Jærveien 5-7, Sandnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jærveien 5-7, Sandnes"

Transkript

1 Jærveien 5-7, Sandnes Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: KVT/EB/2014/R043 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone

2

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING VINDDATA FOR JÆRVEIEN VINDKLIMA ÅRSMIDDELVIND VINDRETNINGSFORDELING VINDHASTIGHETSFORDELING 7 4 EFFEKTEN AV UTBYGGINGEN I JÆRVEIEN 5-7 PÅ DET LOKALE VINDKLIMAET GENERELT OM EFFEKTEN AV BYGNINGER PÅ VINDFORHOLDENE DE LOKALE VINDFORHOLDENE VED JÆRVEIEN VINDKOMFORT VURDERING AV EFFEKTEN AV Å REDUSERE HØYDEN PÅ HØYHUSET AVBØTENDE TILTAK 16 5 REFERANSER

4 1 Innledning Det overordnede klimaet for Sandnes-området er i stor grad karakterisert av de klimaforhold vi finner i ytre deler av Rogaland og på Jæren. Imidlertid viser tidligere studier av klimaet at det også er en del lokale forskjeller (se Rieck og Berge, 2010). Disse forskjellene styres blant annet av terrenget, fjordområder, vegetasjonen osv. Terrengforhold bidrar til variasjoner i fremherskende vindretninger, hastighetsfordelinger og temperaturfordelinger. Avstanden til havet er også en viktig faktor for vind- og temperaturklimaet. Lokale forhold slik som åsrygger, dalfører og åpne flater vil påvirke vindforholdene. Vinden vil forsterkes over topper og kunne kanaliseres gjennom dalformasjoner i terrenget. Åpne flater med lite vegetasjon (lav ruhet) vil også gi høyere vindhastigheter nær bakken. Vegetasjon og bygninger (høy ruhet) bremser opp vinden og gir lavere hastigheter. I mellom bygninger og på hushjørner kan imidlertid vinden forsterkes og lokalt gi høyere vindhastigheter. En beskrivelse av de lokale vindforholdene i Sandnes bør derfor baseres på lokale data for området. Slike data er tilgjengelige fra vindkartdatabasen for Norge utarbeidet for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i 2009 (se Byrkjedal og Åkervik, 2009). Siden dataene fra vindkart for Norge beskriver de meteorologiske forholdene i et gitternett på 1 km x 1 km ruter, vil dataene være noe glattet i forhold til de lokale variasjonene innenfor området. Vår metode går derfor ut på å gjøre en tolkning av den lokale vinden ved å vurdere de lokale forholdene i utbyggingsområdet. Vinddataene fra vindkart for Norge er også sammenlignet og justert ved hjelp av observasjoner fra den nærmeste meteorologistasjonen på Sola. De kvalitative metodene er basert på generell kunnskap og erfaringer fra mer detaljerte studier av vindforhold i byområder. For mer detaljerte studier av vindforholdene innenfor utbyggingen vil vi anbefale bruk av CFDmodeller. Vinddataene for Jærveien i Sandnes er kort beskrevet i kapittel 3 og 4, mens i kapittel 5 er vindforholdene i Jærveien og effekten av høyhuset diskutert. 3

5 2 Vinddata for Jærveien 5-7 De nærmeste vindmålestasjonene til Jærveien 5-7 er Sola (ca. 7 km mot nordvest) og Særheim (11 km mot sørvest) (se Figur 2-1). I tillegg er vinddata fra vindkart for Norge (Byrkjedal og Åkervik, 2009) tilgjengelig i et gitter med 1 km avstand mellom gitterpunktene. Vindkart for Norge er basert på beregninger utført med en meteorologisk modell. Tidligere studier har vist at data fra vindkart for Norge representerer de lokale vindforholdene godt (se for eksempel Rieck og Berge, 2010). Siden avstanden til de to vindmålestasjonene fra Jærveien er forholdsvis stor har vi valgt å bruke vinddata fra vindkart for Norge i vindvurderingen for Jærveien. Tidligere erfaringer har også vist at vindkart for Norge kan gi for høye vindhastigheter nær bakken. Vi har derfor sammenlignet vindkart for Norge med vindmålingene i 10 m høyde over bakken for Sola, og på bakgrunn av dette er vindhastigheten i 10 m høyde i Jærveien justert. Den geografiske posisjonen til punktet som er tatt ut fra vindkart for Norge er vist i Figur

6 Figur 2-1. Kart over Sandnes og Jæren som viser posisjonen til Jærveien, Særheim og Sola. Punktet som er hentet fra vindkart for Norge er markert med blått. 5

7 3 Vindklima Sandnes-området ligger ca. 10 km inn fra kysten i et område som er forholdsvis flatt i retningene sørvest, vest og nordvest. Møt sør og øst er det åser med en høyde på m, mens mot nord er det en åpning mot Gansfjorden. Deler av Rogaland har forholdsvis høy årsmiddelvind sammenlignet med andre deler av landet (se vindkart for Norge). Samtidig har området ved Jærveien 5-7 og Sandnes mange boligområder og vegetasjon som vil dempe vinden nær bakken. Oppbremsingen gir imidlertid en tendens til økt turbulens nær bakken. Nedenfor er det generelle vindklimaet diskutert for Sandnes-området. En diskusjon av utbyggingen og effekten av den foreslåtte arkitekturen i området ved Jærveien er gitt i kapittel Årsmiddelvind Årsmiddelvinden for Jærveien er hentet fra vindkart for Norge, og den representerer den midlere bakgrunnsvinden for området der det ikke er tatt hensyn til de lokale bygningene, vegetasjonen osv. En sammenligning av observert vind og vind fra vindkart for Norge for Sola viser at midlere vindhastigheter i vindkartet er ca. 15 % for høy i 10 m høyde over bakken (se Tabell 3-1). Dette skyldes blant annet at det er vanskelig å representere oppbremsingene fra bygninger, trær og lignende med høy nøyaktighet nær bakken i en meteorologisk modell. Basert på dette er vindhastighetene fra vindkart for Norge redusert med 15 % i Jærveien noe som gir en årsmiddelvind på 3.6 m/s i 10 m høyde over bakken (Tabell 3-1). Til sammenligning er observert middelvind for Sola for perioden lik 4.5 m/s i 10 m. Det er viktig å være klar over at det er noe usikkerhet knyttet til estimatene av den lokale bakgrunnsvinden i Jærveien, og det er fortsatt mulig at en årsmiddelvind på 3.6 m/s kan være for høy siden det er mange boligområder og en god del vegetasjon i Sandnes. Men som nevnt ovenfor vil det imidlertid genereres en noe ekstra turbulens, slik at en evt. forbedret vindkomfort på grunn av redusert middelvind, delvis vil oppveies av redusert vindkomfort på grunn av turbulens. En kvantifisering av disse effektene er imidlertid vanskelig. I det videre arbeidet har vi antatt at årsmiddelvinden i 10 m høyde over bakken er 3.6 m/s. Tabell 3-1. Midlere vindhastigheter basert på observasjoner og vindkartet. Statsjonsnavn Observert årsmiddelvind Estimert 10 m vind Årsmiddelvind i vindkartet Sola 4.5 m/s (10 m) 5.3 m/s (10 m) Jærveien m/s (10 m) 4.2 m/s (10 m) 3.2 Vindretningsfordeling Vindretningsfordelingen for Jærveien i 10 m høyde er vist i Figur 3-1. Vindretningsfordelingen viser at retningene sørsørøst, sør, østsørøst og nordnordvest er de mest dominerende retningene på årsbasis med en hyppighet på henholdsvis 17 %, 15 %, 11 % og 11 %. Høyest hyppighet av hastigheter over 10 m/s registreres for retningene sørsørøst og østsørøst. 6

8 Figur 3-1. Vindrose for Jærveien i 10 m høyde basert på data for hele året. Figur 3-2. Vindrose for Jærveien i 10 m høyde basert på data for sommer (til venstre) og vinter (til høyre). Vindretningsfordelingen for sommer og vinter er vist i Figur 3-2. Om vinteren dominerer retningen sørsørøst og østsørøst mer en ellers i året. Om sommeren er det større hyppighet av vind fra vestnordvest og nordnordvest, disse retningene sammenfaller med retningene for solgangsvinden i Rogaland. 3.3 Vindhastighetsfordeling I Figur 3-3 har vi vist hastighetsfordelingen til bakgrunnsvinden i 10 m høyde over bakken. Vi ser at vindhastigheter i intervallet 1-4 m/s er mest vanlige (ca. 52 % av tiden). For hele året registreres vindhastigheter i intervallet 5-10 m/s ca. 25 % av tiden, mens hastigheter over 10 m/s forekommer ca. 1 %. Hyppigheten av høye vindhastigheter er størst i vinterhalvåret samtidig som det er et bredt spekter av ulike hastigheter (Figur 3-4). I sommerhalvåret er hastighetsfordelingen snevrere og mange av vindhastighetene ligger mellom 1 og 5 m/s (ca. 74 % se Figur 3-4). Årsmiddelvinden i 10 m høyde er anslått til 3.6 m/s (se avsnittet ovenfor). Som en første tilnærming kan vi anta at dette tilsvarer middelvinden i 2 m høyde for vindutsatte steder innenfor en utbygging. Tilsvarende kan vi da anta at vindhastighetsfordelingen i 10 m 7

9 høyde representerer vindhastighetsfordelingen for vindutsatte steder i 2 m høyde. Dette vil vi utnytte i diskusjonen av vindkomfort i kapittel 5. Figur 3-3. Hastighetsfordeling i 10 m høyde for Jærveien. Data for hele året. Figur 3-4. Hastighetsfordeling i 10 m høyde for Jærveien for sommer (til venstre) og vinter (til høyre). 8

10 4 Effekten av utbyggingen i Jærveien 5-7 på det lokale vindklimaet 4.1 Generelt om effekten av bygninger på vindforholdene Utbygging av hus vil påvirke de lokalmeteorologiske forholdene på ulike måter. Fordelingen av solstråling og varmestråling fra bakken vil bli endret. De mest åpenbare effektene av dette vil være skyggesoner gjennom hele eller deler av dagen avhengig av solhøyde. Temperatur og fuktighetsforhold vil også bli modifisert av bebyggelse og en endring av overflatens egenskaper. Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Figur 4-1. Skisse av vindforhold rundt en bygning sett fra siden. En annen åpenbar effekt av bygninger vil være endringene av vindklimaet nær bakken. I denne studien er det fokusert på vindeffektene av det foreslåtte høyhuset i Jærveien. Slike effekter er studert i detalj i ulike sammenhenger. Avhengig av høyde, geometri og hvilken innfallsvinkel vinden har på et høyhus kan svekking og forsterkning av vindhastighetene typisk spenne over intervallet 0 til 2 for ulike soner rundt bygningene. Til høyere huset er til kraftigere vindforsterkning kan forventes på de utsatte stedene. 9

11 Detaljerte studier av effekten et høyhus vil ha på vindforholdene krever detaljerte modellberegninger med for eksempel en CFD-modell (CFD Computational Fluid Dynamics). I denne studien har hensikten i første omgang vært å gjøre en enkel undersøkelse. For mer detaljerte studier vil vi derfor anbefale å sette opp en CFD-modell for utbyggingen. For lettere å forklare hvordan vinden vil oppføre seg nær bygninger har vi i Figur 4-1 vist en enkel skisse av vindforholdene rundt et hus. Fra skissen ser vi at vinden som treffer vinkelrett på bygget vil bli tvunget over huset, rundt sidene på huset, eller også presset ned langs fasaden og gi forsterket vind i bakkenivå. Delingspunktet mellom luft som presses over huset og ned i mot bakken kan typisk ligge i 2/3 høyde av hele huset. Til høyere huset er og til større arealet mot vinden er, til større vindforsterkning ved bakken kan forventes. Vind som presses ut mot hjørnene på huset gir forsterket vind her. Siden de høyeste vindhastighetene kommer fra sørsørøst, sør og østsørøst vil hus som har stort areal mot disse vindretningene kunne gi et ugunstig vindklima enkelte steder foran og på siden av huset. Bak huset vil det være soner med turbulent vind. Selv om vinden bak huset i middel ikke er så sterk vil vindkast i korte perioder kunne gi høye hastigheter også i denne sonen. For vind på skrå inn mot en avlang bygning som stikker over omgivelsene, kan det bli en del sterke vindkast i avgrensede soner på le-siden av huset. Hvis flere bygninger står ved siden av hverandre vil vinden kunne forsterkes mellom bygningene og det oppstår en kanaleffekt. 4.2 De lokale vindforholdene ved Jærveien 5-7 Planområdet for utbyggingen er vist i Figur 4-2, mens en 3-D skisse av utbyggingen sett fra østsørøst er vist i Figur 4-3 og fra vest i Figur 4-4. Høyden på høyhuset i sørvestre del av planområdet i krysset Jærveien St. Olavsgate er ca. 54 m, mens bebyggelsen bakover i St. Olavsgate er på mellom 20 og 25 m. Husene bak høyhuset i Jærveien har også en høyde på mellom 20 og 25 m. Høyhuset er derfor ca. 25 m høyere enn bebyggelsen ellers i planområdet. På vestsiden av Jærveien eksisterer det også hus på ca m høyde. Øst for utbyggingen, på østsiden av St. Olavsgate er det lavere bebyggelse med hus og blokker. Det er brudd i husene bak høyhuset ut mot Jærveien, dvs. at de ikke ligger like langt ut veien (se Figur 4-4). Dette vil begrense eventuelle kanaleffekter av vinden på østsiden av Jærveien, og skape lesoner med gunstige vindforhold ut mot Jærveien. I retningen sørsørvest ut fra planområdet er det åpent langs Jærveien, mens det mot øst og sørøst er noen åpninger i den lave bebyggelsen på østsiden av St. Olavsgate og i Håkon 7 s gate. Mot vest og nord er planområdet skjermet av lokal bebyggelse. Det er imidlertid åpninger mot nordøst i forlengelsene av Jærveien og St. Olavsgate på nordøstsiden av Oalsgata. Vindrosene i Figur 3-1 og Figur 3-2 viser at vindretningene sør, sørsørøst og østsørøst dominerer i Sandnes, særlig i vinterhalvåret. Vind fra sør og sørsørøst vil trolig kanaliseres og forsterkes i Jærveien på vestsiden av planområdet. Sørlig vind vil trolig også følge St. Olavsgate og forsterkes her. Områdene langs fasadene i gateplanet vil være utsatt for disse vindretningene i både Jærveien og St. Olavsgate. Vind fra sør og sørøst vil forsterkes på de to hjørnene av høyhuset som vender mot sørvest. Forsterket vindhastighet vil også kunne forekomme rundt høyhuset siden vind mot fasaden vil kunne trekkes ned i gateplanet. De mest skjermede og lune områdene forventes i gaterommene på tvers av planområdet. Det er større usikkerhet knyttet til hvordan vinden fra østsørøst vil kanaliseres gjennom området. Denne vinden vil treffe vinkelrett på husrekken ut mot St. Olavsgate noe som kan føre til at luften stagnerer og i stedet beveger seg rundt planområdet. De gunstigste områdene kan forventes på østsiden av Jærveien som ligger i le på vestsiden av planområdet. En forsterkning av vinden fra østsørøst ved det sørøstlige hjørnet av høyhuset må imidlertid forventes. I tillegg 10

12 vil gaterom på nordøstsiden av høyblokken kunne virke som vindtunneler i åpninger mellom St. Olavsgate og Jærveien. Vindhastigheten i toppen av høyhuset (i 54 m) forventes å være ca. 2 ganger høyere enn i 2 m høyde i gateplanet. Avhengig av vindretningen vil vind fra øvre deler av høyhuset i kortere perioder kunne trekkes ned til gateplanet og gi opphav til vindkast og turbulens. Denne effekten er størst når vinden treffer vinkelrett på den bredeste siden av bygningen, dvs. når det blåser fra østsørøst eller vestnordvest. Disse vindretningene inntreffer ca. 18 % av tiden (se Figur 3-1). Særlig for vindretningen østsørøst er hyppigheten av vindhastigheter over 5 m/s stor og det er trolig at perioder med turbulens og forsterket vind vil kunne forekomme rundt høyhuset og spesielt i St. Olavsgate for denne vindretningen. Retningene nord, nordnordvest og vestnordvest er også hyppige særlig om sommeren. Om sommeren er disse vindretningene ofte knyttet til solgangsvinden i Rogaland og perioder med godt vær og mye sol. Områdene nordøst i Jærveien og i St.Olavsgate er trolig godt skjermet og lune områder vil kunne finnes. Særlig gunstig vil sørsiden av husene i Jærveien kunne være. Både på sørvestsiden og sørøstsiden av høyhuset kan det også forventes lune områder for disse vindretningene. I den sørligste delen av Jærveien ned mot høyhuset og for det sørvestlige hjørnet på høyhuset kan en forsterkning av nordlige vinder i Jærveien forventes. En forsterkning av vind fra nordvestlig kant i gaterommene mellom Jærveien og St. Olavsgate er også sannsynlig. Figur 4-2. Oversiktskart med avgrensing av planområdet. 11

13 Figur 4-3. Skisse av utbyggingen sett fra ca. 120 tilsvarende østsørøst. 12

14 Figur 4-4. Skisse av utbyggingen sett fra ca. 270 tilsvarende vest. 4.3 Vindkomfort For å kvantifisere vindkomforten rundt utbyggingen vil det være nødvendig med en detaljert 3-D vindberegning for hele området. Nedenfor har vi imidlertid gitt et eksempel på en forenklet beregning av forventet vindkomfort for sommer- og vintermånedene. Erfaring Kjeller Vindteknikk har gjort i tidligere beregninger og erfaringer fra andre studier indikerer en forsterkning av vinden i gateplan på opptil % på de mest utsatte stedene rundt høyhus. Hvis vi antar en forsterkning på ca. 40 % for de mest utsatte stedene 2 m over bakken vil dette som en første tilnærming tilsvare den reduksjonen som forventes i vindhastigheten når vinden avtar fra 10 m til 2 m. Hvis vi antar dette kan vi anvende hastighetsfordelingen presentert i kapittel 4.3 for å anslå vindkomfort for de mest utsatte stedene ved å kombinere med Lawsons vindkomfortkriterier (se Rieck og Berge, 2009 for en mer detaljert beskrivelse). Arkitekturen i og rundt planområdet er komplisert og vindforholdene vil derfor også være komplekse. Nedenfor er gitt en kvalitativ vurdering av områder og soner rundt den foreslåtte utbyggingen der gunstige og ugunstige vindforhold kan forventes. Utfra diskusjonen i kap. 4.2 vil de mest vindutsatte områder trolig være hushjørnene og områdene ellers rundt høyhuset, samt områdene langs Jærveien og St. Olavsgate. 13

15 Tabell 4-1. Lawsons komfortkriterier. Områdetype Uakseptabelt Akseptabelt Veier og parkeringsplasser Fotgjengere til og fra arbeid Fotgjengerområder Fotgjengerområder for stående 6 % > 10.5 m/s 2 % > 10.5 m/s 4 % > 8.0 m/s 6 % > 5.5 m/s 2 % > 10.5 m/s 2 % > 8.0 m/s 6 % > 5.5 m/s 6 % > 3.5 m/s Inngangspartier for bygninger 6 % > 5.5 m/s 4 % > 3.5 m/s Uteareal for sittegrupper 1 % > 5.5 m/s 4 % > 3.5 m/s Lawsons komfortkriterier er gjengitt i Tabell 4-1. Vi ser at klassifiseringen gir prosentvis andel av tiden over en viss vindstyrke som antas som akseptabel eller uakseptabel for en gitt aktivitet. Eksempelvis antas det at det er akseptabelt at vindhastigheten er over 3.5 m/s inntil 4 % av tiden for uteareal for sittegrupper, mens det er uakseptabelt at vindhastigheten er over 5.5 m/s mer enn 1 % av tiden. Ved å sammenholde Tabell 4-1, Figur 3-3 og Figur 3-4 ser vi at der er sannsynlig at vinden er over 3.5 m/s ca. 38 % av tiden, mens den er over 5.5 m/s ca. 11 % av tiden på de mest vindutsatte stedene i sommerhalvåret. Tilsvarende tall for vinterhalvåret er henholdsvis 54 % og 28 %. Vindhastigheter over 8 m/s registreres ca. 1 % av tiden i sommerhalvåret og 6 % i vinterhalvåret på de mest vindutsatte stedene. Dette betyr at det kan være lite gunstig med uteareal for sittegrupper, fotgjengerområder for stående og inngangspartier for bygninger på de mest utsatte stedene. For fotgjengerområder for gående, og for fotgjengere til og fra arbeidsplasser kan det også være ugunstige forhold på de mest eksponerte stedene særlig i vinterhalvåret. For veier og parkeringsplasser forventes ikke vindforholdene å representere problemer jamfør Lawsons komfortkriterier. Den beste vindkomforten kan forventes på den sørøstlige siden av høyhuset (vist på høyre side av Figur 4-5) for perioder med vind fra nordvestlig kant (tilsvarende bla solgangsvinden om sommeren). Områdene i Jærveien vil trolig være gunstige for perioder med vind fra østsørøst med unntak av utløpene av gateromme mellom St. Olavsgate og Jærveien. For vindretningene vest til nord forventes også gunstige forhold i St. Olavsgaten. Imidlertid forventes det ut fra denne enkle vindkomfortanalysen at en del av arealet rundt høyhuset vil være ugunstige som utearealer for sittegrupper, inngangspartier for bygninger og fotgjengerområder såfremt det ikke gjennomføres avbøtende tiltak i gateplanet (se neste kapittel). I vinterhalvåret kan områdene rundt høyhuset også forventes å være ugunstige for fotgjengere til og fra arbeidet. Spesielt utsatt vil det sørvestre og sørøstre hjørnet av høyhuset være (se Figur 4-5 venstre del). Områdene lengre bak i Jærveien og St. Olavsgate er trolig også ugunstige som utearealer for sittegrupper, inngangspartier for bygninger og fotgjengerområder for stående (se Tabell 4-1). 14

16 Figur 4-5. Høyhuset sett forfra (figur til venstre) og fra siden (figur til høyre). 4.4 Vurdering av effekten av å redusere høyden på høyhuset Det er gjort en enkel vurdering av hvilken effekt en reduksjon av høyden på høyhuset fra 54 m til samme høyde som de øvrige bygningene i planområdet på ca. 25 m kan ha på vindforholdene i planområdet. Tidligere erfaringer har vist at en reduksjon av høyden av høyhus kan gi forbedret vindkomfort i områdene rundt høyhuset. Middelvinden rundt høyhuset kan bli redusert med % på de mest utsatte stedene, og arealene som er akseptable for ulike ute aktiviteter vil øke. Samtidig vil et høyt hus også kunne gi kraftigere skjerming i enkelte retninger enn et lavere hus. Enkelte områder vil dermed få redusert vindhastighet og dermed bedret vindkomfort når høyden på husene øker. Det er imidlertid vanskelig å danne seg et godt bilde av disse endringene i en kompleks arkitektur uten at det gjøres 3-D beregninger av vindfeltene. I gateplanet forventes avbøtende tiltak å være den viktigste faktoren for hvordan vindkomforten oppfattes. I neste kapittel er det gitt en kort diskusjon av ulike avbøtende tiltak. 15

17 4.5 Avbøtende tiltak Eksempler på avbøtende tiltak som kan bedre vindkomforten i gateplanet er: - beplantning - fremspringende tak over inngangsparti (baldakiner) - vindskjermer og rekkverk av stolper satt sammen til en skjerm (balustrader) - avrundede hushjørner og trappetrinnshjørner - sokkel for høyblokker - innfellinger av inngangspartier Det anbefales å benytte vegetasjon og vindskjermer knyttet til utearealer for sittegrupper både rundt høyhuset og langs Jærveien og St. Olavsgate. Innfelling av inngangspartier i bygningene evt. vindskjermer og baldakiner knyttet til inngangspartier anbefales også. Vindskjerming i form av vegetasjon anbefales også i Jærveien og St. Olavsgate for å bedre vindkomforten for fotgjengere. Der vegetasjon utnyttes som avbøtende tiltak er det viktig å sørge for lav vegetasjon i form av lave trær og eller busker for å hindre en lokal vindforsterkning under trærne langs for eksempel bare trestammer. Avbøtende tiltak anbefales også i de smale gaterommene mellom St. Olavsgate og Jærveien. Effekten av de avbøtende tiltak kan kvantifiseres og optimaliseres ved hjelp av CFD-modeller. CFD-modeller er også nyttige for å kvantifisere den betydningen endringer i bebyggelsen (eksempelvis en reduksjon av høyden på høyhuset) vil ha på de lokale vindforholdene. 16

18 5 Referanser Byrkjedal, Ø. og Åkervik, E Vindkart for Norge, NVE oppdragsrapport A9/2009. Rieck, N. og Berge, E. Bjørvika Reguleringsforslag for Munch Deichman-området. Konsekvensutredning lokalklima. Rapport publisert av Bjørbekk & Lindheim, Oslo, Norge. 17

Skei-Sandved, Sandnes

Skei-Sandved, Sandnes Notat Skei-Sandved, Sandnes Vindforhold og vindkomfort Erik Berge Versjon 1 20.05.2016 På oppdrag fra Arkitektkontoret Stav AS er det gjort en vurdering av vindforhold og vindkomfort for utbyggingen av

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

Tangen, Kristiansand

Tangen, Kristiansand Tangen, Kristiansand Lokale vindberegninger Report number: KVT/ALL/2013/R075 Rev.1 Vind Turbulens Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNNSDATA FOR 3-D VINDBEREGNINGER... 5 2.1 METEOROLOGISKE DATA 2.2 VINDHASTIGHET

Detaljer

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN 353 I ULLENSAKER, SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN 1.

Detaljer

1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning...

1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning... NOTAT Oppdragsgiver: Arkiplan AS Oppdrag: 533636 Moholt 50 50 Reguleringsplan Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMA MOHOLT INNHOLD 1 bakgrunn... 1 2 Metode og klimadata...

