1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning..."

Transkript

1

2 NOTAT Oppdragsgiver: Arkiplan AS Oppdrag: Moholt Reguleringsplan Dato: Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMA MOHOLT INNHOLD 1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning Simulering i 2 meters høyde av dagens situasjon og planforslagene (3 alternativer) Simulering av studentblokkene i 25 meters høyde BAKGRUNN Moholt Studentby skal utvikles til et område for studentboliger, barnehage, kulturformål, handel, tjenesteyting og boliger for salg i Prestekrageveien i utkanten mot sør. En «Allmenning» vil utgjøre det sentrale punktet der folk skal samles og aktiviteter finne sted. Studentboliger, bibliotek og annen servicevirksomhet skal lokaliseres rundt allmenningen. Lokalklima-analysen beskriver de lokalklimatiske forholdene og utfordringene på Moholt, og analyserer den fremtidige situasjonen med gjennomført utbygging. 2 METODE OG KLIMADATA Asplan Viak har gjennomført studien av lokalklima på Moholt i samarbeid med Kjeller Vindteknikk. Hovedvekten av arbeidet er gjort gjennom vindsimuleringer i en CFD-modell (Computational Fluid Dynamics). I vindsimuleringen er 3D modeller av terreng, nye bygninger og eksisterende bygningen innenfor et influensområde lagt inn i vindmodellen. Simuleringene er levert i notater av og Det er utført modellkjøringer i 4 ulike nivåer/stadier: 1. Sammenligning av en blokk på 4 etasjer (dagens situasjon) og planlagt blokk på 8 etasjer (fremtidig situasjon). Hensikten er å finne ut om det vil bli betydelig mer vind og turbulens ved å øke etasjeantallet til det dobbelte. 2. Simulering i 2 meters høyde av ferdig plan med studentboliger, barnehage, allmenning og boliger for salg. 3. Simulering i 2 meters høyde av justert plan med studentboliger, ny plassering og utforming av barnehagen, bibliotek, allmenning og boliger for salg. Notat: Lokalklima Moholt Side 1 asplanviak.no

3 NOTAT 4. Simulering av studentblokkene i 25 meters høyde. Sterkere vind i høyden kan påvirke bygningskonstruksjoner og plassering av balkonger. Vinddata er hentet fra Voll meteorologiske stasjon. Fremherskende vindretning i sommerhalvåret er fra sørvestlig og nordøstlig retning og i vinterhalvåret fra sør-sørvest. Figur 1 viser vindrose for sommer og vinterhalvåret. Lawson kriterier for vindkomfort utviklet i England, er benyttet for å si noe om hvilke vindhastigheter som oppleves som akseptable/behagelige og uakseptable for ulike aktiviteter utendørs. For eksempel vil man tåle lavere vindstyrke der man skal sitte stille ute (f.eks. uterestaurant) enn steder man skal ferdes som fotgjenger. Det er avholdt arbeidsmøte mellom lokalklimakompetansen i Asplan Viak og Kjeller Vindteknikk og arkitekt hos MDH for å tolke og utnytte vinddataene i det videre arbeidet med å utvikle et så godt prosjekt som mulig. 3 RESULTATER 3.1 Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning Kjeller Vindteknikk beskriver i notat av hvordan vindforholdene vil bli omkring en blokk på 4 etasjer (dagens situasjon) og en blokk på 8 etasjer (fremtidig situasjon). Resultatene viser at det ikke er store forskjeller på hvordan vindforholdene vil bli omkring blokkene. Likevel ser vi at blokken på 8 etasjer påvirker vinden i et større område sammenlignet med den lave blokken. Tett innpå bygningene er vindforholdene rundt den lave blokken noe bedre enn omkring den høye blokken. Turbulensintensiteten er kraftig på hushjørner som vender mot sør for blokken i 8 etasjer, men turbulensintensiteten er kraftigst på baksiden (nord) av blokken på 4 etasjer. I denne simuleringen er det ikke tatt hensyn til landskap og bygde omgivelser omkring de to idealiserte blokkene. Notat: Lokalklima Moholt Side 2 asplanviak.no

4 3.2 Simulering i 2 meters høyde av dagens situasjon og planforslagene (3 alternativer) Det er gjennomført simulering for; dagens situasjon (alt. 1) utbygging med salgsboliger (alt. 2) utbygging uten salgsboliger (alt. 3) utbygging med justert plassering og utforming av barnehage og bibliotek på Allmenningen (alt. 4) NOTAT Både sommer og vintersituasjonen er vurdert og vist i figurer. Det er gjort simuleringer for ulike områdetyper innenfor Lawsons komfortkriterier; utearealer for sittegrupper og inngangspartier der man tåler minst vind, fotgjengerområder der man tåler mer vind og for raskere gange der toleransen for vind er størst. Simuleringsresultatene viser at det mest utfordrende område i forhold til vind er barnehagen og dens uteområde på Solhaugen som vender mot sør. I et revidert planforslag (alt. 4) er barnehagen tegnet om slik at den nå «vender ryggen» mot sør, og derved oppnås det lunere utearealer mot øst og inntil bygningen for øvrig. Resultatene viser at salgsboliger sør for kollen vil ha en vinddempende effekt på hele Solhaugen og barnehagen. Virkningen kan forsterkes ytterligere ved at det plantes levegetasjon på kollen. På Allmenningen vil en fortetting med 8 etasjers blokker gi et lunere vindklima enn situasjonen er i dag. Det er i alternativ 4 vist et sirkelrundt bibliotek sentralt på plassen. Bygget vil medvirke til lavere vindhastighet på denne delen av Allmenningen, særlig på østsiden av bygningen. Barnehagen vil også gi en vinddempende effekt på vind fra sør. I sommerhalvåret vil det bli akseptable forhold for praktisk talt hele Allmenningen med unntak av enkelte mindre soner og hushjørner. Dette kan forbedres gjennom lokale avbøtende tiltak. I vinterhalvåret er det færre gunstige områder med større deler av Allmenningen som er trekkfulle. Dette vurderes som mest uheldig for kategorien sittegrupper og inngangspartier. For fotgjengere på farten er forholdene akseptable både sommer og vinter. Det anbefales at det jobbes videre med avbøtende tiltak som en del av utformingen av planen. Behov for tiltak er knyttet til inngangspartier, uteservering og barnehagen. Tiltak kan være detaljer på selve bygningen, plassering av elementer som sykkelskur, boder osv. og vegetasjon. 3.3 Simulering av studentblokkene i 25 meters høyde Det er også gjennomført en simulering for vind i 25 meters høyde. Dette er interessant i forhold til plassering av balkonger og vindbelastning på selve bygget. Vinden er sterkere i høyden og målinger viser en økning på 50 til 100% fra 2 til 25 meter. Simuleringene viser også at det kun er lune soner tett inntil husveggene på nord og østsiden av bygningene. Informasjonen er viktig for eventuelle balkonger på syd- og vestvegger av bygningene. Disse bør vurderes skjøvet inn i bygningskroppen eller på annen måte skjermes for å oppnå brukbarhet mht. vind. Notat: Lokalklima Moholt Side 3 asplanviak.no

5 NOTAT Figuren viser prinsipper for hvordan vind opptrer omkring et høyhus. Notat: Lokalklima Moholt Side 4 asplanviak.no

6 Moholt, Trondheim kommune Lokale vindberegninger Report number: KVT/EB/2014/R019 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone

7

8 Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNNSDATA METEOROLOGISKE DATA D MODELLER AV ARKITEKTUR OG TERRENG 7 3 RESULTATER KOMFORTKRITERIER MODELLKJØRINGER MIDDELVIND I 2 M HØYDE HELE ÅRET UTEAREAL FOR SITTEGRUPPER OG INNGANGSPARTIER FOR BYGNINGER FOTGJENGEROMRÅDER FOR STÅENDE FOTGJENGEROMRÅDER FOTGJENGEROMRÅDER FOR GÅENDE TIL OG FRA ARBEID BEREGNINGER I 25 M HØYDE 19 4 AVBØTENDE TILTAK SAMMENDRAG REFERANSER /24

9 KVT/EB/2014/R019_Rev1 1 Innledning Det er i dette arbeid et gjort vindberegninger for fire ulike alternativer for bebyggelsen på Moholt. Arbeidet er en revisjon av tidligere arbeid gitt i rapport KVT/EB/R019. Endringen består i at et tilleggsalternativ for utbyggingen er lagt til (Alt. 4, se beskrivelse av dette alternativet nedenfor), og dette alternativet er vurdert i forhold til de tre andre alternativene. Alt. 4 framkommer blant annet som et resultat av de vurderingene som er gjort tidligere for Alt. 1, 2 og 3. Det aktuelle området for bebyggelsen samt posisjonen til vindmålestasjonen på Voll, der vinddata er hentet fra, er vist i Figur 1-1. Moholt Figur 1-1. Området ved Moholt der det er utført vindberegninger er innenfor den røde rammen til venstre. Voll meteorologistasjon er innenfor den røde rammen til høyre. De fire alternativene for utbygging er vist i Figur 1-2 og Figur 1-3. De grå husene tilsvarer den eksisterende utbyggingen, de blå hus er salgsboliger, mens de rosa husene er allmenningen/studentboliger. Basert på disse utbyggingene er det gjort vindberegninger for følgende alternativer: (1) Eksisterende bebyggelse (heretter angitt som Alt. 1) som vist i Figur 1-2. (2) All bebyggelse, dvs. eksisterende + salgsboliger + allmenningen/studentboliger (heretter angitt som Alt. 2) som vist i Figur 1-2 (3) Eksisterende bebyggelse + allmenningen/studentboliger (heretter angitt som Alt. 3) som vist i Figur 1-2. (4) All bebyggelse, dvs. eksisterende + salgsboliger + allmenningen/studentboliger (herett er angitt som Alt. 4) slik som vist i Figur 1-3, der salgsboliger og allmenningen/studentboliger er forskjellig fra Alt. 2. Merk også at det er noen 3/ 24

10 forskjeller i eksisterende bebyggelse i mellom Alt. 1, 2, 3 og Alt. 4. Disse områdene er angitt i Figur 1-3. Figur 1-2. Oversikt over de utbyggingsalternativene 1, 2 og 3. Grå hus er eksisterende utbygging, blå hus er salgsboliger, mens de rosa husene er allmenningen/studentboliger. 4/24

11 Figur 1-3. Oversikt over utbyggingsalternativ 4. Grå hus er eksisterende utbygging, blå hus er salgsboliger, mens de rosa husene er allmenningen/studentboliger. Områdene der det er endringer i eksisterende bebyggelse i forhold til alternativene 1,2 og 3 er angitt med grønne sirkler. 5/24

12 2 Bakgrunnsdata 2.1 Meteorologiske data Vi har benyttet vinddata fra meteorologistasjonen på Voll i dette arbeidet siden stasjonene kun ligger ca. 1 km fra den aktuelle utbygningen på Moholt. Årsmiddelvinden i 10 m høyde på Moholt er 3.4 m/s. For vintermånedene er den gjennomsnittelige vindhastigheten 4.2 m/s, mens gjennomsnittelig vindhastighet er 2.6 m/s for sommermånedene. Vi legger merke til at vindhastighetene er en faktor 1.6 sterkere om vinteren enn om sommeren. I Figur 2-1 er vindrosen for hele året, sommer og vinter vist. Den dominerende vindretningen er sør-sørvest (sektoren mot 210º). I sommerhalvåret blåser det ca. 20 % av tiden fra denne retningen, mens det i vinterhalvåret blåser ca. 32 % av tiden fra sør-sørvest. Vindretningene sør og vest-sørvest er også hyppige både sommer og vinter. Om sommeren er også nord-nordøst en hyppig vindretning knyttet til solgangsvinden i Trøndelag. Selv om hyppigheten av vind fra sørsørvest er størst er det oftest vindhastigheter over 5 m/s fra retningene sør og vest-sørvest. For sammenligning er også vindrosen fra Vindkart for Norge (Byrkjedal og Åkervik, 2009) vist. Data fra Vindkartet benyttes ofte for lokalvindstudier når måledata ikke er tilgjengelige. Fra figurene ser vi at fordelingen mellom retningene sør og sør-sørvest er noe forskjellig i målingene og i Vindkartet. Samtidig ser vi også at hyppigheten av sterk vind er størst for retningene sør og vest-sørvest, i samsvar med målingene. Vi ser også at vindkartet gir noen forskjeller i hyppighet av vind for andre retninger også. Siden Voll ligger i et byområde vil det være en del lokal påvirkning fra boligområder, bygninger osv. som det ikke er tatt direkte hensyn til i vindkartet. Dette kan forklare noen av forskjellene i retningsfordelingen. I det videre arbeidet er dataene fra målestasjonen på Voll benyttet. 6/24

13 Figur 2-1. Vindrose for Moholt for hele året (panel 1) for sommerhalvåret (panel 3) og vinterhalvåret (panel 4) basert på data fra Voll. I panel 2 er vindrose for hele året basert på data fra Vindkart for Norge vist D modeller av arkitektur og terreng 3D modeller av arkitektur og terreng er mottatt fra oppdragsgiver. 3D modellene inneholder all nødvendig arkitekturdata og terrengdata. For å gjennomføre vindberegningene er det viktig at både terreng og arkitekturdata har en riktig detaljeringsgrad. Måten beregningene blir gjort på er at 3D modellene av terreng og bygninger blir lagt inn i vindmodellen. Vindmodellen deler området inn i små bokser der de grunnleggende ligningene som beskriver strømningen av luft blir beregnet. For å beskrive små detaljer på bygninger blir det gjort en videre inndeling i mindre bokser. Derfor vil antallet bokser øke dramatisk med detaljgraden i bygningene, noe som gjør at vindberegningene blir svært regnekrevende. I tillegg er det viktig at modellen oppbygges slik at alle bygninger og alt terreng som ikke slipper gjennom luft i virkeligheten, heller ikke gjør det i modellen. Disse kravene har vært oppfylt i de mottatte dataene. 7/24

14 3 Resultater 3.1 Komfortkriterier Vi har benyttet Lawson komfortkriterier utviklet ved Universitetet i Bristol, England. Disse kriteriene for vindkomfort er utviklet over mange år og er mye anvendt internasjonalt. Det er viktig å være klar over at graden av komfort under gitte vindforhold til en viss grad vil være subjektiv, og at komfort knyttet til vind kan oppfattes forskjellig fra en person til en annen. Det finnes ulike definisjoner av vindkomfort og en sammenligning av ulike definisjoner av komfortkriterier er vist i (Janssen, Blocken, & van Hooff, 2012). I følge Janssen et al. representerer Lawsons komfortkriterier forholdsvis strenge krav til vindkomfort. Lawsons komfortkriterier er gjengitt i Tabell 3-1. Vi ser at klassifiseringen gir prosentvis andel av tiden over en viss vindstyrke som antas som akseptabel eller uakseptabel for en gitt aktivitet. Eksempelvis antas det at det er akseptabelt at vindhastigheten er over 3,5 m/s inntil 4 % av tiden (tilsvarende 350 timer av året) for uteareal for sittegrupper, mens det er uakseptabelt at vindhastigheten er over 5.5 m/s mer enn 1 % av tiden (tilsvarende 88 timer av året). I den videre teksten velger vi å bruke uttrykket ugunstig i stedet for uakseptabelt, siden vindkomfort til en viss grad er subjektivt. I diskusjonen av resultatene fra modellberegningene har vi da antatt at det er akseptable forhold hvis kriteriene til høyre i tabellen er oppfylt. Hvis dette ikke er tilfellet har vi betegnet områdene som ugunstige for de aktivitetene som er gitt i tabellen. Kriteriet til venstre i tabellen er ikke vurdert i denne analysen. Tabell 3-1. Lawson's komfortkriterier. Områdetype Uakseptabelt Akseptabelt Uteareal for sittegrupper 1 % > 5.5 m/s 4 % > 3.5 m/s Inngangspartier for bygninger 6 % > 5.5 m/s 4 % > 3.5 m/s Fotgjengerområder for stående 6 % > 5.5 m/s 6 % > 3.5 m/s Fotgjengerområder 4 % > 8.0 m/s 6 % > 5.5 m/s Fotgjengere til og fra arbeid 2 % > 10.5 m/s 2 % > 8.0 m/s Veier og parkeringsplasser 6 % > 10.5 m/s 2 % > 10.5 m/s 3.2 Modellkjøringer Vi har benyttet 1 CFD-modellen UrbaWind (UrbaWind, 2014) for å gjøre lokalvindberegningene for Moholt. Beregninger er utført med 30 steg mellom alle retninger fra og med 0 til og med 330. Til sammen blir dette 12 modellkjøringer. For hver retning trenger modellen rundt 3 millioner beregningspunkter. Det har blitt utført en modellkjøring for hvert av de fire alternativene, og i avsnittene er resultatene for vindkomfort diskutert. 1 CFD Computational Fluid Dynamics 8/24

15 3.3 Middelvind i 2 m høyde hele året Vindresultater fra UrbaWind modellen er tatt ut i 2 m høyde. Dette anses for å være et representativt nivå for å vurdere vindkomfort. Et rutenett med 1 m gitteroppløsning er benyttet i beregningene. Dette gir gode muligheter til å studere detaljer i vindfeltet. Det er også viktig å merke seg at vindresultatene representerer de klimatiske forholdene, ikke kun enkelte case. Dette skyldes at resultatene har blitt vektet med meteorologiske vinddata. Årsmiddelvind i 2 m høyde for hele området er vist i Figur 3-1 for de fire alternativene. Verdiene varierer fra lave årsmiddelvinder (< 1 m/s) i enkelte gaterom og soner rundt bygninger til 2.5 m/s på de mest utsatte stedene. Alt. 2 og Alt. 4, som representerer de mest omfattende utbyggingene, gir også mest skjerming og dermed lavest vindhastighet innenfor utbyggingsområdet. Dette er særlig tydelig i de sentrale delene ved Solhaugen. Alt. 1 er mest åpen i den sentrale delen og den midlere vindhastigheten er derfor også høyest i dette alternativet. Lengst sør og lengst vest i området er det små forskjeller mellom utbyggingene for de områdene som er mest eksponert for vind. Det er viktig å merke seg at årsmiddelvinden ikke forteller alt om vindkomforten i et område siden et viktig mål på vindkomfort er hvor ofte vindhastigheten overstiger visse terskelverdier (komfortkriterierer) når personer befinner seg i det aktuelle området. Det er derfor viktig å analysere resultatene med hensyn på de ulike komfortkriteriene. Det er også viktig å merke seg at middelvinden og hyppighet av ulike vindhastigheter varierer i løpet av året. Eksempelvis vil det være lavere vindhastighet om sommeren enn om vinteren. Det er også i sommermånedene at det er mest interessant å se på komfortkriterier knyttet til for eksempel sittegrupper ute. Med dette utgangspunktet er vindhastigheten studert for sommer og vinter i de etterfølgende delkapitlene. I denne analysen er komfortkriteriene for akseptable forhold vurdert, tilsvarende høyre kolonne av Tabell 3-1. Veier og parkeringsplasser er ikke diskutert nedenfor fordi vindhastighetene aldri er over 10.5 m/s mer enn 2 % av tiden i de fire alternativene. 9/24

16 Alt. 1 Alt. 3 Alt. 2 Alt. 4 Figur 3-1: Middelvind i 2 m høyde for hele året. Øvre figur viser Alt. 1, etter det følger henholdsvis Alt. 2, Alt. 3 og Alt Uteareal for sittegrupper og inngangspartier for bygninger I henhold til Tabell 3-1 er det akseptabelt med vindhastighet over 3.5 m/s inntil 4 % av tiden, tilsvarende 350 timer i året for uteareal for sittegrupper og inngangspartier for bygninger. Dette komfortkriteriet er illustrert for de fire alternativene for sommerperioden i Figur 3-2, og for vinterperioden i Figur 3-3. For begge figurene er de lilla, blå og grønne områdene ansett som akseptable, mens de gule og røde områdene er ugunstige. Det er størst forskjell i vindkomfort mellom de fire alternativene i området ved Solhaugen. Alt. 2 og Alt. 4 har et gunstigere vindklima i dette området på grunn av den nye husrekken på sørvestsiden av Solhaugen som skjermer for vind fra sørlig og vestlig kant. Det er også enkelte forskjeller mellom Alt. 2 og Alt. 4. Disse forskjellene er tydeligst øst og nord for hjørnet ved Konvallveien Prestekrageveien, og i områdene øst for nedre del av Prestekrageveien. Noen forskjeller sees også i områdene ved Solhaugen det er en del forskjeller i bygningsmassene i Alt. 10/24

17 2 og 4. På nordøstsiden av Solhaugen er det størst områder med ugunstig vindklima i alternativ 1. Videre er det noe ugunstig vindklima i de sørlige områder mot Moholtsvingen og i retning E6 og i den vestlige delen mot Prestekragveien i alle alternativene. Vi ser også at for enkelte gaterom og hushjørner finnes ugunstig vindklimaet i alle alternativene. Dette kan det tas hensyn til gjennom avbøtende tiltak, og plassering av uteaktiviteter og inngangspartier i områder med gunstigst vindkomfort. Forøvrig er det mange områder innenfor utbyggingen som har gunstig vindklima for uteareal for sittegrupper og inngangspartier for bygninger. I vinterhalvåret er det færre akseptable områder for utearealer for sittegrupper og inngangspartier (se Figur 3-3). Samtidig ser vi at Alt. 2 og Alt. 4 gir flest gunstige områder og at dette er hovedsak gjelder området ved Solhaugen, tilsvarende som for sommerhalvåret. 11/24

18 Alt. 1 Alt. 3 Alt. 2 Alt. 4 Sommerhalvår hyppighet av vindhastighet > 3.5 m/s Alt. 1 (øvre panel venstre), Alt. 2 (nedre panel venstre), Alt. 3 (øvre panel høyre) og Alt. 4 (nedre panel høyre) Akseptable områder for uteareal for sittegrupper og inngangspartier for bygninger er gitt i de lilla, blå og grønne områdene. Akseptable områder for fotgjengerområder for stående er gitt i de lilla, blå, grønne og gule områdene. Figur 3-2. Hyppighet av vind over 3.5 m/s for sommerhalvåret. Beregninger for Alt. 1, 2, 3 og 4. 12/24

19 Alt.1 Alt. 3 Alt. 2 Alt. 4 Vinterhalvår hyppighet av vindhastighet > 3.5 m/s Alt. 1 (øvre panel venstre), Alt. 2 (nedre panel venstre), Alt. 3 (øvre panel høyre) og Alt. 4 (nedre panel høyre) Akseptable områder for uteareal for sittegrupper og inngangspartier for bygninger er gitt i de lilla, blå og grønne områdene. Akseptable områder for fotgjengerområder for stående er gitt i de lilla, blå, grønne og gule områdene. Figur 3-3. Hyppighet av vind over 3.5 m/s for vinterhalvåret. Beregninger for Alt. 1, 2, 3 og 4. 13/24

20 3.5 Fotgjengerområder for stående I henhold til Tabell 3-1 er det akseptabelt med vindhastighet over 3.5 m/s inntil 6 % av tiden, tilsvarende 526 timer i året. Dette komfortkriteriet er illustrert for de fire alternativene for sommer- og vinterperioden i Figur 3-2 og Figur 3-3. Akseptable områder tilsvarer fargene lilla, blå, grønt og gult. Generelt vil det være noe større areal som er akseptable med tanke på fotgjengere for stående sammenlignet med utearealer for sittegrupper og inngangspartier. Samtidig er forskjellene mellom årstidene og mellom de fire alternativene i store trekk de samme som for sittegrupper og inngangspartier slik som diskutert i kapittel Fotgjengerområder I henhold til Tabell 3-1 er det akseptabelt med vindhastighet over 5.5 m/s inntil 6 % av tiden, tilsvarende 526 timer i året. Dette komfortkriteriet er illustrert for de fire alternativene for sommerperioden i Figur 3-4 og for vinterperioden Figur 3-5. For begge figurene er akseptable områder gitt med lilla, blå, grønn og gul farge, mens røde områder ansees som ugunstige. For sommerhalvåret er det få områder som ansees som ugunstige for de fire alternativene i Figur 3-4. Det er kun enkelte områder lengst vest på sørsiden av Prestekragveien i eksisterende bebyggelse og områdene lengst sør mot E6 som viser ugunstig vindkomfort. Øvrige områder er akseptable som fotgjengerområder. I vinterhalvåret er vindkomforten mer ugunstig særlig ved Solhaugen og videre mot sørvest og lengst vest for Alt. 1 og 3. Enkelte ugunstige områder finnes også på gatehjørner og i gaterom mer sentrert i bebyggelsen vinterstid i alle alternativene. 14/24

21 Alt. 1 Alt. 3 Alt. 2 Alt. 4 Sommerhalvår hyppighet av vindhastighet > 5.5 m/s Alt. 1 (øvre panel venstre), Alt. 2 (nedre panel venstre), Alt. 3 (øvre panel høyre) og Alt. 4 (nedre panel høyre) Akseptable områder for fotgjengere er gitt i de lilla, blå, grønne og gule områdene. Figur 3-4. Hyppighet av vind over 5.5 m/s for sommerhalvåret. Beregninger for Alt. 1, 2, 3 og 4. 15/24

22 Alt. 1 Alt. 3 Alt. 2 Alt. 4 Vinterhalvår hyppighet av vindhastighet > 5.5 m/s Alt. 1 (øvre panel venstre), Alt. 2 (nedre panel venstre), Alt. 3 (øvre panel høyre) og Alt. 4 (nedre panel høyre) Akseptable områder for fotgjengere er gitt i de lilla, blå, grønne og gule områdene. Figur 3-5 Hyppighet av vind over 5.5 m/s for vinterhalvåret. Beregninger for Alt. 1, 2, 3 og 4. 16/24

23 3.7 Fotgjengerområder for gående til og fra arbeid Den siste kategorien vi har vurdert er fotgjengerområder for gående til og fra arbeid (se Tabell 3-1). For denne kategorien er det akseptabelt med vindhastighet over 8.0 m/s inntil 2 % av tiden tilsvarende 175 timer i året. Dette komfortkriteriet er illustrert for de fire alternativene for sommer- og for vinterperioden i Figur 3-6 og Figur 3-7. For begge figurene gjelder det at de lilla og blå områdene ansees som akseptable, mens de grønne, gule og røde områdene er ugunstige. For sommerhalvåret gir de fire alternativene ingen forskjell med hensyn til dette komfortkriteriet og alle områder rundt utbygningene ansees som akseptable. Om vinteren er også de fleste områdene akseptable med hensyn på vindkomfort for denne kategorien, men Alt. 1 og 3 gir enkelte ugunstige områder ved Solhaugen. I Alt. 2 og Alt. 4 er det mer skjerming og dermed ingen områder som blir ugunstige ved Solhaugen. Lengst sør og i vest finnes også enkelte områder med ugunstig vindkomfort for alle fire utbyggingsalternativene. I sør er disse områdene litt mer utbredt for Alt. 1 og 3 enn for Alt. 2 og Alt /24

24 Alt. 1 Alt. 3 Alt. 2 Alt. 4 Sommerhalvår hyppighet av vindhastighet > 8.0 m/s Alt. 1 (øvre panel venstre), Alt. 2 (nedre panel venstre), Alt. 3 (øvre panel høyre) og Alt. 4 (nedre panel høyre) Akseptable områder for fotgjengere til og fra arbeid er gitt i de lilla og blå områdene. Figur 3-6. Hyppighet av vind over 8.0 m/s for sommerhalvåret. Beregninger for Alt. 1, 2, 3 og 4. 18/24

25 Alt. 1 Alt. 3 Alt. 2 Alt. 4 Vinterhalvår hyppighet av vindhastighet > 8.0 m/s Alt. 1 (øvre panel venstre), Alt. 2 (nedre panel venstre), Alt. 3 (øvre panel høyre) og Alt. 4 (nedre panel høyre) Akseptable områder for fotgjengere til og fra arbeid er gitt i de lilla og blå områdene. Figur 3-7. Hyppighet av vind over 8.0 m/s for vinterhalvåret. Øvre panel viser beregningen for Alt. 1, midtre panel viser beregningen for Alt. 2 og nedre panel viser beregningen for Alt Beregninger i 25 m høyde I tillegg til beregningen i 2 m nivå, som er presentert i avsnittene 3.3 til 3.7, er det utført en studie av vindforholdene i 25 m høyde for Alt. 2. Hensikten med denne studien er å undersøke 19/24

26 vindkomfort for terrasser høyt oppe i høyhusene. Middelvinden og vindkomfort for utearealer for sittegrupper sommer og vinter er derfor beregnet i 25 m høyde over bakken og vist i Figur 3-8. I figuren ser vi kun de sju høyblokkene i Alt. 2 da dette er de eneste bygningene hvor høyden overstiger 25 m. Sammenlignet med middelvinden i 2 m ser vi at middelvinden øker fra intervallet m/s i 2 m til intervallet m/s i 25 m tett inntil de sju høyhusene. Dette tilsvarer en vindøkning på 50 til 100 % fra 2 m til 25 m. I den videre analysen har vi bare vurdert vindkomfort for utearealer for sittegrupper, siden dette er den mest aktuelle kategorien i Lawsons komfortkriterier for terrasser. De to nedre panelene i Figur 3-8 viser hyppighet av vindhastigheter over 3.5 m/s for sommer- og vinterhalvåret. For begge figurene er de lilla, blå og grønne områdene ansett som akseptable, mens de gule og røde områdene er ugunstige. Beregningene viser ugunstige forhold for utearealer for sittegrupper en del steder inntil husene der det er aktuelt å bygge terrasser. Samtidig ser vi at det er enkelte akseptable områder, særlig på nord- og østsiden av husene. Utspringet på vestsiden av den sørligste høyblokken og blokken som ligger som nummer 2 fra øst, gir også et gunstig område for vindkomfort i lesonen på nordsiden av utspringet vendt mot vest. Som forventet så er de akseptable områdene større om sommeren enn om vinteren, det er også i denne sesongen at man forventer hyppigst bruk av terrassene. 20/24

27 Sommerhalvår hyppighet av vindhastighet > 3.5 m/s Alt. 2 Middelvind for hele året i 25 m over bakken. Sommerhalvår hyppighet av vindhastighet > 3.5 m/s Alt. 2 Akseptable områder for uteareal for sittegrupper og er gitt i de lilla, blå og grønne områdene. Resultater for 25 m over bakken Vinterhalvår - hyppighet av vindhastighet > 3.5 m/s Alt. 2 Akseptable områder for uteareal for sittegrupper og er gitt i de lilla, blå og grønne områdene. Resultater for 25 m over bakken Figur 3-8. Øvre figur: Middelvind (m/s) for hele året i 25 m. Midtre figur: Hyppighet av vind over 3.5 m/s for sommerhalvåret. Nedre figur: Hyppighet av vind over 3.5 m/s for vinterhalvåret. Alle resultatene er for Alt /24

28 4 Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak i form av vegetasjon, vindskjermer og endringer rundt inngangspartier bør vurderes der beregningene viser ugunstig vindkomfort. Dette er spesielt aktuelt for kategoriene utearealer for sittegrupper, inngangspartier, men også for områder for fotgjengere. Områder der avbøtende tiltak er mest aktuelt er for Solhaugen og områdene videre sørover samt for enkelte gaterom og hushjørner og liknende jamfør kart presentert for komfortkriteriene. For terrasser i øvre etasjer vil også avbøtende tiltak være aktuelt. Der vegetasjon utnyttes som avbøtende tiltak er det viktig å sørge for lav vegetasjon i form av lave trær eller busker i tillegg til den høyere vegetasjonen. Hensikten med dette er å hindre en lokal vindforsterkning under trærne langs bare trestammer. Det anbefales å gjøre egne vurderinger av hvor inngangspartier bør legges. For å kvantifisere betydningen av avbøtende tiltak anbefales beregninger med modellen der det tas hensyn til de avbøtende tiltakene. Slike studier kan også være nyttige for en vurdering av hvilken betydning endringer i arkitekturen og orienteringene av husene kan ha for områder med ugunstige vindforhold. 22/24

29 5 Sammendrag På oppdrag for Asplan Viak er det utført en lokal vind- og vindkomfortanalyse for Moholt. Analyse av vindmålinger fra Voll meteorologistasjon viser at vindretningene sør, sør-sørvest, vest-sørvest og nord-nordøst dominerer. Årsmiddelvinden er 3.4 m/s i 10 m høyde. I sommer- og vinterhalvåret er middelvinden henholdsvis 2.6 m/s og 4.2 m/s. Det er utført 3-D vindberegninger for fire ulike alternativer av bebyggelse på Moholt. Beregningene er sammenlignet for ulike vindkomfortkriterier i henhold til Lawsons komfortkriterier. For kategoriene utearealer for sittegrupper og inngangspartier til bygninger finner vi i at de mest omfattende utbyggingene (Alt. 2 og Alt. 4) gir størst areal med akseptabel vindkomfort. Dette gjelder særlig for området ved Solhaugen som blir skjermet mot sørvest av de nye bygningene i Alt. 2 og Alt. 4. Noen flere ugunstige områder finnes særlig i Alt. 1, men også for Alt. 3. Alt. 1 består kun av eksisterende bebyggelse, og det er i dette alternativet færre hus og større åpne områder enn i de tre andre alternativene. Beregninger i 25 m høyde for Alt. 2 viser områder med akseptabel vindkomfort for sittegrupper på nordsiden og østsiden av høyblokkene for terrasser, samt på nordsiden av utspring mot vest. Hyppigheten av høye vindhastigheter er større om vinteren enn om sommeren, og dette vises også i redusert vindkomfort om vinteren. Avbøtende tiltak vil være nyttige for kategoriene utearealer for sittegrupper, inngangspartier, og for områder for fotgjengere. Områder der avbøtende tiltak er mest aktuelt er for Solhaugen og områdene videre sørover samt for enkelte gaterom, hushjørner og så videre. jamfør kart over komfortkriteriene presentert i rapporten. For terrasser på høyblokkene bør også avbøtende tiltak vurderes avhengig av høyden over bakken og om orienteringen av terrassen er mot sør, vest, nord eller øst. Når det gjelder inngangspartier kan et inntrukket område midt på bygningen bidra til lésone. Vinden føres ned langs bygningen og forbi åpningen. Et lite takutstikk over inngangspartiet vil øke leeffekten. Ved å anvende vindkomfortkartene kan tiltak gjøres for de utsatte inngangspartiene. 23/24

30 Referanser Byrkjedal, Ø., & Åkervik, E. (2009). Vindkart for Norge. 9/2009: NVE. Janssen, W. D., Blocken, B., & van Hooff, T. (2012). Pedestrian wind comfort around buildings: comparison of wind comfort criteria based on whole-flow field data for a complex case study. Build. Environ. 53. UrbaWind, /24

Tangen, Kristiansand

Tangen, Kristiansand Tangen, Kristiansand Lokale vindberegninger Report number: KVT/ALL/2013/R075 Rev.1 Vind Turbulens Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNNSDATA FOR 3-D VINDBEREGNINGER... 5 2.1 METEOROLOGISKE DATA 2.2 VINDHASTIGHET

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

Jærveien 5-7, Sandnes

Jærveien 5-7, Sandnes Jærveien 5-7, Sandnes Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: KVT/EB/2014/R043 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 RESULTATER FRA BEREGNINGENE LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3 OG N Midlere vindhastighet innenfor planområdet NOTAT INNHOLD

1 BAKGRUNN 2 RESULTATER FRA BEREGNINGENE LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3 OG N Midlere vindhastighet innenfor planområdet NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS Oppdrag: 607717-01 Grilstad Marina Klimavurdering Dato: 31.05.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Nina A Rieck LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3

Detaljer

Skei-Sandved, Sandnes

Skei-Sandved, Sandnes Notat Skei-Sandved, Sandnes Vindforhold og vindkomfort Erik Berge Versjon 1 20.05.2016 På oppdrag fra Arkitektkontoret Stav AS er det gjort en vurdering av vindforhold og vindkomfort for utbyggingen av

Detaljer

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN 353 I ULLENSAKER, SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN 1.

Detaljer

Lokalklimaanalyse på Torget

Lokalklimaanalyse på Torget NOTAT Asplan Viak Lokalklimaanalyse på Torget 2011-2012 Nina Rieck 02.03.2012 Asplan Viak AS - Tempev eien 22 - Postboks 6723-7490 Trondheim - Tlf 73949797 - Faks 73949790 asplanv iak.no NOTAT LOKALKLIMAANALYSE

Detaljer

1 Bakgrunn... 1. 2 Metode og prosess... 1. 3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak... 3. 4 Analysen viser følgende:... 8

1 Bakgrunn... 1. 2 Metode og prosess... 1. 3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak... 3. 4 Analysen viser følgende:... 8 NOTAT Oppdragsgiver: Hillevågsveien 24 AS Oppdrag: 531548 Hillevågsveien 24 Dato: 2013-11-28 Skrevet av: Arild Byrkjedal Kvalitetskontroll: Helene Lustrup ROS ANALYSE HILLEVÅGSVEIEN 24 INNHOLD 1 Bakgrunn...

Detaljer

Prinsens vei, Sandnes

Prinsens vei, Sandnes Notat Prinsens vei, Sandnes Endringer i vindforhold og vindkomfort for naboarealer. Erik Berge Versjon 1 18.1.015 På oppdrag fra Dimensjon Rådgivning er det gjort en tilleggsvurdering av vindforhold og

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

Lilleby Eiendom AS. Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F

Lilleby Eiendom AS. Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F Utgave: 2 Dato: 06.04.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og

Detaljer

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 607542-01 Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: 22.06.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: Skriv inn LOKALKLIMAVURDERING ÅSGARD, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen 05.10.2016 Husbanken/Hageselskapet 22.09.2016 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Innhold - Hva er lokalklima og hvorfor er lokalklimahensyn viktig? - Hvor

Detaljer

Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on

Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on 11.04.2016 Versjon 2 VINDBEREGNINGER FOR RANDABERG STADION 1 Tittel Vindberegninger for Randaberg fotballstadion Oppdragsgiver Asplan Viak

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Lokalklima, Vindholmen, Arendal.

Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Beregninger av lokale vindforhold og vindkomfort 07.06.2017 Versjon 1 1 Tittel Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Oppdragsgiver Arendal Fossekompani ASA Oppdragsgivers kontaktperson

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R

K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R Metoder Prosjekteksempler 04.11.2014 Husbanken/Hageselskapet 30.10.2014 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Hensikt Hva innebærer lokalklimahensyn og hvorfor er

Detaljer

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ Beregnet til Sjøgata Utvikling Bodø AS Dokument type Vindanalyse Dato August 2015 VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ SJØGATA 29-31, BODØ Revisjon 000 Dato 2014/08/21 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området.

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området. Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Sølvknuten AS 524774 Sildetomta Kongsberg [Revisjonsdato] Gunvor Huseby LOKALKLIMAVURDERING SILDETOMTA INNHOLD 1 Bakgrunn... 1 2 Lokalklimatiske

Detaljer

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Arne Hosøy Oppdrag: 607940-01 Lokalklimaanalyse, Lindås kommune Dato: 12.05.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMAVURDERING HOSØY, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD Forord... 1 Lokalisering

Detaljer

KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport

KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport November 2013 Oppdragsgiver Norconsult AS Kilehagen 12 1430 Ås Telefon 91764199 E-mail firmapost@klimaplan.com Internett www.klimaplan.com Foretaksnr.

Detaljer

LOKALKLIMA DELUTREDNING

LOKALKLIMA DELUTREDNING NYTT REGJERINGSKVARTAL LOKALKLIMA DELUTREDNING STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 24. juni 2016 RAPPORT STATLIG REGULERINGSPLAN FOR NYTT REGJERINGSKVARTAL DELUTREDNING LOKALKLIMA 24. JUNI

Detaljer

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Klimaanlyse Rypefjord marina Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post: origo@origo.as Innledning Origo Arkitektgruppe

Detaljer

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Jåsund AS Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Oppdragsnr.: 5152111 Dokumentnr.: 1 Versjon: 02 2017-05-11 Oppdragsgiver: Jåsund AS Oppdragsgivers kontaktperson: Svein-Erik Kvame Rådgiver:

Detaljer

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft Oppdragsgiver Interconsult ASA Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38

Detaljer

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø Hent AS Oppdragsnr.: 5172866 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2017-05-18 Oppdragsgiver: Hent AS Oppdragsgivers kontaktperson: Geir Saltvik Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Oppdragsleder:

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Ard arealplan AS Vurdering av vindforhold Valderhaugane, Fjell kommune Oppdragsnr.: 5161555 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-04-19 Oppdragsgiver: Ard arealplan AS Oppdragsgivers kontaktperson: Ann-Helen

Detaljer

Skårer, Lørenskog. Lokalklimaanalyse for Skårer syd. Report number: KVT/EB/2013/R017. Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind

Skårer, Lørenskog. Lokalklimaanalyse for Skårer syd. Report number: KVT/EB/2013/R017. Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Skårer, Lørenskog Lokalklimaanalyse for Skårer syd Report number: KVT/EB/2013/R017 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES

VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES OPPDRAGSRAPPORT VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES 05.10.16 Luca Oggiano PhD. og Sjo Fasting AS er engasjert av Brynelunden AS for å utføre en analyse av lokale vindforhold rundt detaljreguleringsforslag

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, 30.09.14, rev.08.12.14 REDEGJØRELSE FOR TEMA: SOL/SKYGGE Lørenskog Vinterpark konsekvenser for sol/skygge Planområdet

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen

Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 9263430; E-post: pas@oetechnology.no Foretaksreg.: NO 994941372 MVA RAPPORT 133-16- 0 Tittel: Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen Oppdragsgiver: Steinan

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT LUFTFORURENSING

Detaljer

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Agenda Metoder for vindressurskartlegging Verifikasjon av metodene Nytteverdi av vind- og isingskart Eksempler for

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 17

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 17 Side: 1 av 17 Til: Fra: Ane Eikehaugen, Sandnes kommune Bård Venås, Norconsult AS Dato: 29. juli 2007 VINDANALYSER FOR SANDNES IDRETTSPARK SAMMENDRAG: Vindanalyser er utført for Sandnes idrettspark for

Detaljer

Lehmkuhlboden RAPPORT. Lehmkuhlstranden AS. Vindkomfortstudie RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Lehmkuhlboden RAPPORT. Lehmkuhlstranden AS. Vindkomfortstudie RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lehmkuhlboden OPPDRAGSGIVER Lehmkuhlstranden AS EMNE DATO / REVISJON: 11. januar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 615970-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune MET report no. 01/2017 ISSN 2387-4201 Climate Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune Harold Mc Innes, Jostein Mamen, Knut Helge Midtbø Title: Meteorologisk vurdering av planlagt

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø Rapport 120-14 Dato: 08.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter Rapport 117-13 Rev 1 Dato: 26.09.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksreg. : NO 994 941 372 MVA Tittel: Lokalklimaanalyse

Detaljer

WSB technology as. Klimaanalyse for utbyggingsprosjekt på Kræmer Brygge i Tromsø. Barlindhaug Consult AS Postboks 6154 9291 Tromsø

WSB technology as. Klimaanalyse for utbyggingsprosjekt på Kræmer Brygge i Tromsø. Barlindhaug Consult AS Postboks 6154 9291 Tromsø WSB technology as Rapport 5-8 Rev Wind, Snow and Building Technology AS Adresse: Postboks 77, 859 Narvik Telefon: 76 96 6 57 / 9 6 Telefaks: 76 96 68 5 E-mail: pas@hin.no; tw@hin.no Tittel Klimaanalyse

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03.

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03. Rapport 116-13 Dato: 10.03.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Organisasjonsnr. : 994 941 372 Tittel Analyse av lokale vindforhold

Detaljer

Oppdragsgiver: Proess As Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato:

Oppdragsgiver: Proess As Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 611603-01 Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato: 28.11.2016 Skrevet av: Trond Norén Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam SOLSTAD I SKODJE KOMMUNE,

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Jåsund Utviklingsselskap AS Vurdering av vindforhold Jåsund felt K1 - K5 Op p dragsnr.: 5144355 Dokumentnr.: 2 Versjon: 01 2015-02 - 12 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder:

Detaljer

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser.

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser. Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 526793 Støyberegning Fegrihøgda Del: Dato: 2011-03-17 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYBEREGNING FEGRIHØGDA INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

K L I M A A N A L Y S E R

K L I M A A N A L Y S E R K L I M A A N A L Y S E R Metoder Prosjekteksempler Hensikt Hva innebærer lokalklimahensyn og hvorfor er det så viktig? Viktige forhold og begreper Sted, tomt, lokalklimatiske forhold; fremherskende vind,

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 9263430; E-post: pas@oetechnology.no Foretaksreg.: NO 994941372 MVA RAPPORT 139-17-0 Tittel: Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø Oppdragsgiver:

Detaljer

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast Sjonfjellet vindkraftverk Nesna og Rana kommune, Nordland Fagutredning skyggekast A/S Salten Kartdata Mars 2013 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 3 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3 3.1 Lokalisering 3 3.2 Området

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Regelverk... 2 3 Forutsetninger og Metode... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Trafikktall... 5 4 Beregningsresultater og konklusjon...

1 Innledning... 1 2 Regelverk... 2 3 Forutsetninger og Metode... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Trafikktall... 5 4 Beregningsresultater og konklusjon... Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYVURDERING SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Bergen kommune Etat for plan og geodata Vurdering av vindforhold Kristiansholm, Rosegrenden og Sandvikstorget Områdereguleringsplan Oppdragsnr.: 5124522 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-03-07 Oppdragsgiver:

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 1/2014 Climate Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Utsikt fra helikopter ved mast 128/129

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

1 Sammendrag Innledning... 3

1 Sammendrag Innledning... 3 Notat Høvik senterområde Overordnet lokalklima- og overvannsanalyse Erik Berge Versjon 1 30.11.2015 Dette notatet presenterer en overordnet lokalklima- og overvannsanalyse for Høvik senterområde. Det er

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 874_1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Marit Lunde / Norconsult Bodø Fra: Arne E. Lothe / Onno Musch Dato: 2013-05-29 Vurdering av egnethet til flytekai, Kvalnes I Bodø kommune er det planlagt en eiendomsutvikling på Ytre Kvalneshaugen

Detaljer

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Heggdalen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 09.10.2014 Kenneth Røed Larsen Voll Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging.

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging. Introduksjon I dette notatet vert det gjort ei samanlikning av vindtilhøva i Rieppi og Lavkadalen i Storfjorden kommune (sjå Figur 1). Tidlegare har Kjeller Vindteknikk kome med ei tilråding på plassering

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner RAPPORT Haugstenåsen UTKAST III Kunde: Fredrikstad kommune Sammendrag: Det er vurdert nødvendige ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner for å legge til rette for boligbygging på Haugstenåsen.

Detaljer

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Side 2 av 11 Regelverk Gjeldende støyregelverk er retningslinje, T-1442/2012, heretter kalt T-1442. Med denne retningslinjen

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

NOTAT NOTAT - STØY INNHOLD

NOTAT NOTAT - STØY INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Frei kommune Oppdrag: 515702 Reguleringsplan Rensvika Del: Dato: 2009-11-09 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: NOTAT - STØY INNHOLD 1 Støyutredning... 2 2 Grenseverdier

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

ALTERNATIVSVURDERING ADKOMSTVEG MOHOLT TERRASSE. 1 Adkomst til private boliger Vegklasse Vurdering av alternativene...

ALTERNATIVSVURDERING ADKOMSTVEG MOHOLT TERRASSE. 1 Adkomst til private boliger Vegklasse Vurdering av alternativene... NOTAT Oppdragsgiver: Arkiplan AS Oppdrag: 533636 Moholt 50 50 Reguleringsplan Dato: 20140612 Skrevet av: Sindre Jansson Haverstad/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Wenche Lunder ALTERNATIVSVURDERING

Detaljer

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind 10 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 10/2009 Analyser

Detaljer

PK Hus AS. AS har på 13 i. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212 www.akustikk.as. Prosj.nr. 2229. Besøksadr. Torvet 1A

PK Hus AS. AS har på 13 i. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212 www.akustikk.as. Prosj.nr. 2229. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 3 Til: Fra: PK Hus AS v/ Are Bråthen v/ Ånund Skomedal Dato: 4. september 2013 Boliger i Seterveien 13 STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering AS har på oppdrag fra PK Hus AS foretatt beregninger

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

WSB technology as. Klimavurdering ift utbygging av næringsbygg på Leirbakken i Ramfjorden. Barlindhaug Consult AS Postboks Tromsø

WSB technology as. Klimavurdering ift utbygging av næringsbygg på Leirbakken i Ramfjorden. Barlindhaug Consult AS Postboks Tromsø WSB technology as Rapport 123-9 Wind, Snow and Building Technology S dresse: Postboks 737, 859 Narvik Telefon: 76 96 62 57 / 92 46 34 3 Telefaks: 76 96 68 15 E-mail: pas@hin.no; tw@hin.no Tittel Oppdragsgiver

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Vurderingene bygger på tidligere vurderinger, samt snitt og reviderte alternative skisser/studier i des. 09 og jan. 10.

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-08 - 30 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset INNLEDNING Rissa Kommune ønsker å endre anløpsstedet for hurtigbåten i Hasselvika/Hysneset slik at overføring

Detaljer

1 Radonkart Vindkart Ras/skred Stormflo Omsynssone kart... 17

1 Radonkart Vindkart Ras/skred Stormflo Omsynssone kart... 17 Oppdragsgiver: Øygarden kommune Oppdrag: 523241 Digitale tenester i samband med revisjon av kommuneplan Del: Dato: 2010-11-02 Skrevet av: Trygve Andresen Kvalitetskontroll: Øyvind Sundfjord ROS TEMAKART

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV TIL STØY... 3 2.1 REGULERINGSPLAN... 3 2.2 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING, T-1442... 3 3 OM MÅLINGENE... 4 3.1 MÅLEPROSEDYRE... 4 3.2

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01 HERØY KOMMUNE RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune OPPDRAGSNUMMER 13656001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ EDVARD FALCH (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE

Detaljer

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane.

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Utvalg for byutvikling 20.01.10 sak 6/10 vedlegg 5 NOTAT Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Asplan Viak AS Østervåg 7-4006 Stavanger - Tlf 51204500 - Faks 51204501 asplanviak.no Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 07 KONSEKVENS AV Å FLY DAGENS FLYMØNSTER MED NYE KAMPFLY. PRESISERINGER TIL TEMAUTREDNING STØY 29.04.2014

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN. 1 Innledning... 1 2 Oversikt... 2 3 Beregninger og vurderinger... 3

TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN. 1 Innledning... 1 2 Oversikt... 2 3 Beregninger og vurderinger... 3 Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 525733 Støyvurdering for Bråtabakken Del: Dato: 2011-05-22 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Øyvind Knag TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer