Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand"

Transkript

1 Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens

2 Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført en vindkomfort analyse for en planlagt utbygging av området Silokaia i Kristiansand. Arbeidet er et samarbeid mellom Kjeller Vindteknikk AS og Civitas AS. 3-D vindberegningene er utført av Kjeller Vindteknikk AS v/rickard Klinkert. September 2014 Erik Berge Civitas AS V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 2

3 Innhold Forord...2 Innhold...3 Sammendrag Beskrivelse av datagrunnlag og 3-D vindmodell D inngangsdata av utbyggingen Meteorologiske inngangsdata D vindmodell Vindkomfort Vindkomfortkriterier Beregning av vindkomfort Resultater Middelvind i 2 m høyde Kart av vindkomfort Utearealer for sittegrupper, Inngangspartier for bygninger og Fotgjengerområder for stående. 11 Fotgjengerområder 12 Fotgjengere til og fra arbeidet 13 Veier og parkeringsplasser Turbulens for hovedvindretningene V og NNØ Tiltak for å bedre vindkomforten Vindutsatte områder Eksempler på avbøtende tiltak V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 3

4 Sammendrag Vindkomfort for uteoppholdsarealene knyttet til den nye planløsningen for Silokaia er vurdert ved hjelp av 3-D vindberegninger. Beregningene viser at det forventes god vindkomfort for store deler av områdene innenfor feltene 2A, 2B, 2C, 4A, 4B og 4C. Et unntak er områdene knyttet til øst-vest passasjene i feltene 2A, 2B og 2C. Andre områder som også er noe vindutsatte er kanalene på nordsiden av Felt 2A og mellom Felt 2C og 4A, passasjene mellom høyhusene i Felt 3, området mellom Felt 3 og Felt 4A og passasjen mellom de to sørligste husene i Felt 4A. For disse områdene bør vindavbøtende tiltak vurderes for Utearealer for sittegrupper, Inngangspartier for bygninger og Fotgjengerområder for stående. For kanalen på nordsiden av Felt 2A og mellom Felt 3 og Felt 4A bør også avbøtende tiltak rettet mot Fotgjengerområdene vurderes. Arealene med god vindkomfort er større om sommeren enn om vinteren. I Peisestua sees noen arealer med redusert vindkomfort. Dette skyldes først og fremst akselerasjon av vind fra retningene SV, V og NV over høydedrag og bratt terreng. Beplanting i form av trær og busker i den vestlige delen av Peisestue vil kunne redusere vindhastighetene og gi lunere forhold i Peisestua. V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 4

5 1 Beskrivelse av datagrunnlag og 3-D vindmodell D inngangsdata av utbyggingen En 3-D sketchupfil av planløsningen er mottatt fra kanalbyen eiendom. I tillegg er terrengdata for Odderøya mottatt med 1 m høydekoter. Disse dataene er lest inn i vindmodellen (se avsnitt 1.3 for en kort beskrivelser av modellen). Til sammen gir modellen av utbyggingen og terrenget på Odderøya et godt og detaljert grunnlag for vindberegningene. En oversikt over planløsningen som ligger til grunn for beregningene er vist i Figur 1. Merk at i figuren har vi uthevet feltene 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C og Peisestua fra den foreslåtte planløsningen for å forenkle beskrivelsen av resultatene i avsnitt 3. Peisestua Felt 1B Felt 1A Felt 4C Felt 4B Felt 4A Felt 3 Felt 2A Felt 2B Felt 2C Figur 1. Oversikt over den foreslåtte planløsningen for Silokaia som ligger til grunn for vindberegningene. Høydeintervallene for bygningene i 3 ulike områder er også angitt. 1.2 Meteorologiske inngangsdata Uttak av meteorologiske data for vindberegningene er tidligere beskrevet i rapport /KVT/EB/2013/R090. Ut fra en sammenligning mellom vinddata fra vindkart for Norge (Byrkjedal og Aakervik, «Vindkart for Norge», NVE Rapport 9/2009)) og observasjonene på Kjevik og Oksøy ble det anslått at middelhastighetene fra vindkartet var ca. 15% for høy i V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 5

6 Kristiansandsområdet. Samtidig ble det konkludert at data fra vindkartet var best egnet for Siliokaia siden både Oksøy og Kjevik ligger et stykke unna og det er store lokale variasjoner i vindforholdene. Data for Silokaia er derfor fra vindkartet og de er tatt ut i 10 m høyde i et punkt som ligger ca. 850 m SV for Silokaia. Hastighetene i punktet er redusert med 15 % jamfør diskusjonen ovenfor. Figur 2 og Figur 3 viser retningsfordelingen for hele året og sommer- og vinterhalvåret. Dominerende vindretninger er fra SSV til VNV og fra NNØ og ØNØ. I sommerhalvåret er vindretningene SSV til VNV mest framtredende, mens i vinterhalvåret er særlig retningen NNØ framtredende. I tillegg er V og VSV vind hyppig om vinteren. Hastighetsfordelingene i Figur 4 og Figur 5 viser at hastigheter mellom 3 og 4 m/s er mest hyppige både sommer og vinter i 10 m høyde. Samtidig er andelen høye hastigheter betydelig lavere om sommeren enn om vinteren. Figur 2. Retningsfordeling for Silokaia for hele året benyttet i 3-D beregningene. Fargeskalaen viser hyppigheten av hastigheter i klassene 0-5 m/s, 5-10 m/s osv. Figur 3. Retningsfordeling for Silokaia for sommer (venstre) og vinter (høyre) benyttet i 3-D beregningene. Fargeskalaen viser hyppigheten av hastigheter i klassene 0-5 m/s, 5-10 m/s osv. V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 6

7 Figur 4. Hastighetsfordeling til inngangsdataene for 3-D beregningene. Data for hele året. Figur 5. Hastighetsfordeling til inngangsdataene for 3-D beregningene. Data for sommerhalvåret til venstre og data for vinterhalvåret til høyre D vindmodell 3-D beregningene er foretatt med modellen UrbaWind (UrbaWind, 2013). UrbaWind er en CFD-modell (CFD = Computational Fluid Dynamic). Vindberegningene er foretatt i 2 m høyde som antas å være et representativt nivå over bakken for vindkomfortanalysene. Det er anvendt 1 m oppløsning, dvs. vinden er beregnet for hver meter både horisontalt og vertikalt. Beregningene er videre utført for 12 uavhengige retninger og sluttresultatene tar hensyn til hvordan retningen og hastigheten fordelte seg gjennom hele perioden Beregningsområdet, bygningene og terrenget lagt inn i UrbaWind er vist i Figur 6. V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 7

8 Figur 6. Rødt gitter viser beregningsområdet for UrbaWind, mens Y og X viser henholdsvis retningene N og Ø. V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 8

9 2 Vindkomfort 2.1 Vindkomfortkriterier Vindkomfort vil oppleves forskjellig avhengig av uteaktivitet og oppholdsrom. Eksempelvis vil en vindhastighet kunne oppfattes som uakseptabel for gjester på en uterestaurant, mens samme vindhastighet oppfattes som akseptabel for fotgjengere som beveger seg til og fra arbeid. Lawsons komfortkriterier er utviklet ved Universitetet i Bristol, England over en 30 års periode og er anerkjent internasjonalt for klassifisering av vindkomfort. I dette arbeidet har vi benyttet Lawsons komfortkriterier vist i Tabell 1. Tabell 1. Lawsons komfortkriterier. Oppholdsrom/Aktivitet Akseptabelt (1) Utearealer for sittegrupper 4 % > 3.5 m/s (2) Inngangspartier for bygninger 4 % > 3.5 m/s (3) Fotgjengerområder for stående 6 % > 3.5 m/s (4) Fotgjengerområder 6 % > 5.5 m/s (5) Fotgjengere til og fra arbeidet 2 % > 8.0 m/s (6) Veier og parkeringsplasser 2 % > 10.5 m/s Vi ser at Lawsons kriterier gir prosentvis andel av tiden over en viss vindstyrke som antas som «akseptabel» for et gitt oppholdsrom eller aktivitet. Eksempelvis antas det som akseptabelt at vindhastigheten er over 3.5 m/s inntil 4 % av tiden for utearealer for sittegrupper, mens det er akseptabelt at vindhastigheten er over 3.5 m/s inntil 6 % av tiden for fotgjengerområder for stående. Lawsons komfortkriterier inneholder også en klassifisering av «uakseptable» vindforhold. Denne klassifiseringen vil i mange tilfeller kunne akseptere høyere vindhastigheter enn den som er gitt i Tabell 1. I dette arbeidet har vi benyttet «akseptabel» klassifiseringen og den må derfor anses som konservativ i forhold til å ta vare på god vindkomfort. Det er viktig å være klar over at vindkomfort til en viss grad vil være subjektiv, og at komfort knyttet til vind kan oppfattes forskjellig fra en person til en annen. 2.2 Beregning av vindkomfort Beregningene av vindkomfort er gjort på følgende måte. I hvert av modellens beregningspunkter regner UrbaWind ut vindhastighetsstatistikken. Ut fra denne statistikken kan prosentvis andel av tiden der hastighetene er over 3.5 m/s, 5.5 m/s, 8.0 m/s og 10.5 m/s finnes i hvert punkt (jamfør Tabell 1). Resultatene for alle punktene framstilles til slutt i kart som viser den romlige variasjonen (se neste avsnitt). V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 9

10 3 Resultater 3.1 Middelvind i 2 m høyde Hele året Sommerhalvåret Vinterhalvåret Figur 7. Middelvind i m/s i 2 m høyde for hele året (øverst til venstre), sommerhalvåret (øverst til høyre) og vinterhalvåret (nederst til venstre). Y og X viser henholdsvis retningene N og Ø. V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 10

11 I Figur 7 er midlere vindhastighet i 2 m høyde vist for hele året, for sommerhalvåret og for vinterhalvåret. Kartene viser områder med middelvind i klassene m/s, m/s osv. i henhold til fargeskalaen til venstre i figuren. Store deler av arealene innenfor utbyggingen har middelhastigheter fra m/s. Dette viser at disse områdene er godt skjermet for vind. Samtidig ser vi at vindhastighetene er lavere i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret. I Ø-V passasjene ut mot sjøsiden i Felt 2A, 2B og 2C (se Figur 1) er vindhastighetene opp mot m/s i middel, noe høyere om vinteren enn om sommeren. Vindhastigheter av omtrent samme verdi observeres også i mellom høyhusene i Felt 3. Et større område med vindhastigheter i intervallet m/s sees mellom det nordligste høyhuset i Felt 3 og Felt 4A. Noe forsterket vind sees også i kanalen inn fra fjorden mellom Felt 2C og Felt 4A. Årsmiddelvinden gir imidlertid begrenset informasjon om vindkomfort siden det viktigste målet på komfort er hvor ofte vinden er over visse hastigheter samtidig som en person befinner seg i ulike oppholdsrom og deltar i ulike aktiviteter. I det neste avsnittet er resultatene av beregningene vurdert opp mot Lawsons komfortkriterier gitt i Tabell Kart av vindkomfort Utearealer for sittegrupper, Inngangspartier for bygninger og Fotgjengerområder for stående. De tre kategoriene Utearealer for sittegrupper, Inngangspartier for bygninger og Fotgjengerområder for stående er alle gitt i forhold til hyppighet av vind over 3.5 m/s (Tabell 1). For Utearealer for sittegrupper og Inngangspartier for bygninger ansees det som akseptabelt at vinden er over 3.5 m/s inntil 4 % av tiden, mens for Fotgjengerområder for stående er grensen 6 %. I Figur 8 viser fargene hvordan hyppigheten av vindhastigheten over 3.5 m/s varierer. I de lilla områdene er hyppigheten av hastigheter over 3.5 m/s mellom 0 og 1 % av tiden, for lyseblå er hyppigheten mellom 1 og 2 %, for grønt mellom 2 og 4 %, for gult mellom 4 og 6 % og for rødt over 6 %. For områder som har lilla, lyseblå eller grønn farge kan vindforholdene anses som akseptable for de tre klassene. For gule områder er det akseptabelt for fotgjengerområder for stående, men for Utearealer for sittegrupper og Inngangspartier for bygninger er gule områder ugunstige. I sommerhalvåret har store deler av områdene innenfor Felt 2A, 2B, 2C, 4A, 4B og 4C akseptable vindforhold for alle tre klassene. Unntaket er i passasjene ut mot sjøen. På nordsiden av Felt A strekker det ugunstige arealet seg lengre inn i forlengelsen av kanalen. Vi ser også at det er mer vindutsatt ved kanalen som går inn mellom Feltene 2C og 4A. Mellom høyhusene i Felt 3 og på nordsiden av det nordligste høyhuset er det også ugunstig for Utearealer for sittegrupper, Inngangspartier for bygninger (røde og gule områder) og Fotgjengerområder for stående (røde områder). I vinterhalvåret er det færre arealer som vil egne seg for disse tre kategoriene. En del av arealet V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 11

12 på østsiden av utbyggingen og området opp mot Peisestua er også ugunstig. Høyere hyppighet av vind over 3.5 m/s her skyldes trolig først og fremst at terrenget hever seg og dermed gir «speed-up» av hastighetene, særlig for vindretningene SV til NV. Hvis inngangspartier til bygninger og utearealer for sittegrupper planlegges i arealene med gul eller rød farge bør avbøtende tiltak vurderes. Ulike tiltak for å bedre vindkomforten i ugunstige soner er diskutert i avsnitt 4. Sommerhalvåret Vinterhalvåret Figur 8. Hyppighet av vindhastighet over 3.5 m/s i % av tiden for sommerhalvåret (til venstre) og vinterhalvåret (til høyre). Fotgjengerområder. For fotgjengerområder er det akseptabelt med hyppighet av vind over 5.5 m/s inntil 6 % av tiden. Dette tilsvarer lilla, lyseblå, grønne og gule arealer. I sommerhalvåret er det meste av arealene innenfor fargene lilla, lyseblå, grønt og gult (se i Figur 9). Røde områder er ugunstige, og vi finner de i kanalene inn fra sjøen på nordsiden av Felt 2A og på nordsiden av og mellom de høye husene i Felt 3. I vinterhalvåret blir de akseptable sonene noe mindre, men fortsatt har størstedelen av arealet innenfor Feltene 2A-C og 4A-C god vindkomfort for fotgjengere. Men røde områder finnes nå flere steder og de er særlig tydelige mellom husene ut mot sjøen, mellom det nordligste huset i Felt 3 og det sørligste huset i Felt 4A, i kanalen inn mellom Feltene 2C og 4A og utenfor det sørligste høyhuset i Felt 3. Dette gjenspeiler at Kristiansandsområdet og Odderøya er en del vindutsatt vinterstid. Tiltak for å bedre vindkomforten bør vurderes for disse områdene. V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 12

13 Sommerhalvåret Vinterhalvåret Figur 9. Hyppighet av vindhastighet over 5.5 m/s i % av tiden for sommerhalvåret (til venstre) og vinterhalvåret (til høyre). Sommerhalvåret Vinterhalvåret Figur 10. Hyppighet av vindhastighet over 8.0 m/s i % av tiden for sommerhalvåret (til venstre) og vinterhalvåret (til høyre). Fotgjengere til og fra arbeidet For fotgjengere til og fra arbeid er det akseptabelt med hyppighet av vind over 8 m/s inntil 2 % av tiden. Dette tilsvarer lilla og lyseblå arealer V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 13

14 i Figur 10. Sommerstid er vindforholdene akseptable for fotgjengere til og fra arbeid i hele området. Vinterstid er det enkelte ugunstige områder som sammenfaller med ugunstige områder for kategoriene 1-4 fra Tabell 1. Avbøtende tiltak for kategoriene 1-4 vil dermed også være gunstige for fotgjengere til og fra arbeid. Veier og parkeringsplasser For veier og parkeringsplasser er det akseptabelt med hyppighet av vind over 10.5 m/s inntil 2 % av tiden. Vi ser at hyppigheten av vind over 10.5 m/s er under 2 % i hele området både sommer og vinter og at alle områder innenfor planområdet er gunstige. Sommerhalvåret Vinterhalvåret Figur 11. Hyppighet av vindhastighet over 10.5 m/s i % av tiden for sommerhalvåret (til venstre) og vinterhalvåret (til høyre). 3.3 Turbulens for hovedvindretningene V og NNØ Turbulent intensitet (TI) er hentet ut fra UrbaWind beregningen og presentert for hovedvindretningene NNØ og V i Figur 12. TI defineres som standardavviket dividert med middelvinden for 10 min måleperioder og oppgis i %. I UrbaWind er TI estimert utfra modellens beskrivelse av turbulens. Som en enkel tilnærming kan vi anta at områder med TI mindre enn 10 % har lite turbulens, områder med TI mellom 10 og 20 % har middels turbulens, mens områder med TI over 20 % har forholdsvis mye turbulens. For vind fra NNØ er mesteparten av utbyggingsområdet godt skjermet med lite til middels turbulens. Mest utsatt er området på nordsiden av det nordligste høyhuset. For vind fra V er det mest turbulens V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 14

15 der det forventes høyest vind og nedstrøms enkelte av områdene med mest vind. Dette er synlig i passasjene inn fra sjøen og mellom høyhusene. Forholdsvis mye turbulens (tilsvarende brunt og rødt) dekker noen mindre arealer mellom høyhusene og der det er bratt terreng bak utbyggingen. Mange steder innenfor Feltene 2A-C og 4A-C er det lite til middels turbulens ved vind fra V. NNØ (30 ) V (270 ) Figur 12. Turbulent intensitet (TI) i % for hovedvindretningene NNØ (til venstre) og V (til høyre). V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 15

16 4 Tiltak for å bedre vindkomforten 4.1 Vindutsatte områder Det anbefales å gjennomføre avbøtende tiltak eller begrense bruken av Utearealer for sittegrupper, Inngangspartier for bygninger og Fotgjengerområder for stående i sonene som er markert med gult eller rødt i Figur 13. Områdene markert med rødt er de mest vindutsatte, og for disse områdene bør tiltak også rettet mot Fotgjengerområder vurderes. Deler av Peisestua er også utsatt for redusert vindkomfort bla pga speedup av vinden over terrenget. Skjerming for vind fra SV til NV vhja god beplanting i den avlange gule sonen ved inngangen til Peisestua vil kunne virke gunstig på vindklimaet der. Figur 13. Vindutsatte områder er markert med gule og røde sirkler. 4.2 Eksempler på avbøtende tiltak Forslag til ulike avbøtende tiltak er: - Beplantning som reduserer vinden i flere høyder. Unngå bare trestammer som gir forhøyet vind i gateplanet - Fremspringende tak over inngangspartier (baldakiner) V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 16

17 - Innfelling av inngangspartier - Vindskjermer og rekkverk av stolper satt samme til skjermer (baldustrader) - Avrundede hushjørner - Sokler rundt høyhus V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 17

18 Rådgivergruppen AS Civitas 2014 Prosjekt Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Endelig utgave Sist datert Erik Berge Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Civitas Grubbegata Oslo sentralbord faks Sikring av stiler a a a a a a 1 a a a V i n d b e r e g n i n g e r f o r S i l o k a i a, K r i s t i a n s a n d 18

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD En vesentlig forutsetning for de strategiske konsekensutredningene har vært at de områdene som åpnes for vindkraft skal være teknisk-økonomisk attraktive og at en utbygging i

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Magdalena D. Riiser, rådgiver, og Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Husholdningenes

Detaljer

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd Av Christin Berg, Gunnar Thesen Utkast som ikke må siteres IRIS (International Research Institute of Stavanger) P.O. Box 806 068 Stavanger Tlf. +7 187000

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

Utvikling av regional snøskredvarsling

Utvikling av regional snøskredvarsling Utvikling av regional snøskredvarsling Rapport fra det første året Rune Engeset (red.) 12 2011 R A P P O R T Utvikling av regional snøskredvarsling. Rapport fra det første året. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer