VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL"

Transkript

1 Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

2 BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert av Morten Martinsen Godkjent av Jan Rukke Beskrivelse Vindanalyse Ref Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T

3 BODØ AIRPORT HOTELL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bakgrunn for prosjektet 1 2. Generelt om vindforhold Klimatiske forhold vindanalyse 2 3. Vindanalyse Vurderingsgrunnlag Topografi, veinett og bygningsmasse Vind Snødrift Vindanalyse Usikkerhet 5 4. Vurderinger, resultater og konklusjon Vurderinger og resultater Vindanalyse Snødrift Konklusjon 7 VEDLEGG Vedlegg 1: Vindrose for meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn fra 2013 Vedlegg 2: Vindstatistikk for Bodø lufthavn for meteorologiske data fra Vedlegg 3: Terrengmodell dagens situasjon Vedlegg 4: Terrengmodell fremtidig situasjon Vedlegg 5: Vurdering av gjennomsnittlig vindhastighet etter Lawson Criteria Vedlegg 6: Gjennomsnittlig vindhastighet. Vedlegg 7: Vurdering av maksimal vindhastighet etter Lawson Criteria. Vedlegg 8: Maksimal vindhastighet. Vedlegg 9: Vurdering av vanligste vindscenario etter Lawson Criteria

4 BODØ AIRPORT HOTELL 1 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for prosjektet I forbindelse med konsekvensutredning til reguleringsplanen for nye Bodø Airport hotell har Rambøll Norge AS fått i oppdrag av Drivhuset Sanfo AS å utarbeide en vindanalyse for å vurdere lokalklima, samt turbulens og snødrift ved etablering av nytt hotell ved Bodø lufthavn. Hotellet er planlagt med en byggehøyde på 29 meter, og planområdet ligger på østsiden av Fritjof Nansens veg. Nord for planområdet ligger Aspmyra stadion med treningsbane. Sør for planområdet ligger en kirkegård, og ca. 700 meter vest for planområdet ligger Bodø lufthavn. Det er også tilgrensende boligområder ved planområdet. I området rett nord for planområdet er det planlagt lekeområder. Planområdet med omkringliggende områder er vist i Figur 1, der planområdet er markert med rød stjerne. Figur 1 Oversikt over planområde og nærliggende områder. Planområdet for Bodø Airport Hotell er markert med rød stjerne. Vindanalysen er utført for dagens og fremtidig situasjon med nytt bygg, og det er vurdert vindstyrker i høyder 1-2 meter over bakken som er aktuell for utendørs oppholdsareal. Snødrift er vurdert ut fra resultatene av vindanalysen.

5 BODØ AIRPORT HOTELL 2 2. GENERELT OM VINDFORHOLD 2.1 Klimatiske forhold vindanalyse Det er ingen norske retningslinjer for terskelverdier for vindhastighet. Ved vurdering av vind kan det deles mellom komfort og sikkerhet. Oppfattelse av komfort er individuelt og avhenger av aktivitet. For en indikasjon på vindstyrken, refereres det til Lawson Criteria 1. Kriteriene er nyttig for å definere vind i forhold til hva som er akseptabelt for ulike aktiviteter. Rangeringen av komfort i henhold til Lawson Criteria er vist i Tabell 1. Tabell 1 Rangering av komfort ved ulike vindstyrker etter Lawson Criteria Vindstyrke Aktivitet Områdebruk (m/s) 0-4 Stå eller sitte over lengre perioder Områder som er behagelig å oppholde seg i gjennom hele året. Områder bra for utendørs oppholdsarealer som kafeer eller restauranter 4-6 Stå eller sitte over kortere perioder Områder som er behagelig store deler av året og kan ha potensiale for stillesittende bruk på mindre vindfulle dager 6-8 Spasere Behagelige områder for aktiviteter som vindusshopping 8-10 Rask gange Områder med generelt sterkere vind der det er ubehagelig å oppholde seg i >10 Ukomfortabelt for alle brukere Områder som er ubehagelig for all type aktivitet 3. VINDANALYSE I denne rapporten beskrives utførelse og resultater av vindanalyse simulert over et år. Utredning av vindhastigheter blir gjennomført ved vindfeltsberegninger i programmet Soundplan med modulen MISKAM. Vindhastighetene blir kartlagt ved forskjellige vindretninger og i forskjellige horisontale lag. På grunnlag av dette kan man trekke ut gjennomsnittshastigheter og maksimalhastigheter som kan vurderes opp mot Lawson Criteria som beskriver ulike rangeringer av komfort. Det er også mulig å trekke ut resultater for enkelte vindretninger og -hastigheter. Beregningene viser vindhastighetene i forhold til bygningsmassen. Luftstabilitet er en parameter som definerer atmosfæren. Stabil atmosfære betyr at temperaturen er lavest ved bakken og at den stiger oppover til en viss høyde. Dette gjør at den kalde lufta synker ned og blandes lite med den overstående varmere lufta, en situasjon som kalles inversjon. Under disse forholdene vil det skapes et lokk over den kalde lufta ved bakken hvor det er lite turbulens i luftmassene. Endring i luftstabilitet kan også oppstå mer lokalt ved at vindstrømmen/luftstrømmen endrer retning grunnet lokale fysiske forhold og det som kalles turbulens vil oppstå. Slike lokale fysiske forhold kan være bygninger, trær, mur osv. Turbulens er definert som endring av vindens styrke og retning i korte tidsrom 2. I beregningene gjort her, er turbulens definert av bygningsmassen, og luftstabiliteten regnes ut på grunnlag av dette. 3.1 Vurderingsgrunnlag Topografi, veinett og bygningsmasse Topografi, veinett, og bygningsmasse er lagt inn i programmet for å konstruere en 3D-modell (se Vedlegg 3 og Vedlegg 4 for terrengmodeller for hhv. dagens og fremtidig situasjon). Vindberegningene bygger på denne 3D-modellen, hvor naturlige og bygningsmessige barrierer har innfly- 1 Kilde: T.V. Lawson, London Docklands Development Corporation "The evaluation of the windiness of a building complex before construction" 2 Kilde:

6 BODØ AIRPORT HOTELL 3 telse på vind. På grunn av at modulen MISKAM ikke tar hensyn til terreng, kun bygninger, vil det ikke bli tatt hensyn til topografien i området. Terrenget er ikke særlig kupert ved planområdet, og det er derfor bygningsmasse som vil ha størst effekt på de lokalklimatiske forholdene Vind Vinddata er hentet fra Meteorologisk Institutt sin tjeneste eklima.no 3. Det er benyttet vinddata fra meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn. Denne stasjonen ligger rundt 1,5 km sørvest for planområdet og det er få topografiske barrierer mellom målestasjonen og planområdet. Det er derfor vurdert at dataene er representative for planområdet. Måledataene er registrert på 10 meters høyde over terreng. Bodø ligger værutsatt til og har generelt mye vind. I forkant av beregningene ble det foretatt en vurdering av vindroser fra denne målestasjonen. Figur 2 viser vindroser for den siste tiårsperioden og for siste år (2013) fra den meteorologiske stasjonen ved Bodø lufthavn. Disse vindrosene viser at vindrosen for 2013 er tilnærmet lik vindrosen for den siste tiårsperioden. De meteorologiske dataene for 2013 er dermed representative, og benyttes videre i beregningene. Den dominante vindretningen er fra øst. For både tiårsperioden og for siste år. For å vurdere om det er variasjoner mellom årstidene, ble det hentet ut vindroser fra de ulike årstidene for tiårsperioden. Disse vindrosene er presentert i Figur 3. Vindrosene viser at for vinter er vindretningen fra øst den mest fremtredende. For de andre årstidene er ikke den østlige vindretningen like dominant, og da spesielt for sommer er det vindretninger fra både øst, vest og nordøst som dominerer. Figur 2 Vindrose fra meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn fra den siste 10-årsperioden (øverst) og for 2013 (nederst), hentet fra eklima.no 3

7 BODØ AIRPORT HOTELL 4 Figur 3 Vindrose fra meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn fra den siste tiårsperioden fordelt på årstidene vinter, vår, sommer og høst. Hentet fra eklima.no På bakgrunn av at vintermeteorologi ikke skilte seg markant ut fra årsgjennomsnitt og tiårsperiode, har det kun blitt kjørt beregninger med meteorologiske data fra hele Vindfeltene for beregning av de lokalklimatiske forholdene ved planområdet er konstruert ved å bruke timesvise vinddata for området over ett år (2013), og reell vindflyt er simulert i den konstruerte 3Dmodellen. Kumulativ frekvens av vindstyrke- og retning for området vises grafisk som vindrose i Vedlegg 1. Programmet bruker rådata til å simulere vindfelt for 36 retningsvise sektorer, hver på 10 grader, hvor effekten av bygningsmessige barrierer blir inkludert. Rådata fra den meteorologiske stasjonen ved Bodø lufthavn for 2013 er vist i Vedlegg 2. Tallene viser antall observasjoner av de gitte vindretningene og hastighetene ved 10 meters høyde (målestasjonens plassering). Tallene viser at det er vindretning fra øst (90 ), og vindhastighet i intervallet 6-8,5 m/s som har flest observasjoner Snødrift For å vurdere snødrift er det hentet inn informasjon om snøfall fra yr.no. I Tabell 2 er det listet opp antall døgn med snøfall i vintersesongen. Informasjonen var hentet inn den 23. oktober 2013 i forbindelse med et annet oppdrag. Tabellen er laget ved at gjennomsnittet av antall dager med mer enn 0,4 millimeter nedbør i tilfellene der døgnets middeltemperatur har vært pluss en grad og ned til 20 minusgrader er funnet. Dette er gjort så langt tilbake som data finnes for de enkelte stasjonene. For Bodø er det da normalt 45 døgn med snøfall i løpet av vintersesongen, altså 1,5 måned hvor det snør. Bergen har til sammenlikning kun 15 og Tromsø har hele 74 døgn med snøfall. Tabell 2 Døgn med snøfall i vintersesongen, hentet fra yr.no Sted Måleperiode Totalt døgn med snøfall Døgn med snøfall per år Oslo Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Bodø SINTEF Byggforsk har beskrevet Snødrift generelt og snødrift rundt bygninger på følgende måte 4 : Snøakkumulasjon rundt bygninger og i terrenget henger direkte sammen med vindmønsteret som dannes av hindringene. Snøen samler seg i lesoner eller i områder der innholdet av snøpar- 4 SINTEF Byggforsk, Byggforskserien Planløsning , sending

8 BODØ AIRPORT HOTELL 5 tikler i lufta er høyere enn i forhold til omgivelsene. En slik konsentrasjon oppstår der vinden treffer en hindring og blir presset til siden. Når det gjelder snødrift rundt bygninger vil snø akkumulere i soner med lav vindhastighet og eroderes fra soner med høy vindhastighet. I tillegg må det tas hensyn til hvordan bygningene endrer innholdet av drivsnø i lufta. Snøfonner som dannes rundt en bygning kan klassifiseres i tre grupper; lofonner, lefonner og sidefonner. Lofonner dannes der lufta stagnerer før bygningen og vindhastigheten synker. Det er størrelsen og formen på veggen mot vinden som bestemmer hvor lofonna legger seg, og lofonn vil utvikles ved alle vindhastigheter som transporterer snø. Størrelsen på lefonna er avhengig av størrelsen på lesonen bak bygningen. Lefonna utvikler seg som regel langsommere enn lofonn og sidefonn og utviklingshastigheten avhenger av hvor mye snø som er tilgjengelig for akkumulasjon. Utviklingshastigheten til lefonna vil være vesentlig større ved høy vindhastighet og ved nedbør, da konsentrasjonen av snø i lesonen vil være større. Sidefonner dannes når drivsnø som treffer en bygning og blir presset ut på sidene av bygningen. Sidefonner vil kunne utvikles ved alle vindhastigheter som transporterer snø. 3.2 Vindanalyse Fremstillingen av vindanalysen viser gjennomsnittlig og maksimale vindhastigheter sammenlignet med Lawson criteria. I dette tilfellet er følgende horisontale lag undersøkt; 0-0,3 m, 0,3-0,6 m, 0,6-1m 1-2 m, 2-3, 3-5 m, 5-7 m, 7-10 m, m og videre med økende intervaller opp til 250 meter. Dette på grunn av at høye bygninger kan ha effekter på turbulens og luftmassenes bevegelse opp til svært høyt over hustakene. Det er fremstilt vindhastigheter ved 1-2 meters høyde over terreng som er den høyden personer vil merke effekten av vinden mest. 3.3 Usikkerhet Beregning av vindhastigheter kan ha følgende usikkerhetsfaktorer: - Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år. - Terrenget er ikke hensyntatt i beregningene grunnet beregningsmodulens begrensninger. - Det er kun fremstilt resultater for oppholdssone på 1-2 meter over terreng. For lag høyere opp over terreng kan man anta sterkere vinder, og resultatene viser ikke hvordan vindforholdene er i høyde for fly etc. ved lufthavnen. 4. VURDERINGER, RESULTATER OG KONKLUSJON 4.1 Vurderinger og resultater Resultatene fra vindanalysen er vist grafisk i sammenligning med Lawson criteria i Vedlegg 5 til Vedlegg 9. Det er fremstilt resultater for gjennomsnittshastigheter, maksimalhastigheter og for det mest vanlige scenariet, vindretning fra øst (90 ) med hastighet mellom 6-8,5 m/s ved målestasjonens høyde på 10 meter. Vindhastighetene er fargekodet etter Lawson criteria presentert i Tabell 1. For å få frem variasjoner i vindhastigheter, er det laget to kart (gjennomsnittlig vindhastighet og mest vanlige scenariet) der vindhastigheten ikke er sammenlignet med Lawson Critera, men har en skala som viser variasjonen i vindhastigheter på planområdet. Resultatene er fremstilt for 1-2 meters høyde, som er vanlig oppholdssone for mennesker. Det er fremstilt resultater for både dagens og fremtidig situasjon i samme vedlegg. Dette for lettere å se og vurdere endringer i vindmønster som konsekvens av bygging av Bodø Airport hotell. I noen tilfeller er det også vist et tredje kart der det er zoomet inn på hotellet for å se på de ulike vindhastighetene ved fasaden Vindanalyse Den dominante vindretningen er 90 øst vist i vindrose i Vedlegg 1. Gjennomsnittlig vindhastighet De gjennomsnittlige vindhastighetene for området ved dagens situasjon ligger innenfor den laveste klassen for Lawson criteria på 0-4m/s. Dette er områder der det er behagelig å oppholde seg i over lengre perioder gjennom hele året. For fremtidig situasjon er størsteparten av planom-

9 BODØ AIRPORT HOTELL 6 rådet innenfor den laveste klassen for Lawson Criteria (0-4m/s), mens et lite område ut fra det sørøstlige området ved hotellet ligger i klassen med vindhastigheter mellom 4-6 m/s. Dette er et område der det er behagelig å stå eller sitte over kortere perioder. Dette området kan ha potensiale for stillesittende bruk på mindre vindfulle dager. Kartene med resultater for gjennomsnittlig vindhastigheter er vist i Vedlegg 5. På grunn av at det meste av planområdet ligger innenfor én klasse for Lawson Criteria, er det vanskelig å se på fordelingen av vindhastigheter innenfor området. For å se på denne fordelingen er resultatene for gjennomsnittlig vindhastighet også fremstilt med en skala for de vindhastighetene som er representert på området. Disse kartene er vist i Vedlegg 6. Som en ser av disse kartene vil området for treningsbane og lekearealer nord for hotellet og området i veikrysset sørvest for hotellet få noe lavere vindhastigheter enn ved dagens situasjon. For boligområdene er situasjonen tilnærmet uforandret før og etter etablering av hotell. Ved fremtidig situasjon ser man at det er lave vindhastigheter rundt fasaden på hotellet (lavere enn 1,6 m/s), med unntak av det nordvestlige og det sørøstlige hjørnet. Her vil vindhastighetene komme opp mot 4 m/s. Dette er fremdeles vindhastigheter der det er behagelig å oppholde seg, men det indikerer at dette er områder der det er endring i vindhastighet, noe som kan føre til noe turbulens og ubehag på dager da det er mer vind. Endringene i vindhastighet er hovedsakelig ved hotellet, og en kan dermed anta at dette ikke vil påvirke luftstrømmen så langt unna som ved flystripen. Det understrekes at det kun er vurdert vindhastigheter i oppholdssone på 1-2 meter over terreng, og viser ikke hvordan hastighetene vil være i "flyhøyde". Maksimal vindhastighet De maksimale vindhastighetene ved 1-2 meters høyde over bakken (Vedlegg 7), viser at så å si hele området, med unntak av rundt boliger og inne på Aspmyra stadion, har vindhastigheter tilsvarende høyeste klasse for Lawson Criteria. Dette er vindhastigheter som er ukomfortabelt for alle brukere, og ubehagelig for all type aktivitet. Det er så å si ingen endring fra dagens til fremtidig situasjon. På grunn av at det også for maksimal vindhastighet er hovedsakelig én klasse for Lawson Criteria på området, er resultatene også her vurdert med en tilpasset skala. Disse kartene er vist i Vedlegg 8. Som en ser av disse kartene vil området for treningsbane nord for hotellet få noe lavere vindhastigheter enn ved dagens situasjon. For boligområdene er situasjonen tilnærmet uforandret før og etter etablering av hotell. Ved fremtidig situasjon ser man at det er lavest vindhastigheter rundt fasaden på hotellet med unntak av det nordvestlige og det sørøstlige hjørnet. For maksimale vindhastigheter vil disse områdene ha vindhastigheter rundt 20 m/s. Dette er vindstyrker som tilsvarer sterk kuling til liten storm. Disse områdene vil få noe høyere vindhastighet enn det som oppstår ved dagens situasjon ved maksimal vindhastighet. Ved dagens situasjon vil høyeste vindhastighet være 17 m/s som tilsvarer skillet mellom stiv og sterk kuling. Vanligste vindscenario Det vanligste vindscenariet med vindretning 90 øst og vindhastighet målt innenfor intervallet 6-8,5 m/s på 10 meters høyde ved målestasjonen på Bodø lufthavn viser at området både ved dagens og fremtidig situasjon ligger innenfor de to laveste klassene for Lawson Criteria. Dette er områder der det er behagelig å oppholde seg i over lengre perioder gjennom hele året (0-4 m/s) og områder der det er behagelig å stå eller sitte over kortere perioder som kan ha potensiale for stillesittende bruk på mindre vindfulle dager (4-6 m/s). I et lite område ved det sørøstlige hjørnet vil, med dette vindscenariet, vindhastigheten komme opp i intervallet 6-8 m/s. Det vil si et område det er egnet til å spasere i. Kartene med resultater for gjennomsnittlig vindhastigheter er vist i Vedlegg 9. Resultatene viser at det ved dette vindscenariet vil være noe sterkere vind på treningsfeltet og lekearealene nord for hotellet sammenlignet med dagens situasjon. For boligområdene vil det være tilnærmet uendrede forhold. Ved det sørøstlige hjørnet er det også ved denne vindscenariet endring i vindhastighet, noe som kan føre til ubehag i forhold til vind ved dette hjørnet Snødrift Bodø har i gjennomsnitt 1,5 måneder i vintersesongen med snø. Dette er en måned mindre enn Tromsø, men likevel én måned mer enn i Bergen. Dette betyr at det vil være dager i løpet av et

10 BODØ AIRPORT HOTELL 7 år, der det kan forekomme snødrift ved et nytt hotell. Ut fra vindvurderingene, vil det sørøstlige hjørnet på hotellet være utsatt for endring i vindhastigheter, og en kan forvente at det vil dannes sidefonner på den sørlige siden av hotellet. Dette vil kunne føre til noe snødrift og oppsamling av snø på denne siden av hotellet. Det vil også kunne samles noe snø på den østlige siden av bygget der vinden fra den dominante vindretningen treffer bygningen. I det nordvestlige hjørnet er det også tilfelle av endring i vindhastighet, selv om det ikke er like fremtredende som ved det sørøstlige hjørnet. Det vil dermed kanskje kunne dannes snøfonner ved denne delen av hotellet. Inngangspartiet på hotellet ligger vest-sørvest på hotellfasaden, og kan bli påvirket av snødrift. Dersom dette blir tilfellet, må det vurderes tiltak for å hindre fonner og oppsamling av snø ved inngangspartiet. 4.2 Konklusjon Vindanalysen viser at gjennomsnittlig vindhastighet ikke er høyere enn 4 m/s for dagens situasjon, og fremtidig situasjon vil ha et begrenset område ved det sørøstlige hjørnet med vindhastigheter i klassen 4-6 m/s. Dette er et intervall for vindhastighet som tilsier at området er behagelig å oppholde seg i. Resultatene for de maksimale vindhastighetene viser at det ikke vil gi store endringer ut fra Lawson Criteria, men at store deler av området befinner seg i høyeste klasse som er ubehagelig for all type aktivitet. Vurdering av vindhastigheten med tilpasset skala for gjennomsnittlig og maksimal vindhastighet viser at det er det sørøstlige og nordvestlige hjørnet av hotellet som vil bli utsatt for endringer i vindhastigheter, og vil være områder der man kan oppleve ubehagelige turbulens-vinder. For det vanligste vindscenariet med vind fra øst, er det de samme områdene som utpeker seg. Det ser likevel ut til at disse områdene med endringer i lufthastighet ikke forplanter seg ut mot lufthavnsområdet på høyden 1-2 meter over terreng (oppholdssone). For omkringliggende boligområder, lekearealer og grøntområder vil det ikke bli vesentlige endringer i vindforhold fra dagens situasjon. For snødrift, vil områdene ved det sørøstlige og det nordvestlige hjørnet på hotellet kunne bli utsatt for fonndannelse på dager der det er mye snø og vindhastighet som er fordelaktige for fonndannelse. Ut fra vindberegningene indikeres det at ved gjennomsnittlig vindhastighet ikke vil være noen områder ved bygget som er utsatt for ubehagelige vindhastigheter, men at det kan være noe ubehagelige turbulens-vinder ved det sørøstlige og noe ved det nordvestlige hjørnet av hotellet.

11 BODØ AIRPORT HOTELL 8 VEDLEGG Vedlegg 1: Vindrose for meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn fra 2013 Ramboll

12 BODØ AIRPORT HOTELL 9 Vedlegg 2: Vindstatistikk for Bodø lufthavn for meteorologiske data fra Tabell 3: Tallene viser antall observasjoner av de gitte vindretningene og hastighetene ved 10 meters høyde (målestasjonens plassering) [m/s] \ [ ] v <= 1, ,0 < v <= 3, , , ,5 146,5 120,5 82, ,5 28, ,5 30,5 23,5 33, , ,5 36, ,5 39 3,5 < v <= 6,0 23, ,5 39,5 14,5 8, ,5 324, ,5 51, , , ,5 52, ,5 36, ,5 6,0 < v <= 8,5 12, ,5 2, , , , , , , , ,5 55,5 42, ,5 32,5 22,5 25,5 15,5 23 8,5 < v <= 11,0 2 1,5 4 1, ,5 5 2, , ,5 76,5 98,5 44, , , , ,0 < v <= 13, ,5 45,5 11 0,5 0, ,5 4, , ,5 17, , ,5 < v <= 16, ,5 26,5 28, , , , ,5 10,5 8 3,5 3, ,5 0,5 16,0 < v <= 18, , , ,5 2, ,5 < v <= 21, ,5 2,5 2 3,5 2,5 1,5 1, ,0 < v <= 23, v > 23, Ramboll

13 Vedlegg 3: Terrengmodell dagens situasjon

14 Vedlegg 4: Terrengmodell fremtidig situasjon

15 Vedlegg 5: Vurdering av gjennomsnittlig vindhastighet etter Lawson Criteria Figuren viser gjennomsnittlig vindhastighet for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet etter inndelingen for Lawson Criteria

16 Vedlegg 6: Gjennomsnittlig vindhastighet. Figuren viser gjennomsnittlig for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet med skala som viser fordelingen av de aktuelle vindhastigheter

17 Vedlegg 7: Vurdering av maksimal vindhastighet etter Lawson Criteria. Figuren viser maksimal vindhastighet for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet etter inndelingen for Lawson Criteria

18 Vedlegg 8: Maksimal vindhastighet. Figuren viser maksimal vindhastighet for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet med skala som viser fordelingen av de aktuelle vindhastigheter

19 Vedlegg 9: Vurdering av vanligste vindscenario etter Lawson Criteria Figuren viser vanligste vindretning (øst/90 og intervall for vindhastighet fra 6-8,5 m/s målt ved meteorologisk stasjon 10 m over terreng) for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet etter inndelingen for Lawson Criteria

20

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ

VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ Beregnet til Sjøgata Utvikling Bodø AS Dokument type Vindanalyse Dato August 2015 VINDBEREGNINGER SJØGATA 29-31, BODØ SJØGATA 29-31, BODØ Revisjon 000 Dato 2014/08/21 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

UNIVERSITETSGATA 7-9 TULLINKVARTALET VINDBEREGNINGER

UNIVERSITETSGATA 7-9 TULLINKVARTALET VINDBEREGNINGER Beregnet til Entra Eiendom AS Dokument tttttttttt type Rapport Dato 2014-06-18 UNIVERSITETSGATA 7-9 TULLINKVARTALET VINDBEREGNINGER I-4'\J \fi / I à I \ TULLINKVARTALET VINDBEREGNINGER Revisjon 0 Dato

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

LOKAL LUFTFORURENSNING LØRENSKOG VINTERPARK

LOKAL LUFTFORURENSNING LØRENSKOG VINTERPARK Beregnet til Lørenskog Vinterpark AS Dokument type Vurdering av lokal luftkvalitet Dato September, 2014 LOKAL LUFTFORURENSNING LØRENSKOG VINTERPARK LUFTFORURENSNING LØRENSKOG VINTERPARK Revisjon 001 Dato

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway

Klimaanlyse. Rypefjord marina. Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Klimaanlyse Rypefjord marina Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post: origo@origo.as Innledning Origo Arkitektgruppe

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Oddbjørn Hindenes Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 607542-01 Lokalklimaanalyse småbåthavn Åsgård Lindås kommune Dato: 22.06.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: Skriv inn LOKALKLIMAVURDERING ÅSGARD, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD

Detaljer

Lokalklimaanalyse på Torget

Lokalklimaanalyse på Torget NOTAT Asplan Viak Lokalklimaanalyse på Torget 2011-2012 Nina Rieck 02.03.2012 Asplan Viak AS - Tempev eien 22 - Postboks 6723-7490 Trondheim - Tlf 73949797 - Faks 73949790 asplanv iak.no NOTAT LOKALKLIMAANALYSE

Detaljer

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE

SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN UTREDNING HØYHUS - VEDLEGG 1 LOKALKLIMAANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN 353 I ULLENSAKER, SAGA TERRASSE - 1. GANGS BEHANDLING/ OFFENTLIG ETTERSYN 1.

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Tangen, Kristiansand

Tangen, Kristiansand Tangen, Kristiansand Lokale vindberegninger Report number: KVT/ALL/2013/R075 Rev.1 Vind Turbulens Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNNSDATA FOR 3-D VINDBEREGNINGER... 5 2.1 METEOROLOGISKE DATA 2.2 VINDHASTIGHET

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev

KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, , rev KONSEKVENSUTREDNING AV LØRENSKOG VINTERPARK (LV) Utreder: Vindveggen Arkitekter AS, 30.09.14, rev.08.12.14 REDEGJØRELSE FOR TEMA: SOL/SKYGGE Lørenskog Vinterpark konsekvenser for sol/skygge Planområdet

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER

KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER Oppdragsgiver Klemetsrudanlegget AS Rapporttype Støyrapport Dato 2016-05-12 KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER STØYMÅLINGER 2 (15) KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER Oppdragsnr.: 1350015358 Oppdragsnavn: Klemetsrudanlegget

Detaljer

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M

Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Jåsund AS Vindrapport for detaljregulering Jåsund felt G, H, I2 og M Oppdragsnr.: 5152111 Dokumentnr.: 1 Versjon: 02 2017-05-11 Oppdragsgiver: Jåsund AS Oppdragsgivers kontaktperson: Svein-Erik Kvame Rådgiver:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03.

Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22. Arkitektstudio as Postboks 234 8001 BODØ. Rapport 116-13 Dato: 10.03. Rapport 116-13 Dato: 10.03.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Organisasjonsnr. : 994 941 372 Tittel Analyse av lokale vindforhold

Detaljer

Skei-Sandved, Sandnes

Skei-Sandved, Sandnes Notat Skei-Sandved, Sandnes Vindforhold og vindkomfort Erik Berge Versjon 1 20.05.2016 På oppdrag fra Arkitektkontoret Stav AS er det gjort en vurdering av vindforhold og vindkomfort for utbyggingen av

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

Jærveien 5-7, Sandnes

Jærveien 5-7, Sandnes Jærveien 5-7, Sandnes Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: KVT/EB/2014/R043 Skisse av vindforhold rundt en bygning (sett fra siden) Vind Turbulent sone Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES

VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES OPPDRAGSRAPPORT VINDKOMFORT RUNDT TRELASTVEIEN 1, NÆRBØ SANDNES 05.10.16 Luca Oggiano PhD. og Sjo Fasting AS er engasjert av Brynelunden AS for å utføre en analyse av lokale vindforhold rundt detaljreguleringsforslag

Detaljer

NOTAT TILLEGGSNOTAT TIL FAGRAPPORT FR7. 1. Bakgrunn

NOTAT TILLEGGSNOTAT TIL FAGRAPPORT FR7. 1. Bakgrunn NOTAT Oppdrag 1131189 - Rv 555 (Kolltveit-Storavatnet) Kunde Statens vegvesen Region Vest Notat nr. FR7 Dato 2015/03/13 Til Statens Vegvesen Region Vest Fra Jenny Skeide Skårn. Rambøll Kopi Ivar Egset,

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7.

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7. METEOROLOGI 1 1. Atmosfæren 2. Internasjonal Standard Atmosfære 3. Tetthet 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling 6. Isobarer 7. Fronter 8. Høydemåler innstilling 2 Luftens sammensetning: Atmosfæren

Detaljer

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred Vurdering av risiko for snøskred Planforslaget innebærer 28 nye fritidsboliger, hvorav 4 er utleiehytter. I dag er det flere eksisterende hytter innenfor planområdet. Se utsnitt av reguleringsplan under.

Detaljer

KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport

KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport KLIMAPLAN AS: Vindklima rundt Meierigården, Bryne Rapport November 2013 Oppdragsgiver Norconsult AS Kilehagen 12 1430 Ås Telefon 91764199 E-mail firmapost@klimaplan.com Internett www.klimaplan.com Foretaksnr.

Detaljer

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune

Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune MET report no. 01/2017 ISSN 2387-4201 Climate Meteorologisk vurdering av planlagt luftsportsenter i Sørum kommune Harold Mc Innes, Jostein Mamen, Knut Helge Midtbø Title: Meteorologisk vurdering av planlagt

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Bergen kommune Etat for plan og geodata Vurdering av vindforhold Kristiansholm, Rosegrenden og Sandvikstorget Områdereguleringsplan Oppdragsnr.: 5124522 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-03-07 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Ard arealplan AS Vurdering av vindforhold Valderhaugane, Fjell kommune Oppdragsnr.: 5161555 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-04-19 Oppdragsgiver: Ard arealplan AS Oppdragsgivers kontaktperson: Ann-Helen

Detaljer

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø

CFD-vindanalyse Firkanten Bodø Hent AS Oppdragsnr.: 5172866 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2017-05-18 Oppdragsgiver: Hent AS Oppdragsgivers kontaktperson: Geir Saltvik Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Oppdragsleder:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV TIL STØY... 3 2.1 REGULERINGSPLAN... 3 2.2 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING, T-1442... 3 3 OM MÅLINGENE... 4 3.1 MÅLEPROSEDYRE... 4 3.2

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BARN OG UNGES INTERESSER» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 9 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Meteorologi for PPL-A

Meteorologi for PPL-A Meteorologi for PPL-A Del 4 Synoptisk meteorologi og klimatologi Foreleser: Morten Rydningen Met dag 4 r6 Synoptisk meteorologi Sammenfatning av et større innhold slik at det blir oversiktlig. SFK 3 Havarirapport/gruppeoppgave

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

Rapport etter økt overvåking av pinsenedbør

Rapport etter økt overvåking av pinsenedbør METinfo Nr. 20/15 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Oslo, 02.06.2015 Rapport etter økt overvåking av pinsenedbør Nedbør mellom Lyngsalpan og Tanafjorden pinsen 2015 Sammendrag Et relativt stillstående nedbørområde

Detaljer

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Hans Olav Hygen og Ketil Isaksen (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT I forbindelse med at deler av Sørlandet ble rammet av et kraftig

Detaljer

Nye Hammerfest Sykehus

Nye Hammerfest Sykehus RAPPORT Nye Hammerfest Sykehus OPPDRAGSGIVER Link Arkitektur EMNE snødrift DATO / REVISJON: 11. november 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 129449-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær.

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. 1 Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. Husker dere også at varm luft stiger og kald luft synker?

Detaljer

Vegmeteorologi.

Vegmeteorologi. Vegmeteorologi stine.mikalsen@vegvesen.no Vær i Norge Innhold Hjelpemidler for å få informasjon om været (verktøy for beslutningsstøtte) Hvor kan jeg finne informasjon? Hva er det egentlig jeg får vite?

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE 813749-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, region sør OPPDRAGSLEDER Cecilie Øinæs Opsanger KONTAKTPERSON Lasse

Detaljer

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato:

Oppdragsgiver: Arne Hosøy Lokalklimaanalyse Hosøyvegen småbåthamn, Lindås kommune Dato: Oppdragsgiver: Arne Hosøy Oppdrag: 607940-01 Lokalklimaanalyse, Lindås kommune Dato: 12.05.2016 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMAVURDERING HOSØY, LINDÅS KOMMUNE INNHOLD Forord... 1 Lokalisering

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017

Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017 METinfo Nr. 17/17 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Tromsø, 10.02.2017 Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017 Melding om økt overvåking for 18.januar 2017: Sterk vind og sterke vindkast Anita Ager-Wick

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Desember i år hadde høyere eller tilsvarende

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2000

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2000 NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE INSTITUTT FOR TEKNISKE FAG Department of Agricultural Engineering 1432 ÅS METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2000 ISBN 82-7636-012-2 METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2000 NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE

Detaljer

Rapport etter kraftig nedbør i Longyearbyen november 2016.

Rapport etter kraftig nedbør i Longyearbyen november 2016. METinfo Nr. 15/2017 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Tromsø, 6. januar 2017 Rapport etter kraftig nedbør i Longyearbyen 7.- 8. november 2016. Trond Lien Sammendrag Den 7. og 8. november 2016 falt det uvanlig

Detaljer

Rapport etter førjulstorm Svalbard

Rapport etter førjulstorm Svalbard METinfo Nr. 17/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Oslo, 18.02.2016 Rapport etter førjulstorm Svalbard 18.-19. desember 2015 Sammendrag Den 18 og 19 desember lå et kraftig lavtrykk sør for Svalbard, og ga

Detaljer

Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt

Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt Nettkonferansen Molde, 4.-5. desember 2007 Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt Jan Erik Haugen Meteorologisk institutt, Oslo Global middel temperatur har økt raskere siste

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Prosjektet/Intern Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-09-12 Bølgebelastning ved Larsneset, Harstad Original: Revisjon 1: 2013-09-12: Bølge- og vindberegning for Larsneset 2013-10-28: Rettet Figur 5 (feil

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Avgitt desember 2015 RAPPORT SL 2015/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 28 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) I forhold til desember i fjor hadde

Detaljer

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området.

Sølvknuten AS har bedt om bistand på kartlegging av lokalklimatiske forhold i forbindelse med utbyggingsplaner for området. Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Sølvknuten AS 524774 Sildetomta Kongsberg [Revisjonsdato] Gunvor Huseby LOKALKLIMAVURDERING SILDETOMTA INNHOLD 1 Bakgrunn... 1 2 Lokalklimatiske

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007 Til: Johnny Fløy Kopi til: Mette Pedersen Fra: Terje Farestveit KU FOR VERVET TROMSØ LUFTFORURENSING Kommuneoverlegen

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø Rapport 120-14 Dato: 08.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser Til: Hans Petter Duun, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-04-03 Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser 1 INNLEDNING Notatet beskriver en kvalitativ vurdering

Detaljer

Lærer Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn

Lærer Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn Klassen deles inn i grupper på ca. 3 personer. Hver gruppe får utdelt hver sitt temaløypehefte med oppgaver når de ankommer VilVite. Elevark skal være printet ut

Detaljer

Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden

Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden Den Norske Forsikringsforening 21/11 2007 John Smits, Statsmeteorolog Men aller først litt om Meteorologisk institutt

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland VEDLEGG 2 Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland OPPDRAGSGIVER Sortland Havn DOKUMENTKODE: 712272-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Snøforholdene i Drammen vinteren 2014/2015

Snøforholdene i Drammen vinteren 2014/2015 MET report no. 17/2015 Klima Snøforholdene i Drammen vinteren 2014/2015 Helga Therese Tilley Tajet Abstract Ved utgangen av månedene oktober til april telles antall døgn der snødybden har økt mer enn

Detaljer

Kraftige vindkast i Ofoten og Sør-Troms

Kraftige vindkast i Ofoten og Sør-Troms METinfo Nr. 16/2015 ISSN 1894-759 METEOROLOGI ø, 05.03.2015 Kraftige vindkast i Ofoten og Sør- Rapport etter uvær i Ofoten og Sør- 29-01-2015 Matilda Hallerstig Sammendrag Torsdag 29.01.2015 oppsto store

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mai 2004 Lite luftforurensning i mai Målinger i mai viser at luftkvaliteten denne måneden stort sett var god. Det var generelt lave konsentrasjoner

Detaljer

Vegmeteorologi Vær i Norge. Innhold

Vegmeteorologi Vær i Norge. Innhold Vegmeteorologi stine.mikalsen@vegvesen.no Vær i Norge Innhold Hjelpemidler for å få informasjon om været (verktøy for beslutningsstøtte) Hvor kan jeg finne informasjon? Hva er det egentlig jeg får vite?

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING 21 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Kald, vindstille og stabil luft medførte høye konsentrasjonene av

Detaljer

Vurdering av vindforhold

Vurdering av vindforhold Jåsund Utviklingsselskap AS Vurdering av vindforhold Jåsund felt K1 - K5 Op p dragsnr.: 5144355 Dokumentnr.: 2 Versjon: 01 2015-02 - 12 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder:

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter

Lokalklimaanalyse - Vind & Snødrift rundt KU Sjøkanten Senter Rapport 117-13 Rev 1 Dato: 26.09.2013 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksreg. : NO 994 941 372 MVA Tittel: Lokalklimaanalyse

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mars 2004 Tørt, stabilt og solrikt vær med lite vind medførte høye konsentrasjoner av svevestøv fra oppvirvlet veistøv. Mye svevestøv i mars Det

Detaljer

Luftsonekart for Drammen kommune

Luftsonekart for Drammen kommune Drammen kommune Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport 2014-03-14 Oppdragsnr.: 5137102 Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport Revisjon: J02 Oppdragsnr.: 5137102 Innhold 1 Innledning

Detaljer

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2008

METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2008 METEOROLOGISKE DATA FOR ÅS 2008 FELTSTASJON FOR AGROKLIMATISKE STUDIER, SØRÅS INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ISBN 978-82-7636-022-6 2008 Vidar Thue

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV SENJA 17. FEBRUAR 1978 Det vises til Deres rapport oversendt undersøkelseskommisjonen ved brev av 20.06.03.

VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV SENJA 17. FEBRUAR 1978 Det vises til Deres rapport oversendt undersøkelseskommisjonen ved brev av 20.06.03. UNDERSØKELSESKOMMISJONEN ETTER UTVIK SENIORS FORLIS Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Tlf.: 22 24 54 50 Telefaks 22 24 27 22 Formann Brit Ankill tlf.: 75 52 40 66 Sekretær Matias Nissen-Meyer tlf.: 22 24 54

Detaljer

Snøforholdene i Drammen vinteren 2010/2011

Snøforholdene i Drammen vinteren 2010/2011 Snøforholdene i Drammen vinteren 2010/2011 Knut A. Iden (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Ved utgangen av månedene oktober til april telles antall døgn der snødybden har økt mer enn fastsatte

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen

Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen Lokalklima i by- og boligområder Hanne C. Jonassen 05.10.2016 Husbanken/Hageselskapet 22.09.2016 Siv. Ark MNAL Hanne C. Jonassen Innhold - Hva er lokalklima og hvorfor er lokalklimahensyn viktig? - Hvor

Detaljer

1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning...

1 bakgrunn Metode og klimadata Resultater Sammenligning av vindforhold omkring en 4 og 8 etasjers bygning... NOTAT Oppdragsgiver: Arkiplan AS Oppdrag: 533636 Moholt 50 50 Reguleringsplan Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Nina Rieck Kvalitetskontroll: LOKALKLIMA MOHOLT INNHOLD 1 bakgrunn... 1 2 Metode og klimadata...

Detaljer

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr

RAPPORT Spredningsberegning - Hordafôr Hordafor AS Att: Martin Mjøs-Haugland Thormøhlensgate 53c SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 65087 5006 BERGEN Rapportref.:

Detaljer

Storheia vindpark Ising

Storheia vindpark Ising Storheia vindpark Ising Utarbeidet av Kjeller Vindteknikk AS Februar 2008 Statkraft Development AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 KONSEKVENSER... 2 2.1 Energiproduksjon...2 2.2 Sikkerhet...2

Detaljer

WSB technology as. Klimavurdering ift utbygging av næringsbygg på Leirbakken i Ramfjorden. Barlindhaug Consult AS Postboks Tromsø

WSB technology as. Klimavurdering ift utbygging av næringsbygg på Leirbakken i Ramfjorden. Barlindhaug Consult AS Postboks Tromsø WSB technology as Rapport 123-9 Wind, Snow and Building Technology S dresse: Postboks 737, 859 Narvik Telefon: 76 96 62 57 / 92 46 34 3 Telefaks: 76 96 68 15 E-mail: pas@hin.no; tw@hin.no Tittel Oppdragsgiver

Detaljer

NorACIAs klimascenarier

NorACIAs klimascenarier v/ Inger Hanssen-Bauer og Eirik Førland NorACIAs klimascenarier for Svalbard og Nord-Norge Norge Presentasjon ved Norsk Polarinstitutt 12.12.2006 NorACIAs klimascenarier Ny statistisk-empirisk nedskalering

Detaljer