Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft"

Transkript

1 Oppdragsgiver Interconsult ASA Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon Telefon Telefaks Telefaks Internett Foretaksnr. NO MVA Oppdragsgivers adresse Kløverveien TROMSØ Oppdragsgivers referanse Jonny Fløyli Prosjektnr./arkivnr. Dato Rev.dato Antall sider Antall vedlegg Gradering Forfatter(e) O Lukket Prosjektleder Sign. Ansvarlig linjeleder Sign. Kvalitetssikrer Sign. Thomas K. Thiis Gro Markeset Guri Krigsvoll Thomas K. Thiis Oppdragsrapport Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft Kort sammendrag I forbindelse med transformasjon av Tromsø skipsverft til boligformål planlegges det nye gater og bygninger med høyde opp mot 30 meter. Vindklima og solforhold rundt de planlagte bygningene er utredet i denne rapporten. Utredningen er basert på måledata fra den meteorologiske målestasjonen på Tromsø lufthavn Langnes samt numeriske beregninger av vind rundt bygninger. Den mest dominerende er vindretningen i området er sektoren sør til sør-sørvest. Bare i sommerhalvåret er vind fra sektoren nord til nord-norøst til vest-nordvest vanlig. Beregningene avdekke ingen områder med ekstrem vindforsterkning som kan utgjøre noen fare for fotgjengere. Vindklimaet i utbyggingsområdet vil trolig ikke oppleves som avvikende fra andre deler av sjøfronten i Tromsø. Det er allikevel områder der bygningene fører til forhøyet vindhastighet i enkelte områder på grunn av at luft blir presset mellom bygningene. Det er særlig i gaten som fører ut mot moloen i syd at vindhastigheten blir høy. Internasjonale kriterier for vindkomfort tilsier at gaten ikke vil være er egnet for rolig spasering men bare for målbevisst gange og høyere aktivitetsnivå. Også i passasjen mellom bygninger som ligger mot syd er vindforsterkningen stor. Det er dessuten åpne plasser som ligger i le av bygningene og som er egnet til å sitte ned og til rolig spasering. Beregning av solinnstråling viser gjennomsnittlig innstrålt effekt i løpet av en dag i juni og en dag i mars/september. Byggverkets adresse Tromsø skipsverft, Tromsø Byggeår Virksomhetsområde Metode Emneord Filnavn 3.1 Naturgitte Beregning boligblokk, vind, uteanlegg RapportO10807.doc omgivelser. Miljøfaktorer Utdragsvis eller forkortet gjengivelse av rapporten er ikke tillatt uten NBIs spesielle godkjennelse. Hvis rapporten skal oversettes, forbeholder NBI seg retten til å godkjenne oversettelsen. Kostnader belastes oppdragsgiver.

2 1. INNLEDNING BAKGRUNN BEBYGGELSEN METEOROLOGISKE FORHOLD FYSISKE PROSESSER KRITERIER FOR KOMFORTABEL VINDHASTIGHET 7 2. METODE BEREGNING AV VIND RUNDT BYGNINGER 7 3. RESULTATER AV VINDSIMULERINGER VIND FRA SYD VIND FRA SYD SYD-VEST VIND FRA NORD NORD-ØST KOMFORT 8 4. RESULTATER AV BEREGNINGER AV SOLINNSTRÅLING BEREGNING AV SLAGSKYGGE BEREGNING AV SOLINNSTRÅLING 9 5. VURDERINGER 9 6. KONKLUSJONER REFERANSER 10 VEDLEGG A 11 VEDLEGG B 13 VEDLEGG C. 15 2:15 Oslo,

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Norges byggforskningsinstitutt har fått i oppdrag av Interconsult, Tromsø å utrede vindklima rundt planlagt bebyggelse ved Tromsø Skipsverft. I forbindelse med transformasjon av Tromsø skipsverft til boligområde, planlegges det en rekke nye bygninger. Erfaringsmessig vil en slik utbygging påvirke vindklimaet nær bakken vesentlig. 1.2 Bebyggelsen Tomten ligger i vannkanten rett syd for Tromsøbrua på Tromsøya, figur 1. Området er i dag industriområde. Mot vest ligger 1-2 etasjers saltakshus og kulturminnet Skansen. Mot nord, øst og syd grenser området til Tromsøysundet. Mot vest stiger terrenget. Figur 1. Kart over Tomsøysundet, utbyggingsområdet angitt i blå firkant. Figur 2 viser datamodell av utbyggingsplanene. De høyeste bygningene er 10 etasjer høye. Datamodellen er tegnet på grunnlag av data fra ARCASA arkitekter og er utgangspunktet for den videre analysen. 3:15 Oslo,

4 Figur 2. Datamodell av utbygningen 1.3 Meteorologiske forhold Tromsø er en by med moderat gjennomsnittlig vindhastighet i forhold til andre norske byer. Tabell 1 viser midlere vindhastighet i fire utvalgte måneder for seks norske byer. Tabell 1. Midlere vindhastighet [m/s] i fire utvalgte måneder for seks norske byer. Stasjon Januar April Juli Oktober Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Oslo Bodø Den nærmeste meteorologiske målestasjonen i området er på Tromsø flyplass, Langnes. Denne målestasjonen er plassert ca 4 km nordøst for tomten. Det er trolig at vindretningen på tomten dreier noe mot syd-vest i forhold til denne stasjonen, men dataene representerer vindforholdene ved utbyggingsområdet tilfredstillende. Figur 3 viser vindforholdene ved denne målestasjonen for fire årstider. Figuren viser at sektoren mellom sør og sør-vest er mest fremtredende gjennom høst vinter og vår. Om sommeren er nord-øst den mest hyppige vindhastigheten. Sektoren med høyest middelvindhastighet gjennom hele året er syd (5.7 m/s). 4:15 Oslo,

5 Høst Vinter Vår Sommer Figur 3. Vindklima ved Langnes, Trømsø 1.4 Fysiske prosesser I tett bebyggelse vil vindmønsteret rundt bygningene være avhengig av innbyrdes plassering, orientering og utforming av bygningskroppene. Man ønsker vanligvis å unngå høye vindhastigheter mellom bygninger. I et komplekst bygningsmønster må man derfor vite hvilke faktorer som bidrar positivt og negativt i forhold til vindklimaet. I mellomrommet mellom bygninger som står normalt på vindretningen er det vanlig at vindhastigheten øker. Dette skjer fordi arealet normalt på vindretningen snevres inn samtidig som mengden luft som presses gjennom arealet er konstant. Det oppstår da en trakteffekt som gir høyere vindhastighet mellom bygningene. Vindhastigheten øker vanligvis i høyden, slik at høye bygninger er utsatt for kraftigere vind enn lave. På lo siden av en bygning oppstår det en virvel der vind med høy hastighet presses ned mot bakkenivå. Når bygningens høyde øker, øker også hastigheten på den nedgående luftstrømmen og skaper en virvel med høyere vindhastighet. Turbulens er i denne sammenheng virvler i luften skapt av terrengoverflaten, bygninger og andre hindringer. Virvlene kan følge vinden over flatt terreng, og skaper små variasjoner i vindhastigheten. Øket turbulensintensitet betyr i praksis at vinden får mer preg av kastevind. Rundt bygninger og andre hindringer øker vanligvis turbulensintensiteten. 5:15 Oslo,

6 I le av bygninger skapes det vanligvis en levirvel, der vindhastigheten er lavere enn vinden omkring bygningen. Belter av trær bremser vind og egner seg som lebelter. For god levirkning bør beplantningen ha greiner helt ned til bakken eller man bør bruke en plantesammensetning med busker og høyere trær. Lebeltet bør være ganske tett, men ikke kompakt. Figur 4 viser levirkningen av forskjellig vegestasjon. Figur 4. Levirkning av et belte av trær med forskjellig tetthet. Beltet er omtrent 10 ganger så langt som høyden.(byggforskserien ) Vindhastigheten øker vanligvis når luften passerer et hjørne. Dette er fordi det er trykkforskjell mellom lo og lesiden, dvs et sug til lesiden. For å gjøre vindhastigheten rundt et hjørne så lav som mulig er gir det best effekt om hjørnet er avrundet eller hvis vinkelen på hjørnet er stump (>90 ). Figur 5 viser hvordan utformingen av et hjørne påvirker vindhastigheten. Konturene angir vindforsterkningen rundt hjørnet. 6:15 Oslo,

7 Vinkelrett hjørne Avrundet hjørne Figur 5. Vindforsterkning rundt hjørner med forskjellig utforming. Stumpvinklet hjørne 1.5 Kriterier for komfortabel vindhastighet Oppfattelsen av utendørs komfort er avhengig av aktivitet, vind, temperatur, solinnstråling og nedbør. Så lenge vindhastigheten ikke utgjør en fysisk fare for fotgjengere er det er derfor vanskelig å sette klare kriterier for hva som er akseptabel vindhastighet i et bymiljø. Innbyggere i områder med mye vind har dessuten høyere terskel i forhold til hva som oppfattes som høy vindhastighet enn innbyggere i stille områder. Ulike forskningsmiljøer har noe forskjellig formulering av slike kriterier. I denne rapporten benyttes kriteriene fra Building Research Establishment (BRE) i England i evaluering av vindkomfort. Her er relativ komfort angitt som funksjon av aktivitet og Beufort vindstyrke. Her er imidlertid effekten av turbulens ikke tatt med. Høy turbulensintensitet er ofte assosiert med hastighetsøkning, slik at vinden i områdene med hastighetsøkning også får karakter av kastevind. Kriteriene er kort referert i vedlegg C. 2. METODE 2.1 Beregning av vind rundt bygninger Vindfeltet i et komplekst bygningsmønster kan beregnes ved hjelp av numerisk simulering. Metoden er basert på et simuleringsprogram for strømning (Computational Fluid Dynamics; CFD). En tredimensjonal datamodell (Computer Assisted Design; CAD) av bygningene implementeres i programmet. Volumet rundt deles opp i et rutenett og for hver rute beregnes vindhastighetsvektor og turbulens. Programmet som er benyttet i denne utredningen er Phoenics 3.5 fra CHAM Ltd. Tredimensjonal datamodell er konstruert på bakgrunn av tegningsmateriell fra ARCASA arkitekter. Modellen er noe forenklet for å tilpasses simuleringene, se figur 2. Blant annet er ikke alle omkringliggende bygninger fullstendige mhp. takform og dessuten mangler fasadedetaljer på alle bygningene. Terrenget rundt bygningene er noe forenklet. Småskala vindeffekter som følge av disse detaljene fremkommer dermed ikke av simuleringene. Trær og annen vegetasjon er ikke tatt med i simuleringene. 7:15 Oslo,

8 Metoden som er benyttet tilsvarer den som ble brukt av Andersen og Harstveit (2000). Validering av metoden er gjort av Ferreira et.al (1999). Turbulens er beregnet ved hjelp av en RNG modellen (Renormalization Group Model). Simuleringsområdet er 350x 280x120 m og det er benyttet 140x115x34 numeriske celler. 3. RESULTATER AV VINDSIMULERINGER For å kartlegge effektene av utbygningen er det utført i alt 3 simuleringer. Disse simuleringene representerer vind fra tre retninger. Vindretningene som er benyttet er sør (S), sør sør-vest (SSV) og nord nord-øst (NNØ). Resultatene er gitt som normalisert vindhastighet som er vindhastigheten i forhold til uforstyrret vindhastighet i 2 m høyde, dvs. vindhastighet i aktuelt punkt normaliser t vindhastighet = vindhastighet i et punkt som er upåvirket av bygninger (2m høyde) I det følgende er Building Research Establishment (BRE) i England sine kriterier for komfort benyttet (Vedlegg C). Komfortkriteriene tar bare hensyn til vindhastighet og frekvens av vindepisoder og forutsetter lufttemperatur over +10 C. Kriteriene tar ikke hensyn til andre kvaliteter som for eksempel det bygde miljø, utsikt eller nærhet til sjøen. En kan derfor oppleve at andre kvaliteter ved et område veier tyngre enn vindkomfort og dermed at området allikevel er egnet der komfortkriteriene sier noe annet. Normalisert vindhastighet i 2 meters høyde ved vindretningene S, SSV og NNØ er vist i vedlegg A. 3.1 Vind fra syd Figur A1 viser utbyggingsalternativ A ved vind fra syd. Denne vindretningen opptrer ca 22 % av året ifølge vindmålingene ved Langnes flyplass. Det er tydelig at bebyggelsen skaper trakteffekter mellom bygningene og at vindhastigheten øker enkelte steder på grunn av dette. Særlig er dette tydelig ved punktene A, B og C. Ved punkt D øker vindhastigheten i det luften strømmer over kai-kanten. Modellen mangler imidlertid en bygning i dette området, slik at simuleringen her ikke gjenskaper de virkelige forholdene. I store deler av simuleringsområdet er imidlertid vindhastigheten lavere enn den hadde vært uten bebyggelse. De åpne plassene ved E og F ligger i le ved denne vindretningen. 3.2 Vind fra syd syd-vest Figur A2 viser vindforholdene ved vind fra syd vest. Vindretningen opptrer ca 16 % av året. Også ved denne vindretningen er det hastighetsøkning i området rundt punktene A og C. Her er dessuten vindhastigheten rundt punktet F blitt en god del høyere. Området rundt punkt E ligger i le av bygningene også ved denne vindretningen. 3.3 Vind fra nord nord-øst Vind fra nord-øst opptrer ca 11% av året, fortrinnsvis om sommeren. Figur A3 viser vindforholdene rundt bygningene i alternativ A ved denne vindretningen. Figuren viser at vindhastigheten øker ved punktene G, H og I. I resten av simuleringsområdet viser figuren at bebyggelsen skjermer for vinden. 3.4 Komfort Simuleringene avdekke ingen områder med ekstrem vindforsterkning som kan utgjøre noen fare for fotgjengere. Vindklimaet i utbyggingsområdet vil trolig ikke oppleves som avvikende fra andre deler av sjøfronten i Tromsø. 8:15 Oslo,

9 Av større sammenhengende områder, er det er særlig rundt områdene ved punkt A og C som vil oppleves som vindfulle. Disse viser en normaliser vindhastighet mellom 1.1 og 1.3 både fra syd og sydvest. Vinddataene viser at vindhastighet over Beufort skala 4 (B4) opptrer mer enn 4% av året fra disse vindretningene. Siden vindhastigheten er forsterket med fra 10 til 30% i områdene rundt A og C vil disse områdene klassifiseres etter komfortkriterium 9 i henhold til vedlegg C. Dette innebærer at områdene er grovt regnet er egnet til målbevisst gange. Ved vind fra nord nord-øst er frekvensen av høye vindhastigheter også slik at området rundt disse punktene kan karakteriseres i komfortklasse 8, noe som innebærer at de ikke er egnet til rolig spasering. De åpne plassene rundt punkt E og F vil kunne klassifiseres etter komfortkriterium 4-6 og vil dermed være egnet for å sitte ned og rolig spasering. Dette gjelder også store deler av området langs kanalen mellom punkt G og H. 4. Resultater av beregninger av solinnstråling. Sol og skyggeforhold er beregnet på to forkjellige måter. Visualisering av slagskygge ved viktige tidspunkt og beregning av solinnstråling i kote 4 for juni og mars. Visualiseringene er gjengitt i vedlegg B 4.1 Beregning av slagskygge Figur B1 viser visualisering av slagskygge klokken 12 den 21. mars og 21. september (vår og høstjevndøgn). Figur B2 viser visualisering av slagskygge klokken 12 ved sommersolverv. Visualiseringene gir et realistisk bilde av utbredelsen av skygge for disse tidspunktene. 4.2 Beregning av solinnstråling Figur B3 og B4 viser gjennomsnittlig solinnstråling for henholdsvis en dag uten skyer i juni og en dag uten skyer i mars. Beregningene viser gjennomsnittlig solinnstråling i enheten watt timer. 5. VURDERINGER Simuleringene er utført for å få et overordnet bilde av vindforholdene i området. Nøyaktigheten av simuleringen er til en viss grad avhengig av antallet numeriske celler i beregningsområdet. Ved å utføre simuleringene med et større antall numeriske celler kan derfor resultatet bli mer nøyaktig enn det foreliggende resultatet. En slik simulering vil kreve mer datakraft og lenger tid til beregningene. Vegetasjon og mindre bygninger som f.eks leskjul er ikke tatt med i simuleringene. Slike detaljer vil bidra til å endre vindmønsteret og senke vindhastigheten. 9:15 Oslo,

10 6. KONKLUSJONER Tromsø skipsverft ligger i vannkanten rett syd for Tromsøbrua på Tromsøya. Den meteorologiske målestasjonen på Langnes forventes å representere vindklimaet på tomten godt nok til å benytte dataene som inngangsdata for en vindanalyse. Det er gjennomført simuleringer fra tre vindretninger. Simuleringene viser at det er områder der bygningene fører til forhøyet vindhastighet i enkelte områder på grunn av at luft blir presset mellom bygningene. Det er særlig i gaten som fører ut mot moloen i syd at vindhastigheten blir høy. Internasjonale kriterier for vindkomfort tilsier at gaten ikke vil være er egnet for rolig spasering men bare for målbevisst gange og høyere aktivitetsnivå. Også i passasjen mellom bygninger som ligger mot syd er vindforsterkningen stor. Det er dessuten åpne plasser som ligger i le av bygningene og som er egnet til å sitte ned og til rolig spasering. Beregning av solinnstråling viser gjennomsnittlig innstrålt effekt i løpet av en dag i juni og en dag i mars/september. 7. REFERANSER Andersen, L., Harstveit, K., (2000) Vindstudie av skjermingstiltak for Fagerholt borettslag, DNMI rapport 01/00. Byggforskserien blad nummer , Norges byggforskningsinstitutt, Oslo Cham Ltd, (2000) Phoenics 3.5. COST C-14 working group meeting, July 2001, Assessment and evaluation of pedestrian wind comfort Ferreira, A. D., Viegas, D. X., Sousa, A. C. M., (1999) Numerical and experimental study of the wind flow around a group of low-rise pavillions, Proc. of 10nt int. conference on Wind Engineering. Wolleng, T.(1979) VVS-tekniske klimadata for Norge - Byggforskningen håndbok 33, Norges byggforskningsinstitutt Oslo, for Norges byggforskningsinstitutt Thomas K. Thiis 10:15 Oslo,

11 Vedlegg A H F E G C A I D B Figur A1. Vindretning syd H G I F A E C B D Figur A2. Vindretning syd-vest 11:15 Oslo,

12 H G I F A E C B D Figur A3. Vindretning nord-øst 12:15 Oslo,

13 Vedlegg B Figur B1. Slagskygge klokken 12 den 21 juni (sommersolverv). Figur B2. Slagskygge klokken 12 den 21. mars og 21. september (vår og høstjevndøgn) 13:15 Oslo,

14 Figur B3. Solinnstråling en dag uten skyer i juni Figur B4. Gjennomsnittlig solinnstråling en dag uten skyer i mars og september 14:15 Oslo,

15 Vedlegg C. Komfort kriterier for vindklima i urban bebyggelse (BRE). 15:15 Oslo,

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø Rapport 120-14 Dato: 08.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Analyse og modellering av meteorologiske data

Analyse og modellering av meteorologiske data Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN 2008 FY1207 Kommunikasjon F1-17-08 Analyse og modellering av meteorologiske data Avdeling for teknologiske fag

Detaljer

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Formål 3 2.3 Omfang

Detaljer

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system.

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system. Oppdragsgiver Roth Scandinavia AS Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Stavanger Kommune. Energiutredning Jåttåvågen 2. Utgave: 1 Dato: 2011-04-04

Stavanger Kommune. Energiutredning Jåttåvågen 2. Utgave: 1 Dato: 2011-04-04 Energiutredning Jåttåvågen 2 Utgave: 1 Dato: 2011-04-04 Energiutredning Jåttåvågen 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energiutredning Jåttåvågen 2 Utgave/dato: 1 / 2011-04-04 Arkivreferanse:

Detaljer