K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K U R S H E F T E WEB REDAKSJON"

Transkript

1 K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

2 *

3 WEB Redaksjon Innhold Innlogging Startbilde Artikkel Lag artikkel Artikkel lagret/bekreftet Dagbok Søk egne artikler Åpne egne artikler Vis de 200 nyeste Tekstmottak Fritekstsøk andre søk /04 Stein Raaness AS Ma n gfo l d i g g j ø ring av innholdet, helt eller delvis,er ifølge Lov om opphavs rett av den 12. mai 1961 fo r- budt uten skri ftlig tillatelse fra fo rf at te rn e. Forbudet gjelder enhver fo rm for mangfo l d i g g j ø ring ved try k- ki n g, d u p l i s e ri n g, s te n s i l e ri n g, opptak etc.

4 Innlogging Web Redaksjon er ment som et verktøy for journalister på reise, med hjemmekontor eller andre bidragsytere uten fast tilholdssted i den lokale redaksjonen. Web-løsningen er slik at alle med godkjent brukernavn og passord kan sende sine artikler direkte inn til den lokale databasen. Det som kreves er en standard nettleser og tilgang til internet. Pålogging til Web redaksjonen foregår på følgende måte: 1. Start din nettleser.vi anbefaler Internet Explorer. Skriv inn gyldig IP adresse i søkefeltet. Hver avis har sin egen adresse. Få riktig adresse fra systemansvarlig. 2. Skriv inn gyldig brukernavn og passord. Bruk det navn og passord du vanligvis benytter i InfoPress Redaksjon Stein Raaness AS

5 Startbilde Ved inngång til Web modulen får brukeren opp sine dagbok oppgaver for den dagen. Her ser du klart og tydelig hvilke oppgaver du selv eller andre ønsker å få utført. Videre er det følgende valg: Ny artikkel - henter opp vindu for innskriving av ny artikkel. Ny dagbok-sak - her kan du legge inn ny poster i dagboken. Egne artikler - lister brukerens egne artikler. Vis de nyeste lister de 200 seneste artiklene i basen. Søk - gir tilgang til fritekstsøk eller andre søk i lokal database. Fra dagbo k s po s ten kan du komme dire k te inn på fo r h å n d s bestillt art i k ke l. Klikk på art i k kelnummer og art i k kelvinduet åpnes. Er det ikke fo r h å n d s bestillt art i k ke l, n r. = 0000,kan art i k kelen oppre t tes ved å t ry k ke på dette nummere t.art i k kelnummer påføres ved første gangs lagri n g Stein Raaness AS 5

6 Ny artikkel Ved klikk på ny art i k ke l, o p p re t tes en ny art i k kel uten knytning til dagbo k. Fyll ut følgeseddelen og felt for stikko rd, t i t te l, i n g re s s,byline og te k s t. Se be s kri velse av fe l- tene nedenfo r. Av i s kode - fylles i auto m atisk, og skal ikke endre s. Datofeltet - er utfylt med kommende avisdato. Overskriv om annen dato ønskes. B ru ke r - er den samme som ved innlog g i n g. Side - skriv inn hv i l ken side art i k kelen skal på. Tema - velg fra pop-up menyen ønsket te m a. U. tema - enke l te tema kan ha underte m a.velg fra pop-up menyen ønsket underte m a. Pri o ri tet - skriv inn hv i l ken pri o ri tet saken sal ha. Gjelder i fo rhold til plassering på side og ev t. utlegg til nettav i s. Best str - ønsket størrelse/lengde på art i k ke l e n. Bilder - antall bilder som skal være til art i k ke l e n Stein Raaness AS

7 Melding - felt for inte rne beskjeder. St i k ko rd - skriv inn stikko rd for sake n.hvis fe l tet ikke fylles ut,b ru kes art i k kelens titte l som stikko rd. Tittel - skriv inn tittel på saken. I n g ress - art i k kelens ingress skri ves inn i dette fe l te t. Byline - journalistens navn. Tekst - skriv inn art i k ke l te k s te n Slett - sletter innholdet i påbegynt sak. Av b ryt - av b ry ter art i k ke l i n n s kri v i n g e n. Lagre - trykk her for å lagre saken underveis. Artikkelen påføres artikkelnummer. Ferdig - trykk her for å melde saken ferdig. Ant. tegn - viser antall tegn i artikkelen. Blir oppdatert når en trykker på Lagre. Mm totalt - viser hvor lang artikkelen er. Blir oppdatert når en trykker på Lagre Stein Raaness AS 7

8 Lag artikkel 1. O p p rett ny art i k keel ved enten å kl i k ke på Art i k kel ID i dagbo ken eller klikk på Ny art i k kel i start b i l d e t. 2. Fyll ut administrat i ve opplysninger hvis dette ikke allerede er oppre t tet fra dagbo k. 3. Skriv inn stikko rd (må fylles ut), t i t te l, i n g re s s,by l i n e. Skriv art i k ke l te k s te n. 4. Trykk på Lagre for å mellomlagre art i k kel og få be regning av større l s e. 5. Klikk på Fe rdig når art i k kelen er fe rd i g. Fri tekstsøk og andre søk i lokal database kan startes fra art i k kel ve d å try k ke på SØK kn a p pe n. Se side Stein Raaness AS

9 6. Ne s te vindu be kre ftelser hva som er lagret i dat a b a s e n. 7. Gå til startvinduet ved å kl i k ke på Avs l u t t Stein Raaness AS 9

10 Dagbok liste Viser dagens oppg aver for den enke l te bru ke r.se be s kri velse av fe l tene nedenfo r. Da g bok ID - er dagbo k s n u m m e r. Dato - er hendelsesdato, den dag hendelsen skjer. K l. - tidspunkt for hendelse. Sted - hvor hendelsen skjer. De re t ter følger en be s kri velse av hva som skjer. Ti l s va rer stikko rd s fe l tet i den lokale dagbo ke n. Art.d ato - dato for når art i k kelen skal på try k k. Art. n r. - art i k ke l n u m m e r.fe l tet er utfyllt hvis det er oppre t tet art i k kel fra dagbo k s po s- te n. Ved klikk på art i k ke l n u m m e ret kommer bru ker rett inn i art i k ke l v i n d u e t, og ka n s kri ve saken fe rd i g. Be s t. mm - bestillt størrelse på art i k ke l. Pri o ri tet - Art i k kelens pri o ri te t. Gjelder i fo rhold til plassering på side og ev t.utlegg til n e t t avis Stein Raaness AS

11 Ne s te te k s t avsnitt er fra info rm a s j o n s fe l te t. Her er det plass til en mer utfyllende be s krivelse om hendelsen. Fo tog raf - viser den fo tog raf som er kny t tet til oppg ave n. Hvis fe l tet ikke er utfyllt er j o u rnalist og fo tog raf samme pe r s o n. Ant.bilder - antall bilder som er bestillt til art i k ke l e n. Her kan det også marke res om det s kal være et høyde- eller bre d d e b i l d e,og antall spalter bre d d e. Fra dagbo k s po s ten kan du komme dire k te inn på fo r h å n d s bestillt art i k ke l. Klikk på art i k kelnummer og art i k kelvinduet åpnes. Er det ikke fo r h å n d s bestillt art i k ke l, n r. = 0000, kan art i k kelen oppre t tes ved å t ry k ke på dette nummere t. Art i k kelnummer påføres ved første gangs lagri n g Stein Raaness AS 11

12 Opprette sak i dagbok Nye saker til dagbo ken kan også re g i s s t re res via web mod u l e n. 1. Velg Ny dagbok-sak i start b i l d e t. 2. Skriv inn dato, kl o k keslett og sted fo r h e n d e l s e / o p pg ave n. Skriv inn stikko rd som be s kri ver hendelsen/oppg ave n. Fyll dere t ter inn info rmasjon om art i k ke l e n. Når den skal inn i av i s e n,hvor lang den s kal være,hvem som skal utføre oppg ave n. Tema og ytte rliger info rmasjon bør og s å v æ re med,i tillegg til antall bilder og hvem som tar bildene. 3. Trykk på Opprett art. for å lage art i k kel dire k te fra dagbo ke n. Art i k kelnummer vises i fe l tet til ve n s t re for gul kn a p p. 4. Trykk på Lagre for å arki ve re underveis og Fe rdig for å gå ut av sake n Stein Raaness AS

13 Egne artikler Du kan få en oversikt over dine egne artikler i databasen om du fra åpningsbildet velger Egne artikler. Listen viser de 20 siste du har skrevet. Listen viser artikkelnummer, stikkord, avisdato, jounalist ID og dagboksnummer. Åpne artikkel Du kan åpne artikkelen på to forskjellige måter. 1. For å lese igjennon saken Trykk på stikkord og saken vises som en sammenhengende tekstfil. Se neste side Stein Raaness AS 13

14 2. Trykk på artikkelnummer og du kan skrive videre på saken og arkivere tillegget. (dette gjelder bare dine egne saker) Stein Raaness AS

15 Vis de nyeste Trykk på Vis de nyeste 200 og listen viser de 200 siste artiklene i den lokale databasen. Listen viser artikkelnummer, stikkord, avisdato, jounalist ID og dagboksnummer. Artikkelen åpnes og lukkes på samme måte som dine egne artikler. Se avsnittet før Stein Raaness AS 15

16 Tekstmottak Har avisen modul for mottak av saker fra nyheetsbyrå som NTB eller andre, kan disse også vises i Web modulen. 1. Trykk på Tekstmottak og listen viser de siste 200 byåartikler som er kommet inn i den lokale databasen. Listen vise tittel, stikkord, tema og byrå. 2. For å åpne og lukke saker, se fremgangsmåte på s Stein Raaness AS

17 Fritekstsøk Web journalisten har ved hjelp av søkemotoren mange av de samme søkemuligheter som en vanlig redaksjonell bruker. Gjør følgende for å starte et fritekstsøk: 1. Skriv inn et eller flere ord og trykk på SØK. I artikkellisten vises de artiklene som inneholder søkeordene. 2. Klikk på artikkelnummer for å se saken. Om ønskelig kan du markere og kopiere tekst fra gamle saker for så å lime den inn i den saken du nå skriver på. Kopiere = +c og Lim inn = +v. 3. Klikk deretter på Lukk vindu. Det er viktig at du alltid går tilbake til artikkellisten på dette stadium Stein Raaness AS 17

18 Andre søk Hvis du velger å åpne artikkel med søkemuligheter, kan du søke på forskjellige måter. Søk på artikler skrevet av en spesiell journalist. 1. Skriv inn journalistkoden og trykk på knappen ARTIKLER AV, og du får fram en liste over de 100 nyeste sakene skrevet av denne journalisten. Vis de nyeste Viser en liste av de nyeste 200 artiklene i databasen Stein Raaness AS

19 Søk valgt tema 1. Velg tema fra pop-up menyen og trykk på knappen SØK VALGT TEMA. Listen nedenfor viser de siste 200 artiklene med Sport som tema Stein Raaness AS 19

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Del VI: Brukerveiledning

Del VI: Brukerveiledning 1 2 Brukerveiledning Logg inn Både brukere og administrator bruker den samme siden for innlogging. I kundetabellen er det et aksessbit som avgjør om brukeren blir tilegnet adminstrator- rettigheter eller

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og 1. Registrering / Login Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og - logge inn med ditt brukernavn og passord fra en tidigere registrering i denne nettbutilkken eller - registrere dig som ny nettbutikk

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer