Hvordan redusere deltid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan redusere deltid"

Transkript

1 Hvordan redusere deltid desember 2007

2 Hvordan redusere deltid? Norske kommuner har høy bevissthet og jobber aktivt for å redusere bruken av små stillinger. Undersøkelse viser at i 94 prosent av kommunene har deltid vært tatt opp som tema. KS mener det er viktig å redusere antallet små stillinger for å få bedre kvalitet, mer konitiniutet og forutsigbarhet i tjenestene. Fafo har på oppdrag fra KS foretatt en undersøkelse hos alle landets rådmenn og bydelsdirektørene i Oslo om kommunenes innsats for å redusere uønsket deltid. Rapporten beskriver også vellykket arbeid i utvalgte kommuner. Historien Fra 1990-tallet har partene i arbeidslivet jobbet aktivt for å redusere den store andelen små stillinger. Det tar Kommunene vil Kommunene har i en årrekke jobbet aktivt med å finne nye og bedre måter å organisere arbeidet på, og for å redusere uønsket deltid. Kvalitet på tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og arbeidsmiljø er viktige argumenter i kommunes arbeid med å redusere uønsket deltid og omfanget av små stillinger. Det er i svært liten grad et økonomisk spørsmål som ligger til grunn for å velge mange små stillinger, viser resultatet av undersøkelsen. imidlertid tid før intensjoner fra KS og arbeidstakerorganisasjonene, som lå til grunn for tariffoppgjøret i 2003, lar seg gjennomføre ute i kommunene. Blant mulige forklaringer er at kommunene ikke har hatt kompetanse til å gjennomføre de nødvendige organisatoriske endringene som må til for at større stillinger kan tilbys uten større økninger i budsjettene

3 I forbindelse med tariffoppgjøret 2003 ble partene enige om å sette ned et partsammensatt utvalg, som blant annet skulle belyse årsaker og konsekvenser av ufrivillig deltid. Partene iverksatte forsknings- og utviklingsprosjekt med hensyn til deltid og forsøksordninger i enkeltvirksomheter. Fortrinn ved mindre deltid Det blir bedre tjeneste kvalitet ved heltid eller større stillinger Mer kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten Tjenestemottaker får færre å forholde seg til Arbeidsmiljøet blir bedre Omdømme som attraktiv arbeidplass styrkes ved flere store stillinger Fleksibilitet er et konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft Bedre kompetanseutnyttelse 94 % oppgir at deltidsproblematikken har vært tatt opp som tema i kommunen 63 % opplyser at kommunen har fattet vedtak om å redusere omfanget av små stillinger. 93 % sier at tema har vært tatt opp med fagforeningene. 92 % sier at tema har vært tatt opp i den administrative toppledelsen. 64% av kommunene har behandlet saken i kommunestyret, bydelsutvalg eller formannskap. KS anbefaler disse grepene for å redusere omfanget av uønsket deltid: 1. Kartlegging av omfanget av deltidsarbeidet på tjenestestedene 2. God forankring i alle ledd i organisasjonen 3. Godt samarbeid med tillitsvalgte 4. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere 5. Lag delmål og ha et langtidperspektiv 6. Få ansattes interesser opp i dagen, samtidig som ledelsen opplyser om ledige stillingshjemler 7. Brukerfokus 8. Dyrk ildsjelene 9. Ta deltidsansatte med på råd om hvordan ledige hjemler kan benyttes for å bygge ut deltids stillinger. 10. Vurder innføring av fleksible arbeidstidsordninger. Flere helger og langvakter De vanligste virkemidlene er å utvikle arbeidstidsordninger som gjør at de ansatte jobber flere helger. Innføring av langvakter og faste vikarer, eventuelt vikarpool er også blant virkemidlene. Det gjør også fleksible arbeidstidsordninger og turnuser som kombinerer hovedturnus med ekstravakter. Arbeid på tvers En type løsning går ut på at ansatte enten jobber flere steder eller har et bredere spekter av oppgaver enn det som hittil har vært vanlig. Denne formen for fleksibilitet med økt bruker- og/eller oppgavebredde, har store muligheter, men er lite utprøvd. Rapporten presenterer blant annet erfaringer fra Kringlebotn skole og SFO i Bergen. Deres utvikling av samarbeid mellom og oppgavefordeling blant SFO - assistenter, skoleassistenter, renholdere og miljøarbeidere, har vært vellykket. Kartlegge omfang Første skritt for å redusere omfanget av deltid, er å kartlegge omfanget på det enkelte tjenestested og ta ansatte med på råd. Medbestemmelse og medvirkning, både i form av formelt partssamarbeid og medvirkning som involverer den enkelte ansatte er avgjørende for å lykkes

4 Karmøy kommune Karmøy kommune har søkt løsninger langs tre hovedveier: Ansatte jobber flere helger, for eksempel to helgevakter i løpet av fem uker eller 3+3-turnus (tre dager jobb, tre dager fri) Ansatte jobber lengre vakter (13 timer) Når tjenesten tilføres nye ressurser brukes disse til å øke eksisterende deltidsstillinger framfor nye ansettelser. Karmøy kommune er antakelig den kommunen som har de mest omfattende erfaringene med utprøving av ulike arbeidstidsordninger for å redusere omfanget av uønsket deltid. De har hatt deltidsproblematikk på dagsorden i ni år budskapet er at ting tar tid. Ledige stillinger skal i størst mulig grad brukes til å fylle øke deltidsansattes stillinger. Kommunen lyser ikke ut stillinger som er mindre enn 40 prosent. Deltidsstillinger skal helst være på 75 prosent eller mer. Dette målet forventes å bli nådd tidligst om fem år. Resultatene i Karmøy kommune er Hvordan gjør Karmøy det? Kommunen har satt seg klare mål for å redusere de små stillingene De arbeider systematisk med deltidsproblematikken De fører en bevisst arbeidsgiverpolitikk Det tenker langsiktig, tema har vært på dagsorden i ni år Medvirkning og god ledelse er nødvendig De prøver ut ulike modeller så langt svært tilfredsstillende. Det er blitt større stillinger gjennomsnittlig stillingsprosent har økt med ca. 10 prosent. Antall stillinger under 40 prosent er redusert fra 178 til 86, og flere deltidsansatte har fått stillinger på 75 prosent eller mer. Bergen kommune Kringlebotn skole og SFO i Bergen Kringlebotn skole har utmerket seg med å ha gjennomført radikale organisatoriske grep, og ved at resultatene har vært usedvanlig gode. Forsøkene ved Kringlebotn har også vært gjort ved en annen sektor enn de andre som er omtalt i Fafos rapport. Det viktigste grepet som er blitt gjort, har vært å føre ulike yrkesgrupper tettere sammen, spesielt skolen og SFO. Hver yrkesgruppe har fått bredere oppgaver enn de tidligere har hatt. Det har blant annet ført til kombinerte jobber for skoleassistenter og SFO-assis- Eksempler på stillinger på Kringlebotn: 1. Miljøarbeider som er skoleassistent og SFO assistent 2. Skoleassistent og SFO assistent 3. Renhold og SFO assistent MATPAUSE: Høytlesing ved Kringbotn skole tenter. Renholdere har fått kombinerte stillinger som SFO-assistenter. I tillegg har man hatt en kombinert miljøarbeiderstilling

5 Målene Tanken med Kringlebotns prosjekt var at det ville bli lettere å få og beholde dyktige personer i alle stillinger dersom disse var varierte og helst opp i 100 prosent. Det var også viktig å legge til rette for best mulig tilbud for elevene og ivareta foreldrenes behov for tilsyn av barna. Få til en bedre og mer helhetlig personalpolitikk Sikre god kvalitet på elevenes tilbud sosialt og faglig Bedre å ivareta foreldrenes behov for tilsyn Målene er oppnådd ved at alle SFOassistenter som har ønsket det, har fått 100 prosent stilling. To har ønsket 80 prosent stilling. Stillingene er blitt attraktive, og det er lettere å rekruttere medarbeidere. De ansatte har vært svært tilfredse. I tillegg har brukerne, barn/elever og foreldre, vært fornøyde med det nye opplegget. Flere effekter ved Kringlebotn skole og SFO SFO assistenter i full stilling. Alle som har ønsket full stilling har fått det. To personer ønsket å jobbe 80 prosent mens de øvrige jobber 100 prosent. Positiv sosial og faglig utvikling blant elever og personale Kompetanseutvikling og bruk av realkompetanse har økt Lettere å få kompetente søkere til kombinerte renholds og assistentstillinger Lettere å rekruttere og viderutvikle kompetente medarbeidere Styrket fagutviklingen for alle ansatte Det har gitt motivasjon til videreutdanning for ufaglærte Det er større forståelse over profesjonsgrensene Bedre arbeidsmiljø stor medarbeidertilfredshet Mer fornøyde brukere (barn, elever og foreldre) Kvalitetsheving av tilbudet Kringlebotn har bred forankring og evalueringer av prosjektet. Både politikere, arbeidstakere og organisasjonene har vært positive. I tillegg har de gjennomført en evaluering rettet mot elever og foreldrene. Det har vært årlige trivselsundersøkelser og medarbeidersamtaler for alle ansatte. Bærum kommune Bærum kommune startet i 2002 opp et fireårig prosjekt for å skape mer attraktive og fleksible arbeidsplasser i kommunen. Det ble satt i gang forsøk med 3+3-turnus (tre dager vakt og tre fri) og tillitstid som er et seniortiltak hvor en kan få redusert arbeidstid. Arbeidet ble drevet frem av en arbeidsgruppe i kommunen. Det at en av personallederne i kommuneadministrasjonen fungerte som ildsjel var viktig. Målet for Bærum kommune var å redusere sykefraværet med seks prosent i prosjektperioden, få redusert bruken av overtid og ekstravakter, og legge til rette for en bedre rekruttering og økt tilfredshet hos de ansatte. Selv om reduksjon av deltid har kommet inn som et mål i den senere tid kan kommunen vise til reduksjon av deltid og små stillinger også ved denne satsningen. Bærum kommunen konkluderer med at samtlige målsettinger er innfridd. Hvordan gjør Bærum det De tar god tid til forberedelser og planer De har klare mål og god informasjon Medvirkning og medbestemmelse er viktig De fører en bevisst arbeidsgiverpolitikk De har oversikt over netto økte kostnader ved å tilby full stilling til de ansatte i pleie- og omsorgssektoren Avdelingsstørrelse er viktig for 3+3 turnus De har en aktiv seniorpolitikk Bruken av overtid og ekstravakter er redusert, rekrutteringen går lettere. Utlysing av stillinger med 3+3-turnus har vært positiv. Ansatte melder om økt jobbtilfredshet. Ansatte oppgir at ny turnusordning har gjort det lettere å påta seg større stillingsprosent. Dette gjelder både deltidsansatte som har økt sin stillingsprosent og deltidsansatte som har økt til full stilling

6 Faste vikarer og økt stabilitet I kommunene Tinn og Båtsfjord har de satset på faste vikarer i pleie og omsorgstjenesten og i barnehagene. I Båtsfjord er de faste vikarene ansatt i 100 prosent stilling og i Tinn er de ansatt i ca. halv stilling og utover dette går de inn i alle typer fravær. Ordningen har en rekke positive effekter. Selv om målsettingene ikke direkte har vært formulert for å redusere deltiden, er ordningen med faste vikarer et godt skritt på veien. søkene har økt effektiviteten, og styrer og personalavdeling bruker mindre tid på ringe etter folk. Men har også spart seg for mye av det papirarbeidet som tilfeldige vikarer medførte, det er spart på tid og ressurser til opplæring og oppfølging, og arbeidet med lønn og personalregistrering har også blitt enklere. Forsøkene har ført til mindre gjennomtrekk blant personalet og gitt bedre kvalitet på vikarene og gitt mindre slitasje på alle ansatte og dermed mindre sykefravær. Undersøkelsen fra Fafo Syn på små stillinger og uønsket deltid Undersøkelsen ble innledet med noen overordnede spørsmål om beslutninger, mål og retningslinjer for bruk av deltid og små stillinger. Hensikten var å få et oversiktsbilde over kommunenes behandling av deltidsproblematikken I hele 63 prosent av kommunene har det vært truffet beslutninger om å redusere omfanget av små stillinger. Når spørsmålene rundt deltid og små stillinger retter seg mot mer konkrete tiltak, viser det seg at andelen kommuner som svarer at de har satt i gang tiltak, minsker. Båtsfjord kommune Tinn kommune Båtsfjord kommune har etablert faste vikarstillinger for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Dette er stillinger på prosent. De ansatte jobber i gjennomsnitt halvparten av tiden i fast turnus mens resten utføres etter behov i de ulike stedene i tjenestesektoren. Den ansatte har imidlertid fast garantert månedslønn for begge stillingsandelene. I Tinn kommunes barnehager har man forsøkt en ordning med at de ansatte jobber i halv stilling i stedet for å gå som ekstravakter. Den faste stillingsandelen suppleres med ekstravakter. Det er fast månedslønn for den faste deltidsstillingen. Lønnen varierer etter hvor mange vakter som tas. Resultatene i Tinn Kommunen konkluderer med at for Effekter oppsummert: Økt effektivitet, mindre tid til å dekke opp vikariater, mindre tid til opplæring m.m. Mer stabil personalgruppe Bedre kvalitet på tjenestene ved at barna ikke stadig blir møtt med nye og ukjente ansikter Mer stabilitet gir mindre slitasje på alle ansatte og er positivt for reduksjon av sykefraværet over tid 30 prosent svarer at de har utarbeidet lokale retningslinjer for å redusere bruken av deltidsstillinger. I Hovedtariffavtalens 2.3 deltid/midlertidig tilsatt ( ) har krav om at arbeidsgiver og tillitsvalgte skal drøfte utarbeidelsen av retningslinjer og hvordan det kan tilstrebes redusert bruk av deltidsstillinger. I drøftinger i forbindelse med retningslinjer bør en se på årsaken til at det er deltidsstillinger i kommunen. Årsaker kan for eksempel være arbeidstidsordninger, prosedyrer for utlysning av ledige stillinger, prioritet mellom fortrinnsberettigede m.m

7 Hvor er deltidsspørsmålet behandlet? De som svarte at deltidsspørsmålet hadde vært tatt opp som et tema i kommunen, fikk også spørsmål om i hvilke sammenhenger spørsmålet har vært behandlet, og hvilke tiltak de hadde satt i verk. 1 2 Flere tiltak Fleksible arbeidstidsordninger har mange positive effekter både i forhold til tjenestekvalitet og for et godt arbeidsmiljø. KS har to tidligere rapporter og veiledere som også stadfester dette 1 Når fleksibilitet fremmer fellesskap evaluering av tre ulike arbeidstidsordninger innen pleie og omsorgssektoren og 2 Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg veileder for innføring og bruk. Arbeidsgiverstrategien får anledning til å prøves ut i praksis ved at ledere må gi tydelige signaler, være overordnede ledere som gir fra seg ansvar. Medarbeiderne må ta ansvar sammen for å lage en turnus som ivaretar kvalitet på tjenestene og hensynet til den enkelte medarbeiders individuelle behov. Erfaringsutveksling tjenestesteder imellom og kommuner imellom bærer frukter. Disse arbeidstidsordningene har ulik grad av fleksibilitet men er noen eksempler på arbeidstidsordninger som prøves ut i ulike kommuner; Forhandlingsturnus (ønsketunus) Årsturnus/langturnus med forhandling BTA = brukertilpasset arbeidstid (flere varianter) Oljeturnus Medlever-turnus Gautun, Heidi (2002), Når fleksibilitet fremmer fellesskap. Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg. Fafo-rapport 399. Oslo: Fafo KS (2005 b), Fleksible arbeidstidsordninger i pleie- og omsorg - veileder for innføring og bruk Undersøkelsen viser at de fleste kommunene prøver ut ulike fleksible arbeidstidsordninger i ulikt omfang. Rådmennene ble spurt om de har innført fleksible arbeidstidsordninger for å redusere omfanget av uønsket deltid. 13 prosent svarer at de har gjort dette i stor utstrekning, i noen utstrekning 46 prosent og i liten utstrekning 31 prosent. Store eller små stillinger Rådmennene er oppmerksomme på de negative faktorer i forhold til å ha mange små stillinger. Tidligere undersøkelser har vist at tjenesteledere har sett både fordeler og ulemper ved små stillinger. I svarene fra rådmennene nå går det frem at turnusordningen er det argumentet som ser ut til å veie tyngst for å se fordelene ved små stillinger. Bruk av små stillinger gjør det lettere å få turnusen til å gå opp og bidrar til at det blir flere å fordele de ubekvemme vaktene på. Dette viser nødvendigheten av å jobbe fram mer fleksibilitet i arbeidsorganiseringen Rådmennene har høyt fokus på kommunens omdømme, og peker på problemet med å rekruttere kompetent arbeidskraft til de små stillinger. De mener det kan ha negativ effekt på kommunens omdømme som attraktiv arbeidsplass, og for arbeidsmiljøet, når mange har et for løst forhold til arbeidsplassen. Mange av rådmennene er også opptatt av hva mange små stillinger betyr i et brukerperspektiv, det går blant annet utover effektiviteten. I tillegg mener nær to av tre rådmenn at det virker negativt fordi brukerne får for mange å forholde seg til og fordi deltidsansatte kjenner brukerne for dårlig. Det er forskjell her på store og små kommuner. I de større kommunene er det flere som ser de kritiske sidene ved mange små stillinger enn i de mindre

8 kommunene. Også bydelsdirektørene deler disse oppfatningene. I de mindre kommunene (under 5000 innbyggere) er det et felles trekk at de i mindre grad er opptatt av om mange deltidsansatte kan gi en negativ effekt på grunn av at brukerne får mange å forholde seg til. Det kan skyldes at i små kommuner er forholdene mindre og folk dermed bedre kjent med hverandre. Noen ønsker deltidsarbeid Selv om det her er fokusert mye på små stillinger og uønsket deltid, skal det ikke underslås at mange arbeidstakere ønsker deltidsarbeid. Tidligere undersøkelser har vist at for eksempel 37 prosent av deltidsarbeidende hjelpepleiere ønsket å beholde sine stillinger slik de var. En undersøkelse i Oslo har vist at 33 prosent av alle yrkesgrupper innen pleie, omsorg og SFO ønsket å fortsette med deltidsarbeid. Senior- og livsfasepolitikk I tillegg kommer senior- og livsfasepolitikken inn. Muligheten for deltid er også noe som kan ses på som en fleksibel ordning fra arbeidsgiver overfor den enkelte medarbeider. I en studie av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten fant Midtsundstad 3 (2005) at det særlig blant kvinner er vanlig at man jobber deltid før man blir pensjonert. Midtsundstad anslår at totalt for de som jobber deltid i staten kan ca 40 prosent anses å jobbe deltid som en form for tidlig avgang. Seniorene ønsker mer fritid Et gjennomgående trekk fra flere undersøkelser viser at eldre medarbeidere ikke ønsker å øke stillingsandelen sin. De har heller valgt redusert arbeidstid. Mange har begrunnet sitt valg med at de enten er slitne eller ønsker mer fritid. De har gjort sine valg ut fra personlige ønsker, og selv tatt omkostningene. Samlet viser det seg at mange kommuner benytter deltid som en del av en senior- og livsfasepolitikken. Undersøkelse Fafo gjorde på oppdrag av KS med tittel 4 Seniorpolitikk i seks kommuner viser at det er en rekke tiltak som bidrar til påvirke yrkesavgangen. Tiltak som nevnes er blant annet fleksible arbeidstidsordninger, kompetanseutvikling og oppgraderinger gjennom hele yrkesløpet, god lederstil og generell bedring av arbeidsmiljøet. Nær 2 av 3 rådmenn angir at ønsket deltid er del av deres inkluderende arbeidsgiverpolitikk og nær halvparten svarer at ønsket deltid med lønnskompensasjon inngår som ledd i kommunens senior-/livsfasepolitikk. Ca 40 prosent benytter deltid uten lønnskompensasjon i livsfasepolitikken. Heftet Hvordan redusere deltid? bygger på rapporten Hva gjør norske kommuner med deltid? utørt av Leif E. Moland og Rolf K. Andersen i Fafo på oppdrag fra KS. Denne kortversjonen har også med noen anbefalinger og henvisninger fra KS (i skraverte blå felter). Hensikten med prosjektet var å få innhentet og systematisert resultater fra kommunenes innsats for å redusere uønsket deltid. Heftet beskriver eksempler fra kommuner som på ulikt vis har jobbet med deltidsproblematikken. Eksemplene er hentet fra Bergen, Karmøy, Bærum, Båtsfjord og Tinn kommune. Heftet kan lastes ned fra (akjonsknapp Kortversjoner ) Kortversjonen kan også bestille vederlagsfritt i papirversjon på: KS Haakon VII gt. 9, Oslo Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Tlf.: Faks: E-post: 3 Midtsundstad, Tove (2005), Ikke nødvendigvis sliten En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten. Fafo 4 Bogen Hanne og Midtsundstad Tove (2007) - Noen år til? Erfaring med seniorpolitikk i seks kommuner. Fafo

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Leif E. Moland og Rolf K. Andersen. Hva gjør norske kommuner med deltid?

Leif E. Moland og Rolf K. Andersen. Hva gjør norske kommuner med deltid? Leif E. Moland og Rolf K. Andersen Hva gjør norske kommuner med deltid? Leif E. Moland og Rolf K. Andersen Hva gjør norske kommuner med deltid? Fafo-rapport 2007:25 Fafo 2007 ISBN 82-7422-591-0 ISSN 0801-6143

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg

Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg 1 Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Oppstart og utprøving av ATO i årene 1999-2005 Rekrutteringsproblemer Mange deltidsstillinger

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/03051-001 REDUKSJON AV UØNSKET DELTID ENHET FOR OMSORG NY KARTLEGGING OG ANBEFALINGER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Ønsket og uønsket deltid

Ønsket og uønsket deltid Leif Moland, Fafo Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, Ønsket og uønsket deltid Sykefravær og tjenestekvalitet Disposisjon 1. Omfang av små stillinger 2. Konsekvenser for tjenesten 3. Omfang av uønsket

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Arbeidsmiljø og etikk

Arbeidsmiljø og etikk Leif Moland, Fafo Arbeidsmiljø og etikk Hva gjør uønsket deltid med arbeidsmiljøet? Arbeidsmiljø og etikk Hva gjør uønsket deltid med arbeidsmiljøet? 1. Uønsket for hvem? Tre hovedperspektiv på deltidsspørsmålet,

Detaljer

VI VIL HA HEILTID VI

VI VIL HA HEILTID VI VI VIL HA HEILTID VI UØNSKET DELTID SETT I LYS AV NYE MODELLER FOR ARBEIDSTIDSORDNINGER Bakgrunnen for valg av prosjekt, status i omsorgsyrkene Antallet deltidsansatte i omsorgsyrker er svært høyt Uønsket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-22 RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: :::

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA)

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) FoU Sluttrapport Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) Et FoU-prosjekt finansiert av KS - høsten 2003 til høsten 2005 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ERFARINGER

Detaljer

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema Saksfremlegg Saksnr.: 11/1620-1 Arkiv: 406 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: UØNSKET DELTID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Brukerrettet turnus Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Hva handler brukerrettet turnus om? Hensyn til brukerne Fremtidig rekruttering og hele stillinger Effektiv og kvalifisert bemanning gjennom

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 INFORMASJON OM HELTIDKULTUR I MODUM KOMMUNE Rådmannens innstilling Informasjon om heltidskultur «Nytt blikk» i Modum kommune

Detaljer

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest /Prosjekt Etablering av Timebank for hjelpepleiere ved Bemanningssenteret. Helse Stavanger Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helsefagarbeidere på medisinsk avdeling. beskrivelse Prosjektet bygger

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet?

1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet? Innleggets tre problemstillinger: 1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet? Datagrunnlag 1. Casestudier x 5 Bærum,

Detaljer

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? - Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Det store heltidsvalget Hva er partene enige om? Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Evaluering av langturnus og hele stillinger i Bergen kommune

Evaluering av langturnus og hele stillinger i Bergen kommune En tid for alt? Arbeidstidsordninger på brukernes og arbedstagernes premisser Konferanse Oslo 1. 2. november 2012 Evaluering av langturnus og hele stillinger i Bergen kommune Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007.

Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007. Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007. 1 INNHOLD 1. Sammendrag 2. Mandatet for prosjektet 3. Prosjektgruppen

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Nokre fakta: Deltid er norma i kommunane Store variasjoner

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Innherred samkommune Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Delprosjekt Uønsket deltid Orientering i driftskomite 18.03.09 Verdal kommune og Levanger kommune 1 Hva er kvalitetskommuneprogrammet? 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Regjeringen Stoltenberg 2 / Stortinget: 75 mill til tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. 47 prosjekter, 92 (82) tiltak ++

Regjeringen Stoltenberg 2 / Stortinget: 75 mill til tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. 47 prosjekter, 92 (82) tiltak ++ Regjeringen Stoltenberg 2 / Stortinget: 75 mill til tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. 47 prosjekter, 92 (82) tiltak ++ Deltakere: Kommuner 35 Fylkeskommune 1 Sykehus 8 Sykehus/kommune

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Sammen om en bedre kommune Oppegård Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Anita E. Tobiassen og Erik Døving ww.snf.no KS/Vika 15. oktober 2008 Hensikten med prosjektet (1) Bidrar systematisk tilrettelegging for realkompetansevurdering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS`visjon: En effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS skal være kommunesektorens

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT PÅ VEIEN MOT ET HANDLINGSPROGRAM FOR HELTIDSKULTUR. Rapporten har sin bakgrunn i Trepartsorganets vedtak i sak 9/16 den 19.9.

FORPROSJEKTRAPPORT PÅ VEIEN MOT ET HANDLINGSPROGRAM FOR HELTIDSKULTUR. Rapporten har sin bakgrunn i Trepartsorganets vedtak i sak 9/16 den 19.9. 19.1.2017 FORPROSJEKTRAPPORT PÅ VEIEN MOT ET HANDLINGSPROGRAM FOR HELTIDSKULTUR Rapporten har sin bakgrunn i Trepartsorganets vedtak i sak 9/16 den 19.9.2016: «Trepartsorganet støtter gjennomføringen av

Detaljer

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Kontaktperson Tlf, e-post Navn på prosjektet /prosjektene Bakgrunnsinformasjon Prosjektleder Lisbeth bakken

Detaljer

H E L T I D - D E L T I D

H E L T I D - D E L T I D H E L T I D - D E L T I D DATO: 28. mars 2011 TIL: FRA: Landsstyret Sentralstyret GRUPPENS SAMMENSETNING: Rigmor Aasrud (leder), Anette Trettebergstuen, Bjørn Tore Ødegården, Geir Mosti, Mette Gundersen,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Kunnskapsstatus om heltid-deltidsproblematikken

Kunnskapsstatus om heltid-deltidsproblematikken Leif Moland, Fafo: Gardermoen 08.04.2013 Kunnskapsstatus om heltid-deltidsproblematikken Hvordan kan kommunene tilby flere hele stillinger? -og hva skal til for å lykkes? Hva er ny kunnskapsstatus siden

Detaljer

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Temasamling i Luster kommune 17. Februar 2017 Anne K Grimsrud, Spesialrådgiver Fagforbundets omstillingsenhet Utfordringer internasjonalt, nasjonalt, lokalt

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen Heltid-deltid RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Alle avdelinger i helse- og sosialetaten hvor det er turnusarbeid skal iverksette

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Heltidskultur Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Styremøte 15.juni 2016 Utvikling SSHF og HSØ 2012-2016 Deltid Andel deltid 2012 2013

Detaljer

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Trysil kommune Saksframlegg Dato: 10.01.2016 Referanse: 566/2016 Arkiv: 032 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Seniorpolitikk i Sortland kommune. Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften

Seniorpolitikk i Sortland kommune. Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften Seniorpolitikk i Sortland kommune Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften Sortland kommune - samfunn Regionsenter i Vesterålen Ca. 10 000 innbyggere Vekst i befolkning Den blå byen Viktigste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.08.2010 Ref. nr.: 10/7473 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tillitstid og 3+3 turnus

Tillitstid og 3+3 turnus Tillitstid og 3+3 turnus Turid Lohne Velund sleder Bærum kommune TILLITSTID Definisjon: Den enkelte ansatte kan få inntil 20% redusert arbeidstid med full lønnskompensajon Individuell avtale mellom den

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen Telemark 9.februar 2016 Jorunn Teien Leegaard, KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

TIME KOMMUNE. Hva har vi gjort og hva har vi lykkes med og hvorfor?

TIME KOMMUNE. Hva har vi gjort og hva har vi lykkes med og hvorfor? TIME KOMMUNE Hva har vi gjort og hva har vi lykkes med og hvorfor? KORLEIS VAR VEIEN VI MÅTTE GÅ? Hva vi har lykkes best med Tilfreds personale: Økte stillinger Fleksibel arbeidstid Godt omdømme: Godt

Detaljer

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester..

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. 2 langvakter på 4 uker reduserer deltid med 35% Påvirker dette kvaliteten på tjenestene? Styringkort Visjon: Selvbestemmelse, utvikling og mestring Virksomhetsidè:

Detaljer

Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 29.09.2016 kl. 08:00-09:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 Arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden perspektiv og utfordringer 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 15. mars 2007 Ringsaker kommune 2 RINGSAKER ARBEIDSKRAFTBEHOVET KOMMUNE I KOMMUNESEKTOREN, ÅRLIG TIL 2010

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth HURUM KOMMUNE Arbeidstidsprosjektet HELTID DELTID frihet til å velge Britt Kveseth Disposisjon Bakgrunn Forprosjekt Hovedprosjekt Pilotprosjekt Bakgrunn Arbeidsgiverpolitisk plattform Arbeide med helse-

Detaljer

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 HELTID DELTID - frihet til å velge Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 Vi har utviklet en arbeidstidsmodell som gjør det mulig tilby heltidsstilling til alle fast ansatte med fagutdanning. 2 Vi

Detaljer

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Prosjektperiode nov. 2011 31.3.2014 Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

VEDTAK NR 30/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 23. april 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 30/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 23. april 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.04.2010 Ref. nr.: 10/4527 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 30/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune

På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune Februar 2015 Bakgrunn: I perioden 2009-2014 har regjeringen

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom 12 avtaler/ 17 ordninger 200 årsverk 274 ansatte Mildevegen bofellesskap Fanafjellsvegen bofellesskap

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer