side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune"

Transkript

1 side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

2 Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og årsplanlegging... 5 Tiltak 2 Evaluering og videreutvikling av vikarpool... 5 Tiltak 3 God økonomistyring... 6 Tiltak 4 Kompetanseheving og lederutdanning (hovedområde 2)... 6 Ressursbruk... 6 Oppfølging av prosjektet... 7 Evalueringer /resultater... 7 side 2

3 Bakgrunn for prosjektet Overhalla helse og omsorg var den kommunen i Nord Trøndelag som hadde den dårligste statistikken når det gjaldt antall helsearbeidere i heltid og andel ansatte i ufrivillig deltid. Hovedårsaken til deltidsproblemet innen pleie og omsorg er bemanningsplaner i helger og overgangen til 3.hver helg sist på 80-tallet. Tillitsvalgte i Overhalla anbefalte ikke å gå tilbake til ordninger med 2.hver helg, hinkehelger eller en ordning med type Nordsjøturnus. Dette begrenset kommunens handlingsrom og ettersom helse og omsorg hadde minimumsbemanning på helg, mange små helgestillinger (fra 16-20%) og svært få ansatte i heltid. Helse og omsorg hadde flere tiltak fra 2007, kan nevne vikarpool, rekrutteringsstillinger på helg og lærlinger. Dette var tiltak som virket, men kommunen hadde fortsatt en stor deltidsproblematikk som det var ønskelig å gjøre noe med. Det er enighet blant ledelse og tillitsvalgte at store stillingsstørrelser fører til bedre kontinuitet og tilbud til brukerne. Ledelse og tillitsvalgte mener også at store stillingsstørrelser fører til at ansatte føler at de henger mer med og føler seg mer betydningsfull på arbeidsplassen og hos brukerne. Enhetslederne har også en opplevelse av at ansatte som går større stilling har større lojalitet til arbeidsgiver med mindre fravær og tar dermed mer ansvar på arbeidsplassen. Ansatte i større stilling er også mer lojal til tiltaksplaner ettersom de kjenner planene og brukerne bedre. Hvis større tilknytning til en arbeidsplass fører til større lojalitet, kontinuitet og kvalitet blir det viktig for arbeidsgiver å bidra til å få flere i heltid. Mål med prosjektet 1. Minimere ufrivillig deltid til ansatte på dag og kveld på Overhalla sykeheim. Hovedmålet var å minimere ufrivillig deltid på dag og kveld, men ikke på natt. Sykeheimen har faste nattvakter som har turnus med 4. hver helg og ettersom den ordningen skulle videreføres hadde vi ingen mulighet til å fjerne ufrivillig deltid for nattvaktene. Men vi hadde mål om å bedre situasjonen for nattvaktene også. 2. Flere i heltid på Overhalla sykeheim Målet var å øke fra 3 ansatte til 9 ansatte i heltid i prosjektperioden. Overhalla sykeheim var svært dårlig på heltid før innføringen av årsturnus. Før prosjektstart var det bare 3 ansatte (utenom enhetsleder) som gikk heltid, 1 hjelpepleier og 2 sykepleiere. Mange ansatte går prosent, og mange ønsker å fortsette med det. Sykeheimen hadde derfor ikke en heltidskultur før prosjektstart. 3. Kompetanseheving og lederutdanning Årsplanlegging og årsturnus er en helt ny måte å skrive turnus på. Dette skulle læres av både ledelse, merkantil og tillitsvalgte og internopplæring var nødvendig. Det var stort behov for lederutdanning innen helse og omsorg ettersom fåtallet hadde formell lederutdanning. Det ble derfor bestemt at flest mulig innen pleie og omsorg skulle gjennomføre lederutdanning i prosjektperioden. Målgruppe for prosjektet Overhalla sykeheim Sykeheimen var denne enheten med flest ansatte i turnus og ditto problemer innen ufrivillig deltid og mangel på heltidsansatte. De 2 andre enhetene i helse og omsorg innførte også årsturnus, men har ikke fått like stor oppmerksomhet i prosjektet. side 3

4 Opplysninger om deltakerne i prosjektet Tabell under viser en oversikt over de som jobber på Overhalla sykeheim i turnus. Ellers har sykeheimen tilsynslege og merkantilt ansatte tilknyttet enheten. Antall ansatte 62 Antall kvinner 60 Antall menn 2 Andel høyskoleutdannet 52,2 % Andel fagarbeidere 43 % Andel ufaglærte 4,8 % Organisering av prosjektet Prosjektet ble organisert med ei prosjektgruppe bestående av hovedtillitsvalgt i fagforbundet og sykepleieforbundet, 3 enhetsledere fra enhetene innen helse og omsorg og fagsjef helse og omsorg(fra rådmannsnivå). Hovedtillitsvalgt sykepleieforbundet har hatt avsatt 10 % arbeidstid til prosjektet og fagsjef helse og omsorg har vært leder i prosjektgruppen og avsatt tid til prosjektet. Forankring av prosjektet i virksomheten Forankringen i ledelsen har vært sikret ved at fagsjef helse og omsorg har vært leder i prosjektgruppen. Fagsjef helse og omsorg er en del av rådmannsteamet i kommuneadministrasjonen. Samarbeid og medvirkning Det har vært et tett samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte i prosjektet. Det var hovedtillitsvalgt i NSF som kom med forslag om å delta og søke prosjektmidler til dette prosjektet. Ledelsen var enig og søknaden ble skrevet i samarbeid med tillitsvalgte. Eksterne aktører Med hjelp av eksterne konsulenter fra RO(ressurssenter for omstilling i kommunene) fikk kommunen gjennomført en driftsanalyse av sykeheimen for å oppnå en god drift/økonomi og langtidsplanlegging. Det ble også brukt en ekstern forsker for å evaluere vikarpoolen som ble opprettet i 2008, dette for å finne ut om vikarpoolen hadde et større potensiale og kunne utvides. Beskrivelse av tiltakene Tiltak 1) Årsturnus og årsplanlegging 2) Evaluering og utvikling av vikarpool 3) God økonomistyring 4) Kompetanseheving og lederutdanning side 4

5 Tiltak 1 til 3 er under hovedområde 1(ufrivillig deltid) og tiltak 4 er under hovedområde 2 (kompetanseheving og lederutvikling). Tiltak 1 Årsturnus og årsplanlegging Alle 3 enhetene innen helse og omsorg begynte med årsturnus i Det ga gode resultater for de 2 minste enhetene, men sykeheimen som har over dobbelt så mange ansatte lyktes i mindre grad da det førte til en større utfordring i forhold til planlegging og turnusteknisk gjennomføring. For å lykkes bedre på sykeheimen søkte vi på prosjektmidler som ga oss muligheter til å bruke mer tid på både opplæring, turnusskriving og planlegging. Kort beskrevet starter planleggingen av neste års turnus våren før neste årsturnus starter. En begynner med å forhandle om en avtale/protokoll med tillitsvalgte, der lover og rettigheter til ansatte blir tatt vare på. Ledelsen forhandlet om ei ekstra helg i året og ansatte får fridager som erstatning for røddagene i turnusåret. Etter det må alle ansatte melde fra om når de ønsker ferie året etterpå. Enhetsleder legger også planer for året i forhold til høytider, permisjoner, internopplæring, kursing m.m. Når alt dette er klart begynner enhetsleder å avvikle turnusmøter med ansatte, der ansatte får komme med ønsker om spesielle vakter, friperioder m.m. Enhetsleder fordeler deretter vaktene etter bemanningsplanen og ønskene. Dette er en lang prosess og krever mange møter med personalgruppene. Sykeheimen er organisert i 3 grupper med nattvaktene som den 4. gruppen. Enhetsleder må ha flere møter med hver gruppe i planleggingsperioden. Når denne planleggingen er over skriver enhetsleder i samarbeid med en tillitsvalgt eller en annen ansatt et turnusforslag for neste år. Resultatet og den nye årsturnusen sendes til tillitsvalgte for kontroll og godkjenning. Når årsturnusen er kontrollert får hver ansatt sitt turnusoppsett for neste år og det allerede i november. Kommunen har et elektronisk turnusprogram som gjør det enkelt å kontrollere timene mot stillingsandelen. Denne prosessen viser at høsten blir travel med turnusplanlegging, men så bruker en minimalt med tid til turnus resten av året. Det er behov for små endringer og justering av årsturnusen en par ganger i året for å få med nyansettelser, permisjoner o.l. Driftsmessig konverterer vi ferie, planlagt permisjon og opplæring fra vikarlønn til fastlønn som igjen fører til at ansatte får økt sine stillingsbrøker. Dette fører til mindre ufrivillig deltid og mer heltid på sykeheimen uten at enhetsleder går utover sine økonomiske rammer. Tiltak 2 Evaluering og videreutvikling av vikarpool Når all ferie og planlagt vikarinnleie er satt inn i turnus til fast ansatte (gjennom årsturnus) står igjen vikarinnleie som ikke kan planlegges ( sykefravær, ikke planlagte permisjoner m.m.) Det er til nå brukt ca 2 årsverk til vikarpool dag/kveld siden Denne ordningen har vært vellykket, men er ikke evaluert og rapportert i forhold til utnyttelsesgrad. Med hjelp av prosjektmidlene ble forsker engasjert for å se på tallmaterialet for å kartlegge utnyttelsesgraden og mulighetene for utvidelse av vikarpoolen. Denne kartleggingen kunne vise oss om det var et større potensiale i vikarpoolordningen, slik at flere årsverk kunne konverteres til fast lønn. Helse og omsorg bruker Notus turnusprogram og har god oversikt over historisk forbruk av innleie. side 5

6 Tiltak 3 God økonomistyring Det er utfordrende å gjøre slike store endringer som beskrevet under tiltak 1 uten å gå utover tildelte økonomiske rammer. Med dette 3-årig prosjektet fikk vi eksterne midler slik at vi kunne bruke ekstra tid til endringsprosessen for deretter å ende opp med ei drift innenfor de økonomiske rammene til sykeheimen. Tiltak 4 Kompetanseheving og lederutdanning (hovedområde 2) Planlegging og gjennomføring av årsturnus og årsplan er en svært tidkrevende jobb for en enhetsleder som har opptil 60 ansatte i turnus. Det er derfor påkrevd at enhetslederne delegerer mange av arbeidsoppgavene til merkantil tjeneste. For at merkantile eller andre skal kunne ta på seg nye oppgaver trenger de opplæring og kompetanseheving. Det ble inngått et samarbeid innen vår region(midtre Namdal samkommune) for å samarbeide med HINT(høyskolen i Nord Trøndelag) for å planlegge ei lederutdanning tilpasset oss og dagens lederutfordringer. Tilbudet ble et felles lederutdanningsprogram for MNS som heter samhandling,nyskaping og kunnskapsledelse(30 studiepoeng). 8 ledere fra Overhalla helse og omsorg deltar. Ressursbruk Økonomi Enhetsleder på sykeheimen har holdt sine økonomiske rammer i prosjektperioden. Det kreves en høy grad av fleksibilitet mellom enhetene og i perioder der sykeheimen har flere ansatte enn bemanningsplanen tilsier, da flytter en på ansatte til en annen enhet i stedet for nødvendig fraværs innleie. Fleksibilitet mellom enhetene er helt avgjørende hvis en skal øke opp maks med vikarpool i tillegg til årsturnus. Tid Årsturnus krever svært mye tid til planlegging både fra ansatte sin side og ledelsen. Årsturnus er svært forutsigbart og en god løsning for ansatte etter at nye rutiner er innarbeidet. Det er en overgang for alle og mye motivasjonsarbeid skal gjøres før alle blir fortrolige med denne endringen. Jeg er sikker på det at hverken ledere, tillitsvalgte eller ansatte ønsker å gå tilbake til gammel ordning. Kompetanse Endringsprosessen har ført til mye ny kompetanse til både ledere, tillitsvalgt, merkantil, turnusskrivere. En har lyktes med mye i forhold til prosjektplanen, men ikke riktig alt. Dette er ting som modnes og kommer i gode og nye rutiner etter som tiden går. Enhetsleder må bruke mye tid på planleggingsperioden, men i utrulleringsperioder og ved endringer underveis i turnusåret bør merkantil inn i større grad enn i dag. side 6

7 Bemanning Grunnbemanning og bemanningsplan er den samme nå som før oppstart med årsturnus, sjøl om flere går heltid og nesten all ufrivillig deltid er borte. Nøkkelen her er en god langtidsplanlegging (ferier, permisjoner, opplæring o.l.) der en konverterer nødvendig vikarinnleie til fastlønn. Oppfølging av prosjektet Oppfølging fra ledelsen Ledelsen har hatt en svært sentral rolle i dette prosjektet, både i prosjektledelse og i ledelsen av de endringene med turnus som er gjennomført. Møtevirksomhet Det har vært møter innen prosjektgruppen, med eksterne konsulenter, med representanter for alle ansatte, personalmøter osv. Det er mange involverte når endringen gjøres for hele helse og omsorg i kommunen, og det har ført til store endringer for både ansatte og ledelse. Bare den endringen at ansatte skal motiveres til å planlegge neste års ferie allerede på høsten før er et stykke arbeid for alle. Det er også blitt orientert i rådmannsteam og kommunestyre med jevne mellomrom. Avvik i forhold til mål og fremdriftsplan Det var spesielle problemer i forhold til hovedområde 2 og lederutdanningen. Planleggingen gikk sakte og ting tok tid. Lederutdanningen startet først høsten 2013 og avsluttes våren lederutdanningen kom sent i gang, men ble desto bedre. Helse og omsorg har med 8 deltakere på lederutdanningen og alle lederne på sykeheimen deltar, både enhetsleder og faglederne. Evalueringer /resultater Resultater i henhold til målene som er satt i søknaden Det er svært gode resultater i forhold til planlagt i prosjektplanen. Tabell under viser statistikk før prosjektstart og ved prosjektslutt. En ser at gjennomsnittlig stillingsprosent er økt fra 54 % til 69 % og antall ansatte i heltid er 10 i 2014 og målet lå på 9. De 4 som har ufrivillig deltid i dag er bare små prosenter, det er fra 5 til 10 prosent og i dag vurderer ledelsen å gå for standardiserte stillingsprosenter slik at en ikke får så mange individuelle ønsker. Tanken er å prioritere de som ønsker heltid fremfor de som ønsker å gå fra 80 % til 85 %. Prosjekt Prosjekttittel: HeltidDeltid Overhalla sykeheim Ved oppstart Nå / ved avslutning Årstall Antall ansatte totalt ved arbeidsstedet som er med i prosjektet Antall heltidsansatte samme sted 3 10 Antall uønsket/ufrivillig deltid samme sted 24 4 Gjennomsnittlig stillingsprosent samme sted 54 % 69 % side 7

8 Sykefravær Tabellen under viser en oversikt over sykefraværet på sykeheimen de siste årene. Jeg vet ikke om en kan lese så mye utav denne i forhold til prosjektet, men en kan si at et sykefravær på gjennomsnitt 8,3 i prosjektperioden er veldig bra på en sykeheim med 60 ansatte. År sykefraværsprosent 11,8 8,7 6,97 10,07 7,96 Medarbeiderundersøkelse Det gjennomføres en medarbeiderundersøkelse hvert annet år ved hjelp av Den siste undersøkelsen ble gjort høsten 2013 og gir svært gode tilbakemeldinger fra ansatte. Medarbeiderundersøkelse Overhalla sykeheim 2013 Tabell under viser resultatet på medarbeiderundersøkelsen der poengene går fra 1-6. kommunen blir sammenlignet med andre kommuners undersøkelser samme år, både med den kommunen som har best skår og den dårligste. Kan se på det spørsmålet i forhold til helhetsvurdering av arbeidsplassen og ledelse så er det skår på 5 av totalt 6- og på linje med høyeste skår i landet. Likedan i forhold til stolthet over arbeidsplassen er det et skår på 5,3 av 6-og på linje her også med beste kommune i landet. Dimensjoner Overhalla sykeheim Norge Høyest kommune Lavest kommune Organisering av arbeidet 4,7 4,5 5,0 3,8 Innhold i jobben 5,0 5,0 5,6 4,3 Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kollegene Mobbing, diskriminering og varsling 4,3 4,2 5,0 3,4 5,3 5,1 5,5 4,7 4,8 5,1 5,6 4,6 Nærmeste leder 4,4 4,6 5,2 3,4 Medarbeidersamtale 5,3 4,8 5,5 4,4 Overordnet ledelse 4,5 4,0 4,7 2,8 Faglig og personlig utvikling Systemer for lønnsog arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,4 5,3 3,8 4,3 4,1 4,7 3,2 5,3 4,8 5,3 3,7 side 8

9 Helhetsvurdering 5,0 4,6 5,0 3,9 totalt 4,8 4,6 5,2 3,8 Brukerundersøkelser/brukertilfredshet Overhalla sykeheim Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år på alle enhetene innen helse og omsorg. Kommunen bruker også her Tabell under viser resultat fra brukerundersøkelser fra Bedrekommune har i løpet av de årene endret brukerundersøkelsen slik at topp skår er 4 (2007 og 2010) og 6 i Det er gode resultater alle 3 undersøkelsene, men spesielt bra på den siste i I 2012 kan en se at sykeheimen ligger godt over snittet i Norge og har toppskår på 2 av dimensjonene, respektfull behandling og tilgjengelighet. I tillegg til denne undersøkelsen er det også gjort undersøkelse blant pårørende. Sykeheimen beboere Dimensjon Overhalla Norge (42) Overhalla Norge (54) Overhalla Norge (47) 1) Resultat for beboere 3,3 3,2 3,3 3,3 5,8 5,1 2) Trivsel 3,7 3,3 3,3 3,4 5,9 5,4 3) Brukermedvirkning 3,3 2,8 3,3 3,1 5,6 4,8 4) Respektfull behandling 3,9 3,6 3,8 3,7 6,0 5,6 5) Tilgjengelighet 3,5 3,2 3,5 3,4 6,0 5,1 6) Informasjon 3,7 3,2 3,2 3,3 5,7 5,1 7) Generelt 3,8 3,5 3,7 3,5 totalt 3,6 3,3 3,4 3,4 5,8 5,2 Beskrivelse av hva som har blitt gjort for å formidle resultater og erfaringer internt og eksternt Da vi begynte prosjektet hadde få kommuner erfaringer med årsturnus. I slutten av prosjektet arrangerte vi erfaringskonferanse for våre ansatte, kommuneledelse, politikere og nabokommuner. Vi har også deltatt på strategikonferansen til KS og fortalt om erfaringene med innføringen av årsturnus. Vi har fått flere henvendelser fra kommuner om undervisning om årsturnus og vil gjøre det ved anledning. Lederutdanning Det er HINT(høyskolen i Nord-Trøndelag) som er tilbyder og har samarbeidet med oss om å lage et eget tilbud til kommunene i vår region. Det er 29 ledere fra Midtre Namdal som deltar. Fra Overhalla helse og omsorg deltar 8 ledere, noe som vil løfte oss betraktelig i forhold til kunnskap og ferdigheter innen ledelse. Alle 3 faglederne og 1 enhetsleder på sykeheimen deltar sammen og får dermed utviklet seg i forhold til kommunikasjon og samhandling. Utdanning kom noe sent i gang i forhold til prosjektet side 9

10 og er ferdig våren 2014, noe som ble godkjent av VOX. Tema for ledergruppen er hvordan gjennomføre en god endringsprosess på sykeheimen, med tanke på samhandling og rolleavklaring mellom lederne og kommunikasjon/informasjon med de øvrige ansatte. Fagleder og enhetsleder i hjemmetjenesten, fagleder tjeneste for funksjonshemmet og fagsjef helse og omsorg deltar også. Planer for videreføring Tillitsvalgte og ledelse har bestemt at årsturnus/årsplan er noe vi er svært godt fornøyd med og vil fortsette med inntil vi ser at andre løsninger passer bedre. Årsturnus har bidratt med å minimere problemet i forhold til ufrivillig deltid og med å bidra med å få flere til å gå heltid for hele helse og omsorg. Alle 3 enhetene har i dag årsturnus og vil fortsette med det. side 10

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet.

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. SLUTTRAPPORT PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID RINDAL KOMMUNE: «YOU CAN`T ALWAYS GET WHAT YOU WANT, BUT IF YOU TRY SOMETIMES, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED» Rindal kommune har i 2012 og 2013 gjennomført

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 «Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 02.06.2015 Disposisjon Hvordan fungerer modellen? Hvorfor ble modellen laget? Hvordan sikre en god

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt

SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt 2014 Sluttrapport for prosjektet " Lange vakter i turnus ved Steinkjer sykehjem " i Steinkjer kommune. Innhold Forord... 2 1. Bakgrunn for prosjektet... 3 2. Mål med prosjektet...

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Kontaktperson Tlf, e-post Navn på prosjektet /prosjektene Bakgrunnsinformasjon Prosjektleder Lisbeth bakken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen Heltid-deltid RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Alle avdelinger i helse- og sosialetaten hvor det er turnusarbeid skal iverksette

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Arbeidstidsordninger -kultur og struktur Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Myte 1: Arbeidet må organiseres med deltid Her på sykehjemmet er det to 100 % stillinger, en sykepleierstilling og en hjelpepleierstilling,

Detaljer

Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen. Sakliste

Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen. Sakliste Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen Møtested: Vardesenteret i Mauritz Hansensgt. (Underetasjen på det gamle revmatismehuset, - inngang på nedsiden av bygget ved Pasienthotellet) Møtedato: 25.11.2015

Detaljer

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Sammen om en bedre kommune Oppegård Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Forord Prosjektet har vært gjennomført i enhetene innen pleie og omsorg i 2012 og 2013. Prosjektet er finansiert med prosjektmidler

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar Innherred samkommune Saman om ein betre kommune Prosjekt Fast, men vikar Administrasjonsutvalget 16.10.14 1 Status Prosjektet er avsluttet. Prosjektrapport levert 31.01.14 Forskningsrapport «Innovasjon

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Prosjektrapport

TRONDHEIM KOMMUNE. Prosjektrapport TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Redusert deltidsandel ved hyppigere kveld og søndagsarbeid med økt tilleggslønn som motivasjonsfaktor, samt gjennomsnittsberegning over 52 uker. Helsefremmende arbeidsplaner

Detaljer

Resultater - konkrete tall

Resultater - konkrete tall Resultater - konkrete tall Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer arbeid hver 3. helg gj.snittlig stillingsstørrelse i oms.tj.: 58% 1 Resultater -

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID. «Vikarpool» Forfatter. Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen

SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID. «Vikarpool» Forfatter. Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID «Vikarpool» Forfatter Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen Forord Dette prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet og har gitt Askim kommune mulighet til

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Prosjektperiode nov. 2011 31.3.2014 Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: TID: 21.02.2007 14:00 STED: KRISTIANSUND RÅDHUS Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Hvordan løse deltidsknuten og skape økt heltidskultur i Hamar kommune

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Hvordan løse deltidsknuten og skape økt heltidskultur i Hamar kommune Ikke stykkevis og deltid men heltid! Hvordan løse deltidsknuten og skape økt heltidskultur i Hamar kommune UTFORDRINGEN Helse- og omsorgssektoren er svært personellintensiv med stort behov for arbeidskraft

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

VEFSN KOMMUNE Personalavdelingen

VEFSN KOMMUNE Personalavdelingen VEFSN KOMMUNE Personalavdelingen Saksbehandler: Kari Sofie Gjessing, Tlf. 75 10 11 84 Epost: post@vefsn.kommune.no Deres referanse/dato: Vår referanse: 12/747-73 Vår dato: 08.01.2014 Arkivkode: 406 Vår

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA)

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) FoU Sluttrapport Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) Et FoU-prosjekt finansiert av KS - høsten 2003 til høsten 2005 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ERFARINGER

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Innovasjon i turnus Bergen 17. mars 2015 Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Mitt utgangspunkt: Løsninger på deltidsproblematikken finnes. Ingen løsninger passer alle, ei heller dagens. 2 2 typer mennesker

Detaljer

Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem

Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem Bakgrunn Gjennomføre kartlegging som gir grunnlag for videreutvikling av arbeidsmiljøet Metode Spørreskjemaet "Temperaturmåleren" ble brukt i kartlegginga. Temperaturmåleren

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Kommune la ikke vekt på etnisk bakgrunn/hudfarge ved utvelgelse til kurs

Kommune la ikke vekt på etnisk bakgrunn/hudfarge ved utvelgelse til kurs Kommune la ikke vekt på etnisk bakgrunn/hudfarge ved utvelgelse til kurs Saksnr: 11/930 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4. Dato for uttalelse: 16. august 2012. Mann hevdet han ble diskriminert på grunn

Detaljer

Ikke stykkevis og deltid men heltid!

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Ikke stykkevis og deltid men heltid! Siden sist Lokal forankring: Ny prosjektgruppe Ny prosjektleder Nytt tiltak økt handlingsrom Turnus iverksatt!!! Politisk forankring Orientering i formannskapet MANDAT

Detaljer

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom 12 avtaler/ 17 ordninger 200 årsverk 274 ansatte Mildevegen bofellesskap Fanafjellsvegen bofellesskap

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007.

Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007. Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007. 1 INNHOLD 1. Sammendrag 2. Mandatet for prosjektet 3. Prosjektgruppen

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Nytt blikk 16 november 1

Nytt blikk 16 november 1 Nytt blikk 16 november 1 Nedlegging av 3 omsorgsbolig kompleks og omdefinering av det 4. Samling av alle tjenester i Re helsehus Personell situasjon over mange år Nye ledere Ny motivasjon fra ansatte og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO)

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) 2014-2019 Forord: Saken om strategiplan for skolefritidsordningene i Eide kommune ble fremmet politisk høsten 2013. Arbeidet

Detaljer

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Hverdagsmestring i Sørum Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Oppstart og forankring 2011: Tanke om å starte med hverdagsrehabilitering, virksomhetsleder og kommunalsjef Januar 2012:

Detaljer

Tillitstid og 3+3 turnus

Tillitstid og 3+3 turnus Tillitstid og 3+3 turnus Turid Lohne Velund sleder Bærum kommune TILLITSTID Definisjon: Den enkelte ansatte kan få inntil 20% redusert arbeidstid med full lønnskompensajon Individuell avtale mellom den

Detaljer

presentasjoner Kommunenes bidrag Thore Ottershagen Sørum Kommune Rekruttering Rekruttering Hva gjør nye fagpersoner?

presentasjoner Kommunenes bidrag Thore Ottershagen Sørum Kommune Rekruttering Rekruttering Hva gjør nye fagpersoner? Atferdsanalyse og kommunen Thore Ottershagen Sørum Kommune NAFO 2010 2011: : ca 10% 8 % kommuner presentasjoner Kommunenes bidrag Hvorfor Arbeidstid fag? søker? Geografi,arbeidsmiljø,lønn...men man jobb?

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektperiode 01.09.11-31.12.13. Prosjekteier Lena Gjevert Prosjektleder Geir Jøran Olsen Rapport utarbeidet av Ann-Hege Kofoed

SLUTTRAPPORT. Prosjektperiode 01.09.11-31.12.13. Prosjekteier Lena Gjevert Prosjektleder Geir Jøran Olsen Rapport utarbeidet av Ann-Hege Kofoed SLUTTRAPPORT PROSJEKT FELLES BEMANNINGSENHET I MEDISINSK KLINIKK, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Prosjektperiode 01.09.11-31.12.13 Prosjekteier Lena Gjevert Prosjektleder Geir Jøran Olsen Rapport utarbeidet

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Formannskapet Verdal kommune 17.01.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt Samkommuneprosjekt Søkte om prosjektmidler utlyst av NAV i mars 2012. Hovedmål:

Detaljer

Modell for kostnader og gevinster ved heltid

Modell for kostnader og gevinster ved heltid Modell for kostnader og gevinster ved heltid Per Schanke Agenda Kaupang Kommunal- og moderniseringsdepartementet Disposisjon Oppdraget Modellen slik den nå ser ut Bruken av modellen Mandatet Modell til

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

- FULLT OG HELT, IKKE STYKKEVIS OG DELT

- FULLT OG HELT, IKKE STYKKEVIS OG DELT - FULLT OG HELT, IKKE STYKKEVIS OG DELT Temaverksted om heltidskultur First Hotel Ambassadeur i Drammen 8. mai. 10:00 Skap gode dager med heltid Åpning ved varaordfører Tove Paule, Drammen kommune. Tove

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser:

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2013 Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX)

Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX) Det store heltidsvalget Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX) NSH-konferanse om arbeidstidskultur 8. april 2014 Leif Moland Tre hovedspørsmål om Finnmark og heltid-deltidsproblematikken: 1 Er det riktig at

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer