VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader Oppsummering regnskap pr april: Regnskapet viser et resultat på 23,2 mill kr, som er 3,0 mill kr bedre enn. MED har et positivt avvik på 3,4 mill kr KIR har et negativt avvik på 9,9 mill kr. Drift har et negativt avvik på 1,1 mill kr. Felles har et positivt avvik på 5,5 mill kr. Det er investert for 16 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Prognose for året er utarbeidet etter april. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Vurdert økonomisk risikobilde kan være i størrelsen 15 millioner svakere enn. Effekter av lønnsoppgjøret 2011 er ikke tatt inn i vurderingene så langt. og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 74 Red. fra 2010 Reduseres fra Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 43 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 67 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73,2 % 68,8 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -31,2 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,8 % 70,8 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -29,2 % Rus: Epikrisetid Månedlig 70,3 % 72,9 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -27,1 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,4 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,4 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 90,7 % 85,2 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,9 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -0,9 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,4 % ,1 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,7 % Somatikk: Avdelingsopphold ,4 % ,4 % Somatikk: Dagbehandlinger ,1 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % Psykisk helsevern: Innleggelser ,1 % ,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Avvik % Sum driftsinntekter ,2 % ,2 % Sum driftskostnader ,1 % ,2 % Driftsresultat ,8 % ,9 % Finansposter ,4 % ,5 % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Over 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 154, 3 og 5 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger primært på Kvinneklinikken, Kirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Dette kommenteres nærmere når neste måling foreligger. Det skal nevnes at det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetodene inne feltet. Det er fortsatt stor fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill. allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil resultatmålet på 42 mill kr kan disponeres mot slutten av året, når vi ser at driftsresultat blir i tråd med et. Det er fortsatt betydelig risiko for at årets resultat kan bli svakere enn, og årets lønnsoppgjør kan forsterke risikoen ytterligere. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 41 til 81 dager. Dette er omtrent på samme nivå som Fordelt er tallene for april 74, 43, og 67 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er en økning sammenlignet med forrige måned pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning I april var 68,8% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i april 70,8% og 72,9%. For begge områdene er dette dårligere enn sammenlignet med forrige måned og avvikling av helligdager i påsken antas å være årsak til resultatet. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i april korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 3,8 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. Resultat: I forhold til økonomiske mål er det i sum et positivt avvik på 3,0 mill kr pr april. Dette er likt salgsgevinst Mandal.Vi ser dog at Kirurgisk klinikk og Driftsenheten har vesentlige avvik og utfordringer, som oppveies av god drift i andre enheter. Det er så langt ingen endring i målbildet, og det jobbes kontinuerlig med å nå målene i alle enheter. Aktiviteten er over eller marginalt under på alle områder. 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,8 % ,4 % Medisinsk klinikk ,0 % ,2 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,0 % ,1 % Kirurgisk klinikk - ord ,3 % ,0 % Medisinsk klinikk - ord ,2 % ,1 % Med.klinikk stråleterapi ,0 % ,0 % Foretaket felles, høykostmedisin ,9 % ,0 % Foretaket felles - ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,7 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,4 % ,5 % Medisinsk klinikk ,7 % ,8 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,4 % ,4 % Avd.opphold Kirurgisk klinikk Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,0 % ,0 % Medisinsk klinikk ,4 % ,0 % Dagbehandl. (innlagte og polikl) ,1 % ,0 % Kirurgisk klinikk ,9 % ,6 % Medisinsk klinikk ,0 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 188 DRG poeng etter april mnd. Klinikken har store negative avvik på Kirurgisk avdeling SSK og Kvinneklinikken SSK. Ortopediske avdelinger har store positive avvik. Disse avvikene henger sammen med aktiviteten ved avdelingene. Medisinsk klinikk har pr registrert DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et negativt avvik på 108 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Denne inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 216. Bare for april var det ett negativt avvik på utskrivinger på 152. Her er det Kirurgisk avdeling SSK som skiller seg ut med 17% lavere aktivitet enn ert, dette pga lavt antall ø-hjelps utskrivinger. Klinikken har et svært høyt sykefravær for gynekologer som en ser igjen i lav aktivitet. På Ortopediske avdelinger SSK og SSA er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. april hatt avdelingsopphold, og dette er 140 mer enn ert. Det er positive avvik i forhold til ved Medisinsk avdeling SSA (+153), Medisinsk avdeling SSK (+80) og Nevrologisk avdeling SSA (+67), mens det ved Nevrologisk avdeling SSK og Barneseksjonen SSK er registrert negative avvik på henholdsvis -58 og -53 utskrivninger. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/dagkirurgi på 407. På Øyeavdelingen er det en endring i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Kirurgisk avdeling SSK har et negativt aktivitetsavvik på 72 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må og sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Klinikken har et positivt avvik på 921 konsultasjoner. Dette må sees i sammenheng med avviket på dagkirurgi/dagbehandlinger. Det ble ved Medisinsk klinikk utført dagbehandlinger pr. april, og dette er 198 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 7,3 % over. Det ble ved Medisinsk klinikk utført polikliniske konsultasjoner i 1. tertial, og dette er mer enn ert. Dette er også eller 4,6 % høyere enn for samme periode i Det er gjennomgående meget høy aktivitet ved de fleste avdelingene. Klinikken vil ha fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % PSA ,9 % ,0 % DPS ,4 % ,0 % ABUP ,8 % ARA ,7 % ,7 % Sum klinikk ,1 % ,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % PSA ,9 % ,0 % DPS ,2 % ,9 % ABUP ,4 % ,0 % ARA ,4 % ,0 % PST ,9 % ,0 % Sum klinikk ,6 % ,8 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Polikliniske kons. ABUP Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag April Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,6 3,0 2,4 3,0 2,0 ARA 2,6 3,0 2,1 3,0 1,8 ABUP 1,7 2,0 1,8 2,0 1,5 PST 1,7 3,0 1,8 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. april samlet -4,1 % under. Antall utskrivninger er Dette er en reduksjon fra 2010 på -55 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er 11,3 % under, voksenpsykiatri sykehus 2,9 % over, barne- og ungdomspsykiatri 69,5 % over (29 utskrivinger mot 17 i ) og TSB -7,7 % under. Estimat for barne- og ungdomspsykiatri er 21,8 % over, mens estimat for TSB er 2,7 % under. Andre estimater er satt lik. Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. april samlet 4,6 % over. Antall konsultasjoner er Dette er en økning fra 2010 på konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 11,2 % over, i voksenpsykiatri sykehus -1,6 % under, i barne- og ungdomspsykiatri 1,4 % over og innen rus -6,4 % under. Estimat for voksenpsykiatri DPS er 3,9 % over. Andre estimater er satt lik. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner per behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Avvik % Prognose Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,0 % % ISF egne pasienter ,8 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,8 % % Gjestepasientinntekter ,1 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,2 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,8 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,9 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,5 % % Øremerkede tilskudd ,0 % % Andre inntekter ,7 % % Sum driftsinntekter ,2 % % Lønn faste stillinger ,6 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,1 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,4 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,8 % % Pensjonskostnader ,5 % % Delsum lønnskostnader ,6 % % Varekostnad ,4 % % Kjøp av helsetjenester ,2 % % Andre driftskostnader ,0 % % Avskrivninger ,7 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,1 % % Driftsresultat Finansinntekter ,7 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,1 % % Finanskostnader ,0 % % Finansposter ,4 % % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetn. i Prop 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader % % Kostnader knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte ,6 % % Innleie vikarbyrå ,6 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Avvik % Prognose Avvik % Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Sum somatikk inkl rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Høykostmedisin Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Herav økte pensjonskostnader Driftsresultat justert for økte pensjonskostnader % % 9

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat justert for økte pensjonskostnader er 23,2 mill kr, dette er 3,0 mill kr bedre enn ert. Avviket skyldes inntektsføring av salgsgevinst Mandal sykehus med 2,9 mill kr. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 0,8% under for foretaket samlet. Det negative avviket skyldes lavere aktivitet enn ert. Effekt av nye vekter/grupperingslogikk bidrar positivt. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 12 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Kirurgisk klinikk har en mindreinntekt på 1,1 mill kr. I tillegg gir nye vekter et negativt avvik på 1,0 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 14,1% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 12 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 3,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 1,7 mill kr. Andre inntekter: 12,0 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISF-inntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Forskning har et negativt avvik på 1,7 mil kr som må sees i sammenheng med lavere kostnad enn ert. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: økte pensjonskostnader utgjør 29,9 mill kr. Økte pensjonskostnader forventes kompensert i form av justert basisramme eller styringsmål gjennom året. Mindreforbruk på øvrige lønnsposter på 1,7 mill kr er bl.a knyttet til ubesatte stillinger i flere klinikker. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 4,8 mill kr. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 3,7 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn ert. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,8 mil kr som bl.a kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 1,5 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et negativt avvik på 2,0 mill kr hvorav energikostnader utgjør 0,6 mill kr og tekstiler 0,7 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 1,8 mill kr som må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,6 mill kr, hvorav ca 1 mill skyldes avregning leieavtaler ambulanser fra tidligere år. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i pluss, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Kirurgisk klinikk har pr april et merforbruk på 10 mill kr. Intensivkapasiteten, spesielt i Kristiansand, er krevende, og det benyttes mye ekstraressurser for å gi et forsvarlig tilbud her. En utredning av kapasitet og tilbud er igangsatt. Også Kvinneklinikken og PTSS har høyt merforbruk. I Driftsenheten er det store utfordringer knyttet til energikostnader og tekstilkostnader. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

11 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Udisponerte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri Det er pr 30.april 2011 investert for 16,1 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 7,9 mill, vedlikehold og ombygginger 3,3 mill, MTU 4,1 mill, IKT 0,1 mill og annet utstyr 0,7 mill. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 10,0 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra ,2 3,2 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 Ikke finansiert prognose/ 2,0 Sum midler 103,8 135,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Oppgradering operasjon/anestesi i 2011 startes senere enn planlagt og 40 mill kr av ert investering skyves til Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for Vi har ingen større psykiatriprosjekter i

12 Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2011 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose tidligere totalt (Tall i hele 1000) Utbygging Dagkirurgi Oppgradering operasjon/anestesi DPS Strømme overheng Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter overheng Diverse ombyggingsprosjekter Diverse vedlikeholdsarbeid overheng Diverse vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold og ombygginger MTU ihht liste overheng Break-down MTU overheng Break-down MTU MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Gammakamera m/spect CT-SSK Mammografiutstyr digitalt overheng MTU Dagkirurgi Operasjonsbord og anestesiapparat Sum MTU Kabling, overheng Kabling Digital diktering Integrasjon Partus-Milou Omlegging Kongsgård IKT 2011 (Sykehuspartner) Sum IKT Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

13 LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likv.utvikling i april på 56,9 mill slik at utgående beholdning pr april er på -302,4 mill. Ift ert UB pr.april på -328,7 mill innebærer dette et positivt avvik på 26 mill og skyldes i hovedsak følgende: resultatavvik på -27,0 mill (inkl merkostnad pensjon på 29,9 mill) ISF-avvik på -9,8 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke gir kontanteffekt endringer omløpsmidler/korts.gjeldsposter på +11,6 mill pensjon +30,0 mill fordi premieinnbet er lavere enn kostnadsført beløp forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på +25,1 mill div andre poster bidrar samlet med -3,9 mill Årsprognosen er i april endret til en estimert UB ved årsslutt på -455 mill som følge av at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Oppgjør inneværende år lå som en forutsetning i et. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på i strl.orden 40 mill av det opprinnelige et på 50 mill; i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Foretaket har i feb bokført salg av eiendom i Mandal til 27,2 mill og med en regnskapsmessig gevinst på 2,9 mill. Midlene er kommet inn på konto i februar. 0 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likv.regnskap Likv.prognose Likv.bud Driftskredittramme Årsaken til den forverrede likv.utviklingen for 2011 ift sammenfallende måneder i 2010 er i hovedsak effekten av pensjonshåndteringen som medførte at foretaket tilbakebetalte 224 mill til RHF et i des

14 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. Måned (forrige) 74 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73,2 % 68,8 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -31,2 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,4 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,4 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 90,7 % 85,2 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 43 Red. fra 2010 Reduseres fra Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,8 % 70,8 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -29,2 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 67 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Epikrisetid Månedlig 70,3 % 72,9 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -27,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende april Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk ekskl rehab Rehabilitering Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 58 korridorpasientdøgn i april. Epikrisetid For somatikk var det 68,8 % oppnådd epikrisetid i april. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 58,3%, Medisinsk klinikk eks rehab 75,5% og rehabilitering 86,2%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i april på 70,8 %, mens tilsvarende for rus ble 72,9 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 1,8% (154 av 8.798) i april. Forbedringspotensialet ligger primært på Kvinneklinikken, Kirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 0,5% (3 av 616) i april. Andel fristbrudd rus var 2,9% (5 av 170) i april. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-mars Score jan-mars SSHF 942 4,80 Kirurgisk klinikk 560 4,82 Medisinsk klinikk 318 4,84 Klinikk for psykisk helse 57 4,35 14

15 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,9 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -0,9 % Antall årsverk *) Månedlig *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i mars 6,9 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 6,4 %. Sykefravær pr klinikk i mars: Kirurgisk klinikk 6,9%, Medisinsk klinikk 6,4%, Klinikk for psykisk helse 6,9%, Medisinsk serviceklinikk 6,8%, Driftsenheten 8,7% og stabene 6,3%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr april 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede pr april 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr april 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall ansatte Jan Feb Mars April Antall ansatte i 100% stilling Antall ansatte 90-99,9% stilling Antall ansatte 80-89,9% stilling Antall ansatte 70-79,9% stilling Antall ansatte 60-69,9% stilling Antall ansatte 50-59,9% stilling Antall ansatte 40-49,9% stilling Antall ansatte 30-39,9% stilling Antall ansatte 20-29,9% stilling Antall ansatte 10-19,9% stilling Antall ansatte 0,1-9,9% stilling Antall ansatte på timer Sum antall ansatte Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

16 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Avvik % Prognose Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,8 % ,4 % DRG-poeng poliklinikk ,3 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,4 % ,5 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,0 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % ,6 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt driftsresultat på 9,9 mill kr etter april mnd. I april isolert hadde klinikken ett negativt avvik på 6,1 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt avvik på inntekter på 2,2 mill kr. Avviket på inntekter henger sammen med den negative aktiviteten i april mnd. 16

17 ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik ( totale ISF inntekter) på 3,1 mill kr. Årsaken til avviket er lavere aktivitet i april for egne pasienter samt lavere antall gjestepasienter enn ert i januar og februar. Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 0,4 mill kr. Den høye aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi skulle tilsi at klinikken hadde enda høyere positivt avvik. Her er det imidlertid en periodisering av et som er årsaken til at det positive avviket ikke er større. Sammenlignet med 2010 har klinikken 1 mill høyere polikliniske inntekter i På årsbasis er et 2011 lik regnskap Øremerkede tilskudd Klinikken har et negativt avvik på 0,2 mill kr på Raskere tilbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010, vi får nå ikke lenger refusjon hofteproteser men artroskopiske skulder inngrep. Dette vil også gjenspeile seg på inntekten. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 4,8 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på Anestesiavdelingene, Kvinneklinikken SSK og PTSS. Lønnsavviket på Anestesi SSK er på 1,2 mill kr. Av dette er 1 mill kr knyttet til Intensivenheten. Ved Intensivenheten er det en problemstilling at aktiviteten av medisinske pasienter er svært høy. Intensivavdelingen SSK må derfor til tider leie inn ekstra personell for denne aktiviteten. Akuttmottaket SSK har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Anestesiavdelingen SSA, leger har negativt lønnsavvik. Avdelingen har en problemstilling med sykefravær samt leger i svangerskapspermisjoner og vanskelig for å få vikarer. På leger ved Kvinneklinikken er det negativt lønnsavvik på 1,5 mill kr etter april mnd, dette har bl.a sin årsak i mye sykdom blant legene. Kvinneklinikken har forbrukt 10,5% høyere lønnskostnad på legene etter 4 mnd sammenlignet med samme periode i fjor. Operasjonsavdelingene har negativt avvik. Det har operasjonsavdelingene i begynnelsen av året, men så jevner det seg ut. Operasjonsavdelingene opererer med noe overbelegg av ansatte. Dette er AIOB studenter som er ferdigutdannet og viktig å beholde i organisasjonen. Disse vil bli nyttet for å løse sykefravær og ferieavvikling til det er ledige årsverk. PTSS har ett lønnsavvik på 0,8 mill kr. PTSS har en lønnskostnad etter 4 mnd som er 8% høyere enn samme periode Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 0,4 mill kr etter april måned. På innleie av vikarer er klinikken i balanse. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,8 mill kr på varekostnader etter april mnd. Mye av dette avviket er knyttet til den høye aktiviteten ved ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 1,6 mill kr. Av dette er ca 1 mill kr knyttet til leasingkostnader knyttet til tidligere år. 17

18 Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Avvik % Prognose Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,0 % ,2 % DRG-poeng ordinær poliklinikk ,2 % ,1 % DRG-poeng stråleterapi ,0 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,7 % ,8 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,4 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,1 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har etter 1. tertial i 2011 et registrert mindreforbruk på 3,4 mill kr. Avviket har sin base i reduserte varekostnader i forhold til. Ut fra aktivitetsnivået skulle man antatt at inntektssiden ville vist høyere inntekt enn det som er registrert. Disse forhold kommenteres nedenfor. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 6 mill kr. 3,5 mill kr av innsparingen er periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5,5 mill kr. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er det en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service 18

19 klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. Utover nevnte erte innsparinger ligger det risiko knyttet til iverksettelsen av nye modeller innen Nevrologi og Barn. Avhengig av vedtakstidspunkt for ny strategiplan, kan det bli kostnadsavvik på nevnte fagfelt fra og med I tillegg er det risiko knyttet til den sterkt varierende indeks på Barneseksjonene, der man i et for 2011 har lagt til grunn et gjennomsnitt av realisert indeks for 2009 og Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et negativt avvik på 1,9 mill kr etter april. Dette er i utgangspunkt betydelig lavere enn hva det generelle aktivitetsnivået skulle tilsi. Hovedforklaringen på avviket er at det totalt kun er implantert 31 ICD er i 1. tertial mot ert 47. Kroneavviket forsterkes ved at det er registrert 7 ICD er mindre ert som gjestepasientinntekt (telemarkinger). I sum bidrar dette med et inntektsavvik på 2,4 mill kr. Medisinsk avdeling SSK opprettholder likevel en årsprognose i tråd med. Avviket har sin motpost på varekostnader. Den registrerte ISF-inntekten er likevel i overkant av 1 mill kr lavere enn forventet ut fra ert volum og drg-indeks. Det er avsatt 5,3 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene i 1. tertial. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 0,2 mill kr etter april. Ut fra det høye aktivitetsnivået burde det positive avviket vært høyere, men dette skyldes i hovedsak at strålesatelitten ved SFK har et negativt inntektsavvik på 0,6 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et mindreforbruk på 0,6 mill kr og dette er tilfredsstillende sett i sammenheng med den aktivitetsveksten som kan fremvises både på sengeposter og poliklinikk. Det vil frem til iverksettelse av ny strategiplan benyttes 2 ikke-erte legestillinger ved Barneavdelingen i Arendal, og dette kan isolert sett gi et avvik på ca 0,8 mill kr i 1. halvår. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen i ved Barneavdelingen i Arendal, men hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden viser et mindreforbruk på 3,7 mill kr etter april. Det positive avviket er i stor grad konsentrert til elektrofysiologi som har et mindreforbruk på ca 2,9 mill kr, med referanse til tidligere kommentar om volumavvik på implanterte hjertestartere. PCI-enheten ved SSA har et merforbruk på 0,8 mill kr, og dette er i tråd med et meget høyt aktivitetsnivå. Medikamentutgifter har et positivt avvik på 1,7 mill kr, og det arbeides med å identifisere sannsynlige prisreduksjoner som ikke er fanget opp i et. Andre driftskostnader holder seg pr. april i tråd med de periodiserte rammer. Interne overføringer Hovedposten Interne overføringer viser balanse etter 1. tertial. Dette betyr at man samlet har håndtert både aktivitetsvekst og ert innsparing (på årsbasis 1,8 mill kr). Det er registrert mindreforbruk på kjøp av røntgentjenester (+0,4 mill kr) og tilsvarende merforbruk på kjøp av laboratorieprøver. Kjøp av blodprodukter økte betydelig i 2010, men forbruket varierer mye. Pr. 1. tertial er forbruk av blodprodukter i tråd med. Forøvrig imøteses prosjektet Riktig bruk av lab.prøver og røntgenundersøkelser med stor interesse. Medisinsk service klinikk vil være aktiv deltaker i prosjektet i samarbeid med avdelingene i Medisinsk klinikk. 19

20 Tabell 6.5 Driftsresultat Klinikk for psykisk helse Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % Polikliniske inntekter % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Avskrivninger % % Nedskrivninger Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Hitti i år Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.6 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Avvik % Prognose Avvik % Innleggelser ,1 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % 20

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer