativt med 54 mill, mens ADK og gjestepas.kjøp bidrar positivt med 80 mill neg avvik IU skyldes utbet knyttet til bygn.messige prosjekter. Dette skyldes delvis at disponering av salgssum knyttet til salg av fast eiendom er tatt inn; disse midlene vil først utbet i I avviket inkl. også overskudd i datterselskap som føres som finansielt anleggsmiddel. Utfra foretakets investeringsplan og den finansiering som er lagt, er overhenget på investeringer over i 2011 på 46,4 mill. Likviditetsutvikling -50 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2009 Kreditt Bud

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer