VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader Oppsummering regnskap pr mai: Regnskapet viser et resultat på 30,2 mill kr, som er 3,9 mill kr bedre enn. MED har et positivt avvik på 8,0 mill kr KIR har et negativt avvik på 9,0 mill kr. Felles har et positivt avvik på 2,1 mill kr knyttet til salg Mandal ( 3,0 mill). Det er investert for 23 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Prognose for året er oppdatert etter mai. Estimert negativt resultatavvik er 20 mill kr relatert til merkostnad ved årets lønnsoppgjør. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Økonomisk risiko i Kirurgisk klinikk og kostnader til energi og IKT i hovedsak. og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 75 Red. fra 2010 Reduseres fra Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 45 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 62 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 72,0 % 72,6 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -27,4 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 72,4 % 75,6 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -24,4 % Rus: Epikrisetid Månedlig 73,8 % 79,7 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -20,3 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,3 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,2 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 86,0 % 89,3 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,3 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,0 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,0 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Prognose Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,0 % ,2 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,4 % Somatikk: Avdelingsopphold ,9 % ,0 % Somatikk: Dagbehandlinger ,4 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,0 % Psykisk helsevern: Innleggelser ,2 % ,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Prognose Sum driftsinntekter ,7 % ,3 % Sum driftskostnader ,6 % ,7 % Driftsresultat ,2 % ,4 % Finansposter ,6 % ,5 % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader ,0 % ,6 % Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Over 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 174, 6 og 0 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger i Kristiansand primært på Kvinneklinikken (54). Andre avdelinger med fristbrudd er Øre-nese-hals avdelingen (20), Ortopedisk avdeling (17) og Medisinisk avdeling (12), alle i Arendal. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Dette kommenteres nærmere når neste måling foreligger. Det skal nevnes at det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetodene inne feltet. Det er fortsatt stor fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 20 mill kr. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill kr allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimat på 22 mil kr. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 39 til 83 dager. Dette er omtrent på samme nivå som Fordelt er tallene for måneden 75, 45, og 62 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er en økning for somatikk og psykisk helsevern og en reduksjon for tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med forrige måned pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For rapportert måned var 72,6% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var 75,6% og 79,7%. For begge områdene er dette forbedring sammenlignet med forrige måned. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det for rapportert måned 55 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 3,3 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. Resultat: I forhold til økonomiske mål er det i sum et positivt avvik på 3,9 mill kr pr mai. Dett er likt salgsgevinst Mandal. Vi ser dog at Kirurgisk klinikk og Driftsenheten har vesentlige avvik og utfordringer, som oppveies av god drift i andre enheter. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør pr mai er beregnet til 5 mill kr. Det jobbes kontinuerlig med å nå målene i alle enheter. Aktiviteten er over eller marginalt under på alle områder. 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,0 % ,2 % Medisinsk klinikk ,1 % ,8 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,0 % ,2 % Kirurgisk klinikk - ord ,9 % ,8 % Medisinsk klinikk - ord ,6 % ,9 % Med.klinikk stråleterapi ,7 % ,0 % Foretaket felles, høykostmedisin ,0 % ,0 % Foretaket felles - ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,4 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,0 % ,5 % Medisinsk klinikk ,0 % ,7 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,9 % ,0 % Avd.opphold Kirurgisk klinikk Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,4 % ,6 % Medisinsk klinikk ,1 % ,3 % Dagbehandl. (innlagte og polikl) ,4 % ,0 % Kirurgisk klinikk ,6 % ,4 % Medisinsk klinikk ,9 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,0 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikken har ett negativt avvik på 171 DRG poeng etter mai mnd. Klinikken har store negative avvik på Kirurgisk avdeling SSK og Kvinneklinikken SSK. Ortopediske avdelinger har store positive avvik. Disse avvikene henger sammen med aktiviteten ved avdelingene. Medisinsk klinikk har pr registrert DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et positivt avvik på 137 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 223. I mai var det et negativt avvik på utskrivinger på 7. Kirurgisk avdeling SSK skiller seg ut med 15% lavere aktivitet enn ert, dette pga lavt antall ø-hjelps utskrivinger. Gyn. avdelingene har også lavt antall utskrivinger. Klinikken har et svært høyt sykefravær for gynekologer som en ser igjen på lav aktivitet. På ortopedi er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. mai hatt avdelingsopphold, og dette er 412 mer enn ert. Mai måned gav svært høye tall (+ 272), og det er tydelig at klinikken i 2011 er i en stigende trend på antall innleggelser. Det er positive avvik i forhold til ved Medisinsk avdeling SSA (+236), Medisinsk avdeling SSK (+180) og Nevrologisk avdeling SSA (+92), mens det ved Nevrologisk avdeling SSK og Barneseksjonen SSK er registrert negative avvik på henholdsvis -44 og -50 utskrivninger. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/ dagkirurgi. På Øyeavdelingen er det en endring i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 400 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Klinikken har et positivt avvik på konsultasjoner etter mai mnd. I mai måned var aktiviteten over ert aktivitet. Øyeavdelingen har konsultasjoner over. Dette må sees i sammenheng med dagkirurgi/dagbehandlinger. Det ble ved Medisinsk klinikk utført dagbehandlinger pr. mai, og dette er 370 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 331 (9,5 %) over. Det ble ved Medisinsk klinikk utført polikliniske konsultasjoner i årets første 5 måneder, og dette er mer enn ert og høyere enn for samme periode i Mai måned hadde svært høy aktivitet og gav et positivt avvik på ca konsultasjoner. Klinikken har fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. Periodiseringsnøkler i for mai og juni tilsier at det kan komme en korreksjon på det positive avviket i juni, men akkumulerte tall er likevel rimelig dekkende. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Prognose I fjor PSA ,7 % ,0 % DPS ,9 % ,0 % ABUP ,8 % ARA ,9 % ,7 % Sum klinikk ,2 % ,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Prognose I fjor PSA ,0 % ,0 % DPS ,4 % ,9 % ABUP ,4 % ,0 % ARA ,3 % ,0 % PST ,3 % ,0 % Sum klinikk ,6 % ,8 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Polikliniske kons. ABUP Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Mai Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,6 3,0 2,4 3,0 2,0 ARA 2,7 3,0 2,1 3,0 1,8 ABUP 1,9 2,0 1,8 2,0 1,5 PST 2,0 3,0 1,8 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. mai samlet -2,2 % under. Antall utskrivninger er Dette er en økning fra 2010 på 5 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er 8,9 % under, voksenpsykiatri sykehus 5,7 % over, barne- og ungdomspsykiatri 95,8 % over (42 utskrivinger) og TSB 9,9% under Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. mai samlet 7,6 % over. I perioden jan-mai 2011 har antall refusjonsberettiget behandlerdagsverk økt med 4,4 % sammenlignet med Antall konsultasjoner er Dette er en økning fra 2010 på konsultasjoner tilsvarende 13,4%. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 13,4 % over, i voksenpsykiatri sykehus 0,5 % over, i barne- og ungdomspsykiatri 5,4 % over og innen rus -3,3 % under. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner per behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Prognose Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,0 % % ISF egne pasienter ,2 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,2 % % Gjestepasientinntekter ,8 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,5 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,6 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,0 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,6 % % Øremerkede tilskudd ,6 % % Andre inntekter ,1 % % Sum driftsinntekter ,7 % % Lønn faste stillinger ,2 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,5 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,6 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,6 % % Pensjonskostnader ,5 % % Delsum lønnskostnader ,0 % % Varekostnad ,1 % % Kjøp av helsetjenester ,3 % % Andre driftskostnader ,0 % % Avskrivninger ,9 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,6 % % Driftsresultat Finansinntekter ,6 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,2 % % Finanskostnader ,1 % % Finansposter ,6 % % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetn. i Prop 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader % % Kostnader knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte ,0 % % Innleie vikarbyrå ,3 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Prognose Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Sum somatikk inkl rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Høykostmedisin Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Herav økte pensjonskostnader Driftsresultat justert for økte pensjonskostnader % % 9

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat justert for økte pensjonskostnader er 30,2 mill kr, dette er 3,9 mill kr bedre enn ert. Avviket skyldes inntektsføring av salgsgevinst Mandal sykehus med 2,9 mill kr. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 0,2% over for foretaket samlet. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 15 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISFaktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Klinikk for psykisk helse har en mindreinntekt på 0,8 mill kr. I tillegg gir nye vekter et negativt avvik på 1,3 mill kr. Konserinterne gjestepasientinntekter: Medisinsk klinikk har en merinntekt på 1,5 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 26,6% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 15 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 4,1 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 2,8 mill kr. Andre inntekter: 15,0 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISF-inntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: økte pensjonskostnader utgjør 37,4 mill kr. Økte pensjonskostnader forventes kompensert i form av justert basisramme eller styringsmål gjennom året. Merforbruk på øvrige lønnsposter er 2,5 mill kr. Beregnet merkostnad ved årets lønnsoppgjør er avsatt med 5 mill kr. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 6,2 mill kr og Medisinsk klinikk 0,7 mill kr. Øvrige klinikker har mindreforbruk pga ubesatte stillinger. Varekostnader: Medisinsk klinikk har mindreforbruk på 1,6 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn ert. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 0,8 mill kr som bl.a kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 2,0 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Kjøp av helsetjenester: Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 2 mill kr. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et negativt avvik på 2,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 3,2 mill kr som må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 1,9 mill kr. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i pluss, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør i 2011 er beregnet til 20 mill kr. Kirurgisk klinikk har pr mai et merforbruk på 9 mill kr. Intensivkapasiteten, spesielt i Kristiansand, er krevende, og det benyttes mye ekstraressurser for å gi et forsvarlig tilbud her. En utredning av kapasitet og tilbud er igangsatt. Kvinneklinikken og PTSS har høyt merforbruk på lønn og andre driftskostnader. I Driftsenheten er det store utfordringer knyttet til energikostnader og tekstilkostnader. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

11 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Det er pr mai investert for 23,2 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 11,1 mill, vedlikehold og ombygginger 3,5 mill, MTU 6,7 mill, IKT 0,6 mill og annet utstyr 1,3 mill. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 10,0 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra ,2 3,2 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 Ikke finansiert prognose/ 2,0 Sum midler 103,8 135,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Oppgradering operasjon/anestesi i 2011 startes senere enn planlagt og 40 mill kr av ert investering skyves til Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for Vi har ingen større psykiatriprosjekter i

12 Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Regnskap Regnskap Regnskap Prognose tidligere totalt (Tall i hele 1000) Utbygging Dagkirurgi Oppgradering operasjon/anestesi DPS Strømme overheng Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter overheng Diverse ombyggingsprosjekter Diverse vedlikeholdsarbeid overheng Diverse vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold og ombygginger MTU ihht liste overheng Break-down MTU overheng Break-down MTU MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Gammakamera m/spect CT-SSK Mammografiutstyr digitalt overheng MTU til dagkirurgi Sum MTU Kabling, overheng 2010 Året Kabling Digital diktering Integrasjon Partus-Milou Omlegging Kongsgård IKT 2011 (Sykehuspartner) Sum IKT Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

13 LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likv.utvikling i mai på -54,7 mill slik at utgående beholdning pr mai er på -353,3 mill. Dette skyldes i hovedsak betaling av kvartalsregning pensjonspremie. Ift ert likv.beholdning pr.mai på -386,7 mill innebærer dette et positivt avvik på 33 mill og skyldes i hovedsak følgende: resultatavvik på -33,5 mill (inkl merkostnad pensjon på 37,4 mill) ISF-avvik på -17 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke blir løpende utbetalt og således ikke gir kontanteffekt endringer omløpsmidler/korts.gjeldsposter på -3 mill likviditetseffekt av pensjon +59 mill, fordi premieinnbetaling er noe lavere enn, og pensjonskostnaden er de 37,4 mill høyere enn forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på +24,5 mill div andre poster bidrar samlet med -3 mill Årsprognosen er i mai endret til en estimert UB ved årsslutt på -475 som er 20 mill dårligere enn rapportert prognose etter april. Dette skyldes at foretaket nå forventer merkostnader ifm lønnsoppgjøret på tilsvarende beløp. Det ligger også inne i prognosen at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på i størrelsesorden 40 mill av det opprinnelige et på 50 mill; i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Foretaket har i februar bokført salg av eiendom i Mandal til 27,2 mill og med en regnskapsmessig gevinst på 2,9 mill. Midlene er kommet inn på konto i februar. 13

14 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. Måned (forrige) 75 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 72,0 % 72,6 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -27,4 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,3 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,2 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 86,0 % 89,3 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,3 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 45 Red. fra 2010 Reduseres fra Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 72,4 % 75,6 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -24,4 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 62 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Epikrisetid Månedlig 73,8 % 79,7 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -20,3 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende mai Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 55 korridorpasientdøgn i mai. Epikrisetid For somatikk var det 72,6 % oppnådd epikrisetid i mai. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 66,6% og Medisinsk klinikk 76,8% Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i mai på 75,6 %, mens tilsvarende for rus ble 79,7 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 1,9% (174 av 9.398) i mai. Kvinneklinikken Kristiansand har flest fristbrudd med 54. Andre avdelinger med fristbrudd er Øre-Nese-Hals avdeling (20), Ortopedisk avdeling (17) og Medisinsk avdeling (17), alle Arendal. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 0,9% (6 av 691 i mai. Andel fristbrudd rus var 0% (0 av 168) i mai. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-april Score jan-april SSHF ,78 Kirurgisk klinikk 666 4,83 Medisinsk klinikk 442 4,79 Klinikk for psykisk helse 69 4,33 14

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer