VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader Oppsummering regnskap pr april: Regnskapet viser et resultat på 23,2 mill kr, som er 3,0 mill kr bedre enn. MED har et positivt avvik på 3,4 mill kr KIR har et negativt avvik på 9,9 mill kr. Drift har et negativt avvik på 1,1 mill kr. Felles har et positivt avvik på 5,5 mill kr. Det er investert for 16 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Prognose for året er utarbeidet etter april. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Vurdert økonomisk risikobilde kan være i størrelsen 15 millioner svakere enn. Effekter av lønnsoppgjøret 2011 er ikke tatt inn i vurderingene så langt. og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 74 Red. fra 2010 Reduseres fra Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 43 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 67 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73,2 % 68,8 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -31,2 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,8 % 70,8 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -29,2 % Rus: Epikrisetid Månedlig 70,3 % 72,9 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -27,1 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,4 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,4 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 90,7 % 85,2 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,9 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -0,9 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,4 % ,1 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,7 % Somatikk: Avdelingsopphold ,4 % ,4 % Somatikk: Dagbehandlinger ,1 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % Psykisk helsevern: Innleggelser ,1 % ,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Avvik % Sum driftsinntekter ,2 % ,2 % Sum driftskostnader ,1 % ,2 % Driftsresultat ,8 % ,9 % Finansposter ,4 % ,5 % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Over 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 154, 3 og 5 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger primært på Kvinneklinikken, Kirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Dette kommenteres nærmere når neste måling foreligger. Det skal nevnes at det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetodene inne feltet. Det er fortsatt stor fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill. allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil resultatmålet på 42 mill kr kan disponeres mot slutten av året, når vi ser at driftsresultat blir i tråd med et. Det er fortsatt betydelig risiko for at årets resultat kan bli svakere enn, og årets lønnsoppgjør kan forsterke risikoen ytterligere. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 41 til 81 dager. Dette er omtrent på samme nivå som Fordelt er tallene for april 74, 43, og 67 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er en økning sammenlignet med forrige måned pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning I april var 68,8% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i april 70,8% og 72,9%. For begge områdene er dette dårligere enn sammenlignet med forrige måned og avvikling av helligdager i påsken antas å være årsak til resultatet. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i april korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 3,8 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. Resultat: I forhold til økonomiske mål er det i sum et positivt avvik på 3,0 mill kr pr april. Dette er likt salgsgevinst Mandal.Vi ser dog at Kirurgisk klinikk og Driftsenheten har vesentlige avvik og utfordringer, som oppveies av god drift i andre enheter. Det er så langt ingen endring i målbildet, og det jobbes kontinuerlig med å nå målene i alle enheter. Aktiviteten er over eller marginalt under på alle områder. 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,8 % ,4 % Medisinsk klinikk ,0 % ,2 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,0 % ,1 % Kirurgisk klinikk - ord ,3 % ,0 % Medisinsk klinikk - ord ,2 % ,1 % Med.klinikk stråleterapi ,0 % ,0 % Foretaket felles, høykostmedisin ,9 % ,0 % Foretaket felles - ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,7 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,4 % ,5 % Medisinsk klinikk ,7 % ,8 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,4 % ,4 % Avd.opphold Kirurgisk klinikk Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,0 % ,0 % Medisinsk klinikk ,4 % ,0 % Dagbehandl. (innlagte og polikl) ,1 % ,0 % Kirurgisk klinikk ,9 % ,6 % Medisinsk klinikk ,0 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 188 DRG poeng etter april mnd. Klinikken har store negative avvik på Kirurgisk avdeling SSK og Kvinneklinikken SSK. Ortopediske avdelinger har store positive avvik. Disse avvikene henger sammen med aktiviteten ved avdelingene. Medisinsk klinikk har pr registrert DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et negativt avvik på 108 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Denne inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 216. Bare for april var det ett negativt avvik på utskrivinger på 152. Her er det Kirurgisk avdeling SSK som skiller seg ut med 17% lavere aktivitet enn ert, dette pga lavt antall ø-hjelps utskrivinger. Klinikken har et svært høyt sykefravær for gynekologer som en ser igjen i lav aktivitet. På Ortopediske avdelinger SSK og SSA er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. april hatt avdelingsopphold, og dette er 140 mer enn ert. Det er positive avvik i forhold til ved Medisinsk avdeling SSA (+153), Medisinsk avdeling SSK (+80) og Nevrologisk avdeling SSA (+67), mens det ved Nevrologisk avdeling SSK og Barneseksjonen SSK er registrert negative avvik på henholdsvis -58 og -53 utskrivninger. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/dagkirurgi på 407. På Øyeavdelingen er det en endring i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Kirurgisk avdeling SSK har et negativt aktivitetsavvik på 72 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må og sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Klinikken har et positivt avvik på 921 konsultasjoner. Dette må sees i sammenheng med avviket på dagkirurgi/dagbehandlinger. Det ble ved Medisinsk klinikk utført dagbehandlinger pr. april, og dette er 198 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 7,3 % over. Det ble ved Medisinsk klinikk utført polikliniske konsultasjoner i 1. tertial, og dette er mer enn ert. Dette er også eller 4,6 % høyere enn for samme periode i Det er gjennomgående meget høy aktivitet ved de fleste avdelingene. Klinikken vil ha fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % PSA ,9 % ,0 % DPS ,4 % ,0 % ABUP ,8 % ARA ,7 % ,7 % Sum klinikk ,1 % ,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % PSA ,9 % ,0 % DPS ,2 % ,9 % ABUP ,4 % ,0 % ARA ,4 % ,0 % PST ,9 % ,0 % Sum klinikk ,6 % ,8 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Polikliniske kons. ABUP Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag April Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,6 3,0 2,4 3,0 2,0 ARA 2,6 3,0 2,1 3,0 1,8 ABUP 1,7 2,0 1,8 2,0 1,5 PST 1,7 3,0 1,8 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. april samlet -4,1 % under. Antall utskrivninger er Dette er en reduksjon fra 2010 på -55 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er 11,3 % under, voksenpsykiatri sykehus 2,9 % over, barne- og ungdomspsykiatri 69,5 % over (29 utskrivinger mot 17 i ) og TSB -7,7 % under. Estimat for barne- og ungdomspsykiatri er 21,8 % over, mens estimat for TSB er 2,7 % under. Andre estimater er satt lik. Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. april samlet 4,6 % over. Antall konsultasjoner er Dette er en økning fra 2010 på konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 11,2 % over, i voksenpsykiatri sykehus -1,6 % under, i barne- og ungdomspsykiatri 1,4 % over og innen rus -6,4 % under. Estimat for voksenpsykiatri DPS er 3,9 % over. Andre estimater er satt lik. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner per behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Avvik % Prognose Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,0 % % ISF egne pasienter ,8 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,8 % % Gjestepasientinntekter ,1 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,2 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,8 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,9 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,5 % % Øremerkede tilskudd ,0 % % Andre inntekter ,7 % % Sum driftsinntekter ,2 % % Lønn faste stillinger ,6 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,1 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,4 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,8 % % Pensjonskostnader ,5 % % Delsum lønnskostnader ,6 % % Varekostnad ,4 % % Kjøp av helsetjenester ,2 % % Andre driftskostnader ,0 % % Avskrivninger ,7 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,1 % % Driftsresultat Finansinntekter ,7 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,1 % % Finanskostnader ,0 % % Finansposter ,4 % % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetn. i Prop 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader % % Kostnader knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte ,6 % % Innleie vikarbyrå ,6 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Avvik % Prognose Avvik % Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Sum somatikk inkl rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Høykostmedisin Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Herav økte pensjonskostnader Driftsresultat justert for økte pensjonskostnader % % 9

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat justert for økte pensjonskostnader er 23,2 mill kr, dette er 3,0 mill kr bedre enn ert. Avviket skyldes inntektsføring av salgsgevinst Mandal sykehus med 2,9 mill kr. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 0,8% under for foretaket samlet. Det negative avviket skyldes lavere aktivitet enn ert. Effekt av nye vekter/grupperingslogikk bidrar positivt. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 12 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Kirurgisk klinikk har en mindreinntekt på 1,1 mill kr. I tillegg gir nye vekter et negativt avvik på 1,0 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 14,1% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 12 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 3,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 1,7 mill kr. Andre inntekter: 12,0 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISF-inntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Forskning har et negativt avvik på 1,7 mil kr som må sees i sammenheng med lavere kostnad enn ert. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: økte pensjonskostnader utgjør 29,9 mill kr. Økte pensjonskostnader forventes kompensert i form av justert basisramme eller styringsmål gjennom året. Mindreforbruk på øvrige lønnsposter på 1,7 mill kr er bl.a knyttet til ubesatte stillinger i flere klinikker. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 4,8 mill kr. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 3,7 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn ert. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,8 mil kr som bl.a kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 1,5 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et negativt avvik på 2,0 mill kr hvorav energikostnader utgjør 0,6 mill kr og tekstiler 0,7 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 1,8 mill kr som må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,6 mill kr, hvorav ca 1 mill skyldes avregning leieavtaler ambulanser fra tidligere år. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i pluss, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Kirurgisk klinikk har pr april et merforbruk på 10 mill kr. Intensivkapasiteten, spesielt i Kristiansand, er krevende, og det benyttes mye ekstraressurser for å gi et forsvarlig tilbud her. En utredning av kapasitet og tilbud er igangsatt. Også Kvinneklinikken og PTSS har høyt merforbruk. I Driftsenheten er det store utfordringer knyttet til energikostnader og tekstilkostnader. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

11 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Udisponerte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri Det er pr 30.april 2011 investert for 16,1 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 7,9 mill, vedlikehold og ombygginger 3,3 mill, MTU 4,1 mill, IKT 0,1 mill og annet utstyr 0,7 mill. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 10,0 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra ,2 3,2 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 Ikke finansiert prognose/ 2,0 Sum midler 103,8 135,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Oppgradering operasjon/anestesi i 2011 startes senere enn planlagt og 40 mill kr av ert investering skyves til Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for Vi har ingen større psykiatriprosjekter i

12 Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2011 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose tidligere totalt (Tall i hele 1000) Utbygging Dagkirurgi Oppgradering operasjon/anestesi DPS Strømme overheng Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter overheng Diverse ombyggingsprosjekter Diverse vedlikeholdsarbeid overheng Diverse vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold og ombygginger MTU ihht liste overheng Break-down MTU overheng Break-down MTU MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Gammakamera m/spect CT-SSK Mammografiutstyr digitalt overheng MTU Dagkirurgi Operasjonsbord og anestesiapparat Sum MTU Kabling, overheng Kabling Digital diktering Integrasjon Partus-Milou Omlegging Kongsgård IKT 2011 (Sykehuspartner) Sum IKT Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

13 LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likv.utvikling i april på 56,9 mill slik at utgående beholdning pr april er på -302,4 mill. Ift ert UB pr.april på -328,7 mill innebærer dette et positivt avvik på 26 mill og skyldes i hovedsak følgende: resultatavvik på -27,0 mill (inkl merkostnad pensjon på 29,9 mill) ISF-avvik på -9,8 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke gir kontanteffekt endringer omløpsmidler/korts.gjeldsposter på +11,6 mill pensjon +30,0 mill fordi premieinnbet er lavere enn kostnadsført beløp forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på +25,1 mill div andre poster bidrar samlet med -3,9 mill Årsprognosen er i april endret til en estimert UB ved årsslutt på -455 mill som følge av at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Oppgjør inneværende år lå som en forutsetning i et. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på i strl.orden 40 mill av det opprinnelige et på 50 mill; i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Foretaket har i feb bokført salg av eiendom i Mandal til 27,2 mill og med en regnskapsmessig gevinst på 2,9 mill. Midlene er kommet inn på konto i februar. 0 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likv.regnskap Likv.prognose Likv.bud Driftskredittramme Årsaken til den forverrede likv.utviklingen for 2011 ift sammenfallende måneder i 2010 er i hovedsak effekten av pensjonshåndteringen som medførte at foretaket tilbakebetalte 224 mill til RHF et i des

14 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. Måned (forrige) 74 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73,2 % 68,8 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -31,2 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,4 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,4 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 90,7 % 85,2 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 43 Red. fra 2010 Reduseres fra Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,8 % 70,8 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -29,2 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 67 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Epikrisetid Månedlig 70,3 % 72,9 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -27,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende april Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk ekskl rehab Rehabilitering Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 58 korridorpasientdøgn i april. Epikrisetid For somatikk var det 68,8 % oppnådd epikrisetid i april. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 58,3%, Medisinsk klinikk eks rehab 75,5% og rehabilitering 86,2%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i april på 70,8 %, mens tilsvarende for rus ble 72,9 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 1,8% (154 av 8.798) i april. Forbedringspotensialet ligger primært på Kvinneklinikken, Kirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 0,5% (3 av 616) i april. Andel fristbrudd rus var 2,9% (5 av 170) i april. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-mars Score jan-mars SSHF 942 4,80 Kirurgisk klinikk 560 4,82 Medisinsk klinikk 318 4,84 Klinikk for psykisk helse 57 4,35 14

15 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,9 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -0,9 % Antall årsverk *) Månedlig *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i mars 6,9 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 6,4 %. Sykefravær pr klinikk i mars: Kirurgisk klinikk 6,9%, Medisinsk klinikk 6,4%, Klinikk for psykisk helse 6,9%, Medisinsk serviceklinikk 6,8%, Driftsenheten 8,7% og stabene 6,3%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr april 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede pr april 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr april 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall ansatte Jan Feb Mars April Antall ansatte i 100% stilling Antall ansatte 90-99,9% stilling Antall ansatte 80-89,9% stilling Antall ansatte 70-79,9% stilling Antall ansatte 60-69,9% stilling Antall ansatte 50-59,9% stilling Antall ansatte 40-49,9% stilling Antall ansatte 30-39,9% stilling Antall ansatte 20-29,9% stilling Antall ansatte 10-19,9% stilling Antall ansatte 0,1-9,9% stilling Antall ansatte på timer Sum antall ansatte Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

16 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Avvik % Prognose Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,8 % ,4 % DRG-poeng poliklinikk ,3 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,4 % ,5 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,0 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % ,6 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt driftsresultat på 9,9 mill kr etter april mnd. I april isolert hadde klinikken ett negativt avvik på 6,1 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt avvik på inntekter på 2,2 mill kr. Avviket på inntekter henger sammen med den negative aktiviteten i april mnd. 16

17 ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik ( totale ISF inntekter) på 3,1 mill kr. Årsaken til avviket er lavere aktivitet i april for egne pasienter samt lavere antall gjestepasienter enn ert i januar og februar. Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 0,4 mill kr. Den høye aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi skulle tilsi at klinikken hadde enda høyere positivt avvik. Her er det imidlertid en periodisering av et som er årsaken til at det positive avviket ikke er større. Sammenlignet med 2010 har klinikken 1 mill høyere polikliniske inntekter i På årsbasis er et 2011 lik regnskap Øremerkede tilskudd Klinikken har et negativt avvik på 0,2 mill kr på Raskere tilbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010, vi får nå ikke lenger refusjon hofteproteser men artroskopiske skulder inngrep. Dette vil også gjenspeile seg på inntekten. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 4,8 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på Anestesiavdelingene, Kvinneklinikken SSK og PTSS. Lønnsavviket på Anestesi SSK er på 1,2 mill kr. Av dette er 1 mill kr knyttet til Intensivenheten. Ved Intensivenheten er det en problemstilling at aktiviteten av medisinske pasienter er svært høy. Intensivavdelingen SSK må derfor til tider leie inn ekstra personell for denne aktiviteten. Akuttmottaket SSK har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Anestesiavdelingen SSA, leger har negativt lønnsavvik. Avdelingen har en problemstilling med sykefravær samt leger i svangerskapspermisjoner og vanskelig for å få vikarer. På leger ved Kvinneklinikken er det negativt lønnsavvik på 1,5 mill kr etter april mnd, dette har bl.a sin årsak i mye sykdom blant legene. Kvinneklinikken har forbrukt 10,5% høyere lønnskostnad på legene etter 4 mnd sammenlignet med samme periode i fjor. Operasjonsavdelingene har negativt avvik. Det har operasjonsavdelingene i begynnelsen av året, men så jevner det seg ut. Operasjonsavdelingene opererer med noe overbelegg av ansatte. Dette er AIOB studenter som er ferdigutdannet og viktig å beholde i organisasjonen. Disse vil bli nyttet for å løse sykefravær og ferieavvikling til det er ledige årsverk. PTSS har ett lønnsavvik på 0,8 mill kr. PTSS har en lønnskostnad etter 4 mnd som er 8% høyere enn samme periode Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 0,4 mill kr etter april måned. På innleie av vikarer er klinikken i balanse. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,8 mill kr på varekostnader etter april mnd. Mye av dette avviket er knyttet til den høye aktiviteten ved ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 1,6 mill kr. Av dette er ca 1 mill kr knyttet til leasingkostnader knyttet til tidligere år. 17

18 Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Avvik % Prognose Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,0 % ,2 % DRG-poeng ordinær poliklinikk ,2 % ,1 % DRG-poeng stråleterapi ,0 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,7 % ,8 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,4 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,1 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har etter 1. tertial i 2011 et registrert mindreforbruk på 3,4 mill kr. Avviket har sin base i reduserte varekostnader i forhold til. Ut fra aktivitetsnivået skulle man antatt at inntektssiden ville vist høyere inntekt enn det som er registrert. Disse forhold kommenteres nedenfor. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 6 mill kr. 3,5 mill kr av innsparingen er periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5,5 mill kr. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er det en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service 18

19 klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. Utover nevnte erte innsparinger ligger det risiko knyttet til iverksettelsen av nye modeller innen Nevrologi og Barn. Avhengig av vedtakstidspunkt for ny strategiplan, kan det bli kostnadsavvik på nevnte fagfelt fra og med I tillegg er det risiko knyttet til den sterkt varierende indeks på Barneseksjonene, der man i et for 2011 har lagt til grunn et gjennomsnitt av realisert indeks for 2009 og Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et negativt avvik på 1,9 mill kr etter april. Dette er i utgangspunkt betydelig lavere enn hva det generelle aktivitetsnivået skulle tilsi. Hovedforklaringen på avviket er at det totalt kun er implantert 31 ICD er i 1. tertial mot ert 47. Kroneavviket forsterkes ved at det er registrert 7 ICD er mindre ert som gjestepasientinntekt (telemarkinger). I sum bidrar dette med et inntektsavvik på 2,4 mill kr. Medisinsk avdeling SSK opprettholder likevel en årsprognose i tråd med. Avviket har sin motpost på varekostnader. Den registrerte ISF-inntekten er likevel i overkant av 1 mill kr lavere enn forventet ut fra ert volum og drg-indeks. Det er avsatt 5,3 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene i 1. tertial. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 0,2 mill kr etter april. Ut fra det høye aktivitetsnivået burde det positive avviket vært høyere, men dette skyldes i hovedsak at strålesatelitten ved SFK har et negativt inntektsavvik på 0,6 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et mindreforbruk på 0,6 mill kr og dette er tilfredsstillende sett i sammenheng med den aktivitetsveksten som kan fremvises både på sengeposter og poliklinikk. Det vil frem til iverksettelse av ny strategiplan benyttes 2 ikke-erte legestillinger ved Barneavdelingen i Arendal, og dette kan isolert sett gi et avvik på ca 0,8 mill kr i 1. halvår. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen i ved Barneavdelingen i Arendal, men hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden viser et mindreforbruk på 3,7 mill kr etter april. Det positive avviket er i stor grad konsentrert til elektrofysiologi som har et mindreforbruk på ca 2,9 mill kr, med referanse til tidligere kommentar om volumavvik på implanterte hjertestartere. PCI-enheten ved SSA har et merforbruk på 0,8 mill kr, og dette er i tråd med et meget høyt aktivitetsnivå. Medikamentutgifter har et positivt avvik på 1,7 mill kr, og det arbeides med å identifisere sannsynlige prisreduksjoner som ikke er fanget opp i et. Andre driftskostnader holder seg pr. april i tråd med de periodiserte rammer. Interne overføringer Hovedposten Interne overføringer viser balanse etter 1. tertial. Dette betyr at man samlet har håndtert både aktivitetsvekst og ert innsparing (på årsbasis 1,8 mill kr). Det er registrert mindreforbruk på kjøp av røntgentjenester (+0,4 mill kr) og tilsvarende merforbruk på kjøp av laboratorieprøver. Kjøp av blodprodukter økte betydelig i 2010, men forbruket varierer mye. Pr. 1. tertial er forbruk av blodprodukter i tråd med. Forøvrig imøteses prosjektet Riktig bruk av lab.prøver og røntgenundersøkelser med stor interesse. Medisinsk service klinikk vil være aktiv deltaker i prosjektet i samarbeid med avdelingene i Medisinsk klinikk. 19

20 Tabell 6.5 Driftsresultat Klinikk for psykisk helse Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % Polikliniske inntekter % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Avskrivninger % % Nedskrivninger Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Hitti i år Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.6 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Avvik % Prognose Avvik % Innleggelser ,1 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % 20

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Pr juli 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 826 2 813 13 4 895 4 882 13 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Akkumulert pr juni 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juni 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mai 2011

Virksomhetsrapport pr mai 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Pr juni 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 491 2 473 18 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Akkumulert pr august 2010 2010 Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr august 2009 Resultat Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Pr mars 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 237 1 227 10 4 795 4 795 0 Driftskostnader

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Pr september 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 3 626 3 603 23 4 910 4 882 28 Driftskostnader

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Akkumulert pr juli 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juli 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer