RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010"

Transkript

1 RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 REZULTATE PROVIZORII - IUNIE SECRETARIATUL TEHNIC CENTRAL

2

3 CUPRINS Introducere Preciz ri metodologice Informa ii generale Suprafa a agricol Efectivele de animale Principalii indicatori, pe macroregiuni i regiuni de dezvoltare Anexa 1 Tabele Tabel 1 Exploata ii agricole, suprafa a agricol utilizat i suprafa a agricol utilizat ce revine în medie pe o exploata ie agricol, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 2 Exploata ii agricole, suprafa a agricol utilizat pe categorii de folosin, suprafa a agricol neutilizat, suprafa a total, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 3 Exploata ii agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe principalele specii, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 4 Exploata ii agricole, teren arabil i suprafa a cultivat cu principalele culturi, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 5 Exploata ii agricole, suprafa a agricol utilizat pe categorii de folosin, suprafa a agricol neutilizat, suprafa a total, pe clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate Tabel 6 Exploata ii agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe principalele specii, pe clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate Tabel 7 Exploata ii agricole cu efective de bovine i efectivele de bovine, pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 8 Exploata ii agricole cu efective de ovine i efectivele de ovine, pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 9 Exploata ii agricole cu efective de caprine i efectivele de caprine, pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 10 Exploata ii agricole cu efective de porcine i efectivele de porcine, pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 11 Exploata ii agricole cu efective de p s ri i efectivele de p s ri pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploa iilor agricole III

4 Tabel 12 Exploata ii agricole, persoane care au lucrat în agricultur, num r de zile lucrate i unit i anuale de munc, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Tabel 13 Exploata ii agricole, suprafa a agricol utilizat i suprafa a agricol utilizat ce revine în medie pe o exploata ie agricol, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 14 Exploata ii agricole, dup statutul juridic, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 15 Suprafa a agricol utilizat, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 16 Suprafa a total a exploata iilor agricole, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 17 Exploata ii agricole cu suprafa agricol utilizat, pe categorii de folosin ale suprafe ei agricole utilizate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 18 Suprafa a agricol utilizat, pe categorii de folosin, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 19 Teren arabil, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 20 Suprafa a cultivat cu grâu comun i spelt, grâu dur i porumb, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 21 P uni i fâne e, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 22 Culturi permanente, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 23 Suprafa a agricol neutilizat a exploata iilor agricole, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 24 Exploata ii agricole cu efective de animale, pe principalele specii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 25 Efective de animale, pe principalele specii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 26 Efective de bovine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 27 Efective de ovine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 28 Efective de caprine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 29 Efective de porcine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e IV

5 Tabel 30 Efective de p s ri, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 31 Efective de cabaline, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 32 Familii de albine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Tabel 33 Exploata ii agricole, persoane care au lucrat în agricultur, num r de zile lucrate i unit i anuale de munc, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Anexa 2 H r i Anexa 3 H1 Num rul total de exploata ii agricole, pe jude e, în anul agricol H2 Suprafa a agricol utilizat, pe jude e, în anul agricol H3 Suprafa a de teren arabil, pe jude e, în anul agricol H4 Suprafa a ocupat de gr dini familiale, pe jude e, în anul agricol H5 Suprafa a ocupat de p uni i fâne e, pe jude e, în anul agricol H6 Suprafa a ocupat de culturi permanente, pe jude e, în anul agricol H7 Num rul total de bovine, pe jude e, la 1 decembrie H8 Num rul total de ovine, pe jude e, la 1 decembrie H9 Num rul total de caprine, pe jude e, la 1 decembrie H10 Num rul total de porcine, pe jude e, la 1 decembrie H11 Num rul total de p s ri, pe jude e, la 1 decembrie Ancheta de control pentru Recens mântul General Agricol 2010 Obiective, rezultate Anexa 4 Formular privind rezultatele provizorii. 95 V

6

7 INTRODUCERE Legisla ia european referitoare la statistica structurilor agricole i recomand rile Organiza iei Na iunilor Unite pentru Alimenta ie i Agricultur (FAO) prev d organizarea i efectuarea de recens minte generale agricole la intervale de 10 ani. Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene i acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România a efectuat Recens mântul General Agricol, cu an de referin Concomitent cu efectuarea Recens mântului General Agricol 2010, s-a efectuat i ancheta statistic exhaustiv Metode de produc ie agricol. Cadrul legislativ pentru organizarea i efectuarea Recens mântului General Agricol 2010 din România a fost asigurat de: Regulamentul (CE) nr.1166/2008 al Parlamentului European i al Consiliului privind anchetele structurale în agricultur i ancheta privind metodele de produc ie agricol ; Regulamentul (CE) nr.1200/2009 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al Parlamentului European i al Consiliului privind anchetele structurale în agricultur i ancheta privind metodele de produc ie agricol, în ceea ce prive te coeficien ii de unitate de eptel i defini iile caracteristicilor; Legea nr.153/2008, privind efectuarea recens mântului general agricol din România; Hot rârea Guvernului nr.1370/2009, privind organizarea i efectuarea recens mântului general agricol din România. Prin Legea nr.153/2008 privind efectuarea recens mântului general agricol din România s-au stabilit atât structurile de lucru la nivel central, cât i num rul de posturi aferente personalului suplimentar angajat în perioada la Institutul Na ional de Statistic i Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, la nivel central i la unit ile teritoriale ale celor dou institu ii. Hot rârea Guvernului nr.1370/2009 privind organizarea i efectuarea recens mântului general agricol din România a constituit baza legal pentru stabilirea structurilor de lucru la nivel teritorial i a fondurilor necesare pentru preg tirea, organizarea, coordonarea i efectuarea Recens mântului General Agricol 2010, precum i pentru publicarea rezultatelor acestuia. Colectarea datelor în teren, pentru din România, a avut loc în perioada 2 decembrie ianuarie Înregistrarea datelor s-a efectuat pe un formular de baz, comun pentru toate variabilele statistice 1

8 cercetate pentru recens mânt i ancheta privind metodele de produc ie agricol i un formular distinct, ata at la cel de baz, pentru ob inerea rezultatelor provizorii. Rezultatele finale urmeaz a fi disponibile i transmise la Eurostat la data de 30 iunie 2012, pentru recens mânt i la data de 31 decembrie 2012, pentru ancheta privind metodele de produc ie agricol. Informa iile ob inute prin efectuarea recens mântului general agricol eviden iaz schimb rile structurale intervenite în ultima perioad în domeniul agriculturii. De asemenea, recens mântul permite ob inerea de date relevante necesare fundament rii politicilor economice i sociale în domeniul agricol i a dezvolt rii capacit ilor de absorb ie de c tre România, a fondurilor comunitare. În acela i timp, recens mântul asigur informa iile necesare pentru elaborarea, într-o nou edi ie, a Registrului Statistic al Exploata iilor Agricole, baz de e antionare pentru cercet rile statistice prin sondaj din domeniul agriculturii. Organizarea i efectuarea Recens mântului General Agricol 2010 din România s-a realizat, sub aspect tehnico-metodologic, de c tre Institutul Na ional de Statistic, în colaborare cu Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale i Ministerul Administra iei i Internelor, sub coordonarea i controlul Comisiei Centrale pentru Recens mântul General Agricol Înregistrarea datelor s-a efectuat de c tre recenzori, pe baza liberei declara ii a reponden ilor, prin interviu direct (fa în fa ), la exploata iile agricole f r personalitate juridic i nu a impus acestora obligativitatea prezent rii unor documente justificative. Pentru exploata iile cu personalitate juridic s-a aplicat procedeul de autoînregistrare a datelor. Rezultatele provizorii ale Recens mântului General Agricol 2010 au fost ob inute pe baza prelucr rii celor aproximativ 5 milioane de formulare corespunz toare pozi iilor înscrise în registrele agricole, con inând date privind suprafa a agricol utilizat pe categorii de folosin, efectivele de animale pe principalele specii i volumul de munc din exploata iile agricole. Au fost ob inute date la nivel na ional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e, pe cele dou categorii de exploata ii agricole, respectiv exploata ii agricole f r personalitate juridic i exploata ii agricole cu personalitate juridic. * * * În luna februarie 2011 s-a efectuat Ancheta de control pentru Recens mântul General Agricol 2010, în scopul verific rii calit ii informa iilor culese în formularele recens mântului. Rezultatele anchetei de control, prezentate în Anexa 3 la aceast lucrare, atest calitatea datelor recenzate, marja medie de eroare fiind sub limita minim admis, atât sub aspectul sferei de cuprindere, cât i al veridicit ii datelor înregistrate. 2

9 1. PRECIZ RI METODOLOGICE 1. Cadrul general 1.1. Obiectivele cercet rii statistice Obiectivul principal al Recens mântului General Agricol 2010 (RGA 2010) a fost ob inerea de date statistice privind structura exploata iilor agricole (suprafa a agricol utilizat, efective de animale de inute, ma ini i echipamente agricole utilizate, volumul de munc din agricultur ). Concomitent cu RGA 2010 a fost efectuat i Ancheta privind metodele de produc ie agricol (AMPA 2010), al c rui obiectiv a fost ob inerea de date statistice necesare caracteriz rii interac iunilor mediu agricultur, la nivelul exploata iilor agricole (metode de ar tur, conservarea solului, aspecte ale peisajului, ad posturile pentru animale, aplicarea i stocarea îngr mintelor naturale, iriga ii) Cadrul legal Organizarea i efectuarea RGA 2010 i AMPA 2010 au avut la baz : - Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului nr. 1166/2008 privind anchetele structurale în agricultur i ancheta privind metodele de produc ie agricol - Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului nr. 1166/2008 privind anchetele structurale în agricultur i ancheta privind metodele de produc ie agricol, în ceea ce prive te coeficien ii de unitate de eptel i defini iile caracteristicilor - Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recens mântului general agricol din România - Hot rârea Guvernului nr. 1370/2009 privind organizarea i efectuarea recens mântului general agricol din România 2. Descrierea caracteristicilor 2.1. Unitatea de observare i sfera de cuprindere Potrivit Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului nr. 1166/2008 privind anchetele structurale în agricultur i ancheta privind metodele de produc ie agricol, unitatea de observare pentru RGA 2010 a fost exploata ia agricol, definit ca unitate tehnico-economic de sine st t toare, cu o gestiune unic i care desf oar activit i agricole prin utilizarea suprafe elor agricole i/ sau cre terea animalelor, sau activit i de men inere a suprafe elor agricole în bune condi ii agricole i de mediu, fie ca activitate principal, fie ca activitate secundar. Referitor la sfera de cuprindere a RGA 2010, regulamentul men ionat mai sus prevede acoperirea tuturor exploata iilor agricole a c ror suprafa agricol utilizat este de cel pu in 1 ha, cu men iunea de a nu exclude din cercetare exploata iile agricole care contribuie împreun cu cel mult 2% la suprafa a agricol utilizat i cu cel mult 2% la num rul total de unit i de eptel (unitate vit mare). La RGA 2010, unitatea de recenzare statistic a fost entitatea corespunz toare unei pozi ii din Registrul Agricol Aceast abordare a fost determinat de urm toarele considerente: 3

10 - registrul agricol constituie documentul oficial de eviden primar, în care se înscriu date cu privire la gospod riile popula iei i la societ ile/ asocia iile agricole, precum i la orice alte persoane fizice i/ sau juridice care au teren agricol în proprietate/ folosin i/ sau efective de animale - nu s-au aplicat praguri (nu a fost exclus din cercetare nicio exploata ie agricol ) - actualizarea datelor de identificare pentru toate pozi iile din Registrul agricol, ca urmare a ac iunilor preg titoare în acest sens pentru recens mânt Reconstituirea exploata iilor agricole, în cazul în care acestea au fost alc tuite din mai multe unit i de recenzare (situate în localit i diferite) s-a realizat pe baza CNP (cod numeric personal) pentru exploata iile agricole individuale, f r personalitate juridic i pe baza CUI (cod unic de identificare) pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale i întreprinderi familiale, f r personalitate juridic i pentru exploata iile agricole cu personalitate juridic. Reconstituirea unei exploata ii agricole a presupus însumarea indicatorilor cantitativi din formularul RGA, cu acela i CNP sau CUI i localizarea acesteia potrivit importan ei productive (cea mai mare suprafa agricol utilizat i/ sau cel mai mare num r de animale) a unit ilor de recenzare componente. Ca urmare a localiz rii exploata iei agricole în func ie de importan a sa productiv, suprafa a agricol utilizat i/ sau efectivele de animale de inute de c tre aceasta, pe raza mai multor localit i, a fost inclus în întregime la localitatea/ jude ul/ regiunea de dezvoltare/ macroregiunea unde se afl cea mai mare suprafa agricol utilizat i/ sau cel mai mare num r de animale. Ulterior localiz rii au fost eliminate înregistr rile care nu au îndeplinit criteriile de exploata ie agricol, având : - numai suprafa agricol neutilizat, sau - suprafa a agricol utilizat a fost constituit numai din gr din familial (sub 15 ari) i a de inut un num r redus de animale (mai pu in de 10 p s ri) Exploata iile agricole, astfel constituite, au fost clasificate dup statutul juridic al acestora, dup cum urmeaz : a) exploata ie agricol f r personalitate juridic unitatea de produc ie independent din punct de vedere economic, alc tuit din una sau mai multe persoane având, în general, leg turi de rudenie, care î i desf oar activitatea împreun, sub o gestiune curent unic, pentru realizarea unei produc ii agricole, indiferent de m rimea sau destina ia acesteia. Sfera de cuprindere a acestora a inclus: exploata ie agricol individual persoan fizic autorizat, întreprindere individual, întreprindere familial b) exploata ie agricol cu personalitate juridic orice unitate, independent din punct de vedere tehnico-economic, care î i desf oar activitatea sub o gestiune curent unic, indiferent de tipul de proprietate, m rime sau destina ia produc iei, care, în perioada de referin, a avut ca activitate principal agricultura, ori, pe lâng activitatea principal, alta decât agricultura, a desf urat i activit i agricole. Sfera de cuprindere a acestora a inclus: regie autonom structuri ale regiilor autonome societate/ asocia ie agricol societate comercial cu capital majoritar privat societate comercial cu capital majoritar de stat 4

11 institut/ sta iune de cercetare, unitate colar cu profil agricol (liceu) consiliu local/ prim rie alte institu ii publice unitate cooperatist alte tipuri (funda ie, a ez mânt religios, coal etc.) 2.2. Procedeul de înregistrare Înregistrarea datelor în formularele de recens mânt s-a efectuat conform prevederilor Legii nr.153/2008, privind efectuarea recens mântului general agricol din România, astfel: prin interviu direct, de c tre recenzori, pentru exploata iile agricole f r personalitate juridic, pe baza liberei declara ii a cet enilor prin autoînregistrare, de c tre persoane desemnate de conduc torii unit ilor pentru exploata iile agricole cu personalitate juridic, sub îndrumarea recenzorului- ef sau a coordonatorului 2.3. Perioada de înregistrare Culegerea datelor s-a efectuat în perioada 2 decembrie ianuarie Perioada de referin anul agricol (30 septembrie octombrie 2010) pentru informa iile privind suprafa a agricol utilizat (SAU), persoane care au lucrat în agricultur i zile lucrate 1 decembrie 2010 pentru informa iile privind efectivele de animale 2.5. Variabile cercetate Suprafa a agricol utilizat reprezint suprafa a total de teren agricol utilizat de o unitate de recenzare, care desf oar activit i agricole într-o anumit localitate. Pentru exploata iile agricole care au utilizat suprafe e agricole pe raza mai multor localit i, reconstituirea exploata iilor agricole s-a realizat ulterior, utilizând CNP-ul sau CUI-ul, totodat realizându-se i localizarea exploata iei agricole. Categorii de folosin ale suprafe ei agricole utilizate Teren arabil reprezint terenul care se ar în fiecare an sau la intervale mai mari de timp, conform unui sistem de rota ie a culturilor, în scopul cultiv rii plantelor anuale sau perene. Terenul arabil include i terenul r mas necultivat din cauza inunda iilor, colmat rilor, a altor calamit i cu caracter temporar sau a altor cauze. De asemenea, din aceast categorie fac parte i terenurile ocupate de sere, solarii, c p unerii, precum i p unile i fâne ele des elenite i îns mân ate cu plante anuale sau perene etc. Gr din familial reprezint suprafa a destinat ob inerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploata iei agricole f r personalitate juridic. Toate suprafe ele de pe care se ob in produse destinate, în mod regulat vânz rii, fac obiectul altor 5

12 rubrici, chiar dac o parte din produse sunt consumate de c tre membrii exploata iei agricole. O gr din familial poate fi alc tuit atât din teren arabil, cât i din culturi permanente. Aceasta are o suprafa mai mic de 15 ari. P uni i fâne e reprezint terenuri acoperite cu vegeta ie ierboas, instalat pe cale natural sau regenerat prin îns mân are i destinate p unatului animalelor i/ sau cositului. Terenul utilizat în comun, constituit din p uni i fâne e, aflat în administrarea Consiliilor locale i încredin at spre utilizare, sub diferite forme, cresc torilor de animale, a fost înregistrat la Consiliile locale. Culturi permanente reprezint numai suprafe ele cultivate cu culturi care ocup solul pentru o perioad cât mai îndelungat de timp i de la care se ob in produc ii mai mul i ani la rând, culturi pe care nu se practic un sistem de rota ie i sunt altele decât p unile permanente. Culturile permanente cuprind suprafe ele ocupate cu planta ii pomicole, arbu ti fructiferi, planta ii viticole, pepiniere pomicole, pepiniere viticole i forestiere. Sunt înregistrate atât pepinierele (cu excep ia celor forestiere, necomerciale, care se includ la suprafe e forestiere), cât i plantele pentru împletituri. Suprafa a agricol utilizat (SAU) se ob ine prin însumarea suprafe elor terenului arabil, a gr dinilor familiale, a p unilor i fâne elor i a culturilor permanente. Suprafa a agricol neutilizat reprezint suprafa a agricol care nu a mai fost lucrat în anul de referin al recens mântului, nu a mai fost cuprins în sistemul de rota ie a culturilor i nu este men inut în bune condi ii agricole i de mediu. Acest teren poate fi din nou cultivat, utilizând resursele disponibile ale exploata iei agricole. În tabelele prezentate în publica ie este cuprins numai suprafa a agricol neutilizat care apar ine exploata iilor agricole. Restul suprafe ei agricole neutilizate apar ine unit ilor recenzate care nu au îndeplinit criteriile de exploata ie agricol. Suprafa a total a exploata iei agricole este format din suprafa a agricol utilizat, la care se adaug suprafa a ocupat de hele tee, iazuri, b l i, suprafa a agricol neutilizat, suprafa a împ durit i suprafa a ocupat cu cl diri, cur i, drumuri, cariere etc. Efective de animale reprezint num rul total de animale, pe principalele specii, existente la data de 1 decembrie Persoane care lucreaz în agricultur reprezint num rul de persoane care au desf urat activit i agricole, atât ca activitate principal, cât i ca activitate secundar, în anul agricol Nu au fost incluse persoanele angajate pe o perioad determinat (temporarii) i alte categorii de persoane (de exemplu, ter ii). Num rul de zile lucrate în agricultur reprezint suma num rului de zile-om lucrate, în anul agricol , de c tre to i membrii exploata iei agricole f r personalitate juridic, pentru activit i exclusiv agricole i suma num rului de zile-om lucrate de c tre salaria i i alte categorii de personal, care au lucrat, în anul agricol , în cadrul exploata iei agricole. 6

13 2. INFORMA II GENERALE Rezultatele provizorii ale Recens mântului General Agricol 2010 ofer o imagine de ansamblu, atât la nivelul rii, cât i în profil teritorial (pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e), asupra num rului de exploata ii agricole, a structurii suprafe ei agricole utilizate i a suprafe ei agricole neutilizate, a efectivelor de animale, a num rului de persoane care au lucrat în agricultur (f r persoanele angajate temporar i alte categorii de persoane), precum i a num rului total de zile lucrate în exploata iile agricole. La s-au înregistrat mii exploata ii agricole, din care mii ( 99.20%) sunt exploata ii agricole f r personalitate juridic (exploata ii agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale/familiale) i 31 mii (0.80 %) sunt exploata ii agricole cu personalitate juridic (regii autonome, societ i/asocia ii agricole, societ i comerciale cu capital majoritar de stat/privat, institute/sta iuni de cercetare i unit i colare cu profil agricol, consilii locale/prim rii, alte institu ii publice, unit i cooperatiste i alte tipuri de unit i). Modific rile intervenite în structura exploata iilor agricole, în perioada , reies din datele cuprinse în tabelele prezentate mai jos. Principalii indicatori la nivel na ional, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Indicatori Ani U.M. Exploata ii agricole Suprafa a total Suprafa a agricol utilizat (SAU) (inclusiv teren arabil în repaus) Suprafa a agricol utilizat ce revine în medie pe o exploata ie agricol 1) Num r persoane care au lucrat în agricultur (f r temporari i alte categorii de persoane) Num r de zile lucrate (în echivalent 8 ore/ zi) Total exploata ii agricole Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole cu personalitate juridic 2002 mii mii mii mii mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha ha 3,11 1,73 274, ha 3,27 2,15 263, ha 3,50 2,29 270, ha 3,45 1,95 190, mii mii mii mii mii mii mii mii ) S-a calculat la unitatea de m sur hectar 7

14 3. SUPRAFA A AGRICOL Suprafa a agricol utilizat (SAU) Suprafa a agricol utilizat pe total ar, în anul agricol , a fost de mii ha, din care mii ha (55,99%) revin exploata iilor agricole f r personalitate juridic i mii ha (44,01%), exploata iilor agricole cu personalitate juridic. Suprafa a agricol neutilizat Suprafa a agricol neutilizat, înregistrat la, inclusiv cea a unit ilor care nu au îndeplinit condi iile de a putea fi considerate exploata ii agricole, a fost de 888 mii ha, iar suprafa a agricol în repaus înregistrat la cercetarea statistic Produc ia Vegetal la Principalele Culturi 2010 a fost de mii ha. Suprafa a agricol utilizat (SAU), pe categorii de folosin, dup statutul juridic al exploata iilor agricole mii hectare Categorii de folosin ale suprafe ei agricole utilizate Ani Total exploata ii agricole Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole cu personalitate juridic Teren arabil Gr dini familiale P uni i fâne e Culturi permanente Suprafa a agricol utilizat ce revine, în medie, pe o exploata ie agricol, la nivel na ional, este de 3,45 ha. Exploata iilor agricole f r personalitate juridic le revin, în medie, 1,95 ha, iar exploata iilor agricole cu personalitate juridic 190,84 ha. 8

15 Fig.1 Structura suprafe ei agricole utilizate (SAU) pe categorii de folosin, pe jude e, în anul agricol CL IL GR IF TR BR DJ OT CT GL TL TM VS BT AR MH SM DB IS BZ BH B VN NT BC PH AG MS SV SJ AB GJ CV VL CJ CS SB BV BN HD MM HR 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teren arabil P uni i fâne e Culturi permanente Gr dini familiale 9

16 4. EFECTIVELE DE ANIMALE Potrivit rezultatelor provizorii, situa ia efectivelor de animale, pe total ar, la 1 decembrie 2010, pe principalele specii i dup statutul juridic al exploata iilor agricole, se prezint astfel: Efectivele de animale pe principalele specii, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Efective de animale, pe principalele specii Ani U.M. Total exploata ii agricole Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole cu personalitate juridic Bovine 2002 mii capete mii capete mii capete mii capete Ovine 2002 mii capete mii capete mii capete mii capete Caprine 2002 mii capete mii capete mii capete mii capete Porcine 2002 mii capete mii capete mii capete mii capete P s ri 2002 mii capete mii capete mii capete mii capete Cabaline 2002 mii capete mii capete mii capete mii capete Familii de albine 2002 mii mii mii mii

17 Bovine La nivel na ional s-a înregistrat un num r de mii capete bovine, din care mii capete, (91,44%) revin exploata iilor agricole f r personalitate juridic i 170 mii capete (8,56%) exploata iilor agricole cu personalitate juridic. Fig. 2 - Efectivele de bovine, pe jude e, la 1 decembrie 2010 Capete SV BT MM IS BH NT MS BN AG HR AB BC BV BZ CJ VS VL SM GJ VN BR AR HD DJ TM DB SB PH CV TR OT CS CT GL TL SJ MH IL GR CL IF B 11

18 Porcine La nivel na ional s-a înregistrat un num r de mii capete porcine, reprezentând efectivul maxim înainte de t ierile de la sfâr itul anului Dintre acestea, mii capete (65,97%) s-au inregistrat la exploata iile agricole f r personalitate juridic i (34,03%) la exploata iile agricole cu personalitate juridic. Fig. 3 Efectivele de porcine, pe jude e, la 1 decembrie 2010 Capete TM BR DJ BH AG OT AR VN BZ IL MS TR SM IF CL DB IS VL BC PH GR CT GJ SB CJ AB NT TL MM GL VS MH SV BN BV SJ HD CS BT CV HR B 12

19 Ovine La nivel na ional s-a înregistrat un num r de mii capete ovine, efectiv ce corespunde perioadei premerg toare f t rilor, din care, mii capete (97,21%) la exploata iile agricole f r personalitate juridic i 234 mii capete (2,79%) la exploata iile agricole cu personalitate juridic. Fig. 4 - Efectivele de ovine, pe jude e, la 1 decembrie 2010 Capete TM SB AR CJ BV MS AB TL BT BN CT BH BR IS SV DJ BZ CS VS SJ GL HD CV NT HR AG MM BC PH SM VN IL TR CL VL MH GJ OT GR DB IF B 13

20 P s ri La nivel na ional s-a înregistrat un num r de mii capete p s ri. Din num rul total de p s ri, exploata iile agricole f r personalitate juridic de in mii capete (61.62%), iar explota iile agricole cu personalitate juridic mii capete (38,38%). Fig. 5 - Efectivele de p s ri, pe jude e, la 1 decembrie 2010 Capete CL IL DB VS BC BZ DJ IS SM AG OT BV GR TR AB BR CT VL PH MS BH GL CJ VN TM CS BT SV HD GJ NT AR MH MM SB SJ TL BN HR IF CV B 14

21 5. PRINCIPALII INDICATORI, PE MACROREGIUNI I REGIUNI DE DEZVOLTARE Repartizarea suprafe ei agricole utilizate, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, se prezint astfel: Suprafa a agricol utilizat (SAU) pe macroregiuni i regiuni de dezvoltare, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Macroregiuni Suprafa a agricol utilizat (SAU) Regiuni de dezvoltare Total exploata ii agricole Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole cu personalitate juridic mii ha % mii ha % mii ha % , , ,00 Macroregiunea , , ,08 1. Nord-Vest , , ,66 2. Centru , , ,42 Macroregiunea , , ,69 3. Nord-Est , , ,53 4. Sud- Est , , ,18 Macroregiunea , , ,28 5. Ilfov - Bucure ti 62 0, , ,67 6. Sud - Muntenia , , ,60 Macroregiunea , , ,94 7. Sud-Vest Oltenia , , ,59 8. Vest , , ,35 15

22 Fig. 6a Suprafa a agricol utilizat (SAU), pe macroregiuni, în anul agricol Hectare MACROREGIUNEA 1 MACROREGIUNEA 2 MACROREGIUNEA 3 MACROREGIUNEA 4 Fig. 6b Suprafa a agricol utilizat (SAU), pe regiuni de dezvoltare, în anul agricol Hectare NORD - VEST CENTRU NORD - EST SUD - EST BUCURE TI - ILFOV SUD MUNTENIA SUD - VEST OLTENIA VEST 16

23 Situa ia efectivelor de animale, pe principalele specii, pe macroregiuni i regiuni de dezvoltare, se prezint astfel: Efectivele de animale, pe pricipalele specii, pe macroregiuni i regiuni de dezvoltare Macroregiuni Bovine Porcine Ovine P s ri Regiuni de dezvoltare mii capete % mii capete % mii capete % mii capete % , , , ,00 Macroregiunea , , , ,60 1. Nord-Vest , , , ,23 2. Centru , , , ,37 Macroregiunea , , , ,84 3. Nord-Est , , , ,72 4. Sud- Est , , , ,12 Macroregiunea , , , ,82 5. Ilfov - Bucure ti 7 0, , , ,56 6. Sud - Muntenia , , , ,26 Macroregiunea , , , ,74 7. Sud-Vest Oltenia 195 9, , , ,82 8. Vest 151 7, , , ,92 17

24 Fig. 7a Ponderea numărului de bovine în total Ġară, pe macroregiuni, la 1 decembrie % 34% MACROREGIUNEA 1 12% MACROREGIUNEA 2 MACROREGIUNEA 3 MACROREGIUNEA 4 37% Fig. 7b Ponderea numărului de bovine în total Ġară, pe regiuni de dezvoltare, la 1 decembrie % 17% 10% NORD Ͳ VEST CENTRU NORD Ͳ EST 12% SUD Ͳ EST 16% * BUCUREbTI Ͳ ILFOV SUD MUNTENIA SUD Ͳ VEST OLTENIA 12% VEST 25% * Sub 0,5% Recensământul General Agricol

25 Fig. 8a Ponderea numărului de porcine în total Ġară pe macroregiuni, la 1 decembrie % MACROREGIUNEA 1 23% 20% MACROREGIUNEA 2 MACROREGIUNEA 3 MACROREGIUNEA 4 27% Fig. 8b Ponderea numărului de porcine în total Ġară pe regiuni de dezvoltare, la 1 decembrie % NORD Ͳ VEST 13% 13% CENTRU NORD Ͳ EST SUD Ͳ EST 10% BUCUREbTI Ͳ ILFOV SUD MUNTENIA 17% 11% 2% SUD Ͳ VEST OLTENIA VEST 17% 19 Recensământul General Agricol 2010

26 Fig. 9a Ponderea numărului de ovine în total Ġară, pe macroregiuni, la 1 decembrie % 37% MACROREGIUNEA 1 MACROREGIUNEA 2 10% MACROREGIUNEA 3 MACROREGIUNEA 4 30% Fig. 9b Ponderea numărului de ovine în total Ġară, pe regiuni de dezvoltare, la 1 decembrie % NORD Ͳ VEST 16% 7% CENTRU NORD Ͳ EST 10% SUD Ͳ EST * BUCUREbTI Ͳ ILFOV 22% 15% SUD MUNTENIA SUD Ͳ VEST OLTENIA VEST 14% * Sub 0,5% Recensământul General Agricol

27 Fig. 10a Ponderea numărului de păsări în total Ġară, pe macroregiuni, la 1 decembrie % 21% MACROREGIUNEA 1 MACROREGIUNEA 2 MACROREGIUNEA 3 27% MACROREGIUNEA 4 32% Fig. 10b Ponderea numărului de păsări în total Ġară, pe regiuni de dezvoltare, la 1 decembrie % 13% 11% NORD Ͳ VEST CENTRU 10% NORD Ͳ EST SUD Ͳ EST BUCUREbTI Ͳ ILFOV 26% SUD MUNTENIA 18% SUD Ͳ VEST OLTENIA VEST 1% 14% 21 Recensământul General Agricol 2010

28

29 Anexa 1 TABELE

30

31 1. Exploata ii agricole, suprafa a agricol utilizat i suprafa a agricol utilizat ce revine în medie pe o exploata ie agricol, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Statutul juridic al exploata iilor agricole TOTAL exploata ii agricole (num r ) Exploata ii agricole care utilizeaz suprafa agricol (num r ) Suprafa a agricol utilizat (hectare) Suprafa a agricol utilizat, ce revine în medie (hectare) pe o exploata ie agricol pe o exploata ie agricol care utilizeaz suprafa agricol Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

32 2. Exploata ii agricole, suprafa a agricol utilizat pe categorii de folosin, suprafa a agricol neutilizat, suprafa a total, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Statutul juridic al exploata iilor agricole Teren arabil Gr dini familiale Suprafa a agricol utilizat P uni i fâne e Culturi permanente TOTAL Suprafa a agricol neutilizat a exploata iilor agricole Suprafa a total a exploata iilor agricole EXPLOATA II AGRICOLE (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL SUPRAFA A (hectare) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

33 3. Exploata ii agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe principalele specii, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Statutul juridic al exploata iilor agricole Bovine Ovine Caprine Porcine P s ri Cabaline Familii de albine EXPLOATA II AGRICOLE (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL EFECTIVE DE ANIMALE (capete) / FAMILII DE ALBINE (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

34 4. Exploata ii agricole, teren arabil i suprafa a cultivat cu principalele culturi, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Statutul juridic al exploata iilor agricole Teren arabil Grâu comun i grâu spelt din care: Grâu dur Porumb EXPLOATA II AGRICOLE (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL SUPRAFA A (hectare) Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

35 5. Exploata ii agricole, suprafa a agricol utilizat pe categorii de folosin, suprafa a agricol neutilizat, suprafa a total, pe clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate Clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate Teren arabil Gr dini familiale Suprafa a agricol utilizat P uni i fâne e Culturi permanente TOTAL Suprafa a agricol neutilizat a exploata iilor agricole Suprafa a total a exploata iilor agricole EXPLOATA II AGRICOLE (num r) Clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate (hectare) sub 0, ,1-0, ,3-0, , peste TOTAL SUPRAFA A (hectare) Clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate (hectare) sub 0, ,1-0, ,3-0, , peste TOTAL

36 6. Exploata ii agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe principalele specii, pe clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate Clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate Bovine Ovine Caprine Porcine P s ri Cabaline Familii de albine EXPLOATA II AGRICOLE (num r) Clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate (hectare) sub 0, ,1-0, ,3-0, , peste TOTAL EFECTIVE DE ANIMALE (capete) / FAMILII DE ALBINE (num r) Clase de m rime a suprafe ei agricole utilizate (hectare) sub 0, ,1-0, ,3-0, , peste TOTAL

37 7. Exploata ii agricole cu efective de bovine i efectivele de bovine, pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Clase de m rime a efectivelor de bovine (capete) Statutul juridic al exploata iilor agricole i peste TOTAL EXPLOATA II AGRICOLE CU EFECTIVE DE BOVINE (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL EFECTIVE DE BOVINE (capete) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

38 8. Exploata ii agricole cu efective de ovine i efectivele de ovine, pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Clase de m rime a efectivelor de ovine (capete) Statutul juridic al exploata iilor agricole i peste TOTAL EXPLOATA II AGRICOLE CU EFECTIVE DE OVINE (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL EFECTIVE DE OVINE (capete) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

39 9. Exploata ii agricole cu efective de caprine i efectivele de caprine, pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Clase de m rime a efectivelor de caprine (capete) Statutul juridic al exploata iilor agricole i peste TOTAL EXPLOATA II AGRICOLE CU EFECTIVE DE CAPRINE (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL EFECTIVE DE CAPRINE (capete) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

40 10. Exploata ii agricole cu efective de porcine i efectivele de porcine, pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Clase de m rime a efectivelor de porcine (capete) Statutul juridic al exploata iilor agricole i peste TOTAL EXPLOATA II AGRICOLE CU EFECTIVE DE PORCINE (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL EFECTIVE DE PORCINE (capete) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

41 11. Exploata ii agricole cu efective de p s ri i efectivele de p s ri pe clase de m rime, dup statutul juridic al exploata iilor agricole Statutul juridic al exploata iilor agricole Clase de m rime a efectivelor de p s ri (capete) i peste TOTAL EXPLOATA II AGRICOLE CU EFECTIVE DE P S RI (num r) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL EFECTIVE DE P S RI (capete) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

42 12. Exploata ii agricole, persoane care au lucrat în agricultur, num r de zile lucrate i unit i anuale de munc, dup statutul juridic al exploata iilor agricole num r Statutul juridic al exploata iilor agricole TOTAL exploata ii agricole Persoane care au lucrat în agricultur Zile lucrate Unit i Anuale de Munc (UAM) Exploata ii agricole f r personalitate juridic : Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Exploata ii agricole cu personalitate juridic : Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL

43 13. Exploata ii agricole, suprafa a agricol utilizat i suprafa a agricol utilizat ce revine în medie pe o exploata ie agricol, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul TOTAL exploata ii agricole (num r ) Exploata ii agricole care utilizeaz suprafa agricol (num r ) Suprafa a agricol utilizat (hectare) Suprafa a agricol utilizat, ce revine în medie (hectare) pe o exploata ie agricol pe o exploata ie agricol care utilizeaz suprafa agricol MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

44 14. Exploata ii agricole, dup statutul juridic, Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole cu Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

45 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e num r personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 39

46 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale 15. Suprafa a agricol utilizat, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

47 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e hectare personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 41

48 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole individuale 16. Suprafa a total a exploata iilor agricole, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Exploata ii agricole f r personalitate juridic Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

49 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e hectare personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 43

50 17. Exploata ii agricole cu suprafa agricol utilizat, pe categorii de folosin ale suprafe ei agricole utilizate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Teren arabil Gr dini familiale Suprafa a agricol utilizat P uni i fâne e Culturi permanente num r TOTAL MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

51 18. Suprafa a agricol utilizat, pe categorii de folosin, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Teren arabil Gr dini familiale Suprafa a agricol utilizat P uni i fâne e Culturi permanente hectare TOTAL MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

52 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 19. Teren arabil, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

53 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e hectare personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 47

54 20. Suprafa a cultivat cu grâu comun i spelt, grâu dur i porumb, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e hectare Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Grâu comun i spelt Grâu dur Porumb MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea

55 20. Suprafa a cultivat cu grâu comun i spelt, grâu dur i porumb, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e (continuare) hectare Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Grâu comun i spelt Grâu dur Porumb MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

56 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 21. P uni i fâne e, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

57 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e hectare personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 51

58 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 22. Culturi permanente, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

59 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e hectare personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 53

60 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul 23. Suprafa a agricol neutilizat a exploata iilor agricole, dup statutul juridic al exploata iilor Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

61 agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e hectare personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 55

62 24. Exploata ii agricole cu efective de animale, pe principalele specii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Bovine Ovine Caprine Porcine P s ri Cabaline num r Familii de albine MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

63 25. Efective de animale, pe principalele specii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Bovine (capete) Ovine (capete) Caprine (capete) Porcine (capete) P s ri (capete) Cabaline (capete) Familii de albine (num r) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

64 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 26. Efective de bovine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

65 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e capete personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 59

66 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 27. Efective de ovine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

67 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e capete personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 61

68 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 28. Efective de caprine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

69 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e capete personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 63

70 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 29. Efective de porcine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

71 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e capete personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 65

72 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 30. Efective de p s ri, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

73 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e capete personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 67

74 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 31. Efective de cabaline, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

75 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e capete personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 69

76 Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul Exploata ii agricole f r personalitate juridic Exploata ii agricole individuale Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 32. Familii de albine, dup statutul juridic al exploata iilor agricole, Regii autonome Societ i/ asocia ii agricole Societ i comerciale cu capital majoritar privat Societ i comerciale cu capital majoritar de stat Exploata ii agricole cu Institute, sta iuni de cercetare, unit i colare cu profil agricol (licee) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

77 pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e num r personalitate juridic Consilii locale/ prim rii Alte institu ii publice Unit i cooperatiste Alte tipuri (funda ii, a ez minte religioase, coli etc.) TOTAL TOTAL Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL 71

78 33. Exploata ii agricole, persoane care au lucrat în agricultur, num r de zile lucrate i unit i anuale de munc, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i jude e Macroregiunea/ Regiunea de dezvoltare/ Jude ul TOTAL exploata ii agricole Persoane care au lucrat în agricultur Zile lucrate num r Unit i Anuale de Munc (UAM) MACROREGIUNEA NORD - VEST Bihor Bistri a-n s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CENTRU Alba Bra ov Covasna Harghita Mure Sibiu MACROREGIUNEA NORD - EST Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui SUD - EST Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA BUCURE TI - ILFOV Ilfov Municipiul Bucure ti SUD MUNTENIA Arge C l ra i Dâmbovi a Giurgiu Ialomi a Prahova Teleorman MACROREGIUNEA SUD - VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vâlcea VEST Arad Cara -Severin Hunedoara Timi TOTAL

79 Anexa 2 H R I

80

81 75

82 76

83 77

84 78

85 79

86 80

87 81

88 82

89 83

90 84

91 85

92

93 Anexa 3 ANCHETA DE CONTROL pentru Recens mântul General Agricol 2010

94

95 Ancheta de control pentru 1. Cadrul general 1.1. Obiectivele cercet rii statistice Obiectivul Anchetei de control a constat în verificarea calit ii i volumului informa iilor culese în formularele RGA 2010 la principalii indicatori, privind suprafa a principalelor culturi în teren arabil, gr dini familiale, p uni i fâne e, culturi permanente, suprafa a agricol utilizat, suprafa a agricol neutilizat i suprafa a total, efectivele de animale i persoanele care au lucrat în agricultur Cadrul legislativ Cadrul legislativ pentru efectuarea Anchetei de control a avut la baz : Hot rârea Guvernului nr din 18 noiembrie 2009, privind organizarea i efectuarea recens mântului general agricol din România Programul general de organizare i efectuare a Recens mântului General Agricol 2010 (RGA 2010) din România, aprobat de c tre Comisia Central pentru RGA 2010 În conformitate cu cadrul legislativ de mai sus, dup încheierea înregistr rii datelor în formularele de recens mânt i în cele privind rezultatele provizorii, în luna februarie 2011 a fost efectuat Ancheta de control pentru RGA Descrierea cercet rii statistice Ancheta de control este o cercetare realizat prin sondaj, bazat pe un e antion reprezentativ la nivelul întregii ri Sfera de cuprindere Unit ile de observare ale Anchetei de control au fost unit ile de recenzare atât cu personalitate juridic, cât i cele f r personalitate juridic care au utilizat/ de inut suprafa agricol i/sau animale Principalii indicatori Indicatorii urm ri i la Ancheta de control au fost: informa ii generale privind exploata ia agricol modul de utilizare a terenului pe principalele categorii de folosin efectivele de animale pe principalele specii num rul persoanelor care au lucrat în agricultur num rul de zile lucrate 89

96 3. E antionul Anchetei de control Ancheta de control s-a desf urat în toate jude ele rii (mediul rural i mediul urban) i în municipiul Bucure ti; pentru exploata iile agricole f r personalitate juridic au fost selectate 140 de sectoare din totalul de 29620, alocate propor ional în cadrul fiec ruia dintre cele 41 de jude e, inclusiv municipiul Bucure ti. inând cont de faptul c fiecare sector de ine, în medie, un num r de aproximativ de unit i de recenzare, conform sectoriz rii, indiferent de m rimea acestora, au rezultat, în total, aproximativ de unit i. De asemenea, au fost selectate i câte trei unit i de recenzare cu personalitate juridic din fiecare jude, inclusiv municipiul Bucure ti. În cazul unit ilor de recenzare f r personalitate juridic, au fost cercetate circa un sfert din totalul unit ilor de recenzare incluse în sectoarele selectate. Din cadrul fiec rui sector, selectarea efectiv a unit ilor de recenzare s-a realizat utilizând un pas variabil, în func ie de num rul unit ilor de recenzare din componen a sectorului respectiv, astfel încât dimensiunea e antionului s respecte num rul de formulare de recens mânt alocat fiec rui jude în parte, inclusiv municipiului Bucure ti. Conform sistemului de e antionare, au rezultat 7002 unit i de recenzare cercetate la Ancheta de control. La recenzarea acestora au participat 140 de recenzori. Prin compararea înregistr rilor efectuate la Ancheta de control cu cele ob inute la recens mânt, s-a stabilit natura erorilor, precum i precizia datelor i informa iilor înregistrate în formularele de recens mânt, i anume: - frecven a i dimensiunea erorilor de observare, dupa natura lor - întâmpl toare i/ sau sistematice - cauzele care au generat tipurile de erori - nivelul la care s-a efectuat instruirea personalului de recens mânt - calitatea materialelor metodologice i organizatorice - gradul de încredere în rezultatele recens mântului 4. Rezultatele Anchetei de control Rezultatele Anchetei de Control au fost structurate astfel: 4.1. Tipuri de erori omiteri la înregistrare interpretarea eronat a indicatorilor sau necunoa terea exact a metodologiei de înregistrare gre eli de transformare a unit ilor de m sur (ha - ari etc.) înregistrarea inexact i/ sau incomplet a r spunsurilor în formulare informa ii furnizate de c tre alt persoan decât capul exploata iei agricole f r personalitate juridic, care nu cuno tea situa ia real înscrierea de coduri necorespunz toare 90

97 4.2. Varia ia principalilor indicatori La Ancheta de control s-au ob inut urm toarele varia ii fa de datele din formularele de recens mânt: Indicator Diferen % Teren arabil 0,01 Grâu comun i spelt 0,10 Grâu dur 0,00 Porumb 0,04 Gr dini familiale 0,55 P uni i fâne e 0,09 Culturi permanente 0,13 Suprafa a agricol utilizat 0,03 Suprafa a agricol neutilizat 0,29 Suprafa a TOTAL 0,56 Bovine 0,15 Ovine 0,36 Caprine 0,41 Porcine 0,86 P s ri 0,14 Cabaline 1,22 Familii de albine 0,78 Num r persoane 0,18 Num r zile lucrate 1,09 Varia ia a oscilat între 0,00% la indicatorul grâu dur i 1,22% la indicatorul cabaline. Aceste varia ii reprezint, în valoare absolut, procente relativ mici fa de limita admis de 3%. Rezultatele Anchetei de control atest calitatea datelor i a opera iunilor de recenzare de la recens mânt, marja medie de eroare fiind sub limita admis, atât din punct de vedere al sferei de cuprindere, cât i al veridicit ii datelor înregistrate Gradul de vizitare al exploata iilor agricole, dup statutul juridic al acestora Pentru persoanele intervievate, din cadrul fiec rei unit i de recenzare selectate la Ancheta de control, s-a pus întrebarea dac unitatea a fost vizitat la RGA 2010 de c tre recenzor. Propor ia celor care au r spuns pozitiv la aceast întrebare reprezint, aici, gradul de vizitare al unit ilor de recenzare. Gradul de vizitare al exploata iilor agricole f r personalitate juridic a fost de 100%. Gradul de autoînregistrare al exploata iilor agricole cu personalitate juridic a fost de 100%. 91

98

99 Anexa 4 FORMULAR PRIVIND REZULTATELE PROVIZORII

100

101 95

METODA REDUCERII LA UNITATE

METODA REDUCERII LA UNITATE METODA REDUCERII LA UNITATE Metoda reducerii la unitate constă în compararea mărimilor date în problemă, cu aceeaşi mărime, luată ca unitate. Această metodă prezintă avantajul că este foarte accesibilă

Detaljer

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE EL-nesss.r.l. Domeniul de utilizare si tehnologia folosita : Condensatoarele sunt folosite pentru imbunatatirea factorului

Detaljer

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2014

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2014 Nr. Nesecret Către: Instituţia Prefectului Judeţul Olt Mun. Slatina, Bd. A.I. Cuza, nr. 12A, 230025, jud. Olt Ref: Primirea și distribuirea biletelor de tratament balnear în anul 2014 PRIMIREA SI DISTRIBUIREA

Detaljer

ROBOŢII SCARA Seria THL.

ROBOŢII SCARA Seria THL. ROBOŢII SCARA Seria THL NOILE MODELE LITE ALE SERIEI THL Performanta la preturi accesibile! Mai usor cu pana la 50% fata de modelele anterioare! Impact redus asupra mediului inconjurator. Reducere de pana

Detaljer

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici.

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici. Viktige uttrykk Expresii importante Hei! God morgen! God dag! God kveld! God natt! Ha det bra! Ha det! Vi sees! Velkommen! Hvordan har du det? Bra, takk., vær så snill! Vær så god! Takk! Tusen takk! Kunne

Detaljer

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen. Perfection in heating

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen.  Perfection in heating ARMATUREN Robineti termostatici Jürgen Schlösser Armaturen www.juergen-schloesser-armaturen.de Perfection in heating Descriere tehnică: Robineții termostatici produși de Jürgen Schlösser Armaturen România

Detaljer

RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI

RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI Materialul este conceput cu sprijinul informa iilor prezentate în Ghidul na ional de biosiguran pentru laboratoarele medicale (traducerea i adaptarea în limba

Detaljer

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE 2 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

Norwegian Cooperation Programme with Romania

Norwegian Cooperation Programme with Romania Norwegian Cooperation Programme with Romania Editie speciala in memoriam OCTAVIAN LUCA Newsletter realizat in cadrul proiectului Întărirea capacităńii de organizare şi funcńionare a Comitetelor de Sănătate

Detaljer

Televizor Televizor cu. plasm MANUALUL UTILIZATORULUI 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* 37LC4* 37LC5* 26LC3* ROMANESTE

Televizor Televizor cu. plasm MANUALUL UTILIZATORULUI 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* 37LC4* 37LC5* 26LC3* ROMANESTE ROMANESTE Televizor Televizor cu LCD plasm MANUALUL UTILIZATORULUI Modele de televizoare LCD 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LC* Modele de televizoare cu plasm PC5* PC5RV* 50PC5* V rug m s citi

Detaljer

C U P R I N S. 1. Județul CĂLĂRAȘI Județul GIURGIU Județul IALOMIȚA Județul TELEORMAN pag.

C U P R I N S. 1. Județul CĂLĂRAȘI Județul GIURGIU Județul IALOMIȚA Județul TELEORMAN pag. Camera Notarilor Publici Bucuresti STUDIU DE PIATA pentru anul 2017 privind valorile minime imobiliare Judetele: CALARASI GIURGIU IALOMITA TELEORMAN - 2017 - C U P R I N S pag. 1. Județul CĂLĂRAȘI...

Detaljer

Strategie de dezvoltare a inițiativelor regionale și locale privind meșteșugurile în Regiunea Nord-Vest

Strategie de dezvoltare a inițiativelor regionale și locale privind meșteșugurile în Regiunea Nord-Vest Titlul Programului: PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Titlul Proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor Editat de: ODYSSEY EDGE TECHNOLOGIES

Detaljer

RAPORT DE MEDIU. Pentru

RAPORT DE MEDIU. Pentru PUZ Centrală electrica eoliană Suhurlui 57 MW RAPORT DE MEDIU Pentru Plan Urbanistic Zonal Centrală electrică eoliană Suhurlui (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice,

Detaljer

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1 Nr. 475/24.02.2014 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2013 Direcţia pentru agricultură

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI. Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE

CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI. Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE 1.1 Municipiului Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii

Detaljer

Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate.

Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate. Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate. Grâul se numără printre cele mai vechi plante cultivate, fiind folosit ca pâinea cea de toate zilele de peste jumătate din

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDIN /03/2010 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDIN /03/2010 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS ORDIN nr. 107 din 29 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau

Detaljer

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE Modulul Consideratii generale privind procesul de masurare CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESL DE MASRARE Subiecte.. Definirea notiunii de masurare.. Marimi si unitati de masura.3. Mijloace si metode

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. - GIURGIU REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL IN PORTURILE DIN AFARA RETELEI TEN-T - PORT CORABIA RAPORT PRIVIND IMPACTUL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ROMÂNIA Buletin informativ An. 13, Nr. I (49), trim. I 2011 Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Ordine ale Ministrului Sănătăţii Hotărâri ale Consiliului ştiinţific al ANMDM

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Program Senior Voyage

Program Senior Voyage Program Senior Voyage EMIRATELE ARABE UNITE: SENIOR VOYAGE DUBAI cu plecare din BUCURESTI SENIOR VOYAGE este conceptul gratie caruia cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu numai) implicit si romanii

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA 2016-2020 Elaborator: OTP CONSULTING ROMANIA SRL Nr. 231/11.04.2016. 1 Cuprins 1 Introducere... 4 1.1 Rolul Strategiei

Detaljer

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10 Frityrkoker I/B Version 110720 TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W Front cover page (first page) Assembly page 1/10 N 1. Håndtak på stekekurven 2. Kurv 3. Lysindikator for temperatur 4. Lysindikator for strøm

Detaljer

Inregistrati-va produsul pentru a primi suport pe www.philips.com/welcome Manual de utilizare AZ1137 2 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate a b c d e g i j k l f h m n o

Detaljer

CUPRINS. 1. Definiţii. 2. Aplicaţii GIS. 3. Harta. 4. Modelul de date geo-relaţional. 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS

CUPRINS. 1. Definiţii. 2. Aplicaţii GIS. 3. Harta. 4. Modelul de date geo-relaţional. 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS CUPRINS 1. Definiţii 2. Aplicaţii GIS 3. Harta 4. Modelul de date geo-relaţional 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS 6. Schema de organizare şi strategii pentru implementarea unui GIS 7. Open

Detaljer

TEAM DKP V~ 50Hz 2250W. Dobbel kokeplate. I/B Version Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TEAM DKP V~ 50Hz 2250W. Dobbel kokeplate. I/B Version Front cover page (first page) Assembly page 1/6 Dobbel kokeplate I/B Version 100408 TEAM DKP 10 230V~ 50Hz 2250W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 N Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les gjennom denne bruksanvisning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL Societatea Comercială WEST SUPER TOUR este o AGENŢIE DE TURISM care are în obiectul de activitate

Detaljer

REZULTAT 5 PORTOFOLII DE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DE CERCETARE DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

REZULTAT 5 PORTOFOLII DE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DE CERCETARE DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI REZULTAT 5 PORTOFOLII DE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DE CERCETARE DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Rezultat aferent perioadei 01.11.2016-31.12.2016 București 2016 Proiect cofinanțat

Detaljer

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Aplicaţie de raportare pentru laboratoare Versiune document: 3.7 RELEASED Creat: 26.06.2006 Ultima actualizare: 24.10.2014 Acest

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Ianuarie 2014 177. România & Republica Moldova

Ianuarie 2014 177. România & Republica Moldova Ianuarie 2014 177 România & Republica Moldova Mesajul Fondatorului Companiei ACUM ESTE MOMENTUL PERFECT Începutul anului este întotdeauna o perioadă propice să reflectăm. La alegerile noastre şi la succesul

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/45 KOMMISJONSBESLUTNING av 10. januar 2011 om endring av beslutning 2010/89/EU med hensyn til overgangstiltak i forbindelse med anvendelsen av visse strukturelle krav i europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE. Manager Maria Adriana Hausvater

TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE. Manager Maria Adriana Hausvater TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE 2013 Manager Maria Adriana Hausvater Anul 2013 reprezintă pentru Teatrul Național o perioadă de consolidare a poziției sale în plan local,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul DIDACTICA ŞTIINŢELOR

Detaljer

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Versiune document: 3.7 RELEASED Creat: 14.09.2007 Ultima actualizare: 24.10.2014 Acest document a fost realizat si avizat de: Nume

Detaljer

LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat

LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat Îndrumar de laborator la fizică Chişinău

Detaljer

Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia

Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia Lago di Garda, Lago Maggiore & Lago Como hoteluri / Sirmione, Locarno (Elvetia), Portofino, Cinque Terre; BONUS: asigurare medicala si storno Durata: 14 zile I Plecari:

Detaljer

Pagina 1 din 101 Redactarea 2

Pagina 1 din 101 Redactarea 2 Pagina 1 din 101 Redactarea 2 CUPRINS CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE... 5 SECIUNEA 1 Obiect i domeniu de aplicare... 5 SECIUNEA a 2-a Prevederi generale... 5 SECIUNEA a 3-a Definiii - terminologie... 6

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

ELECTRICA - S.A. Anexa nr. 2

ELECTRICA - S.A. Anexa nr. 2 ELECTRICA - S.A. Anexa nr. (Avizarea documentatiilor tehnico-economice elaborate de agenti economici atestati) crt. masura fara TVA (9 % din (col. +col.) col. ) 0 DE AGENTII ECONOMICI ATESTATI DE ANRE,

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII

Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII A. INTRODUCERE 1. Scop Union des associations européennes de football (UEFA), organismul european

Detaljer

INFORMATICĂ şi TIC. Manual pentru clasa a V-a. Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ISBN

INFORMATICĂ şi TIC. Manual pentru clasa a V-a. Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ISBN MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac INFORMATICĂ şi TIC ISBN 978-606-727-233-8 INFORMATICĂ şi TIC Manual pentru clasa a V-a Manual pentru clasa a V-a V Acest manual

Detaljer

Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN

Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN 1 Nituri din otel, cu cap semirotund ~124/660 797 /1051 134/748 2 Nituri din otel, cu cap tronconic 801 3 Nituri din otel, cu cap semiinecat ~302 802 4 Surub cu cap

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor

ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor Tehnologii acţionări \ Automatizări acţionări \ Integrare sisteme \ Services ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor Ediţia 10/2012

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

S.C. PETROCONST S.A CONSTANTA BAZA INDUSTRIALA DE CONDUCTE SUBMARINE, MIDIA -NAVODARI, JUD. CONSTANTA CUPRINS

S.C. PETROCONST S.A CONSTANTA BAZA INDUSTRIALA DE CONDUCTE SUBMARINE, MIDIA -NAVODARI, JUD. CONSTANTA CUPRINS URINS 1. INTROUERE...4 2. IENTIFIAREA AMLASAMENTULUI SI LOALIZAREA...6 2.1. Localizare si topografie...6 2.2. Geologie si hidrogeologie...6 2.2.1. Elemente de geologie...6 2.2.2. Ape de suprafata...11

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation

UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation Sumar 1. Unde și când vor avea loc jocurile?... 5 2. Câte bilete sunt disponibile pentru UEFA EURO 2016?... 5 3. Ce tipuri de bilete sunt

Detaljer

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CAS BRAŞOV LA DATA DE

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CAS BRAŞOV LA DATA DE CASJ BRAŞOV ROMÂNIA CASA NAłIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE a JUDEłULUI BRAŞOV 500 090 Mihail Kogălniceanu nr.11 tel.:0268-547666 fax: 0268-547669 www.casbv.ro e-mail: secretariat@casbv.ro

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner Vedlegg 7 Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner 13/39 /10 14 13/19 /331 10 C 6 13/330 13/410 Felles uteareale c + 3 c +31,3 c +30 16,3 m 1:6 c + 4,8

Detaljer

PLAN DE VOLS PERMANENT AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

PLAN DE VOLS PERMANENT AEROPORT MARSEILLE PROVENCE page 1 MAJ 21/02/2017 PLAN DE VOLS PERMANENT AEROPORT MARSEILLE PROVENCE MAJ 21/02/17 code iso codes IATA périodes d'opérations Jours d'opération logo cie destination dest. de à cie du au lun mar mer jeu

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Tarif (lei/u.m.) Nr. Denumirea lucrarii (serviciului) de Valoare TVA Total crt. masura fara TVA (19 % din (col. 3+col.4) col. 3)

Tarif (lei/u.m.) Nr. Denumirea lucrarii (serviciului) de Valoare TVA Total crt. masura fara TVA (19 % din (col. 3+col.4) col. 3) tarifelor pentru lucrări executate şi servicii prestate, de catre Filialele de Distributie si de Furnizare a Energiei Electrice, catre terţi (Avizarea documentatiilor tehnicoeconomice elaborate de agenti

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

REFLEX C MANUAL DE INSTALARE. aparate de aer condi\ionat. Mod

REFLEX C MANUAL DE INSTALARE. aparate de aer condi\ionat. Mod aparate de aer condi\ionat Mod. 12000 MANUAL DE INSTALARE Stimate client, V[ mul\umim c[ a\i ales s[ cump[ra\i un aparat de aer condi\ionat FERROLI. Acest aparat este fructul unei experien\e de mai mul\i

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

Ediţia specială. 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa. 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM

Ediţia specială. 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa. 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM 22 septembrie 2012 Ediţia specială 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM 20 Proiectul cultural Integrală a Manuscriselor Cantemir CuPrins Stimată conducere

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL,

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, Introducere Prezenta documentaţie a fost realizată în baza O.M.nr.135/76/84/1.284/2010 1, respectându-se normativul de conţinut prezentat în Anexa nr. 5, privind Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare,

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2575721 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. A61G 5/12 (2006.01) A47C 7/02 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

V ersjon 1, sist gjennomgang Langeråa, Vågsøya, Marøytåa, Grunnsøya S K RI SI KO F ARE ÅRSAK TI L T AK S K RI SI KO F ARE ÅRSAK TI L T AK

V ersjon 1, sist gjennomgang Langeråa, Vågsøya, Marøytåa, Grunnsøya S K RI SI KO F ARE ÅRSAK TI L T AK S K RI SI KO F ARE ÅRSAK TI L T AK KARM A Utskriftsdato: 15.02.2017 SJU KD OM S- OG L U SE SMI TTE T ilstede: Øyvind Mjønerud, Nils T ore Karstensen, Ann Helen Hovden, Geir Karstensen, T rond Sveen, Harald Johan Karstensen, Elin Tveit Sveen,

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

23. Coordonate stelare şi planetare

23. Coordonate stelare şi planetare 23. Coordonate stelare şi planetare 23.1. Coordonate stelare Nu de multe ori, poate, v-aţi întrebat dacă stelele pe care le priviţi noaptea sunt situate toate la aceeaşi distanţă sau, dimpotrivă, sunt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Australia & Noua Zeelanda

Australia & Noua Zeelanda Australia & Noua Zeelanda hoteluri si ; excursie cu catamaranul la Marea Bariera de Corali. Durata: 25 zile I Plecari: 07.03.2017 Australia are multe de oferit, de la plaje superbe, peisaje desertice salbatice,

Detaljer