Tangen, Kristiansand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tangen, Kristiansand"

Transkript

1 Tangen, Kristiansand Lokale vindberegninger Report number: KVT/ALL/2013/R075 Rev.1 Vind Turbulens

2

3 Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNNSDATA FOR 3-D VINDBEREGNINGER METEOROLOGISKE DATA 2.2 VINDHASTIGHET 2.3 VINDRETNING 2.4 VALG AV VINDDATA FOR ANALYSENE PÅ TANGEN 2.5 3D MODELLER AV ARKITEKTUR OG TERRENG 3 RESULTATER KOMFORTKRITERIER 3.2 MODELLKJØRINGER OG MODELLRESULTATER 3.3 MIDDELVIND I 2 M HØYDE 3.4 UTEAREAL FOR SITTEGRUPPER 3.5 INNGANGSPARTIER FOR BYGNINGER 3.6 FOTGJENGEROMRÅDER FOR STÅENDE 3.7 FOTGJENGEROMRÅDER 3.8 FOTGJENGEROMRÅDER FOR GÅENDE TIL OG FRA ARBEID 3.9 VEIER OG PARKERINGSPLASSER 4 AVBØTENDE TILTAK SAMMENDRAG REFERANSER...21 VEDLEGG /46

4 1 Innledning Vindklimaet nær bakken der mennesker til daglig oppholder seg vil påvirkes av bygninger, trær og andre hindringer for luftstrømmene. Generelt vil hindringer nær bakken bremse opp luftstrømmene og redusere vindhastigheten i forhold til mer åpne områder, men bygninger, gateløp og lignende vil også kunne forsterke vinden i enkelte soner. Komfort knyttet til vind vil derfor kunne variere betydelig i et byområde der det er soner i vindskygge og soner med vindforsterkning. Komfort knyttet til vinden vil også kunne oppfattes forskjellig fra person til person. Forslag til hvordan vindkomfort kan tolkes kvantitativt er utarbeidet internasjonalt, og vi har i dette arbeidet benyttet den internasjonale erfaringen til å knytte beregninger av vind til vindkomfort. I et byområde med kompleks arkitektur er det vanskelig å forutsi hvordan vindmønsteret vil være uten å utføre detaljerte tre-dimensjonale (3-D) vindberegninger. Effekter av endringer av bygningsmassen knyttet til utbygginger er det også vanskelig å forutsi uten vindberegninger. Dette er bakgrunnen for at det er foretatt 3-D beregninger av hvordan vindklimaet påvirkes av nybygg på Tangen i Kristiansand kommune. For å kunne utføre 3-D beregninger av vinden har vi benyttet en CFD-modell (Computational fluid dynamics modell). Inngangsdata for vindklimaet til denne modellen er hentet fra Vindkart for Norge. En vurdering av vinddataene fra vindkart for Norge er gjort ved å sammenligne med resultater fra målestasjonene ved Kjevik flyplass og Oksøy Fyr. Det aktuelle reguleringsområdet på Tangen er vist i Figur 1-1. Det er i denne studien gjort beregninger for de to alternativene vist i Figur 1-2. Nybygget er vist som rosa i begge utbygningsalternativene. Det venstre utbygningsalternativet vil betegnes som alternativ A (Alt. A) og det høyre som alternativ B (Alt. B). Alt. A er utbyggingen slik den er hjemlet i gjeldende reguleringsplan, mens Alt. B er reguleringsforslaget til Skanska Norge AS. Det er viktig å være klar over at Kjeller Vindteknikk i dette arbeidet prøver å gi et så riktig bilde som mulig av vindforhold og vindkomfort i reguleringsområdet. Samtidig kan ikke Kjeller Vindteknikk på bakgrunn av vindberegningene gi anbefalinger knyttet til om de foreslåtte reguleringene er akseptable eller ikke akseptable. 3/46

5 Figur 1-1. Foreslått planområde til utbygger. Figur 1-2: Oversikt over foreslåtte alternativer. Det venstre panelet viser Alt. A og det høyre panelet viser Alt. B. 4/46

6 2 Bakgrunnsdata for 3-D vindberegninger 2.1 Meteorologiske data Det er ulike kilder til vinddata i Kristiansandsområdet. For formålet i denne studien har vi vurdert modelldata fra vindkart for Norge (Byrkjedal og Åkervik 2009) og vindmålinger fra Kjevik flyplass og Oksøy Fyr. Vindkart for Norge gir vindforholdene i et 1 km rutenett for Norge for året En fordel med dette kartet er at vindforholdene er tilgjengelige uansett hvor man befinner seg i Norge. Siden vinddataene er hentet fra en modell kan det imidlertid være avvik mellom lokale vindforhold og vinddata fra vindkartet. Tidligere studier har vist at vindkartet gir en god beskrivelse av de lokale variasjonene i vindhastighet og vindretning fra for eksempel en del av Oslo til en annen del av Oslo (se Rieck og Berge, 2010) og for ulike deler av landet (Byrkjedal og Åkervik, 2009). Tidligere erfaringer med modellen viser også at den kan gi noe for høy vindhastighet nær bakken (Rieck og Berge, 2010). I nærheten av Kristiansand er det to vindmålestasjoner, Kjevik som ligger cirka 7 km nordøst og Oksøy som ligger cirka 9 km sør for Tangen. Vi har vurdert vinddataene fra disse to stasjonene opp mot dataene fra Vindkart for Norge for Tangen før vi har klargjort de endelige vinddataene inn i 3-D modellen for utbyggingen på Tangen. Sammenligningen mellom vindkart for Norge og observasjonene er gjort for 2005 siden samtidige data kun er tilgjengelige for dette året. 2.2 Vindhastighet I Tabell 2-1 er årsmiddelvinden for 2005 vist for observasjonene fra Kjevik og Oksøy i 10 m, og fra Kjevik, Oksøy Fyr og Kristiansand Tangen fra Vindkart for Norge. Årsmiddelvinden 10 m over bakken er henholdsvis 17 % og 11 % lavere i observasjonene på Kjevik og Oksøy enn i vindkartet. Sammenligning tyder på at vinden i 10 m trolig er noe overestimert i vindkart for Norge i Kristiansandsområdet, og dette samsvarer med hva vi har erfart fra tidligere studier i Osloområdet. Fra tabellen ser vi også at det er store forskjeller i vindhastighetene over korte avstander. Fra Tangen og ut til Oksøy endrer årsmiddelvinden seg med en faktor på cirka 1,5. Samtidig ser vi at vinden øker raskt med høyden til 60 m. I 60 m høyde over bakken er variasjonene i midlere vindhastigheter mindre mellom de ulike stedene. Tabell 2-1: Midlere vindhastigheter for 2005 basert på observasjoner og vindkartet. Statsjonsnavn Observert (10 m) Vindkartet (10 m) Vindkartet (60 m) Kjevik 3,5 m/s 4,2 m/s 6,7 Oksøy 6,0 m/s 6,7 m/s 8,3 Kristiansand Tangen (Sjøsiden) 4,4 m/s 2.3 Vindretning I Figur 2-1 har vi sammenlignet vindretningsfordelingen fra vindkart for Norge og observasjonene på Kjevik. Hovedvindretningene er fra sørvest og nordøst. Hyppigheten av vinder fra nordøst er større på Kjevik, mens hyppigheten av vinder fra sørvest og vest er litt større i vindkartet. En nærmere studie av dette viser at forskjellene skyldes lave 5/46

7 vindhastigheter på Kjevik (mindre enn 2-3 m/s) der vindretningen er mer tilfeldige. For vindhastigheter over 3-4 m/s er det godt samsvar mellom vindrosene. I Figur 2-2 er tilsvarende retningsdata vist for Oksøy. Vindkartet viser god overensstemmelse for de fleste retningene med unntak av nordlig sektor. Det skyldes først og fremst en feil ved retningsmåleren for Oksøy i perioden til Hvis vi ser bort fra disse dataene gir vindkart for Norge et godt bilde av retningsfordelingen også for Oksøy. Figur 2-1: Vindroser for Kjevik. Venstre panel viser vindrosen som er målt i 2005, mens høyre panel viser vindrosen fra vindkartet. Figur 2-2: Vindroser for Oksøy. Venstre panel viser vindrosen som er målt i 2005, mens høyre panel viser vindrosen fra vindkartet. 6/46

8 2.4 Valg av vinddata for analysene på Tangen Ut fra vår erfaring med vindkart for Norge, samt sammenligninger med observasjonene fra Kjevik og Oksøy konkluderer vi med at vindretningsfordelingen for Tangen kan hentes fra vindkart for Norge. Vindhastighetsfordelingen er også hentet fra vindkart for Norge, men, basert på sammenligningene med Kjevik og Oksøy Fyr, har vi redusert hastigheten med 15 %. Årsmiddelvinden for Tangen blir dermed 3.8 m/s. Punktet fra Vindkart for Norge ligger på sjøsiden av Tangen. Vindrosen for Tangen er vist i Figur 2-3. Vi ser at vindretningene vest, vest-sørvest, vestnordvest og nord-nordøst er de hyppigst forekommende (mer enn 50 % av tiden). Vindretningene øst, øst-sørøst, sør-sørøst og sør forekommer sjeldnest og til sammen snaut 20 % av tiden. De høyeste vindhastighetene finnes for vindretningene vest-sørvest og sør. Middelvind i 10 m høyde Årstid [m/s] Hele året 3,8 Sommer 3,4 Vinter 4,2 Figur 2-3: Vindrose for Tangen og middelvind i de ulike årstidene i 10 m høyde. I vindrosen viser lengden på søylene hyppigheten av vind fra den aktuelle retningen, mens internt i hver søyle viser lengden av de ulike fargene hvor hyppig ulike vindstyrker er D modeller av arkitektur og terreng 3D modeller av arkitektur og terreng er mottatt fra oppdragsgiver. 3D modellene inneholdt alle nødvendig arkitekturdata og terrengdata. For å gjennomføre 3D beregningene er det viktig at både terreng og arkitekturdata har en riktig detaljeringsgrad. Måten beregningene blir gjort på er at 3D modellene av terreng og bygninger blir lagt inn i vindmodellen. Vindmodellen deler området inn i små bokser der de grunnleggende ligningene som beskriver strømningen av luft blir beregnet. For å beskrive små detaljer på bygninger blir det gjort en videre inndeling i små bokser. Derfor vil antallet bokser øke dramatisk med detaljgraden i bygningene, noe som gjør at vindberegningene blir svært regnekrevende. I tillegg vil alle hull i bygninger gjøre at bygningene blir fylt med strømmende luft, og dermed gi feil resultat. Hull i terrengdataene gjør at det går luft "under" bakken, noe som også gir et feilaktig strømningsfelt. For å kunne gjennomføre beregningene ble det nødvendig å forenkle terrengdataene benyttet i modellen. I tillegg ble bygninger utenfor 7/46

9 interesseområdet fjernet fra beregningen, for å oppnå en finere inndeling i området som vil være påvirket av nybygget. 8/46

10 3 Resultater 3.1 Komfortkriterier Vi har benyttet Lawson komforkriterier utviklet ved Universitetet i Bristol, England. Disse kriteriene for vindkomfort er utviklet over mange år og er mye anvendt internasjonalt. Det er viktig å være klar over at graden av komfort under gitte vindforhold vil være subjektiv, ulike personer oppfatter vindkomfort forskjellig. Det finnes ulike definisjoner av vindkomfort og en sammenligning av ulike definisjoner av komfortkriterier er vist i (Janssen, Blocken og van Hooff 2012). I følge Janssen m.fl. representerer Lawsons komfortkriterier forholdsvis strenge krav til vindkomfort. Lawsons komfortkriterier er vist i Tabell 3-1. Vi ser at klassifiseringen gir prosentvis andel av tiden over en viss vindstyrke som antas som akseptabel eller uakseptabel for en gitt aktivitet. Eksempelvis antas det at det er akseptabelt at vindhastigheten er over 3,5 m/s inntil 4 % av tiden (tilsvarende 15 dager av året) for uteareal for sittegrupper, mens det er uakseptabelt at vindhastigheten er over 5,5 m/s mer enn 1 % av tiden (tilsvarende 4 dager av året). I den videre teksten har vi valgt å bruke uttrykket ugunstig i stedet for uakseptabelt siden vindkomfort til en viss grad er subjektivt. Tabell 3-1. Lawson's komfortkriterier Områdetype Uakseptabelt Akseptabelt Uteareal for sittegrupper 1 % > 5,5 m/s 4 % > 3,5 m/s Inngangspartier for bygninger 6 % > 5,5 m/s 4 % > 3,5 m/s Fotgjengerområder for 6 % > 5,5 m/s 6 % > 3,5 m/s Fotgjengerområder å d 4 % > 8,0 m/s 6 % > 5,5 m/s Fotgjengere til og fra arbeid 2 % > 10,5 m/s 2 % > 8,0 m/s Veier og parkeringsplasser 6 % > 10,5 m/s 2 % > 10,5 m/s Beregningene av vindkomfort er utført både for hele året og for sommer- og vinterhalvåret for hvert av komfortkriteriene. For hvert av kriteriene er beregningene vist i rapporten for begge utbyggingsalternativene for hele året og for sommer og vinter. Tilsvarende figurer er vist i appendiks i større format. Figurene i appendiks er nummerert i henhold til figurene i dette kapittelet. 3.2 Modellkjøringer og modellresultater Modellkjøringer er gjort for 12 vindretninger, med 30 steg mellom hver retning. Bygningene er modellert med et beregningsnett med oppløsning på 1 m, mens terrenget har en oppløsning på 2 m. Dette gjør at beregningsmodellen blir bestående av mellom 6 og 7 millioner punkter for hver vindretning. Beregningene er gjort innenfor et område med radius på 400 m fra senter av interesseområdet. Regnetiden for hvert utbygningsalternativ er på mellom 25 og 50 timer. Resultater fra UrbaWind-modellen er tatt ut i 2 m høyde. Dette anses for å være et representativt nivå for å vurdere vindkomfort. Beregningsresultatet fra modellen er vektet med langtidskorrigerte vinddata for Kristiansand og viser derfor de forventede midlere vindforholdene. I de neste avsnittene har vi vist årsmiddelvind og vindkomfort i forhold til komfortklassene i Tabell 3-1. Merk at diskusjonen er gitt for alle komfortklassene i tabellen uavhengig om en komfortklasse er relevant for et område eller ikke. 9/46

11 3.3 Middelvind i 2 m høyde Årsmiddelvind i 2 m for hele området er vist i Figur 3-1 for begge alternativene. Verdiene varierer fra lave årsmiddelvinder (< 1 m/s) i enkelte gaterom og gårdsrom og opp til 3 m/s på de mest utsatte stedene slike som for Christiansholm Båthavn, langs Otra og i enkelte av gaterommene. De mest utsatte gaterommene finnes på østsiden av Otra mellom Otra og Kuholmsveien med årsmiddelvind på over 3 m/s på enkelte steder. Enkelte gaterom sørover på utstikkeren sør for Tangen har også årsmiddelvind på mellom 2,5 m/s og 3,0 m/s. Vi ser også verdier på mellom 2,5 og 3,0 m/s rundt høyhuset i alternativ B tilsvarende de vindnivåene som i dag er i gaterommene på utstikkeren sør for Tangen. Årsmiddelvinden rundt høyhuset er lavere enn de verdiene vi i dag finner på østsiden av Otra. Som Figur 3-1 viser er det er litt lavere vindnivå i havnebassenget for Alt. B sammenlignet med Alt. A. Dette skyldes le effekter for nordøstlige vinder fra høyhuset. Årsmiddelvinden gir imidlertid begrenset informasjon om vindkomforten, da de viktigste målene på komfort er hvor ofte vinden er sterkere enn visse hastigheter samtidig som personer befinner seg i det aktuelle området. Det er også viktig å merke seg at middelvinden og hyppighet av ulike vindstyrker varier i løpet av året. Eksempelvis vil det være lavere vind om sommeren enn om vinteren. Med dette utgangspunktet er komfortkriteriene gitt for hele året, sommeren og vinteren i de etterfølgende delkapitlene. 10/46

12 Figur 3-1: Middelvind i 2 m høyde for hele året. Øvre panel viser Alt A, mens nedre panel viser Alt B. 3.4 Uteareal for sittegrupper Kartene i Figur 3-2 viser prosentvis andel av vindhastighet over 3,5 m/s i området rundt nybygget på Tangen for henholdsvis hele året, sommerhalvåret og vinterhalvåret. I henhold til 11/46

13 Tabell 3-1 er det akseptabelt med vindhastighet over 3,5 m/s inntil 4 % av tiden, tilsvarende 15 dager av året. For sittegrupper vil de lilla partiene vurderes som akseptable, de andre fargene ansees som ugunstige (se Figur 3-2). I tillegg er områder hvor vind over 5,5 m/s inntreffer mer enn 1 % av tiden, tilsvarende 4 dager i året som ugunstige (se Figur 3-3). For sittegrupper vil da de lilla feltene være ansett som akseptable. Som man ser fra Figur 3-2 og Figur 3-3 vil større deler av arealet rundt den planlagte høyblokken i Alt. B bli ugunstig med hensyn til sittegrupper sammenliknet med utbygningen i Alt. A for hele året (Figur 3-2 A og B). Samtidig ser vi at vindklimaet i gateløpet ut mot Otra nordøst for høyhuset får et mer gunstig vindklima i Alt. B. Forskjellene skyldes at de ulike konstruksjonene i Alt. A og Alt. B skjermer og kanaliserer vinden ulikt. Vi finner de samme trekkene for sommerhalvåret og vinterhalvåret, samtidig som vi ser at områdene som blir ugunstige blir mindre i sommerhalvåret noe som sammenfaller med den perioden det er naturlig med aktiviteter i utearealer for sittegrupper. 12/46

14 A B Vinterhalvår Sommerhalvår År C D E F Figur 3-2: Hyppighet av vindhastighet over 3,5 m/s. Venstre panel viser Alt. A og høyre panel viser Alt. B. Områder med hyppighet mindre enn 4 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i grønt, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i gult og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 13/46

15 A B Vinterhalvår Sommerhalvår År C D E F Figur 3-3: Hyppighet av vindhastighet over 5,5 m/s. Venstre panel viser Alt. A og høyre panel viser Alt. B. Områder med hyppighet mindre enn 1 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 1 % og 2 % er gitt i blått, hyppighet mellom 2 % og 3 % er gitt i mørkegrønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % er gitt i lysegrønt, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i gult, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i oransje og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 14/46

16 3.5 Inngangspartier for bygninger Vindforholdene for inngangspartier for bygninger ansees som ugunstige hvis vindhastigheten er over 5,5 m/s mer en 6 % av tiden, tilsvarende 22 dager i året. Akseptable forhold er hvis vindhastigheter over 3,5 m/s maksimal inntreffer 4 % av tiden, tilsvarende 15 dager i året. Beskrivelsen av områdene med akseptable forhold følger diskusjonene for utearealer for sittegrupper (se avsnitt 3.4 ovenfor). Hyppigheten av vindhastigheter over 5,5 m/s er vist i Figur 3-3 der de mørkerøde områdene viser hyppighet på mer enn 6 % av tiden. For hele året ser vi noen ugunstige områder først og fremst ut mot havnen (Christiansholm Båthavn) og i enkelte gaterom på østsiden av Otra mellom elven og Kuholmsveien. Vi finner også enkelte ugunstige områder sør for Tangen, rundt det nye høyhuset i Alt. B og enkelte andre steder inn mot kvadraturen. Vi ser at vindforholdene rundt høyhuset i Alt. B er ganske like vindforholdene i krysset Østre Strandgate Kronprinsens Gate. For sommerhalvåret er det ingen ugunstige områder knyttet til verken Alt. A eller B innenfor reguleringsområdet, mens det fortsatt finnes ugunstige områder øst for Otra. I vinterhalvåret er vindhastighetene høyere, og ugunstige områder finnes da rundt høyblokken i Alt. B. I Alt. A ser vi om vinteren et ugunstig område øst for karreen. 3.6 Fotgjengerområder for stående Fotgjengerområder for stående omfatter områder for opphold som for eksempel skolegårder. Vindforholdene for fotgjengerområder for stående ansees som ugunstige hvis vindhastigheten er over 5,5 m/s mer en 6 % av tiden, tilsvarende 22 dager i året. Akseptable forhold er hvis vindhastigheter over 3,5 m/s maksimalt inntreffer 6 % av tiden, tilsvarende 22 dager. Beskrivelsen av områdene med ugunstige vindforhold vil derfor bli den samme som for inngangspartier for bygninger (se avsnitt 3.5 ovenfor). De akseptable områdene (maksimalt 22 dager med vindhastighet over 3,5 m/s) tilsvarer de lilla, grønne og gule områdene i Figur 3-2. Vi ser fra figuren at det er forholdsvis liten forskjell mellom disse områdene og de som er akseptable for uteareal for sittegrupper (lilla farge i samme figur). De ugunstige områdene med hensyn til vindhastighet på 5,5 m/s tilsvarer de mørkerøde feltene i Figur 3-3. Om vinteren er det ugunstig i deler av området rundt høyhuset, mens det i Alt. A, uten høhyhus er mer ugunstig på to av hushjørnene øst for karreen mot Otra. Om sommeren er det liten forskjell mellom de to alternativene. 3.7 Fotgjengerområder Typiske fotgjengerområder vil være gågater, havnepromenader og lignende. I henhold til Tabell 2-1 er komfortkriteriene for fotgjengere mindre restriktive enn komfortkriteriene for gruppene beskrevet i kapittel 3.4, 3.5 og 3.6. Vindforholdene for fotgjengerområder ansees som ugunstige hvis vindhastigheten er over 8,0 m/s mer en 4 % av tiden tilsvarende 15 dager i året. Akseptable forhold er hvis vindhastigheter over 5,5 m/s maksimalt inntreffer 6 % av tiden (22 dager). Fra Figur 3-4 ser vi at vinden er over 8,0 m/s mindre enn 2 % av tiden (mindre enn 7 dager) for nesten hele beregningsområdet (lilla farge). Det er kun de mest utsatte områdene på østsiden av Otra som har ugunstige forhold for fotgjengerområder vintertid (mørkerød farge). Akseptable forhold (maksimalt 22 dager i løpet av et år med vindhastighet over 5,5 m/s) finnes for alle fargene bortsett fra mørkrød i Figur 3-3. Diskusjonen av områdene med ugunstige vindforhold vil derfor bli den samme som for inngangspartier for bygninger (se avsnitt 3.5 ovenfor). 15/46

17 A B Vinterhalvår Sommerhalvår År C D E F Figur 3-4: Hyppighet av vind over 8,0 m/s. Venstre panel viser Alt. A og høyre panel viser Alt. B. Områder med hyppighet mindre enn 2 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 2 % og 3 % er gitt i grønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % er gitt i gult og hyppighet større enn er 4 % i mørkerødt. 16/46

18 3.8 Fotgjengerområder for gående til og fra arbeid For gående til og fra arbeid er komfortkriteriene relatert til vindhastigheter på 8,0 m/s og 10,5 m/s. Vindforholdene for forgjengerområder for gående til og fra arbeid ansees som ugunstige hvis vindhastigheten er over 10,5 m/s mer en 2 % av tiden, tilsvarende 7 dager i året. Akseptable forhold er hvis vindhastigheter over 8,0 m/s er maksimalt 2 % av tiden, tilsvarende 7 dager. Vi finner ingen deler av reguleringsområdet som har vindstyrker på mer enn 10,5 m/s over 7 dager i året og som dermed er ugunstige for fotgjengere til og fra arbeid (se Figur 3-5). Akseptable verdier finnes i hele området med unntak av de mest ugunstige områdene på østsiden av Otra (Figur 3-4). 3.9 Veier og parkeringsplasser Komfortkriteriene for veier og parkeringsplasser er relatert til vindhastighet på 10,5 m/s. Vindforholdene for veier og parkeringsplasser ansees som ugunstige hvis vindhastigheten er over 10,5 m/s mer en 6 % av tiden tilsvarende 22 dager i året. Akseptable forhold er hvis vindhastigheter over 10,5 m/s inntreffer maksimalt 2 % av tiden (7 dager). Fra Figur 3-5 ser vi at alle områder vil være innenfor komfortkriteriene for denne kategorien. 17/46

19 A B Vinterhalvår Sommerhalvår År C D E F Figur 3-5: Hyppighet av vind over 10,5 m/s. Venstre panel viser Alt. A og høyre panel viser Alt. B. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt er i lilla. 18/46

20 4 Avbøtende tiltak Vindberegningene viser noe høyere vind i gaterommene rundt høyhuset i Alt. B sammenlignet med tilsvarende områder i Alt. A. Beregningene viser også en skjerming på nordøst- og østsiden fra høyhuset slik at vindforholdene blir gunstigere i arealene ned mot Otra i Alt. B sammenlignet med Alt. A. Avbøtende tiltak i form av vegetasjon eller vindskjermer rundt høyhuset bør vurderes for Alt. B og da særlig på sørsiden av huset og på det nordvestre hjørnet. For Alt. A bør avbøtende tiltak vurderes for å skjerme sørvestre hjørne av blokken i mellom enden av Tangen og grøntarealene ned mot Otra. For Alt. A vil avbøtende tiltak for grøntarealene ned mot Otra også være mer aktuelle enn for Alt. B. Hjørnet Elvegata Østre Standgate har også ugunstig vindklima for utearealer for sittegrupper. Vegetasjon og vindskjermer bør vurderes også for dette området. Forskjellen mellom Alt. A og Alt. B er liten i dette området, men arealet av den ugunstige sonen er litt større for Alt. A sammenlignet med Alt. B. 19/46

21 5 Sammendrag Det er i dette arbeidet utført vindberegninger for to alternativer av utbyggingen på Tangen. Det ene alternativet (Alt. A) er utbyggingen slik den er hjemlet i gjeldende reguleringsplan, mens det andre alternativet (Alt. B) er reguleringsforslaget til Skanska Norge AS. Alt. B innholder et høyhus og en viktig del av denne vindanalysen har vært å vurdere effektene av høyhuset på vindforholdene innenfor planområdet. For å kunne vurdere vindberegningene opp mot vindkomfort har vi benyttet Lawsons komfortkriterier i arbeidet. Inngangsdata til vindberegningene er 3-D modeller av arkitekturen i planområdet og områdene rundt, terrengdata, samt vinddata fra Vindkart for Norge. Vindataene fra vindkart for Norge er sammenholdt med vindmålinger fra Oksøy og Kjevik og vindhastigheten er justert på bakgrunn av dette for best mulig å stemme overens med observasjonene. Vindberegningene er tatt ut for 2 m høyde over bakken. Beregningene viser at vindkomforten rundt høyhuset i 2 m forventes å bli sammenlignbar med den vindkomforten vi i dag eksempelvis finner i gaterom sørover på utstikkeren fra Tangen og ved krysset Østre Strandgate Kronprinsens Gate. De mest ugunstige vindforholdene innenfor beregningsområdet finner vi på Østsiden av Otra i bebyggelsen mellom Kuholmsveien og Otra. Vindforholdene her er uavhengig av Alt. A og B. Beregningene viser videre at Alt. B gir ugunstige forhold for utearealer for sittegrupper, inngangspartier for bygninger og fotgjengerområder for stående i området nær høyhuset. Avbøtende tiltak bør derfor vurderes. Samtidig ser vi at områdene øst og nordøst for høyhuset har en gunstigere vindkomfort i Alt. B sammenlignet med Alt. A. Dette gjelder særlig for utearealer for sittegrupper, men også for inngangspartier for bygninger og fotgjengerområder for stående på hushjørnene øst for karreen i forlengelsen av gateløpet til Tangen ut mot Otra. Avbøtende tiltak bør også vurderes for Alt. A i disse områdene. Alt. B viser også litt lavere vind enn Alt. A i havneområdet ved Christiansholm Båthavn noe som skyldes le effekter av høyhuset for nordøstlige vinder. I forhold til de øvrige vindkomfortkriteriene for fotgjengerområder (slik som gågater, havnepromenader og lignende), fotgjengere til og fra arbeid og veier og parkeringsplasser finner vi at vindkomforten er akseptabel for både Alt. A og Alt. B innenfor planområdet. 20/46

22 6 Referanser Byrkjedal, Ø., og E Åkervik. «Vindkart for Norge.» 9/2009: NVE, Janssen, W. D., B. Blocken, og T. van Hooff. «Pedestrian wind comfort around buildings: comparison of wind comfort criteria based on whole-flow field data for a complex case study.» Build. Environ. 53., Rieck N, Berge E. «"Bjørvika Reguleringsforslag for Munch Deichman området".» /46

23 Vedlegg Vedlegg består av stort format av komfortkriteriene vist i Figur 3-2 A-F, Figur 3-3 A-F, Figur 3-4 A-F, Figur 3-5 A-F og Figur 3-6 A-F. 22/46

24 Figur V-1. Hyppighet av vind over 3,5 m/s for Alt. A for helårsperioden. Tilsvarer Figur 3-2 A. Områder med hyppighet mindre enn 4 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i grønt, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i gult og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 23/46

25 Figur V-2. Hyppighet av vind over 3,5 m/s for Alt. B for helårsperioden. Tilsvarer Figur 3-2 B. Områder med hyppighet mindre enn 4 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i grønt, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i gult og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 24/46

26 Figur V-3. Hyppighet av vind over 3,5 m/s for Alt. A for sommerperioden. Tilsvarer Figur 3-2 C. Områder med hyppighet mindre enn 4 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i grønt, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i gult og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 25/46

27 Figur V-4. Hyppighet av vind over 3,5 m/s for Alt. B for sommerperioden. Tilsvarer Figur 3-2 D. Områder med hyppighet mindre enn 4 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i grønt, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i gult og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 26/46

28 Figur V-5. Hyppighet av vind over 3,5 m/s for Alt. A for vinterperioden. Tilsvarer Figur 3-2 E. Områder med hyppighet mindre enn 4 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i grønt, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i gult og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 27/46

29 Figur V-6. Hyppighet av vind over 3,5 m/s for Alt. B for vinterperioden. Tilsvarer Figur 3-2 F. Områder med hyppighet mindre enn 4 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i grønt, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i gult og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 28/46

30 Figur V-7. Hyppighet av vind over 5,5 m/s for Alt. A for helårsperioden. Tilsvarer Figur 3-3 A. Områder med hyppighet mindre enn 1 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 1 % og 2 % er gitt i blått, hyppighet mellom 2 % og 3 % er gitt i mørkegrønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % er gitt i lysegrønt, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i gult, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i oransje og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 29/46

31 Figur V-8. Hyppighet av vind over 5,5 m/s for Alt. B for helårsperioden. Tilsvarer Figur 3-3 B. Områder med hyppighet mindre enn 1 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 1 % og 2 % er gitt i blått, hyppighet mellom 2 % og 3 % er gitt i mørkegrønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % er gitt i lysegrønt, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i gult, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i oransje og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 30/46

32 Figur V-9. Hyppighet av vind over 5,5 m/s for Alt. A for sommerperioden. Tilsvarer Figur 3-3 C. Områder med hyppighet mindre enn 1 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 1 % og 2 % er gitt i blått, hyppighet mellom 2 % og 3 % er gitt i mørkegrønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % er gitt i lysegrønt, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i gult, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i oransje og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 31/46

33 Figur V-10. Hyppighet av vind over 5,5 m/s for Alt. B for sommerperioden. Tilsvarer Figur 3-3 D. Områder med hyppighet mindre enn 1 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 1 % og 2 % er gitt i blått, hyppighet mellom 2 % og 3 % er gitt i mørkegrønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % er gitt i lysegrønt, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i gult, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i oransje og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 32/46

34 Figur V-11. Hyppighet av vind over 5,5 m/s for Alt. A for vinterperioden. Tilsvarer Figur 3-3 E. Områder med hyppighet mindre enn 1 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 1 % og 2 % er gitt i blått, hyppighet mellom 2 % og 3 % er gitt i mørkegrønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % er gitt i lysegrønt, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i gult, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i oransje og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 33/46

35 Figur V-12. Hyppighet av vind over 5,5 m/s for Alt. B for vinterperioden. Tilsvarer Figur 3-3 F. Områder med hyppighet mindre enn 1 % er gitt i lilla, hyppighet mellom 1 % og 2 % er gitt i blått, hyppighet mellom 2 % og 3 % er gitt i mørkegrønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % er gitt i lysegrønt, hyppighet mellom 4 % og 5 % er gitt i gult, hyppighet mellom 5 % og 6 % er gitt i oransje og hyppighet større enn 6 % er gitt i mørkerødt. 34/46

36 Figur V-13. Hyppighet av vind over 8,0 m/s for Alt. A for helårsperioden. Tilsvarer Figur 3-4 A. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla, hyppighet mellom 2 % og 3 % gitt i grønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % gitt i gult og hyppighet større enn 4 % i mørkerødt. 35/46

37 Figur V-14. Hyppighet av vind over 8,0 m/s for Alt. B for helårsperioden. Tilsvarer Figur 3-4 B. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla, hyppighet mellom 2 % og 3 % gitt i grønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % gitt i gult og hyppighet større enn 4 % i mørkerødt. 36/46

38 Figur V-15. Hyppighet av vind over 8,0 m/s for Alt. A for sommerperioden. Tilsvarer Figur 3-4 C. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla, hyppighet mellom 2 % og 3 % gitt i grønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % gitt i gult og hyppighet større enn 4 % i mørkerødt. 37/46

39 Figur V-16. Hyppighet av vind over 8,0 m/s for Alt. B for sommerperioden. Tilsvarer Figur 3-4 D. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla, hyppighet mellom 2 % og 3 % gitt i grønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % gitt i gult og hyppighet større enn 4 % i mørkerødt. 38/46

40 Figur V-17. Hyppighet av vind over 8,0 m/s for Alt. A for vinterperioden. Tilsvarer Figur 3-4 E. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla, hyppighet mellom 2 % og 3 % gitt i grønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % gitt i gult og hyppighet større enn 4 % i mørkerødt. 39/46

41 Figur V-18. Hyppighet av vind over 8,0 m/s for Alt. B for vinterperioden. Tilsvarer Figur 3-4 F Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla, hyppighet mellom 2 % og 3 % gitt i grønt, hyppighet mellom 3 % og 4 % gitt i gult og hyppighet større enn 4 % i mørkerødt. 40/46

42 Figur V-19. Hyppighet av vind over 10,5 m/s for Alt. A for helårsperioden. Tilsvarer Figur 3-5 A. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla. 41/46

43 Figur V-20. Hyppighet av vind over 10,5 m/s for Alt. B for helårsperioden. Tilsvarer Figur 3-5 B. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla. 42/46

44 Figur V-21. Hyppighet av vind over 10,5 m/s for Alt. A for sommerperioden. Tilsvarer Figur 3-5 C. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla. 43/46

45 Figur V-22. Hyppighet av vind over 10,5 m/s for Alt. B for sommerperioden. Tilsvarer Figur 3-5 D. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla. 44/46

46 Figur V-23. Hyppighet av vind over 10,5 m/s for Alt. A for vinterperioden. Tilsvarer Figur 3-5 E. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla. 45/46

47 Figur V-24. Hyppighet av vind over 10,5 m/s for Alt. B for vinterperioden. Tilsvarer Figur 3-5 F. Områder med hyppighet mindre enn 2 % gitt i lilla. 46/46

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning...

1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning... NOTAT Oppdragsgiver: Arkiplan AS Oppdrag: 533636 Moholt 50 50 Reguleringsplan Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMA MOHOLT INNHOLD 1 bakgrunn... 1 2 Metode og klimadata...

Detaljer

Jærveien 5-7, Sandnes

Jærveien 5-7, Sandnes Jærveien 5-7, Sandnes Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: KVT/EB/2014/R043 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skei-Sandved, Sandnes

Skei-Sandved, Sandnes Notat Skei-Sandved, Sandnes Vindforhold og vindkomfort Erik Berge Versjon 1 20.05.2016 På oppdrag fra Arkitektkontoret Stav AS er det gjort en vurdering av vindforhold og vindkomfort for utbyggingen av

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 RESULTATER FRA BEREGNINGENE LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3 OG N Midlere vindhastighet innenfor planområdet NOTAT INNHOLD

1 BAKGRUNN 2 RESULTATER FRA BEREGNINGENE LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3 OG N Midlere vindhastighet innenfor planområdet NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS Oppdrag: 607717-01 Grilstad Marina Klimavurdering Dato: 31.05.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Nina A Rieck LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3

Detaljer

1 Bakgrunn... 1. 2 Metode og prosess... 1. 3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak... 3. 4 Analysen viser følgende:... 8

1 Bakgrunn... 1. 2 Metode og prosess... 1. 3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak... 3. 4 Analysen viser følgende:... 8 NOTAT Oppdragsgiver: Hillevågsveien 24 AS Oppdrag: 531548 Hillevågsveien 24 Dato: 2013-11-28 Skrevet av: Arild Byrkjedal Kvalitetskontroll: Helene Lustrup ROS ANALYSE HILLEVÅGSVEIEN 24 INNHOLD 1 Bakgrunn...

Detaljer

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN 353 I ULLENSAKER, SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN 1.

Detaljer

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 607542-01 Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: 22.06.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: Skriv inn LOKALKLIMAVURDERING ÅSGARD, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD

Detaljer

Prinsens vei, Sandnes

Prinsens vei, Sandnes Notat Prinsens vei, Sandnes Endringer i vindforhold og vindkomfort for naboarealer. Erik Berge Versjon 1 18.1.015 På oppdrag fra Dimensjon Rådgivning er det gjort en tilleggsvurdering av vindforhold og

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

Lokalklimaanalyse på Torget

Lokalklimaanalyse på Torget NOTAT Asplan Viak Lokalklimaanalyse på Torget 2011-2012 Nina Rieck 02.03.2012 Asplan Viak AS - Tempev eien 22 - Postboks 6723-7490 Trondheim - Tlf 73949797 - Faks 73949790 asplanv iak.no NOTAT LOKALKLIMAANALYSE

Detaljer

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ Beregnet til Sjøgata Utvikling Bodø AS Dokument type Vindanalyse Dato August 2015 VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ SJØGATA 29-31, BODØ Revisjon 000 Dato 2014/08/21 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Lokalklima, Vindholmen, Arendal.

Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Beregninger av lokale vindforhold og vindkomfort 07.06.2017 Versjon 1 1 Tittel Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Oppdragsgiver Arendal Fossekompani ASA Oppdragsgivers kontaktperson

Detaljer

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen 05.10.2016 Husbanken/Hageselskapet 22.09.2016 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Innhold - Hva er lokalklima og hvorfor er lokalklimahensyn viktig? - Hvor

Detaljer

Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on

Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on 11.04.2016 Versjon 2 VINDBEREGNINGER FOR RANDABERG STADION 1 Tittel Vindberegninger for Randaberg fotballstadion Oppdragsgiver Asplan Viak

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport

KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport November 2013 Oppdragsgiver Norconsult AS Kilehagen 12 1430 Ås Telefon 91764199 E-mail firmapost@klimaplan.com Internett www.klimaplan.com Foretaksnr.

Detaljer

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Lilleby Eiendom AS. Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F

Lilleby Eiendom AS. Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F Utgave: 2 Dato: 06.04.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Arne Hosøy Oppdrag: 607940-01 Lokalklimaanalyse, Lindås kommune Dato: 12.05.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMAVURDERING HOSØY, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD Forord... 1 Lokalisering

Detaljer

LOKALKLIMA DELUTREDNING

LOKALKLIMA DELUTREDNING NYTT REGJERINGSKVARTAL LOKALKLIMA DELUTREDNING STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 24. juni 2016 RAPPORT STATLIG REGULERINGSPLAN FOR NYTT REGJERINGSKVARTAL DELUTREDNING LOKALKLIMA 24. JUNI

Detaljer

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft Oppdragsgiver Interconsult ASA Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38

Detaljer

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø Hent AS Oppdragsnr.: 5172866 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2017-05-18 Oppdragsgiver: Hent AS Oppdragsgivers kontaktperson: Geir Saltvik Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Oppdragsleder:

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Jåsund AS Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Oppdragsnr.: 5152111 Dokumentnr.: 1 Versjon: 02 2017-05-11 Oppdragsgiver: Jåsund AS Oppdragsgivers kontaktperson: Svein-Erik Kvame Rådgiver:

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Ard arealplan AS Vurdering av vindforhold Valderhaugane, Fjell kommune Oppdragsnr.: 5161555 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-04-19 Oppdragsgiver: Ard arealplan AS Oppdragsgivers kontaktperson: Ann-Helen

Detaljer

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune MET report no. 01/2017 ISSN 2387-4201 Climate Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune Harold Mc Innes, Jostein Mamen, Knut Helge Midtbø Title: Meteorologisk vurdering av planlagt

Detaljer

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Agenda Metoder for vindressurskartlegging Verifikasjon av metodene Nytteverdi av vind- og isingskart Eksempler for

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES

VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES OPPDRAGSRAPPORT VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES 05.10.16 Luca Oggiano PhD. og Sjo Fasting AS er engasjert av Brynelunden AS for å utføre en analyse av lokale vindforhold rundt detaljreguleringsforslag

Detaljer

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Klimaanlyse Rypefjord marina Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post: origo@origo.as Innledning Origo Arkitektgruppe

Detaljer

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området.

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området. Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Sølvknuten AS 524774 Sildetomta Kongsberg [Revisjonsdato] Gunvor Huseby LOKALKLIMAVURDERING SILDETOMTA INNHOLD 1 Bakgrunn... 1 2 Lokalklimatiske

Detaljer

1 Sammendrag Innledning... 3

1 Sammendrag Innledning... 3 Notat Høvik senterområde Overordnet lokalklima- og overvannsanalyse Erik Berge Versjon 1 30.11.2015 Dette notatet presenterer en overordnet lokalklima- og overvannsanalyse for Høvik senterområde. Det er

Detaljer

Skårer, Lørenskog. Lokalklimaanalyse for Skårer syd. Report number: KVT/EB/2013/R017. Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind

Skårer, Lørenskog. Lokalklimaanalyse for Skårer syd. Report number: KVT/EB/2013/R017. Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Skårer, Lørenskog Lokalklimaanalyse for Skårer syd Report number: KVT/EB/2013/R017 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03.

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03. Rapport 116-13 Dato: 10.03.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Organisasjonsnr. : 994 941 372 Tittel Analyse av lokale vindforhold

Detaljer

Lehmkuhlboden RAPPORT. Lehmkuhlstranden AS. Vindkomfortstudie RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Lehmkuhlboden RAPPORT. Lehmkuhlstranden AS. Vindkomfortstudie RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lehmkuhlboden OPPDRAGSGIVER Lehmkuhlstranden AS EMNE DATO / REVISJON: 11. januar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 615970-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, 30.09.14, rev.08.12.14 REDEGJØRELSE FOR TEMA: SOL/SKYGGE Lørenskog Vinterpark konsekvenser for sol/skygge Planområdet

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast Sjonfjellet vindkraftverk Nesna og Rana kommune, Nordland Fagutredning skyggekast A/S Salten Kartdata Mars 2013 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 3 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3 3.1 Lokalisering 3 3.2 Området

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Bergen kommune Etat for plan og geodata Vurdering av vindforhold Kristiansholm, Rosegrenden og Sandvikstorget Områdereguleringsplan Oppdragsnr.: 5124522 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-03-07 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R

K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R Metoder Prosjekteksempler 04.11.2014 Husbanken/Hageselskapet 30.10.2014 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Hensikt Hva innebærer lokalklimahensyn og hvorfor er

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 17

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 17 Side: 1 av 17 Til: Fra: Ane Eikehaugen, Sandnes kommune Bård Venås, Norconsult AS Dato: 29. juli 2007 VINDANALYSER FOR SANDNES IDRETTSPARK SAMMENDRAG: Vindanalyser er utført for Sandnes idrettspark for

Detaljer

WSB technology as. Klimaanalyse for utbyggingsprosjekt på Kræmer Brygge i Tromsø. Barlindhaug Consult AS Postboks 6154 9291 Tromsø

WSB technology as. Klimaanalyse for utbyggingsprosjekt på Kræmer Brygge i Tromsø. Barlindhaug Consult AS Postboks 6154 9291 Tromsø WSB technology as Rapport 5-8 Rev Wind, Snow and Building Technology AS Adresse: Postboks 77, 859 Narvik Telefon: 76 96 6 57 / 9 6 Telefaks: 76 96 68 5 E-mail: pas@hin.no; tw@hin.no Tittel Klimaanalyse

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Jåsund Utviklingsselskap AS Vurdering av vindforhold Jåsund felt K1 - K5 Op p dragsnr.: 5144355 Dokumentnr.: 2 Versjon: 01 2015-02 - 12 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder:

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner RAPPORT Haugstenåsen UTKAST III Kunde: Fredrikstad kommune Sammendrag: Det er vurdert nødvendige ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner for å legge til rette for boligbygging på Haugstenåsen.

Detaljer

Av tiltak som er vurdert er det en bruløsning og økt mudring langs kanalen som ser ut til å ha best effekt.

Av tiltak som er vurdert er det en bruløsning og økt mudring langs kanalen som ser ut til å ha best effekt. Til: Fra: Dato: 2014-05-28 CFD undersøkelse av Kjevikveien- Topdalselva SAMMENDRAG Simuleringer og vurderinger er gjort for utfylling i Topdalselva i forbindelse med etablering av veg rundt rullebanen

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Hønedalen Sirdal - skredvurdering

Hønedalen Sirdal - skredvurdering Hønedalen Sirdal - skredvurdering 20081551-1 3. november 2008 Prosjekt Prosjekt: Hønedalen Sirdal - skredvurdering Rapportnummer: 20081551-1 Rapporttittel: Dato: 3. november 2008 Oppdragsgiver Oppdragsgiver:

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT LUFTFORURENSING

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen

Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 9263430; E-post: pas@oetechnology.no Foretaksreg.: NO 994941372 MVA RAPPORT 133-16- 0 Tittel: Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen Oppdragsgiver: Steinan

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø Rapport 120-14 Dato: 08.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging.

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging. Introduksjon I dette notatet vert det gjort ei samanlikning av vindtilhøva i Rieppi og Lavkadalen i Storfjorden kommune (sjå Figur 1). Tidlegare har Kjeller Vindteknikk kome med ei tilråding på plassering

Detaljer

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur:

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: VEDLEGG 15 Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr.

Detaljer

Oslo kommunes støyforskrift [1] legges til grunn, der krav til bygge- og anleggsstøy angis i 18, som gjengitt i tabell 1.

Oslo kommunes støyforskrift [1] legges til grunn, der krav til bygge- og anleggsstøy angis i 18, som gjengitt i tabell 1. NOTAT OPPDRAG Orkla City DOKUMENTKODE 125746-RIA-NOT-007 EMNE Bygge- og anleggsstøy, glidestøp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Skanska Norge OPPDRAGSLEDER Anders Løvstad KONTAKTPERSON Ketil Heggheim

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 9263430; E-post: pas@oetechnology.no Foretaksreg.: NO 994941372 MVA RAPPORT 139-17-0 Tittel: Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø Oppdragsgiver:

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE.

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. Side: 1 av 7 Til: Fra: Per Moen Katrine Bakke Dato: 28. januar 2010 LUFTFORURENSNING FRA, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. I forbindelse med et reguleringsforslag for et boligområde for ca 30

Detaljer

EVALUERING AV NYTT OPPSETT FOR TURBULENSMODELLEN SIMRA

EVALUERING AV NYTT OPPSETT FOR TURBULENSMODELLEN SIMRA no. 15/2012 EVALUERING AV NYTT OPPSETT FOR TURBULENSMODELLEN SIMRA Knut Helge Midtbø 1 report Tittel EVALUERING AV NYTT OPPSETT FOR TURBULENSMODELLEN SIMRA Date 02.10.2012 Section Klima Author(s) Knut

Detaljer

Vindkart for Nordland. Rapportnummer: KVT/EB/2007/023

Vindkart for Nordland. Rapportnummer: KVT/EB/2007/023 Vindkart for Nordland Rapportnummer: KVT/EB/27/23 Innhold 1 INNLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AV MODELLER OG INNGANGSDATA...4 2.1 WRF 4 2.2 MIKROSKALAMODELLEN WASP 6 2.3 RIX-VERDIER 6 3 KLIMATOLOGISK JUSTERING

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 28 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) I forhold til desember i fjor hadde

Detaljer

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 462251 Kunde: Franzefoss AS Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Sammendrag: Sweco AS har på oppdrag fra Franzefoss

Detaljer

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser.

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser. Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 526793 Støyberegning Fegrihøgda Del: Dato: 2011-03-17 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYBEREGNING FEGRIHØGDA INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter Rapport 117-13 Rev 1 Dato: 26.09.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksreg. : NO 994 941 372 MVA Tittel: Lokalklimaanalyse

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING Side: 2 av 14 1. INNLEDNING Norconsult AS er engasjert for å foreta en støyvurdering foreksisterende bebyggelse som følge ombygging av Flyplassvegen i Bergen kommune i forbindelse med reguleringsarbeid.

Detaljer

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 1/2014 Climate Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Utsikt fra helikopter ved mast 128/129

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10793500-0-R01 Dato : 26.10.2015 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 2 B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Terra Eiendomsutvikling

Detaljer

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind 10 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 10/2009 Analyser

Detaljer

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Dato : 16.03.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Årossanden AS v/ Erik Langeland Utført av: Kontrollert av: Katrine Arnesen

Detaljer