VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Justert resultatkrav Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Oppsummering regnskap 2010: Regnskapet viser et resultat på +286,6 mill kr som er 0,6 mill kr bedre enn. Som følge av pensjonsreformen er pensjonskostnaden i 2010 redusert med 500 mill kr. Basisrammen er redusert med 214 mill kr og justert resultatkrav er 286 mill kr ( ). MED har et negativt avvik på 20,9 mill kr, hvorav ca 18 mill kr ift høykostnedisin. KIR har et negativt avvik på 19,2 mill kr. Drift har et negativt avvik på 5,4 mill kr. Rehab har et positivt avvik på 5,2 mill kr. MSK har et positivt avvik på 3,5 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk og finansposter har mindreforbruk på 19 mill kr. Det er investert for 97,3 mill kr i Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Omstillingstiltak Virkelig virkelig analyse Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens 2010 Desember SSHF Mål 2010 RHF Mål / Des 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 69,2 % 73,0 % 80 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -7,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 82,4 % 76,3 % 80 % 80 % innen 7 dager 81,2 % -3,7 % Rus: Epikrisetid Månedlig 65,7 % 67,1 % 80 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12,9 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,2 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 86,3 % 79,3 % 0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 99,4 % 90,5 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,7 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,9 % 0,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % Psykisk helsevern : Andel ambulante konsultasjoner Månedlig 9,7 % 12,4 % - BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100 % 97,2 % 0,0 % Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 6,2 % - *) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,9 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,0 % ,7 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,7 % ,6 % Somatikk: Innleggelser ,6 % ,5 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % Psykiatri: Innleggelser ,5 % ,8 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter ,4 % ,9 % Sum driftskostnader ,7 % ,0 % Driftsresultat ,5 % ,2 % Finansposter ,3 % ,2 % Årsresultat Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Oppsummering (Forklaring til tabellene ) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet Somatikk DRG-poeng innlagte og polikliniske dagbehandlinger er 2,0% under, mens DRG-poeng poliklinikk er 20,7 % over. Som beskrevet under Aktivitet somatikk på side 6 må DRG-poeng for disse to gruppene sees i sammenheng, da ny finansieringsordning fom 2010 har medført vridningseffekter som ikke er innarbeidet i et. Antall innleggelser er 0,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner er 3,1% over. Psykisk helse Antall innleggelser er 1,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner er 4,3% over. Hovedtall økonomi Nytt resultatkrav i 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,2 % ,7 % Medisinsk klinikk ,1 % ,1 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,4 % ,1 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,0 % ,7 % Kirurgisk klinikk - ord ,1 % ,5 % Medisinsk klinikk - ord ,0 % ,1 % Med. klinikk hjemmedialyse ,1 % ,3 % Med.klinikk stråleterapi ,4 % ,2 % Klinikk for rehab. internt ,8 % ,4 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,0 % ,5 % DRG-poeng poliklinikk ,7 % ,6 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Budsjett DRG poeng Budsjett Tabell 2.2 Antall innleggelser Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,0 % ,6 % Medisinsk klinikk ,4 % ,7 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,9 % ,3 % Innleggelser ,6 % ,5 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser Budsjett Innleggelser Budsjett Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,2 % ,0 % Medisinsk klinikk ,8 % ,0 % Dagbehandlinger/dagkirurgi ,6 % ,9 % Kirurgisk klinikk ,2 % ,6 % Medisinsk klinikk ,3 % ,1 % Klinikk for rehab. internt ,8 % ,5 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,4 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgsk klinikk har i 2010 et negativt avvik på -2,6% (-902 DRG-poeng). Det ligger 300 DRG- poeng knyttet til kodeforbedring for 2010 i et. Indeksen i 2010 er vesentlig lavere enn indeksen var i Det er store variasjoner mellom avdelingene hvor stor reduksjonen er, men fellestrekk er redusert indeks fra Medisinsk klinikk har i 2010 et positivt avvik på 3,8% ( DRG-poeng) Klinikk for rehabilitering har et negativt avvik 4,5% (-82 DRG-poeng). I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk er grupperingen endret slik at noe av aktiviteten som tidligere ble definert som DRG innlagte/dagbehandling i 2010 defineres som DRG poliklinikk. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet, slik at det vil være negative avvik under DRG innlagte/poliklinisk dagbehandling og positive avvik under DRG poliklinikk. DRG-poeng i 2010 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2010 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall innleggelser Kirurgisk klinikk har 242 innleggelser (1,0%) under ert aktivitet i Medisinsk klinikk har i 2010 hatt 490 (2,4%) flere innleggelser enn ert, og 2,4% flere enn i Utviklingen i 2010 tyder på at den nedadgående trend i innleggelser over flere år har bunnet ut. I desember var det et positivt avvik på 137 utskrivninger. Akkumulert ble det positivt avvik i forhold til ved Barnesenteret (+473) med hovedårsak i en omfattende RS-epidemi og Medisinsk avdeling SSA (+313), mens det var negative avvik ved Medisinsk avdeling Flekkefjord (-193) og Revmatologisk avdeling (-224). Klinikk for rehabilitering er 2,9% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i et for 2010 er i sum 249 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Aktiviteten for dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner må sees i sammenheng. Noe av aktiviteten som tidligere var definert som dagkirurgi blir i 2010 rapportert som polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har utført 0,6% flere behandlinger/konsultasjoner enn ert. Medisinsk klinikk har utført 1,9% flere behandlinger/konsultasjoner enn ert. Klinikk for rehabilitering er 15,7% over for antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum 852 lavere enn i Oppdragsdokumentet. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,9 % ,3 % DPS ,7 % ,0 % ABUP ,4 % ,5 % ARA ,1 % ,5 % PST ,3 % ,8 % Sum klinikk ,3 % ,5 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.5 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,4 % ,1 % DPS ,2 % ,7 % ABUP ,0 % ,0 % ARA ,6 % ,8 % Sum klinikk ,5 % ,8 % Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Desember Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,1 3,0 2,0 3,0 2,0 ARA 1,8 3,0 1,8 3,0 1,8 ABUP 1,3 2,0 1,5 2,0 1,5 PST 1,3 3,0 1,4 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner i 2010 er 4,3 % over. Dette er økning fra samme periode i 2009 på 8,2 %. Av avdelingene er DPS Solvang og ARA under. ARA ligger 901 konsultasjoner under og DPS Solvang 374 konsultasjoner under. ACT team DPS Solvang har i 2010 hatt polikliniske konsultasjoner. ACT team DPS Aust Agder hadde oppstart sent i 2010 og har hatt 172 polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.5 Antall innleggelser Antall innleggelser totalt for 2010 er 1,5% over. Av avdelingene er DPS Solvang, DPS Strømme og DPS Lister under. Innleggelser har hatt nedgang på 2,7% fra DPS ene har en nedgang på 169 innleggelser, PSA har økt med 48 innleggelser, ABUP har har nedgang på 10 innleggelser, mens ARA har økt med 6 innleggelser. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH har i 2010 prioritert arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette innebærer en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet tar nødvendigvis ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,9 % % ISF egne pasienter ,7 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,5 % % Gjestepasientinntekter ,1 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,7 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,9 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,2 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,9 % % Øremerkede tilskudd ,5 % % Andre inntekter ,7 % % Sum driftsinntekter ,4 % % Lønn faste stillinger ,3 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,7 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,9 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,4 % % Pensjonskostnader ,6 % % Delsum lønnskostnader ,5 % % Varekostnad ,0 % % Kjøp av helsetjenester ,4 % % Andre driftskostnader ,0 % % Avskrivninger ,6 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,7 % % Justert resultatkrav (red. pensjonskost. - red. basisramme) Driftsresultat Finansinntekter ,7 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,1 % % Finanskostnader ,2 % % Finansposter ,3 % % Årsresultat Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte ,5 % % Innleie vikarbyrå ,8 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Avvik % Sum somatikk og rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Tabell 3.3 Balanse Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultatkrav Nytt resultatkrav for 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Foretaket oppnådde et positivt avvik på 0,6 mill kr samlet for Driftsinntekter Basisramme: inntekten er 214 mill kr under. Basisrammereduksjon som følge av endring i pensjonskostnad. Må sees i sammenheng med justert resultatkrav. ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 1,7% under for foretaket samlet. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk blir noe av aktiviteten som tidligere ble ført som ISF-inntekt egne pasienter (innlagte/polikliniske dagbehandlinger) nå ført som ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet og det er derfor et negativt på ISF-inntekt døgn/dagpasienter og tilsvarende positivt avvik på ISF poliklinisk aktivitet med ca 10 mill kr. I tillegg er det i 2010 inntektsført 4,7 mill i ISF-avregning for 2009, hvorav 2 mill kr er relatert til tilbakeføring av avsetning for eventuell avkortning kompleks rehabilitering. Reelt avvik i 2010 er ca -10 mill kr. Herav ca -12,8 mill kr i Kirurgisk klinikk og -1,8 mill kr i Klinikk for rehabilitering, mens Medisinsk klinikk er 5,1 mill kr over. Antall innleggelser er 0,5% over, men antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 7,6% under. I Kirurgisk klinikk er indeks lavere i 2010 enn i I Medisinsk klinikk var indeks i 1. tertial 2010 lavere enn i 2009, mens den i 2. og 3. tertial 2010 har vært høyere enn i ISF-ref. på gjestepas fra andre regioner: mindreinntekt må sees i sammenheng med mindreforbruk kjøp av gjestepasienttjenester andre regioner somatikk (50% refusjon). Gjestepasientinntekter: inntektene er 11,2% over. Av avviket er 3,7 mill kr i Kirurgisk klinikk, 0,6 mill kr i Medisinsk klinikk og 1,2 mill kr i Klinikk for psykisk helse. Avviket i somatikken må sees i sammenheng med negativt avvik under ISF-inntekt egne pasienter. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 22,9% over. Se forklaring undrer ISF-inntekter egne pasienter over. Reelt avvik er ca +11 mill kr. I Medisinsk klinikk er det et positivt avvik på nærmere 9 mill kr, hvorav en stor del er knyttet til ISF-refusjon høykostmedisin. I Kirurgisk klinikk er det et negativt avvik på ca 2 mill kr. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Aktiviteten har vært høyere enn ert. Polikliniske inntekter: omfatter inntekter psykiatri/rus, laboratorie/røntgen og egenandeler somatikk. Psykisk helse har en merinntekt på 4,5 mill kr, somatikk 6,7 mill kr og lab/røntgen 1,8 mill kr. Andre inntekter: pasientreiser viser en merinntekt på 23,7 mill kr. Fra og med oktober er Pasientreiser ført brutto og det er derfor store avvik under Andre inntekter og Andre driftskostnader. Det er inntektsført 3,8 mill kr i refusjon fra HSØ vedr. oppgjør i forbindelse med avvikling av plasmafraksjoneringsprosjektet (for perioden ). Driftskostnader Lønnskostnader: redusert pensjonskostnad som følge av pensjonsreformen utgjør 500 mill kr. Netto redusert pensjonsforpliktelse gir full kostnadseffekt i Som følge av dette kommer også 5 mill kr i redusert kostnad arbeidstaker andel av pensjon. Resterende positivt avvik skyldes i hovedsak ubesatte stillinger og mindrekostnader lønnsoppgjør. KPH har et mindreforbruk på 11,4 mill kr knyttet til ubesatte stillinger, utsatt oppstart av ACT-team og mindrekostnader lønnsoppgjør. Forskning har et mindreforbruk på 4,3 mill kr som må sees i sammenheng med lavere inntekter enn ert. Kostnader til årets lønnsoppgjør ekskl KPH er ca 7 mill kr lavere enn ert. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 35,8 mill kr hvorav merforbruk TNFhemmere utgjør 24,0 mill kr og MS-medikamenter 7,3 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 12,2 mill kr utgjør innleie i somatikk 6,2 mill kr, innleie av radiologer 4,4 mill kr og innleie i KPH 1,7 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk har et mindreforbruk på 17,8 mill kr. Andre driftskostnader: pasientreiser har et negativt avvik på 25,1 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter ref forklaring til bruttoføring under Andre inntekter. Energikostnader har et negativt kostnadsavvik på 14 mill kr. 10

11 OMSTILLINGSTILTAK Tabell 3.4 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse Alle tall i hele HELE ÅRET HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Budsjett 2010 Realisert 2010 Tiltak Kirurgi Økt aktivitet DRG og poliklinikk Red 0,5 årsverk til pas hotell Red 0,9 årsverk til pas hotell Redusert 0,15 årsverk Red tjenesteplaner Redusert variabel lønn - amb st Stipend Avvik Tiltak Medisin 100,0 % 100,0 % Tilpasning senger Med avd SSA Tiltak Psykiatri og avh.behandling 112,5 % 112,5 % Effekt av ubesatte still. psykiatri Tiltak Laboratoriet 100,0 % 100,0 % Fakturering til primærhelsetjenesten Innføring av ny analyse på avdeling for mikrobiologi Økt poliklinisk aktivitet ifht. prognose Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK Tiltak Radiologi 71,9 % 138,5 % Reduksjon i bruk av vikarbyrå ved SSK og SSF Økte egenandeler mammografiscreening Røntgenbeskrivelser Mandal Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring av digital mammogriscreening ,8 % 46,8 % Sum ,5 % 97,2 % Årsverk HELE ÅRET HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) KIRURGI Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Red 0,5 årsverk til pas hotell 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 Redusert 0,15 årsverk 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Avvik hiå MEDISIN Tilpasning senger Medisinsk avdeling 8,0 9,0 1,0 8,0 9,0 1,0 LAB Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Rad Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring -0,5 av digital mammogriscreening. -0,5 0,0-0,5-0,4 0,1 Sum 9,3 10,3 1,0 9,3 10,4 1,1 110,8 % 111,6 % 11

12 Medisinsk klinikk Klinikkens omstillingstiltak (nedbemanning ved Medisinsk avdeling Arendal) er ert med effekt fra og med , men tiltaket har realisert effekt allerede fra ca. 1. februar. På denne bakgrunn er det i 2010 registrert et positivt avvik på ca. 0,5 mill kr på omstillingstiltak i klinikken. Klinikk for psykisk helse Klinikken har innfridd på tiltak for balanse Klinikken har en måloppnåelse på 100 %. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknader til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Medisinsk serviceklinikk (tiltak Laboratoriet og Radiologi) Omstillingstiltak i klinikken for 2010 er beregnet til i underkant av 6,9 mill kr. Klinikken har en måloppnåelse på 76% i Planlagt reduksjon i bruk av vikarbyrå er ikke innfridd i

13 VIRKELIG VIRKELIG ANALYSE Tabell 3.5 Virkelig virkelig analyse Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Avvik 2010/2009 Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ISF egne pasienter ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst Gjestepasientinntekter Konserninterne gjestepasientinntekter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon dyre biologiske legemidler Polikliniske inntekter (ekskl ISF) Øremerkede tilskudd Øremerkede midler psykiatri Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv Arbeidsgiveravgift - refusjon Pensjonskostnader inkl aga av pensjon Delsum lønnskostnader Varekostnad Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Avskrivninger Nedskrivning Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS Finanskostnader Finansposter Årsresultat

14 Kommentarer til Virkelig-virkelig analyse Per Qvarnstrøm Budsjettert resultat Resultatkrav for 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Budsjett for 2009 var et regnskapsmessig underskudd på 12,8 mill kr relatert til overtakelse av virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård. Budsjettert resultat i 2008 var -36,6 mill kr som tilsvarer den del av økte pensjonskostnader som ikke ble dekket gjennom tilleggsbevilging. Regnskap 2010 mot regnskap 2009 Driftsinntekter Basisramme: Reduksjon basisramme 2010 med 214,2 mill kr som følge av redusert pensjonskostnad, lønns- og prisvekst +83 mill, økt aktivitet +26 mill, økt ramme rehabilitering og prehospitale tjenester 16 mill kr og inntekt ett institusjonsnummer +9 mill kr (tidligere ført som ISF-inntekt). ISF egne pasienter og ISF somatisk poliklinisk aktivitet: disse inntektsgruppene må sees i sammenheng pga endringer i finansieringsordningen, se forklaring side 6. Prisøkning +22 mill, ISF-avregning mill og inntekt ett institusjonsnummer ført som basisramme fom mill. ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst: refusjon (og kostnader) private kommersielle institusjoner belastes fom 2009 RHF sentralt. Reduksjon inntekt i 2010 må sees i sammenheng med reduksjon i kjøp av gjestepasienttjenester somatikk fra andre regioner. Konserninterne gjestepasientinntekter: gjestepasientoppgjør i konsernet ble i 2010 utvidet til å omfatte all somatisk behandling mellom foretakene. Polikliniske inntekter (ekskl ISF): Klinikk for psykisk helse +9 mill, Kirurgisk klinikk + 7 mill, Medisinsk klinikk +3 mill og Medisinsk serviceklinikk +3 mill. Øremerkede tilskudd: tilskudd pasientreiser føres som basisramme fom Øremerkede midler psykiatri: føres om basisramme fom Andre inntekter: inntekt pasientreiser er økt 22 mill kr. Fra og med oktober 2010 er Pasientreiser ført brutto og det er derfor store avvik under Andre inntekter og Andre driftskostnader. Driftskostnader Lønnskostnader: Reduksjon pensjonskostnad i 2010 skyldes pensjonsreformen. Kostnader lønnsoppgjør i 2010 utgjør ca 100 mill. Økning Klinikk for psykisk helse utgjør ca 50 mill (inkl andel lønnsoppgjør). Varekostnader: kostnader TNF-hemmere er økt med 24 mill (37%) og MS-medikamenter med 6,7 mill (33%). Kjøp av helsetjenester: redusert med 6 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk andre regioner er redusert med 8 mill kr, mens kostnader egen region er økt med 8 mill kr. Andre driftskostnader: energikostnader er økt med 14 mill kr. Kostnader pasienttransport er økt med 18 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter ref forklaring til bruttoføring under Andre inntekter. Avskrivninger: Reduksjon pga at bygg er ferdig avskrevet. 14

15 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan Sum investeringer Det er i løpet av året investert for 97,3 mill. Vesentlig mer er bevilget ut fra nødvendighet, og 46 mill gjennomføres i 2011 av bevilgninger gjort i Av investeringene utgjør større oppgradering 4,7 mill, vedlikehold og ombygginger 11,4 mill, MTU 37,8 mill, IKT 2,4 mill, annet utstyr 3,6 mill og psykiatriprosjekter 37,5 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme som ble ferdigstilt i juni. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Regnskap Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Innsamlede midler til mammografiapparat 5,5 5,5 Overført fra HSØ for pandemi 7,0 Overført/reert til ,6-1,3 Sum midler ekskl psykiatri 59,8 57,2 Oversikten overfor viser hvordan investeringene er finansiert i Ikke finansiert er forventet løst ved salg av eiendom. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2010 (ekskl. psykiatriplan). 15

16 Tabell 2 Investering 2010 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2010 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett tidligere totalt (Tall i hele 1000) Operasjonsstuer SSK Sum større oppgradering Servicetorg Arendal Infeksjonsbad akuttmottak Diverse vedlikeholdsarbeid og ombygging Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK Sum vedlikehold og ombygginger Gjennomlysningslab SSA MTU overheng MTU iht liste Avsatt for havari MTU, teknisk utstyr m.m Spect CT (gammakamera + CT) Mammografiutstyr digitalt (herav 5,5 innsaml) Operasjonsbord og anestesiapparat Sum MTU IKT-prosjekter overheng Kabling datanettverk Omlegging Kongsgård Digital Diktering Integrasjon Partus-Milou Samlepott IKT Sum IKT Teknisk utstyr / break down Steamgryter kjøkken Kjøretøy Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr overheng Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Investering 2010 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2010 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett tidligere totalt (Tall i hele 1000) totalt totalt BUA Kr. sand DPS Solvang DPS Strømme DPS Aust-Agder (Aas) PSA Arendal BUA Arendal Nasjonalt kompetansesenter Sum investeringer Det er i løpet av året bokført investeringer for 37,5 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført har det i år kun vært byggeaktivitet ved DPS Strømme. 16

17 LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av des på -407 mill som innebærer at vi i des hadde en endring på hele -132 mill. som hovedsakelig består av: tilpasningen til den reduserte pensjonskostnaden hvor foretaket har tilbakebetalt 224,5 mill utbet av likv.effekt ift pensjonkostn på 38,3 mill oppgjør av ISF-fordring fra 2009 på 11,9 mill på driften generelt merinnbet på 52 mill merutbet på investeringer på 9,3 mill Kredittrammen er etter omgrupperings-proposisjonen endret fra 286 mill til 516 mill (pr ) i takt med at resultatkravet er endret til 286 mill. Ifm med korrigeringene av pensjonseffekten i resultatet ble kredittrammen i jan justert ned til 501 mill. Med en utgående beholdning på -407 mill har foretaket pr des en likviditetsreserve på 109 mill. Det er et betydelig betalingsoverheng knyttet til gjestepasienter og fylkesandeler som kommer til utbet i Ift investeringsplanen er det til sammen et overheng på prosjekter på 46,4 mill som er betydelig mer enn prognostisert i nov-rapporteringen. Avvikene ift er omtalt i tab under: Kommentarer tall pr des (alle tall i mill): nto avvik DI på -180 skyldes i hovedsak tilbakebet av 224,5 mill ifm pensjonsendringene. Betyr at andre poster som polikliniske innt. bidrar positivt avvik DU på nto +27 hvor varekost og pensjon bidrar negativt med 54 mill, mens ADK og gjestepas.kjøp bidrar positivt med 80 mill neg avvik IU skyldes utbet knyttet til bygn.messige prosjekter. Dette skyldes delvis at disponering av salgssum knyttet til salg av fast eiendom er tatt inn; disse midlene vil først utbet i I avviket inkl. også overskudd i datterselskap som føres som finansielt anleggsmiddel. Utfra foretakets investeringsplan og den finansiering som er lagt, er overhenget på investeringer over i 2011 på 46,4 mill. Likviditetsutvikling -50 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2009 Kreditt Bud

18 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens 2010 Desember SSHF Mål 2010 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 69,2 % 73,0 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -7,0 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,2 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 86,3 % 79,3 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 99,4 % 90,5 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 82,4 % 76,3 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 81,2 % -3,7 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,7 % Reduseres Reduseres 1,1 % Psykisk helsevern : Andel ambulante konsultasjoner Månedlig 9,7 % 12,4 % - BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,2 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Rus: Epikrisetid Månedlig 65,7 % 67,1 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12,9 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,9 % 0,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk 18 Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende desember Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 35 korridorpasientdøgn i desember, tilsvarende 0,2%. Gjennomsnittet for 2010 er 0,3%. Epikrisetid For somatikk var det 73,0 % oppnådd epikrisetid i desember. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 66,3%, Medisinsk klinikk 77,4% og Klinikk for rehabilitering 95,5%. Gjennomsnittet for 2010 er 69,2%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i desember på 76,3 %, mens tilsvarende for rus ble 67,1 %. Gjennomsnitt for 2010 er 82,4% for psykisk helsevern og 65,7% for rus. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 3,1% (276 av 8.765) i desember. Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har størst antall fristbrudd. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 1,7% (10 av 579) i desember. Andel fristbrudd rus var 0,0% (0 av 164) i desember. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-des Score jan-des SSHF ,80 Kirurgisk klinikk ,83 Medisinsk klinikk ,81 Klinikk for rehabilitering 346 4,75 Klinikk for psykisk helse 176 4,41

19 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens 2010 Denne måned RHF Mål Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 6,2 % 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,9 % Antall årsverk *) Månedlig Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler 41 % - involvert oppfølging 36 % - kompetanseplan 46 % Svarprosent 72 % *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i november ,2 %. I samme måned i 2009 var sykefraværet 6,4 % (oppdatert etter ny beregningsmåte). Sykefravær er lagt inn etter ny definisjon om beregning av sykefraværsdagsverk. Ny definisjon innebærer at timelønn og UTA-tid for leger er med i mulige dagsverk. Variable dagsverk blir beregnet for den måned som de er opparbeidet. Alt fravær (bortsett fra sykefravær) trekkes fra i mulige dagsverk. Sykefravær pr klinikk i november: Kirurgisk klinikk 6,2%, Medisinsk klinikk 6,3%, Klinikk for rehabilitering 5,9%, Klinikk for psykisk helse 6,2%, Medisinsk serviceklinikk 6,0%, Driftsenheten 7,0% og stabene 4,1%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Åsrverk gj.snitt 2009 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Budsjett 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 19

20 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Netto interne overføringer % % Driftsresultat med interne overføringer Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 19). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,2 % ,7 % DRG-poeng poliklinikk ,1 % ,5 % Innleggelser ,0 % ,6 % Dagbehandlinger og dagkirurgi ,2 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,6 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt akkumulert driftsresultat på 19,2 mill kr i Avviket for desember er negativt med 1,5 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt inntektsavvik på 2,4 mill kr, i disse tallene ligger en positiv inntekt på 1,3 mill kr som er avregning for 2009 aktivitet. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 9,4 mill kr. 20

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Akkumulert pr august 2010 2010 Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr august 2009 Resultat Budsjett

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Akkumulert pr juni 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juni 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2012 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013 Frøyshov Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2015

Virksomhetsrapport Oktober 2015 Virksomhetsrapport Oktober 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2015 Virksomhetsrapport September 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer