VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL"

Transkript

1 Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

2 BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert av Morten Martinsen Godkjent av Jan Rukke Beskrivelse Vindanalyse Ref Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T

3 BODØ AIRPORT HOTELL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bakgrunn for prosjektet 1 2. Generelt om vindforhold Klimatiske forhold vindanalyse 2 3. Vindanalyse Vurderingsgrunnlag Topografi, veinett og bygningsmasse Vind Snødrift Vindanalyse Usikkerhet 5 4. Vurderinger, resultater og konklusjon Vurderinger og resultater Vindanalyse Snødrift Konklusjon 7 VEDLEGG Vedlegg 1: Vindrose for meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn fra 2013 Vedlegg 2: Vindstatistikk for Bodø lufthavn for meteorologiske data fra Vedlegg 3: Terrengmodell dagens situasjon Vedlegg 4: Terrengmodell fremtidig situasjon Vedlegg 5: Vurdering av gjennomsnittlig vindhastighet etter Lawson Criteria Vedlegg 6: Gjennomsnittlig vindhastighet. Vedlegg 7: Vurdering av maksimal vindhastighet etter Lawson Criteria. Vedlegg 8: Maksimal vindhastighet. Vedlegg 9: Vurdering av vanligste vindscenario etter Lawson Criteria

4 BODØ AIRPORT HOTELL 1 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for prosjektet I forbindelse med konsekvensutredning til reguleringsplanen for nye Bodø Airport hotell har Rambøll Norge AS fått i oppdrag av Drivhuset Sanfo AS å utarbeide en vindanalyse for å vurdere lokalklima, samt turbulens og snødrift ved etablering av nytt hotell ved Bodø lufthavn. Hotellet er planlagt med en byggehøyde på 29 meter, og planområdet ligger på østsiden av Fritjof Nansens veg. Nord for planområdet ligger Aspmyra stadion med treningsbane. Sør for planområdet ligger en kirkegård, og ca. 700 meter vest for planområdet ligger Bodø lufthavn. Det er også tilgrensende boligområder ved planområdet. I området rett nord for planområdet er det planlagt lekeområder. Planområdet med omkringliggende områder er vist i Figur 1, der planområdet er markert med rød stjerne. Figur 1 Oversikt over planområde og nærliggende områder. Planområdet for Bodø Airport Hotell er markert med rød stjerne. Vindanalysen er utført for dagens og fremtidig situasjon med nytt bygg, og det er vurdert vindstyrker i høyder 1-2 meter over bakken som er aktuell for utendørs oppholdsareal. Snødrift er vurdert ut fra resultatene av vindanalysen.

5 BODØ AIRPORT HOTELL 2 2. GENERELT OM VINDFORHOLD 2.1 Klimatiske forhold vindanalyse Det er ingen norske retningslinjer for terskelverdier for vindhastighet. Ved vurdering av vind kan det deles mellom komfort og sikkerhet. Oppfattelse av komfort er individuelt og avhenger av aktivitet. For en indikasjon på vindstyrken, refereres det til Lawson Criteria 1. Kriteriene er nyttig for å definere vind i forhold til hva som er akseptabelt for ulike aktiviteter. Rangeringen av komfort i henhold til Lawson Criteria er vist i Tabell 1. Tabell 1 Rangering av komfort ved ulike vindstyrker etter Lawson Criteria Vindstyrke Aktivitet Områdebruk (m/s) 0-4 Stå eller sitte over lengre perioder Områder som er behagelig å oppholde seg i gjennom hele året. Områder bra for utendørs oppholdsarealer som kafeer eller restauranter 4-6 Stå eller sitte over kortere perioder Områder som er behagelig store deler av året og kan ha potensiale for stillesittende bruk på mindre vindfulle dager 6-8 Spasere Behagelige områder for aktiviteter som vindusshopping 8-10 Rask gange Områder med generelt sterkere vind der det er ubehagelig å oppholde seg i >10 Ukomfortabelt for alle brukere Områder som er ubehagelig for all type aktivitet 3. VINDANALYSE I denne rapporten beskrives utførelse og resultater av vindanalyse simulert over et år. Utredning av vindhastigheter blir gjennomført ved vindfeltsberegninger i programmet Soundplan med modulen MISKAM. Vindhastighetene blir kartlagt ved forskjellige vindretninger og i forskjellige horisontale lag. På grunnlag av dette kan man trekke ut gjennomsnittshastigheter og maksimalhastigheter som kan vurderes opp mot Lawson Criteria som beskriver ulike rangeringer av komfort. Det er også mulig å trekke ut resultater for enkelte vindretninger og -hastigheter. Beregningene viser vindhastighetene i forhold til bygningsmassen. Luftstabilitet er en parameter som definerer atmosfæren. Stabil atmosfære betyr at temperaturen er lavest ved bakken og at den stiger oppover til en viss høyde. Dette gjør at den kalde lufta synker ned og blandes lite med den overstående varmere lufta, en situasjon som kalles inversjon. Under disse forholdene vil det skapes et lokk over den kalde lufta ved bakken hvor det er lite turbulens i luftmassene. Endring i luftstabilitet kan også oppstå mer lokalt ved at vindstrømmen/luftstrømmen endrer retning grunnet lokale fysiske forhold og det som kalles turbulens vil oppstå. Slike lokale fysiske forhold kan være bygninger, trær, mur osv. Turbulens er definert som endring av vindens styrke og retning i korte tidsrom 2. I beregningene gjort her, er turbulens definert av bygningsmassen, og luftstabiliteten regnes ut på grunnlag av dette. 3.1 Vurderingsgrunnlag Topografi, veinett og bygningsmasse Topografi, veinett, og bygningsmasse er lagt inn i programmet for å konstruere en 3D-modell (se Vedlegg 3 og Vedlegg 4 for terrengmodeller for hhv. dagens og fremtidig situasjon). Vindberegningene bygger på denne 3D-modellen, hvor naturlige og bygningsmessige barrierer har innfly- 1 Kilde: T.V. Lawson, London Docklands Development Corporation "The evaluation of the windiness of a building complex before construction" 2 Kilde:

6 BODØ AIRPORT HOTELL 3 telse på vind. På grunn av at modulen MISKAM ikke tar hensyn til terreng, kun bygninger, vil det ikke bli tatt hensyn til topografien i området. Terrenget er ikke særlig kupert ved planområdet, og det er derfor bygningsmasse som vil ha størst effekt på de lokalklimatiske forholdene Vind Vinddata er hentet fra Meteorologisk Institutt sin tjeneste eklima.no 3. Det er benyttet vinddata fra meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn. Denne stasjonen ligger rundt 1,5 km sørvest for planområdet og det er få topografiske barrierer mellom målestasjonen og planområdet. Det er derfor vurdert at dataene er representative for planområdet. Måledataene er registrert på 10 meters høyde over terreng. Bodø ligger værutsatt til og har generelt mye vind. I forkant av beregningene ble det foretatt en vurdering av vindroser fra denne målestasjonen. Figur 2 viser vindroser for den siste tiårsperioden og for siste år (2013) fra den meteorologiske stasjonen ved Bodø lufthavn. Disse vindrosene viser at vindrosen for 2013 er tilnærmet lik vindrosen for den siste tiårsperioden. De meteorologiske dataene for 2013 er dermed representative, og benyttes videre i beregningene. Den dominante vindretningen er fra øst. For både tiårsperioden og for siste år. For å vurdere om det er variasjoner mellom årstidene, ble det hentet ut vindroser fra de ulike årstidene for tiårsperioden. Disse vindrosene er presentert i Figur 3. Vindrosene viser at for vinter er vindretningen fra øst den mest fremtredende. For de andre årstidene er ikke den østlige vindretningen like dominant, og da spesielt for sommer er det vindretninger fra både øst, vest og nordøst som dominerer. Figur 2 Vindrose fra meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn fra den siste 10-årsperioden (øverst) og for 2013 (nederst), hentet fra eklima.no 3

7 BODØ AIRPORT HOTELL 4 Figur 3 Vindrose fra meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn fra den siste tiårsperioden fordelt på årstidene vinter, vår, sommer og høst. Hentet fra eklima.no På bakgrunn av at vintermeteorologi ikke skilte seg markant ut fra årsgjennomsnitt og tiårsperiode, har det kun blitt kjørt beregninger med meteorologiske data fra hele Vindfeltene for beregning av de lokalklimatiske forholdene ved planområdet er konstruert ved å bruke timesvise vinddata for området over ett år (2013), og reell vindflyt er simulert i den konstruerte 3Dmodellen. Kumulativ frekvens av vindstyrke- og retning for området vises grafisk som vindrose i Vedlegg 1. Programmet bruker rådata til å simulere vindfelt for 36 retningsvise sektorer, hver på 10 grader, hvor effekten av bygningsmessige barrierer blir inkludert. Rådata fra den meteorologiske stasjonen ved Bodø lufthavn for 2013 er vist i Vedlegg 2. Tallene viser antall observasjoner av de gitte vindretningene og hastighetene ved 10 meters høyde (målestasjonens plassering). Tallene viser at det er vindretning fra øst (90 ), og vindhastighet i intervallet 6-8,5 m/s som har flest observasjoner Snødrift For å vurdere snødrift er det hentet inn informasjon om snøfall fra yr.no. I Tabell 2 er det listet opp antall døgn med snøfall i vintersesongen. Informasjonen var hentet inn den 23. oktober 2013 i forbindelse med et annet oppdrag. Tabellen er laget ved at gjennomsnittet av antall dager med mer enn 0,4 millimeter nedbør i tilfellene der døgnets middeltemperatur har vært pluss en grad og ned til 20 minusgrader er funnet. Dette er gjort så langt tilbake som data finnes for de enkelte stasjonene. For Bodø er det da normalt 45 døgn med snøfall i løpet av vintersesongen, altså 1,5 måned hvor det snør. Bergen har til sammenlikning kun 15 og Tromsø har hele 74 døgn med snøfall. Tabell 2 Døgn med snøfall i vintersesongen, hentet fra yr.no Sted Måleperiode Totalt døgn med snøfall Døgn med snøfall per år Oslo Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Bodø SINTEF Byggforsk har beskrevet Snødrift generelt og snødrift rundt bygninger på følgende måte 4 : Snøakkumulasjon rundt bygninger og i terrenget henger direkte sammen med vindmønsteret som dannes av hindringene. Snøen samler seg i lesoner eller i områder der innholdet av snøpar- 4 SINTEF Byggforsk, Byggforskserien Planløsning , sending

8 BODØ AIRPORT HOTELL 5 tikler i lufta er høyere enn i forhold til omgivelsene. En slik konsentrasjon oppstår der vinden treffer en hindring og blir presset til siden. Når det gjelder snødrift rundt bygninger vil snø akkumulere i soner med lav vindhastighet og eroderes fra soner med høy vindhastighet. I tillegg må det tas hensyn til hvordan bygningene endrer innholdet av drivsnø i lufta. Snøfonner som dannes rundt en bygning kan klassifiseres i tre grupper; lofonner, lefonner og sidefonner. Lofonner dannes der lufta stagnerer før bygningen og vindhastigheten synker. Det er størrelsen og formen på veggen mot vinden som bestemmer hvor lofonna legger seg, og lofonn vil utvikles ved alle vindhastigheter som transporterer snø. Størrelsen på lefonna er avhengig av størrelsen på lesonen bak bygningen. Lefonna utvikler seg som regel langsommere enn lofonn og sidefonn og utviklingshastigheten avhenger av hvor mye snø som er tilgjengelig for akkumulasjon. Utviklingshastigheten til lefonna vil være vesentlig større ved høy vindhastighet og ved nedbør, da konsentrasjonen av snø i lesonen vil være større. Sidefonner dannes når drivsnø som treffer en bygning og blir presset ut på sidene av bygningen. Sidefonner vil kunne utvikles ved alle vindhastigheter som transporterer snø. 3.2 Vindanalyse Fremstillingen av vindanalysen viser gjennomsnittlig og maksimale vindhastigheter sammenlignet med Lawson criteria. I dette tilfellet er følgende horisontale lag undersøkt; 0-0,3 m, 0,3-0,6 m, 0,6-1m 1-2 m, 2-3, 3-5 m, 5-7 m, 7-10 m, m og videre med økende intervaller opp til 250 meter. Dette på grunn av at høye bygninger kan ha effekter på turbulens og luftmassenes bevegelse opp til svært høyt over hustakene. Det er fremstilt vindhastigheter ved 1-2 meters høyde over terreng som er den høyden personer vil merke effekten av vinden mest. 3.3 Usikkerhet Beregning av vindhastigheter kan ha følgende usikkerhetsfaktorer: - Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år. - Terrenget er ikke hensyntatt i beregningene grunnet beregningsmodulens begrensninger. - Det er kun fremstilt resultater for oppholdssone på 1-2 meter over terreng. For lag høyere opp over terreng kan man anta sterkere vinder, og resultatene viser ikke hvordan vindforholdene er i høyde for fly etc. ved lufthavnen. 4. VURDERINGER, RESULTATER OG KONKLUSJON 4.1 Vurderinger og resultater Resultatene fra vindanalysen er vist grafisk i sammenligning med Lawson criteria i Vedlegg 5 til Vedlegg 9. Det er fremstilt resultater for gjennomsnittshastigheter, maksimalhastigheter og for det mest vanlige scenariet, vindretning fra øst (90 ) med hastighet mellom 6-8,5 m/s ved målestasjonens høyde på 10 meter. Vindhastighetene er fargekodet etter Lawson criteria presentert i Tabell 1. For å få frem variasjoner i vindhastigheter, er det laget to kart (gjennomsnittlig vindhastighet og mest vanlige scenariet) der vindhastigheten ikke er sammenlignet med Lawson Critera, men har en skala som viser variasjonen i vindhastigheter på planområdet. Resultatene er fremstilt for 1-2 meters høyde, som er vanlig oppholdssone for mennesker. Det er fremstilt resultater for både dagens og fremtidig situasjon i samme vedlegg. Dette for lettere å se og vurdere endringer i vindmønster som konsekvens av bygging av Bodø Airport hotell. I noen tilfeller er det også vist et tredje kart der det er zoomet inn på hotellet for å se på de ulike vindhastighetene ved fasaden Vindanalyse Den dominante vindretningen er 90 øst vist i vindrose i Vedlegg 1. Gjennomsnittlig vindhastighet De gjennomsnittlige vindhastighetene for området ved dagens situasjon ligger innenfor den laveste klassen for Lawson criteria på 0-4m/s. Dette er områder der det er behagelig å oppholde seg i over lengre perioder gjennom hele året. For fremtidig situasjon er størsteparten av planom-

9 BODØ AIRPORT HOTELL 6 rådet innenfor den laveste klassen for Lawson Criteria (0-4m/s), mens et lite område ut fra det sørøstlige området ved hotellet ligger i klassen med vindhastigheter mellom 4-6 m/s. Dette er et område der det er behagelig å stå eller sitte over kortere perioder. Dette området kan ha potensiale for stillesittende bruk på mindre vindfulle dager. Kartene med resultater for gjennomsnittlig vindhastigheter er vist i Vedlegg 5. På grunn av at det meste av planområdet ligger innenfor én klasse for Lawson Criteria, er det vanskelig å se på fordelingen av vindhastigheter innenfor området. For å se på denne fordelingen er resultatene for gjennomsnittlig vindhastighet også fremstilt med en skala for de vindhastighetene som er representert på området. Disse kartene er vist i Vedlegg 6. Som en ser av disse kartene vil området for treningsbane og lekearealer nord for hotellet og området i veikrysset sørvest for hotellet få noe lavere vindhastigheter enn ved dagens situasjon. For boligområdene er situasjonen tilnærmet uforandret før og etter etablering av hotell. Ved fremtidig situasjon ser man at det er lave vindhastigheter rundt fasaden på hotellet (lavere enn 1,6 m/s), med unntak av det nordvestlige og det sørøstlige hjørnet. Her vil vindhastighetene komme opp mot 4 m/s. Dette er fremdeles vindhastigheter der det er behagelig å oppholde seg, men det indikerer at dette er områder der det er endring i vindhastighet, noe som kan føre til noe turbulens og ubehag på dager da det er mer vind. Endringene i vindhastighet er hovedsakelig ved hotellet, og en kan dermed anta at dette ikke vil påvirke luftstrømmen så langt unna som ved flystripen. Det understrekes at det kun er vurdert vindhastigheter i oppholdssone på 1-2 meter over terreng, og viser ikke hvordan hastighetene vil være i "flyhøyde". Maksimal vindhastighet De maksimale vindhastighetene ved 1-2 meters høyde over bakken (Vedlegg 7), viser at så å si hele området, med unntak av rundt boliger og inne på Aspmyra stadion, har vindhastigheter tilsvarende høyeste klasse for Lawson Criteria. Dette er vindhastigheter som er ukomfortabelt for alle brukere, og ubehagelig for all type aktivitet. Det er så å si ingen endring fra dagens til fremtidig situasjon. På grunn av at det også for maksimal vindhastighet er hovedsakelig én klasse for Lawson Criteria på området, er resultatene også her vurdert med en tilpasset skala. Disse kartene er vist i Vedlegg 8. Som en ser av disse kartene vil området for treningsbane nord for hotellet få noe lavere vindhastigheter enn ved dagens situasjon. For boligområdene er situasjonen tilnærmet uforandret før og etter etablering av hotell. Ved fremtidig situasjon ser man at det er lavest vindhastigheter rundt fasaden på hotellet med unntak av det nordvestlige og det sørøstlige hjørnet. For maksimale vindhastigheter vil disse områdene ha vindhastigheter rundt 20 m/s. Dette er vindstyrker som tilsvarer sterk kuling til liten storm. Disse områdene vil få noe høyere vindhastighet enn det som oppstår ved dagens situasjon ved maksimal vindhastighet. Ved dagens situasjon vil høyeste vindhastighet være 17 m/s som tilsvarer skillet mellom stiv og sterk kuling. Vanligste vindscenario Det vanligste vindscenariet med vindretning 90 øst og vindhastighet målt innenfor intervallet 6-8,5 m/s på 10 meters høyde ved målestasjonen på Bodø lufthavn viser at området både ved dagens og fremtidig situasjon ligger innenfor de to laveste klassene for Lawson Criteria. Dette er områder der det er behagelig å oppholde seg i over lengre perioder gjennom hele året (0-4 m/s) og områder der det er behagelig å stå eller sitte over kortere perioder som kan ha potensiale for stillesittende bruk på mindre vindfulle dager (4-6 m/s). I et lite område ved det sørøstlige hjørnet vil, med dette vindscenariet, vindhastigheten komme opp i intervallet 6-8 m/s. Det vil si et område det er egnet til å spasere i. Kartene med resultater for gjennomsnittlig vindhastigheter er vist i Vedlegg 9. Resultatene viser at det ved dette vindscenariet vil være noe sterkere vind på treningsfeltet og lekearealene nord for hotellet sammenlignet med dagens situasjon. For boligområdene vil det være tilnærmet uendrede forhold. Ved det sørøstlige hjørnet er det også ved denne vindscenariet endring i vindhastighet, noe som kan føre til ubehag i forhold til vind ved dette hjørnet Snødrift Bodø har i gjennomsnitt 1,5 måneder i vintersesongen med snø. Dette er en måned mindre enn Tromsø, men likevel én måned mer enn i Bergen. Dette betyr at det vil være dager i løpet av et

10 BODØ AIRPORT HOTELL 7 år, der det kan forekomme snødrift ved et nytt hotell. Ut fra vindvurderingene, vil det sørøstlige hjørnet på hotellet være utsatt for endring i vindhastigheter, og en kan forvente at det vil dannes sidefonner på den sørlige siden av hotellet. Dette vil kunne føre til noe snødrift og oppsamling av snø på denne siden av hotellet. Det vil også kunne samles noe snø på den østlige siden av bygget der vinden fra den dominante vindretningen treffer bygningen. I det nordvestlige hjørnet er det også tilfelle av endring i vindhastighet, selv om det ikke er like fremtredende som ved det sørøstlige hjørnet. Det vil dermed kanskje kunne dannes snøfonner ved denne delen av hotellet. Inngangspartiet på hotellet ligger vest-sørvest på hotellfasaden, og kan bli påvirket av snødrift. Dersom dette blir tilfellet, må det vurderes tiltak for å hindre fonner og oppsamling av snø ved inngangspartiet. 4.2 Konklusjon Vindanalysen viser at gjennomsnittlig vindhastighet ikke er høyere enn 4 m/s for dagens situasjon, og fremtidig situasjon vil ha et begrenset område ved det sørøstlige hjørnet med vindhastigheter i klassen 4-6 m/s. Dette er et intervall for vindhastighet som tilsier at området er behagelig å oppholde seg i. Resultatene for de maksimale vindhastighetene viser at det ikke vil gi store endringer ut fra Lawson Criteria, men at store deler av området befinner seg i høyeste klasse som er ubehagelig for all type aktivitet. Vurdering av vindhastigheten med tilpasset skala for gjennomsnittlig og maksimal vindhastighet viser at det er det sørøstlige og nordvestlige hjørnet av hotellet som vil bli utsatt for endringer i vindhastigheter, og vil være områder der man kan oppleve ubehagelige turbulens-vinder. For det vanligste vindscenariet med vind fra øst, er det de samme områdene som utpeker seg. Det ser likevel ut til at disse områdene med endringer i lufthastighet ikke forplanter seg ut mot lufthavnsområdet på høyden 1-2 meter over terreng (oppholdssone). For omkringliggende boligområder, lekearealer og grøntområder vil det ikke bli vesentlige endringer i vindforhold fra dagens situasjon. For snødrift, vil områdene ved det sørøstlige og det nordvestlige hjørnet på hotellet kunne bli utsatt for fonndannelse på dager der det er mye snø og vindhastighet som er fordelaktige for fonndannelse. Ut fra vindberegningene indikeres det at ved gjennomsnittlig vindhastighet ikke vil være noen områder ved bygget som er utsatt for ubehagelige vindhastigheter, men at det kan være noe ubehagelige turbulens-vinder ved det sørøstlige og noe ved det nordvestlige hjørnet av hotellet.

11 BODØ AIRPORT HOTELL 8 VEDLEGG Vedlegg 1: Vindrose for meteorologisk stasjon ved Bodø lufthavn fra 2013 Ramboll

12 BODØ AIRPORT HOTELL 9 Vedlegg 2: Vindstatistikk for Bodø lufthavn for meteorologiske data fra Tabell 3: Tallene viser antall observasjoner av de gitte vindretningene og hastighetene ved 10 meters høyde (målestasjonens plassering) [m/s] \ [ ] v <= 1, ,0 < v <= 3, , , ,5 146,5 120,5 82, ,5 28, ,5 30,5 23,5 33, , ,5 36, ,5 39 3,5 < v <= 6,0 23, ,5 39,5 14,5 8, ,5 324, ,5 51, , , ,5 52, ,5 36, ,5 6,0 < v <= 8,5 12, ,5 2, , , , , , , , ,5 55,5 42, ,5 32,5 22,5 25,5 15,5 23 8,5 < v <= 11,0 2 1,5 4 1, ,5 5 2, , ,5 76,5 98,5 44, , , , ,0 < v <= 13, ,5 45,5 11 0,5 0, ,5 4, , ,5 17, , ,5 < v <= 16, ,5 26,5 28, , , , ,5 10,5 8 3,5 3, ,5 0,5 16,0 < v <= 18, , , ,5 2, ,5 < v <= 21, ,5 2,5 2 3,5 2,5 1,5 1, ,0 < v <= 23, v > 23, Ramboll

13 Vedlegg 3: Terrengmodell dagens situasjon

14 Vedlegg 4: Terrengmodell fremtidig situasjon

15 Vedlegg 5: Vurdering av gjennomsnittlig vindhastighet etter Lawson Criteria Figuren viser gjennomsnittlig vindhastighet for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet etter inndelingen for Lawson Criteria

16 Vedlegg 6: Gjennomsnittlig vindhastighet. Figuren viser gjennomsnittlig for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet med skala som viser fordelingen av de aktuelle vindhastigheter

17 Vedlegg 7: Vurdering av maksimal vindhastighet etter Lawson Criteria. Figuren viser maksimal vindhastighet for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet etter inndelingen for Lawson Criteria

18 Vedlegg 8: Maksimal vindhastighet. Figuren viser maksimal vindhastighet for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet med skala som viser fordelingen av de aktuelle vindhastigheter

19 Vedlegg 9: Vurdering av vanligste vindscenario etter Lawson Criteria Figuren viser vanligste vindretning (øst/90 og intervall for vindhastighet fra 6-8,5 m/s målt ved meteorologisk stasjon 10 m over terreng) for dagens og fremtidig situasjon ved 1-2 meters høyde over terreng. Resultater for vindhastigheten er fargekodet etter inndelingen for Lawson Criteria

20

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø Rapport 120-14 Dato: 08.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft Oppdragsgiver Interconsult ASA Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011

Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011 no. 8/2011 meteorologi Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011 Viel Ødegaard 1), Karl Idar Gjerstad 2), Harald Abildsnes 1) og Thomas Olsen 1) 1) Meteorologisk

Detaljer

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger

Vindskjerming av Nye Gamlingen utendørsbasseng i Stavanger Rapport 118-14 Dato: 01.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

Ytre Sula vindpark. Fagutredning skyggekast. Sula kraft AS

Ytre Sula vindpark. Fagutredning skyggekast. Sula kraft AS Ytre Sula vindpark Fagutredning skyggekast Sula kraft AS JUNI 2011 Ytre Sula vindkraftverk Kunde: Vestavind kraft Dato: 9.september 2010 Rapport nr.: 09-192-4 Prosjekt nr.: 09-192 Prosjektnavn: Ytre Sula

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggfirma Jørn Hanssen AS Rapporttype Støyutredning 2013-7-31 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn:

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A

Analyser av offshore modellsimuleringer av vind O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind 10 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Analyser av offshore modellsimuleringer av vind Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 10/2009 Analyser

Detaljer

Klimaendringer hva vil dette bety for fremtidens skadebilde?

Klimaendringer hva vil dette bety for fremtidens skadebilde? Klimaendringer og fremtidens NFT 2/2003 skadebilde Klimaendringer hva vil dette bety for fremtidens skadebilde? av Ola Haug og Elisabeth Nyeggen Gundersen Ola Haug ola.haug@nr.no Meteorologiske målinger

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggtec Entreprenør AS Rapporttype Støyutredning 2014-4-25 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund Kunde: Franzefoss Gjenvinning AS Att: Astrid Drake Postboks 53 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Strømforbruk i norske husholdninger

Strømforbruk i norske husholdninger Strømforbruk i norske husholdninger Fordypningsprosjekt Høsten 2011 Hans Magnus Kure Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elkraftteknikk Forord FORORD Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-13 STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (32) STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1120441 Oppdragsnavn: ROS-analyse av Stadionkvartalet

Detaljer

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune NGU Rapport 2007.014 Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune Forord Denne rapporten er et resultatet kurset KJ3071 Anvendt geokjemi som

Detaljer

NILU. 111Illllllllllll NO0000091. Norsk institutt for luftforskning

NILU. 111Illllllllllll NO0000091. Norsk institutt for luftforskning I OJ NILU : REFERANSE : DATO : ISBN : OR 3/99 97115 JANUAR 1999 82425154 111Illllllllllll NO91 Malinger av luftkvalitet i Skogn og Levanger, oktober 1997 september, i forbindelse med konsekvensutredning

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Utarbeidet av: Mars 2011 FORORD Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til planog bygningslovens kap. VII-a

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer