Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007."

Transkript

1 Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune

2 INNHOLD 1. Sammendrag 2. Mandatet for prosjektet 3. Prosjektgruppen 4. Bakgrunn for prosjektet 5. Undersøkelser vedrørende deltid i Steinkjer kommune 5.1 Totaloversikt deltidsstillinger < 50 % fordelt på kjønn 5.2 Deltidsstillinger fordelt på avdelinger 5.3 Deltidsstillinger fordelt på profesjon: 5.4 Spurte medarbeidere med stilling < 50 %, fordelt på avdelinger: 5.5 Ønske om å få økt stillingen din (ja/nei)? 5.6 Hvor stor stilling kan du tenke deg? 5.7 Kan det være aktuelt å jobbe annen hver helg hvis det medfører økning av stilling? 5.8 Er du villig til å jobbe på mer enn ett arbeidssted for å få utvidet stilling (ja/nei)? 5.9 Kan du tenke deg å jobbe i andre tjenesteenheter/avdelinger i kombinasjon for å øke opp stillingen din(ja/nei)? 6. Prosjektgruppens arbeid. 6.1 Aktiviteter 6.2 Hva er uønsket deltid? Uønsket deltid Hvorfor har vi uønsket deltid? Bakgrunn for å redusere uønsket deltid. 6.3 Delprosjekter Prinsipper Hva ønsker vi å oppnå De konkrete prosjektene 7. Evaluering av prosjektet 8. Andre forhold 9. Prosjektgruppens videre anbefalinger Vedlegg 1 Egge Helsetun, somatisk avdeling Vedlegg 2 Boliger Nord Vedlegg 3 Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg 2

3 1. Sammendrag. Rådmannen foreslo i økonomiplanen for at det skulle settes i gang et prosjekt for å se på muligheten for økning av størrelsen på deltidsstillinger i Steinkjer kommune. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i september 2005 og prosjektevalueringen har tatt lengre tid enn planlagt. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte som hadde < 50 % stilling i Steinkjer kommune. Med utgangspunkt i dette resultatet ble det plukket ut 2 enheter som skulle se på hvilke muligheter det var for økning av deltidsstillinger < 50 %. Det var Egge Helsetun, somatisk avdeling og Boliger Nord. Prosjektet ble tilført kr fra Steinkjer kommune og kr fra Fylkeslegen i Nord Trøndelag. Arbeidsgruppen ser helt klart hvilke utfordringer det er å gjennomføre økte stillingsstørrelser innenfor disponible lønnsmidler, slik at det blir gode turnusordninger med nok antall hoder. Arbeidsgruppen vil anbefale at denne rapporten brukes som sluttrapport, og at det jobbes aktivt videre med målsettingen om å redusere uønsket deltid for ansatte som har mindre enn 50 % stilling. Mange kommuner jobber med disse utfordringene, og det finnes ulike måter å nå målet på. Det krever nytenkning, fleksible arbeidstidsordninger, ansatte som jobber flere helger enn normalt, ansatte som kan få færre arbeidsplasser å forholde seg til. 2. Mandatet for prosjektet: I økonomiplanen for er følgende vedtatt: Det etableres et prosjekt for økning av størrelsen på deltidsstillinger i Steinkjer kommune. En skal arbeide med å redusere uønsket deltid for ansatte som har mindre enn 50% stilling, og som ønsker større stilling. Er det mulig, kan også større stillinger økes. Mål for hovedprosjektet: Innenfor gjeldende lov og avtaleverk og de lønnsmidler Steinkjer kommune har til rådighet, har ingen ansatte i 2008 ufrivillig deltidsstilling som er mindre enn 50%. 3. Prosjektgruppen. Prosjektgruppen ble opprettet og arbeidet startet i september Gruppen har hatt følgende sammensetting: Karsten Saugestad (personalleder/prosjektleder) Kirsten Lange(avd. leder)vikar: Astrid Hynne Grut 3

4 Judith Grønnesby (konsulent) Elin Hagen Jegersen / Ruth Wenche Borgan (NSF/De samarbeidene organisasjoner) Brit Gulli Rones (Fagforbundet) Herdis Vangsnes (konsulent/ prosjektets sekretær) 4. Bakgrunn for prosjektet Den kommunale hovedtariffavtalen forutsetter at det som hovedregel skal tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Steinkjer kommune har i dag mange arbeidstakere som ufrivillig går i deltidsstilling noen i til dels marginale stillinger. Det bør være et mål for Steinkjer kommune innenfor gjeldende lov og avtaleverk at ingen i kommunen har ufrivillig deltid. 5. Undersøkelser vedrørende deltid i Steinkjer kommune. Det er gjennomført en undersøkelse i regi av prosjektet for å skaffe status for deltidsproblematikken i kommunen. Undersøkelsen er gjort i januar Undersøkelsen omfatter 180 arbeidstakere som hadde mindre enn 50 % stilling. Dette tallet er korrigert under undersøkelsen. Det har kommet inn svar fra 66,1 % av de spurte. Den som ikke har svart, antas ikke å ha ønske om større stilling Totaloversikt deltidsstillinger < 50 % fordelt på kjønn: (Januar 2006) 0-10 % % % % % Totalt Kvinner Menn Total Deltidsstillinger fordelt på avdelinger: Avd. B/O Avd,. skole/ barnehage Avd. Komt. Avd.helse/ rehabilitering Avd. kultur Avd.PPT, Barnev., sos.tjenester Totalt 0-10 % % % % % Totalt

5 5.3. Deltidsstillinger fordelt på profesjon: 0-10 % % % % % Totalt Sykepleier Vernepl/miljøter Lærer Hjelpepleier Omsorgsarbeider Fagarbeider Ass/ufaglært Merkantil Kokk Renholder Sekretær/bibliotek Totalt Spurte medarbeidere med stilling < 50 %, fordelt på avdelinger: Avd. B/O Avd,. skole/ barnehage Avd. Komt. Avd.helse/ rehabilitering Avd. kultur Avd.PPT, Barnev., sos.tjenester Totalt Antall spurte Antall Svar Ikke svart Ikke svar i % 28,3 45,8 50,00 45,00 50,00 50,00 33, Ønske om å få økt stillingen din (ja/nei)? Ja 110 Nei Hvor stor stilling kan du tenke deg? Stillingsprosenter Antall som ønsker utvidelse Opptil 50 % 14 Mellom 50/60 9 Mellom 60/80 33 Mellom 80/90 24 Mellom 90/ Totalt Kan det være aktuelt å jobbe annen hver helg hvis det medfører økning av stilling? Som fast ordning: Ja _27 Uaktuelt 66 5

6 For en periode: Ja _45 Uaktuelt Er du villig til å jobbe på mer enn ett arbeidssted for å få utvidet stilling (ja/nei)? Ja _75 Nei Kan du tenke deg å jobbe i andre tjenesteenheter/avdelinger i kombinasjon for å øke opp stillingen din (ja/nei)? Ja _81 Nei Prosjektgruppens arbeid Aktiviteter Gruppen har gjennomført 17 møter fra september 2005 februar i gruppen har vært på samling vedrørende fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte med < 50 % stilling. Det er orientert om prosjektet i Lønns og personalforum og i AMU. Lagt ut informasjon om prosjektet på Intranett Det har vært et godt samarbeid med aktuelle organisasjoner. Gruppen har hatt mange diskusjoner, og det er mange utfordringer i forhold til deltidsproblematikken. Mye har vært sentrert rundt hvorfor vi har så mye uønsket deltid, og temaet fleksible arbeidstidsordninger Hva er uønsket deltid? Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt fra rapporten fra KS prosjektet TENKE VILLE - GJØRE virkemidler mot uønsket deltid. Her er det nyttig og god informasjon, og gruppen supplerte med mange egne erfaringer Uønsket deltid Uønsket deltid omfatter arbeidstakere som er i arbeid, som ønsker mer avtalt arbeid, men som av ulike årsaker ikke får det. En typisk arbeidstaker som har uønsket deltid er kvinne i pleie og omsorgstjenesten, ofte med lav formell utdanning Hvorfor har vi uønsket deltid? Tidligere arbeidet helsepersonell i turnus annen hver helg på institusjonene. Samfunnsutviklingen først på 1980-tallet førte til krav om arbeid hver tredje helg. Det er i tillegg blitt økt behov for bemanning i helgene. For å få til en 6

7 forsvarlig bemanning, er det derfor opprettet små stillinger med arbeid annen hver helg kun knyttet til helg Bakgrunn for å redusere uønsket deltid. Uønsket deltid betyr at en har mindre avtalt arbeidstid enn det en ønsker. Det er ofte i små stillinger som gjør at en må basere seg på ekstravakter for å få ønsket inntekt. Fordi de fleste med uønsket deltid er kvinner, er dette også en likestillingsutfordring, retten til å ha en forutsigbar inntekt å leve av; uavhengig av partner. Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø er også viktige grunner. Mange småstillinger betyr at tjenestemottakere/brukere får mange mennesker å forholde seg til, og arbeidsgiver får mange ansatte å lære opp for å sikre kompetanse og kvalitet. Større avtalt stillingsstørrelse gir den enkelte arbeidstaker trygghet og forutsigbarhet. Reduksjon av uønsket deltid gir ro og forutsigbarhet i arbeidsmiljøet. Større avtalt arbeidstid, som for eksempel inkluderer faste vikarordninger, kan avlaste ledere og deres arbeid med å ringe for å få tak i ekstravakter. En viktig grunn for deltidsarbeidende til å få økt stillingsstørrelse, er vilkårene for å bli medlem av tjenestepensjonsordningen. Her er kravet en ukentlig arbeidstid på minst 14 timer over en 6-måneders periode. Kommuner som vil sikre seg arbeidskraft på lengre sikt, må kunne tilby større deltidsstillinger eller heltids arbeid. Dagens arbeidssøkende vil i mindre grad enn tidligere takke ja til deltidsstillinger. Reduksjon av uønsket deltid er derfor et vinn vinn prosjekt for arbeidsgiver og arbeidstaker. Gode løsninger vil være til det beste for alle parter tjenestemottaker/bruker, arbeidstaker og arbeidsgiver. Prosjektgruppen mener at det er grunnlag for å gå videre med tenkning rundt fleksible arbeidstidsordninger også i Steinkjer kommune. Erfaringene fra prosjektkommunene viser at det er forskjellige modeller som brukes, noen har ingen grunnturnus, noen arbeider ut fra en grunnturnus og noen lager turnus etter bemanningsplaner og brukernes behov Delprosjekter 2 tjenesteenheter fikk tilbud om å være med i prosjektet; Egge sykeheim, somatisk avdeling og boliger Nord. De fikk en økonomisk støtte fordelt etter antall ansatte, Egge sykeheim fikk kr og Boliger Nord fikk kr Fra fylkeslegen fikk Egge sykeheim kr og boliger Nord kr Prosjektgruppen utarbeidet forslag til prinsipper som ble lagt til grunn for utvelgelse av hvem som kunne få tilbud om stillingsutvidelse. 7

8 Prinsipper Arbeidstakere med mindre enn 50 % stilling har fortrinn til stillingsutvidelse inntil 50 % stilling forutsatt: de er kvalifiserte for vedkommende stilling stillingsutvidelse kan skje innenfor de rammer som framgår av lov/tariffavtale slik utvidelse ikke medfører økte kostnader Hva ønsker vi å oppnå Målet er i første omgang å få økning for de som har uønsket deltidsstillinger opptil 50 % stilling. Større avtalt stillingsstørrelse gir den enkelte arbeidstaker trygghet og forutsigbarhet. Økte stillingsstørrelser gir økt grunnbemanning, kan redusere leders bruk av tid til å skaffe vikarer ved sykefravær. Økt grunnbemanning inkluderer en avtale om å tåle noe fravær før en ringer etter vikar. Færre vikarer bedre kontinuitet Reduksjon av uønsket deltid gir ro og forutsigbarhet i arbeidsmiljøet Pasient/bruker får en bedre tjeneste Reduksjon av sykefravær, småstillingene trenger ikke å leite vakter og jobbe dag og helg for å få lønn til å leve av. Prosjektgruppen inviterte lederne for prosjektenhetene om å legge fram en skisse for hvordan de ville jobbe med prosjektet. Lederne hadde en klar oppfatning om hvordan de ville sette i gang arbeidet, og ønsket en utprøvingsperiode på 1 år.. Det ble gitt løpende informasjon til ansatte. Interne utlysninger av stillinger for faste ansatte med stilling < 50 % Møte mellom leder og tillitsvalgte om hvordan ansettelse i prosjektperioden kan være. Enighet oversendt personal for endelig avklaring. Prosjektene klare for oppstart høsten De konkrete prosjektene Egge Helsetun, somatisk avd. gir stillingsøkning for 3 ansatte, totalt stillingsøkning på 60 % Boliger Nord gir stillingsøkning for 9 ansatte, totalt stillingsøkning på 210,2 %. De som har fått tilbud har stillinger < 50 % Ansatte som gis stillingsøkning får tilbud med en del forutsetninger: Hinkehelg i løpet av en turnusperiode på 6 uker Helgearbeid hver 2.helg Jobbe på andre tjenestesteder innenfor egen enhet. Flere vakter Foreløpig tilbakemelding fra boliger Nord våren 2007: 8

9 Større stabilitet i forhold til personale Større forutsigbarhet, fleksibel turnus er gjennomført Brukerne har færre personale å forholde seg til Økt bemanning fører til reduksjon av sykefravær Negativt at det er en ekstra helg å jobbe innenfor turnusperioden. (hinkehelgen) Erfaringene så langt har overføringsverdi til andre enheter/avdelinger. 7. Evaluering av prosjektet Prosjektgruppen hadde møte i september 2007 for å starte evaluering av prosjektet. Lederne for de 2 prosjektene ble bedt om å levere en enkel rapport hvor følgende spørsmål ble stilt: Antall deltidsansatte i stillingsstørrelser: o < 20 % stilling o < 40 % stilling o < 60 % stilling Både før og etter prosjektet. Antall ansatte som har vært direkte berørt av prosjektet Har forsøket gitt varige større stillinger? Prosjektperioden utløp i september/oktober Er prosjektet fulgt opp med ytterligere tiltak for å øke stillingsandelene? Deres erfaringer for øvrig med prosjektet hva var positivt/negativt. Ved Egge Helsetun har prosjektet omfattet en mindre gruppe. De 3 direkte deltakerne i prosjektet arbeidet på forhånd hver 2. helg. Stillingsutvidelsen har her i sin helhet vært gjort mulig gjennom tilføring av ekstra lønnsmidler. Ved Boliger Nord, som også er en større tjenesteenhet, omfattet prosjektet flere arbeidstakere. Deltakerne arbeidet på forhånd i hovedsak hver 3. helg. Deler av stillingsutvidelsene har vært mulig gjennom innføring av hinkehelger. Dette har ført til at mindre stillinger er utvidet langt ut over hva de ekstra tilførte midlene ga rom for. Dette forklarer noe av forskjellen på omfanget i de 2 delprosjektene. Prosjektene har i det vesentligste blitt godt mottatt på begge enheter. Prosjektet har gitt fortgang i endring av strukturen innad i tjenesteenheten Boliger Nord. Personalressursene benyttes nå på tvers av alle boligene, 6 turnuser er redusert til 4. Forutsigbarhet for ansatte, men også fleksibilitet er satt fokus på. Muligheter for ekstravakter reduseres mulig kime til konflikt. Forhold som senere må iakttas/motiveres i forhold til. 9

10 Rapportene er tatt inn som vedlegg til denne rapport. Egge Helsetun er vedlegg 1 og Boliger Nord er vedlegg Andre forhold Flere forsøk i kommunene har erfart at arbeidsgiver faktisk tjener på flere områder ved å ansette i større stillinger, og erfaringene fra egne prosjekt viser også det: Tjenestekvaliteten blir bedre Bedre tilbud til brukerne Bedre kontinuitet/ stabilitet Arbeidsstokken blir mer oversiktlig Behovet for å skaffe, lære opp og oppdatere vikarer vil avta Lettere å øke kompetansen til medarbeiderne Arbeidstakere får økt engasjement og tar naturlig mer ansvar på arbeidsplassen Det blir bedre arbeidsmiljø og økt trivsel Ved økt grunnbemanning vil det bli redusert belastning på de ansatte Sykefraværet kan bli lavere, lønnsutgifter til vikarer/ekstrahjelp reduseres Det blir lettere å rekruttere nye medarbeidere 9. Prosjektgruppens videre anbefalinger Med utgangspunkt i de erfaringer som er gjort i flere prosjekt i mange kommuner og med de erfaringer som er gjort i våre 2 prosjekt for uønsket deltid, ønsker vi å legge følgende til grunn for videre arbeid: Arbeidet med å redusere uønsket deltid må være forankret i politisk og administrativ ledelse. Det er viktig og helt nødvendig å øke størrelsen på deltidsstillingene i hele kommuneorganisasjonen ikke bare i pleie og omsorgstjenesten. Ønsker kommunen å være en attraktiv arbeidsplass, må kommunen tilby stillinger av en slik størrelse at ansatte har en inntekt de kan leve av. Ingen stillinger < 50 utlyses. Helgeproblematikken løses særskilt i samarbeide med organisasjonene. Bemanning på tvers av arbeidsområder, sammenslåing av stillinger på tvers. Mot og vilje til å ansette fast de personer en faktisk og erfaringsmessig bruker. Ved å disponere vakanser/vikarbudsjettet er det mulig å løfte noen fra uønsket deltid til ønsket arbeidstid. o For eksempel ved å ansette de med uønsket deltid i en mer ønsket stillingsstørrelse i en ressursbankordning. o Øke grunnbemanningen slik at en tar høyde for erfaringsmessig fravær. For ansatte i deltidsstillinger inntil 50 % kan det være akseptabelt å arbeide annen hver helg. 10

11 Hinkehelger er aktuelt, for eksempel ekstra lørdag eller søndag ut over hver tredje helg i løpet av en periode på 6 uker, eller en ekstra helg i løpet av en periode på 12 uker. Ansatte jobber lengre vakter. Steinkjer kommune må tillate seg å bruke tid på deltidsproblematikken. o Tenke langsiktig og målrettet. o Vurdere om det må tilføres nye stillinger for å redusere uønsket deltid. Deltidsproblematikk og arbeidsgiverpolitikk, legge vekt på: o Brukerorientering: brukerne har behov for færre personer å forholde seg til o Myndiggjorte medarbeidere: ansatte som tar ansvar for egen arbeidstid og uønsket deltid o Tilretteleggende og tydelige ledere: ledere som tilstreber fleksibilitet, våger å tenke nytt og stå i prosessene Godt samarbeide med organisasjonene God tid på informasjon, opplæring og medvirkning fra de ansatte. Steinkjer Karsten Saugestad Kirsten Lange Astrid Hynne Grut Leder, personaltjenesten Avd.leder B/O vikar for avd. leder B/O Judith Grønnesby Ruth Borgan Brit Gulli Rones Konsulent B/O NSF/De samarbeidende org. Fagforbundet Herdis Vangsnes Sekretær, personaltjenesten Grunnlag for vårt forslag er hentet fra: 1. Erfaringer fra eget prosjekt 2. Heftet: TENKE VILLE GJØRE DET- virkemidler mot uønsket deltid 3. Fafo rapport 2007:25, Hva gjør norske kommuner med deltid? 4. Verdal kommune; større stillinger i pleie og omsorgssektoren, sluttrapport fra arbeidsgruppa. 5. Fagforbundet i Nord Trøndelag, Heltid en rettighet deltid en mulighet. 11

12 12

13 Vedlegg 1 Egge Helsetun, somatisk avdeling Rapport deltidsprosjekt. Før: Antall ansatte 20% stilling eller mindre: % stilling: % stilling: Etter: Antall ansatte som har vært med i prosjektet: 3 ansatte, med henholdsvis:24%,39% og 30% stilling. Disse har fortsatt en kontrakt på :henholdsvis: 57,5% (egen stilling, vikariat og ekstravakter som har vært brukt over flere år),55%(vikariat med mulighet for fast),54%(egen stilling, vikariatvakter og ekstravakter som har vært brukt over flere år). Prosjektåret satte vi opp vakter over 6uker, senere har de fått faste vakter på turnusen. De fleste vaktene som de fikk utover sin stilling ble satt inn på vakter som vi visste var ledige, så det ble lite utprøving på ekstraressurs. Men det hendte vi slapp innleie på akutt fravær da vi allerede var en ekstra på vakt. Alle tre har gått mer enn det de har vært innmeldt på i prosjektet. Det har derfor vært tidkrevende å sette inn vakter og regne på hvilke ekstravakter som er fast lønn og hvilke som er ekstra, sykevikar lang, kort osv. De tre ansatte hadde fra før av arbeid annenhver helg, så vi har ikke fått dekt flere helger i prosjektet. Kanskje hadde det vært smartere og tatt med de som kun hadde helgevakter i prosjektet? Ingen nye ressurser er tilført, så det er vanskelig å gi de fast utifra stillinger som andre eier, men er sykmeldt ifra. Prosjektet har vært positivt. Ingen negative reaksjoner fra andre ansatte at tre ble valgt ut. Har fått oss til å tenke løsninger. Kanskje vi burde utvidet en til to stillinger med bare helgevakter til 75 % med en uforutsigbar turnus i ukedagene. Vedkommende må være villig til å arbeide både på sykeheimen og Gluggen. Positivt: *Hadde fått bort noen av de små helgestillingene. * Ingen problemer med å fylle opp stillingene, da det alltid er noen som er fraværende. * Hadde også fått sett bedre effekt ved og valgt kun helgestillinger, da ukedagene ikke hadde vært låst av egne vakter. *Kontinuitet/stabilitet *Mindre sykefravær 13

14 Negativt: For ansatte: Færre ekstravakter til fordeling! Noen av de som er ansatt bare på helg arbeider også mye ekstra. Men det ser ut som at de som jobber kun helg har et større fravær sett utifra stillingsstørrelse. Kanskje har de flere arbeidsplasser, kanskje har de mindre tilhørighet/ansvar for arbeidsplassen? Synnøve N. Berg. Tj.enhetsleder Somatisk avd. 14

15 Vedlegg 2 Boliger Nord Evaluering av prosjektet Uønsket deltid. 112 ansatte/ 115 turnuslinjer ved oppstart prosjekt. Etter prosjektperioden har man redusert antall ansatte ifb med naturlige avganger. Stilling % Før Etter Ansatte som har vært direkte berørt av prosjektet: Stilling % Før Etter Mrk. Assistent Fast turnus Vernepleier Fast vikar i deler av stilling Hjelpepleier Fast turnus Assistent 19,6 50 Fast turnus Assistent Fast vikar i deler Hjelpepleier Fast turnus. Kan ikke gå mer pga kroniker Terapeut Fast vikar i deler Hjelpepleier Fast turnus Assistent Fast turnus Vernepleier Fast turnus Terapeut Fast turnus Hjelpepleier Fast turnus Miljøterapeut 33,8 50 Fast vikar i deler Hjelpepleier Fast turnus Hjelpepleier Fast vikar i deler Miljøterapeut Fast vikar i deler Ovennevnte ansatte har fått varige økte stillinger. Det er 4 assistenter, 6 hjelpepleiere, 4 terapeuter og 2 vernepleiere. Tjenesteenheten har 8 personer som på grunn av helse ikke har større stillinger. I tillegg har tjenesteenheten 5 personer som har små stillinger fordi de har stilling annen plass i kommunen I prosjektperioden er det også utlyst ledighet i stilling, 13 stillinger :12 stk 50% og en 30%. I perioden ble det avtalt med organisasjonene at ledige stillinger ikke ble utlyst. Dette har medført, i større grad, at man har kunnet i møtekomme mange ansattes ønske om forhøyet stillingsandel. Videre tiltak: 15

16 Legge til rette slik at stillinger som utlyses ikke er mindre enn 50% stilling. Dette kan gjøres gjennom sammenslåing av turnuser, tilby fast tilsetting som vikar. 5 arbeidshelger i løpet av en turnus på 12 uker. Positive/negative sider: Prosjektet har bidratt til en fortgang i prosessen med å endre strukturen innad i tjenesteenheten. Det har tidligere vært vanskelig å etablere en kultur slik at arbeidsressurser benyttes på tvers av alle arbeidsplasser i tjenesteenheten. Tidligere har det vært 6 arbeidsplaner/turnuser, mens det nå er 4. Meget positivt samarbeid med Fagforbundet i prosjektperioden. Felles tilnærming (fast vikar) Det har vært tilbakemeldinger fra ansatte i større stillinger som har mistet mulighet for stillingsforhøyelse på at de føler seg forbigått. Styringsgruppen for prosjektet kunne ha vært mer synlig. Med hilsen Per Arne Olsen Tjenesteenhetsleder. Tlf: Vedlegg 3 Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (klippet fra:når fleksibilitet fremmer fellesskap) 16

17 I Norge finnes det flere ulike modeller for fleksible arbeidstidsordninger, eks. individuell turnus og ulike modeller av ønsketurnus.. Dette er modeller med en varierende grad av involvering av ansatte og grad av suksess. Fleksible arbeidstidsordninger bør ikke framheve en bestemt modell, men ha som fellesnevner for arbeidstidsordningene at ansatte i fellesskap forhandler fram en arbeidsplan (også kalt turnusplan) hver 6. uke (oftere eller sjeldnere) som: 1) Følger lov og avtaleverk. Hovedsakelig arbeidsmiljøloven, ferieloven, hovedtariffavtalen og lokal avtale med tillitsvalgte. 2) Tar hensyn til tjenestemottakernes behov for tjenester og til hvilken tid. Behovet for personell som skal yte disse tjenestene dokumenteres i en til en hver tid oppdatert bemanningsplan. Bemanningsplanen kan utarbeides i forhandlingsmøtet eller tas med, ferdig utarbeidet, på forhandlingsmøtet. Det å dekke tjenestemottakernes behov har prioritet når arbeidsplanen utarbeides. 3) Tar hensyn til personalets behov for fritid. Personalet tar med seg sine ønsker i forhandlingsmøtet eller de leveres inn til en bestemt person på forhånd. Ønskene blir tatt hensyn til under utarbeidelse av arbeidsplanen, men det er ingen garanti at alle ønsker blir oppfylt. Dette er forhandlinger, så personalet må være forberedt på å gi og få. 4) Tar hensyn til organisasjonens behov for å avvikle møter og andre aktiviteter. Ledelsen kartlegger dette behovet i forkant av et forhandlingsmøte og resultatet presenteres for deltakerne i forhandlingsmøtet og det tas hensyn til disse ved utarbeidelse av arbeidsplanen. Disse behov har laveste prioritet. Som et resultat fra forhandlingene om arbeidsplan for eksempel hver 6. uke, har vært at flere medarbeidere har valgt å ha 6-ukersperioder som har vært ekstra arbeidsbelastende, mot å ta mer fri i andre perioder. Andre har valgt å arbeide i helgene, da spesielt på lørdager, fordi de har mest behov for å ha fri på hverdager. Med andre ord, fleksible arbeidstidsordninger åpner opp for flere muligheter for fleksibilitet, som det at medarbeiderne tilpasser mer sin arbeidstid etter behov hos både brukere, seg selv og organisasjonen, enn en tradisjonell turnus. Erfaringer fra prosjektet viser at en fleksibel arbeidstidsordning for medarbeidere i enheter med heldøgns pleie- og omsorgstjenester har fått et hjelpemiddel som kan. Ivareta de verdier som ligger til grunn for enheten eks. gi tjenester ut fra tjenestemottakers reelle behov og ha ansvarlige og positive medarbeidere. Realisere tjenestemottakernes, medarbeidernes og enhetens mål. Enkelte enheter ser at de i perioder kan frigjøre tid til forefallent arbeid som for eksempel å ajourføre plandokumenter. Ajourføring av tjenestemottakernes individuelle planer eller tiltaksplaner/pleieplaner kan være en del av planleggingen for å kartlegge tjenestemottakers behov i forkant av forhandlingsmøtene. Medarbeidere har for eksempel muligheter til å realisere ønsker om lengre fritid i perioder og jobbe på tider av døgnet som passer bedre enn det som var satt opp i en tradisjonell turnus. Utvikle et bedre arbeidsmiljø, redusere sykefraværet og turnover. Erfaring viser at svært mange medarbeidere trives bedre på jobb etter at fleksible 17

18 arbeidstidsordninger er blitt innført. De er bl.a. friskere, i bedre humør, er blitt mer kreative, løsningsfokuserte og omstillingsvillige. I tillegg blir de værende i sine stillinger. Redusere uønsket deltid. Deltidsansatte øker midlertidig sin stillingsandel for 6 uker i gangen. Det finnes også enheter som har gitt deltidsstillinger en varig stillingsøkning, men ikke utover enhetens disponible årsverk. Redusere bruk av overtid. Medarbeiderne fyller huller i arbeidsplanen på forhandlingsmøtet og kan spare sin arbeidsplass for utbetalinger både på forskjøvet arbeidstid og overtid. Redusere lederens tid til innleie av vikarer og utarbeide turnuser. Dette gjøres av medarbeiderne i forhandlingsmøtet. Medarbeidere ved enhetene som deltok i prosjektet gir positive tilbakemeldinger på at fleksible arbeidstidsordninger er et godt verktøy både for arbeidsmiljø, egentrivsel og kvalitet på utførte tjenester til tjenestemottakerne. Flere av enhetene har merket en betydelig nedgang i sykefraværet og redusert bruk av overtid. Sykefraværet i flere enheter har gått ned med opptil 50%, men hos noen få har det vært liten endring, gjelder spesielt enheter med lavt fravær fra før. Der overtidsforbruket har vært høyt før oppstart med fleksible arbeidstidsordninger, har dette blitt redusert etter innføringen og stort sett holdt seg stabilt. Mange enheter har opplevd at arbeidsplassen er blitt mer attraktiv ved at det er lettere å rekruttere personer i ledige stillinger og færre som slutter. Sluttkommentar Erfaringer viser at en fleksibel arbeidstidsordning basert på suksesskriteriene fra prosjektet, kan bidra til en positiv arbeidsmiljø-, kultur og tjenesteutvikling i virksomheter med heldøgns pleie og omsorg. Erfaringene viser også at det å få til gode løsninger med fleksibel arbeidstidsordning, krever tid til forberedelser og opplæring. I forberedelsen til innføring av fleksible arbeidstidsordninger, viser det seg at en sterk involvering av alle berørte medarbeidere, ledere og tillitsvalgte er et suksesskriterium. 18

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA)

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) FoU Sluttrapport Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) Et FoU-prosjekt finansiert av KS - høsten 2003 til høsten 2005 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ERFARINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 HELTID DELTID - frihet til å velge Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 Vi har utviklet en arbeidstidsmodell som gjør det mulig tilby heltidsstilling til alle fast ansatte med fagutdanning. 2 Vi

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth HURUM KOMMUNE Arbeidstidsprosjektet HELTID DELTID frihet til å velge Britt Kveseth Disposisjon Bakgrunn Forprosjekt Hovedprosjekt Pilotprosjekt Bakgrunn Arbeidsgiverpolitisk plattform Arbeide med helse-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/03051-001 REDUKSJON AV UØNSKET DELTID ENHET FOR OMSORG NY KARTLEGGING OG ANBEFALINGER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg. - veileder for innføring og bruk

Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg. - veileder for innføring og bruk Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg - veileder for innføring og bruk Oktober 2005 Fleksible arbeidstidsordninger - veileder for innføring og bruk KS har i perioden november 2003 til september

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Innovasjon i turnus Bergen 17. mars 2015 Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Mitt utgangspunkt: Løsninger på deltidsproblematikken finnes. Ingen løsninger passer alle, ei heller dagens. 2 2 typer mennesker

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg

Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg 1 Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Oppstart og utprøving av ATO i årene 1999-2005 Rekrutteringsproblemer Mange deltidsstillinger

Detaljer

Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192

Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192 STATUS - DELTIDSPROBLEMATIKKEN I

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Hvordan redusere deltid

Hvordan redusere deltid Hvordan redusere deltid desember 2007 Hvordan redusere deltid? Norske kommuner har høy bevissthet og jobber aktivt for å redusere bruken av små stillinger. Undersøkelse viser at i 94 prosent av kommunene

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-22 RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: :::

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet.

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. SLUTTRAPPORT PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID RINDAL KOMMUNE: «YOU CAN`T ALWAYS GET WHAT YOU WANT, BUT IF YOU TRY SOMETIMES, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED» Rindal kommune har i 2012 og 2013 gjennomført

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Formannskapet Verdal kommune 17.01.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt Samkommuneprosjekt Søkte om prosjektmidler utlyst av NAV i mars 2012. Hovedmål:

Detaljer

VI VIL HA HEILTID VI

VI VIL HA HEILTID VI VI VIL HA HEILTID VI UØNSKET DELTID SETT I LYS AV NYE MODELLER FOR ARBEIDSTIDSORDNINGER Bakgrunnen for valg av prosjekt, status i omsorgsyrkene Antallet deltidsansatte i omsorgsyrker er svært høyt Uønsket

Detaljer

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

Resultater - konkrete tall

Resultater - konkrete tall Resultater - konkrete tall Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer arbeid hver 3. helg gj.snittlig stillingsstørrelse i oms.tj.: 58% 1 Resultater -

Detaljer

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema Saksfremlegg Saksnr.: 11/1620-1 Arkiv: 406 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: UØNSKET DELTID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.03.2011 Ref. nr.: 11/1656 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5681 Klassering: 416 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen VIKARRESSURSER I AVDELING FOR OMSORG Rådmannens

Detaljer

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest /Prosjekt Etablering av Timebank for hjelpepleiere ved Bemanningssenteret. Helse Stavanger Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helsefagarbeidere på medisinsk avdeling. beskrivelse Prosjektet bygger

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Samkommunestyret 07.02.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt SAMKOMMUNEPROSJEKT Mars 2012: Søkte om prosjektmidler utlyst av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

08.04.2008 HELTID - DELTID. STATUS DELTIDSPUSLESPILLET - ORIENTERINGSSAK

08.04.2008 HELTID - DELTID. STATUS DELTIDSPUSLESPILLET - ORIENTERINGSSAK SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800282 : E: 403 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 7/08 Administrasjonsutvalget

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1 ARBEIDET MED UØNSKET DELTID - SITUASJONSRAPPORT OG ORIENTERING FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG Rådmannens forslag

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og

Detaljer

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester..

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. 2 langvakter på 4 uker reduserer deltid med 35% Påvirker dette kvaliteten på tjenestene? Styringkort Visjon: Selvbestemmelse, utvikling og mestring Virksomhetsidè:

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport 2016 Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport Turid Lohne Velund Røyken kommune 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Utfordringer... 3 2.1 Deltid... 4 2.2 Kompetanse... 4 2.3 Lederrollen... 4 2.4 Helgefrekvens...

Detaljer

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Brukerrettet turnus Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Hva handler brukerrettet turnus om? Hensyn til brukerne Fremtidig rekruttering og hele stillinger Effektiv og kvalifisert bemanning gjennom

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Innherred samkommune Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Delprosjekt Uønsket deltid Orientering i driftskomite 18.03.09 Verdal kommune og Levanger kommune 1 Hva er kvalitetskommuneprogrammet? 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Ikke stykkevis og deltid men heltid!

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Ikke stykkevis og deltid men heltid! Siden sist Lokal forankring: Ny prosjektgruppe Ny prosjektleder Nytt tiltak økt handlingsrom Turnus iverksatt!!! Politisk forankring Orientering i formannskapet MANDAT

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Heltidskultur Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Styremøte 15.juni 2016 Utvikling SSHF og HSØ 2012-2016 Deltid Andel deltid 2012 2013

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar Innherred samkommune Saman om ein betre kommune Prosjekt Fast, men vikar Administrasjonsutvalget 16.10.14 1 Status Prosjektet er avsluttet. Prosjektrapport levert 31.01.14 Forskningsrapport «Innovasjon

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet?

1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet? Innleggets tre problemstillinger: 1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet? Datagrunnlag 1. Casestudier x 5 Bærum,

Detaljer

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Arbeidstidsordninger -kultur og struktur Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Myte 1: Arbeidet må organiseres med deltid Her på sykehjemmet er det to 100 % stillinger, en sykepleierstilling og en hjelpepleierstilling,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen Heltid-deltid RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Alle avdelinger i helse- og sosialetaten hvor det er turnusarbeid skal iverksette

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 INFORMASJON OM HELTIDKULTUR I MODUM KOMMUNE Rådmannens innstilling Informasjon om heltidskultur «Nytt blikk» i Modum kommune

Detaljer

Dette ønsker vi å jobbe med videre.

Dette ønsker vi å jobbe med videre. Oppsummering av innsendte innspill på oppgaven: Samles i egen kommunegruppe og dele «innhøstingen». Hva av dette kan vi nyttiggjøre oss i egen kommune framover? Kommune Modum Innspill Årsturnus. Tokke:

Detaljer

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Nokre fakta: Deltid er norma i kommunane Store variasjoner

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

VEDTAK NR 19/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 19/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.03.2011 Ref. nr.: 11/3121 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 19/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 10.10.2016 Ref. nr.: 15/30477 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 124/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Saksframlegg HELTID EN RETTIGHET;DETTID EN MULIGHET Arkivsaksnr.: 11/2232 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

VEDTAK NR 06/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 20. januar 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 06/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 20. januar 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.01.2010 Ref. nr.: 09/19051 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 06/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Lange vakter som virkemiddel for tjenesteutvikling og kvalitet. SOR-konferanse 27 oktober 2017 Randi Huus

Lange vakter som virkemiddel for tjenesteutvikling og kvalitet. SOR-konferanse 27 oktober 2017 Randi Huus Lange vakter som virkemiddel for tjenesteutvikling og kvalitet SOR-konferanse 27 oktober 2017 Randi Huus Miljøtjenestens målgruppe Personer med medfødt eller tidlige ervervet funksjonsnedsettelser på områdene

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.06.2010 Ref. nr.: 10/8142 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer