VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Justert resultatkrav Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Oppsummering regnskap 2010: Regnskapet viser et resultat på +286,6 mill kr som er 0,6 mill kr bedre enn. Som følge av pensjonsreformen er pensjonskostnaden i 2010 redusert med 500 mill kr. Basisrammen er redusert med 214 mill kr og justert resultatkrav er 286 mill kr ( ). MED har et negativt avvik på 20,9 mill kr, hvorav ca 18 mill kr ift høykostnedisin. KIR har et negativt avvik på 19,2 mill kr. Drift har et negativt avvik på 5,4 mill kr. Rehab har et positivt avvik på 5,2 mill kr. MSK har et positivt avvik på 3,5 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk og finansposter har mindreforbruk på 19 mill kr. Det er investert for 97,3 mill kr i Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Omstillingstiltak Virkelig virkelig analyse Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens 2010 Desember SSHF Mål 2010 RHF Mål / Des 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 69,2 % 73,0 % 80 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -7,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 82,4 % 76,3 % 80 % 80 % innen 7 dager 81,2 % -3,7 % Rus: Epikrisetid Månedlig 65,7 % 67,1 % 80 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12,9 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,2 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 86,3 % 79,3 % 0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 99,4 % 90,5 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,7 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,9 % 0,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % Psykisk helsevern : Andel ambulante konsultasjoner Månedlig 9,7 % 12,4 % - BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100 % 97,2 % 0,0 % Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 6,2 % - *) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,9 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,0 % ,7 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,7 % ,6 % Somatikk: Innleggelser ,6 % ,5 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % Psykiatri: Innleggelser ,5 % ,8 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter ,4 % ,9 % Sum driftskostnader ,7 % ,0 % Driftsresultat ,5 % ,2 % Finansposter ,3 % ,2 % Årsresultat Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Oppsummering (Forklaring til tabellene ) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet Somatikk DRG-poeng innlagte og polikliniske dagbehandlinger er 2,0% under, mens DRG-poeng poliklinikk er 20,7 % over. Som beskrevet under Aktivitet somatikk på side 6 må DRG-poeng for disse to gruppene sees i sammenheng, da ny finansieringsordning fom 2010 har medført vridningseffekter som ikke er innarbeidet i et. Antall innleggelser er 0,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner er 3,1% over. Psykisk helse Antall innleggelser er 1,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner er 4,3% over. Hovedtall økonomi Nytt resultatkrav i 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,2 % ,7 % Medisinsk klinikk ,1 % ,1 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,4 % ,1 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,0 % ,7 % Kirurgisk klinikk - ord ,1 % ,5 % Medisinsk klinikk - ord ,0 % ,1 % Med. klinikk hjemmedialyse ,1 % ,3 % Med.klinikk stråleterapi ,4 % ,2 % Klinikk for rehab. internt ,8 % ,4 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,0 % ,5 % DRG-poeng poliklinikk ,7 % ,6 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Budsjett DRG poeng Budsjett Tabell 2.2 Antall innleggelser Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,0 % ,6 % Medisinsk klinikk ,4 % ,7 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,9 % ,3 % Innleggelser ,6 % ,5 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser Budsjett Innleggelser Budsjett Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,2 % ,0 % Medisinsk klinikk ,8 % ,0 % Dagbehandlinger/dagkirurgi ,6 % ,9 % Kirurgisk klinikk ,2 % ,6 % Medisinsk klinikk ,3 % ,1 % Klinikk for rehab. internt ,8 % ,5 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,4 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgsk klinikk har i 2010 et negativt avvik på -2,6% (-902 DRG-poeng). Det ligger 300 DRG- poeng knyttet til kodeforbedring for 2010 i et. Indeksen i 2010 er vesentlig lavere enn indeksen var i Det er store variasjoner mellom avdelingene hvor stor reduksjonen er, men fellestrekk er redusert indeks fra Medisinsk klinikk har i 2010 et positivt avvik på 3,8% ( DRG-poeng) Klinikk for rehabilitering har et negativt avvik 4,5% (-82 DRG-poeng). I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk er grupperingen endret slik at noe av aktiviteten som tidligere ble definert som DRG innlagte/dagbehandling i 2010 defineres som DRG poliklinikk. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet, slik at det vil være negative avvik under DRG innlagte/poliklinisk dagbehandling og positive avvik under DRG poliklinikk. DRG-poeng i 2010 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2010 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall innleggelser Kirurgisk klinikk har 242 innleggelser (1,0%) under ert aktivitet i Medisinsk klinikk har i 2010 hatt 490 (2,4%) flere innleggelser enn ert, og 2,4% flere enn i Utviklingen i 2010 tyder på at den nedadgående trend i innleggelser over flere år har bunnet ut. I desember var det et positivt avvik på 137 utskrivninger. Akkumulert ble det positivt avvik i forhold til ved Barnesenteret (+473) med hovedårsak i en omfattende RS-epidemi og Medisinsk avdeling SSA (+313), mens det var negative avvik ved Medisinsk avdeling Flekkefjord (-193) og Revmatologisk avdeling (-224). Klinikk for rehabilitering er 2,9% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i et for 2010 er i sum 249 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Aktiviteten for dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner må sees i sammenheng. Noe av aktiviteten som tidligere var definert som dagkirurgi blir i 2010 rapportert som polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har utført 0,6% flere behandlinger/konsultasjoner enn ert. Medisinsk klinikk har utført 1,9% flere behandlinger/konsultasjoner enn ert. Klinikk for rehabilitering er 15,7% over for antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum 852 lavere enn i Oppdragsdokumentet. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,9 % ,3 % DPS ,7 % ,0 % ABUP ,4 % ,5 % ARA ,1 % ,5 % PST ,3 % ,8 % Sum klinikk ,3 % ,5 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.5 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,4 % ,1 % DPS ,2 % ,7 % ABUP ,0 % ,0 % ARA ,6 % ,8 % Sum klinikk ,5 % ,8 % Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Desember Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,1 3,0 2,0 3,0 2,0 ARA 1,8 3,0 1,8 3,0 1,8 ABUP 1,3 2,0 1,5 2,0 1,5 PST 1,3 3,0 1,4 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner i 2010 er 4,3 % over. Dette er økning fra samme periode i 2009 på 8,2 %. Av avdelingene er DPS Solvang og ARA under. ARA ligger 901 konsultasjoner under og DPS Solvang 374 konsultasjoner under. ACT team DPS Solvang har i 2010 hatt polikliniske konsultasjoner. ACT team DPS Aust Agder hadde oppstart sent i 2010 og har hatt 172 polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.5 Antall innleggelser Antall innleggelser totalt for 2010 er 1,5% over. Av avdelingene er DPS Solvang, DPS Strømme og DPS Lister under. Innleggelser har hatt nedgang på 2,7% fra DPS ene har en nedgang på 169 innleggelser, PSA har økt med 48 innleggelser, ABUP har har nedgang på 10 innleggelser, mens ARA har økt med 6 innleggelser. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH har i 2010 prioritert arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette innebærer en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet tar nødvendigvis ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,9 % % ISF egne pasienter ,7 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,5 % % Gjestepasientinntekter ,1 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,7 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,9 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,2 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,9 % % Øremerkede tilskudd ,5 % % Andre inntekter ,7 % % Sum driftsinntekter ,4 % % Lønn faste stillinger ,3 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,7 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,9 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,4 % % Pensjonskostnader ,6 % % Delsum lønnskostnader ,5 % % Varekostnad ,0 % % Kjøp av helsetjenester ,4 % % Andre driftskostnader ,0 % % Avskrivninger ,6 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,7 % % Justert resultatkrav (red. pensjonskost. - red. basisramme) Driftsresultat Finansinntekter ,7 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,1 % % Finanskostnader ,2 % % Finansposter ,3 % % Årsresultat Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte ,5 % % Innleie vikarbyrå ,8 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Avvik % Sum somatikk og rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Tabell 3.3 Balanse Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultatkrav Nytt resultatkrav for 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Foretaket oppnådde et positivt avvik på 0,6 mill kr samlet for Driftsinntekter Basisramme: inntekten er 214 mill kr under. Basisrammereduksjon som følge av endring i pensjonskostnad. Må sees i sammenheng med justert resultatkrav. ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 1,7% under for foretaket samlet. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk blir noe av aktiviteten som tidligere ble ført som ISF-inntekt egne pasienter (innlagte/polikliniske dagbehandlinger) nå ført som ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet og det er derfor et negativt på ISF-inntekt døgn/dagpasienter og tilsvarende positivt avvik på ISF poliklinisk aktivitet med ca 10 mill kr. I tillegg er det i 2010 inntektsført 4,7 mill i ISF-avregning for 2009, hvorav 2 mill kr er relatert til tilbakeføring av avsetning for eventuell avkortning kompleks rehabilitering. Reelt avvik i 2010 er ca -10 mill kr. Herav ca -12,8 mill kr i Kirurgisk klinikk og -1,8 mill kr i Klinikk for rehabilitering, mens Medisinsk klinikk er 5,1 mill kr over. Antall innleggelser er 0,5% over, men antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 7,6% under. I Kirurgisk klinikk er indeks lavere i 2010 enn i I Medisinsk klinikk var indeks i 1. tertial 2010 lavere enn i 2009, mens den i 2. og 3. tertial 2010 har vært høyere enn i ISF-ref. på gjestepas fra andre regioner: mindreinntekt må sees i sammenheng med mindreforbruk kjøp av gjestepasienttjenester andre regioner somatikk (50% refusjon). Gjestepasientinntekter: inntektene er 11,2% over. Av avviket er 3,7 mill kr i Kirurgisk klinikk, 0,6 mill kr i Medisinsk klinikk og 1,2 mill kr i Klinikk for psykisk helse. Avviket i somatikken må sees i sammenheng med negativt avvik under ISF-inntekt egne pasienter. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 22,9% over. Se forklaring undrer ISF-inntekter egne pasienter over. Reelt avvik er ca +11 mill kr. I Medisinsk klinikk er det et positivt avvik på nærmere 9 mill kr, hvorav en stor del er knyttet til ISF-refusjon høykostmedisin. I Kirurgisk klinikk er det et negativt avvik på ca 2 mill kr. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Aktiviteten har vært høyere enn ert. Polikliniske inntekter: omfatter inntekter psykiatri/rus, laboratorie/røntgen og egenandeler somatikk. Psykisk helse har en merinntekt på 4,5 mill kr, somatikk 6,7 mill kr og lab/røntgen 1,8 mill kr. Andre inntekter: pasientreiser viser en merinntekt på 23,7 mill kr. Fra og med oktober er Pasientreiser ført brutto og det er derfor store avvik under Andre inntekter og Andre driftskostnader. Det er inntektsført 3,8 mill kr i refusjon fra HSØ vedr. oppgjør i forbindelse med avvikling av plasmafraksjoneringsprosjektet (for perioden ). Driftskostnader Lønnskostnader: redusert pensjonskostnad som følge av pensjonsreformen utgjør 500 mill kr. Netto redusert pensjonsforpliktelse gir full kostnadseffekt i Som følge av dette kommer også 5 mill kr i redusert kostnad arbeidstaker andel av pensjon. Resterende positivt avvik skyldes i hovedsak ubesatte stillinger og mindrekostnader lønnsoppgjør. KPH har et mindreforbruk på 11,4 mill kr knyttet til ubesatte stillinger, utsatt oppstart av ACT-team og mindrekostnader lønnsoppgjør. Forskning har et mindreforbruk på 4,3 mill kr som må sees i sammenheng med lavere inntekter enn ert. Kostnader til årets lønnsoppgjør ekskl KPH er ca 7 mill kr lavere enn ert. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 35,8 mill kr hvorav merforbruk TNFhemmere utgjør 24,0 mill kr og MS-medikamenter 7,3 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 12,2 mill kr utgjør innleie i somatikk 6,2 mill kr, innleie av radiologer 4,4 mill kr og innleie i KPH 1,7 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk har et mindreforbruk på 17,8 mill kr. Andre driftskostnader: pasientreiser har et negativt avvik på 25,1 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter ref forklaring til bruttoføring under Andre inntekter. Energikostnader har et negativt kostnadsavvik på 14 mill kr. 10

11 OMSTILLINGSTILTAK Tabell 3.4 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse Alle tall i hele HELE ÅRET HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Budsjett 2010 Realisert 2010 Tiltak Kirurgi Økt aktivitet DRG og poliklinikk Red 0,5 årsverk til pas hotell Red 0,9 årsverk til pas hotell Redusert 0,15 årsverk Red tjenesteplaner Redusert variabel lønn - amb st Stipend Avvik Tiltak Medisin 100,0 % 100,0 % Tilpasning senger Med avd SSA Tiltak Psykiatri og avh.behandling 112,5 % 112,5 % Effekt av ubesatte still. psykiatri Tiltak Laboratoriet 100,0 % 100,0 % Fakturering til primærhelsetjenesten Innføring av ny analyse på avdeling for mikrobiologi Økt poliklinisk aktivitet ifht. prognose Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK Tiltak Radiologi 71,9 % 138,5 % Reduksjon i bruk av vikarbyrå ved SSK og SSF Økte egenandeler mammografiscreening Røntgenbeskrivelser Mandal Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring av digital mammogriscreening ,8 % 46,8 % Sum ,5 % 97,2 % Årsverk HELE ÅRET HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) KIRURGI Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Red 0,5 årsverk til pas hotell 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 Redusert 0,15 årsverk 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Avvik hiå MEDISIN Tilpasning senger Medisinsk avdeling 8,0 9,0 1,0 8,0 9,0 1,0 LAB Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Rad Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring -0,5 av digital mammogriscreening. -0,5 0,0-0,5-0,4 0,1 Sum 9,3 10,3 1,0 9,3 10,4 1,1 110,8 % 111,6 % 11

12 Medisinsk klinikk Klinikkens omstillingstiltak (nedbemanning ved Medisinsk avdeling Arendal) er ert med effekt fra og med , men tiltaket har realisert effekt allerede fra ca. 1. februar. På denne bakgrunn er det i 2010 registrert et positivt avvik på ca. 0,5 mill kr på omstillingstiltak i klinikken. Klinikk for psykisk helse Klinikken har innfridd på tiltak for balanse Klinikken har en måloppnåelse på 100 %. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknader til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Medisinsk serviceklinikk (tiltak Laboratoriet og Radiologi) Omstillingstiltak i klinikken for 2010 er beregnet til i underkant av 6,9 mill kr. Klinikken har en måloppnåelse på 76% i Planlagt reduksjon i bruk av vikarbyrå er ikke innfridd i

13 VIRKELIG VIRKELIG ANALYSE Tabell 3.5 Virkelig virkelig analyse Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Avvik 2010/2009 Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ISF egne pasienter ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst Gjestepasientinntekter Konserninterne gjestepasientinntekter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon dyre biologiske legemidler Polikliniske inntekter (ekskl ISF) Øremerkede tilskudd Øremerkede midler psykiatri Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv Arbeidsgiveravgift - refusjon Pensjonskostnader inkl aga av pensjon Delsum lønnskostnader Varekostnad Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Avskrivninger Nedskrivning Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS Finanskostnader Finansposter Årsresultat

14 Kommentarer til Virkelig-virkelig analyse Per Qvarnstrøm Budsjettert resultat Resultatkrav for 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Budsjett for 2009 var et regnskapsmessig underskudd på 12,8 mill kr relatert til overtakelse av virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård. Budsjettert resultat i 2008 var -36,6 mill kr som tilsvarer den del av økte pensjonskostnader som ikke ble dekket gjennom tilleggsbevilging. Regnskap 2010 mot regnskap 2009 Driftsinntekter Basisramme: Reduksjon basisramme 2010 med 214,2 mill kr som følge av redusert pensjonskostnad, lønns- og prisvekst +83 mill, økt aktivitet +26 mill, økt ramme rehabilitering og prehospitale tjenester 16 mill kr og inntekt ett institusjonsnummer +9 mill kr (tidligere ført som ISF-inntekt). ISF egne pasienter og ISF somatisk poliklinisk aktivitet: disse inntektsgruppene må sees i sammenheng pga endringer i finansieringsordningen, se forklaring side 6. Prisøkning +22 mill, ISF-avregning mill og inntekt ett institusjonsnummer ført som basisramme fom mill. ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst: refusjon (og kostnader) private kommersielle institusjoner belastes fom 2009 RHF sentralt. Reduksjon inntekt i 2010 må sees i sammenheng med reduksjon i kjøp av gjestepasienttjenester somatikk fra andre regioner. Konserninterne gjestepasientinntekter: gjestepasientoppgjør i konsernet ble i 2010 utvidet til å omfatte all somatisk behandling mellom foretakene. Polikliniske inntekter (ekskl ISF): Klinikk for psykisk helse +9 mill, Kirurgisk klinikk + 7 mill, Medisinsk klinikk +3 mill og Medisinsk serviceklinikk +3 mill. Øremerkede tilskudd: tilskudd pasientreiser føres som basisramme fom Øremerkede midler psykiatri: føres om basisramme fom Andre inntekter: inntekt pasientreiser er økt 22 mill kr. Fra og med oktober 2010 er Pasientreiser ført brutto og det er derfor store avvik under Andre inntekter og Andre driftskostnader. Driftskostnader Lønnskostnader: Reduksjon pensjonskostnad i 2010 skyldes pensjonsreformen. Kostnader lønnsoppgjør i 2010 utgjør ca 100 mill. Økning Klinikk for psykisk helse utgjør ca 50 mill (inkl andel lønnsoppgjør). Varekostnader: kostnader TNF-hemmere er økt med 24 mill (37%) og MS-medikamenter med 6,7 mill (33%). Kjøp av helsetjenester: redusert med 6 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk andre regioner er redusert med 8 mill kr, mens kostnader egen region er økt med 8 mill kr. Andre driftskostnader: energikostnader er økt med 14 mill kr. Kostnader pasienttransport er økt med 18 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter ref forklaring til bruttoføring under Andre inntekter. Avskrivninger: Reduksjon pga at bygg er ferdig avskrevet. 14

15 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan Sum investeringer Det er i løpet av året investert for 97,3 mill. Vesentlig mer er bevilget ut fra nødvendighet, og 46 mill gjennomføres i 2011 av bevilgninger gjort i Av investeringene utgjør større oppgradering 4,7 mill, vedlikehold og ombygginger 11,4 mill, MTU 37,8 mill, IKT 2,4 mill, annet utstyr 3,6 mill og psykiatriprosjekter 37,5 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme som ble ferdigstilt i juni. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Regnskap Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Innsamlede midler til mammografiapparat 5,5 5,5 Overført fra HSØ for pandemi 7,0 Overført/reert til ,6-1,3 Sum midler ekskl psykiatri 59,8 57,2 Oversikten overfor viser hvordan investeringene er finansiert i Ikke finansiert er forventet løst ved salg av eiendom. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2010 (ekskl. psykiatriplan). 15

16 Tabell 2 Investering 2010 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2010 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett tidligere totalt (Tall i hele 1000) Operasjonsstuer SSK Sum større oppgradering Servicetorg Arendal Infeksjonsbad akuttmottak Diverse vedlikeholdsarbeid og ombygging Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK Sum vedlikehold og ombygginger Gjennomlysningslab SSA MTU overheng MTU iht liste Avsatt for havari MTU, teknisk utstyr m.m Spect CT (gammakamera + CT) Mammografiutstyr digitalt (herav 5,5 innsaml) Operasjonsbord og anestesiapparat Sum MTU IKT-prosjekter overheng Kabling datanettverk Omlegging Kongsgård Digital Diktering Integrasjon Partus-Milou Samlepott IKT Sum IKT Teknisk utstyr / break down Steamgryter kjøkken Kjøretøy Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr overheng Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Investering 2010 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2010 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett tidligere totalt (Tall i hele 1000) totalt totalt BUA Kr. sand DPS Solvang DPS Strømme DPS Aust-Agder (Aas) PSA Arendal BUA Arendal Nasjonalt kompetansesenter Sum investeringer Det er i løpet av året bokført investeringer for 37,5 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført har det i år kun vært byggeaktivitet ved DPS Strømme. 16

17 LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av des på -407 mill som innebærer at vi i des hadde en endring på hele -132 mill. som hovedsakelig består av: tilpasningen til den reduserte pensjonskostnaden hvor foretaket har tilbakebetalt 224,5 mill utbet av likv.effekt ift pensjonkostn på 38,3 mill oppgjør av ISF-fordring fra 2009 på 11,9 mill på driften generelt merinnbet på 52 mill merutbet på investeringer på 9,3 mill Kredittrammen er etter omgrupperings-proposisjonen endret fra 286 mill til 516 mill (pr ) i takt med at resultatkravet er endret til 286 mill. Ifm med korrigeringene av pensjonseffekten i resultatet ble kredittrammen i jan justert ned til 501 mill. Med en utgående beholdning på -407 mill har foretaket pr des en likviditetsreserve på 109 mill. Det er et betydelig betalingsoverheng knyttet til gjestepasienter og fylkesandeler som kommer til utbet i Ift investeringsplanen er det til sammen et overheng på prosjekter på 46,4 mill som er betydelig mer enn prognostisert i nov-rapporteringen. Avvikene ift er omtalt i tab under: Kommentarer tall pr des (alle tall i mill): nto avvik DI på -180 skyldes i hovedsak tilbakebet av 224,5 mill ifm pensjonsendringene. Betyr at andre poster som polikliniske innt. bidrar positivt avvik DU på nto +27 hvor varekost og pensjon bidrar negativt med 54 mill, mens ADK og gjestepas.kjøp bidrar positivt med 80 mill neg avvik IU skyldes utbet knyttet til bygn.messige prosjekter. Dette skyldes delvis at disponering av salgssum knyttet til salg av fast eiendom er tatt inn; disse midlene vil først utbet i I avviket inkl. også overskudd i datterselskap som føres som finansielt anleggsmiddel. Utfra foretakets investeringsplan og den finansiering som er lagt, er overhenget på investeringer over i 2011 på 46,4 mill. Likviditetsutvikling -50 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2009 Kreditt Bud

18 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens 2010 Desember SSHF Mål 2010 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 69,2 % 73,0 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -7,0 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,2 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 86,3 % 79,3 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 99,4 % 90,5 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 82,4 % 76,3 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 81,2 % -3,7 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,7 % Reduseres Reduseres 1,1 % Psykisk helsevern : Andel ambulante konsultasjoner Månedlig 9,7 % 12,4 % - BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,2 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Rus: Epikrisetid Månedlig 65,7 % 67,1 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12,9 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,9 % 0,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk 18 Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende desember Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 35 korridorpasientdøgn i desember, tilsvarende 0,2%. Gjennomsnittet for 2010 er 0,3%. Epikrisetid For somatikk var det 73,0 % oppnådd epikrisetid i desember. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 66,3%, Medisinsk klinikk 77,4% og Klinikk for rehabilitering 95,5%. Gjennomsnittet for 2010 er 69,2%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i desember på 76,3 %, mens tilsvarende for rus ble 67,1 %. Gjennomsnitt for 2010 er 82,4% for psykisk helsevern og 65,7% for rus. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 3,1% (276 av 8.765) i desember. Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har størst antall fristbrudd. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 1,7% (10 av 579) i desember. Andel fristbrudd rus var 0,0% (0 av 164) i desember. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-des Score jan-des SSHF ,80 Kirurgisk klinikk ,83 Medisinsk klinikk ,81 Klinikk for rehabilitering 346 4,75 Klinikk for psykisk helse 176 4,41

19 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens 2010 Denne måned RHF Mål Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 6,2 % 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,9 % Antall årsverk *) Månedlig Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler 41 % - involvert oppfølging 36 % - kompetanseplan 46 % Svarprosent 72 % *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i november ,2 %. I samme måned i 2009 var sykefraværet 6,4 % (oppdatert etter ny beregningsmåte). Sykefravær er lagt inn etter ny definisjon om beregning av sykefraværsdagsverk. Ny definisjon innebærer at timelønn og UTA-tid for leger er med i mulige dagsverk. Variable dagsverk blir beregnet for den måned som de er opparbeidet. Alt fravær (bortsett fra sykefravær) trekkes fra i mulige dagsverk. Sykefravær pr klinikk i november: Kirurgisk klinikk 6,2%, Medisinsk klinikk 6,3%, Klinikk for rehabilitering 5,9%, Klinikk for psykisk helse 6,2%, Medisinsk serviceklinikk 6,0%, Driftsenheten 7,0% og stabene 4,1%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Åsrverk gj.snitt 2009 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Budsjett 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 19

20 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Netto interne overføringer % % Driftsresultat med interne overføringer Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 19). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,2 % ,7 % DRG-poeng poliklinikk ,1 % ,5 % Innleggelser ,0 % ,6 % Dagbehandlinger og dagkirurgi ,2 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,6 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt akkumulert driftsresultat på 19,2 mill kr i Avviket for desember er negativt med 1,5 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt inntektsavvik på 2,4 mill kr, i disse tallene ligger en positiv inntekt på 1,3 mill kr som er avregning for 2009 aktivitet. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 9,4 mill kr. 20

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Akkumulert pr august 2010 2010 Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr august 2009 Resultat Budsjett

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Akkumulert pr juni 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juni 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Akkumulert pr juli 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juli 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Pr juli 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 826 2 813 13 4 895 4 882 13 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Pr juni 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 491 2 473 18 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mai 2011

Virksomhetsrapport pr mai 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Pr mars 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 237 1 227 10 4 795 4 795 0 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Pr september 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 3 626 3 603 23 4 910 4 882 28 Driftskostnader

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer