Notat Til : Prosjektgruppen for delprosjekt 1 Ufrivillig deltid i PLO Fra : Delprosjektleder Kopi :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat Til : Prosjektgruppen for delprosjekt 1 Ufrivillig deltid i PLO Fra : Delprosjektleder Kopi :"

Transkript

1 Notat Til : Prosjektgruppen for delprosjekt 1 Ufrivillig deltid i PLO Fra : Delprosjektleder Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato jh DRAMMEN PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DELPROSJEKT 1 - UØNSKET DELTID I PLO I DRAMMEN, KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 1. Bakgrunn Antall deltidsansatte i ulike omsorgsyrker er svært høy. Drammen kommune har i lengre tid hatt fokus på denne deltidsproblematikken. Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) gjennomførte, på vegne av Drammen kommune i 2007, en kartlegging av deltidsarbeidet i pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Kartleggingen viste at 25% av de som jobber deltid er undersysselsatte, og at 51% at de deltidsansatte i kommunen ønsket større avtalte stillinger. Kartleggingen viste også at 45% av deltidsstillingene var mindre enn 19 timer per uke. På bakgrunn av AFIs rapport og gjennom vedtak i Partssammensatt samarbeidsutvalg av har politisk ledelse, administrativ ledelse og organisasjonene avtalt et forpliktende samarbeid om Kvalitetskommuneprogrammet fra og med Sentrale føringer er gjort av styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet. Målsettingen med Prosjekt uønsket deltid er i størst mulig grad å avskaffe uønsket deltid i PLO i Drammen kommune. Partene ble enige om at hensikten med å redusere uønsket deltid er: Et godt tjenestetilbud til brukerne Ansatte med kompetanse som opplever mestring på jobben Effektiv tjenesteyting Kunnskapsbasert praksis Med dette som utgangspunkt skal delprosjekt 1 Uønsket deltid i PLO i Kvalitetskommuneprogrammet i Drammen kommune ha følgende hovedfokus: Arbeidstidsordning Kompetanse- og kvalifiseringsprogram Vikarpool 2. Forutsetninger Føringer og rammer i Kvalitetskommuneprogrammet: Kommuneplan Økonomiplan Arbeidsgiverpolitikk vedtatt Fylkesmannen / skjønnsmidler kr Utkast prosjektbeskrivelse Side 1 av 13

2 Kvalitetskommuneprogrammet er forankret i Partsammensatt samarbeidsutvalg i Drammen kommune. Styringsgruppe og delprosjektgrupper er organisert etter trepartsmodellen Prosjekt uønsket deltid status og føringer per Ressurser Det er per dato avsatt ressurser til en ½ stilling i delprosjekt 1 ut I forbindelse med videreføring av Kvalitetskommuneprogrammet må det avsettes ytterligere ressurser (100% stilling) i prosjektperioden. Kompetanseutviklingstiltak vil være av avgjørende betydning i forhold til kvalitet i tjenestetilbudet og avskaffelse av uønsket deltid i Drammen kommune. Økonomiske justeringer og tiltak i forbindelse med kompetanseutvikling vil bli fremmet inn mot budsjettbehandlingen Trepartsamarbeid Trepartsamarbeidet er en viktig bærebjelke i kvalitetskommuneprogrammet. Arbeidet er tuftet på et samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. En viktig forutsetning for at trepartssamarbeidet skal lykkes er at det er: Likeverd mellom partene Konstruktiv samhandling og dialog Felles forståelse og felles ansvar Konsensustankegang hver part har en stemme Samspillsregler Vi skal sørge for at vi i fellesskap jobber mot samme mål. Dette innebærer at vi er åpne, ærlige og involverende Vi skal være lojale til de vedtak vi har gjort Vi skal respektere hverandres ståsted Mandat for delprosjekt 1 Uønsket deltid i PLO i Drammen Delprosjektet vil etablere 2 piloter for å prøve ut alternative arbeidstidsordninger. Som en konsekvens av dette, må det sees på blant annet nye arbeidstidsordninger, stillingsbrøker, lengden på vaktene etc. De arbeidstidsordningene, som det kan være aktuelt å vurdere å teste ut, kan være en spisset variant av ønsketurnus, 3 3 og medlever turnus. Andre alternative løsninger kan også vurderes. Oppstart av pilotene vil skje i Det vil bli innhentet erfaringer fra andre kommuner i Kvalitetskommuneprogrammet, og eventuelt nye tiltak vil bli vurdert underveis. Det vil også sees på ulike kompetansehevingstiltak fra ufaglært til faglært. Parallelt med utprøving av pilotene i delprosjektet, vil det bli sett på noen personalpolitiske retningslinjer, som skal gjelde for hele PLO i Drammen. Utkast prosjektbeskrivelse Side 2 av 13

3 Disse personalpolitiske retningslinjene vil være: 1. Opprydning i eksisterende stillingsforhold 2. Hindre nyrekruttering av uønsket deltid ved nyansettelser Det vil bli fremmet egen sak til Partsammensatt samarbeidsutvalg. Mandatet for delprosjekt 1, Uønsket deltid i PLO i Drammen, er todelt. Mandatet vil i størst mulig grad være å avskaffe uønsket deltid. Delprosjekt 1 vil ha følgende mandatføringer fordelt på pilotene og personalpolitiske retningslinjer : Mandat for pilotene : Etablere alternative arbeidstidsordninger Engasjere et firma til kartlegging av deltidsproblematikken i de avdelingene som skal være med i pilotene både før/etter pilotene Ingen stillingsbrøker bør være under 50% i pilotene, med unntak av studentstillingene Etablere et opplegg for følgeevaluering Mandat for personalpolitiske retningslinjer : Ledige stillinger skal som hovedregel tillegges deltidsstillinger Samordning av stillingsbrøker internt i avdelingene og på tvers av avdelingene Samordning og utlysning av nye stillinger koordineres slik at man hindrer nyrekruttering av uønsket deltid Delprosjekt 1 Uønsket deltid i PLO i Drammen kommune Delprosjektleder i ½ stilling, Jorunn Haneset Treparts (administrasjonen, tillitsvalgte, politikere) Arbeidsgruppe opprettes arbeidstidsordning Arbeidsgruppe opprettes kompetanse og kvalifiseringsprogram Arbeidsgruppe opprettes - vikarpool Beskrivelse av prosjektet Et stort antall deltidsansatte i omsorgssektoren i Drammen kommune har stillingsprosenter under 40%. Uønsket deltid kan medføre helseproblematikk, rekrutteringssvikt og ustabile personalgrupper. Disse faktorene vil samlet kunne gi kvalitetsreduksjoner på de tjenestene som ytes til brukerne. Erfaring viser at ved å ta i bruk alternative arbeidstidsordninger kan både antallet deltidsansatte og sykefraværet reduseres. En effekt av større stillingshjemler vil trolig medføre større grad av forutsigbarhet, stabilitet, rekruttering, kompetansebygging og kvalitet i tjenesteytingen. Målet må være at brukerne i PLO i Drammen kommune vil oppleve økt kvalitet på tjenestene. I første omgang vil det være hensiktsmessig å opprette 1-2 arbeidsgrupper, som skal arbeide med arbeidstidsordninger, samt vurdere muligheten om det skal igangsettes et kompetanseog kvalifiseringsprogram. En 3. arbeidsgruppe skal etter hvert utrede om det skal igangsettes en vikarpoolordning i Drammen. Denne gruppen vil begynne sitt arbeid senere i prosjektet. Utkast prosjektbeskrivelse Side 3 av 13

4 Parallelt med delprosjekt 1, vil det bli sett på noen personalpolitiske retningslinjer, som skal gjelde for hele PLO i Drammen. Disse personalpolitiske retningslinjene vil være: 1. Opprydning i eksisterende stillingsforhold 2. Hindre nyrekruttering av uønsket deltid ved nyansettelser Delprosjektet vil etablere 2 piloter, som skal teste ut ulike arbeidstidsordninger i PLO i Drammen. Pilotene vil i stor grad være basert på frivillighet, og kunngjøring av pilotene vil skje internt i PLO. Det er viktig at formålet med delprosjektet har en overføringsverdi. Delprosjektet ønsker derfor at pilotene skal få et preg av et framtidig mini Drammen, og at de erfaringene som høstes i pilotene, på sikt kan implementeres videre inn i den daglige drift i virksomhetene. Dette vil da kunne være med på å gi en varig effekt i hele kommunen i ettertid. Det har vist seg at noen prosjekter i Kvalitetskommuneprogrammet har endt opp som bare en pilot, uten at det har skjedd en overføringsverdi videre i kommunen. Hovedmålet ved Kvalitetskommuneprogrammet er at programmet skal bidra til økt kompetanse blant ansatte i Drammen kommune, og å bedre kvaliteten i tjenestetilbudet ved å redusere bruken av uønsket deltid. For å få til dette ønsker prosjektet blant annet å se på et kompetanse- og kvalifiseringsprogram. En forutsetning for å få en høyere stillingsbrøk, må være at ansatte uten formell fagutdanning, må være personlig egnet og villige til å ta del i nevnte kompetanse- og kvalifiseringsprogram. Arbeidet med uønsket deltid i PLO vil innebære en omfattende endringsprosess/ omstillingsprosess. Derfor er det viktig at det utarbeides en informasjonsstrategi og at det jobbes med denne biten gjennom hele prosjektperioden. Det er også viktig med en god informasjonsflyt ut i virksomhetene, så tidlig som mulig, for å sikre en forankring i alle ledd i virksomheten. Dette vil samtidig være med på å skape en forståelse for de kommende endringsprosesser. Kvalitetskommuneprogrammet legges som egen lenke på kommunens internettsider. Utarbeidelse av informasjon om Kvalitetskommuneprogrammet, prosjekter, deltakere mv vil bli lagt ut fortløpende. Håndteringen av dette vil bli gjort i samarbeid med seksjon for informasjon og samfunnskontakt. Intranettet Hanan vil også benyttes som en informasjonskanal. Det utarbeides også informasjonsskriv i papirform, som distribueres til de virksomhetene som blir involvert i prosjektet. Ressursstyringssystemet GAT vil også brukes som en informasjonskilde. Det vil være svært viktig med jevnlig informasjon på samtlige arbeidsplasser som er med i prosjektet. Det vil også være avgjørende at de berørte parter er med i prosessene og får et eie forhold til de endringene som vil komme. Det vil også etableres et opplegg for følgeevaluering i delprosjektet. Utkast prosjektbeskrivelse Side 4 av 13

5 3. Mål 3.1 Hovedmål Kvalitetskommuneprogrammet skal bidra til økt kompetanse blant ansatte i Drammen kommune og bedre kvaliteten i tjenestetilbudet ved å redusere bruken av uønsket deltid 3.2 Mål delprosjekt 1 Uønsket deltid PLO I størst mulig grad avskaffe uønsket deltid i Drammen kommune 3.3 Delmål Delmål 1 Etablere arbeidstidsordninger som gjør at ansatte med egnet fagkompetanse skal ha høyest mulig stillingsbrøk og helst ikke lavere enn 50% i PLO i Drammen kommune innen 2012 Delmål 2 Økt fagkompetanse blant ansatte i PLO i Drammen kommune skal gi best mulig kvalitet på tjenestetilbudet til brukerne innen 2012 Delmål 3 En stillingsbank (vikarpoolordning) kan bidra til å øke stillingsbrøken til kompetente ansatte med uønsket deltid i PLO i Drammen kommune Delmål 1 Etablere arbeidstidsordninger som gjør at ansatte med egnet fagkompetanse skal ha høyest mulig stillingsbrøk og helst ikke lavere enn 50% i PLO i Drammen kommune innen 2012 Resultatmål: Målsettinger for at ønsket effekt oppnås: Bedre kvalitet på tjenestetilbudet Økt faglig rekruttering Økt stabilitet i ansattgruppa Større nærvær og trygghet hos både ansatte og brukere Bedret omdømme Utkast prosjektbeskrivelse Side 5 av 13

6 Effektmål Ønsket virkning: Bidra til reduksjon av uønsket deltid Bidra til økt kontinuitet mot brukerne Bidra til bedre ressursutnyttelse Bidra til økt tilhørlighet hos de ansatte Alle ny ansettelser skjer med høyest mulig stillingsbrøk og helst ikke under 50% Delmål 2 Økt fagkompetanse blant ansatte i PLO i Drammen kommune skal gi best mulig kvalitet på tjenestetilbudet til brukerne innen 2012 Resultatmål: Målsettinger for at ønsket effekt oppnås: Ansatte med personlig egnethet og ønsket fagkompetanse bør helst ikke ha lavere stillingsbrøk enn 50% i Drammen kommune Ansatte med kompetanse får opplevd mestring på jobben Økt fokus på fag og kompetanse Økt yrkesstolthet Økt faglig kvalitet på tjenestene Effektmål: Ønsket virkning: Bidra til økt faglig rekruttering Bidra til økt fokus på fag og utvikling av tjenestene på avdelingen Bidra til en kunnskapsbasert praksis Bidra til at kommunen kan tilby riktige tjenester med rett kvalitet gjennom effektiv ressursbruk Bidra til at det kan bli mer attraktivt å jobbe i pleie og omsorgsyrket Delmål 3 En stillingsbank (vikarpoolordning) kan bidra til å øke stillingsbrøken til kompetente ansatte med uønsket deltid i PLO i Drammen kommune Resultatmål: Målsettinger for at ønsket effekt oppnås: Ressursbesparende for lederne Ingen ansatte med fagkompetanse bør ha mindre stillingsbrøk enn 50% Lederne har færre medarbeidere å forholde seg til Arbeidet med å skaffe, lære opp og oppdatere vikarer avtar Utkast prosjektbeskrivelse Side 6 av 13

7 Effektmål: Ønsket virkning: Benytte seg av den arbeidskraftreserven som finnes blant de ansatte Bidra til en mer fleksibel og forutsigbar hverdag for de ansatte Bidra til reduserte kostnader på innleie av vikarer Bidra til økt faglig kvalitet på tjenestene 4. Organisering Delprosjektleders ansvar Legge til rette for prosjektering, framdriften og implementeringen av hele delprosjekt 1. Prosjektgruppen for delprosjekt 1 Uønsket deltid PLO Navn Sigrid Thielemann Jon Arnold Bjerke Lise Løff Elin Kvarekval Hansen Birger Nilsen Tone Røhl Lars Bjerke Sven Pedersen Inger Johanne Eide Jorunn Haneset Rolle Politiker Politiker Politiker HTV / Fagforbundet HTV / FO Tillitsvalgt / Sykepleieforbundet Administrasjonen Administrasjonen Administrasjonen Delprosjektleder Utkast prosjektbeskrivelse Side 7 av 13

8 5. Milepælsplan for Delprosjekt 1 Uønsket deltid PLO Forslag til overordnet fremdriftsplan for delprosjektet: Milepæler Tid Ansvar Oppstart AFI`s kartlegging av deltidsarbeid i PLO i Gjennomført 2007 Drammen Drammen kommune kommune/afi Prosjektgruppen for delprosjekt 1 konstitueres Prosjektgruppen Informasjon Informasjonsstrategi, fortløpende informasjon mot internett, Hanan, papirversjon, GAT Iverksettelse av informasjon ut i virksomhetene/organisasjonen Fortløpende Fortløpende Prosjektlederne Prosjektlederne Arbeidstidsordning Opprette arbeidsgruppe arbeidstidsordning Sommer 2009 Delprosjektleder Vurdering av ulike arbeidstidsordninger Arbeidstilsynet kontaktes mtp avklaring ift arbeidstidsordninger Sept 2009 Sept 2009 Utkast prosjektbeskrivelse Side 8 av 13

9 Milepæler Tid Ansvar Planlegge kartlegging av avdelingene, som er med i pilotene før/etter gjennomføring av pilotene, sammen med et egnet firma Planlegge gjennomføring av 2 piloter Lage søkekriterier for å søke seg inn i pilotene Kunngjøre pilotene internt i PLO Opprette arbeidsgrupper i PLO og tiltak mtp 2 piloter Opplæring i pilotavdelingene turnusarbeid endring/holdningsarbeid eventuelt ekskursjon Arbeidsgruppe pilot 1 ønsketurnus eventuelt andre alternativer formulere handlingsplaner for måloppnåelse etablere møteplasser Arbeidsgruppe pilot 2 medlever eventuelt andre alternativer formulere handlingsplaner for måloppnåelse etablere møteplasser Alternative arbeidstidsordninger testes ut i 2 piloter Senhøst 2009 Sommer/høst 2009 Senhøst 2009 Høst 2009 Høst 2009 Høst /2011 Delprosjektleder Utkast prosjektbeskrivelse Side 9 av 13

10 Milepæler Tid Ansvar Etablere et opplegg for følgeevaluering Kontakte aktuelle aktører for gjennomføring av følgeevaluering, som BI, Conexsus AS mv Pilotene vurderes og evalueres Vår 2009 Fortløpende Delprosjektleder Synliggjøre ulike økonomiske aspekter ved stillingsbruken ombudsjettering Kompetanse og kvalifiseringsprogram Sentral kartlegging av kompetansebehov i PLO Vurdering av økonomiske konsekvenser ved kvalifisering fra ufaglært til faglært Vurdering av ulike kvalifiserings- og kompetansetiltak/program Utlysning av program på Doffin Sentral arbeidsgruppe opprettes ift kompetanseog kvalifiseringsprogram 2011 Høst 2009 Sommer 2009 Høst 2009 Sept 2009 Utkast prosjektbeskrivelse Side 10 av 13

11 Milepæler Tid Ansvar Vurdering av hvilke stillingskategorier tiltakene skal gjelde for Skoleløp/kvalifiseringsløp informasjon realkompetansevurdering søknadsprosedyrer Okt Vikarpool Opprette arbeidsgruppe vikarpool Vikarpool utredes mtp praktiske og økonomiske konsekvenser Vurdere alternative måter å organisere vikarpoolen på Eventuell iverksetting av vikarpool Økonomi Utrede økonomiske konsekvenser for foreslåtte tiltak Utkast prosjektbeskrivelse Side 11 av 13

12 6. Evaluering Det vil være viktig å etablere et opplegg for følgeevaluering i samarbeid med interne og/eller eksterne tilbydere. Hensikten med evalueringen er å finne ut om kvaliteten på tjenestene har blitt bedret ved å redusere bruken av uønsket deltid. Evalueringen skal også avdekke om økt fagkompetanse har gitt ønsket kvalitetsforbedring på tjenestetilbudet. Evalueringen gjøres fortløpende i prosjektperioden. Utkast prosjektbeskrivelse Side 12 av 13

13 Kvalitetskommuneprogrammet, Delprosjekt 1, Uønsket deltid i PLO, prinsipp skisse Styringsgruppe Politiker x3 HTV x3 Administrasjon x3 Prosjektleder Delprosjekt 1 Politiker x3 HTV x3 Administrasjon x3 Delprosjektleder Arbeidsgruppe Kompetanse- og kvalifiseringsprogram Arbeidsgruppe Arbeidstidsordning Arbeidsgruppe Vikarpool Pilot 1 Pilot 2 Delprosjekt 1, Uønsket deltid i PLO, skisse med navn Styringsgruppe Freddy Hoffmann Pol Johan Baumann Pol Hilde Klæboe Pol Elisabeth Arntsen HVT Marit Ustad HVT Gro Preuss HVT Nils Fr. Wisløff Adm Kirsti Aas Olsen Adm Finn Egil Holm Adm Dag Amundsen Prosjektl Delprosjektgruppe 1 Sigrid Thielemann Pol Jon Arnold Bjerke Pol Lise Løff Pol Elin Kvarekval Hansen HTV Birger Nilsen HTV Tone Røhl Tillitsvalgt Lars Bjerke Adm Sven Pedersen Adm Inger Johanne Eide Adm Jorunn Haneset Delprosjektl Arbeidsgruppe Kompetanse- og Kvalifiseringsprogr. Arbeidsgruppe Arbeidstidsordning Arbeidsgruppe Vikarpool Utkast prosjektbeskrivelse Side 13 av 13

Notat Til : Styringsgruppe Fra : Prosjektleder Kopi :

Notat Til : Styringsgruppe Fra : Prosjektleder Kopi : Notat Til : Styringsgruppe Fra : Prosjektleder Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 400 DRAMMEN 05.03.2009 KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - UTKAST TIL OVERORDNET PROSJEKTBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Hensikt

Detaljer

Rammenotat - Kvalitetskommuneprogrammet Til : Styringsgruppe Kvalitetskommuneprogrammet Fra : Prosjektleder Dag Harald Amundsen Kopi :

Rammenotat - Kvalitetskommuneprogrammet Til : Styringsgruppe Kvalitetskommuneprogrammet Fra : Prosjektleder Dag Harald Amundsen Kopi : Rammenotat - Kvalitetskommuneprogrammet Til : Styringsgruppe Kvalitetskommuneprogrammet Fra : Dag Harald Amundsen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 400 DRAMMEN 19.10.2010 OVERORDNET PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Kontaktperson Tlf, e-post Navn på prosjektet /prosjektene Bakgrunnsinformasjon Prosjektleder Lisbeth bakken

Detaljer

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 HELTID DELTID - frihet til å velge Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 Vi har utviklet en arbeidstidsmodell som gjør det mulig tilby heltidsstilling til alle fast ansatte med fagutdanning. 2 Vi

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Innherred samkommune Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Delprosjekt Uønsket deltid Orientering i driftskomite 18.03.09 Verdal kommune og Levanger kommune 1 Hva er kvalitetskommuneprogrammet? 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

VI VIL HA HEILTID VI

VI VIL HA HEILTID VI VI VIL HA HEILTID VI UØNSKET DELTID SETT I LYS AV NYE MODELLER FOR ARBEIDSTIDSORDNINGER Bakgrunnen for valg av prosjekt, status i omsorgsyrkene Antallet deltidsansatte i omsorgsyrker er svært høyt Uønsket

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Ikke stykkevis og deltid men heltid!

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Ikke stykkevis og deltid men heltid! Siden sist Lokal forankring: Ny prosjektgruppe Ny prosjektleder Nytt tiltak økt handlingsrom Turnus iverksatt!!! Politisk forankring Orientering i formannskapet MANDAT

Detaljer

Notat til orientering

Notat til orientering Notat til orientering Til : Styringsgruppen, PSU 10/9-12 Fra : Lisbeth Bakken Kopi : Eva Milde Grunwald, Kirsti Aas Olsen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/11925-1 DRAMMEN 13.08.2012 UØNSKET DELTID

Detaljer

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Etablere en eller flere arbeidstidsordning som sikrer en brukerrettet, faglig og økonomisk optimal tilrettelegging av tjenestene.

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Til : Partsammensattsamarbeidsutvalg, Direktør Eva Milde Grunwald og virksomhetsledergruppen i Helse- og omsorg. Fra

Detaljer

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Sammen om en bedre kommune Oppegård Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Prosjektperiode nov. 2011 31.3.2014 Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Drammensregionen. Felles organisering av vann og avløpsfunksjoner

Drammensregionen. Felles organisering av vann og avløpsfunksjoner Drammensregionen Felles organisering av vann og avløpsfunksjoner I Drammensregionen er det etablert et betydelig samarbeid innen vannmiljøområdet og innen vann- og avløpsområdet i særdeleshet. Drammensregions

Detaljer

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Innherred samkommune Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006)

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet

Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet Kommune: Prosjektnavn: Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Oppdragsgiver: Oppdragstaker Er prosjektet et delprosjekt / del av et større hovedprosjekt/program

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth HURUM KOMMUNE Arbeidstidsprosjektet HELTID DELTID frihet til å velge Britt Kveseth Disposisjon Bakgrunn Forprosjekt Hovedprosjekt Pilotprosjekt Bakgrunn Arbeidsgiverpolitisk plattform Arbeide med helse-

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Innherred samkommune Kvalitetskommune Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Innherred samkommune Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/03051-001 REDUKSJON AV UØNSKET DELTID ENHET FOR OMSORG NY KARTLEGGING OG ANBEFALINGER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune Kommune: Hammerfest Prosjektnavn: Fornøyd, frisk og stolt Planlagt startdato: August 2007 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Oppdragsgiver: Kommunestyret

Detaljer

På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune

På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune Februar 2015 Bakgrunn: I perioden 2009-2014 har regjeringen

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Samkommunestyret 07.02.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt SAMKOMMUNEPROSJEKT Mars 2012: Søkte om prosjektmidler utlyst av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Saksframlegg HELTID EN RETTIGHET;DETTID EN MULIGHET Arkivsaksnr.: 11/2232 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Detaljer

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO DYRØY KOMMUNE 2015: 1. 079 innbyggere 72 ansatte i PLO 2014-2015 Vi strekker oss for å bli enda bedre! Kommunens visjon: Faglig dyktighet Imøtekommende Nytenkning ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 14.05.2008 Fra saksnr.: 12/08 Fra/til kl. 17.00 - Til saksnr.: 14/08 Møtested: Rådhuset, Storstua Komitéens medlemmer Sigrid

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Historikk Psykisk helsearbeid 4 enheter - PLO; hjemmetjenesten, dagsenter, 2 bofellesskap +

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 «Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 02.06.2015 Disposisjon Hvordan fungerer modellen? Hvorfor ble modellen laget? Hvordan sikre en god

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Formannskapet Verdal kommune 17.01.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt Samkommuneprosjekt Søkte om prosjektmidler utlyst av NAV i mars 2012. Hovedmål:

Detaljer

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og

Detaljer

Ringerike Utviklingsprosjekt desember 2013 Muntlig status ved rådmann. Ringerike kommune

Ringerike Utviklingsprosjekt desember 2013 Muntlig status ved rådmann. Ringerike kommune Ringerike 2020 Utviklingsprosjekt 2014 3.desember 2013 Muntlig status ved rådmann Ringerike kommune 03.12.2013 1 Utfordring Behov for å skape økonomisk handlingsrom Opplever at det ikke lenger er mulig

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING INNEN OMRÅDET KULTUR PROSJEKTBESKRIVELSE

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING INNEN OMRÅDET KULTUR PROSJEKTBESKRIVELSE Notat Til : Styringsgruppen Fra : Prosjektleder Kopi : Arbeidsgruppen Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/01629 - DRAMMEN 15.03.2004 ORGANISASJONSUTVIKLING INNEN OMRÅDET KULTUR PROSJEKTBESKRIVELSE Organisasjonsutvikling

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar Innherred samkommune Saman om ein betre kommune Prosjekt Fast, men vikar Administrasjonsutvalget 16.10.14 1 Status Prosjektet er avsluttet. Prosjektrapport levert 31.01.14 Forskningsrapport «Innovasjon

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

Kompetanseløftet Nord-Troms. Status i prosjektet

Kompetanseløftet Nord-Troms. Status i prosjektet Kompetanseløftet Nord-Troms Status i prosjektet Strategier 2014 18 Forankret i Nord-Troms Strategier og Regional Planstrategi for Troms. Finansiering: Troms Fylkeskommune (RDA-midler) KOMPETANSELØFT I

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer

Hvordan redusere deltid

Hvordan redusere deltid Hvordan redusere deltid desember 2007 Hvordan redusere deltid? Norske kommuner har høy bevissthet og jobber aktivt for å redusere bruken av små stillinger. Undersøkelse viser at i 94 prosent av kommunene

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Forord Prosjektet har vært gjennomført i enhetene innen pleie og omsorg i 2012 og 2013. Prosjektet er finansiert med prosjektmidler

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Organisering og mandat Delprosjekt 1: Skolefritidsordningen (SFO) ved Gakori, Elvebakken, Bossekop og Komsa skoler og Kaiskuru nærmiljøsenter Delprosjekt 2: Sone vest og sone øst innenfor Hjemmetjenesten

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

1. Strategisk forankring. Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014.

1. Strategisk forankring. Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014. Prosjekt 04/14 Saupstad nærmiljøutvalg OPPSTART: 1.5.2014 1 Prosjektnavn: Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014. Prosjekt

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester..

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. 2 langvakter på 4 uker reduserer deltid med 35% Påvirker dette kvaliteten på tjenestene? Styringkort Visjon: Selvbestemmelse, utvikling og mestring Virksomhetsidè:

Detaljer

Prosjektmandat - reduksjon av uønsket deltid

Prosjektmandat - reduksjon av uønsket deltid Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05. 32640/ 2010/2151 403 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/113 Formannskapet 03.06. 14/8 Organisasjonsutvalget 04.06. 14/90

Detaljer

Resultater - konkrete tall

Resultater - konkrete tall Resultater - konkrete tall Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer arbeid hver 3. helg gj.snittlig stillingsstørrelse i oms.tj.: 58% 1 Resultater -

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Informasjonsbrev til deltagende kommuner!

Informasjonsbrev til deltagende kommuner! Infobrev NyttBlikk 07.03.2016 Informasjonsbrev til deltagende kommuner! Det vises til tidligere utsendte infobrev sist den 2. februar. Nå nærmer det seg for alvor 2. samling i læringsnettverket og programmet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato LB DRAMMEN Oppd

Vår referanse Arkivkode Sted Dato LB DRAMMEN Oppd Rammenotat prosjekt uønsket deltid i Drammen kommune - Sammen for en bedre kommune Til : Kommunaldirektør for Helse- og omsorg Fra : Prosjektleder Lisbeth Bakken Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato

Detaljer

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport 2016 Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport Turid Lohne Velund Røyken kommune 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Utfordringer... 3 2.1 Deltid... 4 2.2 Kompetanse... 4 2.3 Lederrollen... 4 2.4 Helgefrekvens...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

GRUE KOMMUNE. - livskraftig og levende. Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende

GRUE KOMMUNE. - livskraftig og levende. Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende. 26.11.08 Noen fakta om Grue Innsatsområder i Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektorganisering Bakgrunn Erfaringer og tiltak Resultater Fakta om Grue Grue

Detaljer