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Prinsens vei, Sandnes

Prinsens vei, Sandnes Notat Prinsens vei, Sandnes Endringer i vindforhold og vindkomfort for naboarealer. Erik Berge Versjon 1 18.1.015 På oppdrag fra Dimensjon Rådgivning er det gjort en tilleggsvurdering av vindforhold og

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 RESULTATER FRA BEREGNINGENE LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3 OG N Midlere vindhastighet innenfor planområdet NOTAT INNHOLD

1 BAKGRUNN 2 RESULTATER FRA BEREGNINGENE LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3 OG N Midlere vindhastighet innenfor planområdet NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS Oppdrag: 607717-01 Grilstad Marina Klimavurdering Dato: 31.05.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Nina A Rieck LOKALKLIMA GRILLSTAD MARINA - FELT B3

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 607542-01 Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: 22.06.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: Skriv inn LOKALKLIMAVURDERING ÅSGARD, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

Lokalklimaanalyse på Torget

Lokalklimaanalyse på Torget NOTAT Asplan Viak Lokalklimaanalyse på Torget 2011-2012 Nina Rieck 02.03.2012 Asplan Viak AS - Tempev eien 22 - Postboks 6723-7490 Trondheim - Tlf 73949797 - Faks 73949790 asplanv iak.no NOTAT LOKALKLIMAANALYSE

Detaljer

Skårer, Lørenskog. Lokalklimaanalyse for Skårer syd. Report number: KVT/EB/2013/R017. Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind

Skårer, Lørenskog. Lokalklimaanalyse for Skårer syd. Report number: KVT/EB/2013/R017. Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Skårer, Lørenskog Lokalklimaanalyse for Skårer syd Report number: KVT/EB/2013/R017 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on

Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on Vi n d b eregn i n ger for R a n d a b erg fotb a l l sta d i on 11.04.2016 Versjon 2 VINDBEREGNINGER FOR RANDABERG STADION 1 Tittel Vindberegninger for Randaberg fotballstadion Oppdragsgiver Asplan Viak

Detaljer

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Arne Hosøy Oppdrag: 607940-01 Lokalklimaanalyse, Lindås kommune Dato: 12.05.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMAVURDERING HOSØY, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD Forord... 1 Lokalisering

Detaljer

Lilleby Eiendom AS. Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F

Lilleby Eiendom AS. Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og F Utgave: 2 Dato: 06.04.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalklimavurdering med vindsimulering Lilleby B4. Alt. H og

Detaljer

K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R

K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R K L I M A A N A L Y S E R I B Y M I L J Ø E R Metoder Prosjekteksempler 04.11.2014 Husbanken/Hageselskapet 30.10.2014 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Hensikt Hva innebærer lokalklimahensyn og hvorfor er

Detaljer

KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport

KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport November 2013 Oppdragsgiver Norconsult AS Kilehagen 12 1430 Ås Telefon 91764199 E-mail firmapost@klimaplan.com Internett www.klimaplan.com Foretaksnr.

Detaljer

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen 05.10.2016 Husbanken/Hageselskapet 22.09.2016 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Innhold - Hva er lokalklima og hvorfor er lokalklimahensyn viktig? - Hvor

Detaljer

Lokalklima, Vindholmen, Arendal.

Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Beregninger av lokale vindforhold og vindkomfort 07.06.2017 Versjon 1 1 Tittel Lokalklima, Vindholmen, Arendal. Oppdragsgiver Arendal Fossekompani ASA Oppdragsgivers kontaktperson

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

LOKALKLIMA DELUTREDNING

LOKALKLIMA DELUTREDNING NYTT REGJERINGSKVARTAL LOKALKLIMA DELUTREDNING STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING 24. juni 2016 RAPPORT STATLIG REGULERINGSPLAN FOR NYTT REGJERINGSKVARTAL DELUTREDNING LOKALKLIMA 24. JUNI

Detaljer

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Jåsund AS Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Oppdragsnr.: 5152111 Dokumentnr.: 1 Versjon: 02 2017-05-11 Oppdragsgiver: Jåsund AS Oppdragsgivers kontaktperson: Svein-Erik Kvame Rådgiver:

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

1 Bakgrunn... 1. 2 Metode og prosess... 1. 3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak... 3. 4 Analysen viser følgende:... 8

1 Bakgrunn... 1. 2 Metode og prosess... 1. 3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak... 3. 4 Analysen viser følgende:... 8 NOTAT Oppdragsgiver: Hillevågsveien 24 AS Oppdrag: 531548 Hillevågsveien 24 Dato: 2013-11-28 Skrevet av: Arild Byrkjedal Kvalitetskontroll: Helene Lustrup ROS ANALYSE HILLEVÅGSVEIEN 24 INNHOLD 1 Bakgrunn...

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 17

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 17 Side: 1 av 17 Til: Fra: Ane Eikehaugen, Sandnes kommune Bård Venås, Norconsult AS Dato: 29. juli 2007 VINDANALYSER FOR SANDNES IDRETTSPARK SAMMENDRAG: Vindanalyser er utført for Sandnes idrettspark for

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

1 Sammendrag Innledning... 3

1 Sammendrag Innledning... 3 Notat Høvik senterområde Overordnet lokalklima- og overvannsanalyse Erik Berge Versjon 1 30.11.2015 Dette notatet presenterer en overordnet lokalklima- og overvannsanalyse for Høvik senterområde. Det er

Detaljer

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området.

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området. Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Sølvknuten AS 524774 Sildetomta Kongsberg [Revisjonsdato] Gunvor Huseby LOKALKLIMAVURDERING SILDETOMTA INNHOLD 1 Bakgrunn... 1 2 Lokalklimatiske

Detaljer

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS

Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft. Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Tema 3: Tekniske problemstillinger omkring vindkraft Tove Risberg Kjeller Vindteknikk AS Agenda Metoder for vindressurskartlegging Verifikasjon av metodene Nytteverdi av vind- og isingskart Eksempler for

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Ard arealplan AS Vurdering av vindforhold Valderhaugane, Fjell kommune Oppdragsnr.: 5161555 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-04-19 Oppdragsgiver: Ard arealplan AS Oppdragsgivers kontaktperson: Ann-Helen

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Klimaanlyse Rypefjord marina Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post: origo@origo.as Innledning Origo Arkitektgruppe

Detaljer

VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES

VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES OPPDRAGSRAPPORT VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES 05.10.16 Luca Oggiano PhD. og Sjo Fasting AS er engasjert av Brynelunden AS for å utføre en analyse av lokale vindforhold rundt detaljreguleringsforslag

Detaljer

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø Hent AS Oppdragsnr.: 5172866 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2017-05-18 Oppdragsgiver: Hent AS Oppdragsgivers kontaktperson: Geir Saltvik Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Oppdragsleder:

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ Beregnet til Sjøgata Utvikling Bodø AS Dokument type Vindanalyse Dato August 2015 VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ SJØGATA 29-31, BODØ Revisjon 000 Dato 2014/08/21 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune MET report no. 01/2017 ISSN 2387-4201 Climate Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune Harold Mc Innes, Jostein Mamen, Knut Helge Midtbø Title: Meteorologisk vurdering av planlagt

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen

Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 9263430; E-post: pas@oetechnology.no Foretaksreg.: NO 994941372 MVA RAPPORT 133-16- 0 Tittel: Analyse av lokale vindforhold rundt Blaklieggen Oppdragsgiver: Steinan

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast Sjonfjellet vindkraftverk Nesna og Rana kommune, Nordland Fagutredning skyggekast A/S Salten Kartdata Mars 2013 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 3 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3 3.1 Lokalisering 3 3.2 Området

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Jåsund Utviklingsselskap AS Vurdering av vindforhold Jåsund felt K1 - K5 Op p dragsnr.: 5144355 Dokumentnr.: 2 Versjon: 01 2015-02 - 12 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder:

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 9263430; E-post: pas@oetechnology.no Foretaksreg.: NO 994941372 MVA RAPPORT 139-17-0 Tittel: Analyse av lokale vindforhold rundt Storgatakvartalene i Bodø Oppdragsgiver:

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

K L I M A A N A L Y S E R

K L I M A A N A L Y S E R K L I M A A N A L Y S E R Metoder Prosjekteksempler Hensikt Hva innebærer lokalklimahensyn og hvorfor er det så viktig? Viktige forhold og begreper Sted, tomt, lokalklimatiske forhold; fremherskende vind,

Detaljer

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse MET report no. 01/2015 ISSN 2387-4201 Klima Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse Harold Mc Innes Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk) Abstract

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft Oppdragsgiver Interconsult ASA Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Avgitt desember 2015 RAPPORT SL 2015/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø Rapport 120-14 Dato: 08.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Bergen kommune Etat for plan og geodata Vurdering av vindforhold Kristiansholm, Rosegrenden og Sandvikstorget Områdereguleringsplan Oppdragsnr.: 5124522 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-03-07 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser Til: Hans Petter Duun, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-04-03 Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser 1 INNLEDNING Notatet beskriver en kvalitativ vurdering

Detaljer

Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen

Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen METreport No. 22/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen Harold Mc Innes, Helga Therese Tilley Tajet METreport Title Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)

MET report. Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord. Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) MET report no. 1/2014 Climate Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord Helga Therese Tilley Tajet Karianne Ødemark Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Utsikt fra helikopter ved mast 128/129

Detaljer

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging.

Desse samanlikingane støttar konklusjonane i (Risberg og Harstveit 2008) om at Lavkadalen ikkje er særskilt godt egna til vindkraftutbygging. Introduksjon I dette notatet vert det gjort ei samanlikning av vindtilhøva i Rieppi og Lavkadalen i Storfjorden kommune (sjå Figur 1). Tidlegare har Kjeller Vindteknikk kome med ei tilråding på plassering

Detaljer

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter Rapport 117-13 Rev 1 Dato: 26.09.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksreg. : NO 994 941 372 MVA Tittel: Lokalklimaanalyse

Detaljer

WSB technology as. Klimavurdering ift utbygging av næringsbygg på Leirbakken i Ramfjorden. Barlindhaug Consult AS Postboks Tromsø

WSB technology as. Klimavurdering ift utbygging av næringsbygg på Leirbakken i Ramfjorden. Barlindhaug Consult AS Postboks Tromsø WSB technology as Rapport 123-9 Wind, Snow and Building Technology S dresse: Postboks 737, 859 Narvik Telefon: 76 96 62 57 / 92 46 34 3 Telefaks: 76 96 68 15 E-mail: pas@hin.no; tw@hin.no Tittel Oppdragsgiver

Detaljer

Klimaanalyse Festeråsdalen

Klimaanalyse Festeråsdalen Plannr.1951.00.00 Saksnr. 200415610 Festeråsdalen regulering Klimaanalyse Festeråsdalen Arkitektgruppen CUBUS as 28.01.10 Introduksjon Rapporten tar for seg hovedprinsippene for lokalklima som er aktuelle

Detaljer

Vedlegg 3. Støyberegningsdetaljer Røyneberg. Tegnforklaring og merknader: Beregningsområde: 21.september kl. 15:30:

Vedlegg 3. Støyberegningsdetaljer Røyneberg. Tegnforklaring og merknader: Beregningsområde: 21.september kl. 15:30: Vedlegg 3 Støyberegningsdetaljer Røyneberg Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Beregningsområde: 21.mars kl. 15:30 21.juni

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-08 - 30 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset INNLEDNING Rissa Kommune ønsker å endre anløpsstedet for hurtigbåten i Hasselvika/Hysneset slik at overføring

Detaljer

WSB technology as. Klimaanalyse for utbyggingsprosjekt på Kræmer Brygge i Tromsø. Barlindhaug Consult AS Postboks 6154 9291 Tromsø

WSB technology as. Klimaanalyse for utbyggingsprosjekt på Kræmer Brygge i Tromsø. Barlindhaug Consult AS Postboks 6154 9291 Tromsø WSB technology as Rapport 5-8 Rev Wind, Snow and Building Technology AS Adresse: Postboks 77, 859 Narvik Telefon: 76 96 6 57 / 9 6 Telefaks: 76 96 68 5 E-mail: pas@hin.no; tw@hin.no Tittel Klimaanalyse

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03.

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03. Rapport 116-13 Dato: 10.03.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Organisasjonsnr. : 994 941 372 Tittel Analyse av lokale vindforhold

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, 30.09.14, rev.08.12.14 REDEGJØRELSE FOR TEMA: SOL/SKYGGE Lørenskog Vinterpark konsekvenser for sol/skygge Planområdet

Detaljer

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind 10 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 10/2009 Analyser

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

Oppsummering og forslag til veien videre. På vegne av prosjektteamet: Regula Frauenfelder, NGI

Oppsummering og forslag til veien videre. På vegne av prosjektteamet: Regula Frauenfelder, NGI Oppsummering og forslag til veien videre På vegne av prosjektteamet: Regula Frauenfelder, NGI Endringer i frekvens og intensitet av ekstremværhendelser i Norge De siste femti år har regnværet blitt mer

Detaljer

Lehmkuhlboden RAPPORT. Lehmkuhlstranden AS. Vindkomfortstudie RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Lehmkuhlboden RAPPORT. Lehmkuhlstranden AS. Vindkomfortstudie RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lehmkuhlboden OPPDRAGSGIVER Lehmkuhlstranden AS EMNE DATO / REVISJON: 11. januar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 615970-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen

Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen METreport No. 25/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen Helga Therese Tilley Tajet Harold Mc Innes Svein Fikke (Meteorologisk konsulent) METreport Title

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Type hus Enebolig i 1½ etasje uten kjeller, uten sokkel. Fundering rett på fjellet.

Type hus Enebolig i 1½ etasje uten kjeller, uten sokkel. Fundering rett på fjellet. TOMT C / Standard tomt på 973 m2 Pris kr. 490.000,- + diverse gebyrer Flat tomt med meget gode solforhold og meget god utsikt over nærområdet og mot Hesseng. I sørøst grenser tomten mot friområde. En lun

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Kvartal 30 i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Kvartal 30 i Bodø Rapport 128-15 Dato: 24.08.2015 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT LUFTFORURENSING

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247 Til: Askim kommune Fra: Glava AS ved Norconsult Dato: 2013-04-30 Ny illustrasjoner og supplerende kommentarer til områderegulering Glava, Askim Om opplevelsen av nytt lager Fotomontasjene under viser fasader

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Prosjektet/Intern Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-09-12 Bølgebelastning ved Larsneset, Harstad Original: Revisjon 1: 2013-09-12: Bølge- og vindberegning for Larsneset 2013-10-28: Rettet Figur 5 (feil

Detaljer

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl.

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl. Vedlegg 2 Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Skjermhøyde: 2 m Beregningsområde:

Detaljer

Retning og stryke. Vindkast

Retning og stryke. Vindkast Luftas bestanddeler beveger seg i alle retninger. Den horisontale bevegelsen kalles vind. Denne bevegelsen karakteriseres ved vindhastigheten (f.eks. knop, m/s eller Beaufort) og vindretningen, den retningen

Detaljer

Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn

Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn Foto: Margrete Vaskinn Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn Tålegrenser for

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Madla - Revheim. KLIMAANALYSE Plan 2424. Områdeplan for Madla - Revheim

Madla - Revheim. KLIMAANALYSE Plan 2424. Områdeplan for Madla - Revheim Madla - Revheim KLIMAANALYSE Plan 2424. Områdeplan for Madla - Revheim 14.05.2012 Konsulent: ASPLAN VIAK AS 1 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Klimaanalyse for plan 2424 Madla - Revheim

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV TIL STØY... 3 2.1 REGULERINGSPLAN... 3 2.2 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING, T-1442... 3 3 OM MÅLINGENE... 4 3.1 MÅLEPROSEDYRE... 4 3.2

Detaljer

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg Regulerings- og byggeplan SVV prosj.nr: Utarbeidet av: 404169 Prosj.nr: TEKNISK NOTAT Dok.nr: Tittel: Vurdering av støyskjerming av framtidig boligområde ved Tempe Dato:

Detaljer

Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal

Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal MET report no. 07/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt

Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt Nettkonferansen Molde, 4.-5. desember 2007 Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt Jan Erik Haugen Meteorologisk institutt, Oslo Global middel temperatur har økt raskere siste

Detaljer

Strand kommune plan nr Detaljregulering Storevikhammeren Vurdering av vegtrafikkstøy

Strand kommune plan nr Detaljregulering Storevikhammeren Vurdering av vegtrafikkstøy RAPPORT : 107800-0-R01 Dato : 10.09.2015 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 2 Strand kommune plan nr 11302012 Detaljregulering Storevikhammeren Vurdering av vegtrafikkstøy Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert

Detaljer