Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning"

Transkript

1 Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Prosjektperiode nov Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet... s 4 3 Organisering av prosjekt Uønsket deltid og vikarpool v/tunet bo- og avlastning... s Målsetting for prosjektet... s Enhetsmål... s 5 5 Målgruppe for prosjektet... s Antall ansatte, stillingsprosent og kompetanse i vikarpool v/tunet bo- og avlastning... s Forankring av prosjektet i enheten... s Beskrivelse av tiltaket... s Prosjektkoordinatorens oppgave i prosjektperioden... s 8 8 Ressursbruk... s 8 9 Oppfølging og evaluering... s 9 10 Noen utsagn fra ansatte i vikarpool... s 9 11 Måloppnåelse for enhetsmålene... s Formidling av resultater og erfaringer fra pilotprosjektet vikarpool v/tunet bo- og avlastning... s Veien videre planer for videreføring av pilotprosjektet vikarpool v/tunet bo- og avlastning.. s Videreføring av tiltaket hvilke erfaringer fra prosjektet blir gjennomført i enheten... s Hvilke deltakere i prosjektet får endret sin stillingsprosprosent etter prosjektslutt... s Andre erfaringer... s Side 2 av 13

3 1: Forord Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Prosjektperioden er fra november Tunet bo- og avlastning søkte arbeids- og velferdsdirektoratet om prosjektmidler, og fikk tildelt midler til drift av vikarpool. Tunet bo- og avlastning deltar i Kristiansund kommunes prosjekt Uønsket deltid med pilotprosjektet vikarpool. Enheten har flere ansatte i små stillingsbrøker og har over en periode arbeidet for å endre på denne problemstillingen. Enheten hadde på søknadstidspunktet 11 ansatte på heltid og 54 ansatte på deltid (faste stillinger). I tillegg til dette har enheten mange midlertidig ansatte. Enheten har satt seg som en målsetting at det ikke skal være stillinger under 50 % etter endt prosjektperiode. De har tidligere testet ulike tiltak for å redusere uønsket deltid, blant annet turnusordningen turnus, Harstad-modellen. Dette var et vellykket prosjekt som fortsatte for den aktuelle avdelingen også etter endt prosjektperiode. Men man ser at det fremdeles er en vei å gå med tanke på å redusere uønsket deltid ytterligere. Ved utlysning av statlige prosjektmidler så enheten muligheten til å søke på prosjektmidler for å kunne teste ut ordningen vikarpool i egen enhet. Dette var en ide de hadde tenkt på en stund som et mulig tiltak for å redusere uønsket deltid ytterligere. Det var også et ønske om å øke kvaliteten i tjenestetilbudet, bedre stabiliteten i vikarinnleie og få økt kontinuiteten i tjenestetilbudet. Prosjektet er evaluert, og ble lagt frem i Administrasjons- og likestillingsutvalget i kommunen som er prosjekt Uønsket deltid sin styringsgruppe. Evalueringen viser at uønsket deltid er redusert. Det er økt opp med 1,5 årsverk i vikarpool fordelt på 14 ansatte. Det er mere stabilitet, og kvaliteten er økt ved enheten når faste ansatte i mye større grad blir brukt som vikarer. Det er også blitt bedre kontinuitet i tjenestetilbudet. Side 3 av 13

4 Sluttrapport Pilotprosjekt vikarpool ved Tunet bo- og avlastning 2: Bakgrunn Tunet bo- og avlastning søkte arbeids- og velferdsdirektoratet om prosjektmidler, og fikk tildelt midler til drift av vikarpool. Hovedmålet for å opprette vikarpool i enheten er å redusere uønsket deltid, samtidig som hensynet til rekruttering av personell og kompetanse til enheten ivaretas. Det er også et behov for enheten å beholde eksisterende kompetanse for å hindre turnover til andre enheter i kommunen, og økning i stillingsprosenter vil bidra til at kompetente ansatte velger å bli i enheten. Enheten så nyttigheten i å opprette en vikarpool mot at økningen i arbeidstiden skulle dekkes inn med budsjetterte vikariat og ekstravakter. Vikarpoolen skal gjelde innad i egen enhet. Ansatte med de minste stillingene skulle prioriteres. Da enheten driver en avlastningstjeneste med et varierende avlastningsbehov og påtrykk på avlastningstjenester på helg, har enheten mange små stillinger. De har et behov for å dekke opp helgeavlastning samt et behov for vakter som ikke er festet i turnus. Ansatte har i prosjektperioden fått tilbud om ansettelse i vikarpool fra 5 20 % i tillegg til eksisterende stilling for å dekke variasjoner i avlastningsbehov, samt vikarvakter som kommer av andre årsaker som ferie, vakanser og sykefravær. Vikarpoolen skal foreta fordeling av vikarpoolvakter (5 20 %). Ansatte får på denne måten økt stillingsprosent, og enheten får kompetente faste medarbeidere til å utføre oppdrag som andre vikarer ellers ville tatt. Vikarpoolen skal gjelde innad i egen enhet. Dette fordi arbeidets karakter fordrer stabilitet og kontinuitet i forhold til hvem som bistår brukerne. Prosjektet er tenkt videreført som en permanent ordning etter prosjektperiodens utløp, dersom det er vellykket. En permanent løsning med en nedre grense på stillinger på 50 % gjør enheten til en mer attraktiv arbeidsplass. 3: Organisering av prosjekt Uønsket deltid og vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning er en del av Kristiansund kommune sitt prosjekt Uønsket deltid, og er en del av en Felles arbeidsgruppe for pågående prosjekt som gjennomfører tiltak som bidrar til å redusere uønsket deltid. Prosjekt Uønsket deltid i Kristiansund kommune er organisert på følgende måte: Styringsgruppe Administrasjons- og likestillingsutvalget i Kristiansund kommune (ADMU) er prosjekt Uønsket deltid sin styringsgruppe jf vedtak i ADMU Styringsgruppen er overordnet ansvarlig for prosjekt Uønsket deltid. Partssammensatt prosjektgruppe som er et trepartssamarbeid, og har består av 2 politisk valgte, 2 fra administrasjonen, 1 representant fra Arbeidslivssenteret, 2 hovedtillitsvalgte 1 fra Fagforbundet og 1 fra Norsk sykepleierforbund, samt prosjektleder. Felles arbeidsgruppe som har bestått av 3 enhetsledere, 3 verneombud, 2 plasstillitsvalgte, 2 hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund, 2 faglige ansvarlige, 1 fra administrasjonen samt prosjektleder og prosjektkoordinator. En prosjektkoordinator ble ansatt for å administrere vikarpoolen i enheten, og har hatt ansvaret for ansatte i vikarpoolen under prosjektperioden. Prosjektkoordinatoren har Side 4 av 13

5 hatt faste dager i den enkelte avdeling for å ivareta ansatte i vikarpoolen. Dette har vært en fordel spesielt med tanke på nærhet til avdelingsledere og ansatte. Det var i oppstarten av vikarpool hyppige møter for å samkjøre vikarpoolen og enheten. Vikarpoolen ble oppbygd i samarbeid med tillitsvalgte, enhetsleder, fagleder, og prosjektkoordinatorene ved både Tunet bo- og avlastning og ved Bergan sykehjem. 4: Målsetting for prosjektet Hovedmålsettingen for prosjektet var å redusere uønsket deltid, og å gå fra prosjekt til permanent større stillinger etter endt prosjektperiode. Enheten satte som mål at det ikke skulle være noen stillinger under 50 % etter endt prosjektperiode. Videre var det en målsetting om å redusere sykefraværet, redusere forbruk av vikartimer i løpet av prosjektperioden. Målet var at ved økte stillinger ville dette gi økt kvalitet for brukerne og mer stabilitet i tjenestene. 4.1: Enhetsmål Tunet bo- og avlastning hadde følgende målsettinger for prosjektperioden. Økte stillingsprosenter, ingen stillinger under 50 % etter endt prosjektperiode Redusere sykefraværet Styrket kvalitet i tjenestetilbudet Bedre arbeidsmiljø (HMS) og reduksjon i avviksmeldinger Redusere forbruket av eksterne vikarer Styrket rekrutteringsgrunnlag 5: Målgruppe for prosjektet Tunet bo- og avlastning har flere ansatte i små stillingsprosenter, og det er disse som i hovedsak var målgruppen for prosjektet. Det var også ansatte i større stillinger som hadde gitt signaler til enhetsleder om at de ønsket større stilling. Det er derfor en blanding av mindre og større stillingsstørrelser i vikarpool ved Tunet bo- og avlastning. 5.1: Antall ansatte, stillingsstørrelser og kompetanse i vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Det er ansatt 14 kvinner og 0 menn i vikarpool ved enheten. Alle ansatte i vikarpool har ønsket fagkompetanse. Det er i dag 13 miljøarbeidere og 1 miljøterapeut ansatt i vikarpoolen. Det har aldri vær noen intensjon om å øke opp stillinger til 100 % i dette prosjektet. Side 5 av 13

6 Stillingsoversikt for vikarpool Kompetanse Stilling før Stilling etter Miljøarbeider 75 % 85 % Miljøarbeider 70 % 80 % Miljøarbeider 65 % 75 % Miljøarbeider 70 % 80 % Miljøarbeider 70 % 80 % Miljøarbeider 60 % 70 % Miljøarbeider 60 % 70 % Miljøarbeider 60 % 70 % Miljøarbeider 50 % 70 % Miljøarbeider 40 % 55 % Miljøarbeider 40 % 50 % Miljøarbeider 40 % 50 % Miljøarbeider 40 % 50 % Barnevernspedagog 40 % 50 % Årsverk 7,85 9,35 Hovedmålet for å opprette vikarpool i enheten er å redusere uønsket deltid, samtidig som hensynet til rekruttering av personell og kompetanse til enheten ivaretas. En prosjektkoordinator ble ansatt for å administrere vikarpoolen i enheten i prosjektperioden, og skulle blant annet foreta fordeling av vikarpoolvakter. Ansatte får ved ansettelse i vikarpool økt stillingsprosent, og enheten får kompetente faste medarbeidere til å dekke behovet som enheten har. Prosjektkoordinatoren har også foretatt en mer langsiktig planlegging i vikarvakter. Dette har bidratt til at ansatte har fått en mer forutsigbar arbeidshverdag, og har hatt mulighet til å planlegge både arbeid og fritid på en god måte, noe som ansatte har gitt tilbakemeldinger om ved evalueringer av vikarpool. 6: Forankring av prosjektet i Enheten Ved en stedlig prosjektkoordinator har prosjektet blitt godt ivaretatt i enheten. Nærheten til ansatte i vikarpoolen, enhetsleder og avdelingsledere har bidratt til at dialogen har vært god. Eventuelle utfordringer er blitt løst fortløpende. Side 6 av 13

7 Enhetsleder har vært i tett og fin dialog med prosjektkoordinator underveis, og avdelingslederne har også vært prosjektkoordinatorens gode kontaktpersoner. Enhetsleder sitter også som medlem i felles arbeidsgruppe sammen med andre enhetsledere, fagansvarlige, verneombud, tillitsvalgte og administrasjonen. Ansatte i vikarpoolen har ringt, eller kommet til prosjektkoordinatoren når de har hatt behov for å få svar på spørsmål vedrørende vikarpoolen. Prosjektet har avholdt evalueringsmøter to ganger pr år. Det er avholdt et evalueringsmøte for ansatte i vikarpool ved den enkelte enhet og et felles evalueringsmøte for ansatte i begge vikarpoolene i prosjekt Uønsket deltid. Samarbeidet og medvirkningen til prosjektet fra tillitsvalgte, ansatte, administrasjonen, politikerne og arbeidslivssenteret har vært avgjørende for at dette har blitt et vellykket prosjekt. Innspillene fra de involverte parter har vært gode. Dette har vært et villet prosjekt fra politisk hold, fra administrasjonen og fra tillitsvalgtes sin side. Det har fra prosjekt Uønsket deltid sin side vært et godt samarbeid med arbeidslivssenteret sin representant. Samlet sett har dette bidratt til at ansatte med uønsket deltid har fått økt stilling. 7: Beskrivelse av tiltaket Tunet bo- og avlastning prøver ut en ordning med vikarpool der ansatte med uønsket deltid kan få en 5-20 % høyere stillingsstørrelse mot at økningen i arbeidstiden dekkes inn med budsjetterte vikariat og ekstravakter. Vikarpool dekker et område som er i samsvar med det de deltidsansatte er villige til å jobbe med, men krever samtidig fleksibilitet i forhold til arbeidstid. Et av kriteriene for å være ansatt i vikarpool, var at ansatte måtte jobbe ved flere avdelinger dersom det var behov for dette. Dette viste seg å bli en utfordring å få testet ut. Begrunnelsen for at ansatte ikke jobbet vikarpoolvakter ved andre avdelinger blir beskrevet under kapittel 16, andre erfaringer. Tiltaket vikarpool sikrer den enkelte ansatt en større stilling og en høyere fast inntekt samtidig som den gir arbeidsgiver en mer stabil vikartilgang. Rutiner og rettigheter for ansatte i vikarpool er de samme som for alle ansatte i organisasjonen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ansatte i vikarpool i Kristiansund kommune for å sikre den enkelte ansattes rettigheter. Ansatte har medbestemmelse over når de ønsket å gå sine vikarpoolvakter. Det var viktig at det skulle passe begge parter, noe som også er nedfelt i retningslinjer for ansatte i vikarpool. Før oppstart av vikarpool ble det nedsatt en intern arbeidsgruppe bestående av enhetsleder, avdelingsledere, tillitsvalgte, prosjektkoordinator og prosjektleder. Det ble utarbeidet retningslinjer for ansatte i vikarpool i samarbeid med tillitsvalgte. Det ble også utarbeidet et kartleggingsskjema som skulle danne grunnlaget for utvelgelse av kandidater til vikarpoolen. Enhetens behov for økt kompetanse i vikartimer gjorde at det var søkere med ønsket kompetanse som ble prioritert til vikarpool. Skjemaet ble lagt ut i alle avdelinger. Totalt var det 22 ansatte som ønsket å bli en del av vikarpool ved Tunet bo- og avlastning. Ved oppstart av vikarpool var det 14 ansatte som fikk tilbud om 5- til 20 % økning i stillingsstørrelse. I dag er det 1,5 årsverk i vikarpool fordelt på 14 ansatte ved Tunet bo- og avlastning. Det er 1 barnevernspedagog og 13 miljøarbeidere som er ansatt i vikarpoolen. Side 7 av 13

8 7.1: Prosjektkoordinatorens oppgave i prosjektperioden Prosjektkoordinatoren har i prosjektperioden hatt ansvaret for den enkelte ansatt og for tildeling av vikarpoolvakter. Prosjektkoordinatoren har også hatt ansvaret for registrering av sykefravær og forbruk av vikartimer. Dette ble registrert i et eget skjema Månedsrapporteringsskjema som benyttes ved rapportering inn til prosjektgruppen og felles arbeidsgruppe i prosjekt Uønsket deltid. Forberedelser til evalueringsmøter i samarbeid med prosjektleder, kontakt med avdelingslederne, informasjon til ansatte i vikarpool og innkalling til møter i regi av vikarpool har vært koordinatoren sin oppgave i prosjektperioden. Denne har også hatt ansvaret for arbeidsavtalene for ansatte i vikarpool. Det har også vært en del av koordinatorens oppgave i samarbeid med prosjektleder, å gjennomføre møter i de ulike gruppene i prosjektet, evalueringsmøter samt planlegging og gjennomføring av Fag og inspirasjonsdager 1 gang pr år. Vi erfarte raskt at prosjektkoordinator måtte være fysisk til stede i avdelingene der det skulle foretas innleie. Dette pga. varierende vikarbehov fra dag til dag, og for å ivareta brukernes behov for bistand på en tilfredsstillende måte. Det var også en fordel med tanke på samarbeidet med avdelingslederne. Det var i oppstarten av vikarpool hyppige møter for å samkjøre vikarpoolen og enheten. Vikarpoolen ble oppbygd i samarbeid med tillitsvalgte, enhetsleder, og prosjektkoordinatorene ved Tunet bo- og avlastning og Bergan sykehjem. 8: Ressursbruk Prosjektet brukte lengre tid på å rekruttere personer inn i prosjektet enn forventet. Dette resulterte i en senere oppstart av vikarpool ved Tunet bo- og avlastning enn forventet. Med bakgrunn i dette søkte prosjekt Uønsket deltid om en forlengelse av prosjektperioden, og fikk forlenget denne med 3 måneder til Det ble avtalt med Arbeids- og velferdsdirektoratet at tildelte prosjektmidler skulle settes i fond og øremerkes uønsket deltid. Det ble ansatt en prosjektleder / prosjektkoordinator i 100 % stilling for å ivareta, og gjennomføre prosjektene vikarpool ved Tunet bo- og avlastning og Bergan sykehjem. Midlene i prosjektet er brukt som skissert i prosjektbeskrivelsen som dannet grunnlaget for søknad om prosjektmidler. Det er ført prosjektregnskap årlig gjennom prosjektperioden. Midlene er brukt til lønn av prosjektleder / prosjektkoordinator, evalueringsmøte i den enkelte enhet og felles evalueringsmøter for alle ansatte i vikarpool ved både Tunet boog avlastning og Bergan sykehjem. Det er også arrangert Fag og inspirasjonsdag 1 gang pr år i prosjektperioden som har vært et spleiselag mellom prosjekt Uønsket deltid v/ vikarpoolene og administrasjonen i kommunen. Innholdet i de 2 Fag og inspirasjonsdagene har vært erfaringsutveksling, og heltidskultur og omstilling. Side 8 av 13

9 9: Oppfølging av prosjektet / evaluering Vikarpool ved Tunet bo- og avlastning har hatt evalueringsmøter 2 ganger pr år i prosjektperioden. Det ene evalueringsmøtet var et felles møte sammen med ansatte i vikarpool ved Bergan sykehjem. Det ble i forkant av evalueringsmøtene sendt ut skjema med spørsmål til ansatte i vikarpool. Noen av tilbakemeldingene som kom inn var: - Ansatte i vikarpool var fornøyde med å få større stilling - Flere sa at de følte økonomisk trygghet ved å få en høyere årslønn - Det gikk greit å være ansatt i vikarpool, og de var fornøyde med tildelingen av vikarpoolvakter, og at de selv kunne bestemme om det passet eller ikke. Hver 6 uke gjennom prosjektperioden bel det avholdt møte hvor enhetsledere, fagansvarlige, verneombud, tillitsvalgte, og prosjektkoordinatorene drøftet aktuelle problemstillinger vedrørende gjennomføring av prosjektet. På denne måten ble prosjektet godt ivaretatt av de involverte parter. Det ble månedlig orientert om fremdriften i prosjektet til den partsammensatte prosjektgruppen. 10: Noen utsagn fra ansatte i vikarpool Jeg er kjempefornøyd med vikarpool. Vil mer enn gjerne beholde dette. Det er ikke mer å si. Enkelt og greit. Jeg har som regel fått tilbud om ekstravakter også, sammen med vikarpoolvaktene. Har hatt litt lavere skuldre i denne perioden. Jeg trives i vikarpoolen. Jeg vil gjerne at vikarpoolen blir fast i fremtiden. I den stillingsprosent jeg har nå, gjerne mer. Lykke til, til oss! Dere har gjort en kjempejobb i vikarpoolen, håper virkelig ordningen fortsetter. Jeg har følt meg tryggere etter ansettelse i vikarpool, både med tanke på mer stabil lønn, og at vaktene har blitt fordelt bedre på oss faste. Vikarpool gir meg mer økonomisk trygghet. Jeg syns også det er veldig greit at vaktene ikke er fastsatt i ei turnusstripe, slik at man har mulighet til og være med å bestemme hvilke dager det passer og ta vaktene. Vikarpool har også en god effekt på miljøet siden flere er mer tilfreds med å ha større stillingsprosent. Underveis i prosjektperioden viste det seg at ved å foreta en mer langsiktig planlegging av vikartimer, fikk ansatte en mer forutsigbar arbeidshverdag, og ga de en ytterligere mulighet for å øke opp sine stillingsstørrelser. Koordinatoren hadde bedre tid til å finne gode løsninger for den enkelte avdeling, og kunne planlegge over en lengre periode for den enkelte ansatt. Tilbakemeldinger vikarpoolen fikk under veis i prosjektperioden var at de satte pris på å få tildelt både vikarpoolvakter og andre vikarvakter for en lengre periode. Dette bidro til at de kunne planlegge både arbeidsoppgaver og fritid på en bedre måte. Side 9 av 13

10 11: Måloppnåelse for enhetsmålene i prosjektbeskrivelsen Vi kan si at målet med å redusere uønsket deltid har vært vellykket. Økningen i stillingsstørrelser kan ikke i dette prosjektet være større da lønnsmidler omdisponeres fra eksisterende budsjetter som sykefravær, ferievikar, ekstrahjelp, og andre eksisterende budsjett. Tunet bo- og avlastning har oppnådd gode tall for sykefravær etter oppstart av vikarpool. På søknadstidspunktet lå det totale sykefraværet i enheten på 13 %, med en målsetting om å redusere tallet til 10 % i Enheten har jobbet systematisk for å øke nærværet i prosjektperioden. Målsettingen var å ha en fraværsprosent som ikke skulle være høyere enn 11,5 % i prosjektperioden. Tunet bo- og avlastning har vært helt nede i et totalt fravær i enheten i en enkelt måned på 5.2 % som det laveste tallet i prosjektperioden. I dag ligger fraværsprosenten på 9,97 %. Etter en kort periode med et økt fravær er enheten nå på vei nedover igjen. Det jobbes systematisk med å få ned langtidsfraværet og enheten gir tilbud om tilrettelegging for ansatte som har behov for dette. De har jobbet for å få på plass gode rutiner for tilrettelegging til ansatte samtidig som de har avsluttet tilretteleggingen dersom dette ikke har vist seg nyttig. Økte stillingsprosenter Tunet bo- og avlastning har klart å øke opp stillinger med til sammen 1,5 årsverk, og fordelt dette på 14 ansatte ved enheten. Et av målene var at det ikke skulle være stillingsprosenter under 50 % ved prosjektslutt. Dette er en målsetting som enheten nesten har nådd. Det er fremdeles noen få stillinger under 50 % som det i dette tiltaket ikke var mulig å øke opp. Ut i fra forutsetningene i dette prosjektet er dette en god måloppnåelse. Det har aldri vært en intensjon om å øke opp stillinger til 100 % i dette prosjektet. Fraværsoversikt Oppstart vikarpool Årstall for 2013 Korttidsfravær 1,07 % Korttidsfravær 2,36 % Langtidsfravær 10,46 % Langtidsfravær 7,61 % Totalt fravær 11,53 % Totalt fravær 9,97 % Styrket kvalitet i tjenestetilbudet De har oppnådd å sikre bedre kvalitet i vikarvakter ved at faste ansatte i hovedsak prioriteres som vikarer i vikartimer. Eksterne vikarer leies inn når faste ansatte ikke kan jobbe. Når ansatte i vikarpool får tildelt sine vikarpoolvakter, bidrar dette til trygghet for både ansatte, pårørende og brukere/beboere at vikaren er godt kjent med avdelingens og brukerens/beboerens rutiner. Bruk av faste ansatte i vikarvakter har bidratt i større grad Side 10 av 13

11 til at rutiner blir fulgt opp som de skal. Dette er positivt med tanke på å kunne redusere antall avviksmeldinger i enheten. Bedre arbeidsmiljø (HMS) og reduksjon i avviksmeldinger Vi kan ikke si at prosjektet har vært med å bedre arbeidsmiljøet ved enheten i stor grad, da de i utgangpunktet allerede hadde et godt arbeidsmiljø. Det vi kan si er at det er en mere rettferdig fordeling av vikarvakter etter oppstart av vikarpool da denne har hatt mulighet og bedre tid til å finne gode løsninger for faste ansatte. Vikarer leies ikke inn i vikarvakter før faste ansatte er spurt og takket nei. Vikarpoolen leier inn vikarer først når faste ansatte ikke kan ta vakten. Det er viktig å merke seg at prosjektkoordinatoren hadde en større mulighet, og bedre tid til å finne gode løsninger for ansatte og enheten. Før vikarpoolen ble opprettet var det i hovedsak 3 personer i de 2 avdelinger som var med i prosjektet som hadde ansvaret for å foreta vikarinnleie. Det er et stort tidspress for avdelingene med mange oppgaver som skal løses, noe som gjorde at enkle løsninger ofte ble valgt. Redusere forbruket av eksterne vikarer Det vi ser etter oppstart av vikarpool, er at bruken av eksterne vikarer err redusert. Dette har en sammenheng med at faste ansatte i større grad får tilbud om ledige vikarvakter før eksterne vikarer i dag enn før prosjektstart. Ved å bruke faste ansatte i vikartimer bidrar dette til at den enkelte ansatt reduserer den uønskede deltiden sin ved å få tilbud om vikarvakter i tillegg til opprinnelig stillingsprosent. Dette har bidratt til at enheten har fått faste ansatte i vikarvakter som kjenner enheten og har den nødvendige kompetansen og kunnskapen om brukerne for å gjøre en faglig god jobb. Pårørende har gitt tilbakemeldinger om at de godt fornøyde med at det er flere kjente ansikt på vakt når de kommer til avlastningsavdelingen. Utfordringen for enheten når faste ansatte går vikarvakter er at det er færre vikarvakter til eksterne vikarer. Det har vært, og vil fortsatt være en utfordring å få besatt vikarvakter uten å bruke eksterne vikarer. Behovet for å bruke eksterne vikarer vil alltid være tilstede. Styrket rekrutteringsgrunnlag Tunet bo- og avlastning har hatt en god rekruttering inn til enheten også før prosjektstart. De har klart å knytte til seg fagpersonell når stillinger har vært utlyst. Ved å øke opp stillingsprosenter vil rekrutteringsgrunnlaget være enda bedre når enheten skal knytte til seg ønsket fagpersonell. Det er fokus på denne problemstillingen både fra ledelsen i enheten og den administrative ledelsen i kommunen. For å kunne styrke rekrutteringsgrunnlaget ytterligere er både Tunet bo- og avlastning og kommunen avhengig av et godt omdømme på kvaliteten i tjenestetilbudet, godt arbeidsmiljø (HMS) og et lavt sykefravær. Det vil derfor være viktig at det arbeidet som er gjort på disse områdene fortsetter også etter at prosjektperioden er over. Side 11 av 13

12 12: Formidling av resultater og erfaringer fra pilotprosjektet vikarpool Prosjekt Uønsket deltid har holdt orienteringer om fremdriften i prosjektet til styringsgruppen som er ADMU (Administrasjons- og likestillingsutvalget). Prosjektet har også vært ute i enheter i kommunen for å dele erfaringer vi har hatt med vikarpool. Det er også blitt orientert om prosjekt Uønsket deltid og vikarpool i Informasjonsbladet Kristiansund, kommunens egen avis. Det har vært noen henvendelser fra andre kommuner som vi har delt våre erfaringer med, erfaringer om hvordan vi har organisert og bygd opp vår vikarpool. Vi har også delt våre erfaringer med vikarpool ved den nasjonale konferansen som ufrivillig deltid arrangerte i Lillestrøm i oktober Prosjekt Uønsket deltid har arrangert to Fag og inspirasjonsdager. Temaene for disse dagene har vært erfaringsutveksling fra gode tiltak i egen organisasjon, og heltidskultur og omstilling. Ved begge disse dagene ble vikarpool omtalt. 13: Veien videre planer for videreføring av tiltaket Det har gjennom hele prosjektperioden vær en intensjon om å videreføre vikarpool dersom tiltaket har vært vellykket. På enhetsmålene ser vi at det har hatt en god måloppnåelse. Det er blitt drøftet hvilket omfang vikarpoolen skal ha etter prosjektslutt, og hvor mange av de som har et tilbud i vikarpool i dag skal videreføres til ordinær drift. 14: Videreføring av tiltaket - hvilke erfaringer fra prosjektet blir videreført i enheten Det er ikke tatt en endelig beslutning for videreføring av vikarpool ved Tunet bo- og avlastning enda. Dette gjelder både videreføring for ansatte i vikarpool og for koordineringen av vikarpoolen. Årsaken til utsettelsen er økonomisk betinget. 15: Hvilke deltakere i prosjektet får endret sin stillingsprosent etter prosjektslutt Ansatte får ikke justert opp sin stillingsprosent etter prosjektslutt. Endelig avgjørelse om videreføring av vikarpool er tatt enda. 16: Andre erfaringer Det har vært en intensjon for enheten at ansatte i vikarpool skulle ta vikarpoolvakter ved andre avdelinger i enheten når det var et behov for det. Dette har enheten ikke gjennomført. Årsaken til dette er at enheten bistår brukere som har behov for stabilitet og kontinuitet i forhold til hvem som bistår brukerne. For at både ansatte og brukere skal få kontinuitet i tjenestetilbudet, ble det avgjort at ansatte ikke skal ta vikarpoolvakter ved andre avdelinger. Å gå 2 vakter ved en annen avdeling hver måned vil ikke gi stabilitet nok til den bruker den ansatte skal bistå. Underveis i prosjektperioden viste det seg at ved å foreta en mer langsiktig planlegging av vikartimer, fikk ansatte en mer forutsigbar arbeidshverdag, og ga de en ytterligere mulighet for å øke opp sine stillingsstørrelser. Koordinatoren hadde bedre tid til å finne Side 12 av 13

13 gode løsninger for den enkelte avdeling, og kunne planlegge over en lengre periode for den enkelte ansatt. Tilbakemeldinger vikarpoolen fikk under veis i prosjektperioden var at de satte pris på å få tildelt både vikarpoolvakter og andre vikarvakter for en lengre periode. Dette bidro til at de kunne planlegge både arbeidsoppgaver og fritid på en bedre måte. Det er erfart at avdelingslederne har fått mere tid og ro til å ivareta faglige oppgaver uten å måtte bli avbrutt for å foreta vikarinnleie. Når behovet for å leie inn en vikar blir meldt er dette førsteprioritet, og medfører at andre oppgaver blir satt til side inntil vikarbehovet er dekt opp. Vedlegg: Kortversjon av prosjektet Side 13 av 13

Sluttrapport pilotprosjektet. vikarpool ved Bergan sykehjem

Sluttrapport pilotprosjektet. vikarpool ved Bergan sykehjem Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Bergan sykehjem Prosjektperiode nov. 2011 31.3.2014 Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet... s 4 3 Organisering

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet.

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. SLUTTRAPPORT PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID RINDAL KOMMUNE: «YOU CAN`T ALWAYS GET WHAT YOU WANT, BUT IF YOU TRY SOMETIMES, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED» Rindal kommune har i 2012 og 2013 gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Forord Prosjektet har vært gjennomført i enhetene innen pleie og omsorg i 2012 og 2013. Prosjektet er finansiert med prosjektmidler

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Formannskapet Verdal kommune 17.01.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt Samkommuneprosjekt Søkte om prosjektmidler utlyst av NAV i mars 2012. Hovedmål:

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar Innherred samkommune Saman om ein betre kommune Prosjekt Fast, men vikar Administrasjonsutvalget 16.10.14 1 Status Prosjektet er avsluttet. Prosjektrapport levert 31.01.14 Forskningsrapport «Innovasjon

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Samkommunestyret 07.02.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt SAMKOMMUNEPROSJEKT Mars 2012: Søkte om prosjektmidler utlyst av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 HELTID DELTID - frihet til å velge Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 Vi har utviklet en arbeidstidsmodell som gjør det mulig tilby heltidsstilling til alle fast ansatte med fagutdanning. 2 Vi

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Ikke stykkevis og deltid men heltid!

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Ikke stykkevis og deltid men heltid! Siden sist Lokal forankring: Ny prosjektgruppe Ny prosjektleder Nytt tiltak økt handlingsrom Turnus iverksatt!!! Politisk forankring Orientering i formannskapet MANDAT

Detaljer

VI VIL HA HEILTID VI

VI VIL HA HEILTID VI VI VIL HA HEILTID VI UØNSKET DELTID SETT I LYS AV NYE MODELLER FOR ARBEIDSTIDSORDNINGER Bakgrunnen for valg av prosjekt, status i omsorgsyrkene Antallet deltidsansatte i omsorgsyrker er svært høyt Uønsket

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Etablere en eller flere arbeidstidsordning som sikrer en brukerrettet, faglig og økonomisk optimal tilrettelegging av tjenestene.

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Saksframlegg HELTID EN RETTIGHET;DETTID EN MULIGHET Arkivsaksnr.: 11/2232 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 INFORMASJON OM HELTIDKULTUR I MODUM KOMMUNE Rådmannens innstilling Informasjon om heltidskultur «Nytt blikk» i Modum kommune

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO DYRØY KOMMUNE 2015: 1. 079 innbyggere 72 ansatte i PLO 2014-2015 Vi strekker oss for å bli enda bedre! Kommunens visjon: Faglig dyktighet Imøtekommende Nytenkning ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Til : Partsammensattsamarbeidsutvalg, Direktør Eva Milde Grunwald og virksomhetsledergruppen i Helse- og omsorg. Fra

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Det store heltidsvalget

Det store heltidsvalget Det store heltidsvalget Hovedfunn Når ikke heltidsmål gjennom vedtak alene. Gjennomgripende endringer i organisering av tjenestene og i den enkeltes liv. Store krav til endringsledelse i en sterk og motstridende

Detaljer

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Sammen om en bedre kommune Oppegård Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen

Detaljer

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 «Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 02.06.2015 Disposisjon Hvordan fungerer modellen? Hvorfor ble modellen laget? Hvordan sikre en god

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/03051-001 REDUKSJON AV UØNSKET DELTID ENHET FOR OMSORG NY KARTLEGGING OG ANBEFALINGER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth HURUM KOMMUNE Arbeidstidsprosjektet HELTID DELTID frihet til å velge Britt Kveseth Disposisjon Bakgrunn Forprosjekt Hovedprosjekt Pilotprosjekt Bakgrunn Arbeidsgiverpolitisk plattform Arbeide med helse-

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer

Resultater - konkrete tall

Resultater - konkrete tall Resultater - konkrete tall Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer arbeid hver 3. helg gj.snittlig stillingsstørrelse i oms.tj.: 58% 1 Resultater -

Detaljer

EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE

EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE Oktober 2010 1 Forord: De økonomiske utfordringene i sektoren krever en bedre samordning i bruken av vikarer. Som en følge av dette var en av sektorens hovedprioriteringer

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Dette ønsker vi å jobbe med videre.

Dette ønsker vi å jobbe med videre. Oppsummering av innsendte innspill på oppgaven: Samles i egen kommunegruppe og dele «innhøstingen». Hva av dette kan vi nyttiggjøre oss i egen kommune framover? Kommune Modum Innspill Årsturnus. Tokke:

Detaljer

SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt

SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt 2014 Sluttrapport for prosjektet " Lange vakter i turnus ved Steinkjer sykehjem " i Steinkjer kommune. Innhold Forord... 2 1. Bakgrunn for prosjektet... 3 2. Mål med prosjektet...

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Kontaktperson Tlf, e-post Navn på prosjektet /prosjektene Bakgrunnsinformasjon Prosjektleder Lisbeth bakken

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5681 Klassering: 416 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen VIKARRESSURSER I AVDELING FOR OMSORG Rådmannens

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA)

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) FoU Sluttrapport Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) Et FoU-prosjekt finansiert av KS - høsten 2003 til høsten 2005 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ERFARINGER

Detaljer

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport 2016 Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport Turid Lohne Velund Røyken kommune 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Utfordringer... 3 2.1 Deltid... 4 2.2 Kompetanse... 4 2.3 Lederrollen... 4 2.4 Helgefrekvens...

Detaljer

Årsplanlegging og Årsturnus i et heltidsperspektiv. Formannskapet

Årsplanlegging og Årsturnus i et heltidsperspektiv. Formannskapet Årsplanlegging og Årsturnus i et heltidsperspektiv \ Formannskapet 08.11.17 Bakgrunn I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og NSF erklæringen «Det Store Heltidsvalget». Heltid/deltid tema i Formannskap

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

Modell for kostnader og gevinster ved heltid

Modell for kostnader og gevinster ved heltid Modell for kostnader og gevinster ved heltid Per Schanke Agenda Kaupang Kommunal- og moderniseringsdepartementet Disposisjon Oppdraget Modellen slik den nå ser ut Bruken av modellen Mandatet Modell til

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: TID: 21.02.2007 14:00 STED: KRISTIANSUND RÅDHUS Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 1. Forankring og formål Plan for ansattes rett til medbestemmelse er forankret i Molde Kommunestyre, sak 036/02 og Molde Formannskap, sak 093/02. Planen må også ses i

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet

Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet Kommune: Prosjektnavn: Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Oppdragsgiver: Oppdragstaker Er prosjektet et delprosjekt / del av et større hovedprosjekt/program

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda?

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? Sluttrapport Gravid og i arbeid GIA Resultatmål Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide Sykefraværet

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester..

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. 2 langvakter på 4 uker reduserer deltid med 35% Påvirker dette kvaliteten på tjenestene? Styringkort Visjon: Selvbestemmelse, utvikling og mestring Virksomhetsidè:

Detaljer

SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID. «Vikarpool» Forfatter. Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen

SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID. «Vikarpool» Forfatter. Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen SLUTTRAPPORT UFRIVILLIG DELTID «Vikarpool» Forfatter Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen Forord Dette prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet og har gitt Askim kommune mulighet til

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1 ARBEIDET MED UØNSKET DELTID - SITUASJONSRAPPORT OG ORIENTERING FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG Rådmannens forslag

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Hvordan redusere deltid

Hvordan redusere deltid Hvordan redusere deltid desember 2007 Hvordan redusere deltid? Norske kommuner har høy bevissthet og jobber aktivt for å redusere bruken av små stillinger. Undersøkelse viser at i 94 prosent av kommunene

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.08.2010 Ref. nr.: 10/7473 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Regjeringen Stoltenberg 2 / Stortinget: 75 mill til tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. 47 prosjekter, 92 (82) tiltak ++

Regjeringen Stoltenberg 2 / Stortinget: 75 mill til tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. 47 prosjekter, 92 (82) tiltak ++ Regjeringen Stoltenberg 2 / Stortinget: 75 mill til tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. 47 prosjekter, 92 (82) tiltak ++ Deltakere: Kommuner 35 Fylkeskommune 1 Sykehus 8 Sykehus/kommune

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

UFRIVILLIG DELTID TILTAK I HELSEFORETAKENE ETTER KARTLEGGING

UFRIVILLIG DELTID TILTAK I HELSEFORETAKENE ETTER KARTLEGGING Saksbehandler: Knut Langeland, tlf. 75 51 29 60 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2010/4 UFRIVILLIG DELTID

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer