«En Hrederstnand i all sin FrerID>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«En Hrederstnand i all sin FrerID>"

Transkript

1 Nr.27 3/ argang ISSN MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne arlikkelen er latl fra «Veslmar»s nekrolog over Peder Nesland for noksa nnyaklig 80 ar siden. i november Nesland var fudl i og vi omlalle ham i «Arven» nr. 22 (1/88) der vi ogsa presenterle et av hans mange dik I. «Til Visifatsen a/ S kolelcerer C Olsen». Bind 3 av Bygdebok for Sannidal og Skaf1fy. Fellesbindel. har ef kapille/ med tillelen "Scermerkle menn". Vi vager den pasland al en av de mest scermerkle sannidu/er i hislorien ikke er nevnl der l Vi lenker allsa pa Peder Nesland I del fulgende vii vi bringe pa bane en del sloff omkring Peder Neslands liv og levnel. og i de neste nummerne av «Arven» vii noen av hans dikl. sanger og viser bli gjengill. Av Ragnhild Nesland har vifall/gne den Iryk Ie viseboka han ellerlol seg. saml en delhr'tndskrevel maleriale. Fra minneordene i «Vestmar» Vi siterer mer fra «Vestma p )s nekrolog: " Peder Nesla nd var i sin Hjembygd Sand0kedal en strerkt benyttet M and) som har indeha t aile Bygdens T ill idsvrerv. Han tilhorte stadig Venstre. Sammen med Storthingsma nd Rinde, der va r ha ns F<e tter, stod han i Sytti- og O tliaarene i Spidsen for del poliliske Liv i Sand0kcdaL I sine yngre Aar virkede ha n i lang T id SO Ill L crer. Ila n hawk ell ikke lidell poelisk Aare, og 111;lll ge c r de Leilighelsdigtc h;11l h:lf skrevel, hvoraf ncre vii m imics i la nge T ille r. Ilan var en dygtig og illsiglsfilld (ia;mlhfugn og cl cil'godl Menllcske, som 1l1l'd T ;lkk vii 'nilldes af SIa:gl og Vl'IlIlCf for trorasl VellsLI b y Pii sille gamic uager hie Peder Nesland svrert p la get av gikl, og han va r sykclig i tlere 3r felf han dode. Den nrermeste familie Peder J acob Thomassen Nresla nds foreldre var T homas Kristoffersen (nordre) S venum ( ) og Johanne Marie Jorgensdatter Am (f. i 799). Peder ble gift med A nne Abrahamsdatter Neslalld ( ), datter av Abraham H alvorsen Nesland

2 tilmu(~(unm. 7l0. 7. ~~t>ej'o(l.g ben t3be ~ cliru(\r 186,(. UblOtllmn mcb ZilI<lgtibfob ~'OCt ~_Imb"ll. 3 a:~tiflilulta roltt ic99( ~{Qb( til!qmmnt 39 Ii ~Q['OQClrtt, 08 forftabt Dltb ~olkmt 00 fl. ~tbitioll4lu tt i 1'Ilefitltbtt mo ~ Tirielhodellil "A lmuevennen»jor Ulkinlfra Nes/an d. Delleb/adel ko I1l1l , ogder ble i hele denne p erioden eid og rec/iger! lav J. ChI'. Johnsen. og Ingeborg Ma rie Pedersdatter Tyvand. A nne de de fo f0 vrig ba re fa mancder f0r Pede r, og i fedge " Vest ma r»s ne kro log tok ha n seg meget nre r av delle, og «det ha r vi 5sel ig paa kyndet at ha n cfter en lang og virksoill A rbeidsdag fi kk den lre nge ventede Hvile.» Peder og Anne fikk 10 ba m pa Ncsla nd. 0 n nest yngste, Thomas. overtok garde n. Og som de f1e ste si kkert kjenn r til, sitte r sa m me sl kta fremdelcs med Nes land. Konfirmant - og sa lrerer Peder Jacob ble omga ngssko lel re rer i 1851, bare 15 <ir gam mel.!ian va r da en a v 'ju lre rc re i bygda og tj nte i 2 Spd. i :h et. Han fortsatte som lrerer fram til sommcre n men ogsa ctter den tid hadde ha n med skolevesenet it Som tilsynsma nn for Fa rsjql skole kr ts ar ha n stadig aktiv. En usedvanlig opplyst mann Som lrerer ar Pcder J acob na t urlig nok boklig intercssert, og i perioden var han en av de sam lante mest ved Sand0 ked a l A lm uebiblio tek, som b le holdt j virkso mhet av leseselska pet i bygda. 1 disse.irene la nte ha n besker hele 81 ganger. Det va r 173 sannidql le r som h'tote b0kcr, og Peder var nr. 4 i anta ll bi n b la nt disse. Pedcr Jaco b var oga en a v de fa s m samlet b0ker i Sannida l i forrigc arhu ndre. Nocn av disse beskene fin ncs enna i beho ld pel garden Nesland. Vi kan nevne sjcldcnh ter som Gerhard Sche n ings " orges Riiges Historic, anden D eel fra 863 til 963», trykt 1773 i K.0benhavn og Baron Ludvig Holbergs «Geographie eller Jo rd b c~kr iv Ie, a nden Deel», trykt i KQlbe nh vn. Sistnevnte er ogsa u tstyrt med kart. Ellcrs kan fra hans boksamling regnes opp nocn titler fra 1850-, og 1870-arene, f. e ks. «T hcologisk T idss krift fo r den norske Kirke",.. Nord mrendenes Vidcnskabclighed og l.iteratur i Midd lalderen" og «Uppfinni nga rn a ' Bok». PedeI' Nesland va r u tv ilsomt en opply t mann lilenom det va n1ige. D et sees a v bok 'amlingen og yppigheten nar dct gj aldt bokla n. Men det kan ogsa fo rtelles at han holdt opp ti l5 aviscr i siste halvpart a fo rrige a rhundre! Eksempla re r a v disse fin. fr mdeles pa Nesland. Vi kan nevne II Vestmar» hell fra tarten i ,.. Imue ve nn en - Et Ugeb lad til Oplysnings Fremme bla nd t Meni'mand", S0ren J aabreks avis «A llelllansblad". "Dagens yh 'der" og «De yngre nors ke Lwdmre nds Blad». Peder a bonncrte ogs.'t pa ti dss kriftct " Fo lkeve nnen". Delle ble utgill av Selsk apct for L' o lkeopplysningens rremmc og fikk stor utbrcdelse unde r redaktelfcne O le Vig og E ilert SUI dt i og 1860-arene. Bondevennen Peder Nesland tillegg til det a ller de anf0fte vet vi at Peder a bo nnc rt p,1 S0rcn Ja bre ks «Folketidende», ct blad som agit rte for de sakalte bondcvennforcningene lanllet ove r. og da Sand0kedal ogncse1skab ble stiftet hes ten 1869, var Peder Nesland et av styremedlcmmene. Sogneselskapet var egentl ig en forde kt b ndeven nforening og 'a ledes en forl"'per for partiet Ve nstre. Peder Rinde, Peder Nesla nds seinere po litiske apen bror i delle pa rtiet, var forma nn i sogncselskapet. Det va r den p. li lisk mest a ktive og bevisstc del a v b0ndenc i Sa n nida l som stod i spissen fo r forcningen. Dens hovedformal sk ulle v<ere «at diskulere a lmennyttige Sp",rsmaal " Emner, dcr vedf0re Co mmunen, landbostc ll et og Folkeskikkene m. \'.» Og b ndevennene I Sannidal rn a hu agite rt kraftig va lg t i 1871, fo r da blc fire av styremcd1cmmenc i sognesclskapet \'algt inn i hcrredstyrcl: Peder Rinde. Pedcr St0en, Jens N. Farsj0 og Peder Nesla nd. Formannskapsmedlem og ordferer Peder Nesla nd 0l0tlc f",rsle gang i herredstyrct 1tl Seinere va r han medlem av Sannidal forman n kap i fire pe ri od r, I disse arcne var han ogsa va lgt var' ordf0rer, men han rungertc som ordf0re r ford i Ped r Rinde. den va lgte ordf0reren, vilr pa Stortingel ( og 190(, ). I desember 1889 blc Pede I' Nesland va lgt Iii ordron:: r for 18900g 189 I ogsiden o envalgt fo r.hene 18920g I disse fire [",rsle I 890-a rene b le del avholdt J4 forma nnskap m0ter og 36 herredstyrem0ter (9 hvcrt ilr) i Sannidal. T denne pcrio den avg' v haredstyret bl.a. nere po itivc utlalelser i jernba n c~aken, for a lleredc pa uetle tidspunklet va r disk usjonene om ei jcrnbanelinjc

3 gjcnno m Sannid ul tit K ragcr0 kommet godl i gang. Her var Peder N sland a ktiv. Vider~ ska l refe n: res en erklrering angaende brennevinsbruk fra h",sten 1892: "Det skal bemerkes, at ikke saa lidet Fytderi g Uo rden IIn ner Sted ved Misbrug af 01 heentet af Private fra den i Nrerheden liggende Kj0bstad Krager",. En Lovforandring i den Retning, a t 0 1- og Bm:nde vi nsslr0m men fra Byerne indover La nddistrikternc kunde indskrrenkes, vi lde hcrfra vrere ",,"skclig og mcgel at,nbefale." Den vikt igste saken for h nedet i Pedcr Nestands ordf0rertid va r imid le rtid inn kj0pet a v R0nningen fattiggard i Her d t b talte kr fo r denne. I tillcgg kj0pte man inn fire kyr til garden. Til b slyrerjobben pi't fa ttiggarden meldte del seg 17 s0kere, og Eilert Jac bsen Dobbedalcn ble valgt. I ansettelsesvedtaket het det: "Den valgte forpligtes til at antage en dllelig Bestyrerinde som Herredsstyrelsen finder antagclig.» Eilert Jacobsens gen kone kllnne nemhg ikke brukcs fordi hun haddc for mange smabarn a passe pa! SpHkefugl med «en ikke fiden poetisk Aare» Peder Nesland var en stor humorist. noe bl. a. denne historicn bcretter o m:.peder 1a en gang fra seg en hestehlld ved Skottkjrerrbua ved Drangedalsveien og skrev pa en lapp: «Ta i og tlra - i he tchua da. Legg ho ved K0rd01a - lakk skat tlll ha.» Og hestehlldcn ko m vel fra m. Peder skrev ogsa en mengde sangerog viser. Ha n var kj0gcmestcr i ct utall sd kap i bygda. F.eks. fortelle r Farsj01 ;'C rcr Christen O lsen i si ne eri ndringer om al han var i brully'p ti l K ristoffe r Saga sommercn Olsen skriver: "Ved Brudebordel udbragtes af Kj0g mcsteren P.J. Neslantl en Skaa l for Brudgommen, der n u havdc faae t Hjcm sin Rebekka. Ha n udviklede Histori en lid t om Patriarkcn og anvc ndte den paa det fo re tiggendc Tilfrelde.» Som nevnt in ntedningsvis vii vi i <c Arven» trykke noen av hans sanger. viscr og d ikl. Vi starter denne gangen med ct langt og hu moristisk d ikt fra en lingdommelig «heisatllr» pi'! ise n til Drangeda l. Vi a nta r at turen fant Sled i rene. Diktet heter «Reiseerindringcr fra Drangedal» KILDER: Bygdcbok fm San nidal og Sbit0Y, bind I og 3. Arven nr. 15 og 22. Arsskrift for K rager", og Skii 10y H i~toricl ag 1985 og 19!)7. Vcst mar25/ Sand0kedals L. resesclskabs Pro toc ol l~ Forha ndlingsprotokollt:r for San ni dal h.: rrcdstyre 1~ og Skolecommissionen <, Regnskabs-protocol Forha ndlingsprotokoll for Sa nnidal kolc kommisjon Trykt iscbuk eltn P. esla nd. Div. a viser, blader, b0ker og papircr pa Ncsland. Samtale med Ragnhild Nesla nd. R.G. Reiseerindringer Ira Drangedal Hor mine Venner paa denne Sang jeg vii sjunge Imens jeg er nu saa glad og lei paa min Tunge. For vor Forneiels og 01 opmunlre vor Ghzde er denne Vise sam jeg nu agter at kvade. 2 leg mindes engang en Flak af Sannidals Gutar De tog en Reise hen op til Drangedals Knutar. De 'kulde Iii Kirken for der at here paa Presten Men del var Flasken de mesl besokle forreslen. 3 Og Tokevandel del var saa blank I sam en Speile. Paa glalte Sjeiser vi da saa lystig man seile Og lit og ofte vi gjorde Holdt udi Farlen For da at tag as en fidentaar ud af Svarten. 4 Vi kom til Kirken og der Iraf Folk sam vi kjendle, og vi blev budet og Iii dems Hjem vi as vendle. Og fersl sao kom vi da til den Mand Ole Tveten. leg skal vist sande vi blev ei borget for Leten. (de tok ikke noe for oss) 5 Da vi kom end var' vi nok!loget for stille. Det var ei lomge fer de as opmuntre ville, De tog til Flasken begynte f/illig at skjanke Saa vi flk Munden strax i godt lag kan man lamke. 6 Alt langr' og lamgr' sam den Traktering man komme dens gode Virkning sig snarlig viste paa Somme. Og der blev Iyslig med Sang og saa Disputatsen Enhver han segte i denne Strid at bli Basen. 7 Og Slrax begyndte Fiolens Stranger al tone, Vi log da med as i Dans hver Pige og K one. Af Piger var der saa faa sam godl kunde trippe. Saa al de braveste sjelden fro as kund' slippe. 8 la Iyslig vare vi indlil Natlen var omme, Den hele Dag var vi sam en larmende Tromme. Og ifra Tvel vi vor l).lirs am Aflenen sarte, Da var vi arme do var vi usle og moue. 9 Men Peder Tvel han var Karl sam vild' as opf riske 1a sam en Oler han vi/de lar' as al fisk e. Han ud paa Isen i skarpe Trav os da kjene. Og hele Flokken i aabenr Hul blev vi furle. 10 I denne Plaskren vi Aile faldt overende. Men Lykken var as rei god del maa vi erkjende. I samme Farlen vi hen lil Finnei da sendle Og ind am Doren vi der sao knappeste rendle. 3

4 /I Del Fersle hvor!il jeg m ine Hine hensloge Del var de lenter sam jeg ved Haanden strax loge. l eg IiI dem hils!e og slrax ved dennem jeg sade De l varforneiligl al see dem muntre og glade. 12 Der sad og Nogen med sine snurrende R okke, Men vi hjalp Traaden IiI slrax 01 springe of Nokke. Og Mangl og Megel vi ogsa med dennem svella. Men ikke vidre med Finneijentene stella. 13 Del sledse underligl med as Ungkarle ere, TPigers S elskab vi jo sao gjerne vi/d' V(ue, Og helsl de vakre og heist de muntre og gja:ve I deres Selskab en Ungkarl gerne vii leve. 14 Og nu fro Finnei vi ogsaa lid maotie drage, Hvor skuld' j eg f inde en jenleflok of de brave? Men hen IiI Solberg de! ny l1er ikke 01 k omme Fordi j eg denil var allfor lings i min Lamme. 15 Vi salle Kursen paa vide Fjorde og Vande Da mao jeg sande jeg havde ondl i min Pande, Men da vi k om ind IiI Voje slrax j eg de! glemte For Ly sligheden sam vi da aile istemte. 22 Vi Andre sam var' i Feige maalte do reise. Og otter maotie vi til at bruge vor Sjeise. Men laus og stille var nll paa Veien de S eller, Sam havde lure( en to fre Doge og Kva:ller. 23 Og nu Iii S lurning skal de Drangdelinger gode. H visl have Tak f or l os sao gjestfri modloge. la aile dem hvormed vi sao Iysligell IlIra, Og for den Reise jeg syngei' Iystigen Hurra! Hurra! Hurra! IlU er den Visen lilende, Og Vis ens Digter han ei sil Navn vii bekj ende. I Kammeraler. naar define Vise er sjungen sao lag Slulning tre Conge Hurra! paa Tungen. Hurra l Hurra! HUrI'a! Bryllup pa Havet Der!raf vi Folk sam ei vare mutte og sure. Men sam sao IYSfig med as Sanndalinger lured, Vi blev modtagne med 01 venskabelig gla:de, De terre Halse de ikke sparte 01 va:de. 17 Der blev vi Nalten, der blev vi Dagen ti/ende, Del var sao traurigf Of sig pa Hjemveien vende, Ihi Voj efolket de var mod os sao greie, Og iblandt dem vi ei ble ve hastigen leie. 18 l eg mao og sige hvad vi as der toge fere, Vi var ei ledig, men altid lidt fikk 0 1 gjere. Thi baade ude og inde haart vi rumstera, T Fjes og Lade med l enlene stulla og mera. 19 Fiolens Slra:nger ogsaa der for as man klinge, Med lenlene vi os i en Springer do svinged, Men haardl vi kappeds og haardl vi sired om den Ene Det var ei Ia:nge at 1m beholdt den allene. 20 Da vi nu saaledes haardt om hende man stride, Hun ble v omringel og til sig ies maatte slide, Men en der var sam frem for as Andre bar Prisen, Og hannems Navn vii jeg ei opna:vne i Visen. 21 Men langt am Ia:nge vi as dog hjem maalfe vende, leg ikke mere vii sige hvad as monne hende, Men en Person af vort FeIge blev do al/ene, Som da fik hvile med Vojejenta den vene. 4 Dette bi/det hadde vi po en helside ijorrige nummerav " Arven». Fra Helene Brekk a hal' vifott aile navllelle. De er: l. r kke rra venstre: Knut Barland. J os Bariand, Tomine Barland, Anne Barland Aakhus, Borghild Terjes n, Trygve Terjesen, Maren L rsen, Ivar Ba rla nd. 2. rekke rra ven tr : Marcn Solberg, Ingeb rg Sigernes, Maren Ingebretsen, Ingeborg Bratw, Asborg Barland (brud) Rikhard Haav t (brudgo m) Andrea Haavet, (brudgo mmens mor), Karen Solberg, T rine Bratt"', Bertha Auraen, Nikoline Bratw. 3. re kke rra venstre: Tor Haavet, Ole Terjesen, Tarald Litangen, O lga Sjultangcn, Lovise MI'Hskar, Karen Barland (brudens mor), Tomas K. Barland (brudens fa r). Bertil Haavet, Knut Rolfsen Haavet (brudgommens far), Olette Bredal. Anne Lovise Knipen, Tomas P. Barland. Marie Barland, Oskar Breda!. 4. r kke era venstre: Ie Sjultangen, Knut K. Barla nd, Nils MriHskar, Knut N. liaavet. Jon Solberg, Knut Thorsdal, Ole Pedersen Marie Haavet, Elias Breda!, Lar M",rskar, Nils Sigernes.

5 Glimtfra SannidaIBygdetun(13): Vi har denne ganketl/()r/lyllel oss IiI Dobbedalslua. Noc av dn mesl ifjyne/allende som vises der. er denfle dragkista i furu Dragk lsiene hadde manke.ik ujler slik al de ble lellere a a handlere enn lunge kister. Dragkisla pa BygdelUnel har Ire sk ulfer nedersl og 10 k ortere oversi. Sk uf.fene er pamoll lert jernringer IiI a dra i. Pii sidene/inner vi slore. smidde ba:rehank er. Kisla har opprinnelig antagelig stall po k ulebein. No er disse b yllel ul. HeySI sannsynlig er del en b y-snekkersom har lagel dragk isla. Den dekoralive malingen er dessvcrre m egel slilt. men projesjol/el1 ul(erl. Eksperlene k aller delle /01' blomslerbarokk og lidlesler malingen Iii slullen av 1600 talle!. Plata oppa har va:rl rik I bemall med blomsler o. a. Skuf(ene er dekorerr i mangelarger. Vi kan se blomsler. blader og kronecle hoder med akalllusornamenlikk. Delle sisle slo.(or alvor igjennom omkring ar Akallis er en ser-europeisk p1anle som likk en Slor anvendelse som ornamenlall moliv. Barokken er L udvig 14.s. enve1dels. lid m ed all sin prakl og sans lor del overdadige og svulmen de. Pa endesly kkene der ma/ingen er minsl s/iu. er del po hvil bunn mall en vase med en blomsterbukell oppi. All maling er Iydeligvis ul/ertlor hand. Man har ikke bruk I sjablon. S kal vi pasto at dragkista. som i sin tid b1e gill sor;1 gave a v Karcn Kielland. er el av de virkelike praklslykkene prj Sal7nidal Bygdelun? Pa bildene ser vi hele kisla j(jr(ra saml el av endeslykkene i na:rbilde. R.C. 5

6 Pa Saltbuta ngen i Kil bodde for cndel ar side n en ma nn sam gje rne ble ka lt.. Dulut» e ller <Jakob D ulut». Han hackle bodd en tid i Amerika, i byen D uluth i M innesota, d error fikk ha n dette navnet hengende ved seg. I kirke boka er han innf0 rt med navnet Peder J a kob Pederse n, men ha n valgte a skrive seg fo r Jacob C hrist ia nse n fo ri fare n hette Kristia n, og C i stedet for K var mere anvendelig i Amerika. Men det navnet ha d var kjent med blan! fol i Kil var a ltsa Dulut. Han spi ltc visstnok et instrume nt sam kalles Psa lmod ik on. Det va r cndcl bru kt i gamle dage r, srerlig pa sk o lene li l a 0 ve in n sa lmcne med. Jeg husker fra min u ngdom i Vestfold at de kalle det for «Sal medonkcn»! Det er en slags cnstrenget fiolin sa m legges pa el b rd og strykes ove r med b ue n. J acob C h risti ansen var int ressert i sa imerog sanger. Jeg vet ikke am dette er kjent. men na er det i a ll fall ko m met fo r e n dag at han lagel en mengde melodie r. mi nst 200 i alt. Jeg ha r nylig fatt se igjennom noen IV disse. l et forord til samlingen sin skriver han: ~ f J J! J. J I.1 fjjj~f r «De l har vre rt min hobby fra jeg var noen og tjue ti r a lage melodier, og jeg ka lle r d em for fol kemelod ie r. for jeg er inge n musike r..leg kj0 pte en skolcsa ngbok. La ndsta ds re vide rte, og ved a studcre melod ier i den. greidde jeg a fa selic oem i noter pa et slags vi s». Ha n skriver ogsii at han syncs det cr behov for avveks li ng na r d et gjelder melodiene i sa lmebo ka, og han har f. eks. funnet ut at 26 fo rskjellige a lmer ga r pa mel9dien til J esusdinc d ypevundcr.«o ct e r jo en vak ker melodi, men jeg syncs de t rnav:c re ma le mcd,lilting». Jeg har ikke ku nnet fi nne at ha n har la gel noe n spesiellc varia nter til Jesus d ine dype vu nder. me n ell ers er det ncsten lllrolig hvor mye hun har fa it til. Det er tydelig at ha n hadde stor ' Icde <I V sin hobby. Han laget mange melod ier til norske sa nge r og viser, me n he lsl vu r del sal me boka ha n holdt <;eg ti l. Vi viserct parcksemp ier pa delle. Jacob C hri tianscn b le en gammel ma nn. Ha n d0de i 1965, mer 96 ar. Melodiene s m han ette r/ot seg er na i Historielagets varetekt. Arne Kvellestad. nd., } r ; 1 r J t CI r' J I )~ j t el i E J J.J J.l l if ~ wi ~ ~klud C/C Ldf~ -LaL cut al- du. clcfr!;:~ vtn 1~ 7Ft I p j ' I rf r I I Jf J;l ie 6

7 Minnerira Are skole 1 J950-arene av Ole Andre Enggrav I anledning av 250 ars jubileel for J grunnskolen i Norge, hadde Are skole J innbudl/ilfesl onsdag 27. september. Som j gjester pa fes/en var T. A. Tande, Tobias ( ~ Gausdal og Ole Andre Enggra v. I serien ( ~ med skolebilderfra 1956 som vi h ~ " brakt J her i «Arven», hal" vi na kommet til Am J skole. Eltersom Ole Andre Enggrav pa f esten for/alre Fa Are skole i 1950-arene, j synes vi del passer aha delle med IiI ( j skolebildene fra denne tiden. Vi begynner i J delle nummer og fortsetter neste gang J Am skolc i 50-a rene var preget av a t mange a voss som gikk her ogsa hadde hatt yare foreldre vcd samme skole. Forholdsvis Sl re s0skenoo kker gjorde at s0sken gi kk i forskjeli ige klassetrinn - fam ilienavn ga r igjen i arti er. Mamma hadde Mindreb0 pa Ki l skole og pappa han her pa Am. Broren min, Vidar ble d0pt her p{\ skolen. da de pa den tid visstnok pllssa opp Sannidal kirke. M ine onkler har g.ht her. En o gar senerc so m vikar, Re inhardt Enggra som sikkert mange kj enner fra s0 ndagsskoiearbeidcl O g ikke a forglemme m in. bcstcfar Abraham Enggrav, han var ikke elev ed skolen, men som pe nsjoni st arbeidet han som IHl ndtlanger for murmester Be hring da den nye skolen og denne salen ble bygd. Sosialdemokratiets gullalder Barn a v vanlige fo lk. hvis far Jobbe t i industricn i bygda: Vafos Brug, Kam rn erfoss Bruk. Ilelles li nd, 2. klassc vct! ;fro skolc i 1956 hadde disse eleven e: Fnrsle re /.. k e fra venslre: Tore Johnsen, ;Il/II Mari A U 1"1la I, l orilr/ Pederscn. Vigrlis Thorscn. lic!en Marie GUlldersell. II/gulln Halvorsen, Alln S ofie Aasen, frik.iud Andre rck/..cji'c vc/1i'irc: Vidal' Enggrav. Hans O lav Brellloy. Villy Jelle. R oy Thorsen Dalallc. ;':IIU/ I/crrcgarlil'lI..I0/WIl Hrcil'wig. I.ars.lonny M odel. K {asse(orsloll der var Illgehorg Paul', 7

8 3. klasse ved Are skofe i 1956 hadde disse elevene: Forste rekk e fra vel/sire: Grethe AlIrdal. Torill Gundersen. Hilde Olsen, Lise Bjorg S olli. Inger Lise Tangen. Torild fjy dis Knutsen. Liv.lorI/fin Hegland, Else Liv Arli, Anne Liv Lia. Andre rekke fra venstre: /{l!rer Ludvig Thorsen, IIarald Wern er Larsen, K arl l orgen Jensen, Arne Dag Ronning. S igurd Rimslad, Kjell Isak S undbo, Nils Jue!. S leill ar Lovslad. Klasseforslander var Ludvig Thorsen. Kja:ttingfabrikken. Vi vokste opp med a rbeidskledde menn pa svarte herresykler pa vei til skift. Det var sosia ldemokratiets gu lla lder - sa en tok gjerne en fight i skolega rden for a forsva re Eina r Gerhardsen. Mild start Var alles Ff0ken Paus, som loset oss inn j sk olen og ga oss en mild start i vfue f0fsle skolear. Ludvig Thorsen sykla fra H elle og brukte alpelue - fo rta lte om blomsten og bien. Basarer og badstu Det som skjedde her i bygda skjedde pa skolen. Ka mmerfo ss Bedeh u. og i Sanitetsforeningen. Vi kj0pte a rer og spiste Svei nungsens wi enerstenger pa fest.pa bedeh uset. Vi hadde innbyrdes konkurra nse nar del var s0ndagsfe st pa bedehuset om hvem so m fik k i seg flest sukkerbiter - Lille-Knut klarte 17, med litl svart kaffe til. Rett rledenfor sko l n ligger Sanitetsfo reningcns hus. H elsehuset. Basa rc r og he te kvelder i h usets badstu. Der ma n hadde 0 yne og 0 rer oppe nar de voksne i nake n passiar forta lte mer eller mindre san nfe rdige historier - pa et spn\k som fi kk gradene til a stige ytleriigere. Samhold i hverdagen Jeg nevner disse ling og stcder for de var sa sterkt knyttet sa m men. Et lite samfunn so m hadde noe av samholdet i hverdagen intakt, der gamm el og ung hadde et f!aturlig fo rhold samme n. Der jeg fikk med 8 meg en masse som jeg siden har hatt som min sosiale ballast pi\. min s0king elter et stasted for m ine handlinger og te nke m.atcr. Kjepphestene Va r klasse var vide n bef0mt for si n sa ng, det vii si h0ye sang. La:rerne drev oss til uancde h0yder ved skolea v lutninger, der vi med Den norske sj0mann er et gjenno mbarkct... 1;1 sa h0yt at makene sa mlet seg pa utsiden av denne salen i den tro at den var en skute de skulle f0 lge. Sangen, salmeversa, grammatikken, regninga, om ikke n0d vend igvis i den rekkcf01ge var kj pphes{er vi mer eller mi ndre motviilige malle ri o Hvis jeg ik ke husker fe ll sa hadde vi en skoledag som innehold! de f0f nevnte disiplin r. Nar dagcn var slutt, la jeg sam men :salmever a, sang gangetabellen og trod de kameralen min var et sideo rdnct pronomen. Skoleturer Jeg glemmcr ikkc var f0rste skoletur. Vi skul lc til Berg Museum. Jeg hadde reisefeber. Vi kjlihte med O la T horsdals Kilsrute. adde blikkdase med ma t og kla pp pa hodet ra mamma som sendte oss flere kilometer hjemm fra. At vi sidcn dta til Fja:re kirke og Verdens Ende i T"Jnsberg ka n best sammenli knes med pakketur til Syden i dag. F orts. neste nu rumer.

9 ' DDDDo6D066666Dooo S Sannidal i gamle brev {2} Skyssplikten va,. en lung byrde j or bondene i tidligere fider. Ulovpr pa 1700 lallet eket jerdselen bade ti/ lands og til vanns. Mange ble Ii/sagl til skyssojlere enn de likte. og i dette brevet jra 1809 er det jritak j or skyssplikrell del gjelder. Brevet hat' vijatt av Hakon Finstad, og det erogsa transk ribert av ham. Bre~ dal. Wilsjtl 4/ rra En'n Rasmussen til amtmannen i Bralsberg. StalSarkivet i 0.10, Bral 'berg len ogamt ( ), p~k ke 302. SlJknad om fritak rra skyssplikl. Heyvelbaarne Herr. Kammerjunker von Levenskjold Amtmand over Bradtsberg Amt Underdanig Promemoria! Som Ejer og Beboer af Gaarden Wossj0e i Sannichedahls Prre stegjreld, her jeg fleere G ange vordet ans<lgt til Skyds, hvorfra jeg som Rodemester har troet mig befriet, da de 0vrige Rodemestere i Sognet hid til har vre ret frie. Sidst i afvigte Martii Maaned 1808 bjev jeg ud kommanderet ti l F ridrichsvrern, hvor jeg bestandig Historielaget og «Arven» ved arets slutt noen betraktninger 1980-arene er forbi, og med de gar «A rven»s niende argang,den f0fste der a ile tre num mer har halt 16 sider, over i histori en. Men det blir le tt for oss i redaksjonen a ta fait pa den lien de. Vi er svrert godt f0fl10yd med maten bladet blir mottatt pa. D et gjelder bade tips a m stoff, utlan a v bilder, b0ker o. I. og ikke minst pengega ver. Trykkings- og portoutgiftene gar imidlertid stadig oppover. og vi er helt avbengige av gaye r fra leserne ogsa i 1990-arene. Og for at bladet skal bli sa godt sam mujig beh0ver vi. [remdeles den gode kontakten med I seme som vi synes at vi har, men samarbeidet kan selvf01ge lig bli enda bedre. Dette gjelder ikkc minst i forbindelse med det emnet vi har tenkt a konsentrere oss en dcl o m neste ar, okkupasjonstida Det er jo femti ar side n 9. april 1940 til vare n. Noen foto bar vi fatt inn, men vi trenger avgjort fl ere. Gjenstander er ogsa av interesse; de kan fotograferes og vises i bladet. Hvis noen ogsa kunne tenke seg a notere ned sine erind ringer fra disse ~re n e i Sannidal, er vi svrert takknemlige for a lese det. Det beh0ver ikke vre re har vrere t, med lj ndtagelseafenkelte Oage, somjeg har nyd t T illadelse at ko mme hjem, ogjeg skal nu i Morgen reise derhen igjen. Min Gaa rdsdrivt crdermed saa lede, bleven fo rs0mt, at jegafmangel paa 110e ikke kan f0de den eeneste Hrest jeg ejer. men maae lade and re f0de og bruge den. J eg voyer derfor underdanigst at a ns0ge Oeres H0yvelbaarenhed om Frietagc1se for Skyds. saavelsom for d n Mulct som muligen kunde blive mig dicteret for Fors0mmelse af Skyds, da jeg hos Gjrestgiveren skal vrere 5 G a nge antegnet derfore, Wossj0e den 4de Martii 1809,... Unde rda nigst Even Rasmussen Men Even Rasmussen Wasj.o ble ijagt mulkt for skyssforshmmelse. Dette ble stadfestet i et brev rra amtmann Levenskiold til fogd Plesner 8/4-]809. dramatiske episoder; vanlige hverdagsminner er mer enn go de nok. Det er he ller ikke n0dvendig med «s kikkelig» norsk - stikkord holder, vi i redaksjonen skal forme «gode» setninger av notatene vi faf inn. Bare ta konta kt med oss! I Historielaget er er det to saker vi konsentrerer dct meste av kreftene om na ved a rets slutt: ferdigslillelse av tyveri- og bra nnalarm-opplegget pa Bygdetunet og dernest in nkj0p a v en datamaskin til H islorielaget. Denne siste mener vi kan gj0re meget god nytte for seg, ikke minst til a rbeidet i slektsgranskingsgruppa viir, men ogsa med tan ke pa en fremtidig (snarlig?) nyutgivelse av gardsbistorien for Sannidal er en datamaskin sentral. Likeledes vi! en sli k maskin kunne le ue arbei det med skrivingen av «Arven», og den ka n brukes til a lagre informasjon ved registrering av gjenstander pa Bygdetunet. Vi i sty ret f o r Historielagcl mener at dette er fra mtida for fortida. Og sa et 0 nske til sl utt: Kjenner d u noen som ikke er medlem av H istorielaget, og som kan tenkes a ville bli det, fa vedkommende til a melde seg inn! Statens kulturmidler deles na ut bl. a. eher a nta ll me dlemmer i fo re ningene. Pa den maten kan ogsa «passive» medlemmer gj0re en innsats! Vi vii ogsa gjerne ha fleft: yngre medlemmer. Styret i Historielaget og redaksjonskomiteen i «Arven» vii med dette lakke alle medlemmer og lesere hjertelig for aile gayer og godt samarbeid i Samtidig 0nsker vi dere en gledelig jul og et godt og rikt nytt art 9

10 «Er veivogterene forsynede med trilleber, er de dermed tjente» Noen samferdselssaker i Sannidal herredstyre jnrst i vart arhundre. Ved siden av skoie- og fattigstell var det kommunikasjons-saker som opptok de foikevaigte i stor utstrekning i mange a r elter at det kommunale selvstyret ble satt i verk i lld7. I det f0igende skal vi se pa enkelte vedtak innen sa mferdselssektoren i perioden Om veivokterne Sommeren 1901 s0kte veivokter G unnar Anundsen om a fa a nskaffet en drakjerre til sitt veivokterdistrikt. Men herredstyret fant at det ikke ku nne im0tekomme de nne s0knaden «da man troede det ikke vilde svare til he nsigten. Er veivogterenc forsynede med trilleb0 r. er de dermed tjente». F0rs( i 1908 ble det bevilget midier ti l en dra kjerre, da til veivokteren p<'i Barlandsveien. Sannidal hadde 4 veivoktere flinst i vart a r hundre. I bic det opprettet et femte vcivokterdist rik t. og jobben gi kk til Kristian Kri to[fersen Bratanc. En veivokters manedsl0nn var slik: 1909: 70 kr.) 1915: 90 kr., 19 16: 100 kr. Nar det gjaldt gruskjlihing til veiene i herredet, var det bygdefolk som stod for denne. I 1908 s0kte flere av disse om a fa clagl0nna for deone kj0ringa forh0yet fra 4 til 5 kroner. Men bes1utning n, mot tre stemmer, ble slik: «Herredstyret finder ingen grund til at forh0ie dagi0nilcn saajenge del viser sig at man kan faa kj0rere nok til kr. 4 pro dag.» I 1914 ble bel0pel J evet til 5 kr. pr. dag. FOr0vrig heter det slik om veie n over «Tangemyren n i 1904: «Veibanen her i aarenes I0b sunket indtil ea. I m. under den oprinde Jige h0ide paa tross af at den har ligget p a flaader Cflaadevirke). Man har maaltet paaf0re puksten og grus». Sykling pa offentlig vei Da man ved tok p lit ived te kter for sykling i Sannidal 1903, ble paragraf 4 seende slik ut: «Uv0ren kjersel eller riden paa hest eller cykling paa offentlig vei maa ikke finde sled. Cykleryttere maa stoppe fo r hest, der viser sig ned, i betimel ig tid ri nge fer svi ng og i m0rke vcere forsynede med Iygte der Iyser forover.» Biltrafikkens spede begynnelse Da bilene korn, skapte de naturlig nok en god del kaos. Herredstyret vedtok a tskillige uttale1ser som gikk biltrafikken irnot. Saledes ble det med 11 mot 5 10 ~., -._... _, _..._.:...JIooi...i»'...- Sykler ble popli!cl'ye fram k omslmidler ved arhundreskiftet ogf ramover. Vi har her el gammell him" fra ca med sannideler pa sy kkellur IiI Drangedal. A v liavn vel vi bare al nr. 2/i a 1',n.II,.e "r Eilert Rinde. nr. 4 er Jon Rinde ng nr. 6 er Of/O Steen? Er delnoen som har/7ere opplysniflgcr. vii vi gjerne here f ra dere.

11 Sundbrua i Farsj8 Over Neslandsund t brukte de i gamle dager ferje. Va rt bilde viser Sundbrua da den var ny i Del Denne tok bade hest og v gn. Erling Moe forteller at er tydelig a se a t tore mengder t0mmer bje l 0tc[ i elva. ved en a n led ning var fe rja ik ke belagt, og gardsgutten Denne brua sto til 1969 da navrerende bru ble bygd. pa Svenum mi stet bade best, vogn og et sukkerlass, sam' skulle til Thor Moes fo rretning pa Svenum. Under en storflom f"rst i 1950-ara slod annet over Den f",rste Sundbru a ble byggct i En s0knad gamte brua. som hang i bare wir ne. T0mm ret trykte am b ilgning til denne ble ["rst avslatt i 1899 da pa, men brua holdt, utro1ig nok. Man matte ta i bruk s0k me ikke hadde lagt fram noe kostnadsoverslag. kraftigc laljer for ii fa den opp igj n. Men i 1903 ble 900 kr. bevil >et under fo rutsetningav at vedlikeholdet av brua skulle vrere kommunen Bi ldet har vi fatt lane av Erl ing Moe. og mannen ved uveukommende. brua er hans far, Thor Moe ( ). st mmer i 1910 bestemt a t ordf0reren skulle la trykke underskrift slister til protest mot biltrafikken. Men a llerede i 1909 ble fle re svrert skarpe utfa ll gjort mot motorvogntrafik ken: «I betragtning af de mange ulempcr automobilkj0rsel afstedkommer fo r den almindelige frerdsel, maa automobilselskabet bli paalagt at indf0re en fast og sikker rute for automobilen saa kjlhende til enhver t id kan vide naar d m0der denne.» Og videre: «Der er indtruffet flere uheld og enkelle ulykker som udelukkende maa tilskrives automobilutgis av Sannidal Historielag «Arven» med tce nummer i aret. Redaksjonskomite: Fridtjof Thorbjarnsen,!If Ragnar A. Grenasen, IIf og Oddvar Tobiass'!n, tlf kj0rse len. He [ene blir oftest rredde og det har gjentagne gange hendt at hestene har laget ud eller 10bet 10bske. Intet under de rfor, a t mange ikke tm komme paa veiene med sine heste. Drl h0ter jo intetsteds hjemme heller dette, at et privat sclskab til star gene fo r den almindelige rre rdsel skal faa lov tit at drive en slig trafik. Veiene er male med skarpe svingninger saa det paa mange teder er vanskeligl, fo r ikke a t sige umuligt at komme forb i automobilen. Sammenlignet med de farer og ulemper trafiken medf0rer, spiller saaledes nyltcn en undcrordnel rol1e. Hvorledes motorvogntrafikken vii virke i snef0re har man endnu ingen erfaring for, men man frygt r at den ved at nne sne og grus am hverandre kan kommc til at 0delegge slred ef0ret». Herredstyret satte derctter 0PP en rekke vilkar for a kunne godkjenne biltrafikk i framtida. Dette va r bl. a. at de ber0rte distrikter matte fa anledning til a uttale seg ~g at amtmannen skulle ha det avgj0rende ord etl r 11

12 S teintoy og porselen pa Historielagets hostmote som t0rkes og til sist brennes ved h0y tern peratu r. Siden pmeres de kor i farger. Sandberg nevnte ogsa del sakajte «ostindis ke» porse/enet. Det var masseprodusert kincsisk porscl cn rn ed grovere og tyngre former som pa og 1700 ta llet ble eks portert til Europa. F iehst i 1709 oppfant J.F. B0ttger i T yskland en metode for fr amstilling av porselen. Under hans ledelse bje den f0rste europeiske porselensprodu ksjonen att i gang i M eisscn i Til N o rden kom den f",rste porselen sfabrikken i 1772 da man starlet opp i K0benhavn. Der kopierte de f"nst ki nesisk og Meissenporselen, men seinere greide de a utforme sine egne selvstendige prod ukter. Po rsgrunn porselensfabrikk tok til i slutten av 1880-arcne. lier er et lite u/sni// f ra bordet med aile de tingene sam me ledellakerne hadde med seg. Rundt 90 mennesker ha dde fu nnet veien til K il Sanitetshus 4. okt. lor it here konservator Bjefn som Sandberg s nakke o m porselen og stein tey. G jennom el glitrende Iysbildeforedrag fik k vi ta del i potselenets his torie. Sandberg fort alte innledningsvis at ku nsten a til virke po rselcn stammer fra Kina i fo rhistorisk tid. I Middela lderen utvik let kineserne teknikken til / u ll kommenhet. Po rselenet er egentlig en deig av leire dette. Motorvognselskapet skulie pa\egges a beta Ie de skader det fora rsaket, a ha bestemte avgangs- og anko msttider samt a matte betaie en avgift. «U nder a ile omstrend igheder ber de interesserede distrikter faa t0rst muli g indoydelse naar det gjelder tilladelse til en sl ig une d vendig og fa refuld trafik», het det til slutt i en svrert lang betraktning. i 1910 og s0kte Krager0 g Oplands sa mt Bamble A utom(,)bil-selskab f0rst om a fa lov til a kj0re i 30 km pro ti me, seinere 20 km pr. lime. Begge s0knade ne ble avslatt. Vedtaket i 1911 led slik: «Herredstyret kan ikke a:lbefale at der kj0tes med st0rr.e hastighed end 15 km i time n. AUlomobiltrafikken er til stor nok ge ne fo r den almindel ige ferdsel om Carle n yderligere skulde 0ges. Dertjl ko mmer at jo storre fa rt, desto mere er ve iene ud satte og udgiftene til veivedligehold som felge heraf sterre» ble det med 9 mot 9 stemmer (ordfererens dobbeltstemme avgjorde) tiuatt a kj0re i 20 km i timen. Men J et het e ll ers «Hvad kj~rin g udenfor fa st rute angaar, besluttedes med 14 mot 4 stemmer, at udtale at kj0ring med extra a utomobil ikke ber vrere tilladt undtagen i ti lfrelde hvor h UTtig lregehjrel p a nsees paak rrevet.» 12 Sandberg kom ogsa in n pa fajanse-produksjon. Fajansen er, i motsetning ril porselen, ik ke gjennomsk inneli g ble D elft i Holla nd et fajanse-sentrum i Vest-Europa. De [erste faj ansefabrikkene i Norge var Hcrn:b0c ved H a lden og D ra mmens Fayancefabrik k. D e startet i h.!n holdsvis 1758 og Egersundsfabri kken kom i Via ko nservato r Sandbergs lysbilder fi kk vi eksempler fra det meste av produksjoncn av porse!cn og fajanse gjennom flere hundre ar. Srerl ig va kt e de mange fa nt astiske nrerbildene beretliget oppsikt. Eller en god matpause var turen kommet til et «bugnende" po rselens- og steint0 ybord. Sandberg bade sted- og ti dfestet en la ng rekke gj enstander som de ti lstedevrerendc hadde tatt med seg. Her va r naturlig nok en god del Porsgrunnsporselen fra slutten av 1800 ta llet og fe rst i vart arhundre. Dessuten var det ri kclig rned eng ls k steint0y, noe sjefolkene brakte med seg hj em. Folk hadde tat! med a ile slags ty per gj enstander, o g mange av d rn va r de rene p rakteksemplarer m.h.t. utforming og dekor. R.G. er rtning ts meter, og her har vi noen av dem som sergerfo r dette:fra venstre Sigrid Tveitereid, Eli Hegland. Torveig Skarvang. HenllY Tisje og Ingfrid Dalen. Ellers sergei Kai Oddaker og Htikon Fuglestvedt f or at bord og stoler kom po plass.

13 AmerikabeSBk For en tid ti lbake fi kk jeg oversendt ef brev fra Elaine T rostad i Amerika med sp0rsmal om jeg kunne finne hennes familie i Sannidal og Drangedal. H un skrev at hennes oldefar va r Mads Olsen R0d f Jo, det kunne jeg, for Mads Olsen va r bror til min tippoldefar. Foreldrene var O le J0rgensen R0d og Sigrid Ma rie E llingsdtr. fra Gjerde (hun er glemt i bygdeboka), og del va r f0lgende barn: Elli ng f g. m. Tarand Olsdtr. Kil pa R0rholt, de kj0pte V. Tangen Hull. G unhild f g. m. T orje Torjese n Gjerstad, stamforeldre til b l. a. fa m. R"m ningen og Skov. Aa se f g. m. La rs Knudsen Tungebakke, stamforeldre til bl. a. fam. 0ysang. Tara n f g. m. Ole Olsen Mostad Gjerstad. J0rgen f g, m. Susanne Marie Ellefsdtr. Nesland, de kj 0 pte T isj0. Mads f g. J. gang med Karen Andrea Torsdtr., da tter av stolmakeren T or Tellefsen, de bosatte seg i Oksebasen Kil, de fikk 6 barn. men sa d0de Karen Andrea Torsdtr. i 1866 og Mads g. seg i 1868 m.karen Kristine Teriesd tr. Sjuers og i begynnelsen av 1880-ara reiste hele f~ mili n til A merika. I som mer fi kk vi bes0k av Elaine Trosta d og hennes mann fra Amerika. Det ble noen travle, men hyggelige dager, og en ettermiddag samlet vi noen av Mads's s0skens etterkommere. Aile «grei nene» var representert unntatt ettertaran, me n de hadde en dtr. Siri Olsdtr. som var g. m. O la Nilsen og de bodde i Tallakshavn, me n mere har jeg ikke funnet. Er det noen av Arvens lesere som vet noe? Oct ble mye slektsprat denne ettermiddagen. Ellers sa viste vi de rundt pa de fo rs kjellige gardene som forfedrene vihe kom fra, og sa va r vi i kjerka og pa bygdetune t. og der fikk Elaine se pa Kils-stolene som Pd bildet sitler Elaine po K ils-slolen. og shapet som star ved siden avo har lilhert Tamil Rod og Ole Olsen. Det sto pa TiJjfJ f or del kom til bygdetunel. h nnes tippoldefar har Ja get. Del sy nt.:s hun var gildt og det ble folografert og fi l met. Det var nert and re steder vi skll ll e ha bes0kt og, men dagene gi kk sa al lfor fo rt, sa det fa r Viere til de kommer igjen. Reidull Heldal. Lokalhistorisk stoff vedrbfende SannidaI s : Hans Nielsen Hauge og sogll~prl'$( C. F. D rejer, av I-I. Fins tad s. 7-14: Da bygdefolket begyntc aspise hcstckj0t1. ;l\, H. F instad. Del er ikke bare i " Arven» del finnes stoff am Sannidals hislorie. I iirs- og lidssk rifl elfers kan vi snappe opp en god del. For de sam er interessert. har vi lagel /isla under. Aile hefletle kan fdes ved hl'nvendelse IiI Hislorielagels slyre. Sannidalsstoff i Arsskrift for Kragere og Skatey historielag: s. 109-)]2: Kiil-stolen, av B. Sandberg. 198], s. 7-13: H vorledis Budstich n i Sannichedahl skal beris o m kri ng, a v H. Finstad. 198]. s : «Illegal» presse i Sannidal under krigen, av T. A. Tande s : Den gamle veien til og fra Krager0, av B. Rennemo s : G lade og trygge opp vekstkar i en storfamilie i Kil. Helc:ne Brynemo minncs. til I. Sandberg s : Pfl kryss og tvers med «Bondevennen» av Krager0, a v H. Finstad s : Sand0kc:da l Lreseselskab - en padriver for fo lkeopplysningen. av R A. Grl1l11aSen s : O m k ring Veslmar-navnet av Odd Robbestad. Sannidalsstoff Tidsskrift for Telemark Historielag: s : Thranittene i Krager0-distriktct, <IV H. Finstad S : Arkite kt Henrich Ka rsten og ha ns virkc i Sk ien og omegn. av T. Gardascn s : Bcfolkningcn i Bra tsberg a mt ,av N..I. Stoa s : L0nnskamp eji cr utbytting? Elllbctlllann og bonde i Telemark i strict o m embctsmennencs inntcktcr I ns 1798, av G. G. Sa;tra s : G ilrdsnavn og ko nt rastcr. av C. Krog s : Svensk er i T elemark og Krager",. Med ~:erlig vekt pa innvandringcn ca , av H. F ins[;ld s : Rc rgve rk i Telemark. Del I: Ma llllgruver. Av Bj0 rn Iva r Be r og Fred Skinar Nordrul s : Be rgve rk i Telemark. Del 2: lndllstriclle mineraler, Av B. I. Berg og F. S. Nordrull s : Slik bodde de neste. Litt 0111 arbeictcrboligcr og boligstanda rd i Krager", o mkring Illicttcn a,' forrigc :'trh u nd re,,iv H. Fi n. tad. 13

14 I V3f serie av g<lm le foto tar VI denne gangen mcd et bilde pa side 15, so m cr tat! i Lyngdalc n sommeren Det viser fe iringen av gu ll bryl lu pet ti l Olav Lovisenbcrg Rinde og hu stru Anne Johanne f0d t Moe. Som det tidligere har vrert nevnt i lokalpressen, er eiendo mmen Lyngdalen igjen solgt og cr na privat hel arsbolig. Tidligere har den jo vrert Sannidal kom muncs pleiehjem og sencre Ferichjem for Lokstallbctjeningen' forening i Drammcn. Dc nye eierne "nsker af0re bygningen tilbake til sitt oppri nncl ige utse nde. Foto vi er at det tidligere ikke val' vera nda - bislag - ved hovedingangen. Dette er na Tveitereid-bonden og «tverrposten» I forbindelse med omtalen av T veitereid i forrige nummer av «Arven» (nr. 26) val' beskrivelsen av poslgangen blitt un0yaktig. Det riktige er at hovedpostruta rra Kristiania til Kristiansand (fra l 689 av) gikk gjennom tunet pa Tvcitereid...Tverposten» val' den som skulle i retning Kragew og D rangedal, og bonden pa Tveitereid brakte posten ti l Nordre Kalstad (s",rover) og lil Nesland i Farsj0 (nordover). Postvesenet ble for0vrig opprettet i 1647, og hovedposlruta fra Kristiania til Krisliansand fulgte en nordligere rute f",r Denne ruta gikk mer langs vassdragene. For 300 ar siden ble altsa postvcien anlagt, og den ha r i ar blitt beh",rig feiret med historielagstuter bade i Bamble og Gjerstad. OoaoOaaoObbaooooooooo.OObo.OO OioO Gaver til «Arven» 1 tiden rra 2 1/9-89 til 10/ har vi til Arven motlatt [""ge nde bidrag fra leserne: 1. G., Sannidal 50,-. O. W., Sannidal 100,-. LN., Sannidal 100,-. O. S., Sannidal 100,-. S. W., Sannidal 100,-. B. S., Oslo 50,-. S. S., Sannidal 50,-. M. B., Kinsa rvik 100,-. G. G., Neslandsvatn 100,-. J. K.S., Krager" 50,-. M.?, Kragem 50,-. Redaksjonskomiteen takker hjertelig for gavene. Med dette nummer f elger det med en postgiroinnbe talingsblankett. sam kan brukes av de som ansker d stelfe "Arvel!>' med en pengegave. Redaksjonen. 14 revel. Vidcre ser det ut til a ha vrert apen sva lga ng langs bryggerhusel. Vi ser fram til a se Lyngdalen i nyoppusset stand. Vi har tegnet et riss av bildct og fu nnet fram Iii navnene pa en hel del av gjestene, med forbehold om m uligc fe il. K<ln noen hjelpe oss med resten? l. Leif Risting. 2. J ul F. Gum",. 3. Erling Risting. 4. Karl Joh. F. Gum",. 5. Olaf A. Rinde. 6. Hjerdis E. Rinde (Olsen). 7. Olaf E. Rinde. 8 ukjent. 9. Sigrid Risting (Skorge). 10. Hj0rdis Risting (Fagcrli). II. Krisloffer E. Rinde. 12. Ingrid F. Gum!'!. 13. lllgeborg Rinde (Fugleslvedt)? 14. Olette Rinde (Nimann). 15. E llevine Rinde (Risting). 16. Asborg Rinde (Hegland). 17. Aslak O. Rinde. 18. Olav Rinde Lovist:nberg. 19. Anne Johanne Ri nde (Moe). 20. Hanna F. Gum Ingeborg Gum"" 22. Kn u t F. Gum",. 23. Ellef F. Gum",. 24. Bergliot Eikehaug (Rinde). 25. Hakon Fugle tved t (k lokker). 26. Per Bufjeld. 27. ukjent. 28. Aksel Nimann. 29. Lars Chr. Terke lsen? 30. ukjenl Andrea E. Rinde. 32. Helene Thorbj(!lrnse n (Rinde). 33. ukjenl. 34. ukjent. 35. Sigurd Risting. 36. Ingrid Risting (Paulsen). 37. F inbo E. Gum". 38. Finbo Gum0 Sveivdok. 39. Ellef F. Gum J ohan Nossen (?). 41. ukjcnt. 42. ukjent. 43. ukjent. 44. ukjenl. 45. Prestcn St..",m (?). 46. u kjenl. 47. ukjent. 48. ukjent. 49. ukjent. 50. J",rgen (J0rn) Rind. 51. en Bufjcl d. 52. ukjent. 53. ukjent. 54. Maren Fuglestvedt '). 55. u kjcnt. 56. Elle vine (Vina) Rinde. 57. An ne Rinde. 58. ukjent. 63. Johanne Menstad Thorbj",rnsen. 67. Hanna Tjomst01 (Abrahamsen) ukjente. Kan noen hjelpc oss med de som cr ukjente? n. Sannidal Skiklubb - Sannidal Idrettslag. Som vi tidl!ge:e har nevnt i «Arven.. fyller Idrettslaget 75 dr I I den anlcdning har lagct oppnevnt en redak 'jonskomile som i el ars tid har fors",kt a samle stoff og b ilder til et jubileu msskrict. En er na kommet sa langt al bob snarl skal i Irykken. Hapet er a fa den Ferdig til jul. Boka kan forhandsbestilles hos Abraham S0rdalen, 3766 Sannidal, tlf eher Prisen er ca. 200 kro ner. Opplagel er begrenset. Redaksjonskomitecn.

15 15

16 '-...~-::--:-:----::--~'- ~,. Telelon: Forrelnlngen Piiv KRAG ER0 ~\\ ~ ~ ~~'TELE-K~N~ " KVAUTET I KJOKJ(5I11.1 ~D&tIO" ;-0..._E...,.,-.'I..J-Lt 11" SA.If*IAl, 1tMGE"" - n.1.: (DI)II2:J. EKS""'PlER PI. OORFRQNTER, Massi. ElK Marmorert ElK Massi. Iys FUN Massiv lula FURU Hvillakkerl MOF NYNORSKKJ0KKENPROOUSEHT SOlI $ATSER PI. /cyalftet AlLE KJ0KKEN LEVERES "'ED, st. KLASSES UTSTYR sou; 5161 skuller Aile utl,ekk glr pi rullelklnner 1 sle klasses hengsler AYlaUsbelle I ruallrltl sll\los. SORl...-J... ~~~,=o...~ 3766 \ ~ IT!/ TLF. SANNIDAL f: W. _ BRUKt HOVLERI OG IMPREGNERINGSVERK Sannidal Rep.verksted Inneh. Asbjern Bosvik - ttf mobil Verksm. Lars Johansen - tit =~~ I ~ "~I GOD JUL!.;, Il!\ Kragere Sparebank lokalbanken siden 1840 Sa's: Vntmar. Krager

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest )

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Velle Espeland Stortjuven Gjest Baardsen var en habil visedikter, og han hadde en god inntekt av salget av skillingsvisene sine mens han satt i fengsel.

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON K U R S H E F T E WEB REDAKSJON * WEB Redaksjon Innhold Innlogging................................................................................................................ 4 Startbilde.................................................................................................................

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.336 Referat fra 1. mars 2011

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer