VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader Oppsummering regnskap pr mai: Regnskapet viser et resultat på 30,2 mill kr, som er 3,9 mill kr bedre enn. MED har et positivt avvik på 8,0 mill kr KIR har et negativt avvik på 9,0 mill kr. Felles har et positivt avvik på 2,1 mill kr knyttet til salg Mandal ( 3,0 mill). Det er investert for 23 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Prognose for året er oppdatert etter mai. Estimert negativt resultatavvik er 20 mill kr relatert til merkostnad ved årets lønnsoppgjør. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Økonomisk risiko i Kirurgisk klinikk og kostnader til energi og IKT i hovedsak. og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 75 Red. fra 2010 Reduseres fra Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 45 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 62 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 72,0 % 72,6 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -27,4 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 72,4 % 75,6 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -24,4 % Rus: Epikrisetid Månedlig 73,8 % 79,7 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -20,3 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,3 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,2 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 86,0 % 89,3 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,3 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,0 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,0 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Prognose Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,0 % ,2 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,4 % Somatikk: Avdelingsopphold ,9 % ,0 % Somatikk: Dagbehandlinger ,4 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,0 % Psykisk helsevern: Innleggelser ,2 % ,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Prognose Sum driftsinntekter ,7 % ,3 % Sum driftskostnader ,6 % ,7 % Driftsresultat ,2 % ,4 % Finansposter ,6 % ,5 % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader ,0 % ,6 % Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Over 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 174, 6 og 0 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger i Kristiansand primært på Kvinneklinikken (54). Andre avdelinger med fristbrudd er Øre-nese-hals avdelingen (20), Ortopedisk avdeling (17) og Medisinisk avdeling (12), alle i Arendal. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Dette kommenteres nærmere når neste måling foreligger. Det skal nevnes at det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetodene inne feltet. Det er fortsatt stor fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 20 mill kr. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill kr allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimat på 22 mil kr. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 39 til 83 dager. Dette er omtrent på samme nivå som Fordelt er tallene for måneden 75, 45, og 62 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er en økning for somatikk og psykisk helsevern og en reduksjon for tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med forrige måned pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For rapportert måned var 72,6% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var 75,6% og 79,7%. For begge områdene er dette forbedring sammenlignet med forrige måned. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det for rapportert måned 55 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 3,3 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. Resultat: I forhold til økonomiske mål er det i sum et positivt avvik på 3,9 mill kr pr mai. Dett er likt salgsgevinst Mandal. Vi ser dog at Kirurgisk klinikk og Driftsenheten har vesentlige avvik og utfordringer, som oppveies av god drift i andre enheter. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør pr mai er beregnet til 5 mill kr. Det jobbes kontinuerlig med å nå målene i alle enheter. Aktiviteten er over eller marginalt under på alle områder. 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,0 % ,2 % Medisinsk klinikk ,1 % ,8 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,0 % ,2 % Kirurgisk klinikk - ord ,9 % ,8 % Medisinsk klinikk - ord ,6 % ,9 % Med.klinikk stråleterapi ,7 % ,0 % Foretaket felles, høykostmedisin ,0 % ,0 % Foretaket felles - ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,4 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,0 % ,5 % Medisinsk klinikk ,0 % ,7 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,9 % ,0 % Avd.opphold Kirurgisk klinikk Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,4 % ,6 % Medisinsk klinikk ,1 % ,3 % Dagbehandl. (innlagte og polikl) ,4 % ,0 % Kirurgisk klinikk ,6 % ,4 % Medisinsk klinikk ,9 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,0 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikken har ett negativt avvik på 171 DRG poeng etter mai mnd. Klinikken har store negative avvik på Kirurgisk avdeling SSK og Kvinneklinikken SSK. Ortopediske avdelinger har store positive avvik. Disse avvikene henger sammen med aktiviteten ved avdelingene. Medisinsk klinikk har pr registrert DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et positivt avvik på 137 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 223. I mai var det et negativt avvik på utskrivinger på 7. Kirurgisk avdeling SSK skiller seg ut med 15% lavere aktivitet enn ert, dette pga lavt antall ø-hjelps utskrivinger. Gyn. avdelingene har også lavt antall utskrivinger. Klinikken har et svært høyt sykefravær for gynekologer som en ser igjen på lav aktivitet. På ortopedi er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. mai hatt avdelingsopphold, og dette er 412 mer enn ert. Mai måned gav svært høye tall (+ 272), og det er tydelig at klinikken i 2011 er i en stigende trend på antall innleggelser. Det er positive avvik i forhold til ved Medisinsk avdeling SSA (+236), Medisinsk avdeling SSK (+180) og Nevrologisk avdeling SSA (+92), mens det ved Nevrologisk avdeling SSK og Barneseksjonen SSK er registrert negative avvik på henholdsvis -44 og -50 utskrivninger. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/ dagkirurgi. På Øyeavdelingen er det en endring i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 400 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Klinikken har et positivt avvik på konsultasjoner etter mai mnd. I mai måned var aktiviteten over ert aktivitet. Øyeavdelingen har konsultasjoner over. Dette må sees i sammenheng med dagkirurgi/dagbehandlinger. Det ble ved Medisinsk klinikk utført dagbehandlinger pr. mai, og dette er 370 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 331 (9,5 %) over. Det ble ved Medisinsk klinikk utført polikliniske konsultasjoner i årets første 5 måneder, og dette er mer enn ert og høyere enn for samme periode i Mai måned hadde svært høy aktivitet og gav et positivt avvik på ca konsultasjoner. Klinikken har fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. Periodiseringsnøkler i for mai og juni tilsier at det kan komme en korreksjon på det positive avviket i juni, men akkumulerte tall er likevel rimelig dekkende. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Prognose I fjor PSA ,7 % ,0 % DPS ,9 % ,0 % ABUP ,8 % ARA ,9 % ,7 % Sum klinikk ,2 % ,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Prognose I fjor PSA ,0 % ,0 % DPS ,4 % ,9 % ABUP ,4 % ,0 % ARA ,3 % ,0 % PST ,3 % ,0 % Sum klinikk ,6 % ,8 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Polikliniske kons. ABUP Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Mai Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,6 3,0 2,4 3,0 2,0 ARA 2,7 3,0 2,1 3,0 1,8 ABUP 1,9 2,0 1,8 2,0 1,5 PST 2,0 3,0 1,8 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. mai samlet -2,2 % under. Antall utskrivninger er Dette er en økning fra 2010 på 5 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er 8,9 % under, voksenpsykiatri sykehus 5,7 % over, barne- og ungdomspsykiatri 95,8 % over (42 utskrivinger) og TSB 9,9% under Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. mai samlet 7,6 % over. I perioden jan-mai 2011 har antall refusjonsberettiget behandlerdagsverk økt med 4,4 % sammenlignet med Antall konsultasjoner er Dette er en økning fra 2010 på konsultasjoner tilsvarende 13,4%. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 13,4 % over, i voksenpsykiatri sykehus 0,5 % over, i barne- og ungdomspsykiatri 5,4 % over og innen rus -3,3 % under. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner per behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Prognose Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,0 % % ISF egne pasienter ,2 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,2 % % Gjestepasientinntekter ,8 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,5 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,6 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,0 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,6 % % Øremerkede tilskudd ,6 % % Andre inntekter ,1 % % Sum driftsinntekter ,7 % % Lønn faste stillinger ,2 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,5 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,6 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,6 % % Pensjonskostnader ,5 % % Delsum lønnskostnader ,0 % % Varekostnad ,1 % % Kjøp av helsetjenester ,3 % % Andre driftskostnader ,0 % % Avskrivninger ,9 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,6 % % Driftsresultat Finansinntekter ,6 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,2 % % Finanskostnader ,1 % % Finansposter ,6 % % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetn. i Prop 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader % % Kostnader knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte ,0 % % Innleie vikarbyrå ,3 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Prognose Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Sum somatikk inkl rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Høykostmedisin Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Herav økte pensjonskostnader Driftsresultat justert for økte pensjonskostnader % % 9

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat justert for økte pensjonskostnader er 30,2 mill kr, dette er 3,9 mill kr bedre enn ert. Avviket skyldes inntektsføring av salgsgevinst Mandal sykehus med 2,9 mill kr. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 0,2% over for foretaket samlet. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 15 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISFaktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Klinikk for psykisk helse har en mindreinntekt på 0,8 mill kr. I tillegg gir nye vekter et negativt avvik på 1,3 mill kr. Konserinterne gjestepasientinntekter: Medisinsk klinikk har en merinntekt på 1,5 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 26,6% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 15 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 4,1 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 2,8 mill kr. Andre inntekter: 15,0 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISF-inntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: økte pensjonskostnader utgjør 37,4 mill kr. Økte pensjonskostnader forventes kompensert i form av justert basisramme eller styringsmål gjennom året. Merforbruk på øvrige lønnsposter er 2,5 mill kr. Beregnet merkostnad ved årets lønnsoppgjør er avsatt med 5 mill kr. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 6,2 mill kr og Medisinsk klinikk 0,7 mill kr. Øvrige klinikker har mindreforbruk pga ubesatte stillinger. Varekostnader: Medisinsk klinikk har mindreforbruk på 1,6 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn ert. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 0,8 mill kr som bl.a kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 2,0 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Kjøp av helsetjenester: Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 2 mill kr. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et negativt avvik på 2,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 3,2 mill kr som må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 1,9 mill kr. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i pluss, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør i 2011 er beregnet til 20 mill kr. Kirurgisk klinikk har pr mai et merforbruk på 9 mill kr. Intensivkapasiteten, spesielt i Kristiansand, er krevende, og det benyttes mye ekstraressurser for å gi et forsvarlig tilbud her. En utredning av kapasitet og tilbud er igangsatt. Kvinneklinikken og PTSS har høyt merforbruk på lønn og andre driftskostnader. I Driftsenheten er det store utfordringer knyttet til energikostnader og tekstilkostnader. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

11 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Det er pr mai investert for 23,2 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 11,1 mill, vedlikehold og ombygginger 3,5 mill, MTU 6,7 mill, IKT 0,6 mill og annet utstyr 1,3 mill. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 10,0 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra ,2 3,2 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 Ikke finansiert prognose/ 2,0 Sum midler 103,8 135,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Oppgradering operasjon/anestesi i 2011 startes senere enn planlagt og 40 mill kr av ert investering skyves til Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for Vi har ingen større psykiatriprosjekter i

12 Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Regnskap Regnskap Regnskap Prognose tidligere totalt (Tall i hele 1000) Utbygging Dagkirurgi Oppgradering operasjon/anestesi DPS Strømme overheng Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter overheng Diverse ombyggingsprosjekter Diverse vedlikeholdsarbeid overheng Diverse vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold og ombygginger MTU ihht liste overheng Break-down MTU overheng Break-down MTU MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Gammakamera m/spect CT-SSK Mammografiutstyr digitalt overheng MTU til dagkirurgi Sum MTU Kabling, overheng 2010 Året Kabling Digital diktering Integrasjon Partus-Milou Omlegging Kongsgård IKT 2011 (Sykehuspartner) Sum IKT Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

13 LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likv.utvikling i mai på -54,7 mill slik at utgående beholdning pr mai er på -353,3 mill. Dette skyldes i hovedsak betaling av kvartalsregning pensjonspremie. Ift ert likv.beholdning pr.mai på -386,7 mill innebærer dette et positivt avvik på 33 mill og skyldes i hovedsak følgende: resultatavvik på -33,5 mill (inkl merkostnad pensjon på 37,4 mill) ISF-avvik på -17 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke blir løpende utbetalt og således ikke gir kontanteffekt endringer omløpsmidler/korts.gjeldsposter på -3 mill likviditetseffekt av pensjon +59 mill, fordi premieinnbetaling er noe lavere enn, og pensjonskostnaden er de 37,4 mill høyere enn forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på +24,5 mill div andre poster bidrar samlet med -3 mill Årsprognosen er i mai endret til en estimert UB ved årsslutt på -475 som er 20 mill dårligere enn rapportert prognose etter april. Dette skyldes at foretaket nå forventer merkostnader ifm lønnsoppgjøret på tilsvarende beløp. Det ligger også inne i prognosen at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på i størrelsesorden 40 mill av det opprinnelige et på 50 mill; i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Foretaket har i februar bokført salg av eiendom i Mandal til 27,2 mill og med en regnskapsmessig gevinst på 2,9 mill. Midlene er kommet inn på konto i februar. 13

14 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. Måned (forrige) 75 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 72,0 % 72,6 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -27,4 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,3 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,2 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 86,0 % 89,3 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,3 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 45 Red. fra 2010 Reduseres fra Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 72,4 % 75,6 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -24,4 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 62 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Epikrisetid Månedlig 73,8 % 79,7 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -20,3 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende mai Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 55 korridorpasientdøgn i mai. Epikrisetid For somatikk var det 72,6 % oppnådd epikrisetid i mai. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 66,6% og Medisinsk klinikk 76,8% Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i mai på 75,6 %, mens tilsvarende for rus ble 79,7 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 1,9% (174 av 9.398) i mai. Kvinneklinikken Kristiansand har flest fristbrudd med 54. Andre avdelinger med fristbrudd er Øre-Nese-Hals avdeling (20), Ortopedisk avdeling (17) og Medisinsk avdeling (17), alle Arendal. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 0,9% (6 av 691 i mai. Andel fristbrudd rus var 0% (0 av 168) i mai. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-april Score jan-april SSHF ,78 Kirurgisk klinikk 666 4,83 Medisinsk klinikk 442 4,79 Klinikk for psykisk helse 69 4,33 14

15 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,0 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,0 % Antall årsverk *) Månedlig *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i april 6,0 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 5,7 %. Sykefravær pr klinikk i april: Kirurgisk klinikk 6,2%, Medisinsk klinikk 5,3%, Klinikk for psykisk helse 6,5%, Medisinsk serviceklinikk 4,8%, Driftsenheten 7,2% og stabene 5,0%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr april 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede pr mai 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr mai 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall ansatte Jan Feb Mars April Mai Antall ansatte i 100% stilling Antall ansatte 90-99,9% stilling Antall ansatte 80-89,9% stilling Antall ansatte 70-79,9% stilling Antall ansatte 60-69,9% stilling Antall ansatte 50-59,9% stilling Antall ansatte 40-49,9% stilling Antall ansatte 30-39,9% stilling Antall ansatte 20-29,9% stilling Antall ansatte 10-19,9% stilling Antall ansatte 0,1-9,9% stilling Antall ansatte på timer Sum antall ansatte Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

16 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Prognose Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,0 % ,2 % DRG-poeng poliklinikk ,9 % ,8 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,0 % ,5 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,4 % ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Driftsresultat Klinikken har et negativt driftsresultat på 9 mill kr etter mai mnd. I mai isolert hadde klinikken et positivt avvik på 0,9 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et positivt avvik på inntekter på kr 0,3 mill kr. Isolert for mai har klinikken et positivt avvik på 2,6 mill kr. Dette avviket er en følge av den høye aktiviteten i mai. 16

17 ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 2 mill kr. Det negative avviket ligger i hovedsak på Kir SSK (lavere antall ø-hjelp pasienter) og på Gyn SSK der stort sykefravær på legesiden resulterer i lavere aktivitet. Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 1,3 mill kr. Den høye aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi skulle tilsi enda høyere positivt avvik. Her er det imidlertid en periodisering av et som er årsaken til at det positive avviket ikke er større. Sammenlignet med 2010 har klinikken 1 mill høyere polikliniske inntekter i På årsbasis er et 2011 lik regnskap Øremerket statstilskudd Klinikken har et negativt avvik på 0,3 mill kr på Raskere tilbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010, vi får nå ikke lenger refusjon hofteproteser men artroskopiske skulder inngrep. Dette vil også gjenspeile seg på inntekten. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 6,2 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på Anestesiavdelingene, Kvinneklinikken SSK og PTSS. Lønnsavviket på Anestesi SSK er på 1,2 mill kr. Av dette er 1 mill kr knyttet til Intensivenheten. Ved Intensivenheten er det en problemstilling at aktiviteten av medisinske pasienter er svært høy. Intensivavdelingen SSK må derfor tiltider leie inn ekstra personell for denne aktiviteten. Akuttmottaket SSK har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Anestesiavdelingen SSA, leger har et negativt lønnsavvik. Avdelingen har en problemstilling med sykefravær samt leger i svangerskapspermisjoner samt vanskelig for å få vikarer. Ved Kvinneklinikken SSK er det negativt lønnsavvik på 2,9 mill kr etter mai mnd, dette har bl.a sin årsak i mye sykdom blant legene. Sengepostene ved avdelingen har også store negative avvik. Operasjonsavdelingene har negativt avvik. Det har Operasjonsavdelingene i begynnelsen av året, men så jevner det seg ut. Operasjonsavdelingene opererer med noe overbelegg av ansatte. Dette er AIOB studenter som er ferdigutdannet og viktig å beholde i organisasjonen. Disse vil bli nyttet for å løse sykefravær og ferieavvikling til det er ledige årsverk. PTSS har et negativt lønnsavvik på 1,5 mill kr. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 0,9 mill kr etter mai måned. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 0,3 mill kr. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 0,8 mill kr på varekostnader etter mai mnd. Mye av dette avviket er knyttet til den høye aktiviteten ved Ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 1,9 mill kr. Av dette er ca 1 mill kr knyttet til leasingkostnader knyttet til tidligere år. 17

18 Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Prognose Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,1 % ,8 % DRG-poeng ordinær poliklinikk ,6 % ,9 % DRG-poeng stråleterapi ,7 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,0 % ,7 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,1 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % ,1 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har pr et registrert mindreforbruk på 8,0 mill kr. Mai måned bidro alene med 4,5 mill kr, og dette tilskrives i stor grad en svært høy aktivitet både for den inneliggende delen og den polikliniske aktiviteten. Det høye aktivitetsnivået pr har gitt et positivt inntektsavvik på 7,3 mill kr. Et godt driftsresultat er muliggjort ved at kostnadssiden er holdt under kontroll (+ 0,7 mill kr). En annen måte å uttrykke det på er at aktivitetsveksten skjer til lave marginalkostnader. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 6 mill kr. 3,5 mill kr av innsparingen er periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5,5 mill kr, og innsparingene ble i mai fordelt på avdelingsene. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og 18

19 kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er det en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. Utover nevnte erte innsparinger ligger det risiko knyttet til iverksettelsen av nye modeller innen Nevrologi og Barn. Avhengig av vedtakstidspunkt for ny strategiplan, kan det bli kostnadsavvik på nevnte fagfelt fra og med Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et positivt avvik på 3,8 mill kr etter mai. Mai måned ble svært positiv og inkluderer også ISF-avregning for 1. tertial som gav + 0,8 mill kr i merinntekt. Inntektsavviket er i i utgangspunkt lavere enn hva det generelle aktivitetsnivået skulle tilsi. Hovedforklaringen på avviket er at antall implanterte ICD er pr mai er lavere enn ert, men mai måned viste et positivt aktivitetsavvik også her. Medisinsk avdeling SSK opprettholder en årsprognose for implanterte hjertestartere i tråd med. Inntektsavviket på ICD er har sin motpost på varekostnader. Det er avsatt 2,5 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for mai. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 2,3 mill kr etter mai. Inntektsavviket ble i mai på 2,0 mill kr, og det høye aktivitetsnivået er beskrevet tidligere. Mer spesifikt bidro Strålesatelitten ved SFK mest i mai med et positivt avvik på 0,5 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et merforbruk på 0,3 mill kr. Medisinsk klinikk skal også styrkes 2,0 mill kr på årsbasis for satsing på sykelig overvekt. Utgifter er påløpt siden februar, mens korreksjonen ventelig blir registrert i juni. Det samlede lønnsforbruket pr. mai er meget tilfredsstillende sett i sammenheng med den aktivitetsveksten som kan fremvises både på sengeposter og poliklinikk. Det vil frem til iverksettelse av ny strategiplan benyttes 2 ikke-erte legestillinger ved Barneavdelingen i Arendal, og dette kan isolert sett gi et avvik på ca 0,8 mill kr i 1. halvår. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen ved Barneavdelingen i Arendal, men hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Varekostnad Varekostnaden viser et mindreforbruk på 1,6 mill kr etter mai. Mai måned isolert gav et merforbruk på 2,0 mill kr. Varekostnadset for elektrofysiologi (ICD og hjertestartere) har et akkumulert avvik på + 2,1 mill kr, men høy aktivitet i mai gav et merforbruk på 0,8 mill kr. Medisinsk avdeling har varslet vesentlig prisnedgang på hjertestartere med effekt fra høsten Avviket i mai for øvrig må ses i sammenheng med aktivitetsveksten på sengepostene generelt og PCI-senteret spesielt (-0,4 mill kr). Medikamentutgifter har et positivt avvik på 1,4 mill kr, og det arbeides med å identifisere sannsynlige prisreduksjoner som ikke er fanget opp i et. Interne overføringer Hovedposten Interne overføringer viser et merforbruk på 0,4 mill kr etter mai. Dette betyr at man samlet nesten har absorbert både aktivitetsvekst og ert innsparing (på årsbasis kr. 1,8 mill kr). Det er registrert mindreforbruk på kjøp av røntgentjenester (+0,5 mill kr) og tilsvarende merforbruk på kjøp av laboratorieprøver. Forøvrig imøteses prosjektet Riktig bruk av lab.prøver og røntgenundersøkelser med stor interesse. 19

20 Tabell 6.5 Driftsresultat Klinikk for psykisk helse Prognose Basisramme % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % Polikliniske inntekter % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Avskrivninger % % Nedskrivninger Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Hitti i år Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.6 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Prognose Innleggelser ,2 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % 20

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Akkumulert pr juni 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juni 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Akkumulert pr august 2010 2010 Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr august 2009 Resultat Budsjett

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2015

Virksomhetsrapport Oktober 2015 Virksomhetsrapport Oktober 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2015 Virksomhetsrapport September 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00) Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr.13 100 60 60 68-200 100 Pasienten

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

1 Foreløpig resultat 2014. 2 Helse Stavanger. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk.

1 Foreløpig resultat 2014. 2 Helse Stavanger. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk. 1 Foreløpig resultat 2014 Resultatet for desember er et foreløpig resultat og det kan forekomme endringer når årsresultatet blir endelig.

Detaljer