Lokalklimaanalyse på Torget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalklimaanalyse på Torget"

Transkript

1 NOTAT Asplan Viak Lokalklimaanalyse på Torget Nina Rieck Asplan Viak AS - Tempev eien 22 - Postboks Trondheim - Tlf Faks asplanv iak.no

2 NOTAT LOKALKLIMAANALYSE PÅ TORGET INNLEDNING I forbindelse med planer for utvikling av Torget i Trondheim er det gjennomført en lokalklimaanalyse på oppdrag for Trondheim kommune ved idrett, park og friluftsliv. Torget skal bygges om og stedet utnyttes på best mulig måte for de ulike aktiviteter og hendelser som finner sted i byens mest sentrale punkt. I denne henseende er det viktig å ta hensyn til de lokalklimatiske forholdene for å utforme et best mulig sted å oppholde seg for alle. Lokalklimavurderingen redegjør for de lokalklimatiske forholdene i denne delen av sentrum, hvordan lokalklimaet eventuelt kan bli endret og påvirke planområdet og hva som bør tas hensyn til i den videre planleggingen. Analysen gir anbefalinger til hvilke områder som er egnet til opphold ut fra lokalklimatiske hensyn. Det er ikke gjennomført meteorologiske målinger i planområdet. Modelldata fra vindkart for Norge og fra Voll meteorologiske stasjon er benyttet for å beskrive vind-, temperatur-, sol- og nedbørsforhold. Analysen er gjennomført i samarbeid med Kjeller Vindteknikk ved Øyvind Byrkjedal og Asplan Viak ved Nina Rieck. LOKALKLIMA Metode og datagrunnlag er beskrevet i Notat fra Kjeller Vindteknikk av 28.09, vedlegg 1. I urbane strøk påvirkes de lokalklimatiske forholdene på ulike måte. Vindens strømningsmønster påvirkes og styres i gatenettet, og kan på denne måten dreies i forhold til høyere oppe i atmosfæren. Høyhus vil hente ned og forsterke vinden i områdene omkring bygningen. Det er imidlertid ingen høyhus på Torget som vil gi en slik virkning. Temperatur og fuktighetsforhold vil også bli modifisert ved store areal med harde og tette overflater (asfalt, brostein, etc). Lokalklimaanalyse på Torget 1

3 NOTAT Vindretning. Vinddataene forteller at det gjennom hele året er fremherskende vind fra sør og sør-sørvest som kommer inn dalen fra Heimdal og inn mot sentrum. I sommermånedene fra mai til august er det imidlertid største hyppighet av vind fra nordvest som dreier rundt Byneset og inn mot sentrum. Vind fra denne retningen er også den sterkeste. Vindstyrke. Gjennomsnittlig vindstyrke er ved vind fra sørlig sektor mellom 0 og 10 m/s, det vil si fra stille til frisk bris. I det meste av tiden er vindhastigheten mellom 0 og 5 m/s, det vil si stille til lett bris. Fra nordlig sektor kan vindstyrken komme opp i 10 til 15 m/s, det vil si frisk bris til stiv kuling, men dette forkommer sjelden og om vinteren. Det meste av tiden er vindstyrken mellom 1 og 5 m/s men intervallet mellom 5 til 10 m/s forekommer også. Vindhastigheten bør relateres til komfortkriterier for dem som oppholder seg ute. Vi har benyttet Lawsons komfortkriterier utviklet ved Universitetet i Bristol i England over en 30 års periode. Det er viktig å være klar over at en slik klassifisering til en viss grad vil være subjektiv og at komfort knyttet til vind kan oppfattes forskjellig fra person til person. Lawsons kriterier viser at i fotgjengerområder bør vindstyrken være under 5,5 m/s. For inngangspartier til bygninger og utearealer for sittegrupper bør styrken være under 3,5 m/s. Sammenstiller vi disse tallene med vindroser fra modellen, vil vi se at vindforholdene for det meste er akseptable på Torget. Vindstyrken som hyppigst forekommer er under 5 m/s gjennom hele året. Lokalklimaanalyse på Torget 2

4 NOTAT Vindroser for 4 sesonger; mars, april, mai øverst til venstre, juni, juli, august øverst til høyre, september, oktober, november nederst til venstre og desember, januar, februar nederst til høyre. Temperatur. Temperaturforholdene varierer med vindretningen. I sommerhalvåret er temperaturen gjerne høyere med vind fra østlig og sørlig sektor. Vind fra sørvest og nordvest vil oftere ha sammenheng med lavere temperaturer i sommerhalvåret. Vindroser som illustrerer temperaturfordelingen i hver vindsektor. Venstre figur er for månedene desember, januar, februar. Høyre figur er for månedene juni, juli, august. Blå farge illustrerer temperatur lavere enn 0 grader. Lokalklimaanalyse på Torget 3

5 NOTAT Nedbør. Målinger fra Voll stasjon viser at månedene februar-mai har minst nedbør mens månedene juli-oktober har betydelig mer nedbør. I juli og august når vind kommer fra nordvest og nordøst er det også lite nedbør, mens det ved vind fra sørvest-vest er målt mer nedbør. Soltimer. Den nærmeste meteorologiske stasjon hvor data for soltimer er tilgjengelig er Værnes. Det kan være lokale forskjeller mellom Værnes og Trondheim. For juni til august er det vist mest overskyet vær (mindre enn 2 soltimer i døgnet) ved vindretning fra vestsørvestvestnordvest. SOL OG SKYGGE Sol/skygge-studier er vist i vedlegg 2 i tillegg til utvalgte tidspunkt satt inn i teksten under. Situasjonen er beskrevet for februar, mars, mai, juni, august og september. I februar er det lite direkte sol på Torget. 2.feb kl.1300 I mars er det om morgenen slagskygge på deler av nordøstlige og sørvestlig kvadrant og full skygge på den sørøstlige. Mellom og er det full sol på alle kvadranter bortsett fra den sørvestlige. 21.mars kl mars kl Lokalklimaanalyse på Torget 4

6 NOTAT I mai er det gode solforhold på hele Torget fra morgen til kveld, kl Det er noe slagskygge på deler av sørvestlige kvadrant. 01.mai kl mai kl For juni er det også gode solforhold for hele Torget, men utover ettermiddagen faller slagskyggene på sørvestre og nordvestre kvadrant. 21.juni kl juni kl I august er situasjonen som for juni men slagskyggene er noe lengre. 01.aug kl aug kl.1900 Lokalklimaanalyse på Torget 5

7 NOTAT I september faller det slagskygger på deler av nordøstlige, sørøstlige og sørvestlige kvadrant om morgenen. Utover formiddagen er det kun på den sørvestre kvadranten det er slagskygge. Fra kl og utover faller slagskygger på store deler av Torget bort sett fra på nordøstre kvadrant. 21.sept kl sept kl Ut fra sol/skygge-studiene kan det konkluderes med at den nordøstre kvadrant er den mest solfylte gjennom hele året mens den sørvestlige er den mest skyggefulle. ANALYSE AV DE KLIMATISKE PARAMETRENE PÅ TORGET Vinddataene er sammenstilt i to temakart; sommer- og vintersituasjon, vedlegg 3 og 4. Kartet for sommersituasjonen viser at den nordøstlige kvadranten ligger i le og har gode solforhold. Det er også et mindre område i le i den nordvestlige kvadranten. I vinterhalvåret ligger den sørvestlige kvadranten på Torget i le. Det er også et mindre område i den sørøstlige kvadranten som er i le. Fremherskende vinder både fra nordlig og sørlig sektor følger Munkegata. Ved vinder fra sørvest vil det også trekke inn mot Torget fra krysset Kongensgate/Prinsensgate. Vindene vil kunne virke mer i de åpne kjørefeltene i Munkegata enn på fortauene. Gatetrærne vil ha en viktig vinddempende effekt. Fasadene og tiltak på fasadene vil også dempe vinden i denne sonen. Sol- og skyggestudien viser at det er gode solforhold på Torget. Den mest solfylte delen er imidlertid den nordøstre kvadranten. Den sørvestre kvadranten ved Trondheim Torg er den mest skyggefulle. Lokalklimaanalyse på Torget 6

8 NOTAT AVBØTENDE TILTAK Avbøtende tiltak vil kunne forbedre lokalklimaet på Torget. Det vil være summen av mange mindre tiltak som vil gi lesoner lokalt. Det vil først og fremst være vinddempende tiltak som er aktuelt. På grunn av at det vil medføre inngrep i kulturlagene under Torget, er elementer som nye trerekker og paviljonger ikke ønsket. Avbøtende tiltak for å dempe vinden på Torget vil være å bryte ned vindhastigheten ved å plassere lokale skjermingstiltak på tvers av vindretningen. Tiltakene kan skje både på Torget men også i Munkegata og Kongensgate. Eksempler på tiltak kan være trær, hekker, busker, paviljonger, levegger, skulpturelementer, sykkelskur etc. Trær i bymiljø er som regel oppstammete, og vinden vil blåse langs bakken under trekronene. Hekker, felt med busker eller andre elementer kan plasseres i denne sonen for å redusere vindhastigheten. Vegetasjon med flere sjikt vil gi den beste leeffekten. Tiltak knyttet til fasadene i Munkegata som for eksempel utspring og balkonger, vil også medvirke til å dempe vinden. Inntrukne inngangspartier eller baldakin over inngangspartier og over fortau, vil styre vinden bort fra disse sonene og gi le i viktige område der mange mennesker beveger seg. Den nordøstre delen av Torget som i sommerhalvåret har flest vindstille og solfylte perioder, er viktigst å skjerme. Her bør målet være at man kan sitte stille på uterestaurant og benker med så godt lokalklima som mulig. Det er viktig at skjermingstiltakene utformes som en del av planen med en god estetisk utforming. Lokalklimaanalyse på Torget 7

9 Postadresse Besøksadresse Telefon Notat nummer: KVT/ØB/2011/N060 Notattittel: Boks 122, 2027 Kjeller Gunnar Randers vei Vindstatistikk for Trondheim Sentrum Kunde: Asplan Viak Kundens referanse: Nina Rieck Sammendrag: Dato Basert på meso-skala simuleringer er fremherskende vindretninger for Trondheim Sentrum vurdert. De viktigste vindretningene er fra sør og fra nordvest. For vintermånedene finner vi at vind fra sør er mest hyppig, mens vind fra nordvest vil være knyttet til de høyeste vindhastighetene. Om sommeren er vind fra sør mindre hyppig, mens vind fra nordvest opptrer oftere. Også om sommeren er gjerne vind fra nordvest knyttet til høyere vindhastigheter enn vind fra sør. Stasjonen på Voll som er brukt i analyse av nedbør og temperatur har en litt annen retningsfordeling enn Trondheim sentrum ved at den er mer eksponert for vind fra nordøst og samtidig mer skjermet for vind fra nordvest. Fordeling av temperatur på retning viser at sørvest til nordvest om sommeren gjerne er preget av lavere temperatur enn vind fra østlig retning. Nedbør er mest hyppig i tilfellene med vind fra sørvest-vest. Det er også disse vindretningene som oftest har sammenheng med overskyet vær. Forbehold: Selv om det i arbeidet i dette notatet, så langt vi kjenner til, er benyttet oppdaterte analysemetoder, og vi i vårt arbeid forsøker å gi et så godt resultat som mulig, kan Kjeller vindteknikk AS ikke holdes ansvarlig for resultatene i notatet eller for framtidig bruk av det, og heller ikke for eventuelle direkte eller indirekte tap som skyldes eventuelle feil i notatet. Et notat er en forenklet rapport. Notatet har ikke vært igjennom en intern review prosess på samme måte som en rapport Revisjonshistorie Utgave Dato Kommentar Distribusjon vindroser Navn Dato Signatur Utarbeidet av Øyvind Byrkjedal

10 KVT/ØB/2010/N060 Innledning I forbindelse med utarbeidelse av plan for Trondheim Torg vil det være aktuelt å vurdere vindforholdene i byen og ta hensyn til fremherskende vindretninger for å skape lune uteområder. I tillegg vurderes temperatur og nedbør for å finne de dagene hvor det er størst sannsynlighet for at mennesker oppsøker disse uteområdene. Vindstatistikk er tilgjengelig for hele Norge fra meso-skala meteorologisk modell i gridruter med 1km avstand basert på vindkart for Norge (Byrkjedal & Åkervik, 2009). Sammenlignet med meteorologiske stasjoner rundt om i Norge er det funnet at disse modelldata beskriver vindforholdene godt. Særlig er fordelingen av vindretning for de ulike stedene godt beskrevet. For å vurdere vindforholdene for Trondheim Torg er det tatt ut vindstatistikk fra meso-skala modellen for det nærmeste gridpunktet til Trondheim torg basert på 1km x 1km simulering. Data fra denne modellkjøringen er gyldig for året For å vurdere eventuelle avvik i 2005 i forhold til et normalår er også vindstatistikk for det nærmeste gridpunktet fra en modellkjøring med 5km x 5km horisontal oppløsning tatt ut. Denne dataserien dekker årene og er derfor mer representativ for et normalår. Modellen beskriver terrengeffekter ned mot den modelloppløsningen som er benyttet i simuleringen. Modellen beskriver derimot ikke effekter på mindre skala slik som mindre topografiske variasjoner eller kanalisering av vind i bygater, påvirkning fra bebyggelse og lignende. For modellen er byen kun representert ved større overflateruhet. Det vil si at byen bidrar til å gi modellen større oppbremsing av vind langs bakken enn for mer åpent terreng. Temperatur, nedbør i tillegg til vindstatistikk er også hentet fra meteorologistasjonen på Voll. Fra eklima.no er det tilgjengelig data for denne stasjonen fra 1997 fram til i dag. Soltimer er tilgjengelig fra Værnes fram til

11 KVT/ØB/2010/N060 Fremherskende vindretninger for Trondheim Torg Figur 1 Vindrose for Trondheim torg for perioden Data kommer fra modellkjøring med 1km oppløsning. Figur 1 viser fremherskende vindretning for Trondheim torg for året Høyest hyppighet finner vi for vind fra sør som kommer inn dalen fra Heimdal og inn mot sentrum. For en del tilfeller er vinden også dreiet mot sør-sørvest. Vi finner også høy hyppighet av vind fra nordvest som kommer inn Trondheimsfjorden. Nordvest er gjerne knyttet til de høyeste vindhastighetene. Figuren viser at det er tydelig en del skjerming av vind fra vest og fra øst. 3

12 KVT/ØB/2010/N060 Figur 2 Vindroser for 4 sesonger, mars-april-mai (oppe til venstre), juni-juli-august (oppe til høyre), septemberoktober-november (nede til venstre), desember-januar-februar (nede til høyre). Data kommer fra 1km simulering og gjelder for året Figur 2 viser sesongvariasjon gjennom Vind fra sør er fremherskende vindretning for alle årstidene, men er særlig tydelig for høst og vintermånedene. I sommermånedene er det størst hyppighet av vind fra nordvest. De sterkeste vindene kommer også gjerne fra nordvest i sommermånedene. Vind fra nordvest er mindre hyppig vinter og høst, men er gjerne preget av høye vindhastigheter når de inntreffer. Figurene som er vist gjelder for året Det kan være noen forskjeller fra det ene året i forhold til lenger statistikk. 10 års serien kan være mer representativ, men er dårligere på å beskrive terrengeffekter som for eksempel skjerming av vind fra ulike retninger. Fordelingen av vind fra 5km modellen (ikke vist) gir også er en del tilfeller med vind fra nordøst. Det er altså vind som kommer innenfra Trondheimsfjorden. Denne vindretningen kan være noe skjermet i Trondheim sentrum, men kan være mer tydelig for områdene øst i byen (Lade og østover). For meteorologistasjonen Voll er vindretning fra nordøst mer hyppig (det gjelder også for WRF data tatt ut for punktet Voll) samtidig som vind fra nordvest er mer skjermet. 4

13 KVT/ØB/2010/N060 Temperaturforhold for Voll Data for temperaturforhold er hentet fra meteorologistasjonen Voll. Fra 6 timers-data for stasjonen har vi beregnet daglige maksimums-, middel- og minimumstemperaturer. For hver måned er det beregnet middelverdien av disse temperaturene. Den årlige temperaturvariasjonen er vist i Figur 3. Figur 3 Månedsmiddel av temperatur for stasjonen på Voll. Stiplede linjer viser middel av daglige maximums- og minimumstemperatur. Heltrukken linje er middeltemperaturen. Temperaturforholdene vil gjerne variere med vindretning. I sommerhalvåret vil det gjerne være knyttet høyere temperaturer til vind fra østlige og sørlige retninger. For Voll ser vi også at vind fra nordøst har sammenheng med høyere temperaturer. Vind fra sørvest til nordvest vil oftere ha sammenheng med lavere temperatur i sommerhalvåret. Figur 4 illustrerer fordelingen av temperatur i forskjellige vindretninger for sommermånedene og vintermånedene. Tabell 1 viser fordelingen av temperaturklasser fordelt på vindretninger. 5

14 KVT/ØB/2010/N060 Figur 4 Vindroser som illustrerer temperaturfordelingen i hver vindsektor. Venstre figur er for månedene Desember-Januar-Februar, Høyre figur er for juni-juli-august. Blå farge illustrerer temperatur lavere enn 0 grader. Tabell 1 Fordeling av temperatur for ulike vindretninger i månedene juni-juli-august. I antall tilfeller og gitt i % innenfor hver vindretning. 0-5 C 5-10 C C C C C Totalt 1 N % % % % % % NNØ % % % % % % ØNØ % % % % % % Ø % % % % % % ØSØ % % % % % % SSØ % % % % % % S % % % % % % SSV % % % % % % VSV % % % % % % V % % % % % % VNV % % % % % % NNV % % % % % % 333 6

15 KVT/ØB/2010/N060 Nedbørsforhold for Voll Figur 5 Månedlig nedbørsnormal for Voll basert på data for perioden Den månedlige nedbørsfordelingen (normalen) for Voll er gitt i Figur 5 og viser at månedene februar til mai har minst nedbør, mens månedene fra juli til oktober typisk har mer nedbør. For månedene juli-august ser vi at vind fra nordvest-nord-øst gjerne har sammenheng med lite nedbør, mens vind fra sørvest-vest er mer typisk for dager hvor der er observert nedbør ved Voll (Tabell 2). Tabell 2 Fordeling av nedbør for ulike vindretninger for månedene juni-juli-august. Antall tilfeller og gitt i % innenfor hver vindretning. 0 mm 0-2 mm 2-5 mm 5-20mm > 20mm Totalt 1 N % % 5 4 % 4 3 % 0 0 % NNØ % % 10 4 % 8 3 % 1 0 % ØNØ % % 13 8 % 1 1 % 0 0 % Ø % % 9 8 % 6 6 % 1 1 % ØSØ % % 5 7 % % 1 1 % 73 6 SSØ % % 0 0 % 1 2 % 2 3 % 65 7 S % % 5 3 % 12 7 % 0 0 % SSV % % % 16 6 % 2 1 % VSV % % % % 0 0 % V % % 15 9 % 13 8 % 2 1 % VNV % % 13 6 % 8 4 % 3 1 % NNV % % 6 6 % 3 3 % 0 0 % 108 7

16 KVT/ØB/2010/N060 Soltimer Observasjoner av soltimer er ikke tilgjengelig fra Voll stasjon. De nærmeste stasjonene hvor soltimer er registrert er Værnes fram til Det kan være en del lokale forskjeller mellom Værnes og Trondheim sentrum. Fordelingen av antall soltimer på vindretning for juli-juniaugust er gitt i Tabell 3 og viser størst hyppighet av overskyet vær (mindre enn 2 soltimer i døgnet) ved vindretning fra VSV-VNV. Tabell 3 Fordeling av soltimer for ulike vindretninger for månedene juni-juli-august. Antall tilfeller og gitt i % innenfor hver vindretning. 0-2 timer 2-6 timer 6-12 timer > 12 timer Totalt 1 N % % % % NNØ % % % % ØNØ % % % % Ø % % % % 97 5 ØSØ % % % 5 9 % 55 6 SSØ % % % % 49 7 S % % % % SSV % % % % VSV % % % 14 5 % V % % % 16 8 % VNV % % % % NNV % % % % 184 8

17 Vedlegg 2 02.feb kl feb kl mars kl mars kl mars kl mars kl mai kl mai kl mai kl mai kl juni kl juni kl juni kl juni kl aug kl aug kl aug kl aug kl sept kl sept kl sept kl sept kl. 1900

18 Vedlegg 3 Vindutsatt sone Ekstra vindutsatt sone Lesone Fremherskende vind Trekk Torget i Trondheim Lokalklima Sommersituasjon mai-august N

19 Vedlegg 4 Vindutsatt sone Ekstra vindutsatt sone Lesone Fremherskende vind Trekk Torget i Trondheim Lokalklima Vinter, sept-april N

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 607542-01 Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: 22.06.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: Skriv inn LOKALKLIMAVURDERING ÅSGARD, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN 353 I ULLENSAKER, SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN 1.

Detaljer

1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning...

1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning... NOTAT Oppdragsgiver: Arkiplan AS Oppdrag: 533636 Moholt 50 50 Reguleringsplan Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMA MOHOLT INNHOLD 1 bakgrunn... 1 2 Metode og klimadata...

Detaljer

Skei-Sandved, Sandnes

Skei-Sandved, Sandnes Notat Skei-Sandved, Sandnes Vindforhold og vindkomfort Erik Berge Versjon 1 20.05.2016 På oppdrag fra Arkitektkontoret Stav AS er det gjort en vurdering av vindforhold og vindkomfort for utbyggingen av

Detaljer

Jærveien 5-7, Sandnes

Jærveien 5-7, Sandnes Jærveien 5-7, Sandnes Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: KVT/EB/2014/R043 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Arne Hosøy Oppdrag: 607940-01 Lokalklimaanalyse, Lindås kommune Dato: 12.05.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMAVURDERING HOSØY, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD Forord... 1 Lokalisering

Detaljer

Tangen, Kristiansand

Tangen, Kristiansand Tangen, Kristiansand Lokale vindberegninger Report number: KVT/ALL/2013/R075 Rev.1 Vind Turbulens Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNNSDATA FOR 3-D VINDBEREGNINGER... 5 2.1 METEOROLOGISKE DATA 2.2 VINDHASTIGHET

Detaljer

Prinsens vei, Sandnes

Prinsens vei, Sandnes Notat Prinsens vei, Sandnes Endringer i vindforhold og vindkomfort for naboarealer. Erik Berge Versjon 1 18.1.015 På oppdrag fra Dimensjon Rådgivning er det gjort en tilleggsvurdering av vindforhold og

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 RESULTATER FRA BEREGNINGENE LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3 OG N Midlere vindhastighet innenfor planområdet NOTAT INNHOLD

1 BAKGRUNN 2 RESULTATER FRA BEREGNINGENE LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3 OG N Midlere vindhastighet innenfor planområdet NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS Oppdrag: 607717-01 Grilstad Marina Klimavurdering Dato: 31.05.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Nina A Rieck LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3

Detaljer

Lilleby Eiendom AS. Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F

Lilleby Eiendom AS. Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F Utgave: 2 Dato: 06.04.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området.

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området. Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Sølvknuten AS 524774 Sildetomta Kongsberg [Revisjonsdato] Gunvor Huseby LOKALKLIMAVURDERING SILDETOMTA INNHOLD 1 Bakgrunn... 1 2 Lokalklimatiske

Detaljer

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Klimaanalyse Festeråsdalen

Klimaanalyse Festeråsdalen Plannr.1951.00.00 Saksnr. 200415610 Festeråsdalen regulering Klimaanalyse Festeråsdalen Arkitektgruppen CUBUS as 28.01.10 Introduksjon Rapporten tar for seg hovedprinsippene for lokalklima som er aktuelle

Detaljer

K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R

K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R Metoder Prosjekteksempler 04.11.2014 Husbanken/Hageselskapet 30.10.2014 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Hensikt Hva innebærer lokalklimahensyn og hvorfor er

Detaljer

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast Sjonfjellet vindkraftverk Nesna og Rana kommune, Nordland Fagutredning skyggekast A/S Salten Kartdata Mars 2013 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 3 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3 3.1 Lokalisering 3 3.2 Området

Detaljer

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen 05.10.2016 Husbanken/Hageselskapet 22.09.2016 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Innhold - Hva er lokalklima og hvorfor er lokalklimahensyn viktig? - Hvor

Detaljer

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ Beregnet til Sjøgata Utvikling Bodø AS Dokument type Vindanalyse Dato August 2015 VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ SJØGATA 29-31, BODØ Revisjon 000 Dato 2014/08/21 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune MET report no. 01/2017 ISSN 2387-4201 Climate Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune Harold Mc Innes, Jostein Mamen, Knut Helge Midtbø Title: Meteorologisk vurdering av planlagt

Detaljer

K L I M A A N A L Y S E R

K L I M A A N A L Y S E R K L I M A A N A L Y S E R Metoder Prosjekteksempler Hensikt Hva innebærer lokalklimahensyn og hvorfor er det så viktig? Viktige forhold og begreper Sted, tomt, lokalklimatiske forhold; fremherskende vind,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Juni 2006 DRAMMEN KOMMUNE. Helsetjenesten. Miljørettet helsevern

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Juni 2006 DRAMMEN KOMMUNE. Helsetjenesten. Miljørettet helsevern MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Juni 26 DRAMMEN KOMMUNE Måleresultater Målingene av nitrogendioksid ( NO 2 ) var som forventet lave denne måneden bortsett fra på Bangeløkka hvor det ble målt 11 timer og

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Hans Olav Hygen og Ketil Isaksen (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT I forbindelse med at deler av Sørlandet ble rammet av et kraftig

Detaljer

Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on

Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on 11.04.2016 Versjon 2 VINDBEREGNINGER FOR RANDABERG STADION 1 Tittel Vindberegninger for Randaberg fotballstadion Oppdragsgiver Asplan Viak

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 17

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 17 Side: 1 av 17 Til: Fra: Ane Eikehaugen, Sandnes kommune Bård Venås, Norconsult AS Dato: 29. juli 2007 VINDANALYSER FOR SANDNES IDRETTSPARK SAMMENDRAG: Vindanalyser er utført for Sandnes idrettspark for

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Agenda Metoder for vindressurskartlegging Verifikasjon av metodene Nytteverdi av vind- og isingskart Eksempler for

Detaljer

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter Rapport 117-13 Rev 1 Dato: 26.09.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksreg. : NO 994 941 372 MVA Tittel: Lokalklimaanalyse

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Nye Hammerfest Sykehus

Nye Hammerfest Sykehus RAPPORT Nye Hammerfest Sykehus OPPDRAGSGIVER Link Arkitektur EMNE snødrift DATO / REVISJON: 11. november 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 129449-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Ard arealplan AS Vurdering av vindforhold Valderhaugane, Fjell kommune Oppdragsnr.: 5161555 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-04-19 Oppdragsgiver: Ard arealplan AS Oppdragsgivers kontaktperson: Ann-Helen

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247 Til: Askim kommune Fra: Glava AS ved Norconsult Dato: 2013-04-30 Ny illustrasjoner og supplerende kommentarer til områderegulering Glava, Askim Om opplevelsen av nytt lager Fotomontasjene under viser fasader

Detaljer

Madla - Revheim. KLIMAANALYSE Plan 2424. Områdeplan for Madla - Revheim

Madla - Revheim. KLIMAANALYSE Plan 2424. Områdeplan for Madla - Revheim Madla - Revheim KLIMAANALYSE Plan 2424. Områdeplan for Madla - Revheim 14.05.2012 Konsulent: ASPLAN VIAK AS 1 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Klimaanalyse for plan 2424 Madla - Revheim

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Klimaanlyse Rypefjord marina Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post: origo@origo.as Innledning Origo Arkitektgruppe

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Bergen kommune Etat for plan og geodata Vurdering av vindforhold Kristiansholm, Rosegrenden og Sandvikstorget Områdereguleringsplan Oppdragsnr.: 5124522 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-03-07 Oppdragsgiver:

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03.

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03. Rapport 116-13 Dato: 10.03.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Organisasjonsnr. : 994 941 372 Tittel Analyse av lokale vindforhold

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Jåsund Utviklingsselskap AS Vurdering av vindforhold Jåsund felt K1 - K5 Op p dragsnr.: 5144355 Dokumentnr.: 2 Versjon: 01 2015-02 - 12 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder:

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø Rapport 120-14 Dato: 08.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

1 Bakgrunn... 1. 2 Metode og prosess... 1. 3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak... 3. 4 Analysen viser følgende:... 8

1 Bakgrunn... 1. 2 Metode og prosess... 1. 3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak... 3. 4 Analysen viser følgende:... 8 NOTAT Oppdragsgiver: Hillevågsveien 24 AS Oppdrag: 531548 Hillevågsveien 24 Dato: 2013-11-28 Skrevet av: Arild Byrkjedal Kvalitetskontroll: Helene Lustrup ROS ANALYSE HILLEVÅGSVEIEN 24 INNHOLD 1 Bakgrunn...

Detaljer

Lokalklima, Vindholmen, Arendal.

Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Beregninger av lokale vindforhold og vindkomfort 07.06.2017 Versjon 1 1 Tittel Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Oppdragsgiver Arendal Fossekompani ASA Oppdragsgivers kontaktperson

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, 30.09.14, rev.08.12.14 REDEGJØRELSE FOR TEMA: SOL/SKYGGE Lørenskog Vinterpark konsekvenser for sol/skygge Planområdet

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT LUFTFORURENSING

Detaljer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer HØYT OG LAVT urbane boliger for store og små registreringer valg av tomter Registreringer Våren 2014 Stine Glennås Hovedveileder: Gro Rødne Biveileder: Eli Støa aktuelle tomter kriterier for valg av tomter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING 21 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Kald, vindstille og stabil luft medførte høye konsentrasjonene av

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Jåsund AS Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Oppdragsnr.: 5152111 Dokumentnr.: 1 Versjon: 02 2017-05-11 Oppdragsgiver: Jåsund AS Oppdragsgivers kontaktperson: Svein-Erik Kvame Rådgiver:

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Produktspesifikasjon. Skred (ID=445) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Skred (ID=445) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.08-763 Sist endret: 2015-12-18 Definisjon: Masser som løsner. Kommentar: Skred (ID=445) Oppdateringslogg Dato Datakatalog

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Desember i år hadde høyere eller tilsvarende

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Halden desember 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging.

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging. Introduksjon I dette notatet vert det gjort ei samanlikning av vindtilhøva i Rieppi og Lavkadalen i Storfjorden kommune (sjå Figur 1). Tidlegare har Kjeller Vindteknikk kome med ei tilråding på plassering

Detaljer

LOKALKLIMA DELUTREDNING

LOKALKLIMA DELUTREDNING NYTT REGJERINGSKVARTAL LOKALKLIMA DELUTREDNING STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 24. juni 2016 RAPPORT STATLIG REGULERINGSPLAN FOR NYTT REGJERINGSKVARTAL DELUTREDNING LOKALKLIMA 24. JUNI

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis 2 2014 V E I L E D E R Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind 10 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 10/2009 Analyser

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt

Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt Nettkonferansen Molde, 4.-5. desember 2007 Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt Jan Erik Haugen Meteorologisk institutt, Oslo Global middel temperatur har økt raskere siste

Detaljer

Retning og stryke. Vindkast

Retning og stryke. Vindkast Luftas bestanddeler beveger seg i alle retninger. Den horisontale bevegelsen kalles vind. Denne bevegelsen karakteriseres ved vindhastigheten (f.eks. knop, m/s eller Beaufort) og vindretningen, den retningen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 28 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) I forhold til desember i fjor hadde

Detaljer

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl.

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl. Vedlegg 2 Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Skjermhøyde: 2 m Beregningsområde:

Detaljer

Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga

Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga Jostein Mamen SAMMENDRAG Rapporten beskriver lokalklimaet i området. Generelt er det mildt og nedbørrikt. Inngrepene som vil bli gjort

Detaljer

Brøset Lokalklimaanalyse

Brøset Lokalklimaanalyse Brøset Lokalklimaanalyse 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Brøset... 7 2.1. Om Brøset og områdets naturgitte utgangspunkt... 7 3. Områdets klimatiske forutsetninger... 9 3.1. Vind... 9 3.2. Sol... 11 3.3.

Detaljer

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø Hent AS Oppdragsnr.: 5172866 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2017-05-18 Oppdragsgiver: Hent AS Oppdragsgivers kontaktperson: Geir Saltvik Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Oppdragsleder:

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) Det ble målt lavere konsentrasjoner

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-08 - 30 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset INNLEDNING Rissa Kommune ønsker å endre anløpsstedet for hurtigbåten i Hasselvika/Hysneset slik at overføring

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen

Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 9263430; E-post: pas@oetechnology.no Foretaksreg.: NO 994941372 MVA RAPPORT 133-16- 0 Tittel: Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen Oppdragsgiver: Steinan

Detaljer

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene.

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. RAPPORT LOKAL LUFTKVALITET I DRAMMEN Mai 2017 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Det ble ikke målt overskridelse av grenseverdien(50 µg/m

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred Vurdering av risiko for snøskred Planforslaget innebærer 28 nye fritidsboliger, hvorav 4 er utleiehytter. I dag er det flere eksisterende hytter innenfor planområdet. Se utsnitt av reguleringsplan under.

Detaljer

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur:

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: VEDLEGG 15 Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr.

Detaljer

Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017

Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017 METinfo Nr. 17/17 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Tromsø, 10.02.2017 Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017 Melding om økt overvåking for 18.januar 2017: Sterk vind og sterke vindkast Anita Ager-Wick

Detaljer

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser Til: Hans Petter Duun, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-04-03 Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser 1 INNLEDNING Notatet beskriver en kvalitativ vurdering

Detaljer

1. Om Hedmark. 6 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Om Hedmark

1. Om Hedmark. 6 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Om Hedmark 1. Om Hedmark 6 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Om Hedmark 1.1 Et stort og skogfylt fylke Hedmark er det største i fylket i Sør-Norge med et areal på 27 388 km2. Fylkets areal utgjør 7,1% av hele Norge.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i juni 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 met.info Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015

no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 met.info Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015 met.info no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015 Sammendrag Torsdag 1. og fredag 2. oktober 2015 ga et lavtrykk, med en stor og åpen

Detaljer

NorACIAs klimascenarier

NorACIAs klimascenarier v/ Inger Hanssen-Bauer og Eirik Førland NorACIAs klimascenarier for Svalbard og Nord-Norge Norge Presentasjon ved Norsk Polarinstitutt 12.12.2006 NorACIAs klimascenarier Ny statistisk-empirisk nedskalering

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Vurderingene bygger på tidligere vurderinger, samt snitt og reviderte alternative skisser/studier i des. 09 og jan. 10.

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann teori. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann teori. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann teori Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva må til for brann? Oksygen Temperatur Brennbart stoff Fjerner du en av delene er brannen slokket. Brannfront

Detaljer

Hvordan kan kraftforsyningen tilpasse seg et endret klima?

Hvordan kan kraftforsyningen tilpasse seg et endret klima? Hvordan kan kraftforsyningen tilpasse seg et endret klima? Bjørn Egil Kringlebotn Nygaard bjornen@met.no Vi skal snakke om: Hva vet vi om klimaendringer Klima og ekstremvær påvirkning på kraftledningsnettet

Detaljer